I i I 11 W DE (JONG S f X &A Voor Hoes- en Stadsnieuws. S -Slsfè Et BSEEBBIggEBE fH fff ZBIza.33.en la,:n.cL- Vr- VERGADERING VAN DEN GMUINTKBAAD Ingezonden Mededeelingp. HAGELSLAG- S CHOCOLADE vdop de boteplnaum Gemengde Berichten. oht- A Laatste Berichten. Oostenrijk-Serwië Telegrafisch, Weerbericht. i® lijk zijn, wanneer Rusland onmiddellijk Oostenrijk-Hongarije binnenrukte. Blijk baar ie Rusland niet zulk een enelle stap voornemens. De Oostenrijkacb-Hongaarscbe commentaren op het Servische antwoord zouden den grondslag tot onderhandelin gen kunnen vormen. Nadat Oostenrijks prestige door de oorlogsverklaring is ge waarborgd zijn de voorwaarden voor be middeling gunstiger. Petersburg, 29 Juli. (Tel.) Hier wordt steeds opnieuw verzekerd, dat Rusland beslist den oorlog niet wenscht. De diplo matieke onderhandelingen worden voort gezet en in offieieele Russische kringen houdt men nog steeds aan de hoop vast, dat Rusland zijn doel zal bereiken. Vóór het gebouw van den Servischen gezant en den Servischen consul, gaan vele jon gelieden door met het brengen van ova^ ties. Kqp groot aantal Kozakken en politie agenten bewaken dag en nacht de Duit- sche en Oostenrijksche legatiegebouwen. In Pan-Slavistische kringen is men over de Oostrnrijksche oorlogsverklaring aan Serviö zeer verheugd. De „Nowoja Wrcm- ja" ziet in die oorlogsverklaring niet al leen een provocatie van Servië, maar ook van eenige groote mogendheden. Prof Miljukof schrijft daarentegen in de „Retsch" dat daar Oostenrijks prestige door de oor logsverklaring gered is, de kans op be middeling veel gunstiger is geworden. De toestand in Frankrijk. PARIJS, 30 Juli. Hedennacht laat had op 't onverwachtst op initiatief van Pre sident Poincaré een ministerraad plaats. Heel Frankrijk verkeert in\ ontzettende j opwinding. Goud en geld wordt niet meer uitgegeven. Men vreest hot ergste. GENEVE, 29 Juli. (Tel.) Men signa leert troepenbewegingen langs de Fransch- Zwitsersche grens. De artillerie van Ponsulier is naar Verdun gedirigeerd. De gevolgen van den Europeeschen crisis in Nederland. De beurs en de oorlog. Men meldt uit Amsterdam Gistermiddag halftwee kwamen in 't gebouw der Ned. Handel-Mij. dè Am- sterdamsche bankiers bijeen ter be spreking van den critieken finanqjeelefa toestand tengevolge van de Europee- sche crisis. Er werden pogingen aan gewend om onder leiding van het be- Btuur van de Vereeniging voor den Effectenhandel een garantie-syndicaat te vormen teneinde de geldmarkt te steunen. De besprekingen daarover gevoerd hadden tot resultaat dat besloten is tot de vorming van een syndicaat, dat beschikt over 25 millioen gulden voor prolongatie. De rente zal 1 °/0 hooger zijn da^ bij de Nederlandsche Bank. Men meldt uit Amsterdam, dataatt het loket voor de Rijkspostspaarbank op het hoofdpostkantoor aldaar giste- teren queue werd gemaakt, door men- schen, die hun geld komen terughalen. De gemeenteraad van Amsterdam nam in zijn vergadering van gisteren middag de volgende motie aan, voor gesteld door den heer Vliegen: „De gemeenteraad van Amsterdam in vergadering bijeen, doet met het oog op den dreigenden internationalen toestand in naam van menschelijkheid en beschaving een beroep op de regee ringen en de volkeren om de mensch- heid te bewaren voor de gruwelen van een veralgemeening van den oorlog." Gevolgen van den oorlog. Men meldt uit Culemborg; Op de Kon. Vereen, van Ned. Sigarenfabrikanten „Trio" alhier zijn de sigarenmakers voor de keuze ge steld om van 8—12 uur te werken, of 62 man zullen worden ontslagen. Zooals men weet. werkt deze fabriek voor de Servische regie. Een beroep op de Nederlandsche Regeering. Een op dit oogenblik in een der brandpunten der politieke criste ver toevende oud-gezant van H. M. de Koningin, seint aan de Telegraaf het volgende artikel, dat wij gaarne met het oog op den belangrijken in houd en den ernBt van het oogen blik, uit dat blad overnemen: „De Europeesche crisis heeft haar hoogtepunt bereikt. Een Europeesche oor log kan nog vermeden worden, maar de toestand is nog van dien aard, dat elke minuut de noodlottige tijding ons kan be reiken over het afbreken der diplomatie ke betrekkingen tusschen de groote mo gendheden. Het is volkomen nutteloos geworden, nog naar den schuldige te zoeken, die de zen hachel ijken toestand in het leven ge roepen heeft. Of het in Europa vrede dan wel oorlog «al zijn, hangt geheel af van de houding der Russische regeering tegenover Oostenrijk-Hongarije. Blijft die houding neutraal, d.w.z. laat Rusland de straf-expeditie tegen het Ser vische rijk toe, zonder te intervenleeren, dan kan, zooals reeds* uitdrukkelijk van Duitache en Italiaansche zijde verkondigd werd, weldra een basis gevonden worden, waarop men de vredesonderhandelingen tusschen Servië en Oostenrijk-Hóngarije kan openen. O.i. ligt het zwaartepunt wel degelijk te Petersburg en slechts ten deele te Berlijn. Duitschiand is verplicht, om zijn bondgenoot, nu de békende stappen tegen Servië gedaan zijn, tot het uiterste te on dersteunen. Dit zegt art. 2 van het bonds- verdrag tusschen beide keizerrijken. Doch tegelijkertijd meldt de Duitsche regeering, dat zij alles in het werk wil stellen om den Europeeschen oorlog te voorkomen en haar goede diensten wil bewijzen bij pogingen om te Weenen den weg voor vredesonderhandelingen te ef fenen. Rusland mobiliseert aan de Duitsche en Oostenrijksche^ grenzen. Dit feit is thans bekend. Het moet nog eens uitdruk kelijk gezegd, dat uit alles blijkt, dat de Driebond geen internationalen oorlog wenscht en ook geen aanleiding wii ge ven om de staten der Triple Entente op de een of andere wijze te froiseeren. Sir Edward Grey, de leidende staats man van het Britsche rijk, heeft reeds het eerste bewijs gegeven van zijn vrede lievendheid, is er geen tweede stap moge lijk? Nederland heeft met dit conflict niets te maken, doch zou direct, evenals ande re staten, bij een Europeeschen oorlog betrokken kunnen worden. Als neutrale en hoog in aanzien staande staat, zou Nederland de zaak van den vrede ten zeerste bevorderen, wanneer het op vriendschappelijke wijze de Engelsche re geering kon overhalen, om met meerderen of minderen druk op Rusland een vrede- lievenden en kalmeerenden invloed uit te oefenen. Slaagt Engeland hierin, dan is Europeesche vrede gewaarborgd. Ligt het mteschien op den weg van Hare Majesteit, die bekend staat als een groot voorvechtster van den wereldvrede, bij bet Engelsche hof pogingen in het werk te stellen om dit doel te bereiken Ziet f de dagen, die wij thans beleven, doen tronen schokken en volkeren sid deren. De wereldmarkten hebben de gevolgen daarvan reeds ondervonden. Milliarden staan op het spel, de cultuur van be schaafde naties voor jaren achteruitgezet. Het bloed der volkeren zal de aarde inet stroomen drenken, wanneer oen1 algemee- ne Europeesche oorlog uitbreekt. Laat ft. M- de Kóningin e* de Nederlandsche re geering voor het laatst beproeven in Eh- geland gehoor te vinden. Gelukt het den storm te Petersburg te bezweren vóór bei te laat is, dan is er nog niets verloren. Gelukt dit niet, wee! de gevolgen. Kan Bchooner taak voor een klein volk zijn weggelegd? Teneinde een overzicht te geven van de verhoudingen der Staten in getalsterkte der legers, laten wij bier der volgen een overzicht daarvan, hetwelk wij.aanJiet Hbld. ontleenen Legersterktefl. -i OostenrijlfcfHongarije. In Oostenrijk bestaat de algemeene dienstplicht. De eerste linie wordt ge vormd door het leger, waaronder te begrijpen is de landweer en de Hon- gaarsche troepen (Honvédség)daarop volgen de eerste reserve-ban. De mo bilisatie van het geheele leger wordt geacht drie welden te zullen duren. Zoo alle troepen zijn opgekomen is de sterkte van het Oostenrijksche legér 2,708,000 man, aldus verdeeld vredesterkte 788.000 man bestaande uit: O.-H. leger 379.000 man landweer 70.000 Honvódttfg 65.000 spec, troepen 274.000 eerste reserveban 1.770.000 tweede reserveban 150.000 2.708.000 man Servië. In Servië bestaat een algemeene dienstplicht. Het nationale leger heeft 3 bansde actieve troepen en de re serves vormen den eersten bande tweede bestaat uit aanvullingsreserves, de derde uit het territoriale leger. In geval van nood kan een levée-en-masse worden opgeroepen, bevattende allen, die gediend hebben, en ten slotte alle mannelijke inwoners van 1850 jaar. Het Servische leger telt op voet van vrede 360.000 man en op" voet van oorlog 450.000 Rusland. Ook in Rusland bestaat de alge meene dienstplicht. Wegens de uitge strektheid van het rijk heeft men drie legers, het Europeesche, het Caucasi- sche en het A ziatische leger, die zeer verschillend zijn, ook wat den dienst tijd betreft. De sterkte van het Rus sische leger op oorlogssterkte is zuiver nominaalvolgeDS de verschillende opgaven telt het leger op vredesvoet aan officieren 56.000 man aan troepen 2.855.000 2.911.000 man reserves 1.064.000 grensbataljons 41.000 Kozakken enz. 150.000 Totaal 4.166.000 man Rusland kan in Europa ongeveer 1.200.000 man op de been brengen, die in een oorlog meetellen. Duitschiand. Het Duitsche leger telt volgens de nieuw ste legerwet op voet van vredu 870.000 man de oorlogssterkte wordt geschat op 4.370.000 Frankrijk. Vredessterkte, onder de driej aars wet 700.000 de oorlogssterkte wordt geschat op 1.300.000 Desnoods kunnen de beide leger korpsen uit Algiers en de koloniale troepen worden meegerekend, waar door het leger met 80.000 man zou worden uitgebreid. Italië. Leger op vredessterkte 410.000 man mobile militie 200.000 territoriale militie 1.100.000 Totaal 1.710.000 man Verzet in Boifoeo. Blijkens een uit Nederlandsch-Indië ontvangen telegram heerscht. er verzet Onder de Chineezen en Inlanders in de onderaf deeling Mampawa der resi dentie Westerafdeeling van Borneo. Bij een treffen in kampong Penongkat werden licht gewond dc| 2e-luit. der inf., B. J. Labotz, en twee amboinee- sche fuseliers en niet levensgevaarlijk een Europeesch sergeant een Inlandsch fuselier. VRIJDAG 24 JULI 1914 73/< ure. (Vervolg. De heer Vingerling «M. de V.Volgens het Uitbreidingsplan zou de toestand daar geheel anders worden. Demping van de sloot voor den aanleg van een straat zou dan niet noodig zjjn, want devoot zou dan achter de huizen ypa de Morde jf£aap ftomep te liggen en déftraat daar waar qp de achteruitgang van de huizen is. j De straat is zoo geprojeöteenl o|> het plan, dat wat nu de voorgevel van die huizen is de achtergevel worpt. Ik zou het dus onbillijk vinden wanneer in de toekomst aan de bou wers de verlichting werd opgelegd om <3e geheele sloot op hun |ostfen te dempen en dus ook te zorgen Voor demping van de halve sloot, dié het eigendom van de gemeente is. Ik zou daarom gaarne de verzeke ring van B. en W. willen hebben d^t aan degenen, die daar later willep bouwen, niet» de verplichting zal woy- den opgelegd om de geheele sloot Ije dempen. De Voor&itter: Nu geeft de heer Vingerling een andere- voorstel ling van zijn bedoeling. Hij heeft het nu over het tijdstip, waarop zal worden overgegaan tot de bebouwing volgens ljgt uitbreidings plan, dus over het makpn van een nieu wen weg in plaats van de Vierde Kade. Ik kan mededeelen, dat dan noodig zal zijn een nieuw Raadsbesluit. B. en W. kunnen dus niet een toezegging geven zooals de heer Vingerling ver langt. Dan moet natuurlijk opnieuw aan den Raad worden gevraagd een vergunning om dien weg aan te leggen en dan stelt de Raad opnieuw de voorwaarden vast. Deze Raad kan zijn opvolger niet binden. Dan zal het af hangen van de toekomstige omstan digheden. In elk geval, waar de gemeente eigenares wordt van de halve sloot, ligt het ook op haren weg de kosten van eventueele demping der sloot voor de helft voor hare rekening te nemen. De beraadslaging wordt gesloten en het voorstel zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. Aan de orde Het voorstel tot wijziging van de Verordening op den Handelscursus. De beraadslaging wordt geopend. De heer Vergeer: M. de V, I Ik kan mij niet vereenigen met het geen B. en W. voorstellen. Wel kan ik, behoudens een kleine wijziging, medegaan met het voorstel van de Commissie van Toezicht op het Mid delbaar Onderwijs, aangezien er in de maand Juni, wannedb men de warme dagen begint te kJjgen, bij de jon gelui minder ambitie' is om de school te bezoeken.' Alsj^et zoo warm is hebben zij geen Mfet meer om nahnn dienst op kantoor des avonds nog eenige uren op den handelscursus door te brengen. Ik stel dus voor om art. 3, alinea 1 aldus te lezen: „Het cursusjaar vangt aan den eersten Maandag der maand Septem ber en eindigt den 15den Juni." Het amendement van den heer Ver- geer wordt niet voldoende ondersteund en komt mitsdien in beraadslaging. De heer 1J s s e 1 s t ij n M. de V.! Ik wensch B.. en W. in overweging te geven en daardoor zou eenigs- zins tegemoet gek omen worden aan het bezwaar, doolr de Commissie ge noemd om wijziging te brengen in de kunstverlichtirig. Op het oogepblik heeft men er gasverlichting. Nti geeft gas uiteraard veel hitte en waar er geklaagd wordt over de warmte des avonds in die lokalen, daar zou er aan het bezwaar tegemoet te komen zijn door aanleg van electrisch licht. De Voorzitter: Ik geef gaarne de toezegging, dat ik dit bij B. en W. /ter sprake zal brengen ed zal onder steunen. De beraadslaging wordt gesloten en zonder hoofdelijke stemming aange nomen. Aan de orde| Het voorstel tot aansteHing van een derden kleck-meterdpnemer bij de ge- meente-liébtfabriekén. Wordt; Zónder beraadslaging en zon der hoofdiejjjke atemmingjfingenomen, A*n,dp orde: j| Het vporstel tot wyziMng der ge- meente-bjpgrooting voot ®H4. Wordtf zonder beraadslagingen zoq- der hoofdelijke stemming «ingenomen. Aan de orde: fit i De vmfcoeken om ontneffing van Schoolgdïd pp de Burgerscholen, voor het scho'oljaar 1913/4. Het tweede suppletoir kohier van Schloolgelden op de Burgerscholen Voor hét I schooljaar 1913/14. ip t openbaj-e vergaderiU|g} wordt, ypijf andfifd, igf.eebp goslpfcfl deuren. ,,$a herppening deelt dfe Voorzitter mefle, dat de vólgende beslissingen genópien zijn Ontheffing verleend aan P. van Dam, W. den Hoed, W. Naves^ P. van Tig- gelen. Aan de orde: De voorstellen betreffende de in richting* van een keuringsdienst van waren. De beraadslaging wordt geopend. De heer v a n E ij k M. de V. Ik kan mij wel vereenigen met het voor stel van B. en W. om den keuringSf dienst' voorloopig voor 6 jaren op t£ dragen' aan den hftö? Grendel. De inrichting/ welke de heer Grei> del daarVoor zal nióélefl mftken, zm groote kosten veroorzaken, en nu wil ik vragen, of de bedoeling van B. en W. is om in de toekomst te geraken tot een gemeentelijken keuringsdienst. Wanneer dat na 5 jaren zou zijn, dan zou het toch ge wenscht zijn dat de heer Grendel daarvan op de hoogte was. Dan kon hij daarmede rekening houden bij de kosten, welke hij nu moet maken. M. de V. Ik begrijp dat U geen definitief antwoord daarop kunt geven, maar u kunt ons wel inlichten of B. en W. die bedoeling hebben. De Voorzitter: Ik kan ant woorden, dat evenzeer als in het ver- ledene ook voor de toekomst blijft de bedoeling van B. en W. om te geraken tot een eigen gemeentelijken keurings dienst en dat deze voorstellen dus, zooals trouwens in het voorstel zelf te lezen staat, slechts betreffen een periode van 5 jaar. De heer van Egk: Ik dank u, M. d. V. De beraadslaging wordt gesloten. De voorstellen van B. en W. worden zonder hoofdelyke stemming aange nomen. Aan de orde: Het voorstel tot wijziging van de gemeente-begrooting voor 1914. Wordt zonder beraadslaging en zon der hoofdelijke stemming aangenomen. Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten. aj.. voorbijganger met rust te laten, waar na echter, terwijl eerst hieraan geen gevolg werd gegeven de agent door het lastige viertal werd aangegrepen en mishandeld. De politieman trachtte zich met den wapenstok te verdedigen doch toen vervolgens het publiek, op de hand der vechtersbazen, zich ook tegen den agent keerden was sterke politiemacht noodig om eenige der bel hamels te arreBteeren. Zonder hevig verzet ging dat niet van de zijde van het publiek, hetgeen het gebrnik van de blanke sabel noodig maakte. Ten slotte zijn drie van de vier belhamels aangehouden, terwijl de vierde even eens een „goede bekende" bij de politie, nog wordt gezocht. Overreden. Ji Gisterenmiddag werd te Willed» dorp een man, die onmiddellijk het passeeren van trein 360 de spfe- ren nog wilde oversteken, doord< trein overreden en gedood. Sinds ©enigen tijd had A. v. Arnh, te Kerk-Avezaath zeer tegen den| harer familie verkeering met de dój ter van zekeren J., aan de T Sluizen aldaar. Dinsdagmorgen de zoon des huizes zijn zuster iti zeischap van v. A. aan, waarop'! een bijl greep en dezen daarmee,, levensgevaarlijken slag op het h< toebracht. Dr. v. IJzeren te Dra verleende geneeskundige hulp. Staking van houtwerkers. ,J Het gezaagde pout, dat het stoom „Bjórastjerae ijjórnson" aan boord1 is gelost. De j óverige lading bestaap b teen eft. De lossing vdn het ges# hout uit de Stoomschepen, waarop 'u' (staakt! wdjrdt, geschiedt nu zoovéél row l(fk dooq kródjijen en eigen volk. iilVf Hedenmorgen rijn aan het Maaaélatjó/ aangeholpen d&vartiermakéjrs vajtf, 300 yuifjpchers^ die verwacht!) wordt lichters /j tn dó| 'Wijnhaven oóderge! Verzet tegen de politie. Men meldt uit Amsterdam Dinsdagavond heeft wederom in de buurt der Warmoesstraat een botsing plaats gehad tusschen het publiek en de politie. De aarileiding daartoe was het lastig vallen van een voorbijgan ger doot een viertal opgeschoten jon gens, by de politie welbekende belha mels. Een op een rijwiel voorbijrijdend agent van politie van het bureau Kat tenburg gaf den jongelieden last den Gravenhage werd aanbesteed, het leggen van een lijn langs den weg GoudaSchoonhoven en opruimen van de bestaande lijn Gouda Schoonhoven—Ammerstol— ^ergambacht met bijkomende werken. Minste inschrijver: B. van den Berg, Gouda, f 5838. Het Aapmensch. Het Aapmensch Jupiter dat mor genavond bij de specialiteiten voor- itelling in den Nieuwen Schouwburg gal optreden, komt morgen te 11 uur uit Ostende hier aan. Hij zal van het station eerst een wandeling maken naar de Markt en sicli dan naar de Sociëteit „Ons Ger noegen" begeven. De mobilisatie van Nederland op komst. Naar wij vernemen wordt hier ni het ontvangen Van het waarschuwings telegram alle maatregelen tot voorbe reiding van de m o b i 1 i s a t i e ge nomen. De troepen zijn geconsigneerd. De door Volksweerbaarheid in ge bruik van het Rijk zynde geweren en de munitie zijn door de garnizoens- comiqandant opgevraagd Bij wijze van voorzorgsmaatregelen worden de Bcholen en openbare ge} bouwón ontruimd. Het telegtam meldend „de opkomst met spoed inder de wapenen'Tis door de autoriteiten nog niet ontyangen, doch ban 4k oogenbjhk wordèn ver wacht. I Bij' het Hnpej t,Tro^a" in J in ulüeverirf^' gevraagd was' i Van riöó/8 öp( jjj merHaven g Hen tan hei as^venj Jepoufen tpher, .wifeflfl ÓefejDófö&i Jijvetóp l'4-Jdrig zodi Spionnagevrees. Woensdagavond is een autogezel schap aan het Zuiderstrand te IJului- den door de politie aangehouden, omdat de inzittenden, een groot ge mengd gezelschap Duitschers, van spionnage verdacht werden, wegens het doen van fotografische opnamen tegenover het pantserfort. Bij onder zoek bleek ïnéti té doen te hebben met pen bipscöopflrm^ dje vodf het" hlot vapeen ^^nvi^e W /flP- name aan het strand ^psctye ,te maken, waarbij gebruik zou worden gemaakt van het uitgaan van de „Gelria", waarvoor toestemming van de cjirectie was verkregen. De politie stak een spaak in het wiel, de „Gelria" ging niet uit wegens staking van de tremmers, dies zal het slot van het drama niet te IJmuiden worden af- (Tel.) Alhier is aangekoi het pleijzierjheht „Ju heer Ë[ngo Tuteip bestemming niar (fi W add hi&vhi itunr vin de Reder! jrafie te 'sGraVtei ipsteed fiet bijapo [Üe telefoonlijn) - Minste inschrij alhier, f9755. in uit Boskoop eigenaar de •lthenjus, met |Or het hoofdbe- ite^en en tele- 18 gisteren aan- van draden aan lalenhj) Rotteuj- 'RKeiijvan kabels !«b Pan Uwé GOUDA, 30 Juli. Gedurende de m'a&nd Juli zijn in de Spaar- en Hulpbank ingelegd en terugbetaald de navolgende be dragen Inleg in 381 posten f 19582.76V2 Bijgeschreven rente - 67.76 f 19650.52'/, Terugbetaling in 154 posten - 14920.631/, Meer terugbetaald dan ingelegd f 4729.89 Aan het pinde der maand Juni was ten name der Inleggers in geschreven - 650330.32'/j Zoodat hun tegoed ultimo Juni bedroeg £655060.21'/, In den loop der maand Juli zijn 11 nieuwe boekjes afgegeven, 6 afge- loopen boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 34 boekjes geheel afbetaald, zoodat aan het einde der maand Juli 2552 boekjes in omloop waren. Benoeming aan de R. H. B, S. Bij Kon. Besl. iB voor het tijdvak .un 1 Sept. 1914 tot en met 31 Augustus 1916, benoemd tot leerares aan de rijks hoogere burgerschool al hier, mej. P. J. van Toorenburg, tyde- lijk leerares aan die school. Aanbesteding. Aan het gebouw van het hoofdbe stuur der posterijen en telegrafie te Stoppel kuo'lletar 1 „Die kaollon wil eten, moet St. Lau rens niet vergeten," ?egt een oud boe- renspreekwoord. St. Laurentiusdag, 10 Augustus is ongeveer de tijd voor knol- kn-z.aaimg. Een paar dagen vroeger of I* is «Uw ge/ü pftte W Verwachten. „De ploeg zit aan de zeis vast," Juidt een ander spreekwoord; on middellijk na het maaien van het koren J volgt de ploeg, waarmee ondiep wordt gebouwd, althans op zandgrond, waar de meeste knollen kunnen worden geteeldop kleigrond ploege men dieper. Deze voor bewerking, welke ook met den cultivator kan geschieden, is noodig tor vernieti ging van de graahÉK^pels niet alleen, maar ook om de onkruidbaden te doen ontkiemen. Is na deze bewerking de mest uitgestrooid of de gier uitgesproeiddan kan dieper worden gebouwd; de uitge- loopon onkruidzaden worden aldus oader- gepfoegd en vernietigd. Vroeger werd in vele streken aan be mesten van de stoppelknollen weinig of niets gedaan; de stalmest werd bewaard voor het graan. Nu kunstmest te verkrij gen is, wordt ook het knol^roen bedeeld of rijker bedacht dan vroeger, 'tzij met stalmest of met kunstmeststoffen. Stalmest is hier echter minder geschikt. Daar ge laten, dat hij vaak niet spoedig genoeg kan worden aangebracht, helpt hij het gewas ook niet spoedig genoeg, dus niet voldoende. De groeitijd is kort, derhalve kunnen alleen snelwerkende meststoffen afdoende helpen. Men kieze daarom bij voorkeur in water oplosbare kunstmest stoffen: patentkali, superphos- phaat en Chilis&lpeter' Patentkali noemen we het eerst, want knollen hebben, als alle knol- en wortelgewassen, het meest behoefte aan kpli. Deze voedingsstof moet dus rijkelijk aanwezig zijn: 300 A 400 Kilo patentkali strooie men uit. Voorts 300 K.G. super- phosphaat en 100 A 200 K.G. ChUisal- peter ais overbemesting. Waar men den akker door voorafgaande stalbemesting nog in vrij goeden staat acht, kan in zeer vele gevallen den oogst toch op een Winstgevende wijze vermeerderd worden door een aparte kali-bemesting. Iu plaats van patent-kali strooit men wel kainiet, welke meststof goedkooper is; evenwel loopt men dan gevaar dat het loof door de chloorverbindingen in het kainiet geel wordt. Bij een vergelijkende proef, door ons vóór enkele jaren genomen, met patent- itali en kainiet, gaf de eerste meststof een, belangrijk hoogere opbrengst, welke de meerdere kosten ruimschoots dekte. De door ons. aangegeven bemesting is liet de goedkoopste, wel in de gegeven >i omstandigheden, de geschiktste. Wil men het voordeeligst niesten, dan moet wen voor het knolgroen reeds rekenen bij de voorvrucht, dus in den voorgaanden herfst wanneer het land voor het winterkoren wordt bemest. Dan geve men Thomas- meel en kainiet de goedkoopste meststoffen in ruimere mate, b.v. een baal of 4, 5 van elk méér dan anders, opdat de stoppelknol ook nog de tafel gedekt vinde. Zijn de knollen (het loof nl.) zoo groot, dat de wind er vat op krijgt, dan ga men er met de eg door; in den re gel heeft dit een zeer nuttig effect. De knollen inogen vooral niet te dik staan, men krijgt dan wel veel loof, maar wei nig knollen, terwijl het eerste licht geel wordt. Dun zaaien is dus wenschelijk. G. B. 406e STAATS LOTERIJ. l8t0 KI. Trekking v. Donderdag 30 Juli. Prijzen van f 20. 26 46 2 1182 09 1266 1651 1828 2118 2687 89 3099 8884 8817 78 8953 4287 4804 4664 5069 6186 5200 5784.65 6897 ($54 02 6424 S525 6748 91 96 7007 28 7280 7606 7716 7929 8810 8610 6708 9441 9961 98 10139 10458 10872 84 10961 11401 11520 47 11995 12086 12100 12814 15 12947 56 9! 18690 14082 14606 14730 14871 14975 15607 97 15620 61 15819 15990 10201 16409 16094 16871 17186 17566 82 17686 17790 68 18081 64 18464 18540 I87ÖI 70 II 19601 89 19761 19886 20191 20611 58 72 20750 20860 fl^ARKT BERICHTEN. Gouda, 30 Juli 1914. GRANEN Tengevolge de buitenland- sche verwikkelingen, waren bijna alle ar tikelen belangrijk hoogor. ,'1 Jarwe: 2eeuwsche ƒ,9.60 10,— mindere dito 9.25 A f 9.$). Afwij kende f 8.75 A ƒ,9'1—. Polder 8.50 i 91.25. Rogge iieeuwsche 7.75 A 8.—, Polder 7.-L Buiten- laïidsche pór 70 kilo *j 6.71, a 7 GerstWinter 6-4 6J51J. Zomer 5-75 6-—Chevalier -U- A Buitenl. voergerst per 65 kiloj 5,50 A 5.15. Haver per H.L. 4/65 A 4.80 Tèr'Wify''816Ö'A ^^'HertnepJ iatld'i ^UitëölttndSche per 50 É.U0 6125 iJ&aWariezïWL •qj^A /f24. q. pP>H»lT 'Rartrijzaald per 50 Kilo '1141-f A 14.50. Koolzaad 12.50' érx'f- per H.L.) Erwten Kookerwten A .-i. Buitenlandsche voeferwten per 80 Kilo 7 75 A 8.Boonen bruine boonenj/ A witte boonen A Paardenboonen 8. a 8,25. Duivenboonen 8.50 A 875. Mais per r00 Kilo Amorikaansche Mixed 7-75 A 8.25. Kleine ronde 7.75 A f 8.25- Veemarkt. Melkvee weinig aanvoer, handel en prijzen matig. jiiVetlfc Harkena, réde)/ >&anvowy. hxhdD' ,gcjwoQn<>a£ A 2fl(/r ctk jpen ihalt KALii' j BiggW iVoót £jigf:iaa&, ssrtri© -handel, iRts betfjj w 4 WT. K4 JVJftgexe Biggen, góede aanvoer, handel tiaag 1,20 A j.40 per week. Vette Schapen, geen aanvoer, handel -- i Zuiglammeren, geen aanvoer. Handel a Nuchtere Kalveren, redel. aanvoer, han del matig, 8.— A 14. Graskalveren, geen aanvoer, a Fokkalveren 18.A 30. Eieren goede aanvoer, handel vlug, por 100 stuks, 4,tot 5,25. Kaas, aangevoerd 128 partijen, handel vrijwel. ie kwal. 32.A 33.50. 2de kwal. 28— A 31.-. Zwaardere 32.A 34.'0, Noordhollandsche a Boter weinig aanvoer. Handel vlug. Goeboter 1.40 A 1.50. Weiboter 1.30 A 1.35. Botei, Kaas en Eieren. "WOERDEN, 29 Juli. Op de kaas- arkt waren heden 441 partijen aan gevoerd. Men besteedde voor Goudsche kaas 1ste soort f3133, dito 2de soort f 2830, dito zwaardere f 32 34.50, dito rijksmerk £30—33, alles per 50 K.G. G ROENTEN VEILIN G 28 Juli 1914. Veiling Houtmansgracht 4 uur. Bloemkool van f 10 tot f 14 per 100. Snijbooneö v. f 1.90 tot f 2.50 per 1000. Spercieboonen v. 9 tot 12 ct. per pond. Andijvie van f 1.tot f 2. Peulen 4 tot 8 cent pér pond. Doperwten van 5' tot 7 cent pér pond. Wortelen van f 2.— tot f 3.— per 100. Kropsla van f 1.tot f 2.per 100. Tninboonen v. f 0.601. f 1.50 p. 100 pd. Rabarber van 4 tot 7. Komkommers groene van 5 tot 7. geele van 4 tot 8. PARIJS, 30 Juli. De eorrecpondenfc van de Journal meldt aan zijn blad dat merkwaardiger wijze de Duitsche grenzen schijnbaar niet de minste be waking plaats heeft. De correspondent is het zelfs gelukt ruim I kilometer op Duitsch gebied rond te wandelen zonder dat hem door de Duitsche be ambten het lastig werd gemaakt. Al leen 's nachts is de bewaking sterker, en is de bewaking zeer goed georga niseerd. Van Fransche zijde worden alle spoorwegen en bruggen door sterke militaire posten bezet. ATHENE, 30 Juli. Venizolos gaat naar Berlijn waar hij een onderhoud met Keizer Wilhelm zal hebben om daarna onmiddellijk naar Athene terug te keeren. BUDAPEST, 30 Juli. Volgens een manifest te Budapest uitgegeven is bij de inname van Belgrado de twee de luitenant Zolloker van het G8ste regiment infanterie licht gewond. Het te en 44ste regiment infanterie be trad het eerst het Servisch grond ge bied. De bevolking van Belgrado was tot op 30 personen na gevlucht Van de autoriteiten was alleen de burgemeester nog aanwezig. Deze ver zocht den troepenaanvoerder de in de stad gebleven vreedzame bevolking te sparen. De aanvoerder antwoordde dat de vreedzame bevolking geen haar zou worden gekrenkt. Tegen den middag bezetten de troepen alle wegen naar de stad waarop de Oostenrijksche krijgswet over Belgrado werd afge kondigd. PETERSBURG, ,kl Juli. Groot op- zien baart hier oen rede door den Tsaar gehouden door de adspiranten der marine academie. De Keizor ont ving deze en sprak hefi 'toe op een wijze alsof Rusland zich reeds in een oorlog bevond. Hij sprak van de ernstige tijden die ,Rusland door te maken heeft en her innerde de officieren aan de groote dadep door het leger verricht. FRANKFORT a/Main, 30 Juli. Naar uit Berlijn aan de Frankfurter Zeitung wordt bevestigd, werd in het laat-inidder- nachtelijk uur bevestigd dat do Russische 't uïtriistijigqki |5én ;büttaó|dér "eritëtikf Aard" a'Ariicmbh 'eüj" "^ep^id^g4d een Ministerraad plaats, welke drie uur duurde. De bes luiten, welke genomen zijn zijn niet bekend geworden. Toch weet do „Echo de Paris" mede te deelen, dat alle ministers het eens zijn geworden over de houding, welke FraÜJMjtï peesche conflict zal aaAnömitö. 'Ih l,r' ièt bijzonder hierover dat Frankrijk d gegane verplichtingen tegenover bondgenooten absoluut en teo strengste zal nakomen. •PAHMS,.7 'Juli. HedföüaÉJll fcoïliji iHtvcrwMhi aai I •miirjsto^rwid'i^littitm /IJ- .geiiiiid^piiiailit, prareclwiii «nn,,gjw»o»a|i- tsl„4CnMi»mt)jii»tseiiii» IfeJifeipyH») TV lieten Poinearï, die zicli reeds ter raslo had begeven, wekken. De president van de Republiek las een groot aantal tele grammen voor, welke in het late uur waren binnengekomen. Over de inhoud dier telegrammen noch het verhandelde op de conferentie is iets bekend. Het feit wordt als een buitengewoon ernstig tee- ken aangemeld. PARIJS, 30 Juli. De zant te Parijs heeft onzen vertegenwoor diger een telegram laten lezen volgens hetwelk Belgrado in don afgoloopen nacht zou zijn gebombardeerd. Groote is aangericht aan eenige banken. Een Duitsch bankier ie gewond. Bij Wich- nizza is artillerie uitgezet. BERLIJN, zeiger vernet 30 Juli. Naar de Lokal An- nt verlaten talrijke Duit- kinderen on vrouwen in de Fransche hoofdstad. Men is het er over eens, dat Duitschers die in staat zijn de reis naar hun vaderland te rug te aanvaarden zeer verstandig doen spoedig mogelijk af te reizen. Van andere ?ijde wordt nog medegedeeld, dat het aan de Oostelijke grens van de re publiek op alle stations van militairen De express-trein Brest-Parijs ver trok met 500 soldaten. Er heerscht een onbeschrijfelijke drukte. Alles trekt naar do grenzen. De treinen met soldaten krui sen elkaar en de soldaten roepen elkaar „Leve de oorlog". Vooral het sta tion te Nancy lijkt een kazerne. BERLIJN, 30 Juli. Tot heden toe is het bericht uit Belgrado, als zou dcDuii- aldaar vermoord zijn, nog niet bevestigd. PARIJS, 30 Juli. De Parijsche bla den doen mededeeling over de toe stand aan de Fransche oostgrenzen en verklaren dat er de meest volslagen paniek heerscht. Een buitengewoon moeilijke dag heeft Nancy gisteren doorgebracht. Vanaf het vroege mor genuur bestormden de menschen de banken en de spaarkassen en verlang den hun geld terug. De beambten zelf geraakten hun hoofd kwijt en de directies van sommige banken moes ten laten sluiten. Het was onmogelijk goud en zilvergeld te krijgen. Bank noten konden niet worden gewisseld. Er heersehte een onbeschrijfelijke pa* niek. Zelfs de bankbeambte en de be ambten van de post en van de spoor wegen weigërden papiergeld aan te nemen. De handel staat geheel stil. Menschen die in Frankrijk voor plei- zier waren wachten op de eerstvol gende treinen om de Duitsche grenzen over te steden. Soldaten met verlof wachtten bij honderden op de stations om te wordèn vervoerd. De algemeene paniek heeft het bestuur van Nancy op de gedachte doen komen om staats bons uit te geven van twee, drie en vior francs, om aan de geldnood een eind te maken. MADRID, 80 Juli. Een buitengewone ministerraad werd onder voorzitterschap van den koning gebonden. De verplichtingen jegens Frankrijk werden besproken. Men weet niet wat er besloten ia. PETERSBURG, 10 Juli. Hier hadden gisteren talrijke betoogingen plaats tegen Oostenrijk en Duitschiand. De politie moest met de wapenen optreden. St. PETERSBURG, 30 Juli, De omgeving dér stad gelijkt een gropt legerkamp. In de militaire districten K i e f f is de mobilisatie in vollen gang. Te WARSjCHAU werd bekend ge maakt dat te middernacht zou worden, gemobiliseerd. Op het laatste oogenblik is dit bevel ingetrokken toen bekend was geworden dat Engeland voortgaat met zijn pogingen om de bemiddeling tot stand te brengen. Het bovel kan echter elk oogenblik opnieuw worden verwacht. St. PETERSBURG, 30 Juli. Hier wordt officieel medegedeeld dat van mobilisatie geen sprake is. St. PETERSBURG, 30 Juli. De St. Peterburgsche beurs blijft tot Za- t^-dag g08lóten indien de politieke td'èstand zoo 1 blijft. Servische nederlagen. WEENEN 30 Juli. Volgens 'een nog niet beyestigd bericht heeft Ser vië zware nederlagen geleden by Foea. Aan de Bosnisch Servische grens moe- tep 2 Servische divisies de daar staande Oostenrijksehflr/jtroopen/'hefcboft/jaeng -* VaHen;-1-n-e-ij voh-v» oihnooaoiiiH su Oostenrijker# ot ift deSorviërd-tfé'övfe -• winnen. Een deel van hen word om en ijhoesten do wapens neer- De Serviërte verloren 800, de Ooaton- rijkscho troepen 200 dooden. De economische toestand. WEENEN) 29 Juli. Teneinde den woeker in levensmiddelen te voorko men, worden een maximum tarief vHor1 'öh -êïWig^ljKsiè/!l^ën8nn$(ïólo itmw%ad KOlfSfJ "K'USlahcröevól gaf alle vuren langs de Russische Zwarte Zee-kust te dooven, behalve den vuurtore(i te Sebastopol. De haven van Sebastopol is alleen open voor Russische oó^logsschepen. LONDEN, 29 Juli. Lagerhuis. In antwoord op een vraag betreffende de internationale crisis zeide minister As- quith toestajhd is van buitengewoon ernstigen aard. Ik kan slechts zeggen, dat de Engelsche regeering niet op houdt met haiar pogingen, om alles te doen, wat zijl kan, om het conflict te localiseeren. Engeland'^ vloot. GIBRALTAR, Juli. De geheele Engelsche MMdellandsche Zeevloot heeft bevel gëkregen zich bij de Bal- Iearen te conöentreeren. LONDEN, 29 Juli. Asquith ver klaarde, dat ;Engeland getrouw zijn verplichtingen) zal nakomen jegens zijn bondgenooten. De vloot ligt gereed om op 't eerste teeken zee te kiezen. Buitengewone maatregelen voor het leger zijn echter nog niet genomen. Gen Ultimatum van Duitschiand tegen Rusland. FRANKFURT A/D. MAIN, 30 Juli. De „Frankfurter Zeitung" meldt dat Duitschiand aón den Gezant van Rus land een tenhijn van 24 uur heeft gesteld binnen welke de beslissing moet vallen, óf Rusland zich onzydig houdt of ingrijpt. Duitschiand mobiliseert. BERLIJN, 30 Juli. Een extra editie van de „Berliner Lokal-Anzei- ger" meldt Naar wij zooeven vernomen heeft ^eizer Wilhejin zooeven bevolen de onritiddellijke mobilisatie van het ge heele Duitsche leger en^e Duitsche vloot. In beurskringen verluidde heden morgen het gericht dat Rusland en Duitschiand mobiliseeren. BERLIJN, 30 Juli. In een tweede extra editie van de „Berliner Loka Anzeiger" wordt gezegd dat het be richt betreffende de Jmobilisatie o n- juist is. Mobilisatie in Nederland op komst. In de heden gehouden Ministerraad is besloten aan de autoriteiten het waarschuwingstelegram te zenden dat beteekent het treffen van alle voor bereidingen voor mobilisatie. Staatsspoor-verloven ingetrokken. De Maatschappij tot Expl. v. Staats spoorwegen heeft alle verloven inge trokken. Nederland's Neutraliteit. Hedenmiddag is te 's Gravenhage in verband met den toestand in Europa op het Departement van Marine met en onder leiding van den Minister van Marine een gemeenschappelijke be spreking gehouden tusschen do com mandanten van Marine te Amsterdam, Hellevoetsluis en Willemsoord, den chef van den Marinestaf, don sous-chef van den Generalen staf van do land macht en de hoofden dor militaire afdeelingen en van het departement van Marine. De Ministerraad kwam hedenmiddag in gewone vergadering bijeen. Dc Bank van Engeland wenscht niet in te grijpen. LONDEN, 29 Juli. Tel. In antwoord op oen in het Lagerhuis gestelde vraag waarin hot plan geopperd werd, dat de Bank van Engeland zich met andere ban ken in verbinding zou stollen oiu ten op zichte van den huidigen financioelen toe stand de noodige stappen te nomen, die een verbetering teweeg zouden kunnen brengen, deelde Lloyd George mode, dat hij zich met de Bank in verbinding had gesteld, doch hem toen werd medegedeeld dat de financioclu toestand momenteel niet zoodanig is om dusdanige stappen nood zakelijk noch wenschelijk te maken. Beurs te Hamburg. Het bestuur stelde Woensdag voor hot ■oêP'ymmp'-'trkm applaus door, de verzamelde beursbezoe kers ontvangen. De beurs had een kalm verloop en er bestond weinig drang tot verkoopeu. Deposito's opgevraagd te Brussel. BRUSSEL, 29 Juli. Tol. Hedenmorgen verdrongen zich voor de loketten van sommige banken dor stad oen groot aan tal personen om hun deposito's op te vragen. Het aldus outtrokfym^ bedrag is I fltf? MllO'r l Dp bomM i."1 nu jo dezer stede ondervindt nog steeds den invloed van don internationalen toestand. Del effectenbeurs is gesloten gebleven. De goederenbeurs vertoonde heden groo te schommelingen. Wol daalde 45 centi mes per Kilogram, koffie 2 frs. por 100 K.G. Voor granen was daarentegen de toestand onveranderd. De verkoopers toonden zich zeer terughoudend en do ten dens is zoor vaat. van het Koninklijk Meteriologisoh Instituut te DE BILÜT. Hoogste barometerstand 768.7 te Horta, laagste stand 754.1 te Riga. Verwachting tot den volgendon dag Zwakke tot matige noordwestelijke tot zuidwestelijke wind. zwaar tot half bewolkt, weinig of geen regen, zelfde temperatuur. BTRGERLLJKE STAND. GOUDA. GEBOREN: 27 Juli. Petronella, ouders, J. v. Duivendijk en J. W. Brandhorst. 29. Anna Maria, ouders A. v. d. Heuvel en J. M. Prang. GEHUWD: 29 Juli. B. van Oosten en D. H. de Wit. J. II. Kempers en J. den Haag. A. van Leeuwen en J. M. de Gunst. W. de Jong en H. C. Verkerk. REEUWIJK. GEBORENGeesije, ouders K. v. d. Lecq en J. van Essen. Johannes, M. Verbeek, (overleden) en II. Kas- OVERLEDEN: P. Blonk, eorst weduwnaar van M. Vergeer, laatst weduwnaar van M. Lexmond 77 j. FLESSCHEN WORDEN OP REKENING GESTELD,DOCH BIJ TERUGGAAF VERGOED Vt. LITER A 15 CT. JMJIUI:!:!:!.!.1 LUI.IJJ-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2