Oosten ri jk-Hong a ri j e. l Bericht. flo. 12508. Maandag 22 Juni 1914. 53e Jaargang. I Buitenlandsch Nieuws. ILING STAND. r Prinses of Gravin. I 'bericht FEU1LLK1UH XTïe“k?-_ws- e»- voor G-ou.dsu ezx Qxxxstreleezx. Verschijnt dagelijks behalve Zon- /en Kees blagen. Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. 10) moedige E. Brewel, F«rnow op, ne- heb je mij dan toch ge el «en dong. (Wordt vervolgd.) j n Albanië. M. de Konin- n Albanië uit gram zijn alle i wèl. Albanië luiden Er wordt be- irazzo vooralsnog een. een kan Hallen er u te boei- mid- een een 21 door meldt Men niet hij „Ik ver- Lui- het ■1 jenden dag 1 tot Z.W. <ing, droog weer vooral c nog warm. bereid rebellen te strij- werd Ismail Kemal en ZOO- uit. een misschien '~1 i. 1 Zij, die zich met ingang van I juli a-s. wenschen te abonneeren, ontvangen de tot dien datum ver- Khijnende nummers gratis. DE UITGEVERS. iastiaantje, de Gelder, lera 8. Ver- arse. 9. mjn en F. oi», onder» >n Berg. 'am en M. ch-Columbia. ’grammen aan int de ernstige tmijn dat het «kers 225 be- d. P. Groo- v. Sprang. Grooten- in Sprang. Hendrilnu 7. Lau- 3ud 3 mnd, ad 17 d.— 5 j. wedn. r bemoeilijkt, lachten voort- hijnlijk allen, vonden, door zullen komen. i Heyst. Van Heyst, en korporaal rnhem vloog, iden, waarbij hoogte viel, voest. De in- n letsel. nt per pond, ld. per 100. ld. per 100. •50 per 100. per 100 pd.' 00. r 100. 'teriologiseh LDT. d 774.7 te •5 te West ering. t uit Weenen an kier Gustav de bank Th. liging belang- te hebben ver- momen. or particuliere van 500.000 td. Zijn passief oen. Een ander telegram meldt: De berichten uit voortdurend ongunstig, richt, dat in Durazzo o paniek heerscht. Ook zouden de Ma- lissQren hun wantrouwen tegenover de Idollandsehe en Oostenrijksche offi- cteren hebben geult. Daarbij komen berichten, dat Aziz Pasja, die mat 2ü00| hulptroepen voor den Vorst aan rukt, tusschen Schiak en Fieri door de opstandelingen zou zijn gevangen genomen. wij hebben geen Jn waarom hebben wij dat niet? snauwend in de rede, _uit dien van waarom was het één enkel mee te- nauwer in te sluiten. Eveneens ver keert men in twijfel over de positie van Aziz pasja Vroni, die met het zelfde doel uit hel zuiden over Fieri oprukt en omtrent wien men geen gunstige berichten ontv^pgen heeft. Hedenavond vertrokken vrijwilii- gers-artilleristen op het door de Al- baneeschè regeering gecharterde Oos tenrijksche Lloyd-stoomschip „Gise la” naar het noorden in de richting der positie van Pronk Bib Doda ten einde diens geschut te bedienen en hem iegelijk van de noodzakelijkheid dat hij den opmarsch voortzet te overtuigen. Tegelijkertijd dat l’reuk Bib Doda den aanval zal beginnen, zal men te Durazzo tot een offensie ve beweging tegen de opstandelingen overgaan. hij -Jlig. „vrnnroui ook l'_t heb ik mazel ven ook dikwijls afgevraagd, maar he- laal.” Eenige heeren haalden op dat mo ment mijnheer en mevrouw von Fer- now in. Zij groetten en gingen toen haastig voort. i „Dat gaat toch alle begrip te boven, zei de oen, toen zij niet meer gehoord konden worden. „Bij dit afschiiwelij- ht 4 uur. Frankrijk. Aanslag op baron Henri de Roth schild. Zaterdagnacht heeft te P«Hia Baron Henri de gehad- Vijf schoten werden op afgevuurd, waarvan één trof en lich telijk verwondde. De dader is gear resteerd. Omtrent dezen aanslag beval de .Matin” do volgende bijzonderheden, welke wij aan de „Maand. Cf.” ont- leenen: De zich zei’i( „Kom, men,” zei nij vr „Ik wil niet,” i „Het stuit mij tegen rijtuig te gaan, vandaag een dronken thuisgebracht.” „Maar... rijtuig, dus...' „AD viel zij hem terwijl zij haar arm haar man terugtrok. „En koop je geen equipage? Al maar één coupétje met paard er voor; daar zou ik vreden kunnen zijn. Als je goed na- Jeannette, kortland en j Johannes, le Jong. Iers H. de stenrijk. en M. van C. Verkaik 20. Maria, f. Blikman. T. van den A. P. van W. J. E. i Reeuwijk. jjbaart. Bakker. W. M. van Iraal en G. te Utrecht F. Loeb De toestand in Albanië. t Uit Italiaausche bron wordt ge meld, dat in Durazzo ieder oogen- blik nieuwe toevoer van regeenngb- troepen met kanonnen en munitie wordt verwacht. Deze zullen terstond na aankomst tot den aanval over gaan. Zeer talrijk zijn de leiders der Albaneezen, die zich bereid hebben verklaard tegen de den. In Valona stormachtig gehuldigd. Rebellen nationalisten I verlangen niets zeer dan met elkander slaags te ken. Er zijn dus nieuwe gevechten te verwachten. De Maand. 01. publiceert eigen telegram uit Durazzo, d.d. Juni, luidende: Uit Oostenrijksche bron. Naar ge mold wordt, zouden de opstandelin gen bereid zijn vrede te sluiten. Zij verlangen echter hun wapenen te be houden, eischen al gemeene amnestie en weigeren gijzelaars te stellen. We gens deze eischen is het waarschijn lijk, dat de nieuwe pogingen om tot een vergelijk te komen, wederom zullen mislukken. De toestand is zeer verward. Pronk Bib Doda bevindt zich met zijn manschappen nog altijd op een •Mand van ongeveer vier uur ten noorden vaii Durazzo. Hij schijnt te aarzelen om tegen Schiak op te ruk ken, ten einde de opstandelingen aan te vallen. Ook is het niet duidelijk, welke houding Achmed bei Mati aan- neemt. Deze zou over Tirana voort- rukken, ten einde de opstandelingen stelling noodig, daar het ja ren onbewoond was geweest. jubelde. Zij had bij haar kennissen de overtuiging ingang doen vinden, dat zij niets om Waldenburg gaf. Hij had zeker groote verbeelding moeten heb ben om te gelooven of te (lurven denken, dat zij berouw had over dat afwijzend antwoord. Haar gedrag te genover hoip toonde geen toom, geen verbittering, doch alleen koele onver schilligheid. Zij ontweek hem niet, bejegende hem vriendelHk en scheen onder voorkomende hoffelijkheid te willen verbergen, dat zijn tegenwoor digheid haar verveelde. Blijkbaar werd haar geheele aandacht in be slag genomen door don prins, dien zij meer voortrok, dan zij ooit eenig heer gedaan had, die naar haar hand Zwitserland. Een afgevaardigde als spion gearresteerd. D,e Berliner Zeiting am Mittag bevat een bericht uit Genève waarin wordt gemeld dat door de Zwitsersche auto riteiten, op vermoeden van spionnage voor een vreemde mogendheid, oen huiszoeking is gehouden van een be kend socialistisch afgevaardigde. Bij deze huiszoeking gevonden do cumenten gaven aanleiding den afge vaardigde te arresteeren., Amerika. Stoomschip gezonken. Op de Mississippi-rivier is nabij Al ton in de Staat Illinois is het stoom schip „Majestic”, dat met volle snel heid voer, op een in de rivier uitge bouwde toren van een gevangenis ge- loopen, waardoor het zoodanig werd beschadigd, dat het terstond zonk. De bemanning, bestaande uit 25 kop pen, verdronk. Bertha Von Suttner f Bertha Von Suttner, de bekende schrijfster van het ook hier te lande bekende boekf „De wapens neergelegd” en strijdster voor de vrodesidee is Za terdag te Weenen overleden itf den ouderdom van 71 jaar. In 1905 werd haar den Nobelprijs voor den Vrede toegekend. Botsing tusschen een vliegmachine on een ballon. De Berlynscho berichtgever van het Hbld. telephonoert nader omtrent deze ramp Uit Weenen wordt het volgende ge seind aan den Berliner Lokal Anzei- ger omtrent de botsing tusschen het luchtschip en de vliegmachine: „Zaterdagmorgen om 8 uur was het bestuurbare luchtschip „Soerting” op gestegen tot het doen van aerofoto- grametische opmetingen. In den’gon- del hadden plaats genomen kapiten Hauswirth, de eerste luitenants Hof stetter on Breuer, dó tweede luitenant Haidinger, de korporaal Hadimu, de soldaat Weber en de ingenieur Knme- rer. De ingenieur deed met'luitenant Breuer do fotogrametische opnemin gen. De ballon zweefde in de buurt van Fischamend en werd gettuurd in de richting van Maria Enzersdorf en den historischen „Königsberg”. Een half uur later steeg luitenant Volgens een Reuter-telegram, mede t de Maand. Ct. gepubliceerd, het Albaneesch -Corresponden- tiebureau te Durazzo, d.d. 20 Juni Majoor Kroon heeft bekend ge maakt, dat ieder, die in de stad ge weerschoten lost, tot een gevangenis straf van vijf jaar veroordeeld zal worden. Op de bedreigde plaatsen zijn ver schansingen met prikkeldraad-ver- sperringen opgericht, zoodat het bij na onmogelijk schijnt, dat het den opstandelingen gelukken zal, de stad binnen te dringen. Achter de - ver schansingen liggen sterke afdeelingen Mirdiolen en Malissoron. Heden heeft zich een vrijwilligers korps van artilleristen gevormd, dat den J’rüisischen ritmeester von Hippe tot aanvoerder koos’ die onder be vel staat van de bfederlandsche offi cieren. Tegelijkertijd sprak het vrij willigerskorps het volste vertrouwen in de Noderlandsche officieren uit. Dit besluit werd door ritmeester von Lippe aan den vorst medegedeeld, die er zijn goedkeuring aan hechtte. vonden, namen plotseling waar, hoe een elegant gekleed gentleman zich trachtte te verdedigen tegen de aan vallen van een bejaard man, die hem sedert eenige oogenblikken scheen te achtervolgen. Eensklaps klonk ee» schot. De twee mannen naderden el kaar. Men zag toen hoe de elegante heer zijn stok ophief om er zijn te genstander mee neer Ie slaan. Deze schoot echter hog vijl maal zijn re volver af. .Men snelde toe, terwijl de voorbijgangers den getroffene hulp gingen bieden, begonnen eenige toe vallig voorbijkomende brandweerlie den den aanvaller te achtervolgen, dien zij spoedig inhaalden en grepen. De gewonde bleek niemand anders te zijn dan dr. Henri de Rothschild. Hij kon, vergezeld van een zijner vrienden, dr. Zadoc-Kahn, zonderj bezwaar naar zijn woning in de Rue du Faubourg Saint-Honoré woniai overgebracht. In dien tusschentijd was de aanran der naar een poUtie-burcau geleid. Hij scheen volstrekt geen spijt van zijn daad te hebben eu verklaarde, dat hij zich had willen wrekeu op de Rothschildts, die zijn ondergang veroorzaakt hadden. De man heet Prud’hon en* is melkslijter. Dr. Zadoc Kahn, .die bij de aan randing tegenwoordig was geweest, vertelde nog, dat hij met baron de Rothschild uit het opera-gebouw ge komen was; zij Zouden naar huis loopen, maar werden door den regen verrast waarom d* Zadoc Kahn een huur auto aanriep. Óp dat oogenblik woerklonken de schoten en zag hij, toen hij zich omkeerde, hop een oude man zijn revolver op zijn vriend leegschoot. Hij wilde den aanrander grijpen, maar liet hem los, toen de Rothschild hoorde roepen: heb een kogel in den rug.” De wonde is gelukkig zonder eeni- ge beteokenis. De kogel drong de rechter heup hinnen, stuitte af op ’t darmbeen en sloeg daarop plat. Bin nen eenige Hagen kan de wond ge nezen zijn. De .Matin’’ heeft aan dr. de Roth schild laten vragen of hij zijn aan rander en de beweegredenen van zijn daad kende, waarop geantwoord werd dat Prud’ho» baron Henri reeds se dert jaren met bedreigingen achter volgt. Dp baron kent hem niet an ders dan uit zijn dreigbrieven. Twee I faren geleden, bij den dood van ba- I ron Gustave, had Prud’hon aan Hen ri de Rothschild geschreven, „dat hij hem zou opknappen” bij het verla ten van het kerkhof. Maar tot dus verre had Prud’hon zijn bedreigin gen nimmer waar genaakt. hertog „Maar het sneeuwt en de wind is loo koud,” drong de oude heer von Farnow aan. „Je zult kou vatten.” Zij haalde de schouders op, maar feen woord. n, laten wij een vigilante zei hij vriendelijk. riep zij heftig n de borst in waarin r' werkman geen bals of groote gezelschappen, on als hij Katharina bij vrienden aantrof bleef hij zoover van haar verwijderd, als mogelijk was, zonder aanstoot te geven. Van zijn plannen voor de toe komst maakte hij geen geheim. Na afloop der voorjaarsmnnoeuvree wil de hij den dienst verlaten om zelf de uitgestrekte landgoederen te bestudeo- den, die hij geërfd had. Liefst had hij dadelijk het stamslot der familie betrokken, maar dit had dringende her- „_j lang Katharina Waarom moest zij in een ellendig huurrijtuig rijden, terwijl die hoog moedige mevrouw von Salten een equipage had, die even fraai was als de rijtuigen van den regeerenden kerél... zoo’n |Ven.” Prins Iserstein die naast den spre ker liep, streek zUn snorbaard te recht on trok daarbij een droevig ge zicht. „Ja, wel een bijzonder geluk, en zoo gelukkig kan ik niet zijn. Al len zijn goed gezond en kinderen bij het dozijn. „Dat is jammer, waarde prins. Oh, maar u zult er naar alle waarschijn lijkheid toch wpI bovenop komen. We zijn allen gisteren getuige geweest van de wijze, waarop de bekoor lijk ste en rijkste vrouw van onze stad aan u de voorkeur geeft boven alle andere mannen.” Prins Iserstein scheen gevleid en vroeg lachend: „Wat bedoelt ge daarmee.” „Wel, wat iedereen meent, zou t<M-h blind moeten zijn om ke weer dwingt hij de arme om te voet naar buis te gaan. De man wordt nog gek van gierigheid. Heb je wel geEien, hoo’n zuur gezicht hij weer zette? Waarschijnlijk heeft zqn vrouw een' rijtuigje gevraagd om h^ar thuis te brengen, ,en was dit zure gezicht het antwoord op het bil lijke verzoek. Hoe is het? gaan we nog naar Franconi? Ik heb vanmor gen oen fleech gedronken van de nieuwe zending Chateau Laffite. Het is iets fijns hoor? Jammer, dat Wal denburg er nl<*t bij is. Die gelukkige ‘‘toch maar een fortuintje, om rijken neef te mogen begra- denkt, moet je wel inzien, dat dame van mijn stand bet niet stollen zonder een eigen equipage. Hij had haar wel kunnen herinne ren aan den tijd, dat een ritje in een huurkoets voor haar nog een buitensporige weelde was; maar hij bedwong zich en bield die bittere woorden voor zich. „Ik heb je reeds meermalen gezegd wat daarvan de reden is. De zorg voor je toekomst maakt mij zoo spaarzaam. Ik ben een oud man al, en ^na mijn dood zal je wed uwen pen sioentje je niet in staat stellen op denzelfden voet van nu te blijven le ven. Als ik nu altijd voldoe aan je wenschen, kost dat te veel en voldoe ik er niet aan, dan handel ik in je eigen bestwil- Dat moest je zelf in zien. Je weet, dat ik je geen rijk dommen kan nalaten, maar mijn over gebleven spaarpenningen alleen.” „Waarom LJ trouwd?” „Ja... waarom”, antwoordde somber en ernstig. „Waarom eigenlijk. Dat al zoo Cl laas te laat.” Glatz met den tweeden luitenant Buch- ta als nassagier op in oen Farm an- tweedekker, om den ballon te achter volgen. Het ging om oen militaire oefening. De biplan mot zijn grootore snelheid moest trachten hot luchtschip in te halen. Het dicht bij elkaar ko men van deze twee vliegtuigen was het doel van de militaire oefening. De aëroplane draaide verschillende malen om het luchtschip en trachtte over den ballon heen te vliegen. Wat er toen gebeurd is, weet men niet precies. Het kan zijn, dat de vliegmachine geraakt is in een luchtstrooming van het luchtschip, het is mogelijk, dat oen vonk van den motor het uit- stroomendo gas van het luchtschip heeft doen ontploffen. Niet buitenge sloten is verder, dat de bestuurder van do vliegmachine den afstand tus- schon hem en het luchtschip niet gooi getaxeerd heeft, zoodat hij bij zijn po- ging oqj over den ballon te vliegen, in aanraking kwam met de omhulling van den ballon, die hierdoor open gescheurd werd. Deze laatste lezing acht men de waarschijnlijksto. Doch in elk geval was hot gevolg een ont zettende ontploffing. Ilrt luchtschip stond dadelijk in lichtelaaie. Een paar secomten later waren ballon en aeroplane uit 400 M. hoogte op den grond gevallen. Zo kwamen op 10 M. afstand van el kaar terecht op de helling van Ko ningsberg. De ballon was totaal ver brand. De passagiers worden als ver koolde lijken gevonden. Ook de pas sagiers van don biplan werden dood onder de puiuhoopen wogg<*haald. Onmiddi’llijk kwnnwn militaire luchtschippers uit Fischamend, om de lijken te bergen. Het plaatsje Fischamend, waar Zon dag een bloemendag gehouden zou worden, was versierd met bloemen on vlaggen. Dadelijk na hot bekend worden van de ramp worden <ie vlag gen binnengobaald om plaats te ma ken voor rouwvlaggen. Luitenant Bachrner had don tocht ook willen medomaken; hij kwam echter te laat en aan dit gelukkig toéval dankt hij zijn leven. De ocht- genoote van luitenant Hofstetter, (He eerst een maand geleden trouwde, was op het terrein van hot ongeluk, zonder te weten wat er geschild was. Natuurlijk speelden zich hartverscheu rende tooneelen af, toen zij hot kooide lijk van hnar man zag. tenant Pfalz zou binnenkort in huwelijk treden. De Soerding-ballon hield het den tusschen een halfstar on niet-star systeem. Het schip was in weinige voorbijgangers, die Zaterdagnacht tegen twee uur op den hoek van den grooten boule vard en de Rue Edouard VII be- (lOI DSCIIE COURANT. Pil IJS DER ADVEÏÏTENTieN: Van 1--5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze legen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels r0.35 by vooruit* betaling, elke regel meer 6 ets. Bvclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. an de N. Ct. n op 400 M. I plaats ge- irbaar turbi ne. Het lucht- n plofte met t omstreeks twee uur Parijs een moordaanslag op Henri de Rothschild plaats hem PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal f 1.25 Wem franco per post,1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad1.50 Idem franco per post. 1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31bij onze Agentenden Boekhandel en de Postkantoren. te zien, hoe mevrouw von voel moeite voor doet om en, waarde prins.” Men trad nu juist bij Franconi binnen en zotte daar bij de wijnftesch de plagerijen voort, die prins Iser stein zich met een glimlach liet wel gevallen. Inderdaad was men echter volstrekt niet overtuigd van Iser stein's goede kansen. Niemand ge loofde, dat mevrouw von Salten den dwazen, in schulden stekenden prins de voorkeur zou geven boven den ridderlijken Waldenburg. Zij had al leen een speelpop noodig voor tijd verdrijf, zoolang Waldenburg op reis was. Zoodra de graaf terugkwam, zou Iserstein zijn afecheid wel weer krijgen, meende men. De prins, die nogal sterk pet zich zelf was ingenomen, geloofde echter dat hij werkelijk voel kans had, om haar te huwen. En tot aller verbazing scheen zijn gedachte bewaarheid; Katharina bleef even voorkomend jegens hem, toen Waldenburg reeds een week later te ruggekeerd was. Zij had niet beter kunnen handelen, als zij don graaf wilde grieven en hem afschrikken van het dingen naar haar hand. Iedereen vond het heel natuurlijk, dat de graaf zich van haar terug trok en haar bejegende, alsof zij oen vreemde was, naar wier gunst hij* nog nooit gedongen had. Wegens de rouw bezocht hij nog liegenler, een en 2 andere

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1