12530. Vrijdag 17 Juii 1914 ie-u-ws- ojci. -^-ca.Trerten.tio'blstd. voor G-o-u.d.sc en Öimstrelcexi. rinses of Gravin. 53e Jaargang, Verschijnt dagelijks prijs van heY~abonnement7 Telefoon Interc. 82. ££52spËltX*5^ï behalve Zon en X Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN Telefoon Interc. 82. Buitenlandscb Nieuws. EEViLLETOM BirLxxexila,xxcL Per kwartaalf 1.25 Idem franco per postv. .,1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad1.50 Idem franco per postB 1.90 Abonnementen worden dagelijks «aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den' Boekhandel en de Postkantoren. PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meert«0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen "worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. De toestand in Albanië. Oproep om steun, "it de thans zeer benauwde stad ona is aan het Berl. Tagebl. een jram gezonden, waarin een beroep rdt gedaan op de liefdadigheid, ten oeve van de in bitteren nood ver ende bevolking van Albanië. „Bij de stad Valona, zoo heet het dezen oproep zijn 50.000 vluohte- gen gelegerd, uitgeplunderd en be- ~fd van hun kostwinners. Zij zijn "sgegeven aan den hongerdood, aan Je mogelijke ziekten en aan de ver- lging der Grieken, die weer op het logspad zijn." Het telegram is onderteekend door i Bergmann, voormalig lijfarts van n vorst van Albanië, den gouverneur n Valona, dien van Koritza den lïfent van Berat, en den Nederland- ftchen arts dr. De Groot, die zich thans allen te Valona bevinden. De giften moeten worden gezonden n dett voorzitter van het hulp-comité Valona, dr. Berghausen. De Frankfurter Zeitung verneemt *1 Durazzo, dat de rebellen, onder indruk der door de Grieken ge- de schending van het volkenrecht, met de Albaneesche regeering het onderhandelen zijn over het n van vrede, ten einde gezamen- tegen de Epiroten te kunnen op- ";en. -als gemeld is, wil Italië thans, grond van de onpartijdige verkla gen der Nederlandsche officieren, gemeenschappelijken stap to Athe- provoceeren van do mogendheden deelnamen aaiv^dfr^jonferentie te den. ;Het „Giornaie dJftalia" wijst er op, t zulk een stap weiftig uitwerking zou dbben, zoolang Griekenland zich doof de stilzwijgende en verholen steun van "Itere mogendheden gkdekt voelt. Het lad raadt mogendheqen, en bovenal lië aan, om zelfstarfckg op te treden, tenrijk en Duitschlarkl kunnen niet en Italië zijn en Sir iMward Grey de overwegende «hangen van lië erkei^i in vraagstukke^, die het naai van ICorfoe en Valoua, en in t algemeen\de vrije vaart in de 'riatische zee a^treffen^/^ De Times verneefiïtuit Durazzo, de mogendheden in elk geval on- neigd zijn om den vorst, op zijn 'as hij geon prins Iserstein, dan kon f mij misschien vrijkoopen, >Aaar dat ia onmogelijk. Hij bezit geen oer, maar e begrippen over hetgeen hij aan zijn verplicht is, en hij schuwt alles, hem in de hoogere kringen onmogc- zou kunnen maken. Kortom, mijn ver ia zonder mij kan hij niet aannemen, moet ik in den koop begrepen wor- Er is geen uitwegl" „Behalve één!" antwoordde Else. „Den - moest een aanleiding gegeven wor- om vrijwillig zich terug te trekken, zelf moet u uw woord teruggeven. ~at is zeer onwaarschijnlijk! Neen ik niet langer op geluk en ik verdien ook niet. In booewillige overmoed ik mij dit lot op den hais gehaald blijft mij niets over dan het met ge- te dragen. Waldenburg zal wel een e vinden, die zijn liefde waardig is, 1 mij vergeten. Er komt wel een dat hij onverschillig m'i voorbijgaat er aan te denken, dat hij mij be* heeft." i doet hem onrecht," riep Else on- j», en dat weet ge zelf ook wel..... u vergeten? Hij behoort niet tot de verzoek, militaire hulp te verleenen- Men gelooft, dat voor het ingrijpen der mogendheden allereerst de voor waarde zal worden gesteld, dat de in ternationale controle-commissie de re- leering overneemt. Dat laatste wil .us zeggen...., dat men de vorst eerst moet afdanken vóórdat men hem te hulp komt. Intusschen verneemt de Berlijnsche Reichspost dat men over de noodzake lijkheid van het zenden van hulp aan den vorst in de kabinetten der mo gendheden thans tot overeenstemming is gekomen en men deze noodzakelijk heid erkent. Binnen enkele dagen zal een beslissing valllen. Het is uitge sloten, zegt het blad dat de actie van Italië of Oostenrijk zal uitgaan. Uit Durazzo wordt d.d. 16 Juli ge- seint: De dag van gisteren verliep kalm en zonder incident. Te drie uur des morgens steeg een vuurpijl op, waarvan mcyi niet weet, wat die be- teekende. ffit Walona werd door kapitein Guillardi het daarheen gebrachte ge schut en de mitrailleurs naar Durazzo gebracht. Besloten werd Durazzo in geval van een aanval tot het uiterste te verdedigen. Talrijke gendarmerie officieren, gevlucht uit gevallen steden, zrjn hier aangekomen. Valona gevallen? Er loopen te Romo geruchtendat Valona gevallen zou zijn. Mexico. De nieuwe president. Carbajal is Woensdagavond om 7 u. 20 ten overstaan van de vereenigde Kamerleden en Senatoren beëedigd als president van de Republiek. Vervol gens is hij, begeleid door de presiden- tieele wacht en onder de toejuichin gen der bevolking, naar het paleis gegaan. Het bericht ovor de verandering in de regeering werd door de bevolking kalm ontvangen. De politie verhin derde alleen enkele betoogingen. Voor zijn vertrek bezocht Huerta het paleis en wensehte Carbajal geluk. Men verwachtte, dat het nieuwe Ka binet nog heden gevormd zal worden. Carbajal beraadslaagde met de onder secretarissen der departementen. Het diplomatieke corps besloot Vrijdag een formeel bezoek bij Carbajal te brengen. OostenrijkHongarije. Leopold Wolfling, de voormalige mannen, die zich met een tweede liefde troosten over het verloren gaan der eer- Bte. Neen, neen... hij nietJ... Katharina, mag ik hem de waarheid zeggen?" „O, neen, dat nooit?" „Maar hij beoordeelt u verkeerd, Katha rina, even als ik het gedaan heb Hij houdt u voor zwak en moedeloos. Geef mij verlof hem het raadsel op te lossen, dan heeft hij niet langer reden om aan uw liefde te twijfelen. En misschien wist hij nog hulp te vinden, hij zou voor u han delen." „Ja, dat zou hij zeker," antwoordde Katharina heftig. „En dat is het juist, wat ik vrees. Daarom mag hij niets we ten. O, ik weet zeer goed, wat hij doen zou. Onder eonig voorwendsel daagde hij Iserstein uit. Wat zou dat helpen? Als pen van beiden gedood werd, droeg ik de Bchuld... misschien de schuld van Walden- bttrgs dood. O, God, wat een gedachte Met een huivering verborg zij haar gelaat in haar handen. Else omhelsde haar liefkozend en zeide geruststellend: „De vrees beklemt je verstand. Bij alles, wat Waldenburg doet, zal hij immers altijd aan jou denken. Hoe zou hij iets kunnen doen, dat uw naam in gevaar kan brengen of je treurige positie kan verergeren? Bovendien... ais datje gerust stelt, zal ik hem Iftten beloven niets te ondernemen uit zich zelf. Ben je daar mee tevreden? Hij zal mij dat beloven, vóór ik hem iets zog. Hij cal in deze taak niet handelend optreden, maar hij zal de waarheid vernemen. Hij mag niet aartshertog Leopold Salvator, is thans ook Van zijn tweede vrouw gescheiden. Daar hij weigerde haar een som voor levensonderhoud uit te keeren, is hij thans daartoe door de Rechtbank te Munchen veroordeeld. Hij zal zijn voormalige vrouw maandelijks 1000 kronen moeten uitkeeren. Zelve ont vangt hij van zijn familie 36.000 kro nen '8 jaarB. Zijn eerste vrouw was, naar men zich herinneren zal de danseres Abra- movitsj. Frankrijk. Het proces-mevr. Caillaux. Naar de Figaro mededeelt, heeft de procureur-generaal Herbaux de akte van beschuldiging in het proces van mevr. Caillaux aan de civiele partij tot dusver nog niet doen toekomen. In politieke en rechtsgeleerde kringen vraagt men zich thaós af, of Herbaux wellicht de aanklacpt, wegens voor bedachte rade heeft laten vallen, ter wijl, volgens ljet blad, niettemin in de proces-stukken zich een document be vindt, dat de voorbedachte rade op onloochenbare wijze vaststelt. Dit is de brief, die mevrouw Caillaux op 16 Maart, 2 uur voor den aanslag, aan haar echtgenoot geschreven heeft. Dit schrijven luidt„Mijn beste man Toen ik je hedenochtjfjWd van mijn on derhoud met preaideaA Monnjer motte deeling deed, die mij liad gezegd, dat. wij in Frankrijk geen wet hebben, om ons tegen laster in de pers te verde digen, zeide je mij, dat je een dezer dagen, den ellendigén Calmette de her sens zou inslaan. Ik heb begrepen, dat je besluit onherroepelijk was. Toen wist ik wat mo te doen stond ik zelf moest mij recht verschaffen. Frankrijk en de Republiek hebben je noodig ik zal de daad doen. Wanneer je de zen brief ontvangt, zal ik mij recht verschaft hebben, of minstens dat ge tracht hebben te doen. Vergeef me, maar mijn geduld is ten einde. Je t'aime et je t'embrasse du plus profond de mon coeur." Duncan's dansschool verbrand. Isidore Duncan, die nog niet zoo lang geleden getroffen ,werd door den dood van haar kinderen is thans op nieuw door het noodlot geslagen. Haar dansschool in het „Pavilion de Bella- vue", te Parijs, is afgebrand. Het vuur is op tot nu toe niet ver klaarde wijze in de benedenverdieping van de villa ontstaan en tastte al spoe dig het gansche gebouw aan. De meis jes-leerlingen konden gered wordan. Alleen een jonge veouw, die op de eerste verdieping nog wat in veilig heid wilde brengen, kreeg brandwonden en moest naar het ziekenhuis vervoerd worden. De gansche villa is uitgebrand. (N. Crt.) Ex-Keizerin Eugenie. Ex-keizerin Engenie, die thans 88 jaren trad is, heeft dezer dagen naar iet Hbld. meldt weer eens een bezoek gebracht aan Parijs en aan Fontaine- bleau. De „Matin" vertelt nu van een tooneeltje, dat tijdens dit bezoek in den tuin der Tuilerieën plaats had. De gewezen keizerin wandelde in den tuin, naderde een bloemperk en plukte toen een der bloemen. E&n parkwach ter zag dit en merkte opHet is ver boden bloemen te plukken'. Ik moet proces-verbaal tegen u opmaken. Hoe is uw naam Eugenie antwoordde de ex-keizerin zachtjes. De parkwachter aarzelde een oogen- blik en daarna zeide hij vriendelijk Dat is geen naam. Ik zal de zaak laten rusten, maar doe het niet weer. En de keizerin, in diepen rouw ge kleed, verwijderde zich. Duitsohland. Keizer Wilhelm in Noorwegen. Keizer Wilhelm pleegt zijn verblijf in Noorwegen goed te besteden ook ditmaal verbindt de Keizer het aange name aa*h het nuttige. Gisteren heeft Keizer Wilhelm na een wandeling van eenige uren in den vroegen ochtend in de omstreken van Balestrand, met zijn gevolg een langdurige voordracht van den Noorschen generaal Freytag Lornighoven over krijgsgeschiedenis gevolgd, en 's middags was hetzelfde gezelschap op een professorale thee genoodigd bij den hoogleeraar Dahl. langer aan je liefde twijfelen. Dat zijt go nan hem en je zelve verplicht." l.en oogenblik was het doodstil. Toen haalde Katharina met een verlicht hart adem en zoi: „Ge hebt gelijk, Else, Ik ben hom de waarheid schuldig. Zeg hem alles, ook deze laatste boodschap, die ik je wil toe vertrouwen: Ik zal voor do wereld de vrouw van prins Iserstein zijn, maar mijn hart blijft toobehooren aan den man, dien ik liefheb. In booswilligen overmoed Jieb ik mijn geluk lichtzinnig verspeeld daar moet ik mijn leven lang voor boe len, maar de herinnering aan hem zal mij blijven tot aan mijn laatsten snik; jlie herinnering aan hem zal het eenige lichtpunt zijn op mijn langen eenzamen levensweg." Zij zweeg plotseling, er scheen - licht bij de deur; de portlère werd opengesla gen en Charlotte kwam binnen. Zij droeg een lamp, die zij op tafel voor de beide jjames neerzette. „Verschoon mij mevrouw", zei ze met kruipende onderworpenheid. „Ik hoorde Van den knecht, dat men nog geen licht bad binnengebracht en daarom meende i Katharina legde haar met een gebie dend handgebaar het zwijgen op. „Uw meening komt hier niet te pas, juffrouw, zei ze scherp. „Wanneer ik licht gewpnscht had, zou ik gescheld hob- ten en dan was hat de taak van den knecht de lamp binnen te brengen. Sedert wanneer doet je de dienst van den huis- Pestbestrijding in Indië. Tot op 13 Juli 1914 is bij den pen- ningmeQster van het eere-comitó binnengekomen een bedrag van jf 221.738.73. Hierbij is nog niet be igrepen het bedrag van ruim f 20.000, ,door de plaatselijke Haagfiche com missie verzameld. Reeds een zeer groot aantal plaatselijke commissies uit het geheele land zonden hun bijdragen in, iterwijl nog van vele andere plaatse knecht? Daar je nu eenmaal daarmee be gonnen is, kunt ge voor mijn part er Snee voortgaan. Zorg daarom, dal de thee iwordt binnengebracht, (ie doet mij wel liet genoegen dezen avond mijn gast te jzijn, niet waar Else?" I l-.lse dankte echter, zij verwachtte zelf 'bezoek. Waldenburg had beloofd bij haar thee te komen drinken, en Treskow wilde komen en mevrouw Von Fernow had ook laten aanzeggen. ,,A propos," zei ze, en keerde zich naar Charlotte, „gaat go nog p| intiem met mevrouw Fernow om?" Charlotte word zeer verlegen. „Ik... intiem? Mevrouw schertst zeker Inet mij. Zulk een voorname dame en een hriiio juffrouw van gezelschap." F.lso was opgestaan en trok intusschen pnder het spreken haar handschoenen aan. „Wat zou daarin voor bijzonders ge- jegen zijn?" vroeg zij luchtig „Door uw veelvuldige avondbezoeken bij mevrouw Von Fernow en door de omstandigheid, dat die dame altijd zoo precies weet, wat cv bij mevrouw von Salten gobeurt, ben ik vanzelf op de gedachte gekomen, dat tij een intlemen omgang met die dame ebt..." Zij liet de verschrikte Charlotte geen üjd om iets te antwoorden. „Is mijn rij tuig voorgekomen?" vroeg zij en toen Charlotte die vraag toestemmend beant woordde, nam Else afscheid van Kathari na en lieantwoordde Charlotte's diepe buiging met een hoofdknik, waarna ze vertrok. lijke commissies bijdragen kunnen in-\ gewacht worden. Rust in China. De Chineescho legatie te 's Graven - hage die te Peking inlichtingen heeft gevraagd betreffende het bericht der vorming in Henkau van een troepen macht van 50.000 man onder den naam van „Derde Ohineesche Revo lutie" met het play spoedig tot daden over te gaan, m^jdt dat zij van de Ohineesche Regeefcng een mededee- ling heeft ontvang^ inhoudende dat de geruchten die in de Eurbpeescho pers over genoemde revolutionnaire beweging zijn verspreid van allen grond ontbloot zijn en dat de meest volmaakte orde in de vallei van den Jangtse heerBcht. De Rijksmiddelen. De afgeloopen maand was voor 's Rijks schatkist niet ongunstig. De opbrengst van de Rijksmiddelen bedroog f 578,092,86)4 meer dan in de maand Juni 1918. Wel was Juni van het vorig jaar geen voor- deelige maand geweest, omdat toon hot successierecht f 687.000 minder had op geleverd dan oen jaar te voren, maar als men dezen factor buiten rekening Iaat, en dus de f 324.000, die dit middel deze inaand Juni meer opbrengt, niet meetelt, dan nog zijn we met f 263.000 boven hot vorig jaar gekomen. De geheele opbrengst was f 18,998,682,70 tegen f 18.410,980.ftiK irv Juni l9l3. Gestegen is de opbrengst der grondbe lasting met i 167.000, van het porsoneel jmet 67.000, der invoorrochton met 70.000, van don suikoraccijns met 159,(XX), den accijns op het gedistilleerd met 104.000, dien op het zout met f 15.000, dien op bier met f 5000, en dien op het geslacht met 21.000, do registratierechten mot 5000, de hypotheekrechten mot 3000, d« successierechten mot 324.000, de posterij en 'mot 49.000, do rijkstelegraaf en -tele foon met 6000 en de loodsgelden met 10.000 guldon. Minder werd ontvangen uit de bedrijfs belasting 221.000, de vermogensbelasting 82.000, don wijnaccijns 2000, do zegel rechten 138.000, do domeinen 16.000 en de Staatsloterij 83.000 gulden. Over do eerste zes maanden van 1914 leverden ineer op dan in hetzelfde tijd ak van 1913 de grondbelasting 42.000, He personeelo belasting 79.000, de bo- Urijfsholasting (hoofdsom en opconton) 1547.000, dc vermogensbelasting (hoofdsom pn opcenten) 210.000, de invoerrechten P6.000, de suikoraccijns 89.000, hot go- Histilleerd 251.000, dc zoutaccijns 7000, 't geslacht 45.000, de gouden- en zilveren Werken 1000, do successierechten 2,767,000, „Ken oogenblik 1" sprak Katharina te gen Charlotte, toen deze de kamer wilde yorlaten. „Op uw verzoek had ik besloten U mee te nemen naar Weenon. Mijn plan (s veranderd. De'eerste van de volgende maand gaat uw ontslag in. Natuurlijk .wordt u het volle loon uitbetaald, bono- Cons alles, wat ge te vorderen hebt. Als ge voor den oorsten wilt vertrekken, het «iaat u vrij!" Charlotte brak in snikken uit. Zij her innerde onder tranen aan haar goeden naam, die door haar onverwaoht ontslag vernietigd zou worden; zij sprak van schandelijk belasteren, waar zij 't slacht offer van werd, en van baar liofde en aanhankelijkheid jegens haar meesteres. Dat begon Katharina te vervelen en on geduldig viel zij haar in do roden: „Spreek nu diet van liofde en aanhan kelijkheid", zei ze scherp, „dat ge mij haat, en dat ik dien haat vrijwel verdiend heb, dat dient tot uwé verontschuldiging. Ik heli u in mijn huis genomen, omdat ge de dochter zijt van een ouden leer meester en omdat uw hulpelooze toestand mij leed deed. Maar ik hield niet van u, en dat hob ik pooit verborgen gehouden. Natuurlijk zocht u gelegenheid om wraak op mij te kunnen nemen. Dat is mij on verschillig, of bctèr gezegd: het heeft mij nog niet gehinderd. Maar in de toekomst zou ik het erg1 lastig vinden, wanneer allerlei kleine huiselijke bezigheden ver- babbeld worden, het is daarom ljeter dat wij scheiden. (Wordt vervolgd.)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1