O I 1 idbrieven «AU ibiedingen B y Prinses of Gravin. Courant y (o. 12517. Donderdag 2 Juli 1914. 53e Jaargang. te en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. Buitenlandsch Nieuws. ies. trzo-A.. -quelle; 1 EEKBANK ieux."ws- exx voer G-oulc3.su ezx OzxLstr©2s:ezx_ Verschijnt dagelijks behalve Zon- y O ft ■M Ki FEUILLETON j Waarschuwing. ET juuge d aan het Bureau Ik stond en en de l maar Castoldi, militair hun weer van (Wordt vervolgd.) km au &Zn., Gouda. IONWATERi Li Eloctr. droging. Salon. Ie soorten HAAR- DE JONG Oosthaven 31. pa llen van mis water zuiver en worden. Kan aan man kan van de de dan mij laten ko- vergret niet, dat mande van een land i s maar lijdt, het ben met hom hef ver- F in de succes. ■miën kosten slechts itbelaling: 35, voor, elke regel -■ Budapest. P. MARCHANT. SNETHLAGE. I GOUBSCHE CUIRAVT. K ffl )EN OP REKENING ERUGGAAF VEfflW A 15 CT.| hoe ’t gaan duur geen mogendheden de officieren er van af kunnen 1000, f 500. f 100. itend Larttlenjen bouwterreinen. ’voort rein zeer -dlot Een Haagseh redacteur van het Pers/ bureau M. S. Vaz Dias heelt opgewacht, en vertelt daarvan volgende. Kapitein man, opslag. ’t ('at utt broeders fluis. Com* mandeuse toe. ,,Ik had er zoo vast op gerekend, «lat hij zich aan die las tige verplichting zou onttrekken. Hij kon licht een voorwendsel gevonden hebben. Maar daar is hij al bij haar’ hun zijn plan Ik heb ja voel daar- zooveel trainen? Pat is net zoo voor den mallen Trotting.” Bij woorden legde hij met verlicht :n den ^"Onze officieren in Albanië. Kapitein Sar ia Dinsdagavond iaat, zooals wij reeds meedeelden, uit Al banië te ’s-Gravenhage teruggekeerd. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal f 125 Idem franco per post„1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad1.50 Idem franco per post„1.90 Abonnementen worden klagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Genoegen14, 8 uur, ijk Muziekcorps. W' en Woningtoe- nderstandscommis- 8#n nDe Réunie” 8 a. ifd. Gouda, Volks- •ankmisbrnik. ,De Réunie44 Ö’/'j ®-i Alg. Verg. „Arnold der bevolking deel» dames. Kenmerkend gelijk gemeld is, geen vier gedood is, doch gen een Katholiek ■I j nwij geregeld tjdtë igen ontvang»» certen, vemrfwMj*' deze dan te °nie en. beware! Tusschen mevrouw Von Salton en Erik is alles uit!” „Denk je dat?” „Hij bemint de prinses”. -I De Regeering heeft voor geheel Bosnië en Herzegowina de staat van beleg afgekondigd. De toestand in Albanië. Essad Pasja’s hulp gevraagd. Aan de Neue Freie Presse te Wee nen wordt 1 Juli uit Durazzo gemeld, dat met het oog op den moeilijken toestand do Regeoring besloten heeft de ministers Turkhuri on Meefdi naar J^flUe te zonden ten einde met Essad Pasja ondorhandelingen aan te knoo- pen, opdat deze ton gunste van den Vorst zal tusschenbeide komen en diens Regeoring voor volkomen in storting za] bewaren. De ministers zul len zich vorvolgons naar R.omo bege ven teneinde met Toerkhan Pasja en de Italiaanscho Regeoring to confe- reeren. Sar is een pittige met heldoren, krachtigen oog de promenade door de zaal Waldenburg aan. onzekerheid?” vroeg Von weer geheel in goeden 1 omen. antwoordde Waldenburg j 60118 dwaasheden zeggen”. schudde bedenkelijkhel hoofd ernstig: Keizor zijn ontslag heeft aangebo den, hetgeen deze slechts met het oog op den voor het oogenbiik zeer hacholijken toestand in Bosnië, voor- loopig weigerde. Tegelijk met den Mi nister van Financiën zullen alle leden der civiele regeering in Bosnië door andoren worden vervangen. Deze ver anderingen zulleu waarschijnlijk on middellijk na opheffing van het stand recht waarvoor Minister Bielinski gis teren zijn toestemming van den Kei zer zocht te verkrijgen, plaats hebben. Dinsdagavond hadden te Agram wederom demonstraties tegen de Ser viërs plaats. Een groote stoet trok met Kroatische vlaggen en een omfloerd beeld van dpn troonopvolger langs het Nationaal Café, dat de Servische poli tici bezoeken. De menigte riep „Weg met de Serviërs! Weg met de sluip moordenaars Dood aan Koning Pe ter I” Daarna werd het Café bestormd en in een oogenbiik was de geheele inventaris aan stukken geslagen. Ein delijk kwam de politie tusschenbeiden, doch zonder dat dit veel baatte. De demonstraties duren voort. Men vreest dat zij zeer ernstige vormen zullen aannemen. In de stad heerscht een paniek. De menigte trok naar het huis van den burgemeester, en eischte, dat hij de door hem ontvangen orde zou te rugzenden. Ook tegen den president van den Landdag werden betoogingen gehou den. Tien personen werden gearres teerd, doch later weder vrijgelaten. Van bevoegde zijde wordt uit Sera jewo, aangaande de plaats gehad heb bende betoogingen verzekerd, dat de ze veroorzaakt zijn door de groote vrees en ontzetting, waaraan de Ka tholieke en Mohammedaansche bevol king ten prooi is. Aan de betoogin gen namen personen uit alle standen ook voorname is echter, (Laf; enkele Xer- dat daawmte- en een Mptsjim door Serviërs doodgeslagen zijnj O(,k hadden geen plunderingen plaats. Terwijl de Servische regeering! gaat zich te verdedigen, blijft aantal Servische bladen ren scherpen toon voeten. Het noo aldus schrijft een dezer, heeft wild, dat do troonopvolger, in weer wil van alle veiligheidsmaatregelen* der politie te Serajewo, vallen moest door de hand van een geborene Ilerzogewina, togen wiens Waarachtig! Zij laten elkaar citaten zien... hij biedt haar arm ,,’t Gaat nog al”, ving hij aan. „Mijn ingewanden zijn van streek ge weest. Den dag van den 15en Juni Durazzo heb ik ’t lang heet te Antwoorden gehad. Daarbij uren lang hql ge- De moord te Serajewo. De Oestorr. Hong. Corr. verneemt tan goedingelichto zijde: Dinsdag ont- IVing Keizer Frans Jozef den Minister I van Financiën Von Bielinski in audiën- V tie. De ontvangst was zoor kool. De Keizer liet den Minister geen twijfel, dat deze de zedelijke verantwoorde lijkheid draagt voor don tragischen afloop van de reis, van den aartsher tog en zijn gemalin naar Serajewo. De Keizer onderwierp hot regeerings- aysteem in Bosnië aan een scherpe critiek. De zorgeloosheid van de po- litie-autoriteiten in Serajewo werd zeor door den Keizer gelaakt, te meer daar de militaire overheid voor de gelegen heid van het bezoek de noodige troe pen ter beschikking had gesteld. Het heet dat Minister Bielinski den „Dat is ongehoord! Wie is hot?” „Raad eens”. „Gekheid! Antwoord me, als ik je vraag. Natuurlijk zal de vent je allerlei Else en zei „Dat denk ik wol van hem.” „Krijg ik nu zijn naam te hoeren? In plaats van to antwoorden, hield Else hem het papierstrook je van haar ruiker voor on zeide- daarbij op smel tende toon: „O Max.” „Hier staat hot te lezen; en nu je antwoord”. Zij ontrolde het reepje bruin pier, dat de neger als sigaar in mond had. „Neen, overhaast je niet.” „Ik ken je”, las zij op tragischen toon voor: „Ilm., zoo uit hun ver band gerukt, klinken die woorden juist niet bijzonder vleiend1 voor me. „Ik begrijp geen woord van al die onzin,” viel Max gramstorig in. „Stil, barbaar! De schrijver dien onzin is oen zekere mijnheer Friedrich Von Schilder, van wien je misschien toevallig wel eens gehoord hebt. Overigens heeft mijnheer Von Trotting ons gebrek aah litterarisehe kennis doorzien en daarom onder het citaat nog een kleine noot gezet. Zoo, lees maar: Wallensteins dood, derde akte. Op mijn papiertje staat hetzelfde ion daaruit volgt dus „Dat gij naast me zit. En voor iets deze hart den arm zijner vrouw in zijne. BU troffen zij I „Nog in Staseh, die luim was goko „Helaas!” aiuwooruue waan schouderophalend. „Ais u mij wilde helpen?” „Laat mij eens zien”, riep Else. „Een roos en daarbij de woorden: Het leven is soms slecht ingericht. 'Is u-al hij mevrouw Von Sal ten ge weest? Zooals ik bemerk, is zij een der weinige dames, die nog haar ge leider niet gevonden hebben.” Zij knikte hem bij dezp woorden toe en ging met Max verder. Alweer een politieke streek dien Trotting”, zei Von Staseh irnogd. „Ditmaal is hij slechts het werk tuig geweest”, antwoordde Else. „De intrige gaat uit van mevrouw Von Buchtritz. Nu, wie weet? Misschien beeft de „Commandeuse” nu eens, zonder het te willen iets goeds ge daan. „God zouder waler; teu slotte bleek mineraalwater op en moest ik woon water drinken, dat blijkbaar niet zuiver was. Mijn ingewanden raakten aardig van streek en nu heeft men er mij een maandje uit trekken om op mijn verhaal te men. Hoe lijkt u de toestand over het algemeen? Volgens mijn overtuiging is eenige uitkomst voor de hopelooze verwarring in het land een interna tionale tuaschenkomst van troepen. De versterkingen, welke de Vorst van andere zijde krijgt, die twaalfhon derd man van Achmed Bey bijvoor beeld, uit Mati, zijn allesbehalve te vertrouwen. Het is mijn indruk, dat die mensehen eenvoudig de partij zullen kiezen van wie ’t meeste ge luk heeft. Vondaag staan zij aan de zijde van den vorst, morgen aan die def opstandelingen. Hoe denken de officieren er zelf Qver, dat hun taak gansch anders is geworden als zich aanvankelijk liet aanzien U meent, dat voor gendarmerie- organisatie oorlogvoeren in de plaats is gekomen? Ja... wij konden ons er nu toch moeilijk van afmaken.. Alleen weet ’k niet, zal, wanneer er op den afdoende hulp van de komt. Dan zouden de handen wel eens trekken. IJ hadt het straks over politiek geïntrigeer. Lijkt Essad Pasja u thans onschadelijk? Do man is in Italië veel onscha- delifker dan hij in Albanië ooit ge weest is. Hij is ren vriend der Ita- liaansche politiek en kan van uit Ita lië Voor Albanië zooveel kwaad uit voeren als hij wil. Behalve ren Alba- neesehe en ren Oostenrijkscho is er een Italiaansidie post en zijn corres pondentie is bij die post uit den aard der zaak onschendbaar. Ik ken Es sad Pasja goed, heb hem herhaalde lijk gesproken, maar volgens mijn vaste overtuiging is hij, ook in de lange toekomst, ren uiterst gevaar lijk menseh Merkelijk?” „Nu wijfje, denk je er ook zoo niet Ja, daar was hij! Lachend, vrieii- delijk en naar het scheen lev ruien met het lot, dat hij getroffen had, stond hij hij haar. Hij vond Katharina nog in druk gesprek met den hertog, wiens hooge rang al haar andere vereerders op rerbiedigen afstand deed blijven. Zij bemerkte Waldenburg’s nade ring niet of wilde die niet bemerken, doch aan een opmerkzaam toeschou wer kon moeilijk ontgaan, hoe zij zenuwachtig plukte aan haar kost baren ruiker. Ze zeide luchtig: „Het schijnt werkelijk, dat wij voor voor elkander fxsstmnd zijn De hertog stond op en sprak „Ik ruim voor u het veld, Walden burg. Een jong luitenant of ritmees ter is hier beter op zijn plaats dan een oud-generaal. Mij roept ook de plicht. Weet u misschien waar ik de echtgenoote van den regeeringspre sident kan vinden In de speel zaal? Dunk u wel.” Hij ging heen <jn onmiddellijk er na begob het orehèst een fanfare tp spelen, ten teeken, dat h<-t souyer een Aanvan^ zou nemen. De paren von den elkaar wederkrerig on Tserstedn, die tot zijn spijt oen gravin van bui ten do residentie had getroffen, was genoodzaakt weg te gaan. ,,ivu over?” Zij hield haar kopje op en fluis terde hem achter haar waaier toe „Ik denk, dat jelui, mannen, de dwaaste, kortzichtigste schepselen ter wereld bent, en dat je verloren waart als wij vrouwen, je niet met grooter verstand te hulp kwamen." Waldenburg had intüsschen Else’s raad opgevolgd. Wat kon hij anders doen? In den laatsien tijd had hij de achoone vrouw voortdurend verme den; sedert wek’ön had hij geen woord met haar gewisseld en hij lie groep dat men op dezen openlijk ge- toonden afkoer 'gerekend had om ’n onaangename gebeurtenis te veroor zaken. Men had echter buiten den waard gerekend. Mevrouw Vpn Buchtritz en haar aanhang waren zeer teleurgesteld toen zij hem de zaal zagen oversteken en recht op mevrouw Von Salten af gaan. „Hij doet het waaraehtig”, tertio Helene Von Fernow de uleuse toe. „Ik had er gerekend, dat hij zich aan PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels niet bevAjsnuinmer1' 0.55 Elke regel meer„0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. J BURGEMEESTER en WETHOU- 3 PERS van GOUDA, I Herinneren belanghebbenden dat, I volgens art. 7 van het Koninklijk besluit van 27 Juli 1887 {Staatsblad 3j°. 141), regelende de verplichting der Ingezetenen tot het doen van aangifte voor de bevolkingsregisters, elk hoofd van een huisgezin uiterlijk binnen ééne maand kennis moet geven aan het Gemeentebestuur (Bureau van Bevolking) van ieder lid dat in het huisgezin wordt opgenomen of daar uitgaat, inwonende dienst- werkboden daaronder begrepen, dat dezelfde kennisgeving moet wor den gedaan door afzonderlijk levebdg. personen wanneer zij andere personen in hun huisgezin opnemen. Geschiedende deze waarschuwing ter voorkoming van vervolging, over eenkomstig de bepalingen van het bovengenoemde Koninklijk besluit. Gouda, den 1 Juli 1914. Burgemeester en Wethouders voorn., R. L. MARTENS. De Secretaris, J. v. HEUSDE. do legermanoeuvree, wpar vandaan de aartshertog kwam, gericht waren, en alwaar de troonopvolger blijk gegeven had van zijn onverdraag zaamheid en wantrouwende ontstem ming jegens de .Serviërs. Uit Weenen wordt gemeld, dat de moordenaar van den troonopvolger Princip, die aan tuberculose voor den rechter van instructie volgende heeft verklaard: „Ik schuldig; ik ben hier gekomen het plan den aanslag uit te voeren, echter niet onder invloed van anderen, door de lectuur anarchistische boeken ben ik tot overtuiging gekomen, dat er op wereld niets schooners bestaat een aanslag te doen en ik heb daarop tot taak gesteld een der hoof den van de Oostenrijksche monarchie te vermoorden en daarin ben ik nu eipdelijk geslaagd. Revolver en pa tronen heb.ik van een Servischen co- mitatschi btê ^Belgrado ontvangen, die echter niets «van mijn voornemen af wist. Ik begon te schieten toen de auto’s om den hoek kwamen. Aan vankelijk aarzelde ik, oiqdat de ge malin van den Aartshertog in de auto was gezeten, maar toen dacht ik dat ik tot eiken ,prijs mijn ten uitvoer moest brengen. geen berouw over mijn daan, ja voei mij zelfs tevreden, dat ik mijn plan heb volvoerd. Toen ik hoorde, dat er een bom was ontploft, dacht tk er zijn toch nog mensehen, dfe juist zoo Voelen en denken ^ls ik.” De Italianen overigens Hun bladen zijn verfoeilijk leu genachtig. De correspondenten hun ner bladen te Durazzo zijn een be- leediging voor de internationale pers. Die mensehen zijn niet alleen onbe trouwbare journalisten, maar... ja, ik kan er geen behoorlijk woord voor vinden. Ik begrijp niet, dat de bladen zulke lieden aan zich verbin- d«i- Die Italiaanscho spionnen, waar zooveel over te doen geweest is?».. ’t Staat bij mij vast, dat zij zich aan niets minder dan hoogverraad hebben schuldig gemaakt. Ook daarom is de dood van over ste Thomson zoo ontzettend jammer. Als hij was blijven leven, was het nodM zoover gekomen. Men eischte, als hij geen excuses aanbood, zijn ontslag, en dat had de Vorst hem nooit gegeven. Dat weet ik zeker. Anders waren wij, officieren, allen met hem meegegaan. Werkelijk... de dood van den overste is zoo’n ont zettend verlies voor Albanië. Hij was een buitengewoon menseh en zijn ken nis in zaken van landsbestuur on po litiek, als Kamerlid opgedaan, kwam hem ginds bijzonder te stade. IIij was reeds ren groot vriend der Al ba neezen en in ’t geheele Zuiden po pulair, een buitengewoon man, alleen onder com- van een buitengewoon •r Tn«oo’n land iets gedaan Worden. Er i s een gendarmerie te vormen, maar dan moet men zich daaraan ongestoord kunnen wijden, niet in allerlei politiek betrokken 19) Daar von Staseh toevallig een don ver voorkomen had, noemden zijn kameraden hem schertsend „de Moor van Venetië”. Zulke toespelingen en bijnamen blijven aan de betrokkenen zelden verborgen, en ook von Staseh wist den zijnen reeds lang, ofschoon men zich wel wachtte dien uit te spreken in zijn tegenwoordigheid. Deze zin speling hinderde hem dan ook gewel- *g- x „Een onbeschaamdheid zonder weerga,” bromde hij gramstorig. „Ik zal dien, Trotting eens ferm onder handen nemen.” „Sssstt!” waarschuwde Else. „De hertog heeft de hand in het spel ge- hai Men beweert, dat hij zelf de part» heeft aangewezen, die het best bijdkaar hooren.” ..Onzin! Ik zou wei eens willen walen, wie beter dan bij mij past dan ®»jn eigen vrouw. Met welken heer ®od gij aan tafel?” „Mrt een van de officieren”. ..Hoog in rang?” „Luitenant.” men ginds ongestoord zich ontwikkeling wijden, dan is het land in een 30, 40 jaar tot ren hoog te als Bosnië en dergelijke landen te verheffen. Van politiek gesproken... nu is waaraehtig Castoldi, één van do sluwste Italianen, die eerst aan den koning was toegevoegd, tot attaché benoemd. Zóó weten de Italianen voor belangen tegenwoordig te zijn. De Oosten rijkers van hun kant doen dat ook wel dat ziet ge aan dat dionstnemeii van een 1100 Oos- tenrjjkers als vrijwilligers maar op een meer sympathieke manier. Onwillekeurig voel je je moer tot do Oosten rijkers aangetrokken, al zijn do officieren in hun functie volkomen neutraal. Zooals gezegd do offi cieren houden vol, maar hoe ’t gaan zal, ik sta sceptisch tegenover den toestand. Trouwens, zooflls ’t nu is. kan ’t niet lang meer duren, Durazzo is geïsoleerd; de oorlogsschepen lig gen er alleen voor parade.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1