IOR t Blad. ERG1 JU EISEL HITS, ihandeW r adres: anbiedingei 12510. ii linnimr kenhuis Prinses of Gravin. ie Courant la SMcce*. Bericht. 53e Jaargang. F* Buitenlandsch Nieuws. I ISTZD^. i vater Bronwaterl rijglaar. Telefoon Interc. 82. DELEN 18. Gouda. - ea Heeren j Woensdag 24 Juni 1914. fiOUDSÖïrailRANT XTiexx-ws- en. ^x.d.Trerten.tie'bleLd, voor G-otxd.©. en. Omstreken Verschijnt dagelijks behalve Zon- ei> Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. FUUÊLLEIUI* PRIJS VAN HET ABONNEMENT: 40 p door de strop had geëischt. Majoor tend aan het Bui te (Wordt vervolgd.) zich Menig meisje, dat na een haastig J kman Zn., «EXCELSIOR** AMSTERDAM ïen, Amsterdam. na. iry. prins zijn bdoove- te ben in de erlentiën kosten slecb] mritbeialiag: f 0.35, voor elke regtl] Commissie oorz. ZIG, Vico-Voonr. )TEN DORST, Pea., ?t opruimpn in dem. om het Brokkenhub bericht aan een d« of por Tel. n”. ITS 1 :e zal halen, wat C I Engeland. Rede van Lloyd George. Op een terrein in Zuid-Londen heeft een groote liberale meeting plaats ge- Zeuden de gouden poorten der j«ugd zich werkelijk achter haar slui- zoo plotseling zonder over- >,Hij zal het bemerken,” dacht ,.i). zijn 1.50 1.90 ons Bureau 12) Haar, doorschijnende, zachte teint scheen haar minder frlsch, de oogen naader schitterend en hier aan de Wttdhoeken, het was geen rimpel, Mker niet!... maar toch een vouwtje W wel een rimpel kon worden. Katharina’s hart begon angstig Zouden de gouden poorten Per kWartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post haakbord” 8'/? Mereurius. snwij geregeld tij ogen ontvangen1 teerton, vermakni deze dan in O ien. HIB te Tilbare. i: M. M. BELO/TJU To. 148, Gouda. Abonnemfiib'n worden dagelijks Markt 31, bij onze Agenten, den tdurende scheikundige ndsche Tandartsen en L.ITEIT IN ten?... gang? •.Hij zal den te gemakkelijker Vroegere dwaasheid vergeten.” Hij... altijd weer hij! Kon zij dan niet onverschillig zijn omtrent hetgeen hij dacht of deed? In hevigen toorn wierp zij den, spiegel weg zoodat die van de tafel op den grond viel en vergruizelde. Toen liet zij zich door de kamenier een mat olijfgroen zijden kleed aan trekken, dat rijk gegarneerd was met kostbaar pelswerk en gaf bevel oin JW haat schoone slede met het Russische’ ZJ driespan gereed te houden. Alle anderen vooruit wis Iserstein op haar toegcsncld; ijver werd beloond met oen rond lachje en het verlof haar mogen begeleiden. Misschien ware hij niet zoo gena dig ontvangen, als niet juist Wal denburg met de prinses in de on- iniddellijke nabijheid hadden gestaan, toen hij aankwam. „Aha, daar is de prins! Wel dat doet mij genoegen,” klonk haar groet; Iserstein was natuurlijk In de wolken. En enkele oogenblikken later, gleden Katharina en Iserstein door de bonte menigte der schaatsen rijders. Zij was uitgefaton vroolijk en voor het oog in diep gesprek met haar ca valier; maar telkens weer zochten haar oogen de prinses en Walden burg- Wat anderen misschien niet zagen, bemerkte zij met haar jaloer- srhe blikken dadelijk. Een uitdruk king van diepgevoeld, innerlijk geluk lag op het jeugdig gelaat der prin ses; met '7<htbaar welgevallen luis terde zij naar hetgeen Waldenburg haar vertelde. Daarbij bleven zij al tijd op een afstand van de andere pa ren, niet zoo groot dat het in het oog viel, maar toch zoo veel, dat zij niet beluisterd konden worden. Eens, dat de prinses haar vin geluk stra lende oogen tot hem opsloeg, scheen deze haar te waareeharen. Zij kleur de en deed blikbaar njeeite om een aftreden. Het is mogelyk, dat wenog- «jnaals regeeringen zullen moeten ver dragen, die we verfoeien. In dat ge val zullen we ons kalm houden. Niet de wapens opnemen, ons niet gaan, oefenen, geen bataljons vormen, geen parades houden; geen geweren binnen smokkelen. We zullen geen generaals, kolonels en kapiteins hebben, zelfs geen renboden. Neen, we zullen onzeh tijd af wach ten on do meerderheid by de stem bus zien te behalen, wanneer wy kan* daartoe hebben. In hot Hoogorhuu. Lord Crewo heeft gisteren do aan- vullingswet op do Ilome-Rukibill in gediend, waarin de voorstellen vervat zijn van Asquith, op 9 Maart jl. ge daan, ten einde tegemoet te komen aan de moeilijkheden met Ulster. Lord Lansdowne zoide, dat (ie voor stellen der Regoering onvoldoende zyn om aan den toestand tegemoet te komen. Zij, die zich met ingang wan 1 Mi a.s. wenschen te abonneeren, oatrangen de tot dien datum ver- nu is zetlijnende nummers gratis. Tv* DE UITGEVERS. van den Vorst worden langzaam ge opend, de Duitsche gezant schijnt hier vooral een handje te hebben geholpen. De’Vorst heeft volgens den bericht- gever groote fouten begaan en reeds j de maat meer dan vol. De laatste berichten uit Skoetari bevatten mededeelingen, dat er groote opwinding heerscht onder de Moham- medaansche bevolking. Het ganscho land bevindt zich in oproot. Ook uit het Zuiden komen de meest ongunstige berichten voor den Vorst. Om de maat vol tc meten, heeft de leider van den opstand in Epirus, Zo- grafos, aan de Controle Commissie getelegrafeerd, dat hij zich beklaagt, dat de wapenstilstand door troepen van den Vorst wordt verbroken en dat hij verder alle verantwoordelijkheid voor de volgende gebeurtenissen verre van zich wijst. Het Fremdenblatt te Weenen zegt naar aanleiding van de beschouwing der Tribuna: Wij begrijpen, dat daar, waar men de onafhankelijkheid van Albanië niet wenscht, men met groote vreugde zal kennis nemen van deze beschouwingen, die er uitzien alsof de betrekkingen tusschen Oostenrijk en Italië onaan genaam moeten worden. Evenzeer klinken deze stemmen natuurlijk als muziek in de ooren van allen, die steeds wachten op eeri brfeuk in den Driebond. De werkelijkheid vermeldt echter, als zoo dikwyls reeds, al der gelijke verwachtingen. Oostenrijk en Italië zullen ook in het vervolg in Albanië eensgezind optreden. Wat den Vorst betreft, de stormen konden zijn moed niet buigen. Oostenrijken Italië zullen hem beschermen en ge nieten daarbij de welwillendheid van de andere mogendheden. Uit Durazzo wordt bericht dat de Duitsche legatie om 60 matrozen van den Duitschen kruiser Breslau heeft verzocht, om haar te beschermen. Deze werden terstond ontscheept. De verbindingen met de troepen in het Zuiden aan de Sameni en mot de Noor delijke troepen bij Slinza is hersteld. Het corps officieren van den hier aangekomen kruiser Breslau, werd gisterennamiddag door den Vorst ont- vangen. In de stad heerscht rust. Balkan-Statkn^ De Turksch—Grieksche spanning. In ambtelijke kringen te Athene, middagmaal naar haar werk terug keerde, keek met een zucht het schit terende inspan na. „Als ik in haar plaats was,” fluis terden de” frissche lippen en in het hart der arme kwam wellicht een soort van ontevredenheid op tegen het noodlot, dat zijn gaven zoo onge lijk verdeelt. Hoe zou de arme kunnen vermoe den, dat zij zelf voel gelukkiger was dan difr benijde schoone dame? im mers, die bevallige gedaante, die in de fantastische slede haar voorbij vloog, zag er zorgeloos en onbekom merd uit, ais of zij nooit den ernst des levens had leeren kennen. En blikten die schoone oogen niet zoo vroolijk op het straatgewoel neer, of zij npg nooit tranen hadden geetort‘r Na7 een poosje met de slede rond gereden te hebben, liet zij bij het groote plein op de Promenade et’l houden en ging toen, gevolgd ('oor een knecht, naar de nabijzijnde rivier, waar het ijs nu een schitterend schouwspel aanbood. De snelle vaart in de slede had haar bleek gelaat een rose-kleur en haar oogen meer glans gegeven Zij straalde thans van schoonheid Op de ijsbaan baarde haar komst groot opzien; van alle kanten kwa men de heeren haar begroeten, ter wijl de knecht haar de schaatsen aan band; zij had een gevolg rn zich heen als een koningin. wint de meening meer en meer veld, dat de toegevende houding door Tur kije jegens Griekenland aangenomen, slechts schijnbaar is. De diepere oor zaken toch van de geschillen, zijn niet weggenomen. Ook rechtvaardigen de feitelijke verhoudingen in Klein-Azië niet een bijzonder gunstige meening omtrent Turkije’s bedoelingen inte gendeel acht men genoegzaam rederien aanwezig om elk oogenblik voor een plotselinge verscherping van het con flict te vreezen. Turkye, hiervan is men overtuigd, voert in stilte verder oorlog tegen Griekenland, tot het in staat is, dezen openlijk te verklaren. De Grieksche regoering iaat zich dan ook niet om den tuin leiden; en blijft met groote opmerkzaamheid don loop der verdere gebeurtenissen volgen. De Griekseïie gezant is Maandag voor het eerst, sedert den Grieksch- Turkschen oorlog op de Porte ge weest en had een langdurig onder houd met den Turkschen groot-vi- zier. Naar het heet, moet deze laatste tegenover den gezant opnieuw de te Athene reeds gedane mededeelingen der Turksche Regoering herhaald hebben, volgons welke het vluchte lingenvraagstuk voor het oogenblik geregeld schijnt. Aan de Grieksche vluchtelingen, die zich thans in Grie kenland bevinden, zullen, verzeker de de Grootvizier, voor hun in Tur kije achtergelaten bezit, nadat de waarde daarvan <lo<i.r oen gemengde commissie znf Wolren''Vastge«teld, schadeloosstellingen worden uitge keerd. Rusland. De Staking te Petersburg. Allo arbeiders, 3000 in getal, van de Poetilof's fabrieken zijn gisteren tot staken overgegaanzij verlangen betere arbeidsvoorwaarden. Tevens zyn als protest tegen de veroordeeling van 26 retersburgsche advokaten, in ver band met het Beilis-proces, moer dan 5000 arbeiders uit verschillende andere fabrieken tot staken overgegaan. Gevsngenisgruwelen. Het nNederlandsche Comité" schrijft ons: Officieel is verklaard, dat in de Rus sische gevangenissen de politieke ge vangenen niet geslagen worden, dus wordt er niet geslagen. Toen dus 150 politieke gevangenen van (tedcatorgn (bagno) te Pskof oen hongerstaking begonnen om hun eisch: hetVegzon- den van twee bewaarders, die de ge vangenen geslagen en gefolterd had den, kracht bij te zetten, antwoordde de assistent-officier van justitie met een beslist neen, aangezien in do Russische gevangenissen geen rniihan delingen4 voorkomen. Vier dagen, dsdat dit bericht be kend was geworden, kwam te Berlijn oen tweede telegram aan„De hon gerstaking in de katorga-gevangenis te Pskof is, na 7 dagen te hebben geduurd, geëindigd. Gisteren heeft oen der gevangenen van zyn ketenen go- Onmiddollijk stak Katharina de handen in baar mof en zeide harsch „Dank u hei ie zeer koud. Ik rijd liever alleen.” Dat wue een opzettelijke onbeleefd heid, die hij zeer goed opmerkte, doch hij verborg zijn ergernis achter het masker (ter wellevendheid. Zoo reed hij dan nanet haar en wprïtk ov Doch zij ajilv in zulke artell ijsvlakte, dat non om haar hadden heil «ieh gelaten/ burg tokdXi toen Kalnurii haar biedt voprt over onveraehJlllge zaken, ptwoordde hem niét en gleed olie wendingen over do (t hij zich nuHifit r ter zijde te blijven. Zij drukke gewoel achter en jutet wikte Wakteu- i terugtocht aanmanen, farina plotseling inhield en geinai met vlammende oogen naar hen» keerde. Haar schoon gelaat tnomfo den uitersten hoog moed. Trotaeh zoide zij: „Ik heb een weinig hoofdpijn, 't valt mij moeilijk het gesprek te vol gen. Ween daarom Zoo goed mij te verlaten- Ik wenach alleen te zijn.” Waldenburg’a gelaat werd donker rood en zijn oogen bliksemden van toorn. Doch hij bedwong zich dade lijk weer en zokte koel: „Uw wenech is voor mij een be vel, mevrouw.” f I 25 1.50 vonden, waarbij minister Lloyd George een redevoering hield. De voorzitter van de vergadering had in den loop van een inleidende toespraak een ernstige waarschuwing doen hooren tegen het in de rede vallen van den sprekor. Deze waar schuwing werd echter in den wind geslagen, met onaangename gevolgen voor de betreffende personen. Nauwlijks had Lloyd George eenige woorden gesproken, toen een vrouw, naast het spreekgestoelte staande, uit riep: „Geef kiesrecht aan de vrouwen”. Zij word onmiddeilijk gegrepen, in een ommezien buiten de vergaderplaats geduwd en omringd door een cordon van „stewards", die de grootste moeite hadden om haar tegen de woedende mannen en vrouwen te beschermen. PRÏÏS DER ADVERflTFfÏRÏÏ; Van 1—5 gewone regels met bewysninnnierf 0.55 Elke regel meerw 0.10 Bij tlrie achtereenvolgende nlaalsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bjj vooruit aangenomen aan ons Bureaubetalingelke regel meer 6 ets. Reclames f 0 25 |»er regel. Boekhandel en de Postkantoren. Groote letters «n randen naar plaatsruimte. Terwijl dit plaats had, weerklonk wederom de kreet^Geef het kiesrecht aan de vrouwen r Nu was het een jongmensch, die door de menigte ge grepen en, met een zakdoek in zijn mond, naar een naburigen vijver ge stoept en in het water geworpen werd. Ni een poos kwam hij er uit en men lieP^em toe te vertrekken. Kort'dCaron werd een goestelyke, die den kanselier in de rede viel, even eens door do toornige menigte in het water geduwd. Nadat nog een vrouw uit de vergadering verwijderd was, kon de kanselier eindelek zyn rede voortzetten. Wy hebben u, zei hy, de laatste fase van een lange on moeilijke reis bereikt, om zelfbestuur voor Ierland in te stellen, religieuze geestelijkheid in Wales en gelijke rechten voor de burgers in dit land door de afschaf fing van het meervoudig stemrecht. En het is mijn overtuiging, ging spr. voort, dat als het niet tot de dwaasheid gekomen was, waarvan ge zoo oven oen staaltje gezien hebt, wij nu waarschijnlijk gelyke rechten voor mannon en vrouwen ingevoerd zouden hebben. Maar bovenal, besloot spr. dit ge deelte van zyn rede, kunnen wij het feit constateeren, dat de macht der democratie in het bestuur van dit land overheerschend is geworden. De laatste fasen van elke stijging zyn de moei- lijksto en gevaarlijkste. Zij eischen den grootsten moed on de meeste volhar ding. Dat maken wij nu door en we moe ten vastbesloten zijn, om id die quaes- ties uit don weg te ruimen, welke de pogingen dor staatslieden in ‘dit land zoo lang gedwarsboomd hebben. In Ierland eischt de toestand een oordeelkundige maar ^sliste behan deling. Een betrokkelyk kleine min derheid verzet zich daar tegen Home Rule. Ik eerbiedig de overtuiging van die leden. Of hun beweegredenen van politiekon of religieuzen aard zijn, of betrekking hebben op rasquaesties, doet niets ter zake, indien hun over tuiging oprecht is.. Doch overtuigingen kannen opreohl en tevens verkeerd zijn. Wat is de inhoud van hun protest? Zy zeggen, dat zy genoodzaakt wor den om zich te onderwerpen aan een bestuur, dat zij verfoeien. Hebben wij dat indertijd ook niet moeten doen We verafschuwden tillen de unionis tische regoering die in 1905 moest onbeechroomd voorkomen te ioonen. Het vertrouwelijke onderhoud was nu blijkbaar ten einde, zij «loteu zich bij de anderen aan on waren nu hier dan daar het middelpunt van een vroolijk pratend groepje. Op een oogenblik, dat Katharina dicht bij haar was, keerde de prinsee zich om en zeide: „Mevrouw von Saltenf Mag ik met uw verlof uw cavalier eenige minu- ten voer mij in beslag nemen. Het betreft ren looneel-uUvoering, waarin hij willens of onwillens een rol moet vervullen. Komaan heeren, chassez- croisez? Kam, waarde prins?” Waldenburg on Katharina waren Isjitk'.n blijkbaar weinig gediend met de behendige streek van de prinsen. Katharina’s boezem zwoegde van toornige opgewondenheid, die zij nau welijks kon verbergen. Was er tusschen die twee iets be klonken, dat de weroW nog niet mocht weten? En had men haar den ver nederenden rol toegedeeld bij die co- medie, die zij thans rnoeet spelen? Zou Waldenburg’s* schijnbare toena dering tot haar slechts de dekmantel zijn voor zijn geheime liefde voor do prinees? Maar men zou zich in haar vergissen; zij zou de haar loege» daente rol niet vervullen. Waldenburg maakte een koelbelrel de buiging, bood haar de hand qw samen verder te rijden: „M^g ik u verzoeken, mevrouw!” De toestand in Albanië. Volgens gistermiddag te Durazzo ontvangen befiohten, is Elbassan door de opstandelingen ingenomen en zou den de Regeeringstroepen met twee officieren in gevangenschap geraakt zijn. Naar uit Rome aan de Temps gp- meld wordt, is Essad Pasja plotseling verdwenen. Durazzo, 22 Juni. Aan den zwaar gewonden en gevangen genomen Kai- makan van Siak werd bericht, dat de Regoering tegen hem de doodstraf Kroon verzette zich hiertegen krachtig, waarop de Kaimakan uit dankbaarheid de volgende mededeelingen over de rebellen deed Het aantal der opstandelingen be draagt 5500 man, maar slechts 3000 m hen' ztjn overtuigd aanhangers der opstandige beweging, waarvan hij, de Kaimakan de ziel was 1500 man, die trouwe aanhangers van hem waren, stonden onder bevel van een gewezen politiebeambte uit Constantinopel, die ook luitenant in het Turksche leger geweest was. De Kaimakan wilde np zijn aanhangers aanraden de wapenen neer te leggen en schreef^jjlun te dien einde een brief. Uit liet Zuiden wordt gemeld, dat de Regeeringstroepen bij de rivier de Lwneni door de opstandelingen ver slagen werden. Een machine-geweer en een kanon werden door hen buit gemaakt. Majoor Kroon is voornemens alle boMchen om de stad en Rasbul door de «tedeüjke bevolking te laten omkappen, ten einde een onbelemmerd uitzicht over de moerassen te krijgen. De bijzondere berichtgever van de Matin meldt uit Durazzo: Hier heerscht de meest volkomen anarchie. De zg. «hulp, welke de Vorst van Albanië zou M krijgen loopt op niets uit. De oogen

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1