NGAS. ndbrieven MAU stun's Inkt tlelijk de BESTE. ON SCHADELIJK 'N-HOLLAND. NGAS h *0 Prinses of Gravin. I nes. I 12523. Donderdag 9 Juli 1914. Verschijnt dagelijks Feestdagen. behalve Zon en Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. Buitenlandsch Nieuws. ZMZxlïtie. Keuringsdienst van waren. 1 i 7 150. FEUILLETON -4 3OIJ Kz., IERINGERWAARU iEEKBANK ien^TS- ezex voor G-otxcLou en. Omstreken. 53e Jaargang. tig licht hebben? Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. L dank- :osteloo8. jaar do handelaren I 500—-f 500 f 600—f 600 volgende pas directeurschap sent. emendaal. N WIJK. sorting. ‘g sppen en men. „de heeren zij ihijn kon nkman A Zn., Gouda e f 100(1, f 500 f 100, -QUELL ONWATER I»K JONG Oosthaven 31. melk wij. t van lig on- de geen hi.l ina- krokussen den bodem I 200 f 500 f «WO noemde Iserstein voortdurend waarlijk niet zonder IEN OP rekening; ERUGGAAF VERGOEL A 15 CT. Iser- af- Iging st Electr. droging. e Salon. die soorten HAAR- Budapest -i. F’ MARCHANT lillUISIHE (01 HAM hun boom cn der woi telijk den, geen hij dat openbare tui- irelssen aan i open, «ren den Militie- voor den irden inge- •zoeje van levensinld- wmenschap in wor- geheime teeken een nieuwe Waldenburg, ij het argelooze i aanschaffing iten enz. bijzonder i Pernow nog geen om rncht, dal moet n u leb- om haar trek van mis in ons blad van 29 Juni hebben wij de voorstellen van B. W. aan den Raad dor Gemeente opgenomon, strekken de tot uitbreiding van don keuringsdienst tot andere waren dan molk en karnemelk. De memorie van toelichting hebben wij eveneens afgedrukt. Wij willen aan deze voorstellen een enkel woord wijden, overtuigd or met zijn 'd zat als Ka rn verlof ver- 3 een Die te ver se pijnlijke oogen- oedig zou zij al ont- te g' zijn aanstaa onderling mogelijk; gekomen zijn, glad ovei de zachti looplg wraak van IS A De GOUDA maakt bekend, Zitting van den geschrevenen 1915, dezer te Gouda op 1914, des vooi gebouw van de vor en ge- wraak carieatnren. vreugde zag zij laatste woorden zenu zij alleen bemerkte f 1 'eging, wel! >te en ook den andt .Je woorden gehoon ras in f f 4000—f 5300. Dc overeenkomst mot don heer Irondel zal voor hem medebrengen do uitgaven: rente van de installatie 5 van f 4000 vernieuwing en laboratoriutu-kost tot JAC. KOOIJ Kz. Wieringerwaard, telast met het instal en wij geregeld tijdig ogen ontv.ngenvMi □certen, vennakelijK deze dan onïe Iden. ng is dit work door met het grootste „De Róanie“ 8'/: u., 9 Alg. Verg. „Arn«d 2) De vraag keliersvereenigïnf sluiting wordt PRIJS DER ADVERTENtTÈN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee Iterekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels 10.35 by vooruit betaling, elke regel meer 0 ets. Reclames f 0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. een notitie-boekji hetzelfde, Och, ga verzoek hem het b do uitspraak geldt, en aan hem of haar, die de bezwaren inbracht. Gouda, den 9 Juli ’1914. De Burgemeester voomoemd, R. L. MARTENS. 'dit maar zij zag dadrin jrlijke handigheid van mocht weten, wat hij had wijsgemaakt i andermaal riep Else von Stanch in het voorbijgaan eenige schert- woorden toe. het zien der kleine zondares herin- Katharina zich de verplichting, die haar genomen had, en onmiddei- j Iserstein in de rede met de Maar toch schijnt ons dat tinancieele bezwaar niet onoverkomelijk, ook al wil len nu do omliggende gemeenten zich nog niet aansluiten bij oen in te richten dienst, zij zullen dat op den duur zekei doen 2). Bij Leiden, den Haag en Dor drecht zijn reeds enkele andere gemeen ten aangesloten. Do volle kosten zullen dus op den duur niet alleen op Gouda’s gemeentelijk budget drukken. Wij pleiten te liever voor gemeentelijken uitspraak van de geschiktheid kan geen bezwaar woi naderen, na alles wat Zij beefde van ont haar kostbare waaier brak on krampachtige krukken harer vin- van Gedeputeerde Staten irgemeester ter alge- icht en bovendien me den ingeschrevene, wien reikte ■i daarna ledige b»il| van het afgeloo] der, dat op haar Haar TWEEDE ZITTING VAN DEN MILITIERAAD. BURGEMERS-fKR der Gemeente bekend, dat de tweede Militieraad voor de in- voor de militie, lichting Gemeente zal plaats hebben Woensdag den 5 Augustus ormiddags te 10 uur, in het gebouw van de Ambachtsavondschool aan lloutmansgracht. In do tweede zitting wordt uitspraak gedaan omtrent: geschiktheid voor den dienst te wier aanzien het Tundigen van »t van gelijke s ichiktheid De toestand in Albanië. Terwijl majoor Slays uit Walona «einde, dat het bericht omtrent de gevangenneming dor Noderlandsche officieren te Koritza niet bevestigd on onwaarschijnlijk was, behelst een Ita- Maansch telegram, naar we reeds meldden, dat die plaats door Abdi bei werd onruimd. Van de Nederlandsche officieren wordt in het bericht niet gewaagd. De tijding, dat Tepelon door Epiro- ten is bezet on dat zij Walona bedrei gen, wordt tegengesproken. Majoor •Huys, commandant van Walona heeft allo maatregelen genomen om de stad in staat van tegenweer to brengen. Ook in den omtrek van do stad is het, naar de correspondent van do Frankf. Ztg. aan zijn blad meldt, even eens rustig. Daarentegen zijn in don omtrok van Borat afdoolingon rebellen gezien. Tot nog toe houdt Borat stand, en daar ook Fierie nog niet aan do regeoring orttvallen is, heeft deze voorloopig den sleutel van Walona in handen. De telefoonverbinding mot Borat, Fierie en Tepelen is nog niet verbroken. Intusschen werd uit Durazzo aan do Seoolo een zeer pessimistische be schrijving van den toestand gezonden. Daarin heet het, dat de nationalisten geen vertrouwen meer hebben in den vorst, die in de openbare lokalen nog slechts als het „levende lijk” wordt aangeduid. De nationalisten zouden den Mbrot een brief hebben geschreven, waarin zij hem verzochten, tot een krachtige actie tegen de opstandelingen over te gaan, of Albanië te verlaten en de regeering aan personen over te laten, die daarvoor meer geschikt zijn. Onlangs is, naar men weet, oen commissie van Mohammedaanscho Al- baneezon naar Constantinopel gereisd, om prins Buran Eddin, den vijfden zoop van Abdul Hamid, don troon van Albanië aan te bieden. Do Tribuna verneemt nu van haar correspondent in de Turkscho hoofd stad, dat de prins zich bereid hooft verklaard do Kroon te aanvaarden, mits do Mogendheden zijn candidatuur goedkeuren. Verder dat zijn civiele lijst wordt vastgesteld op l‘/a millioon francs en dat fzzet pasja Minister- President en Minister van Oorlog wordt. Bovendien stelt de prins de redenen kunnen geven voor onze baarheid. Maar... voldaan zijn wij niet. Wij zouden boven de nu gedane voor stenen een voorstel tot inrichting van een eigen gemeentelijken dienst hebben gepre fereerd. Immers, al zal de directeur van een keuringsdienst niet „ambtenaarderig” moe ten optreden, toch moet hij in de oogen' van winkelier en fabrikant ten volle amb tenaar zijn. Dit nu is niet volkomen-het geval, bij aanstelling van een hier ter stede gevestigd apotheker die apothe ker blijft tot directeur, omdat allicht vele winkeliers in hem een collega zien. Dit bezwaar tegen den opzet van den keuringsdiehst geldt volstrekt niet den heer Grendel persoonlijk; wij stellen er prijs op dit te verklaren. Tegen eene aanstelling van den heer Grendel tot di recteur van een eigen gemeentelijken keu ringsdienst zouden wij niet het minste hebben in te brengen. B. W. hebben geen voorstel tot in richting van een eigen dienst gedaan op de volgende gronden: le. omdat de directeuf-scheikundige in dc keuring van levensmiddelen alleen niet voldoende werkzaamheden zou vinden. 2e. omdat het onders delen nog pas eene ding is. 3e. omdat een eigen dienst van f 4000— f 5000 zon kosten. Naar ons verstrekte inlichtingen is het eerste motief niet juist. En in het licht van het tweede motief gezien, blijkt dit direct. Inderdaad moeten er nog vele onderzoekingen worden gedaan vopr de voodingsmiddelenscheikirnde geheel f zal zijn 1), zoodat do studie van de lovens- middclonschcikunde een belangrijk onder deel is van de taak der directeuren van keuringsdiensten en als zij lijd kunnen vinden om zich naast de uitoefening van dc contröle op eet- en drinkwaren daar aan te wijden, dan is dat in hoogo mate gewenscht. Daarmee is hot gewicht van de belde eerste motieven tot geringe pro porties teruggobracht. Blijft het finanoieele bezwaar: en daar voor kunnen wij wel iets voelen. uorigaun. een geheim”, zei zo :h. „Dat treft goed. en gij zult de het openbaar,” lie juist aan- „Die is mijn echter Iserstein met op haar af; zijn luidelijk. Zijn ver- ?n verlof gegeven hun verloving te zijn ijdelheid althans geven, kon hij niet verdekte wijze zijn ein- gehik te toonen. Zijn was dat van den bezit- iten kent. Katharina be- goed, zij voelde een he- tegen hem opkomen. Zij -e tweede maal verkocht, de cotillon begonnen, I „Je haar naar heur plaats en itoel in haar onmiddellijke na- irover om en dan fluis- kortom, hij deed ~-./ezigen opmerk zaam te maken op zijn verhouding tot de sehoone vrouw. Katharina hielp hem hierbij. Zij danste gaarne, maar bedank- B nu voor alle extra-touren om zich uit- litend met den prins bezig te houden, werkelijkheid hoorde zij bijna niets f 1300. Ook al kan hij als particulier dit lets goedkooper doen dan do gemeen te, dan zullen deze uitgaven ook voor hem wol f HMX) holoopen. Hij zal dus voor zijn f 1000 per jaar krijgen. Do f 1000, die de gemeente do eerste jaron minder zal ultgovon dan bij in richting van oen eigen dienst, komt dus fcitelijk uit dc te geringe belooning van den directeur. Dit nu schijnt ons geen gewonschte toe stand on wij geven, op We aangegoven gronden, verrewog de voorkeur aan oen eigen gemeentelijken dienst. Moge dus onze Raad, met waardee ring v(#>r het haar gebodene, in dezen zin besluiten, dan zullen wij, behalve zeer dankbaar, ook voldaan zijn. ;e voor de ge- door zijn vader, ter en donkerder mond lag nu noegen en Die achter arme prins’ den. Hij was volstrekt niet te benijden. Charlotte had zeer kort geleden in ver trouwen aan mevrouw von l'ornow ge zegd: dien armen prins moet bopnold het mes op zijn keel zitten, anders zou hij niet zoo geduldig allys verdragen, wat aande vrouw hem aandpet. Hun verkeer is zoo onaangenaam het zou reeds laug tot een breuk 1, als deprins zich niet aiil- rerai in schikte. Prins Isorstcin is .tniocdighcid zelve. Tenminste voor- of hij na zijn huwelijk 1 zal nemen?... voor alles wat haar heeft moeten verduren?... weer een andere vraag. Zulke berichten waren rukkelijk voor Helene von voor de Commandeuse, die legenheid lieten voorbijgaan te kunnen nemen over de I erst had zij Katharina een proces wil len aandoen, maar Trotting had haar be leefd maar dringend verzocht, dit niet te doen. „Men lacht nu reeds hartelijk om ons mama," had hij gezegd. „Het zou onver standig zijn nu opnieuw die lieden reden tot lachen te geven. Hoe eerder die fa tale geschiedenis vergeten wordt, hoe Im>- ter het voor ons Is”. De Commandruse had niet togcngtmpro- kon; zij schikte zich in alles, wal haar schoonzoon wilde. (Wordt vervolgd.) van de Boskoopsche Win- toont dat daar. aan- gewenscht. Hij feliciteerde het paar, stein zelfs dc hand en nam scheid met een diepe eerbie van Katliarina. Het geheim, dat hij haar zou mededee- len, scheen geheel vergeten te zijn. Er was nauwelijks een week na hel feest verloopen, of de lento deed haar in trede. Alles was helder; de zonneschijn, dc kleeding der talrijke wandelaars, en het vroolijke gelaat der menigte, die met volle teugen van de heerlijke lentelucht genoot. Op de bloembedden in dc 1 nen hieven krokussen en nai kopjes uit den bodem op en t struik sprongen do knoppen dag gaf nieuwe wondei aanschouwen. jezelschap van damns en Promenade langs, stak de brug en koos het vrije veld. Iserstein en trina ontbraken evenmin als Wal- denburj Ook Else, tharir lengd beetje twee tellen. tgen, te roke- die uitspraak r3 Staten be- worden ingebracht door den Mfli- nmissaris en: door den ingeschrevene, wien de uitspraak geldt, of door zijn vader, moe der, voogd of curator; 2. door elk der overige moente ingeschrevenen of moeder, voogd of curator. Hij, of zij, die bezwaren inbrengt, le vert het daartoe strekkend verzoekschrift, dat behoorlijk met redenen omkleed moet zijn, in bij den Burgemeester der Ge meente, waar de ingeschrevene wien de uitspraak geldt, voor de militie ingeschre ven is. Van de inlevering wordt een be wijs van ontvangst afgegeven. Verzoek schriften, niet ingeleverd op den tijd en de wijze, hier omschreven, kunnen geen gevolg hebben. De uitspraak wordt door den Bui meonc kennis gebrac degedeeld aan 1) Zal dit ooit het geval zijn? Geluk kig is, wat men van de levensmiddelen- schcikundc weet, alleszins voldoende om met succes talrijke knoeierijen togen te gaan. een eigen dienst, nu ons do finan- tieele voorwaarden, waarop de hoer Gren del den dienst zal leiden, voor hom wei nig aannemelijk aohijnen. Met een „dat moet hij zelf weten” is de gemeente niet van hare moreele verplichtingen to dezer zake af. B. W. ramen de kosten van oen eigen dienst, afgezien van de kosten voor huisvesting, op eene uitgave voor inrich ting in eons van f 4000 A f 5(MX) op jaarwedde directeur f 2100—f 3000 idem keurmeester f 800—I 1200 vernieuwing on aanschaf fing van toestellen laboratorium-kosten, druk- loonon enz», geworden en steeds eon verbittering, arme prins! Men zijn rug nog An«” on waarlijl PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 125 Idem franco per post>1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad1.50 Idem franco per post1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. nog als wij zijn van het groote belang, dat eene wel geleide keuringsdienst hoeft ftn voor de consumenten 6n voor in eet- en drinkwaren. En dan stellen wij voorop, dat de be schouwing van de voor ons liggende voorstellen ons hooft gebracht tot de con clusie: „dankbaar, ,zoer dankbaar, maar niet voldaan.” We zijn dankbaar, omdat in de voor stellen van B. W. do erkentenis ligt opgesloten dat de gemeentelijke overheid hare zorgen voor het heil der burgerij heeft uit te strekken tot een toezicht op levensmiddelen, nu de Rijkswetgcver nog steeds geen tijd hoeft gevonden zich aan dc behartiging van dit groote volkslielang te wijden. We zijn dankbaar, ook omdat de bepalin gen der Algemecnc Politieverordening, betrekking hobliende op do keuring van waren, bij aanneming van de voorstellen van B. W. geen letters op papier zul len blijven, maar 'zullen kunnen worden gehandhaafd. Gouda zal niet meer een afzetgebied kunnen blijven voor minderwaardige arti kelen; de firma’s, die aparte voorraden houden van plaatsen, waar wèl en waar géén keuringsdienst gevestigd is, zullen genoodzaakt zijn Gouda van de zwarte naar de witte lijst te brengen. Gezien het succes door den hoor Gren del verkregen bij de contröle op en karnemelk, hopen en geloovcn op een soortgelijk succes bij de contröle op andere eet- en drinkwaren, als den heer Grendel het directeurschap van den keuringsdienst wordt opgedragen. Men ziet, dat we dankbaar zijn lo. geschiktheid voor den dienst van hen, te wier aanzien het gevoelen der geneeskundigen van den Keuringsraad niet van gelijke strekking was; 2o. geschiktheid voor den dienst hen, van wie een nieuw geneeskundi) derzoek is aangevraagd; 3o. vrijstelling van in hetzelfde^ geboren broeders; 4o. vrijstelling, waaromtrent buiten schuld van hen, wien zij geldt, in eerste zitting van den Militieraad uitspraak kon worden gedaan; 5o. uitsluiting van hen, te wier aan zien sedert de eerste zitting van den Mi litieraad eene reden tot uitsluiting bekend geworden is, voor zoover zij niet reeds bij onherroepelijk geworden uitspraak vrij gesteld of ongeschikt bevonden zijn. De liopalingen, betreffende het genees kundig onderzoek en vrijstelling zijn na der op de publicatie ten gemeentehuize aangegeven. De Uitspraken van den Militieraad wor den in het openbaar gedaan. Bovendien >rdon zij door den Burgemeester schrif- medegedeeld aan hen, wie zij gel- of aan hun vader, moeder voogd of curator. Tegen de raad omtrent dienst bracht. Tegen dc omtrent vrijstelling of uit sluiting door den Militieraad gedane uit spraak kan binnen tien dap ‘ken van den dag, waarop i Is geschied, bij Gedeputeerde zwaar worden i 1'* tlecom van de alledaagsche gezegden van Iser stein, ook zag zij nauwelijks het bonte gewoel in' haar onmiddellijke nabijheid. Meermalen sloot zij de oogen en zag als het ware al dien glans dier kleuren als door een kaleidoscoop, maar alles wrie melde met groote snelheid door elkaar. Eens kwam de prinses dicht bij haar, ter wijl zij met haar neef Leopold danste en haar gelaat van vreugde schitterde. Vrién delijk glimlachend knikte zij Katharina too en haar blik vol verstandhouding zeide duidelijk: „ik weet alles”. Katharina begreep o niet, maar zij zag d verraderlijke handigheid God i 1 meisje Een haar sonde Bij 1 nerde zij op lijk viel zij woorden: „Daar ginds zie ik graaf Erbach staan. Naar ik hoor, heeft hij een notitie-boekje tocht, gevonden, waarschijnlijk hetzelfde, dat ik Iser- sedert eenigen tijd vermis. Och, ga eens naar den graaf on verzoek hem hef terug te geven.” Iserstein ging leunde vermoeid Spoedig blikken vl deze nieuwsgierige vluchten. O, wat v zijn mot haar smart. 1 «nsklaps werd zij door een stem ach ter haar opgeschrikt. Vijandig keek zij den man aan, die bij haar stond. Durfde hij haar toch nog nad< er gebeurd was?, roering, der het gers. „iSchenk mij slechts een oogenblik ge hoor!” verzocht de gedempte mannen stem voorzichtig. „Mag ik? doch zonder het antwoord af te wachten, nam hij plaats op den stool, dien Iserstein zoo pas verlaten had. I'.n zij moest zijn nabijheid dulden, zij durfde niet opspringen, zij durfde zijn ongehoorde aanmatiging niet terugwijzen. O, hij wist goed wat hij deed; wist van de gelegenheid gebruik te i ken. Juist hier, onder de oogen van het ge zelschap, was zij gedwongen hem aan te hooren; hier was geen uitweg om hom te ontkomen. „Katharina,” sprak hij, zoo zac) zij alleen hem kon verstaan, „ik mij voor u rechtvaardigen; ik kan van niet gaan, zonder u alles gezegd te he: lien. Dit geheim...” Zij liet hem niet voortgaan. „O, zool dus ook e met een vreemden lacL. Ik heb ook een geheim t eerste zijn, aan wien ik het opei en op Iserstein wijzende die juist kwam, voegde zij er bij: verloofde.” Met gruwzame vreugde zag zij hoe hij bij haar laatste woorden zenuwachtig trilde, doch zij alleen bemerkte deze nau welijks merkbare lieweging, welke den graaf ontsnapte en ook den anderen, die hare vrij luide woorden gehoord hadden. Waldenburg was in een oogenblik weer meester over zijn uiterlijk. vol ijver heen en in haar stoel, g zouden dezt voorbij zijn, spoe< o ;e blikken kunnen verlangde zij alleen 25) Daarbij, zij moest altijd voorbereid zijn hem te ontmoeten. Bij het binnentreden der balzaal, koek Katharina dan ook angstig rond..., gelukkig, hij was er nu nog niet 1 Dadelijk kwam een zegevierend gelaat bedoeling daarbij whs di loofde had hem nog geei om tegen anderen over spreken, maar om eenige voldoening te nalaten op deze i delijk verworven geheele optreden ter, die zijn recht merkte dit zeer vigen tegenzin .,o had zich voor de Juist was stein geleidde trok zijn stCv. bijheid. Telkens boog hij vooi naar haar te luisterennu terde hij haar iets toe, k( Ijet mogelijke om de aanwo Slul I In en iedere lente té Een g( reed de over Kathai ■g- Max von Htasch was die even flink te paart ‘ina. Prins Leopold wiens verlt ;d was, reed met zijn nichtje ter zijde van de anderen, hadden elkander altijd veel- Op Katharina’s wangen had de snelle rit slechts een weinig kleur te voorschijn geroepen, haar ziekelijk, voorkomen kon niet weer ontkend worden en daar deed zij dan ook geen poging toe. Zij schoof de schuld daarvan op de vermoeienissen Mgcloopen seizoen en zeide ver- de lentelucht altijd verslappend werkte. donkere oogcu schenen nog groo- jjgPEftA^

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1