- ■- 'I DEJOWS 'U0» h>v. THOMSON f Sinzxenïaa=Ld.. Ingezonden Mededeelingen. Chocolade -Tabletten MERK REGINA Gemengde Berichten. Stadsnieuws. Land- en Tuinbouw. Handel en Nijverheid. Laatste Berichten. Telegrafisch Weerbericht Officieele Prijscourant Effectenhandel te Anisterd&fli w* n; m heid en de krachten der linkerzijde steunt, en daarbij door mogelijke te genover het Elysée aangegane gehei me beloften gedwongen, voor de wet op de 8 jaar een formule aan te wen den, die door de meerderheid der re publikeinen bestreden wordt. De Radical stelt met leedwezen vast dat het bloc gisteren gewankeld heeft; doch spreekt gelijktijdig de hoop uit, dat het opnieuw bevestigd zal worden, en dat de Regeering het hare daartoe bijdragen zal. Bulgarije. Bulgaarsche leening. De Echo de Paris verneemt uit par ticuliere bron, dat tusschen de Bul gaarsche Regeering en Duitsche finan ciers een overeenkomst aangaande een leening van f>00 millioen tot stand is gekomen. Een voorschot zou verstrekt worden van 100 millioen francs. De sluiting der geheele leening zou niet j lang meer op zich laten wachten. Bulgarije zou zich verplichten om de havenwerken te Lagos door een Duitsche groep te doen bouwen, even als de aanleg der spoorwegwerken in de haven, terwijl voorts aan een Duit sche groep/^Wdere concessies voor I nader vast te atollen spoorweglijnen I zullen worden veWeend. Omtrent het I tabaksmonopolie \rtordt niets gezegd. I Na Zabern. De Duitsche Keizer heeft besloten mot het sedert 11 jaar geijkte gebruik om een vierde der Elsassisch-Lotha- ringsche roeraten in de garnizoenen van het Rijkstand te laten dienen, voor taan te breken. In het a.s. najaar zullen derhalve alle roeraten uit het Rijkstand bij niet-Elsassisch-Lotha- ringsche garnizoenen worden inge deeld. Dit besluit, dat duidelijk het kenmerk der Zabern-gebeurtenissen draagt, heeft in hot Rijksland ernstige ontstemming verwekt, welke ontstem- j ming in do pers tot uiting komt. De in hot Fransch geschreven bladen in het Rijksland laten zich daarbij hoogst voorzichtig en in slechts weinig be woordingen uit. Het Straatsburgscho centrum-orgaan „Dor Elsiisser" komt er eohtef rond vooruit, dat het nieuwe besluit duidelijk het karakter van een I strafmaatregel draagt, dien door alle Elsas-Lotharingers met groote beslist heid veroordeeld zal worden. Deze maatregel, schrijft hot blad, is ontspro ten uit den bodem van vooroordeel, ongerechtigheid en kleinzieligl^id, die den geest van verzet en haat moet wakker maken. Wij zien daarin dui- del ijk de politiek van de ijzeren vuist I aan het werk. Ook de clericale Elsassische bladen laten zich in gelijken geest uit, waarbij zij er den nadruk op leggen, dat de ElsasBiseh-Lothnringsohe roeraten „dus even als vroeger weder buiten het land verbannen worden, om aan hun dienstplicht te voldoen". Overigons wordt de maatregel beschouwd een I voorbode te zijn van oorlogzuchtige verwikkelingen tusschen Duitschland I en Frankrijk. Er is nader bepaald dal het over- brengon van, het stoffelijk overschot van overste Thomson van Durazzo naar hot vaderland zal geschieden mot Hr. Ms. oorlogsschip „Noord- Brabant, dat daartoe Vrijdag a.s. in den vroegen ochtend naar Durazzo vertrekt. Wij vernomen van luitenant-kolonel Staal, garnizoenscommandant te Gro ningen, dat do begrafenis zal plaats hebben met militaire eer. Do üo'stonrijksch-llongaarschc Ge zant heeft gisterenmorgen in opdracht zijnor Itogeering aan (km Minister van Buitenlandsche Zaken de betui ging van diep gevoelde deelneming van het Keizerlijk en Koninklijk Ka- binet ovorgobraeht naar aanleiding j van hot sneuvelen van overste L. W. J. K. Thomson. Aan Baron Giskra was tevens opgedragen ter kennis van den Minister van Buitenlaudsche Za ken te brengen, dat de heldendood van genoemden schitterenden officier, die in moeilijke uren den Vorst van Albanië trouw ter zijde stond, in geheel Oostenrijk-llongarije innige I deelneming en oprochte bewondoriug I gewekt heeft. Van den Italiaansehen gezant ont- I ving do Minister van Buitenlaudsche I Zaken heden een schrijven, waarbij I in opdracht van Markies di San Giu- I liano uitdrukking word gegeven aan I do warme deelnoming ter gelegenheid I van den dood van kolonel Thomson, I ded dappere, die met de wapenen in de hand het leven heeft gelaten. De Hertog van Calvello herhaalde daarbij de betuigingen van deelne ming, door hem reeds gebracht, zoo dra hem het bericht had bereikt van de droevige gebeurtenis, die Neder land van een zijner verdienstelijkste officieren had beroofd. j Aan de Nederlandsche Gezanten te j I Weenen en te Rome is opgedragen, I aan de regeeriugeu aldaar den dank der Nederlandsche Regeering voor I de ontvangen bewijzen van deeine- I ming over te brengen. Dinsdagmorgen heel vroeg in den I zomermorgen, toen pas reveille was I geblazen, en het bataljon reisvaardig I stond om een marsch naar Donde- I ren te ondernemen, is majeèr Thom- I son door de Groningsche soldaten I reeds gehuldigd. Nadat op bevel vau I kapitein de Bas de geweren waren I gepresenteerd, trad de kapitein naar I voren, «n aprak van het schokkende I overlijdensbericht van majoor Thom son, dat zeker wel in do allereerste I plaats den militairen stand zal be-1 I droeven. Bedroeven, ja, maar daar naast mag het militaire bloed trotsch zijn op dezen, onzen held, die stierf I op^ het veld van eer. Toen aanvaardde men dan langen weg, die naar Lliever leidt... Ken I vlag, halfstok, woei in den wind, en sprak vail rouw. Stil was het in de kaaorne- N. Gr. Cf. Mr. K. S. van Kappen, oud-reser- I ve-onderofficier te 's Gravenhage, die I een 10-tal jaar geleden onder Thorn-1 son diende, schrijft in het „Vader-1 land" een van groote sympathie ge- I chef''"*' alt'kü' jegens den overleden I Hoe het bericht van Thomson's overplaatsing destjjds in zijn com- I pagnie te 's Gravenhage werd ontvan- I I pen, blijkt wei uit de volgende rege- I I ion, aan bovengenoemd stuk ontleend: oen kwam de mare, dat Thorn- I son overgeplaatst werd. Er was I I rouw over de eerste compagnie van I hot eerste bataljon s Thomson ging I I wwi kon Thomson vervangen I En Nederlanders, hoortl, want t is I waar. Voorliet front van de compag- I nie nam hij afscheid, zonder veel I vertoon en toch zoo veelzeggend. En in de oogen van die stugge Holland- sche jongens welden trtmen op. Z p 0 waren zij gehecht aan Thomson! Zoo ontzaglijk was de invloed, die van hem uitging, een kracht, waarvan kende <*"1V0Ud de !"acht niet j „Ik weet zeker, dat allen, die onder hem gediend hebben, in ge- dachten -naast mij staan in het gelid) om oen laatste eere-saiuut te brenger, j Itnn den groeten vaderlander, eens I Cher' K'^k vol',M!rtfcu en geliefden Be „Agenzio Stofani verneemt dd. .17 Juni uit Durazzo: Dinsdag heeft de begrafenis van overste Thomson I I plaats gehail. De winkels waren ge- I sloten, vlaggen waren halfstok ge- I heschen. Do vorstin bezocht in' rouwgewaad de kist en legde er oen lauwerkrans op neer. Onmiddellijk daarop zotte do stoet zich in bewe ging. Toen do stoet den tuin van het voorbijkwam. Stond daar de Mbrot Hij legde, op de kist ae fioog- Ste Aibaneeeehe orde 'en Volgde Je' pelotonseftaffahhschc 'elft DoatolirijkHchc matrozen bewezëh (lert ró; .,°fcr,„'!k" d.e ftad doortrok naar het katholieke kerkhof gevolgd door hot gehoole corps diplomatique et con sulaire, drie admiraals, allo minis- tore on de notabelen van de stad en voorts door een groot aantal Mil-die- ton. Een peloton gendarmes ging voorop. De dood van overste Thomson geeft de Neue Freie Presse aanleiding om ernstige verwijten aan Italië te doen. De sombere indruk blijft hangen, zoo schrijft dit blad, dat cle Italiaan- sche diplomatie nog gisteren een man uit Durazzo heeft wiflen verwijderen, die heden zijn bloed voor de bescher ming van de stad heeft vergoten. Nu ligt hij door een kogel doorboord ter aarde gestrekt en Italië heeft een satisfactie, die het zoo zwaar op het hart valt, dat in het Romeinsehe par lement met eere de nagedachtenis van I den wakkeren Nederlandschen officier I is herdacht. Zjin familieleden, die hjj achterlaat, I zullen misschien geen antwoord weten I I te vinden op de vraag, waarom hij I zijn leven liet. Niet voor zijn vaderland, maar voor een volk wanraan hij zich met al z'n I kunnen wijde, om liet nit verwildering tot een hooger plan van beschaving op te voeren en zijn toekomst en vrij- I heid te verzekeren. Lieden, behoorende tot dat volk, niet eens door geloofshaat verblind, maar veile spitsboeven, geworven door buitenlansche agenten, hebben voor een paar zilverlingen de schandaad begaan, een man te dooden, die hun stam tot eenheid wilde brengen en naar buiten weerbaar maken, opdat hjj niet zon worden overtreden. Nooit heeft er snooder ondank be-i staan, en deze moord zal voor Albanië altijd iets blijven, waarvoor de natie zich moet schamen en dat zij als een brandmerk op het voorhoofd moeten i blijven voelen schrijnen. (N.R.Ct.) De Nederlandsche officieren in Albanië. Vanwege het Departement van Oorlog wordt het volgende gemeld Tijdens de gevechten waren alleen te Durazzo de officieren Kroon, Roelfae- ma Reddingius, Sar en Fabius van wie reeds is gemeld dat zij niet gewond zijn. Omtrent de andere officieren worden nog inlichtingen verzocht. De verwanten der betrokkenen worden voordurend telegrafisch op de hoogte gehouden van alle verkregen inlichtingen. Uit Apeldoorn wordt aan de N. i Ct. gemold, dat bij de familie van I Majoor Roelfsema oen radio-lelegrain is gekomen, meldend dat hij in vei ligheid ia. De Rijksmiddelen. Over de Mei-opbrengst der ltüks- I middelen valt niet veet bijzonders U zeggen. Het totaal verschilde zeer weinig van dat, in Mei van het vo rig jaar verkregen, en in de 'op brengsten van de afzonderlijke rubrie ken vertoonden zich voor het ineoreu- deol slechts geringe schommelingen. Alleen de successierechten brachten een aanzienlijk bedrag minder in de schatkist dan het vorig jaar, doch die mindere opbrengst werd vergoed door oen hoogere ontvangst uit be- drijfa- en vermogensbelastingen. Per saldo was de totaal-ontvangst iets hooger nog dan in het vorig jaar, nl« f 19,071,085.29 tegen 18,930,047.42U in Mei 1913. De middelen, welke in de afgedoo. I pen maand meer opbrachten, waren: I «de grondbelasting f 21.000, het per- I I soneel 35.000, de bedrijfsbelasting I I 448.000, de vermogensbelast. 184.000, I I het gedistilleerd 6000, de accijns op I I het geslacht 10.000, de belasting op I I gouden en zilveren werken 3000, de I I hypotheekrechten '2000, de posterijen I I 49.000, de rijkstelegraaf en -telefoon I 1 11.000 en de loodsgelden 5000 gulden. I Uit de volgende middelen werd I I minder ontvangen: de invoerrechten 4000, de suikeraecijns 37.000, de iwijnaedijn»! .6006, het' 'tour 10.000/tabJ I [bjer eij Azijn 5000, Bégèhrechten «8.-0Ü0, registratierechten £8.Q00r «„cceBHle- >r echten 415.000 en domeinen f 3000. Over de eerste vijf maanden van 1914 werd meer ontvangen dan in gelijk 'tijdvak van 1913, de Volgen-' de bedragen: de personeele belasting f 2000, de bedrijfsbelasting 268.000, de vennegenskelaflting 179.000, de invoerreejiten 46.000, het gedistilleerd 147.000, het geslacht 25.000, de gou- i den en zilveren werken 1000, de ze gelrechten 73.000, de successierech ten 2.444.000, de posterijen 392.000, de rijkstelegraaf en telefoon 109.000 (In de jacht-eii viHchacten 3000 gld. i Hiertegenover vfél-' een mindebe op brengst ie.GQiiqwtMnon» van d» grmid- ^laeting ivap den suttrohwJ «jnS 71.0Ó0, den wijnaccijne f 324, 1 den zoutaccijns 6000' bier en azijn 48.000, do registratierechten 137.000, I de hypotheekrechten 13.000, domoi- nen 22.000 en de loodsgelden f 8000. I De geheele opbrengst bedroeg in I de eerste 5 maanden van 1914: I f 79.737.755,77 tegen f 75.918.749.39/. I in hetzelfde tijdperk van 1913, zoo- I dat het accrós tot nu toe bodraagt I f 3.819.006,37)4 N. Ct. I Mr. II. Goeman Borgesius. Do president van de Tweede Kamer I mr. II. Goeman Borgesius hooft eon I duizeling gehad en denkt, meldt de I N. Ct., in verband met zijn hartzwak- I te, eerlang naar Bad Nauheim te I vertrekken. STATEN GENERAAL TWEEDE KAMER. Vergadering van 17 Juni. Voorzitter: Mr. H. Goeman) Borgesiut Vervolg, Het w.o. tot verhooging en wijzi ging en aanvyjliag--rf Justitiebe- grooting wopd-z.h.st. aangenomen. Het w.ar tot onteigening van eigen- I tiommon joor den aanleg van een ver- keereweg Prinsegracht-Elandstraat te s Grav«ihage. I Pe 118 0 r van Hinnenland- I sche Zaken lichtte dit voorstel nader toö en was van oordeel dat het be treft oen bepaling van algemeen nut voor den Haag en als zoodanig al leen beoordeeld mag worden. Het w.o. werd z.h.st. aangenomen. Lenige kleine w.o. werden even eens aangenomen. Hat ontwerp wijziging en verhoo ging der Indische begroottng 1914 kwam daarna aan de orde. De hoor Boogaerdt, r.k., stel de voor eenige posten daarop te schrappen, o.a. de subsidie voor de tentoonstelling te San Francisco, -die voor de oprichting van een kweek- school voor inlandsche onderwijzers, «n de Indische kredietbank. l. tif L111 9 4 e r van koloniën, de heer Pleijte, verdedigde den post-voor de Kredietbank, evenals de andere door den heer Boogaerdt genoemd. De heer Heer es, v.l., opperde be- i 3Q Cents zwaar tegen de aanstelling van een privaat-docent aan de Leidsche Uni versiteit ten koste van de Indische begrooting. De Minister verdedigde de post. De vergadering werd daarna ver daagd tot Donderdag 11 uur. I Bij het graven van putten, noodig voor de gasketels aan de centrale fa briek van melkproducten te Zegwaard had gisteravond een ongeluk plaats De werkman v. Mul, uit Zevenhui zen, viel in een 7 M. diepen put met gassen gevuld gelukkig werd dit spoe dig bemerkt en werd Mul met ernstig gewond hoofd uit den put verwijderd. Ware het ongeval "niet spoedig be- i merkt geworden, dan zon hij zeker gestikt zijn. Door de Belgische justitie is thans I aan de Nederlandsche overgegeven de I wachtmeester van het corps rijdende I I artillerie P. C. G., die op 30 October I jl. toen hij verdacht werd van diefstal van vleesch in de Willemskazerne in voorloopig arrest waR gesteld wist te ontsnappen. Hij is thans naar hot huis van bewaring te Arnhem overgebracht, om voor den krijgsraad terecht te staan. Dinsdagmiddag heeft te Kerkrade een mijnwerker uit Herzogenrath uit wraak het 7-jarig zoontje van den mijnwerker Thiel, met een revolver j doodgeschoten. De moordenaar word na hevig verzet gegrepen en overge bracht naar de 'maroch aussee kazerne J f i swrsjpJOT .nel] l De moord te Wouw^ n f\| Dinsdagmorgen is het rapport de* hoeren v. Wéegeningh en Wetselaar I te Breda inzake den moord te Wouw I (Noord-Brabant) aan de justitie ver- I zonden.* Genoemde heeren hadden, naar men I weet, opdraoht de kloederen en het I nagelvuil van* beklaagde te onderzoo- I ken op de aanwezigheid van men-1 schenbloed. Dit onderzoek, dat, de uiterste zorg I yereischt, heeft eenige weken geduurd, I tn het resultaat is, dat de aanwezig- I eid van mórischenbïóed overtuigend is gebleken. 5 Onder .de macht dor feiten heeft de beklaagde bekend, zoodat in deze ont zettende misdaad thaus niet duister meer is, of het moest dan zijn het karakter van den beklaagde, die met zooveel koelbloedighajd zonder eenige aanleiding onder ddn drang van zijn bloeddorstige natuur oen medemensch letterlijk slachtte. 't Zal nu ongeveer de 30ste maal zijn, dat de kleine 10-jarige zwerver I uit Haarlem het ouderlijk huis ont- loopen is en door de politie weer aan zijn ouders teruggegeven. Gewoonlijk doet hij bij zijn aanhou ding een leugenachtig verhaal. Zoo ook dezer dagen te Arnhem. Daar vertelde hij van een boozen I I stiefmoeder, di^ hem wilde laten bede- I len, wat hij niet wilde. Te Wagenin- I gen had ze hem achtergelaten. Verder I gaf hij op te Amsterdam te wonen, I doch daarheen gebracht, kon hij een rechercheur zijn woning niet aanwij zen tot de directeur eener inrich ting voor jongens aldaar hem her kende als de kleine zwerver uit Haarr lem. Toen hij daarheen was gebracht, j vertelde de vader geen aangifte van zijn vermissing te hebben gedaan, daar I hij al zoo vaak weggeloopen was. In Canada. Te Dinxperlo is van een der per sonen welke naar Canada vertrok en daar achterbleef het gunstig bericht ontvangen, dat hij met meerdere Hol- j landers werk heeft gevonden in het landbouw- en veebedrijf en dat hij f 100 per maand vrij geld heeft en zich in het nieuwe werelddeel wel tevreden gev.oelt. Landverhuizers. •Zaterdag 20 Juni zullen 300 land verhuizers per extratrein van Ham- I burg te Rotterdam aangekomen om I per stoomschip van de Holland-Ame- I rika-lijn naar New-York te vertrekken. I Door de recherche te 's Gravenhage I I is in het logement Stad Das; alhier aangehouden de 23-jarige k I W. J. P. S., die zich daar m r schap bevond van een 17-jarige win- keljuffroaw, die hg acht dagen gelede» J nit Rotterdam had ontvoerd. Beidea] zgn naar Rotterdam overgebracht, waar het meisje aan haar ouders ia teruggegeven, terwijl de kelner, ala verdacht van schaking, ter beschik king van den officier van justitie is gesteld. De brand te Katwijk. Naar De Tijd verneemt, bevindt zich de huisbediende, door wiens wegwer pen van een brandenden lucifer, de brand in het college van de eerw. Paters Jezuïeten te Katwijk is ver- I oorzaakt, in voorloopige hechtenis. I De bediende, wiens hoofd weinig hel- I der schijnt, heeft bekend, den lucifer I achteloos te hebben weggeworpen, maar hij ontkent, dat daarbij eenig I opzet aanwezig was. Een geslacht van regenten. Tot burgemeester der gemeente I Mook en Middelaar werd benoemd de heer Sengers, waardoor, aldus schrnft men aan de „Tel.", dit ambt, dat reeds sedert pl.m. 120 jaren door leden der zelfde familie werd bekleed, wederom door een lid daarvan wordt vervuld. De vorige burgemeester Cooijmans was een neef van den tegenwoordige p functionaris en bestuurde, evenals voor hem zijn vader en zijn grootvader, ongeveer 60 jaren de gemeente Mook en Middelaar. Dinsdagmorgen is de 42-jarige zand- schipper P. de J. te Ameide over boord gevallen en in de Lek verdronken. Hij laat een weduwe met zes kinderen achter. Twee maanden geleden ver dronk uit dit gezin een VU jarig zoontje. Men meldt aan de N. Crt. uit Loos duinen Door het personeel werd Woansdag- totwfcen 'bij' het VeilinggebouwuR' d? I Haagvaart het lijk opgehaald Wü eeü' 'dame van ongevebr"4f>jaa*ntetfkwhrt' haar. Zij'droég éöfr zwart imanteltje, j grjjze japon, zwarte kousen met lage schoenen ën zwarte handschoenen. Het lijk had een breede wonde over het voorhoofd als met een bijl of sabel toegebracht. De wond zat vol bloed. De politie beeft het lijk naai* het ge bouw der gemeente-bedrijven overge bracht. De journalist v. S. te Leiden, die Seruimentijd geleden op het Rapen- urg dqpf -éen ktito V(An Het Leidadh 'agblad werd aafngefeden, èn 'Vo^r ienü leVen men fcbön vreesde, j* tfllifl >over hersteld,1 dat hg'*£jri Werl^ëèt heeft kunnen hervatten. Aanvaring. Het Duitsche stoomschip Kaiser I Wilhelm II, dit gisteren Southampton I verliet op weg naar New York is, I wegiens den mist in het Kanaal, in I aanvaring gekomen met het stoom- I schip Incemore, dat boven de wa- I terlijn ernstig werd beschadigd. I De Kaiser Wilhelm werd midscheeps I bij den salon beschadigd en kreeg I daarbij eenig water binnen, waarom I k naar Southampton terug- Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. Daar het herstellen van de aangerichte schade eenigen tijd zal vorderen, zullen de passdgders op een andere boot, de „Imperator" overgaant Het Huisgezin meldt uit Oss, dat op de Empress of Ireland, welke on langs door een noodlottige aanvaring vergaan is, de ongeveer 30-jarige Marie Cox was. Zij behoort niet bij de geredde schipbreukelingen, zoodat alle hoop op redding moest worden opgegeven. De 19-jarige knecht van den tim- meman Gerde3 te Zwaagdijk is, ter wijl hij te Oudnk bezig was een dak te herstellen, door een duizeling be vangen, waardoor hij naar beneden stortte. Hij werd dood opgenomen. <N.R.Ct.) Fabriek verbrand. Gisteren is te Zwolle de creosoteer- fabriek van de firma G. J.Eroll Co. aan het Zwarte Water aldaar ver brand. Het vuur, gevoerd door het licht brandbaar materiaal verbreidde zich snel, zoodat aan blusschen niet te denken viel. De brandweer moest dan ook toezien dat.fabriek en houtvoor raden een prooi der vlammen werden. De belendende gebonwen konden worden gespaard. Assurantie dekt de schade. GOUDA, 18 Juni. Bij Kon. besluit van 16 Juni j.Lis wn den heer J. H. van der Voort, jeeraar aan de Rijks Hoogere Burger school alhier, met ingang van 1 Sept. s op zijn verzoek, eervol ontslag verleend. Auto-Maatschappij. Naar wij vernemen bestaan er hier t«r stede bij eenige ingezetenen ern- sfife plannen om te komen tot de oprichting van een vennootschap, welke zich ten doel stelt het verhuren van automobielen. In verband hiermede werd gisteren avond in Hotel „de Zalm" een ver gadering gehouden, waarin voorloopige besprekingen werden gevoerd. Aanbesteding. Bij de gisteren te Amsterdam door het departement van koloniën gehou den aanbesteding was voor perceel 28 5000 K.G. Stearinekaarsen het laagst ingeschreven door de Kon. Stearine Kaarsenfabriek Gouda alhier. De afdeeling Haarlem van den Ned. Chr. Geheel-Onthoudersbond, heeft besloten dit jaar op den laatsten kennis-Maandag aldaar, een boottocht te houden naar Gouda. Door de politie is gisteren proces verbaal opgemaakt tegen een 77-jari gen inwoner dezer gemeente, die zich schuldig maakte aan overtreding van art. 247 van het Wetboek van Straf recht. Met het oog op den hoogen leeftijd ▼an.dosen man heeft geen aanhouding plaats gehad. Carrillonbespeling. Het programma van de carrillon- Jing, welke hedenavond ter her- Ag v^n dëh slag bij Waterloo van Pt),™#: zal worden gehoüde%luidt» ;(.ypjgt1 Vt« huns (oiucl» zetting) u u ,j.Mayjii* vap. St. Alcjegopde. "2. Freudig begrüssen wir die heil'ge Halle, aus Tannhauser, Richard Wagner. 3. Ouverture Marie Henriëtte, L. Montague. 4, Ons Lied, Jos. Reekers. (Tekst in het roode tekstboekje van De Leeuwerk, blz. 94.) 6. Een liedje van Hollandsche Jongens, Th. Bosman. Tekst in het roode tekstboekje van 3e'Leen,w,eyk* Mz. 17.)ae»- W.M,AM- Brandts Buys, ft iff. ..fret Liederenboek van- 'ti JMftflan^, 2e bopjt not l en ït Ned. Volksliederenboek, Band I, blz. 38.) 7. Het voorjaar, J. Dürrner. (Uit: Twintig liederen voor mengd koor, uitgave van D. Mijs, te Hel.) 8. Van een bruid en bruidegom, Dr. E. D. Pijzel. (Uit: Van Vrijen en Trouwen, uit gave Alsbaeh Co, Amsterdam). 9. Soldatenkoor uit F a u s t, Gounod 10. De Nacht, Franz Abt. (UitKun je nog zingen, zing dan mee, blz. 87. Uitg. P. Noordhoff, Groningen.) IJ. Wien Neêrlandsch Bloed, «f J. W. Wilms. Met toestemming van den uit gever. Telefonische verbinding met Haastrecht. De voor den aanleg der telefoon verbinding Gouda—Haastrecht benoo- digde palen zijn hier ter stede aange komen, zoodat thans voortgang kan worden gemaakt om de telefonische verbinding van Haastrecht met het net der Goudsche Telefoon-maat schappij alhier tot stand te brengen. Zooals men weet, zal de eerst aan- fslotene te Haastrecht zijn Notaris Koeman. Audiëntie bij H. M. de Koningin. Boskoop. H. M. de Koningin ont ving Dinsdagmiddag ten paleize Het too in audiëntie den heer J. H. van ffH alhier, ter aanbieding van een van de spoorwegcommissie in- *tke de spoedige totstandkoming van sÊ spoorlijn GoudaWaddinxveen- omkoop—Alfen. H. M. vroeg vele inlichtingen om- t Boskoop en informeerde zeer gstellend naar den Handel in ~een. audiëntie duurde bgna een uur. Krimpen ajd. Lek. Tot lid van het kiescollege der Ned. Herv. Ge meente is Dinsdagavond gekozen de heer J. MuMer Sr. INGEZONDEN. Buiten verantwoordelijkheid der Red. i Godsdiens t-onderw ij 8. Geachte Redakteur Juistde onderwijzer, wiens doel immers ligt in de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens zgner leerlingen en. in hunne op leiding tot alle (christelijke en maat schappelijke) deugden, is eene persoon- lykhetd. Hiermede valtmeer nog hier op is met gerustheid, te rekenen. Als opvoeder zal hij (om iets te noemen) zelfverloochende hartelijkheid, onver schrokken rechtvaardigheidstrouw, moederliefde, barmhartigheid, vooruit denken, onbevangenheid jegens an deren als kostelijke levensgoederen huldigen, door verhalen nader doen kennenzal zijn geestesrichting hem beletten te vertellen van Ruth, van Elia, van Hagar, of van den Sama ritaan, de wijze en de dwaze meisjes, van Jezus met tollenaren en zondaren? Eene persoonlijkheid houdt rekening met wat anders dan de vraag, wie 't eerst een verhaal deed of waar het te lezen is. Wij hebben het over bijbelsche ver halen, geschikt voor de schoolwe moeten dus niet gaan denken aan de bijbelsche verhalen. Door deze onder scheiding vervalt uw bezwaar van „vragen en besohouwingen, waarbij het niet anders kan of de onderwijzer komt op het terrein van godsdienst en wereldbeschouwing". Elk verhaal (bijbelsch of niet), dat daartoe aanlei ding moet geven, deugt niet voor de school. De keuze van leerkrachten van het onderwijs zal moeilijk zijn, niet het minst ten plattelande, verzekert u. Ervaring bewijst iets anders door te herinneren aan het groot aantal on der wnzers en onderwijzeressen belange loos hun tijd gevende nu reeds voor het werk der Zondagsscholen, Jwaar 'bijbelsche verhalen gédaan wöp Üen. „Godsdienstige neutraliteit" Wre van-regèl ondér ons in de werke lijkheid hierom, is het onjuist, haar als een feit te laten gelden bij de in richting van het onderwijs, dat beoogt voorbereiding voor bet volgend leven, dat de kinderen wacht. Moordrecht. A. L. Th. VAN DER VEN. Zondag j.l. in het Stadion te Amster dam werd gegeven. De kleine wijzi gingen zullen hoofdzakelijk eenige be perking en tijdwinst beoogen. Dit feest dat evenals het Amsterdamsche, wordt gegeven ten bate van het Ondersteu ningsfonds der artisten, zal vermoede lijk plaats hebben op Houtrust. Er zijn althans onderhandelingen met Hout- rust gaande. Men meldt uit Soestorberg: De luitenant-vlieger van Heystmet luitenant Roeper Bosch als passagier is gistermorgen 10.46 naar de leger- ilaats bij Oldenbroek vertrokken, waar lij om 11.30 aankwam. Het doel van den tocht was, in sa menwerking met artillerie, voor deze het doel op te sporen, dit aan te geven en verder de uitwerking van het vuur na te gaan, om zoo noodig de richting te verbeteren. Nadat in ongeveer 6 minuten het 6 K.M. verwijderd doel was opgespoord en door middel van een uit het toe stel geworpen bericht aan den vuur- leider was medegedeeld, werd het vuur geopend. Tot dusverre werden de schoten door de verkenners met een schrifte lijk bericht aan den leider gemeld. Thans werd echter voor de eerste maal een proef genomen met een electrische signaalspiegel (systeem prof. Bomath). Hiermede werd thans op afstanden van 2000 a 3000 meter aangegeven of de schoten raak, links, rechts, voor of achter vielen en tevens op welken afstand. De proef is uitstekend geslaagd. Om 4.15 vertrok luitenant van Heyst uit Oldenbroek en landde om 5 uur weer te Soesterberg. MARKTBERICHTEN. Gouda, 18 Juni 1914* e GRANEN Onveranderd, stemming kalm Tarwe: Zeeuwsche f 9.4,0 A 9,69 mindere dito <j.i 9.35. Afiwij- tóende 8.50 1 ƒ,8.75- Polder 8.35 8:50; 'Rög&e 'Zeeawsiché j.lo k 7.75. Polder 6.7 k f 7.Buiten- landsche per 70 kilo 6.35 a 6 50 Gerst: Winter 5 75 k f 6.35. Zomer 5-75 i 6.10 Chevalier 6.35 k f 6.75 Buiten), voergerst per 65 kilo 5,35 L 5.50. Haver per H.L. 4 50 k 4.70. Per 100 kilo 8.40 a 8 60. Hennep zaad Buitenlandsche per 50 Kilo 6.35 k f 6.50. Kanariezaad 21.— kf 33.— p. H.L. Karwijzaad per 50 Kilo k Koolzaad 13 50 k f 14.50 per H L. Erwten Kookerwten 10 50 k 10.75. Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 7 50 k 7.75 Boonen bruine boonen r6.k 17.witte boonen k Paardenboonen 8.3 a ƒ8.75. Duivenboonen ƒ8.50kf 9—. Mais per 100 Kilo Amerikaansche Mixed 8.k 8.85. Kleine ronde 7.75 f 8.35. Veemarkt. Melkvee redel. aanvoer handel en prijzen traag. Vette varkens, redel. aanvoer, handel matig, ai k 34 ct. per half K.G. Biggen voor Engeland, redel. aanvoer handel minder 30 k 31 ct. per half K.G. Magere Biggen, goede aanvoer, handel veel minder 1.50 k 1.70 per week. Vette Schapen, redel. aanvoer, handel matig 27.— k 34.-^. Zuiglammeren, redel. aanvoer. Handel vrijwel 18.— a 34.—. Nuchtere Kalveren, redel. aanvoer, han del vlug, 14.—- k x8. Graskalveren, geen aanvoer, a Fokkalveren 30.k 36.—- Eieren redelijke aanvoer, handel vlug. per 100 stuks, 4,75 tot Kaas, aangevoerd 106 partijen, handel vlug. ie kwal. 33.— k35.—. ade kwal 29.— k 32.—. Zwaardere 34.36«5°« Noordhollandsche a - Boter matige aanvoer. Handel matig Goeboter 1.20 1 ï.26. Weiboter ƒ1.10 k ƒ1.20. Artistensportfeest ifi Den Haag. Het Hbld. kan mededeelen, dat 5 Juli a.s. te 's Gravenhage een herha ling zal plaats vinden van het Artis- ten-Sportfeest. Het programma zal vrijwel gelijk zijn aan dat, hetwelk Naar men aan de N. R. Crt. schrijft, is ook in Maas en Waal de pluk van kersen begonnen. Bg groote boeveel heden zijn de eerste kersen opgekocht jvpor Duitschland en Engeland voor 4(5 oent peri pond. De okïgfct van krozen fwordt geschat op ruim 4000 H'.L., die pij inkoop ongeveer f32.000 gekpst hebben. Tengevolge van het rooien van boomgaarden is het aantal in de laatste 3 a 4 jaren stellig met de helft verminderd. Door bet warme weder zijn de vruchten, in de vorige Week flink gegroeid, eK zal de pluk weldra een aanvang nemen. RjjkqmjverheidscongulenL t I Naar ons wordb medegedeeld^ is aid épvolgér van den Heer'F. 0.'Kist mét 16 Mei j.l. als Rijksnijverheidsconsulent voor het Westen des lands in dienst getreden de heer F. Begemann W.I, Als ambtsgebied is hem opgedragen Noord-Holland Zuid-Holland, Utrecht en dat gedeelte van Gelderland, ge legen tusschen de spoorlijn EdeArn hem en de rivier de Maas, met inbe grip van Arnhem. De nijverheidsconsulenten zijn van rijkswege aangesteld om de indu- strieëlen in technische aangelegenhe den kosteloos van advies te dienen Het adres van den nijverheidscon sulent voor het Westen des lands is Lange Vijverberg No. 14 te 's Graveu GROENTEN VEILING 17 Juni 1914. Veiling Houtmansgracht 4 uur. Peulen 10 cent per pönd. Doperwten 14 cent per pond. Wortelen van f0,04 tot f0,06. Rabarber van f0.03 tot f0.05. Bloemkool van f0.05 tot f0.09. Kropsla van f 1.tot f 2.per 100. De strijd om Durazzo. Een telegram uit Durazzo d.d. 17 dezer meldt dat de Mirdieten na een hevig gevecht bij de heuvelen van Rosbull geheel zijn verslagen. Een draadloos telegram uit Du razzo d.d. 18 Juni meldt: De strijd gisteren was zeer hevig en eindigde eerst toen de duisternis De hospitalen zgn vol gewonden, die door de Oostenrgkers en Italianen daarheen worden overgebracht. Te 7 uur in den avond bezocht de Vorst de gewonden. Het is onmogelijk het aantal gevan gen genomen Mirdieten te bepalen. Men gelooft dat er 200 dooden zijn en evenveel gewonden. Omtrent het lot van Dnrazzo doen heden de meest tegenstrijdige geruch ten de ronde. Volgens sommige telegrammen zou den de regeeringstroepen zoo geducht geleden hebben, dat Durazzo onhoud baar is. Thomson verraden De correspondent van do Daily Telegraph beweert dat steeds moer de overtuiging veld wint dat bij Thomson's val verraad hoeft plaats gehad. Ernstige brand te Kiel. Bij een hevige brand, die gister avond in een door vele menschen bewoond huis heeft gewoed, zijn drio bewoners om het leven gekomen. 11 menschen konden door de brandweer worden gered. Enkele brandweerlieden zijn ziek geworden door rookvergiftiging. De toestand in Mexico. Washington, 17 Juni. (Hbld.) De consul te Juarez berioht, dat het ge schil tusschen Villa en Carranza is bijgelegd. Turkije en Griekenland Konstantinopel, 17 Juni. (Hbld.) De gouverneurs van Phokia, Aivaii en Bigha, twee moedits (hoofden van een kinton) en een officier der gendar merie zgn ontslagen naar aanleiding van hun optreden in verband mot de emigratie der Grieken. De Servische zaakgelastigde hoeft in zijn mededeeling aan de Porte de aandacht der Turkscho regeering ge vestigd op den treurigen toestand waarin de Grieken verkeeren en ver klaard, dat Servië solidair blijft met Griekenland. De grootvizier antwoordde, dat de orde binnen enkele dagen hersteld zou zijn en hij verzocht den zaakgelastigde zijn regeering zulks mede te deelen. Twee mislukte aanslagen op den Czaar van Rusland. Petersburg, 17 Juni. Kort na aan komst van den Czaar te Odessa werd in het hotel „Passage" een aparchisljri ^Sohtschéglów gearresteerd,tegeff wien jernstige vermoedens oestonaeu eep aanslag op den Czaar te willen plegen. t Acht agenten waren noodig om den man te overmeesteren en in de boeien te Blaan. Zijn koffer, welke volgens mededeelingen een bom moest bevat ten, werd naar het artillerie-depot ter onderzoek overgebracht. Berlijn, 18 Juni. De „Berliner Zeitung am Mittag" verneemt uit St. Petersburg dat bij het station Tsjudnos een posttrein door middel van een tusschen de tails gelegd© bom ge deeltelijk deJucht is gevlogen, a Pe?9 tlW* onmiddellijk op den (trqin, waarmede de Czarenféimilie naar Petersburg terugkeerde. De locomotief en verschillende wa gens werden omhoog geslingerd en neergeworpen. Tal van reizigers zijn ernstig gewond. Het lijdt geen twijfel of men heeft ook hier te doen met een aanslag op den Czaar, die slechts verijdeld is, doordat de bom te laat ontplofte. Nederlanders in Frankrijk giearroH- teerd. De N.R.Ct. ontvangt uit P a r ij s een telegram meldend, dat 2 Neder landers, een dame en een heer, die bezig zijn te voet een reis om do wereld te maken, te Autin zijn aan gehouden en gedurende 5 dagen op gesloten zijn geweest, omdat volgens bewering de papieren geen antropo- metrisch signalement bevatten. Zij werden veroordeeld tot 16 francs boete, waarna zij werden vrijgelaten. Het is gebleken dat hun papieren door den Nederlandschen Consul afge geven, in verschillende Fransche ge meenten waren afgeteekend. van Th. Ravestein. Marijtje Belt 72 j. wed. van B. Boer. van het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand 771.4 te Horta, laagste stand 756.9 te Hapa- randa. Verwachting tot den volgendon dag: Zwakke wind uit W. richtingen, jedeeltelijk bewolkt, waarschijnlijk droog woer, behoudens geringe kans op onwoor, zefdo temperatuur. BTRGERLIJKE STAND. GOUDA. GEBOREN: 16 Juni. Willem, ouders H. van Os en C. van Gilst. 17. Johannes Petrus, ouders P. J. Borat on M. J. Nieuwenhuisen. GEHUWD 17 Jnni. W. H. M. van Lindert en G. G. Daudt. H. Ver boom en M. C. Bouwman. W. Klein en J. van Blotenburg. OVERLEDEN: 16 Juni. Hendrik Koogje 69 j. 17. Marinus van dor Louw 3 mnd. BOSKOOP van 1—16 Juni. GEBORENAnthonie Tennis, ouders J. van Gemeren en S. Hagen. Nicolaas, ouders C. Faaso en P. van Leeuwen, Cornelis Pieter, oudera A. Driesprong en C. Vermeul. Jakob, oudere P. W. Blauw en E. Loof. Anna Elisabeth, ouders C. den Uijl en N. Vermeulen. GEHUWDB. H. Versteeg, en J. C. Stolker. G. Schoorel en J. Hoo- gervorst. OVERLEDEN: Jhim J. van Tol 12 j. Geertruida Loos 70 j. echtg. VAN DEN 18 JUNI 1914. StaatsleeniDiren. Ned. Cert. Werkelijke Schuld 3 pet. Oostenr. Belastingvrije Kronenrento 4 pet. Port. Obl. 3do Serie Amort. Schuld 3 pet. Russische Obl. 1906 6 pet. Id. Obl. (Gr. Russische Spw.mij) 1898 4 pet. Id. Obl. (Nicolai Spoor- wog) 1867-69 4 pot. Id. Obligatie 6e Emis. sie 4 pet. Japan. Obl. 1899 4 pet. Mexico Afl. Binnenland Obl. 5 pet Brazilië. Funding Leo- ning 6 pet. d. Obl. 1899 4 pet. Venezuola Dipl. Schuld 1905 3 pet. Bauk en Credlet-lnstel- linjfeu. Fed. Ëankaandeelen Indnstr. Oudernemtniren American Car Foun- dry Cóïüp. V.' A. Id. Smelting kefihin Co. Cortï v. Aam Anglo American Tele graph Cy. Cert. v. A. U. S. Steel Corp. Cert. v. Gew. Aand. Kol. Credlet Instelt, en Cultuur Ondernemingen Handelsver. „Amster dam" Aand. Jav. Cultuur Mij. Aand. Ned. Handel-Mij.C.v.A. Mtynkouw Mijnen. rfKatahoen" Mijnbouw j Mij. Gqw. Aand. ff,edjang Lebong, Mijn bouw Mij. Aand. Great Cobar Aand. Petrolenm-Ondern. Dordsohe Petroleum In dustrie Mij. Gew. A, Kon. Ned. Mij. tot Expl, v. Petr. Bronn. C.v.A. „Shell" The Transp. Trad. Cy. C. v. G. A. Scheepvaart rnljeu. Ned.-Am. Stoomvaart- Mij. Aand. Stoomvaart-Mij. „Zoe- land" Proferentio A. Int. Mercantilo Marine Cy. afgest. Pref. A. Tabak-Ondernemingen Bindjey Tabak Mij. A. Diversen. Maxwol Land Gpant Cert. v. Aand. Peruvian Corporation Lim. Cert. v. Aand, Spoorwegen. Holl. IJzeren Spoor wegmij. Aand. Mij. t. Lxpl. v. Staats spoorwegen Aand, Zuid-Italiaan. Spwmij, Serie A-H Obl. 3 pet. Warschau-Weenen Spoorwegmij. Aand dito dito Act. do Jouiss- Amerika. Atchison Alg, Hypb. Obl. 4 pet. Erie Spoorweg-Mij, Gew. Aand. Union Pacific Railroad Cy. Cert. v. gew. A. Wabash Gew. Aand. PREMIELEENINGEN. Amsterdam Aand. 3 pet. Hongarije. Theiss-Ro- gulirungs-Ges. 4 pet. GELDKOERS. Prolongatie 31/» pCt. Nat. en Buitoni. Staatsf. stil, Cultu ren geen omzet, Tabakken beter, Pe troleum prijshoudend, Rubbers stil, Mijnen eveneenB stil. Vorige Koer«. Koer. v.u heil... 77'/,. 77'/,, 81'/, 62 - 99'/, 85% 88'%. 88'/, 83%e 82% 91% 34'%, 100'/, 74 50% - 100% - 60% 23%, 22 62'/, 61% 227 233 - 16 227 150'/, &'A> '153 5 187 187 628 618 194 192 124'/, - 3 2' 93% 93 2'/, 7% 7% 1007, 102-7* ®lU/,6 98 »/MI 283/s 1563/l 1467 957* 62 28'/, 1 M'/„

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2