POTTELBEKG BANDEN NIEUW 200 KAARSEN PHILIPS 14WATT EXCELSIOR sunlibht BRONGAS. 1 Prinses Helena u Koninklijke Marine. Mlmter ol Houdster gevraagd Bioscoop,Gouda Vooruit’1 UWÜil Brokkenhuis. Dienstaanbiedingen Goudsche Courant Benedenhuis. lej.deWecLE. Alter 269* Gedempte Gracht 269' DEN HAAG, BRONGAS 1253? Advertentiën Maatschappelijk Kapitaal f 1.OOO.OOO.-. FEV1LL1 Adverteert in dit Blad. IV^AMAWl IVAAAAAAA^I wwvvwi -HOUDEND’ I BWWX1W Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater. rroefleachjea gratia verkrijgbaar le-CLT DE ZUID-HOLLANDSCHE Maatschappij van Verzekering'op het Leven, HEERENGRACHT 12 - DEN HAAG. HET FIJNSTE TAFELWATER. Extra Kermis-Program met de kunstfilm F. J. J. BOON VAN OSTADE. Tlxaxxs overal: BERICI ha verband met d< drukkerijen te Go vacantie voor de pi I ZATERDAG I, MAA DINSDAG 4 AUGUI gal de GOUDSCHE CO [dagen NIET verschijnt TE HUUR Matroos-torpedomakerj Kleermaker Matroos-kok Stoker 2e klasse POOL’S TANDMIDDELEN M. RAVEN8WAAYZ0NEN Heeren- en Dames^leeding iMTMej. de Wed.1 ALTER. Wie wil prachtig licht hebben? J\ KOOIJ Kz., Leerling-Stoker I fLersle I Rechtvaardig f-ÏÏT Telefoon Inti Met Goud en Zilver K LITER a 15 ct. 1 Jö Agent Amstel-Brouwery, Keizerstraat Tel. 83, No. 148, Gouda. 40 Electr. Dr. A. Brinkman Zn., Good*. DRACHEN-QUELL NATUUR BRONWATER Alle boeken wor den gekaft en bij con tante betaling 5 °/o korting verleend. Speciaal adres voor de benoodigde Tee- kenbehoeften volgons model dor School. geschikt wesschen linnen en STERK HU SNEL. - STEEDS GROOTSE SUCCES. OEN. DEPOT HANN. OUMMIWERKE „EXCELSIOR" FRED.PLEIN 29 Telef. Interc. 5518 N. AMSTERDAM Het eenlgste bronwater waarin het radlumgehalte constant behouden blijft. Gen. Agent voor Holland: CATALONIÊ te Tilburg. Vertegenwoordiger voor GOUDA en OmstrekenJf. Jf. BELONJEJr. til Versterkt het organisme. Ta Gouda verkrijgbaar bijl hebben in de «feed* «wccea. W" Deze advertentif n kosten slechts bij vooruitbetaling 16 regels f 0.35, voor elke regel meer 6 cents. Opgaaf uitsluitend aan het Bureau een modern Het huis bevat 3 Kamen on Suite, Keuken, Tuinkamer, Tuin on Schuur. Boven2 Slaapkamers. Te bevragen Markt 31a. fl komt l) halverwaga tagemoct, II doet al hat work In de helft van den tijd e<> voor do he.lt dor koeten, die U aan groom xoep zou uitgaven. Aunllght maakt, dat Uw goed niet lijdt, Uw handen niet ruw worden en Uw leven geen alavernlj la. De volotroktexulvorheld van Sunlight maakt haar alleen voor het ven koot baar X lijm kant. Kennisgeving, dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis bij Hr. Ms. Zeemacht als: Spannend modem drama in 4 acten. In de titelrol de beroemde BETTY NANSEN. Het eerste duel van Willy. Komiaeh. Van Martigny naar St Bernard. Wonderschoons’Natuur. Pathé Journaal. Interessant. DE GELIJKENIS Comedie fine. Polycarp neemt voorzorgen. Humor. Zie verdere reclame I BW Donderdag voorstelling van 10 uur 's morgens. zyn de beate en goetlkaopate, staan onder voortdurende scheikundige controle en worden sinds 1894 door Nederlandéche Tandartsen en doctoren aanbevolen. Chemische Fabriek L. POOL Zonen, Amsterdam. Wereldtentoonstelling GENT 1913. Bulten mededinging, Lid der Jury. lender beleefde aanbeveling, Hoogachtend, UEd. dw. dieMW. J. T. Swartsenburg, Boekhandelaar. Interc. Telef. No. 287. 60 Men wordt rerzoebt op '1 MERK te letten VIT HST MiOXSUN van GORINCHEM. Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned. one met vermelding van Nom- mer en Prijs, voorzien van nevenstaand Merk, vol gens de Wet gedeponeerd. Zich tot de uitvoering van geeerde orders aan bevelend, J. C. BIJL, voorheen J. BREEBAART IsZ. om in de avonduren de boeken bij te houden en aanverwant schrijfwerk te verrichten. Prot. Godsd. Brieven franco met opgave van ver langd salaris, onder No. 2755 bureau dezer Courant. geeft de HOOGSTE WAAR DE voor Gedragen Koopt geheele of gedeelten van Inboedels. Is ook naar buiten de stad aan huis te ontbieden. Brieven worden vergoed. Let s. v. p. op NAAM en ADRES’. 2fö»A Geil. Gracht 269» DEN HAAG. Hij wende zich tot JAC. KOOIJ Kz. puttenboorder te Wieringerwaard, die zich gaarne belast met het instal- leeren van Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd. Begroetingen kosteloos. Aanbevelend, WIERINGERWAARD. Dames Wilt U bij het opruimen in dezen tijd s.v.p. denken om het Brokkenhuis. Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel. n°. 178, en onze beambte zal halen, wat U wilt missen. De Commissie: W. GOL, Voorz. I. v. DANTZIG, Vice-Voorz. B. D. GROOTENDORST, Pen. I minimum-leeftijd 21 jaar. maximum-leeft. 29 jaar. minimum-leeftijd 21 jaar. maximum-leeft. 28 jaar. minimum-leeftijd 19 jaar. maximum-leeft. 25 jaar, (indien reeds zeer voldoende kunnende stoken, maximum-leeftijd 29 jaar). terwijl voor jongelieden op een leeftijd van 14 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als jongen, lichtmatroos of matroos 3e klasse. Nadere inlichtingen worden op aanvraag (het zenden van een brief kaart is voldoende) gratis verstrekt door den Commies van aanneming der Marine te Willemsoord (den Helder). Commissarissen: Mr. M. M. SCHIM v./d. LOEFF, (Pres.), Dr. A. E. TEN OEVER, Mr. A. S. M1EDEMA, A. M v. EMBDEN, Dr. P. H. J. BERENDS, Mr. J. W. DE KANTER (Secr.) Directeur: Mr. J. W. KONING. De Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiön. Vrijgevige voorwaarden. Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren: CL HOriFWfCftMTfiff, Hat** te en L. C. IAIERKR, tVeatkave* te CJdiKn. i Dit nummer best bladen. ,De drang naar gerec oud als de menschhi sitingen der ontluikei 1 kunnen wol geen andei idan het gevoel van or 1 geerte om het te he 1 aannemelijk schijnt hf gingen van den aan va zijn geweest, en het zeker heeten, dat zij ■openbaarden door pogi het zelfgevoelde, het ■oergano op te komen, door middel van ver: I Wtoon, die leidden tot Ina welker afloop do o v< Inch aan wellicht nog we onderwerpen. De uitwerkingen vaj grip zullen dan ook k-u kant hebben over# wegend egoïstisch ka Wtfragon. Het ruwe: broeders hoeder stas begin der geschreven en al wat in dien op gezegden uitroep ligt blijven dóórwerken, to dag. Alleen, daarnaast is j vatting uitgegroeid, ee niet stelt, als ontkenni twijfel, maar haar aan •gend beantwoordt. En op don door dit antwo< weg ontmoet wordt, IchriftGij zult, zoc lis voor uzelven, de betrachten. Dat zijn de tvi de tegengestelde uitin menschzijn. Men ziet 2 kampen door den gel wereldgeschiedenis, ei M. M. Met het oog op het aanstaande stu diejaar aan de Rijks fl. B. School, het Gymnasium en de Handelscursus, neem ik beleefdelijk de vryheid mij aan te bevelen voor de levering van de benoodigdeStudieboeken, Atlassen etc. Deze zullen zooveel mogelijk bij mij voorhanden zijn en kunnen dus in den kortst mogelijken tijd geleverd wor den, terwijl ik U de verzekering geef dat bestellingen met den meesten spoed door mij zullen worden uitge voerd. f Per kwartaal Idem franco per - Met Geïllustreerd Idem franco per Abonnementen Markt 31bij 01 werden op de Tentoonstelling te Ostende, Londen, Amsterdam, Parijs enz. de LAXEERPILLEN van Apo- theker BOOM bekroond. Prys per doosje 25 on 50 cent 12 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS, Fa. WOLFF Co., te Rot- terdam bij E. VAN SANTEN KOLFF, Korte Hoofdsteeg 3. Si FIE5SCHEN WORDEN OP REKENING GESTELD,DOCH BIJ TERUGGAAF VERGOED i) In de oude keizerstad w de Ileorcnstraat een 1 te*R, en daarin is het p von Th urn fels zek( Me en tevons een der 1 bswen. Hot is van touwd, heelt twee verdie “n den ingang bewaakt jortier. De bovenverdiep »oond door een ouden, 1 ML Alles doet hier 1 denken: die breede trap ifktape leuning en uitgei f’Wtechoten looper op de [Wweerde standbeelden, pteSOoluchters in de o luisden; die groote schik' een sieraad toej lbi»ch waren en het doe |*henrd was en eindelij! ["üórtretten aan de mui r* in de voorkamer van I'P® oude, eenzame mi tM» bewoont, graaf Lee j wiij den haard. Op den iMSmantid staat een 01 |Ws XVI, en bij toss 10 15 n 3 19 0 25 g 24.J 1G o 12 c 14 16 NOACK’s VLEESCHWAREN. Speciaal aanbnvolon Sachsiwhe leverworst Berliner leverworst Tongenworst Hchouderham Blnasham Fijne Gek. Rolham Leverpastei lx» verkaas Boterham worst Ontbijtspek Carbonade Spek Verder alle soorten fijne Vleeechwaren en Comestibles. Aanbevelend, A. J. OPSTELTEN, Hoogstraat 8, Teleph. uo.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3