KG SIT. INGAS. htiglicht hebbel? h tot JAC. KOOIJKi te Wieringerwaari» belast niet het instal* 3NEN No. 12528. Prinses of Gravin. CHE tide vort 1451.-, lotorrijwiel. ITïeMTxrs- ezx -^d.“ve3rtezxtïeTDl£Lc5. voox G-o-ixcLeu exx INGAS ;oou Kz, Woensdag 15 Juli 1914. 53e Jaargang. H)O(HH).-. behalve Zon- ZEBïxxzxez} laxxd, Buitenlandsch Nieuws. iter ■mniMU. - FEUILLETON rl in dit Blad. J p hel Leven, HAAG. •onwater. 9, GOUDA. ierlijk ei laag ii prijs. Telefoon Interc. 82. en Feestdagen. Uitgevers A. BR1SKJLAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. Verschijnt dagelijks ^verzekering tegen >re verkrijgbaar. 1 WMTOMU von niet. i kerk 8 >u. Orgelbwp®* (Wordt vervolgd.) irinknun *Z«..Good*- i (Pre..), Dr. A. E. •IMBDES, Dr. P.H. f 1.25 1.50 >M*»eea, en bmuta. ibaar. I te Tilburg. M. BXLOJTJUJr. +8, Gouda. 1EBOL Amsterdam. kelders SA FE- MltaB*** tan «u bod ragt f 1(XX) de 12 wien een w» om de Iiezichtigei <11.. -iS.... De staking te Zaandam. Do staking hooft, naar de N. R. Ct. dan ook zeide met nu even op een •sproken herinner ik le vragen „Mijr tang in rakelen. Ilse?” den. wachtte Else, die omstreeks- dezeti "“woonlijk «‘en uurtje gezellig bi ram praten. Vandaag bleet zij misschien kwam zij in het Na den aanslag te Serajewo. Het Wiener Fremdenblatt herinnert in een hoofdartikel aan de uitingen van afschuw en van de scherpst mo gelijke veroordeeling, die de moord aanslag te Serajewo in de geheele beschaafde wereld te voorschijn riep. Het blad logt er den nadruk op, dat de alom gebleken deelneming, en de rouw zoowel in de monarchie als daar buiten betoond tot troost mag strek ken voor Oostenrijk-Hongarije, voor den Keizer en de bevolking. In het bijzonder, aldus schrijft het blad, moet in de monarchie indruk gemaakt heb ben, de wijze waarop het bevriende en verbonden Duitsche Rijk zich aan onze zijde schaarde. De geheele Duit- sche pers liet niet na, met volkomen duidelijkheid op de beteekenis van het drama te Serajewo te wijzen. Daarby is niet minder de trouwe vriendschap van Duitschland voor de Donau-mo- narchie tot uiting gekomen. In Oos tenrijk-Hongarije zal men deze hou ding van Duitschland met hartelyke erkentelijkheid begroeten, en voor een nieuw bewijs houden van de duurzaam heid van de vriendschap, die de beide Mogendheden verbindt, waarbij de on wrikbaarheid van het beproefde bond genootschap ook in deze ernstige dagen van haar kracht aan de geheele wereld heeft doen blijken. «ken wij KoroKaW m de» 0I,“ nelden. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad1.50 Idem franco per post1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. SrbviA. De Oostenrijkors in Belgrado. De Noue Freie Prease meldt, dat onder de Oostenrijkache kolonie te Belgrado Zondag een paniek uitbrak. Men vreesde, dat de Servische bevol king opgewonden door de inhechte nisnemingen van Serviërs in Bosnië, weerwraak wilde nemen en nu een algemeenen moord onder de Oosten rijkers te Belgrado zou organiseeren. Vele Oostenrijkers zonden hun gezin nen naar Semlin, anderen zochten een toevlucht in de gezantschapsgebouwen. Ook had men op het Oostenrijksche gezantschap bericht ontvangen, dat er PHUS DEBAD VER TEN Tl ÊX: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer «0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 b(j vooruit betaling, elke regel meer (J ets. Reclames f 0 25 per regel. Groole letters en randen naar plaatsruimte. Begrafenis Mr. RöeU. Ten sterfhuize van den viee-presi- dont van den Raad van State, jhr. mr, J. Röell, zal a.s. Vrijdagochtend een lijkdienst voor don ontslapene worden gehouden, onder leiding van den pre dikant dr. Oramer. Na afloop van deze eenvoudige plech tigheid zal het stoffelijk overschot naar het Staatsspoorstation geleid worden ter overbrenging naar Amers foort vanwaar do lijkstoet gevormd wordt naar hot familiegraf te Leuaden waar hot stoffelijk overschat rust van do echtgenoot© van den overledene. GIHMl E COURANT. zielsverlangen op wachtte... geen laatste, zwijgende groet... voorbij, alle* voorbij. <ck <J«- hand langzaam langs het I en ging langzaam Else Itm* wier heldere stem zij reeds hoorde onmiddcllijk daarna de kamer bin- ruide en haar om den hals vief. ,Wst een weer,” rleo zij lachend uit. houd Ik wel van, h»*t ver wekt do incnm hen nog eens aai de n ik weten, dat laaisten r gelang van de Frankrijk. Een zonderling incident heoft zich voorgedaan te Brest, bij de afdanking der raarine-reservisten, die aan de vlootmanoeuvres hadden deelgenomen. De reservisten weigerden om uit de kazernes naar ’t station te gaan op militaire wijze in het gelid loopend en geëscorteerd door gewapende matro zen. Zij verklaarden de kazerne te willen verlaten zooals zij er waren binnengekomen, namelijk ieder op zichzelf en niet in troepen. Pe commandant der kazernes, gaf toen bevel, dat aan het verlangen der reservisten zou worden voldaan dat men hen naar huis zou laten gaan, op de manier, zooals zij verkozen. Te Mamers heeft een zekere Pierre Cheron met behulp van zijn vrouw, zijn moeder in een put geworpen. Een vriendin van de oude vrouw die haar sedert eenige dagen niet had ichikt voorwem gezelschappen terug nergenshaar eenige tango rijtoeren in d» het eenzame boei haar doel was. Gi zij niet weergezien hij haar een paar ezondvn had. „Ik ben lang is dit tferk door 9 met het grootste rd. kosteloos. >d, WIER1NOERWAARD. openl zij n< schijn te van, dat hi dreigd had, doen, wem,.’. onlloo] zou thans l)Fuidef ijskoi... gezien, ging haar zoeken en vonden haar lijk in den put. De schoondochter van het slacht offer heeft reeds bekend doch later haar bekentenis weer ingetrokken. Chèron zelf echter blijft nog steeds zijn onschuld volhouden. Zijn vader is krankzinnig. Hij zelf echter schijnt normaal. Weerbaar Frankrijk. De onthullingen van het Fransche Senaatslid Humbert over don toestand van het Fransche legermateriaal on de daaraan vastgeknoopte besprekingen hebben in het Parlement en in de bladen zeer groot opzien gebaard. Naar verluidde, zou de Ministerraad na de grooto troepenschouw te Long- champs bijeenkomen, en zouden daarin do verklaringen worden vastgesteld, die door den Minister van Oorlog en don Minister-president in den Senaat zouden worden afgelegd. In Regee- ringskringen koesterde men do hoop, dat de uiteenzettingen van de beide Ministers den Senaat er toe bewegen zouden, om de gevraagde credieten goed te keuren, zij het desnoods onder voorbehoud, dat de geheele zaak bij het weder bijeenkomen van het Par lement in het najaar, opnieuw uit voerig zal worden besproken. Onder de bladen, die, Humbert?^ verklaringen commentarieeren, schrijft de Figaro, do woorden van Clemenceau herhalend „wij worden dus noch ver dedigd, noch geregeerd”, dat deze uitroep het geheele regoeringstelsol te zamen vat. Waarom, vraagt het blad is het dan nog noodig, de verant woordelijkheid te zoeken, daar men toch nimmer daaraan gevolg geeft. Er is geen vaste regeering denkbaar, wanneer de verantwoordelijkheid niet vast te stellen is, en thans ziet men, dat zonder een vaste en bestendige regeering de landsverdediging nood zakelijkerwijze gevaar loopt. De Figaro stelt echter voor dit alles alleen de radicale partij-regeering verantwoor delijk. „Meer dan twee uren lang, aldus de Radical, hebben de verschrikte Senaatsleden de verschrikkelijkste aan klacht gehoord, die ooit tegen den generalen staf is opgesteld. Het is buiten twijfel en niemand zal het heden nog kunnen bestraden, dat deze de werkelijke on de eenige schuldige is aan de dwalingen, de verwaarloo- zing en de ongelooflijke onbekwaam heid, die door het Senaatslid in het 30) In de huiskamer ging Else vlak voor haar man staan on den moest mogelijken ernst; „Ziezoo, E zijn we alleen. Nu uteri ik je eena I wat «eggenje hebt daar straks C" I onverantwoordelijke manier gesp» tegen mij. Als je denkt, dat ik me zon der tegenstand aan je dwingelandij zal onderwerpen, dan vergis je je. Mevrouw von Halten is mijn vriendin en ik duld niet, dat zij in mijn tegenwoordigheid een booze Katy” wordt genoemd. Wanneer je zoo ondank baar bent, om te vergeten, wat zo voor ons gedaan heeft, dan moet je dat zelf maar met je geweten uitma ten... ik ben echter niet zoo slecht van memorie. Je moest je schamen, Max." I n met een trotsche houding ging z<* ly-eu en liet hem een goede gelegenheid om na te denken, wie hier lx*le««digd»‘ o! beleediger was demonstraties voor hot gozantsohaps- gobouw waren voorbereid. Om alle incidenten te voorkomen, stelde de Oostenrijksche gezant den minister-president Pasjits op de hoogte, en vestigde er diens aandacht op, dat de Servische Regeering ten volle ver antwoordelijk zou worden gesteld voor alles wat zon kunnen geschieden. Pasjits beloofde voor de handhaving der orde te zorgen en liet de hoofd straten door sterke detachementen po litie bewaken. Do nacht van Zondag op Maandag is, naar de Noue Freie meldt, rustig voorbijgegaan. Italik. Bij Kon. besluit is gisteren de lichting van het jaar 1891 onder do wapenen geroepen, waardoor 40 50.000 man beschikbaar komen, om de ledige plaatsen aan te vullen, die in het leger zijn ontstaan door de herhaalde uitzending van troepen naar Libye. Zoo althans wordt officieel en offi cieus opgegevon. Toch hoeft deze ge deeltelijke mobilisatie eenige ongerust heid gewekt, zoodat een blad als do Tribuna zich haast om de gemoederen gerust te stellen als volgt „Velen hebben zich afgevraagd welke bepaalde feiten on gebeurtenis sen aanleiding hebben gegeven tot dezen maatregel. Wij golooven met gerustheid te kunnen beweren, dat er niet zulk een bepaald feit bestaat of kan bestaan. Alleen moet worden toegegoven, dat het verstandig en voorzichtig is van do zijde van hut gouvernement om hot effectief te verhoogen op oen oogonblik, waarop hot noodzakelyk ia, dat in het binnenland do moest mo- lijko rust hoorscht. China. De olievelden in China. Een telegram uit Peking meldt, dat de Standard Oil Cy. een overeenkomst met do Chinoescho Rogoering hooft afgesloten, waarbij de trust het recht verkrijgt do olievelden in Sjenki te ontginnen. Echter heeft naar aanlei ding van een bericht, dat de directeur generaal van den trust ook met de Chineosche regeering over Sjansi en andere Chineescho provincies onder handelt, de Eugolsche gezant te Peking geprotesteerd tegen schending van hot recht van Engeland op Sjansi. - lijd gewoonlijk een uurtje gezellig bij haar kwam praten. Vandaag blee! zij zeer lang weg, misschien kwam zij in het geheel niet. Katharina staarde somber in hvi haard- Zij dacht aan den dag van morgen, zou de gehate man tarugkeeren. Dear de brief, die het meldde. Met ’n zucht stond zij op <*n ging weer naar het vm- meeuwen duurde voort, doch nu ■ak de zon door de wolken; het en voortdurende afwiaaeling van i-41uistemis. be voetgangers moes- ten hun krachten inspannen om tegen den wimWS oort te komen en waren daar bij niet in zoo goeden luim ah nen jon ge dame, (!i<‘ met twee officieren voort stapte en wier vroolijk gezicht van on der de zwierige J’oobiche mate allervoor- deciigHt uitkwam. Hei was Else von Steacli met Max en Waldenburg. Katharina wilde het venster re«xte ver laten, doch te laat, men had haar reeds opgemerkt en 1-1 hv groette met de hand, de herren mei de hand aan de mute. en trad te- verncho- atritat, waar de hoo ien. den ge voor het haar hu well troepen uitrukken voor 7 tol diei samentreffen wel weten er dal zij ten? Zij even naar haar ki Stasch deed het... in het g<- ken Hchccn vohtrekt hm* Katharina iwl kloji- nogenblik afwachtte, dat •mu zou worden. dorpalwrlterg Hstcreu heel zijn hoofd pen. Ja, buiten grga f (Ie licht gesteld worden. De socialistisch-radicale Lanterne schrijft De diepgaande ontroering, die de rede van Humbert in den Se naat heeft opgewekt, zal in geheel Frankrijk haar uitwerking doen ge voelen. Wij zijn dus niet gereed Duitschland is bij een aantal takken van dienst, die onder* het Ministerie van Oorlog rossorteeren, onze meer dere. Wij zullen tegenover den vijand, als het vreeselijke uur slaat, slechte een onvoldoende artillerie, slechte on toereikend uitgeruste troepen kunnen stellen. Evenals in 1870 zal het schoen werk van onze soldaten den veldtocht niet kunnen uithouden, en wy loepen gevaar, wederom vernietigd te worden. Jaurès schrijft in de Humanitó, dat het inderdaad verbazingwekkend is, dat de generale staf, ofschoon deze te juistertijd van Humbert’s aanval op de hoogte gesteld werd, geen middelen vond om zich aanstonds te verdedigen. Is dan het wanbeheer metterdaad zoo ontzettend groot, als het Senaatslid beweert? Do heer Clemenceau, die, nadat hij op onbezonnen wijze de wet op den driejarigen diensttijd goed keurde, met het trage werken, do bureaucratie en den reactionairen geest van den generalen staf, zonder onder zoek, heeft ingestemd, heeft thans van de Ministers geëischt om onver wijld de waarheid te «eggen. Zoo noodig, wanneer eenige dagen vol doende zijn, om haar te leeren kennen, zullen zij het Parlement bijeenroepen, wanneer de kostbare reis van Presi dent Poincaré is afgeloopen. Deze reis, die alles in de war stuurt en inge wikkeld maakt, maakt ook onder de tegenwoordige zeer moeilijke omstan digheden, eiken normalen parlemen tairen arbeid onmogelyk. Tramweg Zeist—Amersfoort. Hoewel de tramweg Zeist—Amers foort geheel gereed is om te worden geopend, kan, naar wy vernemen, de opening, die aanvankelijk bepaald was op 15 Juli o. k., niet plaats vindon op dien dag, wegens hot ontbroken van de ministerieelo machtiging, onder welke een tramdionst niet ma^ worden aangevangen. Doze machtiging word reeds voor zeer geruimen tijd aango- vraagd. (Utr. Dbl.) Rijk«-H~B~^p Flakkoo. Door don Raad der gemeente Mid- delharnis zijn de voorwaanten door den Minister van Binnonlandscho Za ken aan haar gesteld in zake do op richting van oen Ryks Hoogero Bur gerschool piet 5-jarigon cursus op dit eiland aangenomen. Dozo voorwaar den waren nl. 4 pCt. van do oprioh- tingskoiiten. welko kosten f 140.000 jen alzoo f 6000 rente benevens l por jaar on per klasse. Van gemeenten van dit eiland tot Middolharnis zich had gewend om subsidie zijn or 9 geweest welke dit verzoek afgewezen hebben. De overige 3 gemeenten zouden te zamen f 000 subsidie por jaar uitkoeron. De bedoeling van den Raad is nu oen stamkapitaal te vormen groot f 125.000 om van do ronto van dit kapitaal de f 5000 voor de klassen telken jare te betalen. Van de restecrendo f 5000 rente zou Middelbands geven f 1200 per jaar, terwyl van hot betalen van do overige f 2800 vrystelling gevraagd zou worden van den betrokken Minister. Sedert een week was prins leersteln tc Weenen om de herstellingen aan zijn pa let te liexichtigen en eenige zaken ie regelen, die xijne tegenwoordigheid vor deren. Dit was de voorgewende redende wer- keiHke reden was: dat hij zijn verloofde wilde ontwijken. Zijn verhouding tol Ka tharina was ondraaglijk geworden. Sedert dien bewusten wandelrit toonde zij hem ,..„x en wilde te laat, men had haai l'lse groette met de hand aan Katharina dankte vriendelijk rug, doch achter de gordijnen len, gluurde zij op HtiXXt, ren van Elae afscheid namen. Haar oogen hingen aan den geliefden man, die zij nu misschien voor het laatst zag. Weinige dagen vóór haar huwelijk zouden de troepen uitrukken voor de voorjoars-manoeuvres, en tot dien tijd zou hij ie<l«-r «amentreffen wel weten te vermijd»*». Zij twijfelde er niet aan, het was de laatste maal, dal zij hem zag; zou hij er ook aan denken Zij wacht te, zon hij nog even naar haar kijken?... neen, alb-en Stasch deed het... Angstig keek zij hem na... tot hij uit haar oogen 0 nlijk haar tegenzin en nauwelijks deed nog moeite om voor de wereld den ijn te redden. Hij had er geen berouw 1 hij baar met het uiterste ge- o alleen op die wijze kon hij haar dwingen om haar woon! gestand te De gevolgen zijner handelwijze wenscht»1 hij echter zooveel mogelijk to >pen. Was hij eenmaal getrouwd, dan hij haar met gelijke munt betah-n, was hij gedwongen de gelukkige degom te spelen aan de zijde dezer >u<1e vrouw, die hem verachtte. Dat was meer dan zijn gemarteld»* ijdelh»*ld kon verdragen. Voor Katharina was zijn afwezigheid slechts een uitstal van executie, een korte lijd van vrijheid, die zij in aondiere stem ming met haar dro»*vige gedachten door bracht. De reis van Iscrstidn gaf haar een geschikt voorwendsel om zich uit de gezelschappen terug ta trekken. Zij kwam afleiding waren de den ointrekwaarbij «ren herbergje gewoon lijk Ifaaf. Waldenburg had i <*n op een brtaf. dien ir dagen na den wandel rit gezonden had. was haar antwoord go- weeat: „Ik ben door mijn woord gebon den. Vergeet een ongelukkige, die uwer nooit waardig was.... Katharina.” Sedert had hij haar vermeden. Het was In Maart. De morgen van den dag was heerlijk «acht en zonnig, maar tegen den middag «tak de noordenwind op. donkere wolken Itedektan de lucht en tegen d»*n avond vielen sneeuwvlokken op het ontluikende grom neder. Katharina was reeda eenig«« malen uit haar stool bij den haard opgestaan en had door het venster gekeken. Zij ver- verdween; bij moest toch met zi»‘lsverlangeii op dien <M*heiÓMgroet Niets... het was V Zij «tred v oorhoold moet, en die nenstormde „Wai eeii „Maar daar trlscbt cti i op." „Alsof datdiij jon noodig was,” woordde Katharina, terwijl zij mot hand over I* Ise’s lokken streek. „I dacht reeds, dal g«* vandaag niet zondt komen en dat zou »«*n groot»» talci ling zijn voor inlj, I Ise. Wat zal missen, als ik gen Jtomj iseratein, „Afi, komt hij?” zaam, alsof zij z»*gge part kwam hij nooit Zij was op haar genial gaan zitten, maar op, schoof haar wtal na» tharina en wide gehei» «laag breng ik goed nieuws eens.” ,,1’rinses Margaretha is verloofd.” „Goed geraden. Hoe men den’ hertog heeft overgehaald, w»*et niemand, dat is een staatsgeheim. Wij. gewone starrelin gen, vernemen alleen het feit. In dit geval heeft d«- liefde weer <«ens de over winning behaald, dat moest toch altijd zoo zijn; wat is een leven zonder liefde? Niets immers, nog minder dan niets I Bij deze woordtin keek zc* naar ««en hoek van de iwiheen niet te bemer- ken, «lat Katharina kleurde. ™.«n, ixnuinrinii Kieiiru»'. Na e»«n poosje stille, vervolgde zij wwr: „Wal mooi weer vanmorgen, vondt je niet?" ,,Ja, prachtig w<*erl" •*t „Ben je vanmorgen nog bulten »•- woest, Katy?" „Noen, vandaag nog niet.” „Ah, je hadt z»*k»*r op een mook-n, namiddag gerekend N<*en, wij waren voorzichtiger en maak tan dadelijk ge bruik van d»' gelegcirheid Max, Walden burg en ik.” Mae wist altijd Waldenburg 1 aprek ta betrekken »*n ««’heen niet te weten, I., |M*nd hart het c j die naam g»*no«*i „Wij wfcren In de dorpsherberg bij ,»1<’n verwomlen knaap. Gisteren heeft hij weer aan die kant van zijn hoofd oen flinke schram opgeloopra. Ja, op mijn I verzoek zijn wij naar hutten gegaan. Ik moest toch eens gaan zien, of de wapens voor den kleinen taizaar goed waren overgekomen. Wal helrt gij anders de harten van die monschen veroverd, Ka- 1 tharina. I r kwam ge»m einde aan al het Hels en go»'ds, dat de numschen van je vertelden. Ni«t, dat wij ernaar vroegen, dat was ook ntat nomlig. O ja, daar me plotseling, dat ik je tata hol», namens Waldenburg. vroeg Katharina, en nam de de band om het vuur wat op te „Vindt go b<*t ntat wal koel hier, vro»«g Katharina, denkende dal ze tiaar doen wei een beetje vreemd ,zou vtn- («•iiblik zou in de ip. van vuur, dan lag d star. Het i en dan brt wa« licht en hun Katharina, r Ir dat ge vandnt t zou t^n groote teicurstal- inIj, I Ise. Wat zal ik je niet meer hier lx*n. Mor- »laar ligt zijn brief.’ vroeg Else onacht- »*n wilde: Voor mijn terug. ik in een fauteuil eensklaps sprong zij mast die van Ka- .imz’mnig'. „Van mede. Kaa»l

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1