(GAS. 1 1$ [biedingen Prinses of Gravin. nes. 1GAS 12536. behalve Zon en Feestdagen. MP EN Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. Buitenlandsch Nieuws. >OIJ Kz, ÏRINOERWAARD ig licht hebben? Courant 9, GOUDA. Vrijdag 24 Juli 1914. 53e Jaargang. ieM’ws- en. voor G~ou_cLo- ezx OxxxstreHsezx- Verschijnt dagelijks «nde vork I ffl-, lotorrijwiel. ierlijk eo laag ju prijs. NMSGEVING. LE1W |3 FEUILLETON «^Burgemeester Amsterdam. g •steloos. von verveelt. id aan het Bureau onge- heter doen dan voor on eon cman Zn., Gouda, PRIJS VAN HET ABONNEMENT: kwartaal <>rg im-f I en De van i vereerd. Zij is weldadig, verstandige manier. En in ver- ot JAC. KOOIJ Kz. Wieringerwaard, last met het instal- DE JONG Oosthaven 31. rich van in de meert. ■mien kosten slechts itbelaling 85, voor elke regel EBOL Amsterdam. Electr. droging. Salon. Ie soorten HAAR- fiOHDSfflE COURANT. j haar En ia hij boos, dreigt hij I- vrouw niet Mckig ook niet. Sedert dien dag pensde hoogachting is dit werk door' met het grootste i gevaar- Goldberg zoon terwijl zijn schoon- kan loskrijgen. Op Belgis. De Engelsche gasten. De lord-mayor die met schepenen, sheriffs on bezoek JHRICB|TINGEN WELKE GEVAAR, SCHADE OF JBBNDER KUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS nn GOUDA, i Gezien art. 8 der Hinderwet: Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan P. C. Ouwenhand en O. A. van der Rfent en hunne rechtverkrijgenden tot het wichten van een pijpenfabriek, waarin oven zal worden geplaatst, in het per- el aan de Lage Gouwe No. 140, kadastraal kond sectie B No. 1726. Gouda, den 33 Juli 1914. Burgemeester’ on Wethouders voornoemd, R. L. MARTENS. De Secretaris, R. MOERKERK, L.-S. f 1.25 Idem franco per post1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad1.50 1 Idem franco per post1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Iser- Hcdert een- aan hof en in de salons der Auerspergs der Andrassy’s te schitteren. Do stemming in het paleis van den prins is daardoor zeer onaangenaam en Isersteins positie is zeei; verre van benijdenswaar- dig en alles schijnt zich ook nog tegen hem te koeren. En tegen verwachting is Aglaja’s broe der weer gezond geworden en doet nu opnieuw rijn hesl om papa’s millioenon naar alle windstreken te verstrooien. Eu nde scheikundige e Tandartsen en maand de schoonzoon van baron Goldberg en vertoefde met zijn gemalin te Ostende. Onder alie buitensporige toi letten aan het strand en op het bal wa ren die van prinses Aglaja het buiten sporigs!. Ieder sprak over de fabelach tige weelde, die het paar ten toon spreid de, doch ieder lachte om het potsierlijke, kleine mannetje met den grooten neus, die steeds aan hiin zijde was en overal voorstelde als de schoonpapa den prins von Iserstein. Iserstein had tevergeefs getracht zijn De l en be- paar had haar geantwoord, dat zoo iets zou willen pu- I de hevigste iiotte geen raadsheereir van Londen een bezoek aan Brussel brengt, is een man van middelbaren leeftijd met grij zend haar, evenwel vlug van beweging, krachtig en sympathiek. Als teeken van zijn waardigheid draagt hij aan den hals een gouden keten, versierd met de rozen van York en Lancaster. Onderaan hangt een breede blauwe camee, waarin op olijf- kleurigen grond de wapens der City gegraveerd zijn. De aldermen (sche penen) en de sheriffs dragen eveneens ketens. In een der salons van het Hotel Métropole werd ’s avonds een feestmaal gehouden, waarbij burgemeester Max in het Engelsch een heildronk instelde op de Engelsche en Belgische vorsten, terwijl de lord-mayor in zijn antwoord de Brusselsche bevolking dankte voor de hartelijke ontvangst. Ter eere van de Engelsche gasten had gisterenochtend de optocht der troepen plaats. Van 45 was de tramdienst opgeheven tusseben de Leuvensche Poort en, de Luxemburg- straat. Dit was wat overdreven, daar de optocht eerst om elf uur begon. Burgemeester Max kwam heel demo cratisch te voet. De gaston arriveerden in drie rijtuigen en namen plaats op de tribune. Omringd door zijn staf, hield generaal Lantonnois von Rode de .revue. Achtereenvolgens trokken voorbij de militaire school, de linie- regimenten, karabiniers, grenadiers, elk met hun afdeelingen kanonniers en met de honden, de mitrailleuzen voorttrekkend, waarvan de Engelschen foto’s namen. Ten slotte de lansiers on de jagers te paard. Om 11 u. 50 was de revue geëindigd. Gisterennamiddag brak een hevige brand uit in de katoenmagazijnen van den heer Do Paepe in de Laken- on Verviersstraat te Antwerpen. Al wat het magazijn inhield, is eon prooi der vlammen geworden. Ver scheidene huizen in den omtrek wer den ernstig bedreigd. Dank zij de brandweer werden grootere onheilen De toestand in Albanië. Nederlandsche vrijwilliger in Albanië. „Kamper Ct." heeft bezoek gehad oen jongmensch, den heer G. Vogel zang uit Zutphen, wien de lust tot avon turen en de herinnering aan de indertijd moogeniaakte oefeningen van het voorbe reidend militair onderricht hadden doen besluiten op eigen kosten als vrijwilliger naar Durazzo te gaan. Maandagavond 6 „iuinv ueiJKt... orev de inleiding van menig gesprek, als BXjn eigen oordeel ten Het was daarom 2 kwalijk te nemen, ta zijn klein o - pheel onder den pantoffel had. Het voor [«Minste is echter, dat tö I*» goed bevalt en hij met r|ieringen er in aangebracht Perzik. De kroning van den Sjah. Ahmed Sjah Kadjar, eon jonkman van zeventien jaar zoon en op volger van Mohammed Ali, die in 1909 afstand deed van den Perzischen troon heeft Dinsdag den eed op de grondwet afgelegd. Hij was *s morgens in de vroegte naar Teheran gekomen en om halftien verliet de stoet het paleis, ten einde zich naar het parlement te begeven. De jeugdige Sjah was gezeten in een glazen koets, getrokken door acht paarden en geëscorteerd door politie, Bachtiaren, gendarmen en kozakken. In het parlement namen dp ministers, de hovelingen en de afgevaardigden na de aankomst van den regent, plaats in de zittingszaal. Eenige minuten later werd een gordyn weggetrokken en trad de Sjah de zaal binnen. De hand op den Koran leggend, sprak hij op zachten toon de eedsfor mule uit. Daarna maakte hij oen lichte buiging en verwijderde zich. Tegen vijf uur had de eigenlijke kroning plaats. Deze geschiedde door den regent, in de troonzaal. Des avonds werd een officieel feest- iutieme brieven van Caillaux ter publi catie heeft aangeboden. De journalist Vervoort verklaarde, dat hij in 1911 mevrouw Greydan gesproken had, die hem toen gevraagd had of hij een liefdesgeschiedenis wilde publiceeren waarvan de stof zou worden geleverd door brieven van don heer Caillaux. Later had zij tegenover Vervoort dit aanbod herhaald. En om te bewijzen, dat de bewuste brieven inderdaad nog onder haar berusting waren, had zij er hem allerlei intieme bijzonderheden uit het echtelijk leven van Caillaux uit medege deeld. Vervoort goon enkel blad blowen. Na Vervoort kwam mevrouw Greydan, onder algemoene belangstelling van het aanwezige publiek, zelf getuigenis afleg gen. Zij wordt beschreven als een vrouw met scherpe gegroefde trokken, veel ouder dan do tegenwoordige mevrouw Caillaux. Deze laatste keerde het hoofd af, toen mevrouw Greydan naderde. Mevrouw* Greydan, met zachte, nauwe lijks in de zaal verneembare stem, be gon het verloop van haar huwelijksleven met Caillaux te vertellen. Caillaux had dicht in haar nabijheid post gevat en maakte aanteekeningen. Om halfdrie werd de zitting geschorst. maal gehouden, waaraan het diploma tieke corps en de waardigheidsbekieo- ders deelnamen. Terzelfdertijd was ook eon algemeen feest georganiseerd, waarvoor zeer veel Europeanen waren uitgenoodigd. voorkomen. De handelpapieren en een achttal paarden, werden door eenige moedige redders in verzekerde bewa ring gebiacht. Een pompier, die van een muur viel, is gekwetst geworden. Overigens bepaalt alles zich tot materieele schade. Deze bedraagt 450.000 francs, door verzekering gedekt. Oostenruk-Hongarije. Uit Tetschen a. d. Elbe wordt ge meld, dat drie officieren van het 5e regiment huzaren welke deelnamen aan do manoeuvres in het Boheemsche district Komorn-Acz gisterenavond in Acfelde drie spionnen hebben gear resteerd, een Engelschman en twee Franschen. Eon Franschman was als vrouw gekleed en droeg in zijn onder rok een aantal vrij goede schetsen van de vesting van Komorn en van het garnizoen en het kruitmagazijn, alsmede van de buitenwerken der vesting. Bij de beide andere spionnen vond men verscheidene kaarten der vesting. Allo drie zijn naar de wacht over gebracht. Aan do manschappen is een bijzondere belooning beloofd voor het betrappen van spionnen. PRIJSDERADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer u«0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienst aanbiedingen per plaatsing van 15 regels f 0.35 bij vooruit- betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Engeland. De conferentie. Gedurende hot goheelo verloop van de crisis in Ierland hoeft Koning Ge orge altijd oen correcte en constutio- noole houding bewaard. Hij volgde don gang van zaken echter met groote bezorgdheid en gaf bij sommige ge legenheden blijk van zijn vurige be geerte, om de beide partijen ten slotte tot oen vergelijk te zien komen. Zich rekenschap gevend van het feit, dat het uur van beslissing nadert, was de Koning vooral in de laatste dagen der vorige week door bemid deling van zijn secretarissen in aan houdend contact met de ministers geweest. Naar men weet, vertrok hij eerst later naar Portsmouth, om met den eerste-minister te kunnen beraad slagen. Zijn verblijf te Portsmouth was slechts van korten duur on As quith vergezelde hem. Het is blijk baar bij die besprekingen, dat het gewichtig besluit werd genomen, om een conferentie in het Buckingham- paleis bijeen te roepen. Velen waren van meening, dat deze zal leiden tot een bemiddelingsvoor stel, ’t welk alle partijen kunnen aan- FbankKïjk. Het proces-Caillaux. De Parijsche ochtendbladen staan vol over den 3en dag van het procent en de meeste verklaren, dat met dezen derden dag de emotievolle gebeurte- jfissen uit het proces achter den rug iggen'. Alle getuigen hebben bewezen, kt de v ouw van Caillaux zonder overleg dus niet met voorbedachten nde den moord heeft begaan, dat zij j ieds langen tijd stond onder denin- lood van groote zenuw-overprikke- 1 ng en haar daad in plotselinge ver- 1 wjjfeling is uitgevoerd. Ook hot ge- mgenis van den wapenhandelaar is voor mevrouw Caillaux gunstig ge- ge woest. Wanneer zij van plan was geweest te drie uur ’s namiddags Cal- netto te dooden, dan had zij zich (om fon prijs van het wapen) nauwelijks druk gemaakt en had zij in plaats van een browning een Fransch wapen pkocht, omdat de prijs lager was. Mevrouw Caillaux moet worden be- jschouwd als een slachtoffer van haar vertwijfeling. De dramatische aanval len van Calmette lieten don koelen pest van Caillaux ongemoeid, doch lachten de vrouw van den Minister >n Financiën in een toestand van opwinding, zoodat zij ten oslaap meer kon genieten IQ voortdurend in een koortsachtigen bestand verkeerde. 4,ln de zitting van gisteren liep het ge- Égenverhoor over de vraag of mevrouw feeydau, de eerste vrouw van Caillaux Merdaad aan verschillende personen de vaarden. Aan zichzelf overgelaten, zouden de liberalen en conservatieven ton langen leste misschien ook wel tot overeenstemming gekomen zijn. Maar het moeilijke punt bleef de on verzoenlijkheid der Ulster-mannen en lorsche nationalisten. Men hoopt nu, dat de tusschenkomst van den vorst beiden partijen aan het verstand zal brengen, dat zij water in hnn wijn moeten doed. Het is de tweede maal, dat Koning George V de rol van bemiddelaar tracht te vervullen. In Juni 1910, kort na zijn troonsbestijging, wist hij de leiders der beide groote partijen er toe te bewegen, in een conferentie bijeen te komen, ten einde een poging te doen om de quaestie der grond wetsherziening in der minne te rege len. Deze conferóntie mislukte echter en dientengevolge werd het parlement tegen het einde van het jaar 1910 ontbonden. Men kan echter op een gunstiger precedent wijzen. In 1884, bij de laatste groote kiesrechthervorming door Glad stone tot stand gebracht, liet Koningin Victoria eveneens een conferentie der partijleiders houden. Deze voerde tot een schikkingde oppositie aanvaardde de uitbreiding van het stemrecht, door middel van een rechtvaardiger indee- ling der kiesdistricten. Hoewel de onderhandelingen ge heim gehouden worden en er tot nu toe niets van is uitgelekt, was men gisteren in de wandelgangen van het Lagerhuis toch van meening, dat een beslissing ophanden is. Na afloop der conferentie van gisteren heeft het Kabinet vergaderd en zijn tusschen de leiders der partijen besprekingen begonnen. Des avonds kwamen de leiders der oppositie wödprom bijeen. Heden worden do beraadslagingen in het Buckingham-paleis hervat en het zou kunnen zijn, dat de beslissing nu reeds genomen wordt. Intusschen blijft het de vraag, of deze inderdaad tot oen oplossing der lerscho quaestie zal leiden. lastigeu schoonvader kwijt te raken, zachte wenken begreep de baron niet bij sterker aandringen keek Aglaja droefd en de oufle heer liet een i goudstukjes rammelen in zijn vestzakje dat rinkelen klinkt wel uitdagend, se dert de baron moet aanzien dat zijn Agla ja door de bloedverwanten van den prins gewoon voorbij gezien wordt. Men deed eenvoudig alsof er geen prinses stein bestond. Aglaja heeft alzoo lang reeds de hoop opgegeven nog maat mot haar schitterende toiletten het en liet allerliefst blijven zij thuis, waar zij hun eerste gelukkige dagen doorbrachten. Jn den ganschen omtrek wordt Kathari na bemind, en gelukkig op een haar gaven vernederen daarom niet, tegendeel de begiftigde is daardoor heven, haar vriendelijkheid doet volstrekt niet aan af dalende hoogheid denken. Do eenvoudige boeren ververen haar als een godin. Men moet de waardin uit „Het Gouden Anker” maar eens hooren praten over mevrouw de gravin! Naast de goede Gód In don Hemel, komt altijd mevrouw de Gravin in haar gesprekken te pas. En alle avonden bidden haar kinderen Gods zegen af over den graaf en zijn goheelo gezin. Else von Stasch is dezelfde nog geble ven. Zij komt 's zomers altijd eenige we ken met haar man naar het slot Walden burg. Max Is sedert lang ritmeester en hij on zijn flinke jongen, een mooie krul- lebol, houden Else steeds in opgewekte stemming. Else ziet in haar zoon een tweede Bismarck. Hij moet beslist eon genie worden. De jongen zelf heeft voor- loopig nog andere plannen-, hij wil sui kerbakker of koetsier worden. Natuurlijk brengt Else altijd nieuws mee, als zij op het slot Waldenburg komt. De Commandeuse is weduwe geworden, en woont bij haar schoonzoon in. Even wel heeft zij thans niet meer te cornman- dcoren, maar moot zich in alles schikken naar haar schoonzoon. Trotting duldt in hot geheel geen wil naast den zijnen zien. De gebeurtenissen van dien opera- avond waren voor de hoogere kringen van M. bijna het onderwerp van alle ge sprekken. In de volgende acht dagen had men het bijna over niets anders en daar werd geen enkel woord ten kwade van Katharina gezegd, ofschoon men zeer goed wist, d|jt zij bij de familie van Stasch Waldenburg iederen avond ontmoette. Het zou immers onverstandig geweest zijn de toekomstige gravin von Waldenburg te beleedigen. Bovendien had prinses Margaret ha den volgenden dag een langdurig bezoek ge bracht. Ook had de hertog Katharina den arm geboden bij een wandeling in het park en prins Leopold had uit WocDon aan een bekende geschreven, dat men daar de handelwijze van prins Iserstein sterk afkeurde, te meer daar dé beweeg redenen geen geheimen waren. Waar de hertogelijke familie zóó het voorbeeld gaf, konden de andere niets beter doen dan dit voorbeeld volgen. Overigens hadden de nieuwsgierigen slechts korten tijd om Waldenburg Katharina te bespieden. De troepen rukten uit om de voor jaar a- rnanoeuvres te honden en met Katharina reisde Else naar het landgoed Gresdorf. Men begon nu over andere dingen te spreken en werd eerst aan Waldenburg en zijn bruid herinnerd, toen de dagbla den omstreeks het einde van Augustus het bericht van den ondertrouw bevat ten. Prins Iserstein was toen reeds deze concurrentie is voor Iserstein ge’ lijk genoeg, want baron von Geld in zwak genoeg om zlcb door zijn li' laten plunderen, zoon niets van hem Aglaja’s hulp behoeft hij ook niet te re kenen. Speelt hij den leederen echtgenoot, dan verklaart zij geeuwend, dat hij zelfmoord, dan vindt zij dat hij in alles zijn eigen zin maar moet doem Tot beden heeft hij echter aan die vriendelij ke aanduiding van zijn urouw nog geen gevolg gegeven. Wal nog over Waldenburg en Katha rina te zeggen valt, is in weinige woor den samen tó vatten: ze zijn gelukkig. De liefde heeft Katharina geheel in baar voordeel veranderd; van een co quette, wereldschc dame is zij een teeder eehtgenoote en moeder geworden. En er heerscht tusschen het echtpaar een over eenstemming als slechts zelden in het hu welijk aangetroffen wordt. Wanneer Wal denburg thuis komt, en zijn vrouw om ringd ziel door lieve kinderen, da» be vangt hem meermalen een plotselingen angat. Wie zoo gelukkig is, vreest on willekeurig aen of ander ongeluk. Ka tharina is voor hem een kloeke, verstan dige vrouw. Zijn belangen zijn de hare, en zij weet bij alles een eigenaardige be koring bij te zetten. Dikwijls noemt hij haar de zon, die zijn levenspad beschijnt. In de gesielschappen dweept ieder met de beminnelijke gravin Waldenburg en na tuurlijk is haar man daar zeer trotsch op. filot;.) Het duurde een geruimen poos eer Max itiaak begreep. Else bewees hem, dat verbod om zich niet met. de zaken van Katharina’s verloving te bemoeien, »ed te streng was geweest; zij had on- Mgelijk lijdelijk kunnen aanzien, dat Utliarina en Waldenburg hun noodlot b gemoet gingen, dat Iserstein nooit zijn ktasen op Katharina’s millioen zou opge ien alg hem geen vergoeding wachtte en alles nu jutet op zijn pootjes terecht fkomen was; want dat Aglaja de rech- voor Iserstein was. Hij zou arm kunnen maken en had Max oen onbe de diplomati- bekwaamheid zijner vrouw. I ..FJK, denkt... Else zegt..." a beste wilde go’ zijn bekenden niet ;n, wanneer ze beweerden verstandig vrouwtje hem toestand hem t gaarne ver zou willen

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1