"f T ÖïSÖi.B'tóSSi re-a-fffSSt irrü-dï n 1 üt-1- - Medede^jjpB. Iigmnden Mededeeliagei. Half Kaihrelaer - Hair Kerfle gratis -ui.tg-escli.oaaJsexx Binnen leua <S_ 8TATÊN GENERAAL Stadsnieuws. KANTOBGERECHT TE GOUDA Laatste Berichten, Telegrafisch Weerbericht Qeaeagde Berichten. boekaankondiging. Officieels Prijscourant m. - Rechtszaken. n 'l'li t— bruik gemaakt om óch op te hengen. Een tweede zeg zijn poging tot zelf moord mislukken. Meer weten wjj op het oogenblik niet ven hetgeen deer tuaschen de manm ven het bagno Pzkof ia voor gevallen. We weten alleen, dat 150 menachen gemeend hebben, te moeten proteateeren tegen miahandelingen, die volgen» een ondergeechikt maar mach tig ambtenaar alleen in hun verbeel ding beetonden, door zeven dagen lang vrijwillig honger te lyden, en dat twee hunner verkozen, vrijwillig in den dood te gaan, liever den nog langer het slachtoffer te zjjn van officieel niet beataende folteringen. Van de ketorga-gevangenia te Pakof in het algemeen ia echter wel wat meer bekend. In die gevangenis toch bevinden zich de beruchte ijzoron kooien, Waarin politieke gevangenen vaak maanden lang worden opgesloten, ofschoon zjj er met eens recht op in konden staan. In 1912 werd officieel erkend, dat in deze gevangenis de politieke gevangenen regelmatig wer den gegeeaeld, en dat in dat eene jaar duizenden slagen met de knoet wer den uitgedeeld. En ten slotte werd dezer dagen nog door Vakiakof, don Russischen Minis ter van Binnenlandsche Zaken, gezegd, in antwoord op een door 53 Docma- laden ingediend wetsontwerp tot af schaffing van lijfstraffen „dat hij zich tegen het afschaffen der lijfstraffen in de gevangenissen moest verklaren, daar deze 't eenige middel waren om lieden te straffen, die het bewijs heb ben geleverd, dat zij ongevoelig zijn voor straffen van redelijken aard, en omdat deze strafmiddelen bijzonder noodwendig zijn, om ongeregeldheden in Katorgn-gevangenissen te onder drukken.'' Amihiia. Mexico. De vredesconferentie te Niagara Falls ia tegen alle verwachting toch nog in leven gebleven de bemiddelaars hebben toegegeven aan het ernstige verzoek van den voorzitter, om te zamon te biyvea, en de regeeriug te Washington koestert blykbaar nog steeds de hoop, dat het mogelyk zal zjjn, dat de oonstitntionalisten verte- f genwoordigers naar Niagara Falls 'senilen. Zij heeft, naar eon telegram meldde, de vertegenwoordigers van lluerta en van Carranza thans uitga- noodigd, om deel te nemen aan een niet-offinieelo conferentie, welke Ion doel zal hebben den binnenlandschen vrede in Mexico te herstellen. De af gevaardigden van lluerta zjjn bereid met de vertegenwoordigers van ransa op die wjjze in overleg te treden. Carranaa heeft den bemiddelaars op een hom gezonden nota een antwoord doen toekomen, waarin hy herhaalt, dat hjj bereid is, aan de coufarentio deel te nemen, maar bet hora niet mogelyk is, over een wapenstilstand, de landquaestie en de keuse van een voorlooplgen president te onderhan delen. Volgens ajjn opvatting hebben de bemiddelaars een dwaling begaan, toon zij trachtten deze quaesties op te lossen, welke voor de Mexicanen van overwe gend belang afin. De oonstitutionalisten moeten uitmaken, wpt voor hot belang Van hun land het beste is. Ten slotte verklaart Carranza, dat hjj niet 'gelooft dat de conferentie in Niagara Falls de door de bemiddelaars verwachte resultaten zal opleveren. Intussohen ajjn naar uit Saltillo ge meld wordt, do vjjandeljjkheden te Zaoatocas hervat, waar de oonstitu tionalisten kort tevoren zulk een zware nederlaag hebben geleden. Ueneraal Villa heeft hot bevel over de strydmaoht der rebellen op zich genomen en moet sioh van drm stel lingen der regoeringstroepqn' hybben meester gemaakt. Omtrent h ranxa en Villa bekend. Sommigen golooven, dat de zaak danrmede geëindigd is, dat gene raal Carranaa feitelijk voof den wil van' Villa heeft moeten buigen. Vol gens anderen sou Carranza een aanval op Villa voorbereiden. Wat lluerta betreft, wordt in oen sohrjjven uit Mexioo medegedeeld, dat de president geensains den indruk maakt van een man, wiens /positie ernstig bedreigd wordt. Hjj gaat voort ajjn koffihuis geregeld te beaoeken en drinkt daar een mongael van koffie en cognac niet weinig oognao, naar bet schijnt. Vervolgens gaat hjj naar zjjn bar bier en wacht daar geduldig ajjn beurt af om zich te laten scheren. Hij brengt ook beaoeken bjj een Amerikaanachen manieure. Zijn levenawjjae ia overigens heel zonderling. Hjj gzat nooit insdr bed voor drie pur s morgens epsfjjn ordonnaui-ofli- weegt. Vanmorgen pi.mu evenwel door de wordt op Donderdag, 29 juni ba bjj de Irma H. L. BOUWMEESTER, Zeugutraat 20 Overteigt U va* ét veortreffeUfkheM vu teiea eieren moeten hem geselschap honden tot hjj ach ter raste begeeft. Hg slaapt in bet presidentspaleis, in het natio nale palaia, in sijn particuliere vertrek ken in de stad, of in een villa welke hij de buitenwijk van Tecuba bexit. De president blijft echter niet lang te bed. Om vyf uur is hg alweer op en gaat in een auto een langen tocht maken, tot acht uur, het tijdstip waar op bij zich naar zijn café begeeft, om zga morgendronk te nemen. Maar dan gaat hjj weer naar bed en slaapt door tot elf uur. Opnieuw gewekt, luistert hij n de rapporten van zjjn ministers, ont bijt en houd zijn siesta tot vier uur. Dan rijdt hij weer naar zyn koffiehuis, waarvoor de menigte zich verzamelt om hem te groeten. Kn den volgenden dagden volgenden dag begint hij van voren af aan. Gisteren is in de sSing-Sing gevan genis te New-York, de moordenaar Piedro Ilebaoci op don electrischen stoel ter dood gebracht. 's Morgens in de vroegte werd hg weggevoerd. Nadat hem gebleken was, dat zijn protesten tot niets leidden, hij een volledige bekentenis af bekende den Italiaan Ilarro te hebben gedood. Voorts bekende Re- bacei, dat hij jarenlang de leider en het hoofd was geweest van een roover bende, die tegen een nauwkeurig vast gesteld tarief menschen uit den weg ruimde. Als gevolg van deze bekentenis zijn nog vier medeplichtigen gearresteerd- DurocitLAirD. Rngelsch eskader. To Kiel is het Engelsche eskader van vier slagschepen en drie kruisers gisterochtend om 9 u. 16 aangekomen. Voor Friedrichsort werden met de Duitsche battery saluutschoten ge wisseld. Het eik Ader biyft tot den 30en dezer. Albanië. Ven den heer De Jongh, kapitein bjj do gendarmerie in Albanië, ia, naar do Dord. O, meldt, bjj familie te 'i-Urwvenhage, het volgende tolegram ontvangen „Ben te Valona, gezondheid qit- •tekend." Verkiezing prov. Staten van Overjjael. In het district Raalte heeft gisteren do verkiezing plaats gehad voor oen lid van de Provinciale Staten van Ovorjjsel. Er werden^uitgebracht 6468 stem men, waarvan 38 van onwaarde. Van do 5430 geldende stemmen verkreeg de heer baron De Vos van Steen- wjjk (Chr. Hist) or 2895, de hoer Salomonson (lib.) 2189 en do heer J. Vogt (8. D. A. P.) 256 stemmen, loo dst gekozen is de heer baron De Voa van Steenwjjk, Bakkersnaohtarlteid, Men meldt nit Knklmizod aan Het Volk, dat de overgroote nteerderheid van bakkerapatroons aldaar tot den reenteraad het verzoek Zal richten de politieverordening den nacht- is"* niets met lekerheid arbeid in het bakkersbedrijf te verbie den. In overweging aal worden ge geven den rusttyd te bepalen van 9 uur avonds tot 't morgens 5 uur, met algeheel verbod vau Zondags- arbeid. Verkeerswegen in Znid-Holland. - Omtrent het onderzoek der provin ciale verkeerswegen in Zuid-Holland kan het volgende worden medegedeeld. De terreinwerkaaamheden, noodig voor het onderzoek der groote ver keerswegen ajjn afgeloopen. Een tweetal rapporten is uitgebraoht. Het eene geeft algemeene beschou wingen over de noodig» wegenverbe tering inlhet tweede ajjn de reaultaten van het plaats gehad hebbend terrein- onderzoek in het land tusschen de stroomen (Krimpenerwaard, Alblasser- waard an Vjjfheerenlanden) benevens de, op die reaultaten gebaseerde ver beteringsvoorstellen neergelegd. Dergeljjke rapporten voor de eilan den en voor het vasteland zjjn thans in bewerking. TWEEDE KAMER. Vergadering van 22 Juni. Voorzitter: Mr. H. Goeman Borgeeiua Voortgezet werd de behandeling van de soppletoire Indische begroo ting 1914. By de afd. Indisch onderwijs en vakonderwgs sprak de heer Schen- rer (aj-.) den wenach uit dat de op te richten kweekschool voor inlandsche onderwijzers gevestigd zal worden in een gezonde streek van Java. De hepr Marchant v.d. vroeg de kweekschool te Ambon niet op te heffen. De Minister, de hoer P1 e y 11 e, hoopte dat in 1915 weer een kweek school te Ambon zal worden opge richt, de noodige gelden zullen daar voor aangevraagd worden. Door den Minister is voorts nog bij de Indische regeering geadviseerd een betere regeling te treffen ten opzichte van het personeel van de kweekscho len, welke van tractementsverhooging buitengesloten waren. In den woningnood voor het min der bezoldigde personeel aan de 8.8. te Soerabaja zal zooveel mogelijk wor den të gemoet gekomen. Het w.o. werd daarna z. h. st. aan genomen. Aan de orde kwam daarna het w.o. Accijns op wyn, waardoor een einde gemaakt wordt aan de voor de schat kist schadelijke practijken, .doordien voor aangelengden wijn bij uitvoer evenveel gerestitueerd wordt als bij uitvoer van niet aangelengden wijn wordt betaald. Door de commissie van rapporteurs zijn hierop amendementen ingediend, welke de heer Arts verdedigde. Het eerste «nendement bedoelt de bepaling vast te leggen, dat sommige wynen kunnen woitlen aangewezen, welke tegen een lager accijns mogen worden ingevoerd, alleen wanneer de commissie bedoeld in art. 31 dprwet, r'ioord. De andere amendementen n hoofdzakelijk ten doel, dat in bysondere gevallen de yMinistér ook andere dan gebottelden/wijn op reke ning als credit kan doen brengen, wanneer op fust naay het buitenland wordt gezonden.. De Minister nam /Me amendementen over. V De vergadering werd daarna ver daagd tot Woensdag 11 uur. ner- zijns 2 uur politie, Spa eu Warrink, uit bed ge licht, en tn het arrestantenlokaal ge- bracht. Doch aan Albert werd eenige uren daarna de vryheid teruggegeven, daar deze zich, naar wjj vernemen, bniten het gevecht heeft gehouden. Egbert en Hendrik hébben beiden geslagen en blyven vQorloopig opge sloten. Naar 't gerucht wil, zal het parket van Assen hier ongeveer vier uur aanwezig zijn, om het lijk te schou wen. Het lijk figfc in de schuur van Dnorsema, en door den onbezoldigden rijksveldwachter J. v. Veen alhier wordt aan ieder, zelfs aan de naaste familie, de toegang geweigerd. De verslagene laat een vrouw met zeven kinderen, waarvan de oudste 14 jaar en de jongste 6 weken, onverzorgd achter. Van de vermoedelijke daders is Eg- bert 23 jaar oud en twee jaar ge trouwd. Hendrik 18 jaar en de vrij gelatene 21. De overledene was 35 jaar en een oom van de daders. Een familie-veeto moet van dit verschrik kelijke drama de aanleiding, en mis bruik van sterken drank de onmid dellijke oorzaak zijn, Naar men ons nog verder mededeelt, heeft de jongste van het drietal, de 18-jarige Hendrik, den doodelijken steek- in het hart toegebracht, doch dit deelen wij onder alle voorbehoud mede. Schip gestrand. Uit Lizard wordt aan de N. R. Crt. geseind Volgens een draadloos telegram via* Landsend is gistermiddag Het stoom schip Gothland, behoorende aan de Red Star Line, varende voor de Hol land- Amerika-lyn (Canada-lyn) voor een reis van Montreal en Quebec naar Rotterdam, op tvtee mijlen ten noord oosten van den Bishop-vuurtoren op de rotsen geloopen. De Ascanius en de Montezuma zijn vertrokken om hulp te bieden. Ook het stoomschip Lyones komt met eer. reddingsboot op sleeptouw de Gothland ter hulp. Er hing een dient© mist toen de Gothland strandde. De zee is kalm. de groote hagetsteenen kropen er enkelen in een hooi* terwijl H. met zijn 11-jarig tje en 5-jnrig zoontje alsmede buurjongen A. .Schoften een plaats onder een knotwilg Opeens kwam er een blik odder den boom door, en smakte vier genoemde personen te| grond. H. had zijn zoontje vóór «taan. om hem met zijn bov. beschutten voor de hageisi kind werd eerst het hoofddeksel R, geworpen en onmiddellijk daarna westf he* voor de voeten van den va** neargesmakt. Alle vier waren bewu* teioos. Toen ze weer bijkwamen q wilden opstaan, konden ze zulks en vielen telkens weer neer. Zij den bet gevoel of zij geep grosf t*r onder de voeten hadden. N« eenigen tijd konden zij zich met veil moeite staande "houden, behalve h«t meisje, dat naar huis gedragen moest worden. Zij is getroffen links in ir hals. Aan haar linkerheup ver toont zich een klein zwart stipje, van waar een roode, steeds breeder wor- dende schrijnende streep over haar ge boete dijbeen loopt. Verder werd aan den bal van haar rechtervoet een leoode plek opgemerkt, terwijl haar klomp was gebarsten. Het kind herten nog erg onder den indruk klaagde „ver pijn in haar dijbeen en rechtervoet. Het jongetje heeft hu* het best afgebracht. De overigen klagen over gevoelloosheid en ge druktheid. Een wonder mag het genoemd wor-* den, dat deze vier personen er nog zoo goed zijn afgekomen. De derde knotwilg, vanaf dengene waar de menschen stonden, is geheel uiteenge slagen. Ml ge er nlel tM kuiS over- p,hei gebruik van koffie gebed MHiaten, probeer dan «ena een eeagscl van half Kafhrefner en £l Ml koffie. DH mengsel smaad mee goed als onvermengde koHie m is slechts batt zoo schadelijk. kunt O dan toevoegen. ge neemt, en goedkooper öw dage drank Ml Se viel den agent niet en daarom vroeg j dien student aijn naam. - Deze gaf nu een naam op, doch een oogenblik later zei hij dat hg een anderen naam droeg. Toen oordeelde de agent het noodig hem te arresteeren en over te brengen naar het politie- bureau. Dat ging niet zoo gemakkelijk. Na dat gelegenheid was gegeven sokken en schoenen aan te trekken, verzette de arrestant zich tegen zijn overbren ging, zoodat de uniformjas van den agent werd gescheurd. Van uit het station werd toen tele fonisch politiehulp ontboden en toen een drietal agenten daarop waren ver schenen, werd de weerspannige stu dent, niettegenstaande ae pogingen viB zijn vrienden, naar het politie bureau overgebracht. Het was omstreeks 7 uur, toen het werk op verschillende fabrieken aan ving, zoodat er een gtoot aantal men schen op de -been was, toen deze over brenging plaats bad. De arrestant is tot omstreeks 10 uur op het politiebureau gehouden, toen hn na opgemaakt procesverbaal wegens verzat tegen de politie en wegens het opgeven van een valschen naam, werd vrijgelaten. Zijn vrienden waren intosscben naar Hotel de Zalm" gegaan, vanwaar te 10 uur ongeveer, na een rondrit over do 'Markt, waarhij het politiebureau met hoeden en jassen werd gesalueerd, de reis naar Utrecht werd voortgezet tweetal veldwachters, die hem voor den burgemeester vólden brengen, omdat hij weigerde rijn naam op te geven. Eisch wegens weerspannigheid, een maand gevangenisstrat. De 21-jarige loase werkmap J. de V. uit Waddinxveon, bekende aldaar op 17 Mei den schipper D. Koster te hebben gestompt en getrapt. Hjj ont kend, de vrouw van Koster tegen een harer beenen te hebben getrapt, sooals hem mede ten laste was gelegd. Kos ter en zijn vrouw verklaarden dat bekL ook dit laatste tod gedaan. Eisch wegens mishandeling f 20 boete sub, 20 dagen hechtenis. In de volgende zaak verklaarden Koster en aijn vrouw, dat de 36-jarige sehilder H. van E. te Waddinxveeu, Koster bij die gelegendheid had be- loedigd. Bakl. ontkende. Eiech wegens eenvoudige beleediging f 15 boete suba. 15 dagen hechtenis De rechtbank heeft veroordeeld: J. A. B. H., wegens huisvredebreuk te Schoonhoven, tot vier maanden gevangenisstraf. P. J. S., 26 jaar, koopman te Nu.-u workerk aan den IJasel, wegens mis handeling te Zevenhuizen, tot dne woken gevangenisstraf. M. de B-, 31 jaar, heier te Gouda, wegens vernieling, tot f M) boëte, subs. 10 dagen hechtenis. N.K.Lt. van haar bestaan van de hand van Prof. Dr. J. Huizinga. Hat tweede en derde gedeelte bevat de bijdragen tot da geschiedenis van het onderwijs aan de Universiteit en da beschrijving van den tegen woord igen staat der Univer siteit. beschreven door de verschillende hoogleeraren. Het kwartobook, groot G04 blad- Egden zal 63 platen buiten den. tekst bevatten met verschillende plattegron den. uirt voldoende wordt Hij handhaaft afin llle sitting duurt De toestand ln Albanië. Hollandsche officieren gevangen genomen. Bij het Departement van Oorlog ir hedeuochtenri van Kapitein de Jongb nit Vak>na een telegram van gister avond elf uur ontvangen, meldende de gevangenneming van M a j o o *j Verhulst en Kapitein Rel m e r s. Verder wordt in dat telegram gt meld, dat de Waal, de Groot. Ronite en van Vliet in goeden welstand hi het Noorden .van Epirus zijn. Omtrent Snellen, Doorman en Mal tlncfcrodt waren nog geen berichten ingekomen- n het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand 774.1 t® Horta, laagste stand 753.1 te Vezt- manver. Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige W. tot Z. W. wind, zwaar tot halfbewolkt. Weinig of geen regen. Iéts warmer. Kermis op Zondag. De gemeenteraad van Sluis (Zeeland) waarvan de meerderheid katholiek is, heeft met 5 tegen 2 stemmen besloten, dat daar voortaan ook des Zondags kermis zal worden gehouden. (N. R. Crt.) Diefstal. Een niet onbelangrijke diefstal is gepleegd in een woning aan de IJjn- baansgracht te Amsterdam. By het gezin, dat de tweede étage bewoont, is als commensaal een 71-jarig man in huis. Toen deze Maandag, na een afwezigheid van enkele uren terug kwam. ontdekte hy, dat uit een kistje, hetwelk behalve een beugeltasch, nog een blikken trommel met geld be vatte,, het een en ander was ont vreemd. Behalve twee spaarbankboekjes, het een van f 1900, het ander van f 1600, werd er nog f 600 aan specie vermist. Het vermoeden bestaat, dat iemand uit de ooupving van den bestolene, bekend mil de aanwezigheid van het geld, den diefstal heeft gepleegd. (Hbl) Het polith^hmma te Arnhem. In de zaak TMroffende het drama in de Hommeletraht te Arnhem, wel ke zaak den 7n Juli a.s. dee voor middag» te 10 uur zal dienen voor de Arnhemwhe Rechtbank zal als verdediger optreden mr. J. Everts. Er zullen 28 getuigen gehoord wor- De moord te Nieuw-Weerdinge. Omtrent den moord te Nieuw-Weer dinge (Vledders) meldt men, aan het Vad. nog nader: Van der Laan kwam in emikszins beschonken toestand des avoids in de woning van zyn tweeden bat nnan M. Duarcema. Hier werd op imnjir&ng van hem nog een flesch Schiedammer gehaald. Vervolgens kwam vrouw van der L. ook binnen, en samen zou\pen dan inhoud van de flesch deelen. ön- d^-wyl men lastig er op los dronk kwamen de drie gebroeders E., A. en ft. W. v. d. Veen alhier by de woning. I den, waaronder 5 ttyküudigen De vrouw van Dnnrsema, die buiten liep, kroeg eerst een slag van E. op, 't hoofd. Daarna vluchtte zy iü huis om de deur te grendelen, doch dit mislukte. Hierna werd de deuri door de jongens geopend en het gevecht nam een aanvang. Van der Laan plaatste zich jn de dear, kreeg eerst een slag op jfet héofd en daarna werd hem een doodelyke k, tusschen de tweede en derde rib van boven, in het hart töege- ybracht. Zyn vrouw, die hem nog had Tft tegengehouden, toen hy naar de deur I boeaterberg wüde gaan, had hem in den arm toen hy den laataten adem uitblies. {Hoe wel den jongens gezegd werd „gy hebt hem doodgestoken", gingen zy nog de glazen bombardeeren. De ro- genwatergoot werd van het huis ge rukt en door het zy venster gestoken, te trachten, naar de vrouw des Vreeeeiijk. Zondagnacht ontstond in de Gouds bloemdwarsstraat te Amsterdam een twist tusschen moeder en zoou, wel ke zoo hoog liep, dat de 16-jarige I zoon zijn moeder een trap gaf, ten gevolge waarvan ©en miskraam ont stond, waarbij de vrouw overleed. De geneesheer conatateeule, dat de trap den dood der vrou# heeft veroor- i zaakt. De vrouw laaf negen kind©- I ren achter. is door de Rijks- veidwacht gearresteerd een huzaar, die sedert eenige dagen gedeserteerd was uit zijn garnizoen Amersfoort. uit huizes mededeelde, de lamp uit te krygen. Was hun dit gelukt, dan ware er zeker nog meer verschrikkelyks gebenrd. Hierna dropen de woëste- lingen kalmpjes af en ging ieder Sun. Door den bliksem getroffen. Men meldt aan de N.R.Ct. Goreset: Maandagmiddag circa 1 uur bevond zich de landbouwer J. Hekkert, al hier, met eenige zijner huisgenoten en een paar buurjongens aan de overzijde van den IJeel, in het hooi land, toen zij door een onweersbui overvallen werden. Om zieh voorden stroomenden regen en meer nog voor GOUDA, 24 Juni. VzBOADKBWa VAM DEN GüMKK.VTKRAAD op Vrijdag 26 Juni 1914, des avonds 7!il uur. Aan de orde 1. De benoeming van a. drie leden van het stembureau (en van hnnne plaatsvervangers) voor de verkiezing van leden van de Kamer van arbeid voor de bouwbedrijven. b. een lid van de Oommissio van van Toezicht op het Lagoi Onderwys. c. een onderwijzer aan de School v. g. 1. o. No.'3. 2. De rekeningen over 1913 van de gesubsidieerde instellingen van weldadigheid. 3. De begrooting van den Armenraad! voor 1915. 4. Het voorstel om aan A. P. J. Leusen het gebruik van gemeente grond op te zeggen. 5. Het voorstel tot wijziging van de voorwaarden *ot>r jde Jeyering van electriciteü, 6. Hot voorstel tot oninbaar verkla ring van aanslagen pp de kohieren der plaatselyke directe belasting naar het inkomon, dienst 1913. 7. Het ontwerp-reglement voor de Stads-Muziekschool. 8. Het voorstel tot wyziging der ge meente-begrooting voor 1914, 9. Het, voorstel tot wyziging der huur overeenkomst betreffende de loka len van het Kantongerecht. 10. Het preadvies op het verzoek oa subsidie van de Goudsche Vereeni- ging voor Gezondheidskoloniëo. 11. De motie van den heer Muijlwijk tot instelling van eene commissie van beoordeeling van lichtbeelden., Door Burg. en Weth. is aan deT Raadsleden het volgende ingekomen stuk toegezonden: Gonda, 23 Juni 1914. 5 Ter voorziening in de vacature van Hoofd der Tweede Burgerschool voor Meisjes, ontstaan door het aan Mejuf frouw M. L. J. Bender verleend eervol ontslag, hebben wy de eer ini volg© het bepaalde in artikel 29d©| et op het Lager Onderwys, U hierbj gemeenschappelyk de volgende voof dracht aan te bieden I. Mejuffrouw P. A. Snoep, hooM der Openbare Meisjesschool voor kt U. L. 0. te Goes II. Mejuffrpuw J. Bakker, onder wijzeres te Utrecht; III- Mejuffrouw J. A. Kuipen» onderwijzeres te Rotterdam, Aan den Raad der Gemeente Gonda. Gisteren slaagde aan de Rijks Uni versiteit te Utrecht voor het tweeds natuurkundig examen de heer H. 3. I Hermans alhier. Door de politie is alhier zwervend j I een Dnitscher aangetroffen, die, ab zonder middel van bestaan, morgtt over de grens zal worden gebracht Te Amsterdam slaagde voor het candidaatsexamen in de juridische j faculteit aan de Vrye,'Universiteit, d heer J. H. C. Kok, alhier. Eb gros: RENEMAN HEYDEN. v. De Collecte voor het Fonds tdt aanmoediging en ondersteuning van den Gewapenden Dienst heeft alhiei opgebracht een netto bedrag I1'" L' 1'lf"I'M1 MI'" f!JT/ Vierde Volksconcert- Donderdag 25 Jtmi «al m do mi ziektettt in het HontmAnspiatitsoen hit 4° Volksconcert worden gegeven doqr hot Stedelijk Muziekcorps, onder lei ding van den directeur, don heer Job. G. Arentz. Het programma vermeldt de vol jrende nummers 1 1. Marsch Vienne Up to date, 0. Komzak 2. Ouverture Confiance, Cfl. Volcke3. Walzer Hesperus Joh. Jonge4. Fantasie Aux bords de lp Bambre» G. Tack 5. Mazurka Infante Isabel, C. Pintado6. Ouverimte Strd* della, Fh V. Flotow ValsoHympathié, Mezza-Copo8. Fantasie Rigolettd, 0. Verdi /BÉ Boskoop. Het bestuur der #er- eoniging voor ^Volkshuisvesting al hier is voornemens Donderdag en Vrijdag 25 en 26 Juni een tentoon stelling te houden in het gymnastiek lokaal der' openbare school, alwaar tentoongesteld zullen worden de op don bouw beteokking hebbende tee- keningen enz., Een of meerdere be- Stnursleden d«r vereemmqg zulte tegenwoordig «yn, om de vareiscbte dichtingelf to- verschaffen loveeren van de bestaande Biezen en het makep iftg aldaar isdool n Wethouders gegun ft inschrijver hij do gé 'aanbesteding nl. den Vfteebnrg, alhier voor de m van f 14t9.-— H addinaux» >i. ..In de vergade ring van den Gemeentoraad van Wad- dinxveen te houden op Vrijdag, den 26''°" Juni 1914 des namiddags ten 7ure, zullen de navolgende onder werpen worden behandeld 1. Verslagen dor vergaderingen van 21 April, 15 iM«i en 12 Jnni jd- 2., MndfkleeJipg van, Ingekome», lukken enz,, tvjfafonder mf If1 dr»ajbrug Ban del) houden Reft 'aangaand® een waterleiding in •Zwd'jHolland, Noord- P© gemeenteraad van Snoek heeft I bolland en Utrecht. gisteravond den heer A. Scherpenhui- zen Jr. thans tijdelijk leeraar, voor korten tijd leeraar te Gouda, bouoemd tot vast 'leeraar in het hand- en recht,- ijnigteekenon aan de II. B. S. en Burger-avondschool aldaar. Stndentenrelle^e. Een troepje studenten nit Utrecht, dat in de vroegte nit de richting den Haag naar hier was getuft, heeft in hot vroege morgenuur hier moeten ervaren dat zij in Gouda ni^t zijn heer en meester van het terrein. Zy zaten met z'n zevenen in Hotel de la Station, zich verkwikkend da de k vermoeienissen van eene naar alle waar- Vchijnlijkheid, niet slapend dooége- braehten nacht. Daar kregen ze het dolle idee om pootje te gaan baden, nota bene in de breede sloot, dié den Stationsweg scheidt van het hotel de la Station. Men moet er van houden. Maar stndenteo doen nu eenmaal bij voorkeur iets, waar een ander geen 3. Brief van GedeputeeMo Staten ii zake de verhooging dor sitbsidfie voor don spoorweg Gouda—Alphen. 4. Reclames Hoofdelijke Omslag (A. J J. Vos) en sohoolgeld (Th. Kool mees en J. N. W. van K«sbergen). 5. 'Wijziging der Begrooting dienst 1914. Aan StaatB Ct. 144 zijn toege' voegd de Koninklijk goedgekeurde statuten der Naaml. Vennootschap Machinale Meubelfabriek „Do NyVer heid" alhier. Het doel der vennootschap is het maken van winst, door do oxploitatie van een of meer meubelfabrieken, den handel in meubelen en houtsoorten, het stoffêeren van meubelen en ge- bonwen, den handel in houtwaren en voorts in alles wat daarmede ra den uitgebreidsten zin des woorda verband houdt. Zij is ook beioegd om zaken van derden die hetzelMe doel beoogen, ge- VOOIKÜUl Ivta, ntaaa w»a «uuux govu I UtJrUUII Ulo uvvuv.™-f liefhebberij in heeft en dus ze gingen I heel of gedeeltelijk\over te nemen, 01 pootje baden. Ze namen den kortsten daarin aandeelen te itemon- weg over het gras en het bloemperk, de afrastering was voor hen geen be letsel, trokken hun schoenen en sokken zit, naradeerden toen op bloote voeten M00T vochtige gras en gingen daarna plassen in het frissche (1) water van de sloot. Dat vonden ze een kostelyk vermaak. Dit voor onze kalme stad wel wat vreemd amusement, waarbij het wel wat luidruchtig toeging, trok de aan dacht van de naar het station gaande reizigers, zoodat het den studenten niet aan belangstelling ontbrak. De bij het station dienstdoende agent, die deze grappenmakerij ,hpd gadege slagen vond toen dat er een eind aan moest komen en waarschuwde de stu denten dat ze zich direct moesten ver- wijderen, daar anders proces-verbaal xou volgen. Een van het zevental die blijkbaar niet veel lnst had om nu het spelletje al te beëindigen, talmde en nam den agent in het ootje. Dot be- Kapiteal f50.000. Tot directeur is ïAfir do oersto benoemd de hoer l voor de eerste benoemd A. l'aardekooper Overman, Strafzitting van 24 Juni, v.m. U u. Heden diende opnieuw do zaak te gen G. K ie Boekuop, die terwnt stond omdat hij geen gehoor zoti heb ben gegeven aan dcsi last van een agent om door te loepen, toen eeu volksoploop ontetoud.De verball- Mttut de K., thans als getuige ge hoord, volhardde bij ziju in het pro ces-verbaal genoemde verklaring. Geëlseht werd f 6 boete, subs, in dagen hechtenis. Gak stoml opnieuw terecht N. de B., wier hond den beer Hhge te Boa koop, die per rijwiel passeerde, zoo danig had gebette», dat het Woed er uitliep, waardoor een geneeskundige behandeling vtut'>4rto Wekaft nood^ waaugevvowMOi'*- j «»-1 'iJ OM Ue .getuigoBPetWwiftg Maartje Tnuw bleek, dat genu twyffl bestoud aangaande den eigenaar van den hond. Deze behoorde aan D, Harskamp in den polder Middelburg. Daar deze echter niet thuis was, kwel vrouw N. dé B., werd dezo tvtuilprakoiijk gelicht VOÓr den .houd De auibtenttar ewchle f 10 h'H4c suits 5 dagen h« htenia., benevens 'toewtj zing van de civiele vordering van den heer iiage, groot f 17.50 (het bedrag der doktersrekening). D. te Heeuwijk,- dlo mo^ bond in het hooiland Waa» had nii IjcukuJA Grtt ,deze p«hter. oep haas zaïl- klaagile verklaarde ór niets van te weten on doelde mede dat de hond, die een mol-hond, doch geen jacht hond wan, reed» door hem om ver dero onaaugcuAamheid te voorkomen, v au de humt ia gedaau. Ge0ischt werd f 5 boete, subs. 4 d. hoehtouis Verder werd geëiicht: Togen vrouw J. die z°mlei kwade hedocUng een naldohlter ha«l opgehaald, to<*mhooNind aan den vteschcr Jan van N«h, ©mar dio daarin toch zekere vaardigheid blwtk te hebben,. 2 inaal f,'2 ho«*e, sutw. maal 2 dugen hchtenia. Tegen J. v. d. H., ftpdttouwer te Iteeuwijk, die (luiven had verkocht op een plaats bulten hot markttor rain I O.ól) bu®t®k Tegen Pf j. r alhier, die op de Markt (les avonds noodMoos herru had gemaakt, f 8 boete subs. 3 d. Een paar zaken, werden tot riftder vast te stelten datum aangehouden. In alle overige zaken werd .,fek vorleènd. De uitspraken werden bej>aala op H Julias- Nieuwe uitgavee Bn den aanvang der Aeademjcfeea- r /v _~t ui: jn xrv HTtffln tegengegaan. at voort) ■Dnraazo. Het geheaje kabinet naar de brag van Biak gegaan, ten einde met de opst indeliftgi n to onder handeten. De wapenattistand eindigt dezen middag. Napki.8. 23 Juni. Het bericht van do verdwijning vau Eaaad Pasje wordt tegengesproken. Hy ia nog steeds te Napels. (Hbld.) Londen, 23 Jnni. De „Fulmar" van de Wilton-lijn, komende van Amster dam, is aan den grond geloopen, toen zij dozep middag trachtte het BrunH- wiokdok te Liverpool bimien te looj)on. Te Utreeht WenF «aft een bank instelling een postityk vermist inhou dende 18 bankbiljetten yan f 300. De nummers whrdetl aan een an dere bank opgegeven en houder ervan aangehouden. Een kassier is aangehouden, ver dacht zich de inheud te hebben toe- geëindigd. Classioale Vergadering. Heden werd in de Bte-Janskork al hier de jaarlijksche ©Uuwicale vergade ring gehouden, welk® werd bijgewoond door 35 predikanten tn 40 ouderlingen. De vergadering werd ten 10 ui» geopind door den prawes, Da. F- van wilWswaard, dm'na Mt zingen Vap Pi. 118: 14 voorging in het gebed, Great Oopar Aand. VAN DKN Effeoteakaidtl leAmsterdti 34 JDNI 1914. fitaaftleenlngei 1 Ned. Cert. Workelyke Schnld 3 pot. Oostenr. Belastingvrije Kronenrcnbe 4 pet. Port. Obl. 3do Serie Amort. Schuld 3-pct. Russische ObL 1906 5 pet. ld. Obl. (Gr. Russische Spw.my) 1898 4 pet. Id. OM. (Nicolai Spoor weg) 1867-69 4 pet, ld. Obligatie 6e Emis, sie 4 pet. Japan. Obl. 1899 4 pot. Mexico Afl. Binnenland Obl. 5 pot Brazilië. Funding Lea ning 5 pot. d. Obl. 1899 4 pot, Venezuela Dipl. Schuld ■1905- 3 pot. Bank en Credlet-Instel Onrea Fed. Bankaandeelon Induatr. «adernemlngen American Car A Fotm-, dry Comp. 0. v. A.| ld,finrnltingit Ral O». Oott. v. l Anglo Amdatan T< graph Cyu Cart, "v, A. 8. Steel Oorp. Gort. V. Gew. Aand. gel. Greélet iMtell. »a Cell eer Bedernemlefee Handelsver. „Amster dam" Aand. Jav. Cultuur Mij. Aand, Ned. Hsndol-Mij. ',v. A. H(Inbouw «Une» .Kktahbon" Mijnbouw Mij. Gew. Aand. ReiVjang laiboag, Mijn- bouw .Mij, Aand Tori*. koor». Koer» m kwUn 77 77 80»/» 62'/, 99'/, 86'/, 85'/, 86'/, -t 82'/» 78 82»/, 34'/, 100'/lo 74 101 56»/ 100»/ 64'/, i <1 bh 225 233 Iteeuwijk. De Tempel. Zondag middag werd door het onw er sen „gzaan verscnynon n„ wmw— boom, op het erf van don heelnjt ven ter gelegenheid van het van der Smit, getroffen, met verven 88 eeuwfeest der Universiteit te zijn woning, f aar ^^«r werd«ra öroningen jn opdr.cht van denAca- Na eenige vriendelijke woorden van don praesos, worfi dooy den scriba, Ds. J. w. Borkelbaeh vanderSpren- kol voorlezing gedaan van de notulen der vorige vergadering, welke werden g°DM«pnr|i'adden de bonoomlngen plaats. Gekozen weidonn i'rimi. Provinciaal KorkbostpurDe J. Steenbeek en de Ouderling P. W. KcESEd>'Bestuur: Ds. J. Hoek, Ds. J. Magendans, Ds. J- E. Bjjl, D». p van Willeuswaard (tot, prara..^:, Ds J W. Borkelbaeh vanderSpreu- Wö^nei«l Kerkmuur: Ds. P. van Willenswaard en do Ouder* '-"classicaal Beatuur. Ds. Batelaan, Ds. L H. Gunning, D». L. J. van Leeuwen, Ds. F. G. Berghauserl'ont, Ds. y. d. Kooy en Ds. Kloota. Tot Sec. van den Quaestor D- '"an'^le^ynodak vooratellwi wer- d5n 9e belde oorstèn aangenomen word het derde verworpen. Ook de Vier volgende voorstellen TbT ST^an de Hervormde Broederschap betreffende ®on «ynod® vau 45 lÜeu, te beuocmeu door de ten'te"Groningen'zal bij de NV. Erven claseir alo vergaderingen, werd aam* verszaa» >»»»w ul.^ ge proponentsformule w 15'M 456 6'/, jlfi'/j I 156 6 hooihoop gerahkt, die in brand vloog, maar spoedig gebluscht kon worden. Even over de Ringvaart brandde door 'tonweer een hooihoop af. dom^hVsenaat, ouder dentjtel „Academie Groningana, MDLA.IV- MIlotXbook is gedrukt op speeiaal pa- papier „Van (raider Zonen met het watermerk der Universiteit en .gezet uit de door 8. H. om de prop verscherpen, werd 18 stemmen tegen, met RECHTBANK TE ROTTERDAM. Strafzitting. Niet verschenen was de beklaagde - K. L. D., J'? °P 2 l®®tolwi^ nëtnTO«te gedeelte van het Gedei. door de politie was betrapt op oe geschiedenis der Üni- aangenomen Tkjdëns de paüzen bespeelde de or- eanist hot mooie orgel ra do 8t. Jans* TWEEDE KAMER. Vergaderin^van heden r tlging dr. de Viaeer. gekoz» ^gevaard.g.D PetrolenmOnderi, DordsohePetroloum In duatrie Mij. Gew. A. Kon. Ned. Mij. tot Expl. v. Potr. Bronn. G.v.A. „Shell" The Transp. A Trad. Cy. O.v.G.A scheepvaart ml|e». Nod.-Am. Stoomvaart- Mjj. Aand. 8toomvaart-My. „Zee land" Preferentie A- Int Mercantile Marine Cy. afgest. l'ref. A, Taltak-Onderuemlngru Bindjoy Tabak Mij. A INVCfMU. Maxwel I^nd Gpant Cert. v. Aand. Peruvian Corporation Lim. Cert. v, Aand. «peerwega*. Holt IJzeren Spoor- wegmü. Aand My. t. I'Jtpl. v. Staats spoorwegen Aartd. Zuid-Italiaan. Hpwmij. Herie A-H Obl. 3 pot. Warschau-W® non Spoorwegmy. Aand, dito dito Aot.deJoniss- Amerika. Atchison Alg. Hypb. Obl. 4 pot. ria Spoorweg-My. Gew. Aand. Union Pacific Railroad Cy. Cert» v. gew. A. Gey. Aand. I'bemikt.ekninoen 50»/, W "68'/, 62'/, 224 187 622 194 189'/, 124'/, 2<.',| 93'/, 95 101 62 186'/, 618 92'/, 94'/, 101'/, Hongarije. Theiss-llo-j 100 27'/» 28'/,» 16BV, 156»/, l',1 100, 99'/, 140'/ Hollandsohe Mediaeval der Lettergre- ,v„„r Katwijk, de heer Dr. J. in r^l Amitordam". De band ia ont- Viseer, legt de veremchlc ecden at ter, „Amsterdam cn noemt zjtting. worpen door.den neer a. Sadere bepalingen wijnaccljnB De hem- teFLaan, e.d. Kotter dam. repliceert. Hij meent hot regeer! ygavoorstel dat door de knoe'cri) GELDKOERS. Prolongatie 33!/, pCt. Nationale Staatsfondsen on buiten- landsche gden-omzet, Cultnren idem, Tabakken stil, Petroleum lusteloos, Robber» «wek, Mijnen stil,

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2