OR N .1 L INGAS. IN INKAIZI nvangcrs weegschaal Prinses of Gravin. ISVOGEL”, IET. mis. aneel. kertabletten. Weijer, ?se merken. )NGAS o. 12536. Maandag 13 Juli 1914. 53e Jaargang. Verschijnt dagelijks behalve Zon- Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Buite&landsch Nieuws. 1: FeVIUÊTOX I tensuiker, tgobruik bij aardbeien, in diverse smaken. RE B AS. huur XTie -ul"ws- en ^.d.Trextezxtie'blsLd. voor G-ovlcLou ezx Orrxstrolceri- i’IEl.E.W N COOPS.* Wijdstraat 29. •htig licht hebbel? I_iSLixd.-weer. en Feestdagen. p~j«Ijs beh Jxb v eTtênTiTs- belanghab- 40 Eli SUCQEfi. 0 vei ed (Wordt vervolgd.) tha- 1 XCELSIOR” ASTERDAM Uoegon en Da kar plunderend zenden van een brief jes van aanneming der als dat li ij wilde h< Na HM Jithn ko- bij GOUWE 135. GOUDSCHE CIHRAM. nog j» i ®n De pacht hoog. tl »p. Vernikkelen. op aanvrage gratis nbevelend, TURION. ngaan pent^rij willige op; zij naar het „Wil je bij ie vroolijk nam zij liep met het kamer rond, kinderen vertrou wen, de de goud- ’(H'ding zich i het vrouw, t id op den II alleen nu 'op de woon- llerst toen zij ’t keerde zij zich be is de gewonde prater. IL, ilde worden, schot bij paard om bij te zijn, maar In het zadel, scherpen blik. liet hoer paard publicatie, ten gomeqfltehuize aange plakt en worden verstrekt ter gemeente secretarie, afd. Militie. Zij, die familiebetrekkingen hebben, die in het buitenland verblijf houden en in de termen vallen van overgang naar de Landweer, worden uitgenoo- digd belanghebbenden te herinneren aan de bepalingen van artikel 24 bo vengenoemd. De Burgemeester voomoemd, R. L. MARTENS. GOUDA, den 11 Juli 1914. de dolste De boer.. de voordeur. Haar vreugde en hrrhs dig, toen Katharii 5 prins «tuk in de hand voor de om naar r Fransch: boerin er een goudstuk laat zien, gén met pleizier aan inimum-leeftijd 21 jaar. aximum-leeft. 28 jaan ini mum-leeftijiTf!) jaar. aximum-leeft. 25 jaar, cimum-Ieeftijd 29 jiar). inimum-leeftijd 16 jaar. aximum-leeft. 17 jaar, m met 20 jaar immer n dienst te treden als inimum-leeftijd 21 jaar. aximum-leeft. 29 jaar/ De toestand in Albanië. Geeft de Prins von Wied zich reken schap dat zijn toestand onhoudbaar geworden is, vraagt het Hbld? Men begint er aan te twijfelen by het lezen van het bericht in de „Po- pola Romano“, dat de prins Durazzo niet zal verlaten, zoolang er gevaar dreigt voor een aanval der opstande lingen, maar dat hy naar Slcoetari zal PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal f I 25 Idem franco per post1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad1 50 Idem franco per post,1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. lang is dit werk door Ie met het grootste >rd. i kosteloos, ad, (OOM Kz, WIERINOERWAAR0. DvrrsCHLAND. De „Hohenzollern”. liet jacht van den Duitschen Keizer Ilohonxollern doet op het oogenblik zijn laatst on tocht in het noorden. Bij zijn terugkeer te Kiel zal het gede classeerd worden. Ook do kanonneer boot Sleipner, welke hot jacht verge zeld, zal af gedankt worden. De Ilohenzollern heeft goede dien sten verricht. In de twintig jaar van zyn bestaan voer het jacht door al de Europeesche zeeën. Keizer Wilhelm reisde er mee naar Engeland, Rusland, Spanje, Portugal, Italië, Oostonryk, Konstantinopel, Noorwegen en Korfoe. Het keizerlyk jacht had oen geluk kig gesternte. Slechts eons op 21 Maart 1909, kwam hot voor Norder ney, tyden» een hovigon mist, in aan varing met de Noorscho stoomboot Pon, die zonk. De schade was onkel materieel. In 1915 zal keizer Wilhelm over een nieuw jacht beschikken, grooter en beter ingericht dan het huidige. Do Sleipner zal vervangen worden door de torpedoboot G 137. :h tot JAC. KOOI J K» to Wieringerw**rt i belast met hetiwW* hebben, 'aar zij niet d de bottin: over de ik, hoor! gerechtelijk onderzoek in zake don aanslag aldaar als volgt. Van de met den aanslag in verband staande in hechtenis genomen personen kan bij 18 de schuld of medeplichtigheid als vaststaand beschouwd worden. Vast gesteld is, dat al de toebereidselen, bestaande uit zes bommen, vier prow- ning-revolvers, alsmede een voorraad munitie en een hoeveelheid cyankali uit Belgrado afkomstig zijn. Princip, Tsjabrinovitej en Gabresj namen deze werktuigen aldaar in ontvangst; zij reisden vervolgens met de stoomboot naar Sjabatz, en van daar per spoor naar.Losnitza. Hier verlieten zij elk ander, gingen daarop elk apart te voet naar Toesla, waar zij elkaar we der ontmoetten. Eenige dagen voor de aankomst van den troonopvolger kwamen de samenzweerders in Sera- jewo tezamen, ten einde medeplichti-* gen aan te werven onder de leerlingen der middelbare school. Met uitzonde ring van Basitsj, zijn al de schuldigen en medeplichtigen Serviërs. Aanvan kelijk bestond hot voornemen bij de samenzweerders 'om den aartshertog te Moslar te vermoordentoen namen zij zich voor den aanslag tijdens de manoeuvres in Parcis te volvoeten. Doch toen zich hier overal geen ge legenheid voordeed, word ten slotte besloten om den Zondag uit te kiezen, op welken dag de aarthertog naar Serajewo zou komen. Zondagmorgen kwam Princip met de bommen uit Haldsidski in Serajewo on pleegde in den banketbakkerwinkol van Wlemitsj met de samenzweerders overleg, waarbij do bflzonderheden van den aanslag werden besproken en vast gesteld. Tevens worden do bommen en de revolvers, alsook de hoeveelheid cyankali verdeeld. Hetgeen verder geschiedde is bekend. Behalve de schuldigen en medeplich tigen bevinden zich nog een aantal personen in hechtenis, die, na den aanslag eenige samenzweerders be hulpzaam waren by hun vlucht of bij het verstoppen der bommen. Van deze laatste is nu ook de zesde ge vonden. Al deze portonen zijn mede aangeklaagd en in hechtenis genomen, en zullen voor het Gerechtshof vor- schynen. Behalve do 17-jarige Tsjoe- brilovitej, dio oen onverschillige hou ding blijft aannemen, hebben alle ge arresteerden hun vroegere zelfbewuste allures laten varen oa volledige be kentenis afgelegd. Het eenige practische in die opvat ting is, dat de prins, nu de mogend heden niet voornemens blijken con tingenten te Durazzo aan wal te brem* gen voor de bescherming van den vorst, naar Skoetari wil gaan, waar de Europeesche contingenten zich be vinden. Een andere vorm om het be kende spreekwoord te vervullen van Mohammed en den berg wat zeker niet onopgemerkt zal blijven bij do Mohammedaansche bewoners van Al banië. Het „Giornale d’ltalia” zegt, dat de mogendheden besloten hebben, zich tot de Porte te wenden, opdat deze haar invloed zou doen gelden bij de Albaneesche hoofden, zoodat zij niet langer de afstand van den Prins van Wied zullen eischen. Maar het blad zegt tevens, dat men in Italiaansche diplomatieke en regee- ringskringen weinig vertrouwen heeft in het resultaat dier pogingen. Want dat het moeilijk zal zijn den vorst voor Albanië te behouden. Dat hij de mogelijkheid inziet om weer naar zijn vaderland te moeten terugkeeren, zou men kunnen opma ken uit een bericht uit Berlyn aan den „Matin’’, meldend Te Neuwied komen voortdurend kisten uit Durazzo aan, meubelen en andere voorwerpen be vattend, die eigendom zijn van den Overgang van het Leger naar de Landweer. Do BURGEMEESTER der Ge meente GOUDA, Gezien het 3e lid van 12 der Landweerinstructie I Brengt ter kennis van j benden 1®. de dienstplichtigen bij de Militie te Land, die in den loop van dit jaar een achtjarigen dienst bij de militie hebben volbracht of alsnog zullen vol brengen, dat zijn in het^lgemeen zij, die behooren tot de lichting van 1906, zullen op 1 Augustus a.s. overgaan naar de Landweef, met uitzondering van hen, die a. behooren tot de Zeemilitie, een der bereden korpsen, de Pantserfort- artillerie of het korps Torpedisten b. op 31 Juli a.s. in het genot zijn van ontheffing van den werkelijken dienst, om het even of de ontheffing werd verleend als geestelijke enz., dan wel wegens kostwinnerschap of om eenige andere reden van bijzonderen - aard; gaan, zoodra dat gevaar geweken is. 2°. de dienstplichtigen, die uitstel L'~'u‘ Jl x hebben genoten van eerste-oefening of van verblijf ondér de wapenen, gaan evenveel jaren later naar de Landweer over als het uitstel heeft geduurdvroeger genoten ontheffing rekent echten mede als diensttijd en brengt alzoo geen vertraging in den overgang naar de Landweer 3®. zij, die overgaan naar de Land- xj weer en binnen het Rijk eene bepaalde V woonplaats hebben, moeten zich vóór 1 31 Augustus a.s. in persoon aanmelden l bij den Burgemeester hunner woon- I \plaats en bij deze aanmelding inleveren I ^üun zakboekje met daarin gehechten verlofpasterwijl zij, die naar de Land weer overgaan en na hunne overgang daarbij geene bepaalde woonplaats bin nen het Rijk hebben, of wel buiten het Rijk verblijf houden, zich niet in persoon behoeven aan te melden, doch alsdan verplicht zijn nun zakboekje met daarin gehechten verlofpas bij aangeteekenden brief waarin hun adres duidelijk en volledig moet worden vermeld toe te zenden aan den Burgemeester hunner laatste woon plaats binnen het Rijk 4“. zij, die op 1 Augustus a.s. naar de Landweer overgaan, zyn van dien datum af onderworpen aan alle voor schriften voor dev Landweer gegeven; Nadere bijzonderheden vermeldt de trdde de boerin sehuch- •lier en het kleintje daar Hij is pas negen maanden, en sterk vpor zijn ‘28) Het gezelschap onder de veranda was verschrikt opgesprongen, maar vóór zij het knaapje ter hulp konden snellen, was de Ixterln reeds vooruitgesneld. Het on geluk had den oudsten getroffen. Zij nam hem op en droeg hem in haar armen het huis binnen, zonder acht te slaan£> dames en hoeren, die haar in de^i kamer gevolgd waren. wondje onderzocht had, - naar de aanwezigen en zeide: „U hoeft u niet ongerust te maken, het slechts een kleine schram.” Vijf minuten later was de kleine patiënt geheel getroost, het voorval al vergeten en het gezelschap zat weer onder de veranda om de tafel geschaard. Slechts Mn ontbrak: Katharina. Zij was hij de boerin gebleven. Zij schaamde jsich diep over den man, die weldra haar echtgenoot zou wezen, zij gevoelde ee» hevigm aandrang om goed te maki wat hij bedoryen had. Inderdaad was wondt* van het kind onbeduidend en had den kleinen jongen een hand gedrukt als vergt pijn. Daarbij keerde hij Waldenburg en zeide in „Kijk eens hoe vergenoegd die thans uitziek Als ik hadr nog i. slaat zij den jon den anderen kant Ammmika. Het onderzoek naar de ramp van de Empress of Ireland. Uit Quebeck wordt d.d. 11 Juli aan de N. R. Ct. geseind Lord Mersey hoeft heden de con clusies, door de commissie van onder zoek inzake de aanvaring op de Bint Lourens-rivier tusschon do Empress of Ireland en de Btorstead vastgosteld, voorgelezen. Tuf tones, de officier die tijdens de aanvaring het commando over do Stortbad voerde, treft volgens de com missie de schuld voor do aanvaring, omdat hij de koers van Storstad heeft veranderd en hooft achtergelaten den kapitein te waarschuwen toon hij tien mist zag naderen. De ramp mag volgens do commissie geenszins worden toogeschroven aan eigenaardigheden van den waterweg op de St. Lourens, zy had onder go- lyke omstandigheden overal kunnen voorkomen. De kwestie der verantwoordelijkheid voor de ramp noemt do commissie gemakkelijk op te lossen, omdat zij F behoerscht wordt door do vraag, welk van beide schepen tijdens don misvgyn y koers hoeft veranderd. Indien Tuftenes verondevstold hoeft, dat de Empres of Irolaiftl Storstad wn groot toezwaaide. 1 ImithIcIu kwam nazat haar 'iïjdi-n. zag er verhit uit en scheen met Ki rina weer op goeden voet ie wHJen meu en zeide daarom vleiend: „Wij hebben u bewonderd, mcvi Was verrukkend u mei hel kind arm te zien. Natuurlijk vond Ik verrukkelijk, dat Imerenvolkje vall eenmaal niet in mijn «maak. Maar zooala Ik reeds udd?,v ik was gelieel <<n al be wondering voor u.” Hier hoeatu* hij even, toen Katharina hem mot een blik van hoogmoedige vcrliazing annkeek en voegde er aan toe: „over uw goedhar tigheid.” „Zeer vriéndelijk van u,” spotlachte Katharina, „doch het was overlgxiiH min der goedhartig^id dan wel rwhtvaardig heid. Ik hield mij verplicht uw mlaelag weer go«-d te maken. Uw vreemdeoortig en niet zeer geestig tijdverdrijf wae oor zaak van het onaangename voorval." (ieërgerd beet laerMtein op zijn lip. „Zooveel drukte om niets," sprak hij. met ren gedwongen glimlach. ie te’ streng, mevrouw, veeï te streng. Ik kan cninogelljk vermoeden, dat die kleine jon gen zon gaan v»llpn en zijn hoofd ver wonden. De hoofden van die boeren zijn hard en beschadigen niet spoedig. Halm, ik geef u de verzekering, dat mijn gond el uk een goed geneesmiddel was en...... Ongeduldig viel zij hem batsch in de rede. „Jawel, ik ken uw theorie reedir en houd niet van herhalingen. Maar wij zijn achter geraakt Vooruit dus!' prins en van ztjn omgeving, en diet naar het kasteel Niewied of naar Mon Repos worden gebracht. Bovehdion, wordt er hard gewerkt om de ver trokken, die de prins en mrinses voor hun vertrok naar AlbaniëNbewoonden, in goeden toestand te brengen. In Albanië wordt inmjudels de zaak hoe langer hoe gekker./ Prenk Bib Doda, de groote bandiet, de aanvoerder der Miraieten, die de opstandelingen niet v< razzo niet ontzetten, 1 en roovend tusschen/Alessio en Du razzo huishielden, is titans tot minister benoemd. 'Hy heeft de portefeuille van buitenlandsche zaken aanvaard. Zyn voornemen is om aan de groote mo gendheden kennis te geven, dat de Mirdieten ge^p plan hebben voor hun vaderland en vorst te vechten en te sterven, en dat dus de mogendheden maar voor de verdediging van Duraz zo moeten zorgen. Dit is geen nieuws.. Iedereen weet d^t Durazzo onvoldoende verdedigd is, dat de Mirdieten en Malissoren wegloopen wanneer er gevochten moet worden het verzoek van den Vorst, om hulp van de mogendheden heeft Turkan-pasja reeds overgebracht. Het plan van den Mirdieten-^Prenk is ook slechts een nieuw staaltje van diens verregaande ombesohaamdheid. Onder zulk een bende vorst te wil len zijn is voor een man van karakter een te zware taak. Of de Mbret dat echter inziet I De val van Koritsa. Een telegram uit Walona aan de Frankf. Ztg. meldt: De nederlaag bij ’■‘Koritsa, dat de Epirotische troepen den 8en Juli hebben veroverd, is het gevolg van het deserteeren van de Albaneesche troepen, die onverwacht, behalve door de Epiroten, in den rug werden aangevallen door Albaneesche opstandelingen. Opmerkelijk is het. dat geregelde troepen in Grieksche uniform medewerkten onder Grieksche officieren, hoewel majoor Karakasoni de grenscommissie zijn eerewoord had gegeven, een inval der Epiroten in Albanië te verhinderen. De Grieken plunderen en stichten branden. Het district Kolonia is verwoest. Vijftig duizend vluchtelingen bevinden zich op weg naar Berat. Na den aanslag te Serajewo. Volgens uit Serajewo nader ont vangen berichten is de stand van het iponncn kootten norih liet ling Iwsotie zij hoe ontb leven, hoe ongevoelig liaur m wan geweest. Zij stond I tegenover deze ar|l« boerin, kind tegen de l»or«t vleide, al»- daar wilde bencher men U-gi'u antwoorden kou, i de ruiten geklopt. Mister... daar wn« riep: ard!" Ier! Haar tel ja] dubbele. Ploteell duidend haar hart tot hedei bcHchaamd tegenover die haar kind tegen d. oi zij hel daar wilde de naderende zorgen.w Voordat Katharina werd van bulten op de ruiten Zij keek naar het venster... daar Ine al, gereed lot vertrekken en r „Komaan, vrienden, te paard, te paai Katharina achrikte. Nu eerst temerkte zij dat de vensters dezer kamer uitzicht gaven op de veranda en men vandaar al al haar bewegingen had kunnen gade, «laan. Snel nam zij atecheid van de boe rin eu haar kinderen, doch niet zoo har telijk, ate zij ander» gedaan zou In het voorhui» echter, wi iH'spied kön worden, zei ze tot „Wee» niet langer bezorgd pacht van dit jaar, die betaal De kinderen bevallen mij wel, en gijzell schijnt een goede vrouw te zijn. Het doet me daarom genoegen, dat ik je helpen kan. Binnen een paar dagen kom ik nog een» terug.” Na deze woorden Knelde zij heen zon der de verheugde vrouw tijd te laten om haar te bedanken. Iserstein «tond bij haar het opstijgen iM-huljizaam zonder zijn hulp sprong zij Dit ontging niet aan Use’s zij lachte vergenoegd en «prongen maken. ■rin stond met haar kinderen aan gelaat straalde' van herhaaldelijk l»oog zij eerhb*- ...„.iua haar met de rijzweep Van 1—5 gewone regels mej bewysninmnerf 0.55 Elke regel meer.0.10 Bij drie achterren volgende nlaa hingen worden deie tegen twee berekend. Dienstaanhitdingen per plaatsing van f5 rrgrh fO.35 i^fcvo<»ruil- Ix'biling, elke regel meer 6 ets. Reclames f 0 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. een gat in het hoofd.” Katharina had gezien, hoe Waldenburg» oog toornig flikkerde, hoe hij op de lip pen heet en zweeg... out haar. „ik heb u iete té zeggen,” «prak zij lot de toerita, nadat de anderen heenge gaan waren. J)e vrouw knikte eerbiedig; zij had van de rijknecht gehoord, dat een der dames een prinacH wa». Natuurlijk wa« deze da me de prinses, geen andere had zulk een vorstelijke houding. „Hoeveel kinderen heeft u?” vroeg Ka tharina. „Drie” ontwoon ter. „Deze twee hi in de wieg. maar toch al groot leeftijd”/ Zij nam het juist ontwakende kind uil de wieg en liet het met moederlijken trots aan de vreemde dame zien. liet -was een aardig jongslee, met dezelfde vlaskleurige haren en dezelfde blauwe oogen als zijn zusje en broertje, maar de zon had nog sgeen gelegenheid gehad om zijn armen en gezichtje te bruinen... Ieder echte vrouw is een vriendin van kinderen. Ka tharina was’ hot ook; allven had zij nog geen gelegenheid gehad tot de ervaring daarvan te komen, of misschien had zij dé gfdegenheid daartoe vepnieden, even als die tot ieder ander diiep of ernstig gevoel. Plotseling helderde haar gelaat slak haar zachte, witte handen kind uit en vroeg lachend: mij komen", en toen de kleint de handjes naar haar uitstak, hem van de boerin over en 1 kind pret makend in de kat Daardoor werden de 1 vangen berichten welijker. Vooral Peter, do gewond^ jon gen, was («n drukke prater. Hij-^ ver telde, dat hij Holdaat wilde worden, even- l'rans, de zoon van den schoai, en nu, o zoo graag, een hobbelpaard lebben. dit voorbeeld van haar ouderen broeder begon ook het meisje vrijmoedi ger. te worden. Zij kwaïó vpor den dag met een pop. die in de wintereampagne hoofd en ar men verloren nad, maar toch nog altijd haar lieveling was. Toen Katharina den jongen oen hobbel paard beloofde eu het meisje een pop. een geheele nieuwe, met echt haar,... o, toen kwam er aan het gejuich schier geen einde. I n door haar vriendelijkheid had Ka-, tharina natuurlijk het hart der moeder in storm veroverd. Haar aanvankelijke be- scliroomdheid was verdwenen als sneeuw voor de zon. en op de vragen van Ka tharina vertelde zij, dat haar man op ’t .land werkte en dat hij als ras braaf echt genoot alle krachten inspande om vrouw en kinderen te'boorlijk te onderhonden. Dm het andere woord bracht zij haar man en de kinderen in hot gesprek te pas en uit al d,e eenvoudige, minder Iwschaaf- de woorden der vrouw bleek op roeren de wijze, dat zij ziehzelVe vergat om heter voor de haren U' zorgen. Met een slecht jnar geweest, vertelde ze, de toekomst belooWe geen beterschap, herberg gaf weinig verdiensten en de *-t van hun stukjeA grond was zeer ^En hoeveel liedraagt die pacht dan?" „Tweehonderd thaler!" antwoordde de vrouw met een bezorgd gelaat. Katharina kleurde. Tweehonderd

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1