Sptciail-iiiis ror Degnte MMij. Aanbesteding C. SMIÏS, OOM AU Een flinke Werkmeid Een Winkeljuffrouw Hooilanden! Banden Iej.deWed.E. Alter AANBESTEDING Dienstaanbiedingen Dames. Maison Moderne, Brokkenhuis Blookeró Goudse,ha Courant HYPOTHEEKBANK Ad verten tiën Ntwribliak 81, ROTTERDAM. BEN3EK0M (Gelderland). I ppenbare Verkoopin Jj publifk te verkbbpen aanbesteed Het verbeu wen van het gesticht aan de Otwthaven te Gouda. 315. WHTSEL „k irgnlulii ru illu ?Nr iDn". Schoenhandel Kleiweg- 4tt. Gotitla Fijn Dimes- en iïeerea 269* Gedempte Gracht 269'1 1MEN HAAG, geeft de HOOGSTE W AAK- DE voor Gedragen Hoeren- en Dameskleeding Koopt geheele of gedeeltf 'i van Inboedel». WBT Mej de Wed. E. ALTEE 980* Ged. Gracht ?6»» DEN HAAG. d&*Jden$ SirgfVtfff CttdW MaaglIJders. M'N VROUW ZOU EEN BUS HALEN, WAAR ZIT ZE TOCHT Mei wtrtKvenockt tp 1 MERK te letten Tm. ravenswaayzonen ifssdi raeera. mf De» adfertentKn kosten slechts bij vooruitbetaling Hel maken van een gebouw voor een zuiggasbemaling in dien polder. s-G^a^ennage Budap in stukken \an f 1000. f 500 f Hsarwssschen met Electr. droging. Apart* Salon. Levering vsn alle «oorten H AAR- WERKEN. ALT. A. MW Coiffeur. Oosthsven 31. Wordt gevraagd tegen IS JuHt g. g. o. i. a. t. m. Hoog loon. Brieven nan L N. KLEERE- KOOPER, Goudsche Bingel 230a, Rotterdam.8 «eé rich gaarne gepiaatat in Oouda, li «int intern. Brieven fr. Ho. 2761, Bnrena van dit blad. BERICHT va. Damea! Wilt bij het opruimen in deren tijd s.v.p. denken om het Brokkenbuis. Zendt slechtebericht aan een der Commissieleden of per Tel. n°. 17H, en onre beembte zal halen, wat U wilt miasen. De Commissie: W. GOL, Voorz. I. v. DANTZXG, Vice-Voorr. B. D. GROOTENDORST, Pen. Wegens Uitbreiding en Verplaatsing der Zaak naar KORTE HOOGSTRAAT 10, VA» -p onder BENNEKOM. Notarie FISCHER Jr. te Ede h voornemens op WOENSDAGEN I or IS JULI IfM, telkens om 2 na ia inzet en toeslag te Beaiiekom Voor d«a Heer LEINWEflER on de fanMte SPRUIJT. Deperenelen HOOILAND de raar'ntb- kampen, tusscheu den Myathweg en de Grift in de Meenth onder Benue- kom, te zamon groot 18.04.29 TIectarau. Op WOENSDAG I JULI WM den avond* ten 8 uur zal door ondarge- toekende namen* hot Benin ur van net Centraal Inraelietiach Oude Mannen- en Vrouwenhui* te Oouda in de Bestuurskamer van het gesticht worden Beatek en toekeningen zijn togen betaling van f 1.50 per stel te verkrij- gen ten kantore van ondergeteekende, door wien teven* nadere inlichtingen worden vemtrekt. H. J. NEDERtfÖRST, Architect. moet bij de keuze van banden beslissend zijn. Een goede band ko*t wel i* waar goed geld, maar daarvoor i* hij ook duurzamer. Wandber U Te veilen in 9 Onderdeelen elk groot 2 Hectaren, in 6 onderraassa's en Generale Massa. Aanw. E. VAN RAVENSWAAIJ t te Gold. Voenendaal. Aanvaarding on betaling 2 Novem ber 1914. Nadere information te bekomen ton kantore van notaris FISCHER Jh. voornoemd. Continental op WOENSDAG 24 JUNI u. des avonds 8uur op de bovenzaal van Café „HET SCHAAKBORD". Sprtker: de Heer via dee Heat. ■oedsveersltter vsn „Nt»rc«rl«s'. Onderwerp: Entree «n debat vrij voor Handels-, Kantoor-, Magazijn- en Winkelbe dienden. Het Hootdhesiaur der R. g. Baad It tot dskat altassoodlfd. berydt, dan hebt n dezen „goeden" band. Zyn wereld-reputatie weed deer kwaliteit 8 gevestigd Eenig adre*: SPECIALITEIT IN Coatswntal-Cdoukhsuc-m Gutts-ftrcha-Co.Ametsrdam ook naar buiten de stad aan huil to ontbieden. Brieven worden vergoed. Let v. p. op KAAM en A DB ESc Ns(r aanleiding van bat boriobt in het „Dagblad van Oouda" van Maan dag j.l. doelen wjj mode dat „zekero Fuhnkh", die door het breken van zjjn fiets op den Kattensingel een ongeluk kreeg rood» sedert een lislf jaar niet meer Mj one in betrekking la en dat de fletz, waarvan de vork brak, niet door onze flrma is ge leverd. Aanbevelend, komt U halrerwtfe tegemoet, doet al het werk In de helft van dan tijd en voor de heift der koeten, die U aan groene nep zou uitgeven. Sunlight maakt, dat Uw goed niet lijdt. Uw handen niet ruw worden en Uw leven geen slavernij is. DevelstrektezulverlMid van Sunlight maakt haar alleen gascklkt v oo r het waaacken van kostbaar linnen en IVA fl|ne kant. Het Maagpoeder van Apotheker BOOM ia/het beste genoesmi.lddl voor maagpijn,maagkramp, «uur, hart water en slechte spijsvertering. I'ry» per doos 75 Cents. 12 Vorkrügfcaar te Gouda htf ANTON iCOOPS, Fk./WOLFF A Co., to Hot- tordam b|j f/VAN SANTEN KOLFF, Korte llootflsteeg 3. (MlMM» dit na» Magazijn van OORINCHKM. Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes Van vijf, twee en een half en een Jfed. ons met vermelding kan Nom- mer en Rrjje, voortien van nevenstaand Merk) vol genten Wet gedeponeerd. Zich tot de nitvoering vaa geeerde orders aan bevelend, Jh C. BIJL, voorheen 3. BREEBAART La. hebben in de 1—6 regels f,0.35, voor elke regel meer 6 cents. Opgaaf uitsluitend, aan, het Bnreau Het Bestuur van den poldér Laag-Boskoop te Boakoop, is voornemens om op, ZATERDAG dcu 4cn JULI, des morgens tqjjslf uur in Café „NKtlF" .stdsar, aan typesteden Bestekken en toekeningen s f 1 per stel van af Maandag den 22™ Joni verkrijgbaar bjj A. H. GOLDBERG te Hazenwonde, die "verdere inlichtingen geeft. Aanwyzing op Dinsdag den 30*° Juni, V morgens te elf nnr op het terrein. Inleveringen der biljetten vóór of op VRIJDAG den 3™ JULI franco by den Voorzitter das fufider», den Heer P. X. OTTOLANDER te Boskoop.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3