POTTELBEBG A. BRIAKMAA ZOON Illlllllllllllllllllllllllllllllllll De Electrische Drukkerij van levert vlug en tot billijke prijzen ALLE SOORTEN „N.ï. taiiijte hliritta 1h Wessanen 4 Laan tas,»" Hollandsche (jRONDKREDIETBANI^ AMSTERDAM Wta Molorrijsielen 2'/a H.P. magneet en veerende vork f 450.-. „De Kleine Winst” SUNLIGHT „HALF WATT Hoofdprijs: f 60.000,- LAMPEN Prinsss of DE ZUID-H0LLAlTDS<f2E X-5.j nzaadkoekeix merk „Ster” en W L, IUM Dames. werkiiiaiisgoedereiienbedrijfskleediiig Het Kind verdwaalt in de Wildernis. UWftlli Advertentiën VERVANGEN Maatschappelijk Kapitaal f l.OOOOOO. Eerste I 1 I Abonneert U on dit Blad. FEU1LL W ZexxcL X’xoerfoxcLex- 1 Pracht-Programma Maatschappij van Verzekering1 op het Leven, PREMIE AANDEELEN f. 12.50. 'ïeui.- Telefoon Int Wearwell Rijwielen zijn snel, sierlijk en laag in prijs. ADK. DE GROOT. Kleiweg 79, GOUDA. Blosconp-Salon „GOUDA VOOEUIT”. Be Woesteling. Het beste Tafelwater’ Zuiver en natuurlijk Bronwater. GEWETENLOOS ZEEP—a POOL’S TANBMIDBELEN NIEUWE PHILIPS BALANS 18 I Der traditie en on: ons laatste parlement trouw, moge, nu seizoen, wat de Twe treft, gesloten ia, de maakt worden. verkoop uitsluitend contant. HHERENGRACHT 12 DEN HAAG. -waarden. J. C. VAN ALPHEN. COPFENS' W. 1 Electr -Dr. A. Brinkman 4Zn., Gouda. HANDELSDRÜKWERK. Dit nummer be: bladen. ■»K JONCJ Oosthaven 31. aw. JfMtanM*>pV dar rietoria fra* DmMUgd ta KeHardma. ZtatdbUak Deze week varieerend met de prachtige Wild West film: OPGERICHT 176&. Voedert uw Vee met zuivere murwe en SOJABOONJCNKOBHB1V merk HL Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Here-Diploma Paruis 1900. Negen Gouden Medailles. Naamlooze Vennootschap wmmi-iumcHiPi’ki „couor gevestigd te Gouda. Serietrekking 15 JULI e.k. Prijzen worden direct uitbetaald, zonder eenige korting. Mede verkrijgbaar bij de verschillende Agentschappen: Worden ten allen tijde tegen f ii.— teruggenomen. Heerengracht 520. r (i PR Per kwartaal Idem franco pei Met Geïllustreer Idem franco per Abonnementen Markt 31, bij Haarwassohen met Eleetr. droging. Aparte Salon. Levering van alle soorten HAAK WERKEN. RUlA Coiffeur. Speciale inrichting tot het vervaardigen van Lage prijzen, vaste prijapn, soli ede goederen, prima afwerking, I Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel. AGENT Prijscouranten gratis. IMPORTEURS GEBR. SIEBOL, Amsterdam. Telefoon-Intercommunaal Spannend drama in 2 acton van de Amerikaansche film Cie. Bison”. Hoe dokter Meliore aan de praktijk kwam. Comedic fine, Vleeschetende Planten. Wetenschap pelijk. August en Toto. Komisch. Drama „Vitograph-Cyu. André speelt een Heldenrol. Comedie. Bout de Zan heeft goede voor nemens. Humor. Propfflefichjef gratin verkrijgbaar. Gen. Agent voor Holland: CATALON1E to Tilburg. Vert ogenwoordiger voor GOUDA en OmstrekenATAT. TtELONJEJr Agent Amstel-Brouwerij, Keizerstraat Tel. 83, No. 148, Gouda. KAPITAAL f 1.000.000.— volgestort Commissarissen: M. KLUWER, Notaris te Amsterdam (Gedelegeerd), F. A. STEENSMA, Lector aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. M. MERENS, Consul-Generaal van Servië te Amsterdam. Mr. A. W. JACOMETT1, Oud-Advocaat te Batavia, te Bloemendaal. G. J. ERLACHER, Ingenieur te Parijs. D i r e c t i e Jhr. C. M. M. VAN ASCH VAN WIJK. is heL U iets anders in de handen te stoppen dan U vraagt- Ziet daarom goed toe, zoo ge vraagt om een doosje b loedz ui verende La.r,ee rpillen (Slijm-, Gal- en Maagpillen) van Apotheker BOOAl^ dat go het goede krijgt. De echte Laxeerpillen van Apotheker BOOM, prijs per doosje 25 en 50 cent, zijn voorzien van den naam Apotheker BOOM on de handteeke’uing firma A. M. BOOM. 1.9 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS, Fa. WOLFF Co., to Rot- terdam bij E. VAN SANTEN JCOLFF, Korte Hoofdsteeg 3, fl komt U halverwege tegemoet, 11 U doet al het werk in de helft van den tijd en voor de heift der kosten, die U aan groene zeep zou uitgeven. Sunlight maakt, dat Uw goed niet lijdt, Uw handen niet ruw worden en Uw leven geen slavernij is. De volstrekte zuiverheid van Sunlight maakt haar alleen geschikt 4 o o r het wasschen van kostbaar linnen en hjne kant. 608 zijn de beste en goedkoopste, staan onder voortdurende scheikundige contrêle en worden sinds 1894 door Nederlandsche Tandartsen en doctoren aanbevolen. Chemische Fabriek L. POOL Ar Zonen, Amsterdam. Wereldtentoonstelling GENT 1913. Buiten mededinging, Lid der Jury. Eenerzijds is het n georon nog te vroeg lans. Een eindbalans ook niet zijn. Wèfl overzicht na een eer zekerstol geeft tot o We kunnen 't ons stelten, dat ’t Kabinf 1 van der Linden reedt hot bewind is (althai i tair jaar). Dat is één van de uit een normale wt bestaat. Want? op 1 jaar mag geen Kabü algomeone stembus (Heemskerk trad tus had daarom 5% jaa en op korter moi tijd steeds voorbereid I Daarom is een ter Wik in do toekomst di 'Immers, met een Ee 'jolitieken zin vijandi weering en de meer Tweede Kamer, heeft rekenen met de moge politieke attaque in vijftig en dit te meer mogelijkheid zoowel als in de pers der 1 spoedig na het optrec r zinnige Kabinet dr sproken. Nu is de kans op do Eerste Kamer t geworden door het s gen van don hoor Cc den om den schoolsti einde te brengen en Commissarissen: Mr. M. M. SCHIM v./d. LOEFF, (Pres.), Dr. A. E. TEN OEVER, Mr. A. S. MI EDEMA, A. M. v. EMBDEN, Dr. P.H. J. BERENDS, Mr. J. .W. DE KANTER (Secr.) Directeur: Mr. J. W. KONING. K* De Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiën. Vrijgevige voorwaarden. Voor inlichtingen frende men zich tot de Hoeren: ROl U MEE^ t EH Haven te Schoonhoven, en B. C. BAPBHKH, Westhaven Gouda 21) Prins Leopold \bogi zijn nicht en drukte op haar kleine hand. „Mijn beste zusje, lukkig je weer te zie „En ik niet nrindei Zij vond geen maar uit haar oogen zuiverste vreugde ten hand beefde in de zij Men vond deze h ting zeer natuurlijk, ren opgegroeid als 1 ter on de broederlijk! van don prins jegei nicht was voor niemi Hef duurde eenigei Mom van begroetin W en vragen voor Öb komst van den groote verrassing. N «Fond had hij zijn 1 gram gemeld, dat hi; bazigheden verhinderd ne familiefeest bij te bericht was voor der bittere teleurstelling „Schelm die je bei Jaarlijksche Algemeene Vergadering k van AANDEELHOUDERS VRIJDAG 17 JULI 1914, des voor- middags 11 uur Hotel „DE ZALM” te Gouda. Punten van behandeling liggen vanaf 7 Juli a.s. ten kantore der Maatschappij ter inzage. Aandeelhouders, welke aan de be raadslagingen of stemmingen wenschen deel te nemen, moeten hun aandeelen minstens 8 dagen te voren deponeeren bij do Heeren R. MEES ZOONEN te Rotterdam of ten kantore der Maatschappij to Gouda. 5 Juli. Soc. „Ons Genoegen11, 8 uur, Concert Stedelijk Muziekcorps. Juli. Geb. Bouw- en Woningtoe zicht, Verg. Onderstandscommis- sie „Armenzorg.„ 7 Juli. Bovenzaal „De Reunie” 8 n. Lqdenvergad. afd. Gouda, Volks bond tegen Drankmisbruik. 8 Juli. Bovenzaal „De Réunieu 8’/? Buitengewone Alg. Verg. „ArnoW Spoelu. Beleefd verzoeken wij geregeld tijdig mededeelt g te mogen ontvangen™® vergade ingcn, concerten, vennakeiri heden enz., m deze dan te °®ze agenda te vermelden.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3