A. BRINKMAN ZOON POTTELBERG llllllllllllllllllllllllllllllllllll SCHOEISEL De Electrische Drukkerij van levert vlug en tot billijke prijzen ALLE SOORTEN Itil ttw IMjiÉi 2'^ H.P. magoeel en veerende vork Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel. „HALF WATT” C. SMITS, Schoenhandel. SUNU8HT 5LzeaP_^K LAMPEN Dienstaanbiedingen IIELBEUIA K EB1J en STOIIEEB DEBI.I. KOKO’S?? HAAR Mej.de Wed. E. Alter 269* Gedempte Gracht 269‘ een Jongen Adverteert in dit Blad. TAMINIAU’S JAM DE ZUID-HOLLANDSCHE Prinses c Beri< Brokkenhuis GoucLsche Courant sleed* *ncce*. Dames. I25O( Advertentie». W ZezxcL Z’xoefo GX, BOOGLAMPEN VERVANGEN f Buitenlands tELIL Maatschappelijk Kapitaal f l.OOO.OOO.-. Telefoon Int Maatschappij van Verzekering1 op het Leven, HEERENGRACHT 12 DEN HAAG. de BESTE. ELST BIJ ARNHEM. XTxe-vt"' W LOOPT UW KAM WEG MET UW s HAAR?^ Wearwell Rijwielen zijn snol, sierlijken laag in ADR. DE GROOT. Kleiweg 79, GOUDA Waarschuwingen Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater. Proeffleichjet gratin verkrijgbaar. bij A. MESSING, Peperstraat ®4. dS-siBs. VAN Bl'ommestein’s Inhi is proefondervindelijk de BES1 jé en volkomen ONSCHAOEL POOL’S TANMMlïlMKLEN Kleiweg 48. Gouda. Fijn Dames- en Heeren NIEUWE PHILIPS DEN HAAG, geeft de HOOGSTE WA Alt- DE voor Gedragen Heeren- en Dameskleeding. AGESTOA-J liEVMSt. 18 Juni 1914. *9- 68 GOUDA. UTfUCKT. HANDELSDRÜKWERK. Gouda Schoonhoven Krimpen a.d. IJssel Zegwaard PR Per kwartaal Idem franco pef Met Geïllustn eri Idem franco per Abonnementen Markt 31bij i DE JONG Oosthaven 31. “KOKO" te gun gebruiken voor het te laat is. DEPOTHOUDERS: ANTON COOPS, Wijdstraat 29 A. v. ZESSEN. A. GROENEVELD Esa. A. OOSTERLING. U lult goed doen door De Heer en Mevrouw H. P. VAN REEDT DORTLAND-Èbouwkk geven kennis van de geboorte van een DOCHTER. Gouda, 18 Juni 1914. Zii, die zich me juli a.s. wenschen ontvahgen de tot i schijnende nummer DE AGENT Prijscouranten gratis. IMPORTEURS GEBR. SIEBOL, Amsterdam] HELDER ALS KRISTAL. BEVAT GEEN KLEURSTOF. OLIE OF VET. VERFRISSCHEND VOOR DE HOOFDHV fl. 3.00 par flacon. Vöor Friesland, Gï’nlnmr, Drenthe. Óverysel «1 Geldoriancl. Fir» ■■IMDBKBHA, guHk. Dames Wilt U bij het opruimen in dezen tijd s.v.p. denken om het Brokkenhuis. Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel. n°. 178, on onze beambte zal halen, wat U wilt missen. De Commissie: W. GOL/Voorz. I. v. DANTZIG, Vice-Voorz. B. D. GROOTENDORST, Pen. Bij het koopen van een doosje a 25 of 50 cent Laxeerpillen (Slijm-, Gal- en Maagpillen) van Apotheker BOOM, zie men goed hit dat men het echte krijgt. De echte pillen zijn verpakt in een doosje, voorzien van den naam Apotheker Boom- en de handteekoning firma A. M. Boom. 15 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS,' Fa. WOLFF Co., te Rot- terdam bij E. VAN SANTEN KOLFF, Korte Hoofdgteeg 3. hebben in de SflT Deze mlverlenilên kosten slechts bij vooruitbetaling 1—6 regels f 0.35, voor elke regel moor 6 cents. Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Gen- Agent voor Holland: CATALONIÊ te Tilburg. Vert egenwoordiger voor GOUDA en OmstrekenJf. Jf. DELONJEJt] Agent Amstol-Brouwerii, Keizerstraat Tel. 83, No. 148, Gouda. i Een solied adres voor COMPLETE AMEUBLEMENTEN in eiken gowenschten stijl en elke houtsoort. Eerste Klas Werk Levering onder garantie. Reparatiën aan alle meubelen, netjes en billijk. Beleefd aanbevelend, N. HESSING. KOOP HF.T VANDAAG VAN UW DK0<NST OF COIFFEUR. PRIJS: Fl. 0.T5. fl. 1.80. m vo« namT2 'iïShST".*T<'AJ,An%>iMd. V Ondertrouwd: FRITZ LOEB EN 4. SOFIE CATS. Utrecht, Gouda, APELD 0 0 R-N-HOILAN D. 8) „Wist ik maar te bewijzdfc, hoe hij mij is,” dachi hart klopte daar barsten. Zij kon dragen, dat Wal een berekend En toch mocht hi immers zij had uit berekening g- een vrouw, die geld had verkoel de tweede maal Tot heden had hem kon veracht te genoeg gedas Ifeaar op te wekk zaak anders gew alle reden om tr te zien en de wf de handen ges meer loochenen, sten zin des wo< gehandeld- Doch één ding Hij zou het hf geen berouw had voor ook haar h KOKO DOET HET HAAR GROEIEN. GAAT HET UITVALLEN TEGEN. VERSTERKT DE WORTELS. zijn de beate en goedkoopste, staan onder voortdurende scheikundige controle en worden sinds 1894 door Nederlandschc Tandartsen eu doctoren aanbevolen. Chemische Fabriek L. POOL A: Zonen, Amsterdam. Wereldtentoonstelling GENT 1913. Buiten mededinging, Lid der Jury. Eenig adres SPECIALITEIT IN Koopt geheele of gedeelten van Inboedels. Is ook naar buiten de stad aan huil te ontbieden. Brieven worden vergoed. Let s. v. p. op AL4 JJC en ADRES'. a^TMej.de Wed,E.ALTER 269* Ged. Gracht 269* DEIN HAAG. De toestand De Mohammedaans den Een medewerker seint, naar wij aan 1 uit Konstantinopel De Albanees S< sedert het laatst Konstantinopel vei daar ijverig met, Albaniërs. Hij had met Izzet-bey, de schen minister vai toen met dezen pi Naar men zegt voor het plan, ten Albanië te gaan, grondslagen voor zijn gelegd en mi voor de veiligheid buiten, Bij de bes werd vafif de zeke Ter Drukkerij van A. BRINKMAN ZOON WORDT GEVRAAGD tor opleiding in hot vak. Zich aan to molden aan hot kantoor Markt 31. Commissarissen: Mr. M. M. SCHIM v./d. LOEFF, (Pms.), Dr. A. E. TEN OEVER, Mr. A. S. MIEDEMA, A. M v. EMBDEN, Dr. P. H. J. BERENDS, Mr. J. W. DE KANTER (Seer.) Directeur: Mr. J. W. KONING. BW Do Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiün. Vrijgevige voorwaarden. Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren: U. HOVIflIlBMTKII, Haten te MeAaa.koee., en Ij. e. IjAVBHKH, H'ettlaven te llmuta. 18 Juni. Het Schaakbord 8l/2 W Verg. Goudsche Zwemclub, Beleefd verzoeken wij geregeld tij® mededeelt g te mogen ontvangenJ vergader-ner.- n, concerten, vermakelW heden enz., m deze dan in agenda te vermelden. Electr. Dr. A. Brinkman Zn., INRICHTINGEN WELKE HINDER KUNNEN BURGEMEESTER - van GOUDA, Gexien art. 8 der H Doen te weten Dat zij vergunning 1 De N. V. »de C briok” te Gouda, en ha tot hot uitbreiden hf bijbouw, in het perc Van Strijenstraet No. •sectie A Nos. 3371, 3; 2. A. J. C. van aijnc rechtverkrijgend! van 2 clectromotorer j en 4 P-K., in zij visch en ijs, en diene ling en het in bewegi ijselevator, op het per weg, achter Nos. sectie H Nos. 953 en Gouda, den 19 Jun Burgemeester on W R. Haarwasschen mot Eloctr. droging. Aparte Salon. Lovering van alle soorten HAAK WERKEN. BAK/?. A. Coiffeur. f| komt U halverwege tegemetet, Ij doet al het werk In de helft van den tijd en voor de heift der koeten, die U aan groene zoop zou uitgeven. Sunlight maakt, dat Uw goed niet lijdt, Uw handen niet ruw worden en Uw leven geen slavernij fa. De volstrekte zuiverheid van Sunlight maakt haar alleen geschikt v o o r het varikoatbaar fijne kant. BOS linnen en

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3