I li If m i l\ V Sxxxrxen larxd. Gemengde Berichten. Stadsnieuws. Laatste Berichten. Telegrafisch Weerbericht. BURGERLIJKE STAND. Officieele Prijscourant Effecteiindei teAasterdas - - - - - - - 'Jk, 11 "-—Ti—-" Juli lag hij er op di* rente aan boord van een Uostonrijkoche Llojdboot, al oj»- genotu«*n roet twee Duitachera en twee Ooatenrijkers bij éen dat»ohemoot Koe- iiieeiiHche «oblaten, die «en in Albanië roeda aanwezige afdeeling gingen verater- ken. Zoo kwamen zij. troep van een Kleine vijftig man, den Volgenden och tend te Du ra/zo binnen, zonder dat men ook beril, enkel roet een Wijn van Ne derlanderschap in zijn zak, teto had g-- raagd. In de kazerne aangekleed in een eenvoudige zelf bekostigde uniform «•li gewapend met niet het nieuwste model geweer en vijftig patronen, heeft hij da delijk dien ochtend gedéfileerd voor Mb ret en Mhretina, na afloop waarvan een woordje tot alh-n werd gesproken door de vorstin. I n dfenzeifden avond heeft hij al patrouille-dienst verricht van 9 tot 1 uur. Met exerceer», patrouilleeren en op schildwacht staan heeft hij de ver dere dagen doorgebracht, op Woensdag 15 Juli, den avoud voor zijn vertrek, nog een algemeen alarm meegemaakt heb linde. Want toen majoor Koelfsema er achter was gekomen dat onder de nieuw aan gekomen vrijwilligers zifih ook een Ne- derlander bevond er zijn nog een oud koloniaal, ridder M. W. «n een land genoot, die hier in dienst geweest zijnde, over Duitsehland in Albania is terecht gekomen hebben hij en de andere offi cieren uit Nederland hun gedaan, urn den hoor Vte belazen weer terug te t,nan, ook het daarvoor benoodlgde reis- geld bijeengebracht. I n zoo heeft de hoer Vogelsang tege lijk met de officieren Snellen van Voi- lenhoven en Doorman je terugreis weer aanvaard. Onder de overwegingen die do Noderiaridscho officieren to Durazzo lie ton gelden was vooral deze, dat de Ne- «bilander» stonden hulton alle officieele bescherming, daar enkel de zon grootc 1 uroppeacbe mogendheden er door oor- logsachepen en in de eontröle-ooiumlssie vertegenwoordigd waren. K„ waarschijn lijk mede deze dat, zooals ook onze vrij williger spoedig heeft kunnen (lemcrken, het fn de tegenwoordige omstandigheden eigenlijk geen aanbeveling zon verdie nen nieuwe krachten uit Nederland te wor sen. De .ongedurige en ondernemende jonge man beeft non mooie reis gemaakt en een Interessant kijkje genomen in de beleger de stad, ook in het internationale solda 1 teulegioen, rfa|trhezlgj to 'zldlr ibnrfi t»»vér pjton ierj jgiwelk uuyj .Uül\zaak"ds -gewér- dé,, tt WJ .tlifRHWw.. v wf iffiif+t, -»« dèt iedereen er scnijnt te kunnen cofu- mandeeren terwijl de Mbret zelfs het pra ten in het publiek aan zijn vrouw over laat. Do heer Vogelsang is er een spaar duitje armer door geworden, maar rijker lu ervaring en herinnering, bolde van blijvende waarde. i n besluit de Kamper Ct." een van OIJZP eerste vragen heeft de heer Vogel zang tot ons genoegen dadelijk kunnen ontkennen. Van de lieweerde „witheld'" van majoor Koelfseina had hij niet» ge merkt. Zoo zullen, hopen wij, p gruwelen, welkiv' ah' ttoajmn-^itr <bm naéli san i g< vftngAip»fl^p ,*ou b'jiifeoo: ditdrie- ''trol' "1 i llllW»'" j- De Vorst van Allianiti. De hoer 1. Simons, correspondent van do Telegraaf to Durazzo, doet thans in Uit blad een boekje open over den Vorst van Albanië en diens gemalin. lfij schrijft: „Uet schijnt tijd te worden om hot scherm op to halen, lu uiijn brieven zweeg ik over don Vorst en de Vorstin van „Durazzo". De Vorst look me niet belangwekkend genoeg oui er over te schrijven en van de Vorstin hoorde ik uiiaangenaamheden, die ik toen Itever ver zweeg. Nu echter oen Keuter-telegram be richt, ilnt kapitein Fabius zijn ontslag beeft genomen, wijl de Vorst van Du razzo zich onaangenaam heeft uitgelaten over zijn werk en lult.-kol. Thomson niet meer under de levenden liehoort, acht ik •"ij genoodzaakt over do twee majesteiten de dingen te zeggen, die noodzakelijk zijn. De Vorstin is een nloht van den Ko ning van Roemenië. Aan het Uoctuceu- sehe hof was zij «oer gezien en mor. kende haar eerzucht en 'trots. Toen dan nuk de post van Vorst en Vorstin van Alluuiifi te Londen gecreëerd werd, solli citeerde zij naar de bewuste betrekkingen, liet spreekt vanzelf, dat oom ('arol haar aanzoek steunde en kort daarop vernam de wereld, dat de TWns von Wied en de zorgt, er voor, dat de dames vooral niet vergeten, welk oen oer het is tot de ver wantschap te behooren van den dichter van „Iwan de Verwchrtkkelijke". Do oude heer *on Fernow- werd door een leverkwaal gedwongen zijn pensioen te vragen. Hij slijt zijn laatste dagen in een kleine liadplaata onder de liefdevolle verpleging van zijn vrouw. „Hoe lang hij hert zal uithouden, staat te bezien," zegt Llse en laat daarbij ra den of zij de leverkwaal of de verpleging der teedere echtgenoote op het oog heeft. Katharina luistert gaarne naar hef ge praat van haar vroolijkr vriendin en dat f» zij nooit moede. Zij denkt nou haar treurig verleden daarbij en «dan gevoelt r.|| hoe gelukkig zij Is. EINDE. u.i Is Prinses de „job" in Albanië gekregen hadden. Keizer Wilhelm heeft den Prins meer malen afgeraden om naar Albanië te ver trekken. Doch de Prinses von Wied bleef op haar standpunt staan en zoo beleefde men het fn Duitsehland, dat de naam von Wied verbonden werd aan Albanië. fieen sterveling in Duitsehland koester de eenig vertrouwen in de capaciteiten van WUhehn von Wied. (Jroote en kleins bladen beschouwden de hcele affaire als een „farce". Doch niemand had verwacht dat een Duitacb officier, die men tot Vorst van Albanië benoemd had, reeds bij den eersten aanval der rebellen het hazenpad zou kiezen. Welke uitvluchten men ook verzocht heeft, dat men ook ver zonnen heeft om die vlucht in «*jn ander daglicht te stellen, een feit is het en blijft het, dat de Vorst van Albanië jam merlijk de vlucht heeft genomen, terwijl de Nederlandscbc officieren van de Al- baneeacbe gendarmerie roet mannenmoed bet land verdedigden. M«n herinncre zich even de houding van kapitein Sar, die met oen troepje van 50 man 6 uur lang te Heliiak stand hield tegen een overmacht van rebellen en den nutleloozen opoffe- ringsxin van majoor Koelfsema, die met 200 ongedisciplineerde tnenschen, waar van de helft direct op de vlucht sloeg, een uitval waagde om kapitein Har te reddën Hier een anecdote van den Mbrct. Na- dal kapitein Sar 36 uur in touw geweest was, zonder een seconde slaap, zonder eten, werd hij door de rebellen als on derhandelaar tiaar Durazzo gezonden. Hij kwam bij den \Thret in den Konak, om verslag te brengen van zijn tocht en do voorwaarden der rebellen. Hoewel kapi tein Sar doodmoede was, liet de „koning" hem 1/ uur lang In zijn „hooge" nabij heid staan f zonder er een seconde aan te denken den pood-moeden officier een stoel aan te bieden I Ik schreef rail» begin Juni uit Duraz zo, dat dr. Kedlingius een Alhaneesch dokter tiaAr Italië gastuurd had om ver bandmiddelen, clilrurgische artikelen en instrumental, draWltaren voor gewonden, bedden enz. te laten halen. Hij had hem uitdrukkelijk last igegeven alles medo te I rengftn. I)e uitval kon lederen dag plaats vinden. Fr was Absoluut niets in Du razzo om een groèt aantal ge wonden te verplegen. De AlAanecsche dokter keer de terug zonder kas mede to hebben go- bracht! Reddlnglus \ging daarop nftgr ie "VorstTn van AftwmW en rftaddr- tiaar i|it- UslfWrj Ogttpddell Jk naar Italië terug Ie sturen en alle Im-ik o- dTg<lIiê3eh merle lê fatten brengen. Tr tr al gijn pogingen weiierde de Vorstjn den dokter te laten vertrijkkon. I en ander staaltje van de tnenschlie- v endheid dezer vorstin moet ik hier mel den. De Oostenrljksche marine-doctoren wiston dat er een uitval zou plaats heb ben. 's Nachts lieten zij tegenover het kleine hulpliospltaal In den tuin van den konak oen verplaatsbare barak opslaan met 1H veldbedden, Morgens ons 10 uur was alles gereed. Drie gewonden die pp den grond lagen in liet hospitaAl- IJU» had nleiv 'fw-drt cttfl t^faat» goguvpn in 'dh Itftfhk.'^Pf-gen 'hhlf elf verscheen do Vóivtlrt ^<-ii'Itezoek'te bréngen aan' •de gewonden. Zij zag do bSrak 'on whs («'it hoogste vertoornd, dat men deze zon der haar te raadplegen in haar tuin had opgeslagen. Ik moet uitdrukkelijk vertel len, dat uien In het palcis niets van de barak kon zien! Zij gaf het bevel, on middellijk de Itarak to doen verwijderd, Irots de pogingen der doctoren en dc boosheid van dr. Keddingius. Luit-kolonel Thontson vertelde mij: De prins zegt niets of stommiteiten. De prin ses staat meestal aehlcr hent, trekt hem tuin zijn jas en fluistert hem do woorden toe, die hij moet zeggen Hij is een slappe man. ledereen heeft vat op hem. Hij verandert 20 maal van opinie, wan neer hij 20 verschillende raadgevers bij hem krijgt. Ik moet trachten een over wegenden invloed op hoiu te krijgen. Kapitein Fabius had den terugslag van «•en der kanonnen tegen zijn rechterknie gekregen. De knie was dik opgezwollen Fabius liep als een kreupele langs den weg. Dr. Keddingius, had hem bevo len rust to houden. Fabius zei dat dit onmogelijk ging. Hij krukte voort en hij* bleef in touw. 's Nachts moest hij naar de I tatter ij. Hij kon ternauwernood loo- pen. Strompelde toch naar het paleis en vroeg aan den hofmaarschalk von Trotha of hij de brik mocht gebruiken out hem naar de kazerne te brengen. De heer v. Trotha weigerde ntti naam van den vorst. Onmiddellijk na den dood van luit-kol. 'hotuson verschenen er nieuwe raadge vers» op de vlakte. Een daarvan, een ge- zen Oostenrljksch officier, wist zich in het vertrouwen van de vorstin in te dringen en via haar bij de vorst Willem. De bewuste officier deed dienst als vrij williger en stond onder commando van de Neder landsohe hoofdofficieren. Hij raadde den kouing aan om een der ka- nonnen op een boot te plaatsen en op dio wijze de opstandclingn te beschieten. Het plan was reeds door Thomson afgekeurd onzinnig genoctnd. Fabius vernam dit plan avonds en vernam dat men reeds bealf was het kanon in te schepen. Trots" zijn protest geitenrde dit. Den volgenden Jag vernam hij, dat de koning op aanra den van denzelfden officier 4 nieuwe ka nonnen bij Skoda besteld had, zonder een oogenblik met de Nederlandsche officie ren daarover te spreken. Ofschoon de Nederlandsche officieren reeds 4 maanden te Durazzo waren en el- ken dag hun leven veil boden voor de zaak van den vorst, had hij' nog geen geen enkele uilnoodiging toegezonden, ter wijl de marine-officieren van de Italiaan- eche, Oostenrijkse!»» en Engelschc oor logsbodems met invitaties overladen wer- d«-n. De volgende anecdote geeft het beste beeld van den dapperen vorst van Al banië. Luitenant-kolonel Thomson was ge sneuveld. Majoor Kroon was 'b nachts uit Aiessio naar Durazzo gekomen om het bevel over te nemen. Majoor Kroon or donneerde, dat de Malissoren en Mirridie- ton 's morgens om 2 uur present moes- ton zijn. Zooals ik uitvoerig mededeelde, en seinde, kwamen de kerels eerst 's mor gens 6 uur. Kukten toen, gedreven door hun bisschoppen, togen Iiastboel op. Ma joor Kroon stuurde een estafette tiaar den vorst en Uet hem vragen om dc achterhoede te leiden, of met hèm. Kroon, in de 'voorhoede te vechten tegen de re bellen, Majoor Kroon kreeg geen antwoord. J)e prins bleef tbuis Hij kwaut togen 11 uur bij de batterij van Fabius en ver* ndt'u later, dat de colonne Kroon terug was geslagen. Het schitterend voorbeeld van luit.-kolonel Thomson scheen geen invloed op den dapperen vorst van Al banië te hebben uitgeoefend." Ten slotte dringt de heer Simons cr op aan, dat de Nederlandsche Kegeering generaal do Veer zat opdragen om de Nederlandsche officieren in Albanië van hun verbintenis te ontslaan en naar het vaderland te doen torugkeeren. Het pantaerschjp „Noorbrabant'1, gisteren voor oen tocht op de Noord zee vertrokken, komt 8 Augustus weer terug. In het laatst van Augustus worden de oorlogschepen gereed gmaakt voor het houden van gezamenlijke oefeningen in de tweede helft van September op de kuBt. Het pantserschip „Heemskerck" heeft order gekregen, van Curasao naar Havannah te vertrekken, teneinde de „Kortenaer" te ontmoeten, die dan naar Nederland zal terugkeeren. Zoo noodig zal de „Heemskerck" in de Mexicaansche wateren vervan ging van de „Kortenaer stationeeren. Het XXJe Wereldcongres' voor den j •0,*) - Vrede, to Woenen. Thans hebben reeds 152 personen ziph AArigemcId als deelnemers aan de ^e- uuwiwolinppcJijku rei», >doqr „Vrede door Kocht" uitgeschreven, tot bijwoning van hut XXIo Wereldcongres voor den Vrede. In het bestuur der Reiscommissie is ecnige verandering gekomen, noodzakelijk geworden door het vertrek van den voor zitter, Jhr, Mf. H. W. van Asch van Wijck, naar Suriname, en het bedanken als onder-voorzitter van den heer Mr. M.,_ J. van dor Flier, die eveneens verhin derd is naar Woenen mede to gaan. Het Bestuur der Keiscommissie is thAhs: H. vaji Mandcre, Voorzitter; Mevr. 'F.schauzier—Pëhst, onder-voorzitster; It. A. Vortfeij, I. penningmeester; Mevr. 'C. A. de 'Jong'van Beek oh Donk-Klui ver, voorzitster van het Dgfnes-Conlitó A. Pieters, B. Iloltrop; Jhr. Mr, B. do Jong van Boek en Donk, eerste secreta ris Mej. L. Maronier on Mr. H. J. Sehwartz, tweede secretarissen. De itoiscommlBSic mocht de aangename tijding ontvangen, dat Hr, Ms. Gezant te Weenon gaarne bereid is de Nederland sche 'ongresdeelnemers te zijnent to ont vangen c Hospitaal afgebrand. Do correspondent van de N. R. Crt. te Batavia seint Den 20en dezer is het hospitaal te Sablimbingen (Borneo) van de gou- vernementssteenkoolontginning tenge volge van de ontploffing van een kooktoestel afgebrand. De zieken kon den in veiligheid gebracht worden. Mr. G. Moll, f Met een extra trein van de H. IJ. S. M. is gisteren het stoffelijk over schot van wijlen mr. G. Moll, in leven directeur van de Bijbank der Neder landsche bank te Rotterdam overge bracht naar Westerfeld bij Haarlem ton einde aldaar in het familiegraf te worden bijgezet. Aan het station D. P. waren velen tegenwoordig om den overledene een een laatsten afscheidsgroet te wijden. Onder hen was de wethouder Stule- meyer als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, verder enkele raads leden en oud-raadsleden, een groot aantal directeuren van finantieele in stellingen enz. Achter den van binnen met rouw- draperiën bekleeden wagon waarin de lijkkist werd geplaatst, volgde een salonrijtnig waann de familie plaats nam. De staking aan de Tram in den Haag. Het einde in het zicht? Ten einde de oplossjng te bevorde ren van het aroeidsconflict bij de Haagsche Tramweg-Mij. en, voor zoo veel noodig, nog waarborg te bieden voor het welslagen van de door den Raad van Beheer dier Maatschappij toegezegde regeling der arbeidsvoor waarden van het personeel, hebben burgemeester en wethouders hetwen- schelijk geoordeeld en besloten een commissie in het leven te roepen, welke den Raad van Beheer bij de samenstelling dier regeling zal bijstaan en van advies dienen. De heeren Mr. dr. Ant. Van Gijn, Thesaurier- Generaal aan het Departement van Financiën Dr. W. H. Nolens,, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en Mr. J. B. Peyrot, lid van den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten hebben zich een benoeming tot leden dier Commissie laten welgevallen. In overeenstemming met het door de Haagsche Tramweg-Maatschappij ingenomen standpunt, dat de regeling der arbeidsvoorwaarden van het per soneel aan Burgemeester en Wethou ders ter goedkeuring zou worden aan geboden, heeft het bestuur, ook zonder dat het bij de samenstelling van een zoodanige commissie zou worden be trokken, zich tot samenwerking daar mede bereid verklaard. J Burgemeester en Wethouders vleien zich, dat thans een beëindiging van het conflict kan worden tegemoetge- zien. De besturen der arbeiders-organi- satie's hadden gisteren een conferentie met een aantal notabelen onder wie leden dor 2e Kamer als de heeren Van der Voort van Zijp en Duymaer Van Twist en Gemeenteraadsleden. De Directie der H. T. M. vraagt nieuw personeel tegen een loon voor conducteurs van f 11 als aan- vangsalaris tot f 13 na 4 jaar voor wagenbestuurders van f 11fj.5 na 5 jaar benevens om de 7 dagen een vrijen dag. Deze loonen blijven beneden die, wolko de stakers eischen. De vrije dag is zooals men weet door hen geëischt. De Haagsche Tramweg-Maatschappij heeft besloten per advertentiën in vijf tig Nederlandscben bladen gegadigden op te roepen naar de betrekkingen van bestuurder en conducteur in vas ten dienst bij de onderneming. Ongeoefend personeel Ren motorwagen van lijn 8 (Sche- veningenDen Haag) kwam gister middag te ongeveer 1 uur in aanrij ding met een aanhangwagen van dezelfde lijn. De tram die uit de Bad huisstraat kwam, reed hij het kruis punt op de Scheveningsche' weg op een aanhangwagen van de tram die van het Plein naai Hcheveningen reed. BeSde wagonB werden bescha digd. Bestuurder en passagiers kwa men met den schrik „vrij, de laatsten vonden het echter veiliger te voet verder te gaan. De Staking te Zaandam. Duitsche work willigen teruggezonden. In opdracht van den Hond van Werk gevers in het Houtbedrijf zijn gisteren avond te Zaandam 44 Duitschers aange komen om te werken tijdens de staking bij een tweetal firma's daar tor plaatse. Deato Duitschers zijn bij aankomst op het station ontvang«jn door burgemeester tor Laan en de wethouders Duijs, Donia en Kamphuis en van der Laan. Nadat zij in de wachtkamer derde klasse, waren gebracht, werd hun medegedeeld, dat hun ne papieren niet in orde waren on zij daarom over de grens zouden moeten ge leid worden. Dit besluit nam burgemees ter ter Laan, niettegenstaande het pro test van* den rechtskundigen adviseur der patroonsvereeniging en den leider der Duitschers, die verklaarde dat met de zelfde papieren in Rotterdam, Tiel en in Hptnburg genoegen was genomen. Het ïfandelsblad van hedenmorgen be vat omtrent dat optreden een bijzondere correspondentie, waarin wij het volgende lezen: 5 Wij hebben burgemeester Ter Laan gevraagd, op welken grond de Duitschers niet werden toegelaten, waar zij toch, volgens hun beweren, voldoende papieren hadden in den vorm van i»ewijzen van to zijn ingeschreven bij de politie of van te hebben voldaan aan hun militairen dienstplicht. Burgemeester TerImm verwees one naar art. 1, 2e lid, van het vestigings verdrag tusschen Nederland en Duitsehland gesloten. Dit verdrag is op 17 December 1904 te 's-Gravt*nhage tusschen Nederland en het Duitsche Kijk gesloten. Artikel 1 luidt aldus: „De onderdanen van elke der beide contracteerende partijen hebben het recht zich binnen Bet gebied der andere partij te vestigen of bij voortduring of tijdelijk aldaar te verblijven, indien en zoolang zij de daar geldende wetten en verorde ningen naleven. Om op dit recht aanspraak te kunnen maken, moeten zij voorzien zijn van gel dige paspoorten o! andere bijwijsstukken. voldoende om hunne identiteit en --muma liteit te staven; de beide partijen zullen bij uitwisseling van nota's overeenkomen welke papieren, behalve de paspoorten als voldoende bewijsstukken zullen wor den aangemerkt." Bij onderlinge overeenkomst van 29 0c- tol*T 1906, g. wijiigi! en ganMkt bij beelull van 3 April 1911 (Sluubl^i no. KM) ie bepaald: 1. Ale bewijestokken in den zin van artikel 1, lid 2, van het veetiginggver- drag, zullen behalve de paspoorten be- schouwd worden: do door de bevoegde Duitsche ailtori teilen algegeven Heunatscheinc, voorzoo, ver zij binnen de laatste vijl jaren geven ol voor vernieuwing aigeteekend zijn en de handteekening van den houder dragen." Slechts twee der Duitschers (de eea bleek eigenlijk een Deen van geboorte la zijn, de andere kwam uit Beieren) had den een paspoort ol Hehnatschein. Deze. zouden due kunnen blijven. Mr. Van Zuylen protesteerde tegen deze toepassing van het vestigingsverdrag, doch het haatte niet. Wethouder Duys haalde do noodige papieren vau het Stadhuis, o.a. een formulier waarbij de burgenjeesi ter van Zaandam gelastte, dat de Duit schers onder politiegeleide over de greua zouden worden geleid. De heer Duys raadpleegde een spoor- boekje en constateerde, dat de Duitaehera nog denzelfden avond via Enschedé over de grens konden geleid worden. Knache- d«! is een der plaatsen, waar volgenade bijlage van het vestigingsverdrag de over neming van uit te leiden personen zal geschieden. De grenscommissaris daar ter plaatse werd telegrapisch van een en an der op de hoogte gesteld. Wethouder Duys tnad^tgST"'aldus besloten, opnieuw naar ^buiten om de v<# zamelde menigte vóór hpt stationspleia toe te spreken. Onder ho#a's deelde bjj roede, dat de Duitschers weer naar hufs gingen on dat do overheid streng onpar tijdig was opgetreden, met handhaving van de wet. Hij verzocht verder Je me nigte' om het der politie niet latffg te maken, dqch rustig naar buis te gaan. (Hernieuwd gejuich.) Onder de Duitschers. Inmiddels waren de Duitschers nog steeds ouder politio-toezioht ih de derde klas-wachtkamer. Niemand werd daar toe gelaten, en om nieuwsgierigen te weren, was de verkoop van perronkaartjes stop gezet. Een enkele reis derde klasse Ileui- brug bleek evenwel wonderwel als per- ronkaarlje geschikt to zijn. Zoo kwausm we dan ook in de derde-klasse-wachtka- nier terecht. Daar stondpn de Duitschers te midden Van hun pakken bagage, alle gewikkeld In dekens van uniform model. Het wel een heterogeen gezelschap, dat w,< hier bijeen vonden. De Duitschers, som migen als heeren, anderen als werk lie-1 den gekleed, van zeer verschillenden leef tijd en uiterlijk, waren zeer verbitterd. Ze klaagden hun nood aan enkele werk gevers, die zich tusschen hon bewogen, of aan de ZaandamsChe politio-agcnton, die hen bewaakten. Es 1st haarstr&ubend!" zcide een der Duitschers tot ons. „Ueberall halte ich gearbeitet, in Belgien, In Frankreich, aber nie sind wir von der Polizei a us- ge wiesen worden wie hier." Die ganze geschichtc ist politik I" zeide wijsgeerig een andere. „Der Biir- germefster ist rot, durch und durch!" Intusschen had de liedoelde burgemees ter zich met den commissaris van poiitio op een liank aan een tafeitje in de wacht kamer gezet om op een lijst de Duit schers hun namen te doen teekenen. Het scheen dat de heer Ter Laan vermoed de, dat de namen niet juist waren opge geven, althans zich tot de Duitsche» richtend, zeidp hij: Wonn ihre Namen falsch sind, 'wird die deutsche Polisei das wohl bemerken. Een gemor steeg op uit het gezelschap op en eenig«*n hunner, onder wie hun geleider, een korte, stevige kerel, namen zelfs een dreigende houding tegen Zaan- dam's burgemeester aan, zoodnt de aan wezige politic-agenten het noodig vonden naderbij te treden. Maar onvervaard klom burgemeester Ter Laan op de bank, waarop hij geze ten had. En toen volgdo een toespraak, zooals er wel zelden een door een Ne- derlandsch burgervader gehouden zal zijn. Afkeurend gemompel onder de Duit schers. Hun leider protesteerde luide. Halton sie das Maul! voegt de bur gemeester hen toe, wederom onder af keurend gemor. Wenn ihre Papiere nicht in Ord- nung sind, zoo gaat de burgemeester voort, kénnen sie nicht hier kommen. ,Aber wenn ihre Papiere in Urdnung sind sind wir, Holl&nder, die besten Leute der Welt. Schamper gemompel. Dann Sind Sie uns willkommen und kénnen Sie frei in die Stadt gehen, In sluit burgemeester Ter Laan. Wethouder Duijs is intusschen in debat geraakt met een paar der Duitschers. Sie sind Seine Majest&t der Streik- brecher!" hooren wij hem tot een hun- ner zeggen. Wenn sie das in Deutschland gesagt hitten, würden sie acht Monate bekommen halten, is het antwoord, dat hij krijgt. Was soil man dann sagen? vraagt de heer Duija. Het vertrek. De trein van 8.07 is intusschen voor- u Het sein tot vertrek wordt ren. De Duitschers pakken mopperend M bagage bijeen en veriaten de wacht- r. Burgemeester en wethouders doen hm uitgeleide tot aan den trein. De Duit- rtAers stappen in en met hen eenige po- Utkéeambten onder lieve} van een inspee- M mr, die hen tot Enschedé zuilen verge- piien- Ook het tweetal Duitschers, dat Kijven mocht, omdat de papieren in orde varen, verkoos liever mee terug te gaan. Dan stoomt, met ongeveer tien minu- tro vertraging, de trein weg. De menig te voor het station is blijven staan en beft een luid hoera aan ais de trein met |e Duitschers wegrijdt. In Amsterdam geeft de doortocht der Duitschers nog aanleiding tot een relle tje. De twee Duitschers, wier papieren in «de waren, bleven hier achter. De an- Jeren wilden dit voorbeeld volgen. De politie kwam er aan te pas, en dreef Je menschen met do blanke sabel in den trein. Wij. vqgMMpen, dat de Duitschers, dan voorzien wW»de noodige papieren, binnen eenige dagfn weer zouden terugkomen. Voor het bureau, dat henleverde, is het geval een schadepost in dien zin, dat liet zich verplicht had tot levering der werk krachten aan de fabrieken. In verband met enkele berichten om trent de staking van Zeelieden op stoom schepen in de algemeene vrachtvaart te Amsterdam, verneemt de N.R.Ct. dat alle stoomschepen, welke bij deze staking waren betrokken, de stoomschepen Kpsylon, Ze- ta, Gamma en Britsum, door bemiddeling ran de scheepvaartvereeniging te llotter- Idam togen de bestaande gages, van nieu- p bemanningen zijn voorzien. Mochten de zeelieden to Amsterdam bij Ruin houdtt# volharden, dan zal de Scheep- Kvaartvoroeniging ook in de toekomst voor |de bij haar vakgroep Reederij aangesloten rrooderijen te Amsterdam opkomen en tegen ■leze en dergelijke syndicalistische sta- Ikingeri scherp stelling nomen. Een vaste slaper. Zaterdagavond arriveerde te Nieuwe Schans met den trein van 8.15 een wan, die in. Znidbroek had bohooren nÜtAe stappen. Hij sliep zoö vast dit hij nergens iets van bemerkte. Om pl.ra. kwart voor 10 werd hij wakkêr en begreep heelemaal niet, waar l|jij was. Daar de laatste trein om 9.12 van hier vertrekt, moest de man over nachten en wachten tot Zondagoch tend, om naar zijn woonplaats terng te keeren. Wel een bewijs, dat iemand vast kan slapen zonder dronken te zijn. (Prov. Gro. Crt.) Het spoorwegongeluk bij Nijeveen. Omtrent de ontsporing van den trein, die Woensdagmorgen ongeveer half e/f van Nijmegen in de richting StpeiJ- Wijk vertrok, kunnen wij nog hét volgende med^deelen* De oorzaak van het ongoluk is nog onbekend. De ontsporing had op of even voorbij den wissel plaats, nadat het station was gepasseerd. De trein had gelukkig nog maar weinig gang. De locomotief zit diep in het zand, de tender is daar boven op geloopen, terwijl de daaropvolgende goederen wagen met de buffers onder de buffers van den tender is geschoven. Hot ^daaropvolgende 3e klasse personen rijtuig is mede uit do rails geloopen. De rails zijn verbogen. Gisterenavond is bij de spoorbrug lover de Delfshavenache Schie de 11- jarige scholier H. v. V. met zwemmen verdronken. Het lijk is 3 uren later jfopgevischt en naar de ouderlijke wo ning gebracht. t Bij een kort doch hevig onweder sloeg Woensdagavond do bliksem in de kapitale landbouwerswoning van den heer J. Hartkamp, bewoond door den landbouwer P. Punter te Kollon- koto, bij Steenwijk. Het geheele per ceel met bijstaando groote schuur Hrandde tot den grond af. 't Vee, dat •p stal stond kon gered worden, 't Grootste deel van 'tvee liep in de "weide. Al 't voorradige hooi en 't grootste deel van 't meubilair ging verloren. Naar wij vernemen waren huis en plboedel verzekerd. (Tel.) t Bliksem-ongelnkken. Nabij IJlst is Woensdagmiddag de 14-jarige P. Rollema door den bliksem getroffen en gedood. R. was met zijn vader en broeder aan het melken beide laatsten bevonden zich op kor ten afstand van den getroffene, doch ^bekwamen geen letsel (N.Crt.) Door electriciteit gedood. Men meldt uit Kollum aan de N. Crt.: Gisteravond is te Zwager veen (Kol- faunerland) bij het onweer de tak van •en lindeboom door den bliksem ge- Moffen en gebroken. De tak viel op een electrischen draad met een stroom- sterkte van 220 volt Vrouw Thomas Mulder die haar «oontje daar vandaan wilde halen, kwam in aanraking met den neerge vallen draad en kreeg den stroom door het lichaamZg werd onmiddellijk gedood. M Gevecht tnsschen een spin en een kikker. Té Lekkerkerk is iemand getuige geweest van den volgenden moord in de dierenwereld Een halfwassen kikker werd achter volgd door een bijzonder groote spin en moest het ten slotte tegen zijn vervolger afleggen. De spin besprong toen haar slachtoffer en bracht het een beet toe in de keel. De kikker liet een pijnlijk geluid hooren, strekte de pooten uit en stierf. Bij onderzoek bleek, dat de wond voor het onge wapende oog nauwelijks zichtbaar was. Hoefijzer-Verbond. De plannen voor het Nederlandsch Kinderherstellingsoord zijn gereed. Do bedoeling is om, wanneer de hoefijzer- week aan de verwachting boantwoordt en nog voldoende geld inkomt reeds begin September tot de aanbesteding over te gaan. Tot 20 Juli kwam een totaal bedrag in van: 70.301.495 gulden. Het volkszangorgel. Men schrijft uit 's Hertogen bosc.h aan Het Centrum Het fraaie en klankrijke orgel van de Vereeniging voor R.-K. Volkszang heeft in onze stad zijn propaganda- tocht begonnen. Een propagandatocht die hier een ware zegetocht is ge weest. In de verschillende straten der stad heeft het orgel zijn liederen laten weerklinken en overal werd het ver gezeld en omringd door honderden en honderden, zoowel grooten als kleinen. Op de markt werden 's middags dapper dc liederen meegezongen én Ook in dé floten waa duj mpeatal hét gevftl. Ywrol dejerigfl w>i)« fl# (toe4e lied tlit het bundeltje, dat, in .tajfjjke exemplaren voor den luttelen prgs van zes cent te koop werd geboden en gekocht werd. Maar prachtig word 's avonds bij het concert in het plantsoen, dat ge- geven- werd door het stedelijk orkest, do kroon op het werk gezet. Daar waren honderden naar toegestroomd In de pauze werden eenige liederen op het orgel afgedraaid, waarna het stedelijk orkest hetzelfde lied herhaal de, aldus het volk nopdigénd tot meè- .qingeu. Eh lwt ivolki heeft, moogezoh- gen uit volle borst. Ook hiér word<jn weor, Vele boekjes verkochè, Onmonschen. In de laatste dagen is het te Venlo wederom tweemalen voorgokomen dat onmen8chon op beestachtige manier paarden, die in den omtrek dier stad in de weide liepen, martelden, waar schijnlijk met het dool op den eigenaar een lage wraak to nemen, schrgftDe Geld. Zoo werd een der dieren, oen waardevolle merrie, met een mes, be streken met vergift, in de lies gesto ken, zoodat het arme dier moest worden afgomaakt en zelfs het vleesch gedeeltelijk voor de consumptie onge schikt was. Op een andere plaats werd een paard met een mes den kop doorkerfd op afschuwelijke wijze. Dit kon evenwel behouden blijven. GOUDA, 24 Juli. Examen Nod. Toonkunstenaars- vereeniging. Heden slaagde te 's Gravenhage voor examen Ned. Toonkunatenaarsvereoni- ging, diploma voor koorzang Mej. Lena Barends, leerlinge van don hoer J. H. B. Spaanderman. Op de voordracht voor Onderwijzer aan school No. 103 to Amsterdam is geplaatst de heer E. Bloemendal, On derwijzer alhier. Door de politie te Rotterdam is aldaar aangehouden een minderjarige nit Gouda, wiens opsporing door den Commissaris van Roiitie te Gouda was verzocht. De aangehoudene is naar zijn woon plaats hier teruggebracht. Boskoop. Hier bestaan plannen om den geboortedag van H. M. de Koningin luisterrijk te vieren. De oude feestcommissie, welke voor eenige jaren ontbonden werd, heeft gemeend met het oog op 't feit, dat al eenige malen de verjaardag ran H. M. bijna onopgemerkt voorbij ging, het roer weder in handen te moeten nemen. Een vergadering om tot dit doel te geraken, zal eerstdaags gehouden worden. Woddinjrveen. In de Woensdag avond j.l. gehouden vergadering van den Raad dezer gemeente waren tegen woordig de leden J. Bruins Slot, A. Jonkheid, G. v. d. Akerboom, Joh. Visser, Johs. Alblas, D. Brommer Jzn., H. D. v. d. Weerdt, J. G. Herfst, W. Hijkoop J.F.zoon, J. van Bergen en F. A. v. d. Torren. Voorzitter de Burgemeester, secretaris de heer A. Kreupeling. Aan de orde is allereerst mededee- ling der diverse ingekomen stukken w. o. m. reclames tegen den aanslag in den hoofdelijken omslag van G. Okkers en A. de Joode. Voorts is ingekomen de rekening over het dienstjaar 1913. Hieruit blijkt dat de gewone ontvangsten hebben bedragen f 56456.52 en die der uit gaven f 57406.20, die der buitenge wone ontvangsten f 68881.98 en de buitengewone uitgaven f 65932.93'/g een batig saldo alzoo van f 2949.04 Het totaal der uitgaven f 125338.50 en de ontvangsten f 123339.13'/j, een batig saldo dus van f 1999.36 Vj, zoo dat de rekening sluit met een nadeelig saldo van f 949.68. Voorts was van de Waterleiding commissie ingekomen een rapport waaruit o. in. blijkt, dat die commissie zich in verbinding had gesteld met de Maatschappij Ozon werker Nederland te Schiedam. De prijs van het water, gereinigd door Ozonneurs, zou blij kens het rapport komen te staan op pl.m. 18*/% per M3. Voor de stichting van een Ozonwaterwerk zou rond noo dig zyn f 90300.Volgens de ge gevens van do Ozonmaatschappij moet voor rente en afschrijving gerekend worden Z°l0 of per jaar f 0321. voor salarissen, materiaal vernieuwingen etc. wordt gerekend- 2200. voor kolen on onderhoud der locomobielen - 600.}- Totaal f 9121.1- Gorokend Wordt op eon afname vén 50.000 M3. per jaar. De commissie adviseerde den Raad 1°. haar te mach tigen de onderhandelingen met ge noemde Maatschappij voort to zetten en 2°. zich in beginsel uit te sproken voor of togen een waterwerk op den voet als hiervoor aangegeven. Ter verduidelijking van eon en ander merkt de commissie op dat ook al geschiedt de exploitatie de eerste »2 jaren dpor Ozonwerken, de gemeente aanstonds de winsten uit het bedr|f trekt; of ,de verliepen mout dekken., Zij verbindt zich derhalve per jutr de bedrijfskosten begroot op f 9121. te voldoen, waartegenover staat de ontvangsten wegens den verkoop van water aan de ingezetenen. Wanneer het de commissie noodig voorkomt, zullen den Raad eerlang voorstellen bereiken. De Raad verldaart zich in beginsel voor een Ozonwaterwerk en zal aan do Mij. verzocht worden go- detailleerde toekeningen en begrootin gen in te zonden, opdat een decisie kan worden genomen. Van II. Mathot uitgever van het Waddinxveensch Advertentieblad was ingekomen een schrijven waarin hij vraagt tot dekking der onkosten voor het opnemen der officieele kennisge vingen etc., hem tot 1 Januari 1915 een subsidie te willen verleenen van f 50.De Raad beschikte op dit verzoek gunstig, onder voorwaarde dat die officioole kennisgevingen etc. komen te staan op de voorpagina van het blad. Van A. M. Bruininki,' boekhande laar alhier een adrea om vergunning voor het ovurbonwen van de sloot ten westen van zijn woning. Besloten wordt dit adres in een volgende ver gadering te behandelen. ■4an de orde is thans de subsidie- verhooging van den spoorweg Gouda- Alphen. Over dit punt der agenda ontston den eenige discussies. Het meerendeel der leden was voor verhooging op voorwaarde dat de haven in het plan gehandhaafd bljjve; de verbooging zal bedragen f 10.000. Met 7 tegen 4 stemmen besloot de Raad de subsidie ad f 30000.reeds toegezegd te brengen op f 40000. en de bovengenoemde voorwaarde aan Ged. Staten te dpen mededeelen. Ter behandeling van reclames in den hoofdelijken omslag en schoolgeld gaat de vergadering over in comité. Na opening deelt de voorzitter mede dat geroyeerd zijn de aanslagen van J. Verburgh, A. de Brugn, P. Zwa nenburg, H. Brinkhorst, Adr. Versluis, C. Kortlever, J. v. Willigen, en dat gehandhaafd werden de aanslagen van J. J. Exalto, G. Uitbeüerae, A. Oudijk, H. J. Bulder, P. D. Stuur man, R. Doornenbal, H. Baas, A. Blanken, C. Neven, K. Zwanenburg, F. Versluis, W. A. Kraan, E. Schou ten, J. v. d. Kraats, J. Stolp, W. van Eijk, P. v. d. Laarse en C. v. d. Wolf. Het geschatte inkomen van J. v. d. Bogaard werd teruggebracht tot f 500.van W. Maas tot f 625. van A. Vis tot f 1200.— en van J. Moorings tot f 450.Een reclame van de -Wed. J. van Helden werd aangehouden. Krimpen a.d. lJsel. By de eergis teren gehouden aanbesteding door het Departement van Koloniën was het laagste ingeschreven voor no. 42, 5200 H.G. naphtaline, Maatschij. tot bereiding van koolteerproducten alhier. De verkoop van het bloempje voor „Herwonnen Levenskracht" heeft in deze gemeente f30.46 opgebracht. De afdeeling van den Raad van State voor de geschillen van bestnur behandelde het beroep van het bestuur der ooöp. landbouwvereeniging St. Catharina" alhier, tegen het besluit van Burgem. en Weth. dezer gemeente, waarbij aan die vereeniging vergun-" ning is geweigerd tot het oprionten van een door een zuiggasmotor van 30 p.k. gedreven maalderij van kracht- voeder met bgbehoorend pakhuis. De provinciale hoofdingenieur, Ge deputeerde staten en de directeur-ge neraal van den Ai*beid achtten het beroep gegrond en adviseeren tot het alsnog verleenen van de bedoelde vergunning onder eenige voorwaarden. Woensdag werd de publieke aan besteding gehouden van den verbouw der Openbare Lagere School. Ingeko men waren 2 biljettenvan L. De Jong Az. te Ouderkerk a.d. I Jsel, voor f 4140 en gebrs. Boer te Krimpen a.d. IJsel voor f 4120. Het werk werd niet gegund. ran het Koninklijk Meteriologisch Instituut te ÓE BILDT. Hoogste barometerstand 768.8 te Horta, laagste stand 740.0 te Lerwick Verwachting tot den volgenden dag: Matige tot krachtige Noordweste lijke tot Zuidwestelijke wind, zwaar bewolkt, regenbuien, kans op onweer, zelfde temperatuur. Eerste Kamerlid failliet. De Haagsche Rechtbank heeft heden Generaal C. M. E. van Löben Seis te Voorburg, lid der Eerste Kamer failliet verklaard. Generaal van Löbén Sols was sinds 6 Dec. 1905 afgevaar digde voor de provjncie Gelderland. De thans gefailleerde is Binds 1887 lid van het Centraal Comité van Anti revolutionaire kiesvereonigingen. Sinds April van dit jaar verblgft de hoer Van Loben Seis, wegens go- schokte zenuwen te Ermelo-Veldwijk. Omtrent zyn ongunstigen finan- cioelen toestand liepen reeds gorui- mon tijd geruchten, waarvan thans de ontknooping is gekomen. Kroonraad in Oostenrijk. Weenkm, 24 Juli. I)e keizer zal een kroonraad doen houden.' De Tramstaking te 's Gravenhage. Conferentie» zonder resultaat. Hedenmorgen heeft oen deputatie vau de staker» een onderhoud gehad met tramdirectie en haar gevraagd lo. alle outtilageu in te trekken, ook dat van den beambte van de Putte. 2o, geeu rancune-maatregelen te nemen. K>. dc ontuiageu beambten in bun o u d e plaatsen weer te heratellen. Be Directie heeft daarop geantwoord, dat wat de eerste vraag betreft, bet ontslagen personeel in aanmerkiug zal ko men voor plaatsing; wat do tweede aangaat, dat b ij z o n d o r e maatregelen niet genomen zulten worden, echter be houdt de Directie zich het recht voor zelf te kiezen wie zij zal terugnemen. Op de derde vraag antwoordde de Di rectie, dat de beambten die in dienst zijn gebleven, bovenaan op de ranglijst komen Omtrent dit onderhoud wordt van sta kerszijde nog medegedeeld, dat volgens mondelinge racdedeeling 75 man niet in aanmerking kouten voor herplaatsing. In de hedennamiddag gehouden verga dering der stakers is daarop besloten met algemeene stemmen de staking niet op te heffen, om dat de Directie weigert van rancune-maat regelen afstand te doen. lieden is lijn 8 (Üezuidenhout-Laaa Meerdervoort) in beperkten dienst in ex ploitatie genomen. REEUWIJK. GEBOREN Marines, ouders J. A. Verkaik en W. Burger. Fleuntje, ouders F. Stouthart en A. van Lien- den. Cornelis Johannes, ouden M. van Leeuwen en C. M. Krom wijk. Gerardns Theodoras, ouden B. Kraan en J. Verkleij. Stefan us Gijsbertsen, ouden A. Vonk en M. van Lidt. VAN DIN 24 JULI 1914. Stiatsleeaiifen Ned. Cert. Werkelyke Schuld 3 pet. Oostenr. Belastingvrije Kronenrente 4 pet, Port. Obl. 3de Serie Amort Schuld 3 pet, Russische Obl. 1906 5 pet. Id. Obl. (Gr. Ruraische Spw.mij) 1898 4 pet. ld. Obl. (Nicolai Spoor- reg) 1867-69 4 pet. Id. Obligatie 6e Emis. sie 4 pet. Japan. Obl. 1899 4 pet. Mexico Afl. Binnenland Obl. 6 pet. Brazilië. Funding Lee ning 5 pet. d. Obl. 1899 4 pet Venezuela Dipl. Schuld 1905 3 pet BMk en Credlet-lmtel Fed. Bankaandeelen loduitr OndernemlngeN American Car Foun dry Comp. C. v. A. Id. Smelting Refining Co. Cort. v. A and. Anglo American Tele graph Cy. Gert. v. A. U. S. Steel Corp. Cert, V. Gew. Aand. Kei. Cretlet lasten, en Cultuur Onderneml Handels ver. „Amster dam" Aand. Jav. Cultuur Mij. Aand, Ned. Handel-Mij. C.v.A. ■Unbouw KUaea, „Katahoen" Mynbouw My. Gew. Aand. Redjang Lebong, Mijn bouw Mij. Aand. Great Cob&r Aand. Petroleam-Ondera. DordsohePetroleum In dustrie Mij. Gew. A, Kon. Ned. My. tot Ekpl v. Petr. Bronn. C.v.A, Shell" The Transp. A Trad. Oy. 0. v. G. A. Scheepvaart mtfea. Ned.-Am. Stoomvaart- Mij. Aand. Stoomvaart-Mij. „Zee land" Preferentie A. Int Mercantile Marino Cy. afgest. Pref. A. Tabak - Ondernem lag ra. Bindjey Tabak Mij. A Dlversei. Maxwel T^and Gpant Cert. v. Aand. Peruvian Corporation Lim. Cert. v. Aand, Spoérwegei. Holl. IJzeren Spoor wegmij. Aand. Mij. t. Expl. v. Staats spoorwegen Aand. Zuid-Italiaan. Spwmij. Serie A-H Obl. 3 pet, Warschau-Weenen Spoorwegmij. Aand. dito dito Act. de Jouiss- Amerika. Atchison Alg, Hypb. Obl. 4 pet. Erie Spoorweg-Mij. Gew. Aand. Union Pacific Railroad Cy. Cert. v. gew. A. Wabash Gew. Aand Pbeminleeninoen. Amsterdam Aand. 3 pet' Hongarye. Theiss-Re- gulirungs-ües. 4 pet.) Vorig* Ktm i om na Mu 77»/,, 77%, HO 78 02'/, 62% 9 86'/, 86% 88'/,. 88% 82'/, 76 82% 36 99"/,, 74 99"/,, 56'/,. 100»/, 60% 49% 65'/. 66 22%. 00%. 69 222'/, 226 220 14 160 4,3/,„ 160 4'%. 164 164 660 660 189'/, 188'/, 120 121 2'/. 27. 94% 94% 2 6% 6% 96 96 96% 61% 97'/ 97'/, 29 24 157,6/«« 100 147% 157'%, GELDKOERS. Prolongatie 2'/j2% pCt. Nat. en Boitenl. Staatsf. stil, Col- toren geen omzet, Tabakkken zwak, Petroleum lager, Rubbers stil, Mijnen prijshoudend. Ut

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2