if O f I INGAS. I H Ib' B a i I i! éii, Mijt K M 3 Oosteiirijk-Servië. fto. 12541. NIEUW! Eefje. D H.EGTEK. SCHE tenhuis. 1 )NGAS f f Donderdag 30 Juli 1914. 53e Jaargang. Verschijnt dagelijks behalve Zon en Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. rt in dit Blad. iters. FEV1LLETOX .000.000. op het Leven, N HAAG. ien! Feestdagen. BERICHT. ■htig licht hebben" COOIJ Kz., werk dom XTi®"ix"ws- en -^.d’vextezxtïe'bleud. voor G-otjlcLgu exx. Oxxxstxelsoezx- giS 'O J nSii 4 y *r aanrichte.' ge- die belang in, als FF, (Pres.), Dr. A. E. bevolking werd door de troepen gespaard. Tegen den middag bezetten de troepen alle wegen in den omtrek. De krijgswet werd hierop door de Oostenrijkers uitge vaardigd. de afge bet testament? vroeg de baron, gravin haar verhaal geëindigd f 0.55 0.10 van de ie 5n rege- je ’an de de i: denhoven, en PÏÏ»S DER ADVERTEnTiËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. Elke regel meer- v.iv Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing ran 15 regels f0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote lettere en randen naar plaatsruimte. In verband met de sluiting der drukkerijen te Gouda wegens vacantie voor de personeelen op Zaterdag |l, Maandag 3 en Dinsdag 4 Augustus a.s. aal de GOUPSCHE COURANT op die dagen NIET verschijnen. tijden >rd beschouwd, heeft strijd het onderspit was aan hem den af- De monitors naderden den Servin schen oever steeds dichter onder het voortdurend gebulder der kanonnen. De rook der schepen lag als een zwarte sluier over den Donau, terwijl de witte rookwolkjes der ontploffende shrapnells boven de vesting van Bel grado hingen. Om half vijf staakten de monitors het vuur en verlieten zij den Servischen oever. Daarop trad voorlpopig rust in. r r, xx. EMBDEN, Dr. P. 0. f.) :h tot JAC. KOOIJ Kz, té Wieringerwaard I belast met het instal. S e Commissie: Voorz. TZIG, Vice-Voorz. JOTENDORST, Pen. I en vol tegemoet in voor lang is dit i e met het grootste rd. i kosteloos. id, 1 WIERINGERWAARD. iet opruimen in dezen n om het Brokkenhuis. i bericht aan een der of per Tel. n°. 178,J bte zal halen, wat Uj van Oostenrijks oorlogsverklaring, zeide Morley, dat alle andere Mogend* heden in levendige gedachtenwisseling; staan betreffende den besten weg om den oorlog te beperken binnen het oor: spronkelijke gebied I f 1.25 i .öb 1.50 1.90 1 "O i GOUDSCHE COURANT. hè hfi verpleegd door de vrouw bij wie de moe der gewoond had, en gevoed door eena min, die men had aangeschaft van het geld, dat in de nalatenschap was gevon den. Dat schepseltje beschouwde do graaf als een erfenis van zijn vriend en diena ongelukkige vrouw. Dat kind, in zulko treurige en geboren, was Dus PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal I Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31bij onze Agentenden Boekhandel en de Postkantoren. SEMLIN, 29 Juli. (Tel.) De Serviërs hebben gisteren een Oostenrijksch stoomschip van de scheepvaartmaat schappij „Inn” beschoten. De kapitein van het stoomschip deel de daaromtrent het volgende mede „Met drie leege volgbooten stoom»- den wij de Save op naar Bosnië. Nau lijks waren wij voor de vesting van Belgrado, onder de z.g. Kalymagdam aangekomen, toen de Serviërs uit mi trailleurs op ons begonnen tö vuren. Zij losten.meer dan duizend schoten, doch gelukkig werd niemand gewond. Wij verloren echter de derde volg boot. De begeleidende monitor vuurde onmiddellijk zijn kanonnen af, wat groote s^iade aanrichte.” Beperking van het oorlog sterke i n. Londen, 29 Juli. Naar aanleiding Oostenrijk’s oorlogsverklaring, veelbewogen omstandigheden ik. de man, die later je echtge noot is geworden, nam dit kind als va der tot zich? Hij nam mij mee naar zijn kasteel in Moravië. Spoedig daarna verliet hij den •krijgsdienst, en daar hij veel van do een zaamheid hield, kon hij daar nu aan toe geven en zich geheel aan de opvoeding' van het kind wijden. Tien jaar geleden had hij zijn eerste vrouw ‘verforen, zijn' zoon had bij de wedrennen den dood ge vonden, en kort na afloop van den veld-, tocht in 1859 was ook zijn tweede vrouw gestorven en zijn buis opnieuw ledig.. Zoo scheen ik door het toéval bestemd, om in het stille huis nieuw leven te bren gen. Maar vreemd genoeg ik ben eigenlijk nooit recht kind geweest; ik hebt mij nooit in onschuldig spel kunnen ver maken en zelden of nooit heeft' men mij? vroolijk hooren lachen. De zware, moei lijke tijd, waarin ik geboren word, had zijn stempel op mijn karakter gedeukt. Echter hing de graaf mot toedero .Helde aan mij; hij liet mij een zorgvuldige op- Mobilisatie in Zuld-Rusland. St. Petersburg, 29 Juli. Reuter verneemt dat een gedeeltelijke mobilisatie in Rus land in het zuiden en zuidwesten gister avond werd bevolen. Dit wijst hoege naamd niet op een afbreking van de be trekkingen tusschen Oostenrijk on Rus land en men hoopt met vertrpuwen, dat een der Europeesche mogendheden er in slage overeenstemming tusschen heide Staten te bewerken. St. Petersburg, 29 Juli De „Rjetsj” schrijft: Een katastrophe zou onvefmijde- Oostenrijksche veldtocht- p 1 a n. Berlijn, 29 Juli. Het Tageblatt ^teatlaart. dat het Oostenrijksche veld- ittjlan onder leiding van den chef /don generalen staf, Conrad von gendorff, als volgt is vastgesteld: [en zal in twee afdeelingen ope reren, waarvan een, grootste, onder commando van generaal Potiorek, een? aanval op Servië zal ondernemen, terwijl het andere, onder commando van generaal Ermoly zal staan en tegen Montenegro zal optreden. Een gewichtige verklaring. Parijs, 29 Juli. Do Tomps verneemt uit Petersburg: Om 12l/a uur werd aan de Russische Regeering officieel kennis gegeven, dat Oostenrijk de intregiteit van het Ser- vische grondgebied zal eerbiedigen en dat het ?elfs den wensch koestert om zich te onthouden van het bezetten van Belgrado. De eerste gevechten. WEENEN, 29 Juli. De Serviërs hebben hedennacht om 1 uur 30 de brug tusschen Somlin Belgrado in de lucht laten springen. De Oostenryk-Hongaarsch infanterie en artillerie beschoot daarop, gesteund door de Donau monitoirs, de Servische posities aan gene zijde van de brug. De Serviërs trokken zich na een kort gevecht terug. Onze verliezen zijn onbeduidend. Gisteren slaagde een kleine pioniers- afdeeling, tezamen met tolbeambten, er in, twee Servische stoomschepen met munitie «n mijnen aan boord in beslag te nemen. De pioniers en de tolbeambten maakte zich na een kort en hevig gevecht meester van de nu meriek sterkere Servische bemanning en stelden zich in bezit van de sche- peh en hun gevaarlijke lading. De schepen werden vervolgens door twee onzer Donau-stoombooten weggesleept. Mobilisatie In België. BRUSSEL, 29 Juii. De Ministerraad heeft besloten de lichtingen 1910, 1911 on 1912 onder de wapenen te roepen. Gisteren was hesloten, zoo meldt de berichtgever van het Hbl., dat dit slechts zou gebeuren indfen de naburige staten het voorbeeld gaven. Op een verergering van den toestand schijnt de genomen maatregel nochtans niet te wijzen. Al leen moet worden vermoed, dat do regee ring ten spoedigste wil voorzien in den minder gunstigen toestand door de over gangsperiode der legerhervorming gf-’ schapen. Den geheclen nacht hebben Mi litaire treinen gereden. Db regimenten, die zich in het kamp te Beverloo bevon- derf, zijn naar hunne verschillende garni zoenen teruggekeerd. Aan de grenzen is en de van oor- de portefeuille van buitenlandsche behield, daar niemand hem evenaart nauwe kennis van de tegenwoordige dodingen der Europeesche politiek. De „Times” geeft daarom den raad het Home Rule-geschil te regelen, door Tyrggu en Fermanagh van Ulster uit te slinBi Aen daarbij wel te bepalen dat die MÊig/wordt getroffen om aan de eischen Part*ien bjdelijk tegemoet te karnen. 'Beide partijen zouden moeten be loven later een beter stelsel van bewind in het onverdeelde Ierland te ontwer pen. Op gezag van zijn Oostenrijkschen be richtgever zegt de „Times”, dat het doel van Oostenrijk is, Servië te verpletteren en te ontwapenen, de Servische artillerie buit te maken, en Servië te dwingen zijn leger in de toekomst te verminderen tot een sterkte, die geen offensief gevaar meer oplevert. Oostenrijk is ook voornemens zich mees ter te maken van den berg Lowtsjen, de Montenegrijnsche sterkte, die de maritieme basis van Oostenrijk aan de baai van Cattaro beheerscht. Algemeen! Voorbereidende bevelen gegeven mobilisatie van dertien Russische von Bjela op het slagveld hij Solferino. De eenige die zich in zijn ster vensuur in zijn nabijheid bevond, generaal grA-af Michaël Czerny, en dezen vertelde hij het geheim, dat zoo zwaar drukte. Den dag voor marsch der troepen uit Milaan was hij met zijn geliefde, een zangeres van het Scala-theater, Minona Ferrari genaamd, in het huwelijk getreden, om aan het kind, dat zij verwachtte, een eerlijken naam ■na te laten. Hij gaf zijn vriend het adres van zijn vrouw, verzocht hem, zijn laat ste groeten aan haar over te brengen, en hij stierf, gerustgesteld door de ver*, zekering van den graaf, dat hij voor de weduwe zou zorgen, voor zoover zijn krachten toelieten en tij hulp mocht noo- dig hebben. Zoodra de vrede gesloten was, snelde de graaf naar Milaan, doch vond de vrouNv niet meer, voor wie hij zich heilig voorgenomen had te zorgen. Het bericht van den dood haars echtge- noots had de geboorte bespoedigd oon kind, dat haar hei leven -kostt geen aandere bloedverwanten dan oen ficht- zinn<en neef, aan wien het stamgoed moest vervallen; róóds laftg had hij alle verkeer met dien neef afgebroken, en om hem nu alle aanspraken op l»;t overige vermogen te ontnemen, stelde graaf mij oen huwelijk voor. Hij verzAerde mij, dat hij als echtgenoot slechts mijn vader zou blijvenzijn jaren maakten deze ver zekering nog geloofwaardiger, en ik had jjaarom geen reden, dit aanzoek af te wij zen, waardoor mij het uitzicht o.p grooten rijkdom geopend werd. Onmiddellijk na het huwelijk maakte de graaf het testament op, waarbij ik erfgename werd van het geheele vermogen met uitzondering het stamgoed on eenige legaten voor bedienden. Welnu, nadat de had. Dat testament bestaat niet meer, ant woordde zij kalm. Luister slechts verder I De gebeurtenissen van don laatsten lijd herinneren' me levendig aan een dor eerste dagen van ons huwelijk, als ik ons leven naast elkaar tenminste zoo mag poemen. Wij hadden zijn zeventigste ver jaardag gevierd, en toen wij ’s avonds op het terras van hot kasteel zateft, ver viel de graaf in een wekelijke stemming. Omtrent dit gevecht worden aan de „Vossische Zeitung“ uit fiemlin de vol gende bijzonderheden gemeld Om één uur *a nachts worden de bewoners van Senuin door schoten uit den plaap geweÉt. Eerst knetterde een geweldig gevafeervuur en kort daarop donderden fee kanonnen. Men vernam, dat een Donau-schip door Ser viërs met mitrailleurs beschoten was. De Oosten^jk-I^fegaarsche troepen be antwoordden fet vuur. Dit gevecht duurde slechts korten tijd. Ondertus- schea lieten de Serviërs de Save-brug in de lucht springen. Van den oever bij Semlin ziet^-men, dat het ijzeren geraamte der brug in tweeën gebro ken is. De eene helft hangt ten deele over den stroom neer. De pijlers schij nen echter behouden te zijn gebleven. Om half vier kwamen dedrieDonau- monitoren, „Ternes",’ „Bedrog”, en „Samos”, in actie. Te Semlin snelde iedereen naar den oever, om de be schieting van Belgrado te gadeslaan. Uit het Westen vernam men een hevig geweervuur toen de drie monitors in slaglinie den Servisdjln Donau-oever bijde vesting Kalymagdam, den ouden Turkschen naam voor den citadel van Belgrado, naderden. De „Ternes” vuurde het eerst. Men zag een granaat boven de hoog ge- geïegen vestingkazerne ontploffen. Thans openden ook de andere sche pen een geregeld vuur. Van het dak der vesting-kazerne stegen zwarte rookwolken op. Het dak was getrof fen en in brand ges'choten. Ook op een andere plaats, onder de vesting Kalymagdam, in de nabijheid der elee- triciteitswerken, zag men vuur op- laaien. Deze brand werd, gebluscht, maar de kazerne, die telkens opnieuw door granaten getroffen werd, staat in lichtelaaie. Nu en dan mengt zich onder de granaten een shrapnell, kenbaar aay de kleine, witte wolkjes. Het vuur d< monitors werd van den Oostenrijkschen oever door batterijen gesteund. Van Servische zijde werd slechts met geweervuur geantwoord. Juist op het oogenblik, dat een hevige kanon- nade losbiandde verlichtten de eerste zonnestralen den Donau. teruggekeerd. Aan de grenzen het toezicht door de gendarmerie douaniers verscherpt als in tijd log. De Brusselse beurs is tot nader be richt gesloten. Hl fe GOUDA. aRKT, SPING. achen! wordt aangenomen, dat voor leger korpsen, gevolgd door de concentratie aan de Oostenrijksche grenzen, het eenige waardige antwoord is, dat Rusland kan geven, nu de Oostenrijksche troepen de Servische grens hebben overschreden. Het beslissende schouwtooneel van den strijd zal waarschijnlijk niet op Servisch bied zijn. Uit den stroom van berichten, thans is losgekomen, laten wij hier de voor naamste volgen: Belgrado ingenomen. Men seint ons: Belgrado is Ingenomen. De vreedzame 5) 3 Is het wonder, Minona, als ik de ichoonste vrouw ter wereld voor mij zie, de vrouw, naar wie ik weken lang ver langd heb? dn die ik met een vurige liefde bemin? Is het wonder, Minona, dat 1 il^ me dan niet goed kan houden? Hij had haar aan zijn borst getrokken en hield haar in stormachtige omhelzing vast. Zij wilde iets zeggen, doch hij sloot haar den mond me^ zijn hartstochtelijke kussen. Terug! riep zij eindelijk boos; haar gelaat werd rood van toorn, en haar 'dogen schoten vuur. Terug, zeg ik 1 Verschrikt en in verwarring liet hij haar los. - Minona, ontvang je me zoo? Moest ik dat verwachten van je mooie brieven? Je scheen daarin van verlan gen te verteren om hem weer te zien, die eenmaal aan je liefde mocht geloo- ven. En nu je vrij bent, nu den geluk kig toeval mij nader aan mijn wenschen tf x gebracht ensverzekering tegen Qa mijn vriend, sprak zij bedaard, terwijl haar toom scheen te -Verawijnen. E® kiet een glimlach ver- die de Czemy en houdt van een lioen. Natuurlijk. Verder? Ik tyen een bedelaarster, mijn waar- baron/ In een laatste beschikking, twee uren voor zijn dood, heeft de graaf een jaarlijksch inkomen van tienduizend gulden voor mij vastgezet. Ziedaar alles wat Ik heb, en je begrijpt, dat dit in mijn omstandigheden armoede en ellende beduidt. Niet mogelijk, Minona! Hoe is dat kunnen gebeuren? Daar heb je me geen woord van geschreven. Omdat ik je alles mondeling wilde mededeelen. Daarom verzocht ik je zoo spoedig mogelijk v/n Triest naar hier te komen. Ik heb je hulp noodig liaron, want ik kan pog niet aannemen, dat alles de aandacht van hetgeen er in het binnen land gebeurt, af te leiden. De houding van Isngeland in dezen Europeeschen crisis is van bizonder groot gewicht. Engeland wil den oorlog niet en tracht dan ook op alle mogelijke wijze dezen te weer houden. Naar de berichtgever van het Ilbld. uit Londen seint geven de bladen beschou wingen over den Europeeschen toestand in verband met de crisis, die Engeland op dit oogenblik zelf doormaakt. De „Times” zegt, Engeland moet zon der aarzelen zijn binnenlandache verschil len regelen, met het oog op de dreigen de internationalen crisis, en de regeering moet al haar krachten wijden aan de moeielijke taak, zich met de andere mo gendheden te verstaan voor het beperken van den strijd. De „Times” erkent, dat er nu geen sprake kan zijn van regeeringswijziging want het land zou in alle omstandighe den het liefst zien, dat Sir Edward Grey zaken in be- Wees bedaard en zal vertellen, be- je ik je te zeggen heb. Beloof je me dat? Goed, antwoordde hij, ik beloof het je. Maar...... Geen maar.... luister goed naar wat ik je Het zijn ernstige dingen, die wij te spreken hebben. Zoo uitgelaten als nu bent zoo terneergeslagen zal je wezen, als je gehoord liebt, wat ik je heb mede te deelen. Wat beduidt dat, Minona? Je maakt me werkelijk ongerust. Wat is er ge beurd? Luister dan! Je komt bij een vrouw, weduwe is van graaf Michaël die gij voor de erfgename vermogen van vijf mil- Belgrado is gevallen. De oude veste, die in vroeger als een bolwerk wei na een eendaagschefi gedolven. R De Oostenrijksche troepen hebben Donau-stad bezet en de krijgswet kondigd. De brug die Belgrado met Semlin over de Donau verbond, is gisteren door de Serviërs opgeblazen, waarbij aan beide strijd is gevoerd. Deze feitelijkheden, waarvan de bijzon derheden 'in de ingekomen telegrammen hieronder nader zijn Weergegeven, zijn hrt begin van den gróoten strijd die on-' getwijfeld spoedig op! handen zal zijn. De Oostenrijksche en Serviache legers zullen/ in de eerstkomende Magen, naar het zich thans laat aanzien, tot -een treffen moe ten komen, waarbij het bloedig zal toe- I gaan. I Het blijft echter nog steeds de vraag I of de beslissende slag in Servië zal wor den geleverd. Is dit het geval dan kan Servië tegen de reusachtige overmacht van Oostenrijk niets beginnen en staat üjn leger aan geheele vernietigng bloot. Hm samentrekken van Russische troepen I ht grooten getale op de Russisch-Oosten- Mjksche grenzen geeft steun aan onze vrees, dat Oostenrijk in eigen land aan de Noordoostzijde zal worden aangetast, en deze vrees wordt allerminst weggeno men door de houding, welke de Russi sche Ministerraad aanneemt. Met angstige belangstelling spanning zien we de berichten die van uit Petersburg komen. Wat het Czarenrijk besloten wordt, is 1 Ftiropa beslissend. B In Rusland zelf woelt het. De berich- ten uit Zuid-Rusland wijzen er op, dat chet terrorisme daar zijn hoogtij viert. In Russisch Polen is een revolutie uitgebro ken. De citadel te Warschau is in de lucht gevlogen. Niettegenstaande dojï vredelievende uitin gen van de Russische dipèbmatic, komt Jiet ons waarschijnlijk voor, dat Rusland juist in de woelingen binnenslands een goede aanleiding zou zien om een bui- tenlandschen oorlog te beginnen, teneinde Luister! Ik moet van vroeger tijden den« spreken, om je goed duidelijk ie ma ken, wat eerst zoo vriendelijk en later zoo treurig in mijn levenslot heeft inge grepen. Misschien stel je er belang in, als bij deze gelegenheid de geschiedenis mijn leven verneemt. Twijfel daar niet aan, Minona! Zij reikte hem de hand; hij drukte daar een kus op, en toen begon zij; In het jaar 1859 stierf de luitenant- kolonel von Bjela op het slagveld Maar verklaar mij toch... lelijk is, en luister rustig naar hetgeen graaf vond een klein, hulpeloos (Wordt vervolgd.) oud was, deed hij me een voorstel, dat me bijna met ontzetting vervulde. Hij had

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1