HITS, ih and el, l adres: Gouda. l.ITEIT IN !- en ïïeeren EISEL. Indbrieveu I NAU ed.E. Alter te Gracht 269* haag, GSTE Waar. (ragen Dameskleding, iele of gedeelte n 8. Donderdag IS Juni 1014. tenhuis Prinses of Gravin. UAULm f XTie-ufw-s- exx -^d-vertezxtieToleucL voor G-o-trLd.su en Omstxeloen.. Bericht. O. 12505. 53e Jaargang. en Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Buitenlandsch. Nieuws. t in dit Bla< t' -quell M2. uftauwM. b Gracht 269‘ haag. EEKBANK MWMM Telefoon Interc. 82. Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. g< te- er Ka- i' men Wordt vervolgd. koe! f 1000. f 500. fill! pONWATER In betrekkin; zij overigens i vergoed. AAJH en AORE$ gisteren tegelijk Durazzo aange- |e Budape: f* MARCH NM. SNETHLAGh me- von verstoord iets bijzonders voorgeval/ Max vertellen! Maar wezenlijk, het was gisteravond lief, of eigenlijk, het begon aardig te worden toen de (kins begon. Uw vroegtijdig heengaan werd zeer betreurd, mevrouw von Salten, vooral door graaf Waldenburg”. „U spreekt daar van Waldenburg, V./.I Inntnin nl rit- rijksgraaf von zu Waldenburg is. De majoraatsheor is hedennacht te Can- BH °p REKENING AFVERGOEE awaasneia zijn, mown t A 15 CT. f y Nederland nog langer lijdelijk aanzag PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer„0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit* v betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. iten de stad aan huil liOIIISniE COURANT. W PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. poston te verlaten, door een overmacht - geslacht worden. Zonder Thomson is de Nederlandsche missie in Albanië als een schip zonder roer. Mijn per soonlijke meening, die door velen hier gedeeld wordt, is, dat een spoedig terugroepen van onze officieren mag worden verwacht. Er is hier niemand, die de bovenmenschelijke taak, welke Thomson op zich genomen had en misschien tot een goed einde had kun nen brengen, op zijn schouders kan nemen. Majoor Kroon, die Maandag uit Skoetari hier aankwam, heeft het op perbevel te Durazzo op zich genomen. Majoor Roelfsema, dr. Reddingius, kapitein Sar en kapitein Fabius, allen bevinden zich in den besten welstand. En verder: Iedereen zwaait den Nederlandschen officieren buiten gewonen lof toe, maar ik acht hun opofferingen en moed nutteloos. Het tijdstip is gekomen, dat de Europeesche Mogendheden zelf moeten ingrijpen, om te verhinderen, J dat hier een toestand van algomeene anarchie intreedt. Thomson. Omtrent de laatste oogenblikken van feuilleton (haak bord 8!/2 nuA ihe Zwemclub. en wij geregeld tijdig ogen ontvangen acerten, vermakeij deze dan in on den. f 1.25 1.50 w 1.50 w 1.90 aangenomen aan ons Bureau Boekhandel en de Postkantoren. luitenant-kolonel Thomson deelt de correspondent van de Telegraaf te Durazzo nog het volgende mede. Thomson bevond zich ’s morgens om halfvijf in de loopgraven bij de voorposten, die door de rebellen hevig beschoten werden. Een schot, dat op nauwelijks 300 meter afstand op hem ge lost werd, trof hem in den linkerschou der. Hij zeide tot majoor Roelfsema „Ik ben gewond, breng mij weg”. Hij liep toen nog ongeveer tien schreden en zakte in, elkaar. Zondpr nog een woord gesproken te hebben, stierf hij in de armen van dr. Reddingius. De strijd om Durazzo. De telegrammen van de Italiaansche pers over de gevechten in Durazzo luiden thans, aldus wordt uit Rome aan het Bert. Tagebl. geseind, voor de eerste maal gunstig voor den Vorst, de Oostenrij ksche en de Nederland- sche officieren en zelfs voor de zoo zeer gesmade Malissoren. Alle bladen spreken op waardeerende wijze over de nagedachtenis van overste Thom son, niettegenstaande deze zelfde Thomson tot nu toe in hun oogen niets goeds heeft kunnen doen. Ook de Mbret wordt thans als een held ge roeid. De bladen Vermelden met geestdrift hoe hij op een viyig paard door de straten van Durazzo reed en nmet on vergelijkenden moed de voor posten inspecteerde, zonder zich om den kogelregen te bekommeren.” De zelfde lof krijgen de Nederlandscho officien, alsmede de Duitsche, die de kanonnen bedienen. Zelfs de Neder- landsche kapitein Fabius, die bij de Murichio-zaak den Italianen zooveel ergernis gaf, wordt thans geschilderd als een waarlijk uitstekend krijgsman. Ook de Vorst wordt thans in de Italiaansche bladen opeens bijzonder gewaardeerd. Hij betoonde zich, schrijft het Giornale d’Italia, als een echte Duitsche officier. Steeds wist hij een bewonderenswajfdige koelbloedigheid aan den dag te leggen en gaf zijn be velen met een glimlachend gelaat. De Oostenrij ksche matrozen en officieren wijdden met de Italianen in edelen l wedijver hun beste krachten aan het opwerpen der barricaden, en broeder lijk waaien daarop de Italiaansche en Öostenrijksche vlaggen nevens elkan der. Ook de Malissoren streden als helden. De meeste Italiaansche bladen zijn overigens de meoning toegedaan, dat de strijd om Durazzo het signaal is t opruimen in dezen om het Brokkenhuia. bericht aan een der of per Tel. n°. 178, o zal halen, wat U Commissie aorz. SIG, Vioe-Voorz. JTENDORST, Pen. 7) „Aan de deur ontmoette ik vrouw Buchtritz”, begon Else Stasch. „Zij zag er zeer uit. Is er len „Ik weet van niets”, antwoordde mevrouw Von Fernow, terwijl Ka tharina de schouders ophaalde. Des te beter,” sprak Elise lachend. „Als zij zich boos had gemaakt, zou de overste het thuis moeten ontgel den. Mijnheer Von Buchtritz zou dan op zijn beurt de officieren bij de pa rade duchtig de les lezen en einde lijk zou mijn Max zijn booze luim op mij verhalen. Tot nog toe is dat niet gebeurd, maar het zal wel komen. Wij zijn al vijf weken getrouwd... Lieve Hemel! waar blijft de.tijd!” Katharina moest toch lachen, toen zij den zucht hoorde, waarmee die laatste woorden vergezeld ‘gingen. El- ae’s gelaat helderde echter dadelijk op en vroolijk vroeg zij: „Was het gisteren geen lief avond je. mijn beste dames?” Helena brak in een sportenden schaterlach uit. voor een nieuwen burgeroorlog in het binnenland van Albanië. Omtrent den toestand in en om Durazzo zijn nog de volgende berich ten ingekomen: Majoor Kroon is met de Malissoren te w komen en heeft het opperbevel over de stad aanvaard. Bij de aankomst der Malissoren hield de Vorst een inspectie over de troepen, waarbij geestdriftige toejui chingen voor hem weerklonken. Het Agenzia Stefani te Durazzo seinde d.d. 17 Juni: Om 1.30 uur ’s namiddags hebben de opstandelingen de stad plotseling opnieuw aangevallen, onderwijl de Mir- dieten tegen Siak in gevecht verwik keld zijn. Men vreest, dat de op standelingen elk oogenblik met een groot aantal de stad zullen kunnen binnendringen, wanneer de Mirdieten terugwijken. Echter is men bezig met het treffen van nieuwe verdedigings maatregelen, ten einde de stad te kunnen behouden, totdat nieuwe ver sterkingen uit het Noorden zullen aan gekomen zijn. Een telegram via Rome uit Durazzo meldt dat om 7.15 ’s namiddags het uit ongeveer 1000 Mirdieten en Malis soren samengesteld expeditie-korps door de opstandelingen omsingeld en gedecineerd is. Aan de Neue Freie Prosse te Weenen werd d.d. 16 Juni geseind dat 2 par lementairs van de opstandelingen naar de stad zijn gezonden en geblinddoekt nê.ar den Konak zijn gebracht. Deze parlementairs brachten een brief, waarin de opstandelingen ver zochten. om voor de dooden en ge wonden tev mogen zorg dragen. De parlementairs hebben gisteren de stad weder verlaten. Het te Konstantinopel loopend ge rucht dat aldaar oen Albanoesche de putatie zou zijn aangekomen om de kroon van Albanië aan een Turkschen prins aan te bieden, wordt door het aldaar verschijnend blad „Jeune Turc” tegengesproken. Frankrijk. De wolkbreuk. De Parijsche bladen richten, naar aanleiding der door Je wolkbreuk ver oorzaakte ongelukken, heftige verwij ten tot de directie der Metropoli tain, die nooit met haar werkzaamheden' heeft.” Zooiils reeds gezegd, werd mevrouw von Fernow teleurgesteld door Ka- tharina’s houding, maar dat zoü niet geweest zijn, indien zij haar zooge naamde vrienden eenige minuten la ter in haar rijtuig had kunnen gade slaan. Katharina zaj diep in do kus sens van het rijtuig gedoken en keek somber voor zich uit. Nog nooit was zij zoo ontevreden geweest op zich- zelve en de wereld. ing tot Waldenburg had - - - volstrekt geen spijt over hetgeen zij gedaan had. Volstrekt niet. Alles wat hij haar kon aanbie den beteekende niets bij haar vrij heid, die zij dan hail moeten opoffe ren. Waldenburg zou nog erger tiran geweest zijn dan haar eerste man. Dat had hij ’s morgens nog getoond, hoe ruw hij kon zijn. Zij hoopte nu maar dat hem het nieuws ter onre zou komen, hoe koel zij het nieuws van zijn veranderde positie had opge nomen. Dat zou hem bewijzen, dat zijn rijke erfenis totaal geen invloed op haar uitoefende. Hij kon misschien denken, dat zij berouw had over het geen zij afgewezen had. Zij kleurde bij de gedachte, dat hij zooiots zou vermoeden. „Lief?” vroeg zij. „Wel beste me vrouw Von Stasch, wat heeft u dan zoo lief gevonden? Die overbekende aria van freule Tosca of haar roode hansworst-costuum? Of vond u het souper zoo lief? Mijn inziens waren de spijzen slecht gereed gemaakt en de wijn was "zuur. Het eenige, dat goed slaagde, was de manier, waar op mevrouw Von Buchtritz dien ar men baron Trotting met haar lieftal ligheden vervolgde. Hij is een slim me vos, maar ten slotte zal zij hem toch wel aan freule Tosca. koppelen. Zij weet hem in zijn zwakke zijde te tasten. Het is u zeker bekend, dat de baron verzen maakt?” „Dat is zijn grootste fout niet!” zei Else lachend, „Het ergste is, dat hij ze bij iedere passende gelegen heid voorleest”. „Nu op dat zwak bouwt zij haar plan. Zij heeft mij in vertrouwen ver teld, dat zij tusschen Kerstmis en Nieuwjaar een bal gpeft”. „Dat is het derde, dat ik in zicht heb riep Else vroolijk „Nu, dan geeft zij een groot ofschoon ik niet weet, waar zij geld vandaan moet halen want Heeft u het laatste nieuws al hoord?” viel Helene in. „Neen, geen woord! Wat is dan?” vroeg Else nieuwsgierig. „Niets minder dan dat onze moester sedert vandaag Waldenburg zu Wald< nes overleden en nu komen de farm- liegoederen aan zijn neef, onzen rit meeêter. Zooeven heeft mevrouw Von Buchtritz mij het nieuwtje medege deeld”. Met levendige vreugde klapte Else in haar handen, zü zou wel hebben willen ronddansen in de kamer, maar bij tijds dacht zij aan haar vrouwe lijke waardigheid, die zoo iets ver bood. „Wat een geluk!” riep zij uit. „Wat zal mijn Max in zijn schik zijn! Waldenburg is zijn beste vriend en het is een goed mensch!” „Wist je er reeds wat van?” vroeg Helene, terwijl zij Katharina scherp in het oog hield. „Niets, niemendal! Hoe kom je op die gedachte vroeg Katharina koel. „Wat neem je het nieuwtje -Abonnementen worden dagelijks Markt 31, bij onze Agenten, den Zij, die zich met ingang van 1 Juli wenschen te abonneeren, ontvangen de tot dien datum ver- schijnende nummers gratis. DE UITGEVERS. De toestand in Albanië. Naar aanleiding van het sneuvelen van Thomson, seinde de correspondent van De Telegraaf van Durazzo aan zijn blad In internationale kringen alhier ver wacht men, dat de'Nederlandsche Re- geering onmiddellijk een oorlogsschip naar Durazzo zal zenden, om den doode af te halen. Het is dringend noodzakelijk, de aandacht der Mogend heden er op te vestigen, dat de om- handigheden er toe hebben geleid, dat het doel, waarvoor de Neder- /andsche missie naar Albanië gezon den werd, geheel uit het oog werd verloren. Het zou een dwaasheid zijn, indien jiji__,y dat zijn dappere mannen, x^ien hun militaire eer verbiedt, hun gevaarlijke uit- uit. bal, het gviu vauuaau iuw» ucvu num (10 overste heeft meer schuld dan geld. Op dat bal zullen bij den cotilon knalbonbons worden uitgedeeld, voorzien van versjes uit de dicht- werken van den baron. Is dat nu geen prachtig idéé?’ „Aardig bedacht! Dat zal ik aan Onder de vermisten bevindt zich de 55-iarige bekende bankier Emile de Mallmann. De eigenaars der door de instortingen in gevaar verkeerende huizen zijn voornemens tegen de stad Parijs een proces wegens schadever goeding aanhangig te maken. Naar de Matin verzekert, hebben reeds in de vorige week kleine in- ilaats gehad; het blad be- o Ie administratie toen geen enkelen voorzorgsmaatregel te hebben genomen. Het Ministerie-Viviani. Volgens tie officioele cijfers omvat de meerderheid van 362 stemmen, die in het Ministerie-Viviani haar ver trouwen uitsprak, 142 geïnitieerde radicalen, 14 socialistisch radicalen, 20 gematigde socialisten, 64 leden dor radicale linkerzijde, 56 links-republi- keinen, 34 leden der democratische linkerzijde, 4 onafhankelijke socialis tische republikeinen, 3 rechts repu blikeinen en 25 wilden. Tegen ’t mi nisterie stemden alle 101 leden van de groep der geunifieerde socialisten, 1 revolutionair socialist, 18 geunifi eerde radicalen, 1 rechts republikein, 14 conservatieven en 4 wilden. Van stemming onthielden zich 93 Kamer leden, voor het meerendeel roehts-ro- publikoinen en conservatieven. De gematigd’ republikeinsche en de conservatieve bladen uitten er wel is waar levendige voldoening over, dal thans êe doorvoering van de wet op den driejarigen oefentijd verzekerd is, doch verhelen nochtans hun be zwaren betreffende het overige pro gram van het Ministerie niet. Zoo schrijft de Figaro: Vivian! was gedurende een oogenblik de tolk van alle vaderlandslievende», het geen zeer in hem te waardeuren is. Doch omtrent zijn overige plannen is een groote bezorgdheid gerecht vaardigd. Hij heeft weder de ..rij ken” zoo voorgesteld, alsof zij in het volk een afzonderlijke klasse vormen. Hij hoeft onder het masker van oen rechtvaardige bolastingpoiitiok voor de toekomst gewelddadigheid en haat gezaaid. Een der laatste bolwerken tegen de voorwaarts stormende demo cratio maakt nog de wet op de 8 jaar uit en daarom wordt zij door alle Fransehen instinctief verdedigd. Evenals in de Kamer, valt Jaurès ook in de Humanité het Ministerie zeer scherp aan: Het was een slech te dag, schrijft Jaurès, voor het Mi nisterie, dat zij tegelijkertijd reactio nair en dubbelzinnig heeft getoond. Wat zijn positie onhoudbaar maakt, is d®, omstandigheid, dat het schijn baar op de republikeinsche meerder klaar komt en in geheele wijken de bodem ondermijnt. Deze verwijten worden grootendeels gegrond geacht. Deze Metropolitain is een zeer nut tig en thans wel onmisbaar geworden verkeersmiddel, maar hot eischt groote offers en veel ongemak. Overal wordt aan de „Métro” gebouwd, overal staan roeus m ue steigers, en op de drukste plekken, stortingen pl vindt men groote en diepe kuilen. schüldigt de Het aantal slachtoffers wordt nog altijd door de bladen verschillend op gegeven. En steeds komen berichten van nieuwe verzakkingen. Zoo zonk om elf uur op de binnen plaats van een hotel in de Rue Pierre- Ginier de grond weg, over een lengte van anderhalve meter in het vierkant. Om halftien was in de Rue d’Au- ‘guesseon een stuk muur van vier meter terecht gekomen in den kelder van een nieuw gebouwd huis. Op alle plaatsen waar verzakkingen hebben plaats gehad, is de straat door de politie afgezet en mag men slechts passoeren wanneer men daartoe een speciale vergunning heeft. Gedurende het hevige onweer dat Dinsdag in de omgeving van Parijs woedde, zagen de bewoners van een klein op 18 kilometer verwijderd dorp een vliegtuig in de lucht omslaan en naar beneden storten. Het toestel werd verbrijzeld. De beide inzittenden werden van onder de overblijfselen vandaan gehaald. Naar hot scheen hadden zij geen letsel bekomen, zoodat men verder geen acht op hen sloeg. Thans wordt echter vermoed, dat de twee personen van vreemde nationa liteit waren. Een onderzoek wordt ingesteld. De grondinstortingen te Parijs. De Parijsche afgevaardigde Binder heeft aan den Minister van Openbare Werken medegedeeld, dat hij dezen zal interpelleerer. over de eergisteren plaats gehad hebbende grondinstortingen, waarbij talrijke personen omgekomen zijn, alsmede over de maatregelen,' die de overheden voornemens zijn te treffen, ten einde voortaan zulke ge beurtenissen te voorkomen, die bij de geheele Parijsche bevolking een ge rechtvaardigde vrees hebben ingeboe- zemd. Volgens by de politjo ingekomen berichten, worden, behalve de reeds gevonden lijken, nog zes personen vermist, waarvan men vreest, dat zij bij de instortingen zijn verongelukt. op!” zei mevrouw Von Fernow leurgesteld. Met een lachend gezicht, vroeg Ka tharina verwonderd: „Moet ik dan in vervoering geraken, orndat één mijner kennissen een rijke erfenis heeft ge kregen? Zoo iets komt toch zoo dik wijls voor!” Else’s groote, blauwe oogen druk ten duidelijk haar afkeuring uit. „U kondt ten minste wat meer deel neming tonnen, mevrouw!” zeide zij pruilend. „Hij ziet u zoo gaarne en doet alle moeite om uw vriendschap te verwerven.” „Doet hij?’’ vroeg Katharina ver wonderd en met een koelen glim lach. „Ik heb daar nog niet veel van. opgemerkt. Overigens wensch ik hem van harte geluk en wensch, dat hij in hoogen ouderdom m$t zijn kinde ren en kindskinderen van zijn rijk dommen mag genieten. Het ligt aan mijn prozaïschen aard, dat ik niet meer deelneming gevoel, maar mag van niemand meer verlangen, dan de krachten toelaten.” Zij stond op en deed met behulp van mevrouw vón Fernow haar pels mantel om. Terwijl zij daar stond, moest Else haar toch bewonderen, zij léék wel een koningin. „Hoe be koorlijk is zij toch en hoe goed zou den zij niet bij elkaar gepast hebben, dacht Else, maar zij heeft een hart van steen en Waldenburg verdient een vrouw, die hem van harte lief-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1