f I I li 1 d WATER. ON )d.K Alter e Gracht 269* HAAG, -STE WAAR ragen Jameskleeding ele of gedeelten rine Prinses of Gravin. DEE. o. 12539. Maandag 20 Juli 1014. 53e Jaargang. BORG. I sellrapg, behalve Feestdagen. Zon en Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. POGEN Buitenlandse!! Nieuws. FEUILLETON I Ved.E.ALTER. XTie-CL“Ws- ezi ^.d-vextezxtie'bletd. voor O-cholqLsu ezx OoM-strelsoexL- Verschijnt dagelijks LliA ICHIEWEEN 'aan eener vrijwillige vol prijs voor gemeente zal dus in 1931, wanneer Amsterdam. meer ten de stad aan huis 2691 1 irli 8 u. Orgelbespe- is (Wordt vervolgd.) Weenen ikman Zn., Gouda. J ESTE aden van eén brief- van aanneming der f 1.25 1.5» 150 1.90 jracht HAAG. van Zij men met vergoed. AAM en ADR ES: KRIJGBAAR BIJ: IE, ILEIWEG 42. LSBERG GOUDSCHE COURANT. termijn te loopen dan met ingang van het waarin anders haar tegenwoordige cessie zou eindigen. De Commissie nde scheikundige e Tandartsen en ly hl P R IJ S DE R A D V E R T E N T I N Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer«0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonnementen worden C Mankt 31, bij onze Agenten, in de concea- imum-leeftijd 21 jaar. imum-leeft. 29 jaar. De toestand in Albanië. Do operaties der rebellen voor Du- razzo zijn tot stilstand gekomen. Dagelijks komen vluchtelingen uit Valona, welke bijzonderheden mode- deelen over hot optreden der rebellen. dagelijks aangenofoen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. bij Westhaven. ,,Ah!... reeds nu weer.” Dat verried teleurstelling. Men had meer nieuws verwacht. „Ja, hij is vertrokken en komt niet- meer terug. De verloving is afgebroken.” Ditmaal keerde Tosca het gelaat geheel naar Lengefeld, zoodat een afkeurende blik van Trotting haar aandacht moest vestigen op Iwan den verschrikkelijke. Lengefeld werd intusschen van allo kanten met vragen overstelpt. Wat was er gebeurd? Hoe was hij daartoe gekomen? Natuurlijk een fijn overlegde streek van Katharina. Op die vrouw viel geen reke ning te maken. Twee weken voor het hu welijk de verloving te verbreken! Foei, het was ongehoord. Het behoeft nauwelijks gezegd te wor den, dat vijf minuten later in alle loges het verhaal van Lengefeld bekend was, en dat in de pauzes mindet over den be roemden zanger dan wel over dit inte ressante schandaal van mevrouw von Sal- ten en prins Iserstein gesproken werd. Vooral de dames gaven uiting aan een diepgevoeld medelijden. Die anno mevrouw von Salten! Dat was nu de tweede maal, dat zij zoo’n bittere ervaring opdeed, nu nog droeviger. Eerst verlaten door den man, dien zij beminde, en nu door den man, met wien zij in het huwelijk zou treden! Haar lot was toch verschrikkelijk. „Helaas heeft zij dat lot toch wel ver diend. Boontje komt om zijn loontje, zegt het spreekwoord' en nu oogst Katharina slechts wat zij gezaaid heeft.” imum-leeftijd 21 jaar. imum-leeft. 28 jaar. mum-leeftijd 19 jaar. imum-leeft. 25 jaar, uum-leeftijd 29 jaar). mum-leeftijd 16 jaar. imum-leeft. 17 jaar, met 20 jaar immer dienst te treden als wor- Zelfs is het zeer waar de be groeting aanmerkelijk zal tegenvallen. De gemeente zal dus in 1921, wanneer tot eigen exploitatie mocht worden besloten, een som hebben op te brengen 500.000 4- f 225.000 725.000. zal daarvoor hebben te leenen. Stelt den rentevoet dier leening op 4% aflossing in 35 jaar, dan zal de gemeente voor haar waterleiding althans in de eerste jaren moeten opbrengen f 32.625 -f- f 20.715 f 53.340 per jaar. Daarte genover zal natuurlijk kunnen staan de winst uit haar waterleidingbedrijf. Vol gens de winst- en verliesrekening van het afgeloopen jaar van de Goudsche Wa terleiding-Maatschappij bedroeg 't winst- saldo rond f 33.100. Wordt daarbij het bedrag gevoegd dat op die rekening voor afschrijvingen is uitgetrokken, zijnde rond f 6300, dan komt men dus tot een totale winst van f 39.400. De Commissie acht het zeer ónwaarschijnlijk, dat de gemeen te, als zij eenmaal is overgegaan het be- drijf in eigen handen te nemen, tenminste binnen een lange reeks van jaren een hoogere winst zal kunnen boeken. Zij acht zich daarom gerechtigd dit bedrag als maatstaf voor hare berekeningen aan te nemen. Aan den anderen kant moet ook rekening worden gehouden met winst derving, die de gemeente zal te lijden hebben, indien de concessie is vervallen. Volgens art. 20 der concessievoorwaarden geniet toch de gemeente van het deel der zuivere winst die boven de 6 van het uitgemergeld. Geërgerd wierp de prins den brief op tafel. Zoo erg had hij zich Jen toestand niet voorgesteld. Het duurde «en geruime poos voor hij den derden brief opnam, die eveneens uit Weenen kwam. Dit schrij ven kwam van den vriend die hem op,het hal Goldberg geïntroduceerd had en luidde als volgt: Waarde Nico! Ik ben in het algemeen een verklaard vijand van brieven schrij ven. Waar zijn de telegrafen voor, als wij ze niet gebruiken? Maar vandaag breng Ik een offer aan de vriendschap en doe, wat ik sedert jaren niet gedaan heb. Luister nu! Een uur geleden zit ik aan mijn ontbijt toen baron Goldberg bij mij wordt aangediend. J „Verduiveld, wat een eer geschiedt me!” dacht ik. Natuurlijk ontvang ik den krui pend beleefden kerel met de grootste voor komendheid. Men kan niet beleefd genoeg zijn tegenover zoo’n millionair. Nu, hij vouwt zich in allerlei bochten, spreekt van de kansen op het behoud van den vrede, van het weer, van de verkoudheid van Paulina Lucca en vraagt toen zoo ter loppS\met wie mijn vriend prins Iserstein t/ch eigenlijk verloofd is. Ik noem de geboren barones von Hohen fels en spreek niet «ver haar als de we duwe van den handelsraad. „Zoo, dus oene Hohenfels?” zegt hij peinzend. „Van Hohenfels-Alsingen?” Ik zeg: ja. Hij laat een veelbeteekenend: „Hm" hooren. Oude adel,” zegt hij, „goede, oude adel, maar verarmd.” Ik zeg hem, dat zij weduwe en I en beroemd opera-zanger zou dien zelfden avond als Raoul in de Hugenooten optreden; trots het heerlijke weer waren alle plaatsen in de opera bezet. Op den eersten rang was alleen de loge van me vrouw von Salten nog ledig. Iemand maakte een opmerking, over het wegblijven van het verlWfde paar, waar op lengefeld dadelijk een geheimzinnig geziJnt zotte dat iets bijzonders deed ver wachten. Lengefeld hoorde met een glim lach eenige oogenblikken naar dien maal stroom van woorden en zeide toen: „Hebben de hoeren dan het allerlaat ste nieuws nog niet vehiomen?” Allen keken hefn aan. Zelfs Tosca hoog voorover om naar het nieuwtje te luisteren, ofschoon Trotting haar juist hot plan verklaarde van zijn nieuwe epos Iwan den verschrikkelijke. „Iserstein is vanavond naar vertrokken.” IOPATHIE, central e Homoeopa- c van Dr. Willmar ‘PW- pef briefkaart wor- gratis boekjes over ;oegezonden. Idelen worden in te aide fleschjes afge- i 30 een hij zich die voorstolt, niet langer de ge- de ver streken is, in het bezit kunnen zijn van een Lekwaterleiding, indien bij de voor bereiding de noodige spoed wordt be tracht, vennoedelijk reeds met 1 Januari 1916. Immers uit de besprekingen met haar Directeur is tot voldoening dor Commissie gebleken, dat de Waterleiding- Maatschappij, wanneer eenmaal overeen stemming met de gemeente is verkregen, niets liever wil dan zoo spoedig moge lijk het water uit de Lek naar de ge- millionaire is. „Een millioen?” vraagt hij met een stembuiging, alsof hij zeggen wilde: „Dat is weinig, ik heb twaalf mlb Hoen.” Iserstein zat langen tijd peinzend met den brief in de hand; eindelijk stond uij op schelde en liet zich aankleeden, zob- der echter aan deze belangrijke bezigheid de gewone aandacht te wijden. Hfl ging naar Katharina welke niet was uitgereden. Tusöchen hen had een heftige woordenstrijd plaats, waarvan het slot was, dat Iserstein haar woedend ver liet. enz. en de ge- die de onderne ming in de laatste tien aan de naasting voorafgaande jaren heeft af ge worpen. In de eerste plaats zal dus aan den conces sionaris moeten worden vergoed het ka pitaal, dat in de onderneming is gestoken naar de waarde, die dat kapitaal op het oogenblik van de naasting kan geacht worden te vertegenwoordigen. Hiervoor kan gevoegelijk worden aangenomen het bedrag, waartoe de accountant Moret in zijn rapport komt. Deze deskundige be rekent nl., dat de gemeente bij het eindö der concessie als prijs voor de inrichtin gen enz. zal te betalen hebben een som van ongeveer f 270.000. Als tweede factor moet geiden de ge middelde netto-opbrengst over de laatste 10 jaren der concessie, dus over de ja ren 1911 tot en met 1920. Op dit oogen blik zijn aan de Commissie bekend nog slechts de winstcijfers over de boekjaren lot en met 1913. Volgens de winst- en verliesrekeningen van de laatste drie ja ren, 1911, 1912 en 1913, kon aan de aandeelhouders uitgekeerd worden een dl. vidend, berekend naar respectievelijk 8% 8% en 9 van hun aandeel. Het is zeer waarschijnlijk, dat dit dividend in de latere jaren, wanneer naasting in uitzicht is gesteld, nog zal worden opgewerkt en dat dit over de drie laatste jaren der con cessie stellig 10 zal bedragen. De Com missie kan dus de gemiddelde wirist over het bedoelde tijdperk veilig op 9% ta- xêeren. Zij neemt aan, dat met de gemid delde opbrengst in de concessievoorwaarden bedoeld, op deze wijze irekening kan wor den gehouden, dat wat de winst aanlegkapitaal is gevormd, een aandeel van 20 '/9Over het laatste boekjaar ver tegenwoordigde dit aandeel een bedrag van f 3120. Zooals boven is opgemerkt, is het niet aan te nemen, dat deze som in de aan de naasting oumiddellijk voor al gaande jaren lager zal zijn. De winst derving kan dus voor de gemeente ge, voegelijk op een bedrag van f 3120 per jaar worden geschat. De Commissie komt dan tot de gende vergelijking van kosten; Bij eigen exploitatie zal de gemeente op een jaarlijksche bate kunnen rekenen van f 39400 f 3120 f 36280. Zij zal daartegenover onder de uitgaven op haar jaarlijksche begrooting hebben uit te trek ken een bedrag van f 53340. Deze cijfers naast elkaar plaatsende komt de Commis sie tot een verlies van f 10760.—, welke som door belasting zal moeten worden gedekt. Heeft de Commissie hiermede trachten aan te toonen, dat het gemeentelijk wa terleidingbedrijf althans in de eerste reeks van jaren aan de geipeente geld zal kos ten en zelfs voor een niet onaanzienlijk bedrag, niet moeilijk is het in te zien, dat verlenging der concessiè onder de bo ven besproken voorwaarden niet anders dan de gemeqnte geld kan opbrengen. Immers, om niet cens van andere voor- deelen te spreken, het nieuwe artikel 20, zooals het door Burgemeester en Wethou ders is voorgesteld, bedingt voor do ge meente een uitkeering van 2l/t van dc bruto-onlvangsten wegens geleverd wa ter, oen 'uitkoerlng dus, die ook onder de voor den concessionaris meest ongun stige Omstandigheden althans eenige batón voor de gemeente zal opleveren. Hiermede meent de Commissie bewezen te hebben, dat het niet in het finantieel belang van de gemeente kan zijn na het einde van de concessie door naasting een einde te maken aan het bestaan van de Goudsche Waterleiding-Mij. en acht zij zich gerechtigd vooralsnog eigen exploi tatie aan den Raad te moeten ontraden. De heer Braat deelde aan de Commis sie mede, dat het werk zelve, verbonden aan het maken van een Lekwaterleiding, zooals hij zich die voorstolt, niet langer dan een jaar tijds zal in beslag nemen. Wanneer dus de Raad meegaat met voorstellen der Commissie, zou de meente lang, voordat do termijn van thans loopende IJselwater-concessio Goudsche Waterleiding-Maatschappij leenen concessie ha afloop van het pleegd overleg Jivt advies in te wil van de Gezondheidscommissie te (lot IIIo. aan den Raad daarna een voor stel te doen, dat kan leiden tot oen be sluit tot vbrleening van de onder I ge noemde concessie. teerde Lekwaterleiding. Maar afgezien van het finantieek* voordeel en ook afge zien van de vraag of deze handelwijze van de gemeente wel uit een oogpunt van goede trouw door den beugel kan, schijnt het de Commissie toe, dat de gemeente door zoo te doen in strijd zou bandelen met de thans van kracht zijnde conces sievoorwaarden. De Commissie berekent dan, wat onge veer de kosten zullen zijn, indien de ge meente het bedrijf van Goudsche Wa terleiding-Maatschappij bij het einde van de haar verleende concessie naast en dan op de wijzy, zooals de concessionaris aan biedt te doen het drinkwater voor haar ingezetenen gaat betrekken uit de rivier de Lek. Deze- kosten, die ovex een af- zien baren tijd uit de bij de gemeente-wa terleiding te maken bruto-winsten zullen moeten worden opgebracht, zullen als criterium kunnen dienen voor de vraag, of onder de gegeven omstandigheden ge- meente-exploitatie al dan niet te duur is. Artikel 21 der geldende concessievoor waarden bepaalt, dat in geval van naas ting de deskundigen ter bepaling van den de overneming zullen hebben rekening te houden met den toestand der gebouwen, machinerieën enz. en de middelde netto-opbrengst, heeft opgeleverd dan interest van zaak gestoken kapitaal, aan den sionans in den vorm van een som ineens moet worden vergoed. Zij komt dan tot de volgende berekening. In de 9 ge middelde winst zit 5 aan kapitaalinle- rest, blijft dus over 4 ondernemers winst. Het aandeelenkapitaal vertegen woordigt een bedrag van f 260.000. 4 over dat bedrag geeft een som van f 10400. Wanneer deze som wordt herleid tot ka pitaal, dan wordt dit een bedrag van 20 maal f 10400 f 208.000. De slotsom der ^Commissie is dus, dat de gemeente, behalve de bovengenoemde som van 270.000 nog een bedrag hebben te be talen van f 208.000 als vergoeding voor winstdervinu, dus in het gejieel een be drag van f 478.000 of rond f 500.000. Zooals de Commissie boven opmerkte, zal de gemeente behalve deze naastings- som zich nog uitgaven hebben te getroos ten verbonden aan het maken vaq de werken voor een waterleiding uit de ri vier De Lek. Deze uitgaven worden door den heer Braat voor zijne Maatschappij begroot op rond f 225.000. Daar het na tuurlijk niet in het belang van de Goud- sche Waterleiding-Mij. zou zijn deze kos ten te laag voor te stellen, kan deze som veilig als basis voor de berekening den aangenomen. schijnlijk, dat, wanneer de gemeente werken zal moeten uitvoeren, deze meente te gaan voeren. Alleen zou zij dan willen bedingen, dat dc nieuwe concessie- van 25 jaren niet eerder begint jaar con- oor- deelt het vanzelf sprekend dat deze laat ste eisoh niet meer dan billijk is en wijst er in verband hiermede op, dat ook in het voorstel van Burgemeester en Wet houders de daar voorgestelde concessie- verlenging van 20 jaar natuurlijk pas met het jaar 1921 een aanvang zou ne men. De Commissie meent, dat deze omstan digheid als een niet gering voordeel van de door haar gekozen oplossing moet wor den beschouwd. Hel is toch duidelijk, dat, ging de Raad er tod over om, in strijd met dit voorstel, het maken en exploite ren van een Lekwaterleiding in eigen handen te nemeh, daarmee noódzakelijk zou moeten worden gewacht tot in het jaar 1921. Immers de concessionaris heeft recht tot dien tijd de gemeente van Usel- water te voorzien ,eu niet het oog op het slappe artikel 10 van de tegenwoordige concessie zou het de gemeente niet ge makkelijk om niet te zeggen ónmogelijk, vallen voor dien tijd in de drinkwater voorziening verbetering te brengen. In dat geval zouden wij dus lot zoolang ons met hét, zoo danj niet voor de gezond heid schadelijke, dan toch minder be trouwbare IJsselwater moeten beholpen. Op grond van du resultaten van haar onderzoek in haar rapport neergelegd, geeft de 'ommissie ten slotte, zooals reeds Zaterdag gemeld, den Raad in overweging B. en W. uit te noodigen om lo. met de Goudsche Waterleiding- Maatschappij in overleg te treden ton ein de tot de zekerheid te komen dat door haar van de gemeente, met intrekking van de thans nog loopende aan haar hij raads besluit Van 2 Maart 1881 verleende con cessie, nieuwe door de commissie ont worpen concessievoorwaarden worden aanvaard. Ho. over de onder I genoemde aan de Goudsche Waterleiding-Maatschappij te Ver ge- innen mdn Het Rapport der Waterleiding -commissie. (Slot.) In hetgeen wij Zaterdag uit het Rapport der Commissie hebben gepubliceerd, heeft zij beweerd, dat wanneer eenmaal de con- cessionaris op voor de gemeente aanne melijke voorwaarden bereid wordt gevon den zijn waterleidingbedrijf op de ver- I langde wijze te reorganiseeren, het een voudig een quaestie van financieele over- wegingen zou worden of concessieverlen- ging zal plaats hebben dan wel naasting van het bedrijf door de gemeente en ex- ploitatie daarvan van geuRentewege. Deze bewering is intusschen alleen dan juist, wanneer men niet onder alle omstan digheden gemeentelijke exploitatie van een inrichting van zoo’n groot algemeen nut als een drinkwaterleiding verkieselijk acht. De Commissie stelt zich echter niet op dat standpunt. Wel acht zij in h^l alge meen eigen beheer van een drink water- s leiding voor gemeenten aangewezen en zoo zij den Raad dan ook had te advisee- ren over de inrichting van een geheel nteawe waterleiding, zij niet zou aarze- I ien daarvoor den vorm van een gemeen- I tebedrijf te kiezen. Nu echter in deze ge- I uieente reeds een waterleiding bestaat, be- I heerd door een Maatschappij, die steeds I tot volle tevredenheid voor de gemeente I is werkzaam geweest, meent zij, dat een I» vergelijking der bij beide bedrijfsvormen voor de gemeente te verwachten baten 1 voor de l*eslissing den doorslag moet ge- ren. Met andere woorden, blijkt, dat het jnaken en exploiteeren van een Lekwater- H leiding door de gemeente zelve met inacht- ■neining van den voor de naasting te be- talen prijs belangrijk minder winst zal K^pieveren dan wanneer een en ander met Verlenging der concessie zou geschieden floor de Goudsche Waterleiding-Mij., dan acht de Commissie het in strijd met het gemeentebelang ook dan nog aan het eer- '-«te de voorkeur te geven. E Volledigheidshalve staat de Commissie I even stil bij een derde oplossing, die zij B wel eens heeft hooren opperen en waarop I ook de heer Docen in zijn rapport schijnt te doelen. Deze is, dat de Gemeente zelve i zonder naasting en naast de IJsselwater- leiding van den concessionaris een Lek waterleiding maakt en daaruit drinkwa ter voor haar ingezetenen verkrijgbaar stelt. Hierdoor zou natuurlijk de gemeen ste, verondersteld althans, dat zij aan de f concurrentie van dé Goudsche Waterlei- I ding-Mij. hethoofd zou kunneq bieden, aich d« kosten van het overnemen der werken van die Maatschappij kunnen be- g sparen. Of eigenlijk nog maar voor- een deel. Iipmcrs het is duidelijk, dat na naas ting de werken voor een niet gering deel zullen kunnen dienstbaar worden gemaakt aan de dan door de gemeente geëxploi- Het was de 'oniraandcuse, die in haar vriendenkring met waardigheid deze woor den uitsprak en daardoor het toekan gaf om hel masker te laten vallen. Het ein- dt-looze zondenregister der aangeklaagde word nu opgerakold. De tien minuten pauze hadden wel tien uren kunnen wor den zonder dat de stof zou zijn uitgeput. I en gram waarheid werd met eenige ki logrammen leugen vermeld en zoo ver kreeg men een zwaarwichtig compositum dat de aangeklaagde onder den last deed bezwijken. Mevrouw von Salten werd tot een tweede Messalinata gestempeld. Hele ne von Fernow wist allerlei -pikaiïïïrxbjj- zonderheden te vertellen oVor Katharina en haar ongelukkige liefde voor Walden! hurg, hoe hij haar beminde en hoe zij hem daartoe had aangenioedigd en hoi’ hij haar daarna, openlijk haar verachting had getoond. Wie weet, hoe ver die onberi'kenbare vrouw zich had laten meeslepen. Zeker hadden gewichtige redenen den prins be wogen zoo kort voor het huwelijk de verloving af te breken; waarschijnlijk wa ren het dezelfde redenen die Waldenburg aanleiding gaven zich zoo plotseling te rug te trekken. Misschien waren er in haar verleden donkere vlekken, die door toeval aan Waldenburg en Iserstein be kend waren geworden. Uit hetgeen men van haar wist, kon men allicht beslui ten tot hetgeen men niet wist. >/2 u. Lodenvergad. Nut v. ’t Algemeen, inwij geregeld tijdig jgon ontvangen van icerten, vermakelijk deze dan in onze ien. 34) Aan de groote tafel bij Ferroni, waar 4e „vaste klanten” ’s avonds bij elkaar ■ten, beweerde men dat Iserstein ’s avonds een pantser van ijzerdraad droeg om zijn lichaam bij elkaar te houdenen wie de prins ’s morgens aan het ontbijt zag .ritten, moest wel denken, dat deze lange gestalte slechts losjes in elkaar zat en bij iedere beweging gevaar liep in stukken (e breken. De knecht had juist de aan- gekomen brieven binnengebracht, en geeu wend liet Iserstein de epistels door zijn vingers glijden. Het adres van de eerste vertoonde een stijve, blijkbaar zeer verdraaide vrouwen hand. Hij las vluchtig den inhoud en met *en geeuw liet hij het papier in het vuur vallen. De tweede brief boezemde hem meer be langstelling in. Maar die belangstelling^ was niet van aangenamen aard. Het een schrijven van zijn advocaat, die ver klaringen bevatte, niet geschikt om zijn slechte luim te verbeteren. Bijna een mil- <lioen was noodig om zijn verwarde geld- I middelen te regelen en zijn landgoederen I weer rentegevend te maken. Ze waren ja- I ren lang door een soort van rooflioiiw

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1