Rechtszaken. THOMSON t BinnerLland, STATEN GENERAAL Ingezotaden Mededeeline Gemengde Berichten. Stadsnieuws. INDISCH NIEUWS. Laatste berichten. Telegrafisch Weerbericht - Officieele Prijscourant Effeotenhandel teAnisterdain dor in Zwitserland geboren vreemde lingen is voorzien in een recht op naturaliseering door inkoop voor de buitenlanders, die sedert vijf jaar in dezelfde gemeente wonen, in Zwitser land geboren zgn of sedert 15 jaar in het rijk woonachtig zijn, voorop gesteld, dat zij van onbesproken ge drag zijn en de kosten betalen, welke door het kanton vast te stellen zijn binnen een door den Bond bepaald maximum-bedrag. Het recht, dat de vreemdeling in de gemeente, waar hij woonachtig is, ver krijgt, omvat het volle burgerrecht met inbegrip van ondersteuning bij j verarming, maar zonder het aandeel in de burgerlijke goederen. Het eedgenootschap zal den gemeen ten voor de lasten, die door deze voorstellen ontstaan, bydragen ver strekken. De voorstellen der regeering eischen een gedeeltelijke wijziging van de I grondwet, waarover bet gansche volk in een algemeene stemming beslissen I moet. Eerst zal het parlement waar schijnlijk de voorstellen onderzoeken. Amerika. Mexico. De strijd over de quaestie van den voorloopigen president wordt steeds heftiger. Huerta wil blijkbaar in geen geval een constitutionalist zien aangesteld, terwijl Garranza even hardnekkig de benoeming van een constitutionalist i blijft vorderen. Naar verluidt hebben de Mexicaan- sche gedelegeerden ter conferente te Niagara Falls, hoogst ontevreden over de houding der Amerikanen, op het punt gestaan, zich terug te trekken. Generaal Huerta seinde echter, dat zij I moesten blijven. De Amerikaansche afgevaardigden I hebben reeds verscheiden personen ter I vervanging van Heurta voorgesteld. I De Mecixaansche gedelegeerden wei- I gerden eohter daarover in besprekin- I gen te treden. Villa is thans naar het Zuiden ge- gaan, om Natera te helpen en hem versterking te brengen, daar hy, naar gemeld wordt, by Zacatecas door de I regeeringstroepen wordt teruggedre ven. Engeland. Een verrassende ontdekking werd I een paar dagen geleden aan het Wa- I terloo-station te Liverpool gedaan. Eenige werklieden waren bezig met I het lossen van een goederenwagen, I toen een kist met suiker viel en open- I barstte. Tot hun verwondering zagen de beambten, dat do suikerkist, die uit Londen kwam en bestemd was voor Londondery, twee zorgvuldig ver pakte geweren bevatte. De kist werd onmiddelijk Piet nog vier andere in beslag genomen. De douane-beambten te Kingstown namen bij de aankomst van de Iersche mail-boot uit Holyhead een groote kist in beslag, die bij opening een groot aantal revolvers en geweren van verschillende soort bleek te be vatten. In Londen heeft nooit een merk waardiger religieuze optocht plaats gevonden, dan die van het Heilsleger. De stoet, die van Victoria Embank ment naar Hyde Park trok, had bijna een uur noodig om te passeeren. On geveer 60 groepen namen er aan deel, waaronder vier van de Vereenigde I Staten en een van Canada. Een tweede I afdeeling van Canada was byna geheel I omgekomen bij de ramp van de Em- I press of Ireland. Er waren af ge vaar- I digden in uniform of pittoreske natio-1 nale kleederdracht van meer dan vijf-1 tig landen. In den stoet zag men verscheiden tableaux. Het reddingswerk van het Leger was afgebeeld door een redding boot, „bemand" met vrouwen in olie- jassen. Er waren verder marktwagens, beladen met vruchten en groente, een ploeg van de landbouwkolonie van het Leger, en verschillende allegorische groepen uit vreemde landen. In Hyde Park luisterde een ontzag lijke menigte naar de redevoeringen, die van 12 platforms werden gehou den. In Regent-street deed zich het zeld zame schouwspel voor dat twee groote optochten eikaar ontmoetten en eeni- gen tijd in tegenovergestelde richting naast elkaar marcheerden, de geheele breedte van de straat daarbij innemend. De tweede optocht was samengesteld door eenige duizenden Boy Scouts, wier trommel en fluitmuziek met die van het Heilsleger een geducht leven maakte. De Padvinders togen naar de Horse Guards-parade, waar zij geïnspecteerd werden door Koningin Alexandra, vergezeld van Keizerin Marie van Rus land. Oostenbijk-Hongarije. Duur brood. De correspondent van de N. R. Ct. te Weenen schrijft: Een paar dagen geleden is weer de "jst verschenen van de verschillende handelsartikelen, die op gezette tijden door het ministerie van koophandel gepubliceerd word tDaaruit blijkt nu dat nergens in de wereld de graan- en meelprijzen zoo hoog zijn als in Oostenrijk-Hongarije en dat Weenen de duurste stad is voor meel en brood. Dit treurige feit is het gevolg van de hoog opgedreven beschermende rechten op tarwe en rogge. Terwijl midden in Mei te Londen een metrische centenaar tarwe 18.91 kr., te Berlijn 25.22 kr. te Parijs 28.47 kr., te Boedapest 28.70 kr. kosttewas de prijs te Weenen 29.15 kr. Een metercentenaar meel kostte te Londen 29.63 kr., te Berlijn 31, te Parijs 34.58, te Boedapest 44 en te Weenen 46.51 kronen. De tyden dat Hongarije voor als de graanschuur van Europa gold is natuurlijk allang voorbij. Er wordt in de Monarchie niet eens zooveel tarwe geoogst als er ver- I bruikt wordt. Toch wordt de invoer I door hooge rechten bemoeilijkt en doet I de prijzen in het binnenland stygen. j I Bedenkt men dat de rechten op I graan jaarlijks 180 millioen opbrengen, I dan kan men den invloed er van op I het verbruik en op den prijs beseffen. Het kwaad wordt dan ook zoo sterk gevoeld, dat de gemeentebesturen van Boedapest en van Weenen op de ver laging der rechten zijn gaan aandrin gen. En dit voorbeeld is nu ook ge- I volgd door talrijke landbouwvereeni- i gingen uit de Alpenlanden, die z\jn gaan beseffen, dat door de hooge rechten het voedsel voor vee zoo be zwaard wordt, dat zij haast geen bees ten er meer op na kunnen houden. Het heette altijd dat agrarische rech ten een voordeel voor den boeren stand was. De boeren geloofden dit ook een tyd lang, maar doen dit nu niet meer. Die rechten zijn alleen maar voordeelig voor de groote grond bezitters, en die zijn tot dusver de machtigsten gebleken. Het is dan ook te vreezen, dat do beweging tot ver laging weinig zal baten. j I Wij hebben in Oostenrijk naast de hoogste graan- en vleeschpryzen ook de meeste werkeloozen. Dank zy de sluiting van de grenzen voor Servië en Roemenië is vleesch peperduur. Elke poging om het goedkooper te doen worden is mislukt en met het graan zal het wel juist zoo gaan. Belgie. Noodlottige brand te Luik. Gisteren heeft te Luik in defabrie-1 I ken van Lienière oen ernstige brand I gewoed, waarbij 2 arbeiders omkwa- I men en verscheidene ernstig werden i I gewond. Duitsohland. De begrafenis te Neustrelitz. I Gisteren heeft de begrafenis van den groothertog plaats gehad. I De Keizer kwam te 12.40 aan in een exprestrein tot bijwoning der be grafenis. Do Keizer en de Groothertog be gaven zich te voet naar de slotkerk, waar.de Keizer een krans op de kist I legde. Na de begrafenis begeleidde j de Groothertog den Keizer naar het I station. Om 2 uur vertrok de Keizer I weder. Frankrijk. Noodweer te Parijs. Tengevolge van hevige on weder», I gepaard met geweldigen regenval, I hebben te Parij» ernstige vorzakkin- I gen plaats gevonden, waarvan de omvang aanvankelijk niet kon wor den benaderd. De opruimingsarbeid der instortingen op den boulevard Ilaussinann, place St. Augustin en plaoe St. Philippe du Koule hebben den heelen nacht geduurd. De Mi nister van Binnenland8che Zaken, de prefect der Seine en de prefect van politie zijn ter plaatse gebleven. In het geheel zijn er 6 lijken uit de verschillende instortingen opgedol ven. Hoeveel er nog in liggen, is niet te schatten. Volgens deParijeche bladen zouden er 20 dooden zijn. De geredden zeg gen, dat zij verschillende personen tegelijkertijd zagen vallen, doch zij kunnen er het aantal niet van schat-1 ten. De hoofdingenieur van de Métropo- litdin schrijft de instortingen toe aan het barsten van de riolen wegens overtolligen regen. Met al die gravin gen voor den ondergrondschen spoor weg is de grond, die het metselwerk I der riolen steunt, losser geworden en I zoo barsten die riolen gemakkelijker. I Volgens de Matin zijn ar, naar de I regenmeters aanduiden, Maandagna- middag tusschen 5 uur 15 en 5 uur 50, dus in den tijd van 35 minuten, niet minder dan 50 millimeters water gevallen, zijnde 50 liters per vierk. meter en 3.900.000 M3. voor heel Pa- j rijs. Voor den 'gansehen dag bereikte de regenval te Parijs het nog niminer waafgenomen cijfer van 73 millime ters. Bij des wolkbreuk te Keulen op Vrijdag jl. werd slechts 43 mM. op gegeven. Deregen te Parijs moet dus buitengewoon zijn geweest. Rusland. Ontploffing. In de fabriek van celluloïd-kammen van Kaminsky te Moskou heeft gis teren een ernstige brand gewoed. De fabriek verbrandde geheel. Vijf lijken zijn reeds gevonden. Met den eigenaar der fabriek zijn 40 arbei ders zwaar gewond, en vele anderen bekwamen liohte verwondingen. lal van bladen, zoowel hier te I lande als elders hebben waardeeren- I de artikelen over den te jong geval- I len held gewijd. I Dat Thomson in zijn parlementai- re loopbaan ook achting heeft weten I af te dwingen bij zijn politieke te genstanders, moge blijken uit de vol gende waardeerende woorden, aan I zijn nagedachtenis gewijd. De Standaard schrijft in een driestar: Thomson was een onzer beet on derlegde, technisch bekwaamste en als militair hoogst staande officieren. Hij moge bij zijn eerste optreden I de oude militaire methode iets te hard hebben aangevallen en met name ge- neraal Bergansius onnoodig geprik keld hebben, maar steeds meer kwam men toch tot de ontdekking, dat hij, kwam t tot oorlog, een onzer beste, dapperste en meest gewaardeerde offi cieren zijn zou. En nu viel hij. En dat voor de verdediging van een zaak, die niemand aantrekt, die aan een ieder walging begint in te boezemen, en waarvan de meesten wel wönschtoii, dat weer nooit onze hand tn gestoken hadden." De. Besidentiebode: ......Ook voor Nederland is zijn dood een zwaar verlies, „nidat een I onzer kranigste officieren met hem I is heengegaan, een officier, die door fzyn soldaten werd geacht, en geres pecteerd en die veei vah zijn man- schappen wièt gedaan te krijgen. Z00 heugt het ons, hoe hij 't was tij dens do slaking in 1903 - zijn troe pen 36 uur achtereen onder de wa penen wist te houden, 'zonder dat eenige ontevredenheid ontstond. Door zelf het voorbeel4 van waakzaamheid te geven en door zijn manschappen op eigen kosten de noodige verfris- schmgOT te verschaffen, bereikte hij dit zeldzame resultaat." De Nederlander: „Niet zonder weemoed schrijven we den naam van dezen doodé, die den Nederlandschen naam ook ia het wespennest van Albanië zoo eervol heeft gedragen. De tijding, die ons gistermiddag bereikte, dat hij, nau- I welijks als commandant van Durazzo I opgetreden, bij de verdediging der stad gevallen is, heeft ook ons ont- r„ j en k°e zou het niet, waai elk, die met hem in aanraking is ge weest, vriend en tegenstander, van deze levendige, bewegelijke en mili tante figuur een aangename herinne ring behield In het Parlement en daarbuiten had hij zich vrienden ver worven, ook onder zijn politieke te genstanders." H.M. de Koningin heeft aan de weduwe Thomson te Groningen tele- graphisch haar deelneming betuigd I met het overlijden van haar echtge noot. In het telegram waren de woor den van het telegram, dat H. M. de Koningiiu van den Vorst van Alba nië had ontvangen, ingevoegd. Naar aan het Vad. uit Groningen wordt gemeld, zal overste Thomson i daar worden begraven. Het stoffelijk overschot zal volgende week hier te Jande aankomen. De teraardebestelling zal met mili- taire eer plaats hebben, tenzij mocht I blijken, dat dit in strijd is met de be- doeling van den overledene. De broeder van den overledene, ka pitein Thomson van de marechausseo I te Arnhem, vertoefde gisteren te Gro- I ningen tot het treffen van voorbered- I dingen; mevrouw Thomson zal al- 1 I daar haar woonplaats houden. De kapitein der marechaussóe Thorn, j son te Arnhem, broeder van den overledene, vertrok, naar de N.R.Ct meldt, hedenochtend naar Triëst, waar hoen het lijk van den overste uit Du. razzo zal vervoerd worden, n* Volgens mededeeling in de te Wee nen verschijnende bladen heeft gist<v ren nam id dag de_ kanselier van het Keizerlijk Kabinet bij den Nederladd- schen gezant een bezoek gebracht, om de deelneming van den Keizerin het overlijden van Thomson over te brengen. De Italiaansche Regeering gaf haar gezant te 's Gravenhage opdracht om aan de Nederlandsche Regeering haar deelneming over te brengen in den heldendood van Thomson. De Oosten rijksch-Hongaarsche Re geering heeft aan onze Regeering een telegram van warme deelneming naar aanleiding van Thomson's dood ge zonden. Het telegram getuigt jvan be wondering voor zgn heldendood, van waardeering voor zijn oerrecte houding en de buitengewone diensten, door onzen diepbetreurden landgenoot aan den Albaneeschen Staat bewezen. H. M. de Koningin heeft gisterna- I middag ten paleize Het Loo den ma- I joor J. M. Sluys der gendarmerie in Albanië, thans met verlof hier te lande, ontvangen, ten einde bijzonderheden te vernemen omtrent het wedervaren der Nederlandsche officieren in Albanië. Albanië. Te Bussum is bij de familie van kapitein Fabius, die in Albanië is, be richt ontvangen, dat hij ongedeerd is. Generaal de Veer. Een Haagsch redacteur van het Persbureau M. S. Vaz Dias heeft 2ich Maandag, naar het Vad. meldt tot I Generaal de Veer gewend, 3ie, Woens dagnacht j.l. uit Valona vertrokken, Zondagavond bij zijn gezin te Breda I terugkeerde. De Generaal heeft echter geen inter- vieuw waarom hem werd gevraagd, toegestaan. Indien een zekere partij eene ver keerde voorstelling van zaken geeft en tendentieuse berichten verspreidt, schenkt mij dat nog niet het recht, sprak de Generaal, den waren toestand bloot te leggen en de juiste feiten openbaar te makendaarvoor is een en ander van te zeer confidentieelen a&rd aan de Regeering zal ik ver antwoording over mijne daden doen, maar ik zie niet in dat het publiek daarby betrokken behoeft te worden; de verdediging van den aangevallene zelf zou daarbij geen portée hebben en bovendien reken ik mij te hoog om op deze aanvallen te antwoorden. Generaal' dë Veer verklaarde niet te 'weten of hij naar Albanië zou terugkeeren van dè recente gebeur tenissen zeide hij niets te kunnen mededeelen te meer daar de opstan delingen de telegraaflijnen tusschen Durazzo en Valona waarheen de Gene raal was gegaan, hadden doorgesneden. Luitenant-kolonel Nepveu. Te 's-Gravenhage is op 66-jarigen leeftijd overleden de heer H. M. Nepveu oud-luitenant-kolonel van het N.-I. Pestbestrijding Ned.-Indië. i- De te 's-Gravenhage gehouden straat- collecte ten behoeve van de pestbe* strijding heeft opgebracht ruim f 12,000. EERSTE KAMER. I Vergadering van Dinsdag 16 Juni n.m. 87a u- Voorzitter: Baron" J, J. G. van Voorst tot Voorst. Luit.-Koionel Thomson. Na opening der vergadering sprak de voorzitter een woord van deelne ming met den dood van den luit.- kolonel Thomson, die te Durazzo het j leven liet. Als slachtoffer van zijn licht is huge vallen. Het devies der lilitaire Willemsorde, in Indië be haald „voor moed, beleid en trouw" heeft hij in hooge eere gehouden. De Kamer zal met spr. betreuren dat de levensdraad van dezen veelbelovenden hoofdofficier, nu reeds is afgesneden. Spr. sprak de hoop uit dat de nood lottige berichten omtrent de andere Ned. officieren onjuist mogen blijken. Daarna werd overgegaan tot onder zoek van de geloofsbrieven van het nieuw gekozen lid Baron van Was senaar van Catwijok, welke werden goedgekeurd, waarna tot toelating werd besloten. Baron van Wassenaer nam, na af- lögging van de vereischte eeden, zit ting. De openbare vergadering werd daar op verdaagd tot Vrijdagmorgen llüur. TWEEDE KAMER. I Vergadering van 16 Juni. Vervolg. Voorz.Jhr. Mr. de Savornin Lohman. Verschillende kleine wetsontwerpen werden goedgekeurd. Aan de orde kwam het w.o. tot wijziging van hoofdstuk X der Staats- begrooting. By de behandeling over het aan vullingskrediet ten behoeve van de R. H. L. en T.-school te Wageningen, maakten enkele leden bezwaar. Bedenkt, dat bet gebruik van koffie Uw organisme schaadt co vooral Uwe zenuwen sterk aan* grijpt. Drinkt daarom In hef ver volg half Kafhreiner en half koffie. GIJ verkrijgt daardoor een drank, dte even opwekkend werkt en denzelfden aangenomen smaak heeft als koffie alleen. Talmt niet langer met het nemen van een proef I Kafhreiner is verkrijg baar bij de meeste winkeliers In orfginecle pakjes met het portret van Pastoor Knelpp. Prijs 20, 12 Va en 5 cent. En gros; RENEMAN A v. d. HEYDEN. 42 De heer VanWijnbergen ver klaarde vooraf in te stemmen met het gesprokene door den voorzitter, de waardeerde woorden gewijd aan den overleden overste Thomson. De heer van Doorn u. 1. sloot zich als een der mannen die in nauwe betrekking stonden tot wijlen den heer Thomson aan bij de woorden van hulde aan diens nagedachtenis gewijd. Spr. Verdedigde een krachtigen steun vpor den tuinbouw en verklaarde dat het gevraagd subsidie voor de Tuin bouw alleszins gerechtvaardigd is. I De Minister verdedigde even eens het bescheiden nuttige werk van den Tuinbouwraad. De heer A 1 b a r d a s.d. maakte be zwaar tegen subsidie voor de Kerkbe sturen in Zuid-Limburg, welk geld volgens spr. besteed wordt om de sök cialistische mijnwerkers te bestryden. De heeren Ketelaar v.d. en T er Spill v.l, sloten zich aan by de woorden van deelneming en stille, huldé gewyd aan de nagedachtenis van den grooten en dapperen Neder- landèf, die in Albanië net leven ge laten heeft. In de middagvergadering stelde de voorzitter, de heer Lieftinck, voor nog eenige w.o. aan de agenda toe te voegen, welk voorstel werd verwor pen na eenige discussie. De geloofsbrieven van het nieuw gekozen lid voor Katwyk, D r. J. Th. de Visser werden onderzocht en goedgekeurd. By art. 186 vroeg de heer Ben- me r a.r. inlichtingen over de motieven voor het aanvragen van subsidie door de Nat. Ver. voor Vrouwenarbeid te 's-Gravenhage. De Minister oordeelde de uit gave van het Vrouwenjaarboekje zeer nuttig. De post werd in stemming gebracht en verworpen. Bij een volgend art. wees do heer D u y s (s. d.) op de verslechte positie van het personeel van de Ryksverze- keringbank. De Minister antwoordde dat daarvan geen sprake is, aangezien de ambtenaren verplicht zyn 10 uren per dag te werken. Indien zy avond werk verrichten, indien dat noodig is, komen zij nog niet aan hun maximum. Het ontwerp werd daarna z. h. st. goedgekeurd. - De vergadering werd daarna ver daagd tot "Woensdag 17 Jnni. Te Heusden is de vrouw van den werkman P. van Sprang, die misbrnik maakte van sterken drank, gisteren dood gevonden. Ze was in den jenever gestikt. (Tel.) Zwaar onweer in Limburg. Zondagmiddag heeft zich opnieuw in Zuid-Limburg een zwaar onweder ontlast, alweer vergezeld van gewel dige regens. In tal van huizen stroomde het water, dat van de hellingen af kwam, aan de ééne zijde de huizen binnen, om aan de andere zijde zijp weg te vervolgen, zoodat men varkens en kippen slechts met moeite kon redden. Tusschen Schinnen en Spau- beek kon een dubbele duiker (2 buizen van iM. middellyn) in den provin cialen weg het water niet verzetten, met gevolg dat de duiker geheel bloot gewoeld, een groot gat in den weg geslagen en het verkeer gestremd is. Aan de viaduct onder Brnnssum van den mynspoorweg in aanleg tusschen de Staatsmijnen Emma en Hendrik, is een deel van den spoordyk afge spoeld en in de viaduct terecht ge komen; daar had men den weg Maan dagmiddag weer vrij. Talryke holle wogen, waarvan de talnds menschen- kiagenis stand gehouden hebben, zijn in elkaar geregendvan een groot aantal akkers en tuinen zyn de vruch ten losgewoeld en met het water mee- Tragisch. Men schrijft dd. 14 Juni uit Hattum aan de Zwolsche Ct. De geheele gemeente is onder den indrnk van een vreeselijke ramp, die een zeer achtenswaardige en beminde familie alhier getroffen heeft. Het gezin van den heer v. L. had sedert eenigen tijd, wegens zenuw ziekte van de vrouw des huizes, de ambtswoning in de gemeente verwis seld met een woning in de buurt vau Molecaten, in de hoop, dat de gezonde boschlncht herstel zou brengen. De gezochte genezing is echter niet gevondenintegendeel, de ziekte schijnt plotseling een verschrikkelijk noodlottige wending genomen te heb ben. Een dochtertje is, terwijl de moe der het baadde, in de badkuip ver dronken. In haar vlaag van waanzin heeft zy het lijkje op het privaat a daarna de deur op slot Toen is de ongelukkige vrouw met de twee andere kinderen naar buiten gevlucht en heeft zij bij de buren ge vraagd of die ook wisten waar het zusje waB. Men hielp zoeken, maar het dienst meisje van de buren was al aanstonds gëtobffen doóf bek Fenvitóer<3 ^eïaal van mevrouw v. L. Deze liep inrind- dels regeltucht naaf de ndbufige kolk en Wierp fcieH met haar twee kinde ren daarin, ten aanschonwe der buren. Gelukkig kwamen er twee arbeiders op hun fiets over den Eierdykzij snelden toe op 't hulpgeroep van bo vengenoemde dienstbode en een kindje dat zij by zich had. Een dier afbei- ders, Van Brammen, begaf zioh te water en heeft eerst mevrouw, daarna het zoontje en toen de babij van nog geen jaar gered. De wanhoop van den diepbedroef- den vader laat zich denken. De onge lukkige patiënte is naar het kfank- zlnmgéngeBtioïrf te JJevppter overge bracht'. Men is algemeen diép begaan met het ongelukkig gezin. De staking te Zaandam. Gisteren heeft het bestuur van de Katholieke organisatie der houtbewer kers „St. Jozef" met den heer Smul ders uit Utrecht, voorzitter van het vaksecretariaat van timmerlieden en houtbewerkers „St. Jozef' een samen- spreking gehouden met het bestnur van den Bond van Werkgevers in het Houtbedrijf, ten einde te trachten een oplossing van het conflict te ver krijgen. Ook thani werd geen overeenstem- ing verkregen. Het bestuur van den v. W. verklaarde ook nu weer, dat de arbeiders op de oorspronkelijk vóór het uitbreken van de staking aangeboden voorwaarden het werk konden hervatten zonder daarby eenige nieuwe conditie te stellen. Het bestuur van den patroonsbond handhaafde te dezen opzichte zijn eenmaal ingenomen standpunt om geen concessies te doen. Gisteren voeren verschillende hout schuiten met een agent van politie aan boord, zulks naar aanleiding van het feit, dat een werkwillige, terwyl hij de Jaaphoversluis doorvoer, met een steen zon zyn gegooid* Aan het spoorwëgstation heersohte gistermorgen een groote drukte ten gevolge van het opladen van een partij geschaafd hout door werfknechts van de firma Van Wessem en Comp., Wat door de stakers als onderkraiperswerk aangemerkt werd. De actie van de stakers had ten gevolge, dat het werf- personeel de toezegging deed dit werk ia het vervolg niet meer te zullen ▼«richten. (Hbld.) Schipbreuk. De houten praam „Roelofje" van ■chipper H. Koekoek van Amsterdam, fa gisternacht ten Z.W. van Urk ge zonken. Het schip was geladen met 'appelvezel en bestemd van Foxhol Gouda. De opvarenden, schipper, ouw, kindje en knecht, konden zich met achterlating van alles in de boot redden en zijn gistermorgen gevonden en opgenomen en te Urk aangebracht door schipper R. de Vries van U. K. 42, di& via Amsterdam naar de Noord zee vertrekken zou. (Hbld.) RECHTBANK TE ROTTERDAM. Strafzitting. De Rechtbank heeft gisteren de vol gende zaken behandeld: De 31-jarige heiër M. de B. te Gouda had op 11 Mei met een kruik twee ramen en een sponning stuk gegooid van een houten gebouwtje van gebroe ders Dessing. Eisch wegens vernieling, f 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. De 48-jarige A. O., weduwe van J M., zonder vaste woonplaats, thans gedetineerd, had op 4 April juffrouw A. te Waddinxveen, bewogen tot af gifte aan haar van f 2 en op 9 April tot afgifte van f2.35. Zy had de juf frouw wijsgemaakt dat een oom van haar te Groningen was gestorven en zy een erfenis van f 1200 in ontvangst moest gaan nemen, maar geen reis geld had. Zy had daarbij een brief van een notaris getoond. Den 9en was de erfenis reeds gestegen tot f,1600.—. Beklaagde zeide uit armoede te hebben gehandeld zij is echter reeds driemalen veroordeeld. Het O. M. eischte wegens oplich ting, tweemalen gepleegd, vijf maan den gevangenisstraf. Mr. L. v. Dantzig sloot zich bij het oordeel van de rechtbank aan. Niet verschenen was de beklaagde J. A. B. H., die in den nacht van 11 op 12 Februari te Schoonhoven over een schutting was geklommen van het pakhuis van de firma gebroeders Schenk, een ruit had ingedrukt van het kantoor en daar alles overhoop had gegooid. Eisch wegens huisvredebreuk, maanden gevangenisstraf; bekl. is reeds driemalen,; veroordeeld. 'De 26-jirigé koopman P. J. S. te Nieuwerkerk aan den IJssel, bekende op 18 April te Zevenhuizen, de we duwe K. op den grond te hebben ge gooid. Het overige, hem ten laste ge legde ontkende hij. De weduwe K. vroeg schadever goeding tot een bedrag van f 4. De eerste get. had gezien, dat de vrouw op den grond lag en bekl. haar tegen het hoofd Bchopte, waardoor zij bloedend werd verwond. De mishandelde deelde mede, dat bekl. haar eerst met een stok op een Van de armen had geslagen, haar iiaarna op den gropd ,had geworpen fen tegenzet [hoofd getrapt. Daarbij liad hij een harer oorijzers stuk ge trapt. De derde getuige bevestigde deze verklaring. Eisch wegens mishandeling, drie weken gevangenisstraf. De rechtbank heeft veroordeeld T. J. B., 19 jaar, werkman te Gouda, wegens verduistering van een rijwiel, tot een maand gevangenisstraf. J. K., 22 jaar, schipper, en E. B. N., 20 jaar, werkman, beide te Krimpen aan den IJsel, wegens mishandeling, elk tot f 15 boete subs. 10 dagen hech tenis. N. R. Ort. GOUDA, 17 Juni. Het bouwen van een sigarenfabriek voor rekening van de N.V. Sigaren fabriek „Borneo" voorheen C. A. Sprayt, alhier, op een terrein aan de IJssellaan, is bij onderhandsche aan besteding opgedragen aan de hèeren Gebrs. Dessing, alhier. Gedenkteeken Quatre-Bras. De opbrengst van de gisteren ge- honden. collecte voor de oprichting van een monument te Quatre-Bras, bedraagt f 100.09. Heden slaagde aan de Technische Hoogeschool te Delft voor het prope deutisch examen voor civiel-ingenieur de heer P. Dekker, alhier. Benoemingen. By K. B. zyn benoemd tot Kanton- reohter-plaatsvervanger in het kanton Gouda, met ingang van 25 Jnni mr. J. van Heusde, gemeentesecretaris te Gouda, en mr. W. J. L. van Es, ad vocaat en procureur aldaar. Bouwvereeniging „Het Volksbelang Door het bestuur vati de Bouw vereeniging „Het Volksbelang" is na bekrachtiging van het besluit door B. en W., besloten aan de by de aanbe steding laagste inschrijvers M. W. Schouten alhier en W. Schouten, den Haag op te dragen den bouw van 76 woningen op een terrein achter de Corn. Ketelstraat. Boakoop. De hengelaars, die deze gemeente willen bezoeken, teneinde van de hengelsport te genieten, doen zeer verstandig, wanneer zij geen ver gunning hebben van den eigenaar van het vischwater om weg te biyveu. Naar wy vernemen werden jl. Zon dag weder een aantal personen ge verbaliseerd voor het hengelen in vischwater, zonder dat zij daar ver gunning voor hadden. Waddinxveen. Op de Zuidkade alhier is gisternamiddag de 6-jarige v. D. aangereden door de heer den B. die aldaar op de motorfiets passeerde. Het kind kwam onder de fiets en de heer de B. kwam op de straat terecht. Het kind werd door den vader op genomen, oogenschijnlijk levenloos, doch gelukkig kon de inmiddels ge roepen geneesheer slechts eerflge lichte kwetsuren constateeren. De heer de B. bekwam eenige won den aan de knie en was zeer outdaan over het voorval. Krimpen a/d. IJael. Maandag avond had hier de algemeene verga dering plaats van de vereeniging tot getrouw schoolbezoek. Uit de rekening en verantwoording van den penning meester bleek, dat er een voordeelig saldo van f412.86 was. Daarna werd door den secretaris verslag over 't afgeloopen jaar uitge bracht. Tot bestuursleden werden her kozen de heeren B. Koker Jr., voor zitter, G. A. Visser, secretaris, C. van der Giesen, penningmeester, G. Vogele zang, De Jong, O. Pannevis, S. de Deugd en H. Noordegraaf. Nieuwerkerk a/d IJsel. Tegen een 15-jarige jongen, die zich aan verschillende kleine diefstallen ha4 schuldig gemaakt, dooi: d$ politie proces-verbaal opgemaakt. Bergambacht. De 18-jarige doch ter van den bouwman A. P. alhier, geraakte bij het kleerenspoelen in een vrij diepe sloot. Op haar geroep kwam er spoedig hulp opdagenzij Werd uit haar netelige positie verlost. Door dijkgraaf en hoogheemraden van de Krimpenerwaard zal "Woens dag 24 Juni schouw worden gedreven ,over het opsnoeieii defboomen, ptaande 'op de bermen der dqpr het hoogheem- Raadschap verharde wegen. Oudewater. Op de Donderdag te houden vergadering van stemgerech tigde ingelanden van den polder „Klein Hekendorp" zullen de volgen de onderwerpen worden behandeld 1. vaststelling der rekening over 19132. vaststelling der begrooting voor 1914. Mede zal wegens perio dieke aftreding van den heer W. J. Van Beusekom de verkiezing van een heemraad plaats hebben. Olifantenplaag. Djambinees schrijft uit Djarabi o. m. aan het „Bat. Nbl.": Het is verschrikkelijk, hoeveel last de bewoners hier van de olifanten hebben. Lukt het die beesten, om zaadpadi hier en daar m een ladaug pondok te ontdekken, dan vreten zij dien tot op den laatsten korrel leeg Zoo'n 40 50 gantang per nacht is voor hen maar een kleinigheidje. Üp verzoek van die arme mensehen en ook omdat de ongure beesten ijzeren grenspalen gelijk sigarettenpapier op rolden, ging ik op een avond met vijf jagers er op uit. hfeeds nabij de doessoen Kebon ontmoetten wij een sterk mannetje, die door ons zwaar gewond, brullend en blazend in een zeer dicht bosch vluohtte. Hem ver volgende, stonden de twee eerste ja gers plotseling tusschen vier wijfjes. Een der jagers gaf vuur, waarop het gewonde dier mij attaqueerde. Veertien schoten, waarvan vijf in den kop Raakten een einde aan haar leven. "Den daarop volgenden dag lukte het ons met twee-en-twintig ge weerschoten een sterk mannetje te dooden. Nu is de kudde naar het Zuiden vertrokken, 4 4 5 gewonden achterlatend, die hier in de bosschen ronddolen. De strtyd om Durazzo. Een telegram uit Weenen, dd. 16 Juni, des avonds 6 uur verzonden, meldt aangaande den toestand to D u - razzo het volgende: Gisterenavond hebben de opstande lingen opnieuw een aanval op Du razzo''ondernomen. Qp alle hoogten rond de stad werd de strijd gevoerd. Het westelijk gedeelte der stad werd bestookt door den linkervleugel der opstandelingen, terwijl intusschen het oentrum de stellingen bij de brug aan tastte. Niettegenstaande de verdedigers der stad, ten getal! van 500, door de langdurige inspanning zeer vermoeid waren, werden de loopgraven tor- stond door hen bezet, en vandaar uit het vuur geopend, hetwelk door het geschut werd ondersteund. Omstreeks middernacht bedaarde de strijd. Te 6 uur in den morgen openden de opstandelingen uit de omgeving van den Rastboul opnieuw het vuur op de stad, hetgeen onmiddellijk met geweer- en geschutvuur door de ver dedigers werd beantwoord. Op het oogenblik van afzending van dit telegram is de strijd in vollen gang en zijn de opstandelingen niet meer dan 600 schreden van de bui tenwijken der stad en ongeveer 1 K.M. van het Paleis van den Vorst ver wijderd. De Vorst verwacht in den loop van den dag versterking zijner troe pen. De Hollandsche officieren ongedeerd. In antwoord op de gisteren door de Ned. Regeering telegrafisch gevraagde inlichtingen over de andere Holland sche officieren, waarvan uit Italiaan sche bron was gemeld dat meerdere officieren gesneuveld waren, is heden door Majoor Roelfsema aan de Minister van Oorlog geseind dat de Hol landsche o f f i c i e r e n t e D u- razzo ongedeerd zijn. Opstandelingen teruggetrokken. Uit Durazzo wordt dd. 16 Juni geseind De opstandelingen zijn teruggetrok ken uit vrees dat zij onder vuur zouden worden genomen door de 1500 Miri- dieten, die ter versterking van de re geeringstroepen, zyn aangekomen. Vorst Wilhelm heeft de operatieB een dag uitgesteld, aangezien hij voor de troepen een dag rujit wensc5t\...u. Üit Weenen wordt gemold dat Ti* rank en Cawana dop£ de aan de Ite- georing trouw gebleven Albaneeaen zijn bezet. Thomson, f Door het Oostenrijksche Gouverne ment is aan de Nederlandsche Regee ring een torpedoboot ter beschikking gesteld om het stoffelijk overschot van den kolonel Thomson van Du razzo naar Triëst over te brengen. Omtrent de reis van heb Ned. Oor logsschip „de Noord-Brabant" waal- Van verluidde dat 'dit naaf Albkiiië ;ou vertrekken, i«ftt&g,geeü beslissing ;enomen. Naar de N. Gron. Ort. verneemt zal de begrafenis van kolonel Thomson vermoedelijk volgende week plaats hebben te Groningen en zal het gar nizoen aldaar, waarby Majoor Thom son was ingedeeld, alle eerbewijzen brengen aan den overledene. Griekenland en Turkije. Konstantinopel, 17 Juni. De Ser vische Zaakgelastigde heeft in op dracht van zijn Regeering den Groot vizier den vriendschappelijken raad gegeven om een eind te maken aan de vervolgingen der Grieken. Over het algemeen wordt de toe stand der Grieksch-Turksohe betrek kingen zeer ernstig geacht, hoewel de grootvizier aan den Servischcn zaak gelastigde geruststellende verklaringen gaf. Het landgoed „De Dnnou. Het zoo goed als bij ieder bekende landgoed „De Duno", met heerlijke lijke vrije wandelingen komt binnen kort onder de hamer. TWEEDE KAMER. Vergadering van heden Wijziging Hoofdstuk Vllb Begr. 1911. De heer Schaper, s.d., bepleit de wonschelijkheid van het instellen eener commissie die de visecherij-ro- geling eens grondig onderzoekt. Hij ontraadt den minister in te gaan op de raadgevingen van den heer Drionj DeheerLief tinck, u.l., wenscht dalt de Staat op z.g. „vroon" zal laten visschen, d.w.z. dat de Staat een bepaald deel van de opbrengst van de vangst krijgt. Doet de Staat dit niet dan is de vischwaterverpach- ting je reinste dobbelarij. Minister Bertling beknte woordt de sprekers. Hij verdedigt da openbare verpachting en somt bezwa ren op tegen vroon-verpachting, waar bij de Staat alleen de winst deelt en voor hei, verlies den pachter aan sprakelijk stelt. van het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand 769.8 te Horta, laagste stand 757.7 te Vest- manoer. Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige wind uit W. richtingen, gedeeltelijk bewolkt, waar schijnlijk droog weer, behoudens eenige kans op onweer, warmer. (De zitting duurt voort) Vorige Koers. Koers vsu heden 77% 77%, 81% .62 99'/, 857, 86% 887, 88'/, 83=/,,, 91% 82% 35 35 100% 74 56 56% VAN DEN 17 JUNI 1914. Staatsleenlniten. Ned. Cert. Werkelijke Schuld 3 pet. Oostenr. Belastingvrije Kronenrente 4 pet. Port. Obl. 3de Serie Amort. Schuld 3 pet. Russische Obl. 1906 5 pet. Id. Obl. (Gr. Russische Spw.mij) 1898 4 pet. Id. Obl. (Nicolai Spoor weg) 1867-69 4 pet. Id. Obligatie 6e Emis. sie 4 pet. Japan. Obl. 1899 4 pet. Mexico Afl. Binnenland Obl. 5 pet. Brazilië. Funding Lee ning 5 pet. d. Obï. 1899 4 pet. Venezuela Dipl. Schuld 1905 3 pet, liank en Crediet-lnstel- Hogen. Fed. Bankaandeelen Industr. Ondernemingen American Car Foun dry Comp. O. v. A. Id. Smelting Refining Co. Cort. v. A and. Att'g'ld 'Aitterfóan Tele graph Cty: CëfLv1.1 A. U. S. Steel Corp.Ceri. v. Gew. Aand. Kol. Grediet Instelt, en Cnltuur Ondernemingen Handels ver. „Amster dam" Aand. Jav. Cultuur Mij. Aand, Ned. Handel-Mij. C.v.A. Mijnbouw M(jnen, „Katahoen" Mijnbouw Mij. Gew. Aand, Etedjang Lqbong. Mijn bouw My. Aand. Jrèat Cobar Aand. PetrolenwO^orij Dordsche Petroleum In dustrie Mij. Qew. A, Kon. Ned. Mij. totExpl, v. Petr. Brpnn. C.v.A, „Shell" The Transp, Trad. Cy. C.v.G.A. Scheepvaart mljen. Ned.-Am. Stoomvaart- Mij. Aand. Stoomvaart-Mij. „Zee land" Preferentie A, Int Mercantile Marine Cy. afgest. Pref. A, Tabak- Ondernemingen Bindjey Tabak Mij. A' Diversen. Maxwel Land Gpant Oert. v. Aand. Peruvian Corporation Lim. Cert. v. Aand. Spoorwegen. Hoil. IJzeren Spoor- wegmy. Aand. Mij., t. Expl. v. Staats spoorwegen Aand, Zuid-Italiaan. Spwmij. Serie A-H Obl. 3 pet. W arschau-W eenen Spoorwegmij. Aand, dito dito Act. de Jouiss- Amerika. Atchison Alg, Hypb. Obl. 4 pet. Erie Spoorweg-My. Gew. Aand. Union Pacific Railroad Cy. Cert. v. gew. A Wabash Gew. Aand PfiBMIELEENINOEN. AmsterdamAand. 3 pet* Hongarije. Theiss-Re- gulirungs-Ges. 4 pet. GELDKOERS. Prolongatie 3pCt. Nat. en Buitenl. Staatsf. stil, Cultu ren geen omzet, Tabakken willig, Pe troleum stil, Rubbers zwak, Mijnen prijshoudend.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2