Spaar- en Hulpbank Gouda. BA\DE\ EXCELSIOR No. 66. EEN1G W VAN Men wordt verzocht op ’t MERK te letten uit het Magazijn van CASINO It Oplreta Alhier. Feestelijke - Heropenings-Programma. Mk sums der KBS en TEMNSTEI1IH, u Eolos talerda, Parijs, Hen, Herlijn. Ormais Duet J |e Oplretleil Ier. Guily et Jeany|E ||Men life The Colombia Threej |e OpHen llbier. All. Tack ie ||p|reta Alhier. p» pTta. 'I Ie OpWa Ifc Wiislgmid Bijrt aangeboden aan ieder man of vrouw. Bepaalde kennis niet noodig. IS Metselaars gevraagd Tandarts Oostingh, ZATERDAG EXTRA MATINEE te 2 uur. Standplaats MARKT, tegenover GEBR. BISPING. Lachen! niets dan Lachen! Bioscoop-Salon „GOUDA VOORUIT” Dienstaanbiedingen Les Georgignst |S |)Mg Ufa Oostenrijk De geschiedenis va J254! Advertentiën. NIEUW! 9 Eef; uur. uur. enhuis. Bro Eerste Dames. W» NAP DE LA MAR GERARD REGTER. 6'/2 uit de stad. £Tï©vl- NIEUW! GoucLsche Courant Abonneert L' op dit Blad. VRIJDAG en volgende dagen de succesfilm: FEllLLi Overal enorm succes. Schitterende monteering. Boeiende inhoud. lederen avond 2 Voorstellingen te 6'^ en 9 uur. Tlxaxxs o-^rere.1: De Feestproloog wordt uitgesproken door Directie SOESMAN. 3 4 bekwame GOUDA, Van 1 tot 15 Augustus Om tranen te lachen I Komische Operette in één tele van J. OFFENBACH. ZONDAG van 2-4 MATINEE. M. RAVENSWAAYZONFA (UT Deze advertentiën kosten slechts bij vooruitbetaling: Telefoon Int Een droom m licht en schoonheid. I r Coolsingel, Rotterdam. Waarschuwingen BERIC 1°. 2°. OP 3°. 40 STEEDS GBOOTEB SUCCES. STEBK EN SNEL. BI ATLANTIS MT Plaatsbespreken van 10 uur ’s morgens A 5 ets per plaats. Electr. Dr. A. Brinkman Zn., Gouda. Behalve omstreeks 80 hoofdwertooners van de eerste schouwburgen van Kopenhagen, vereischten de kleinere rollen meer dan 100 spelers en waren er meer dan 500 medespelers in de scheepsscènes. Deze film geeft U een denkbeeld van het verschrikkelijke van een zeeramp, zooals onlangs nog met de „Empress of Ireland”. NAP DE LA MAR. nn JONG Oosthaven 31. OEN. DEPÖT HANN. GUMMIWERKE „EXCELSIOR'. FRED.PLEIN 2» Telef. Interc. 5518 N. AMSTERDAM Dit nummer bet bladen. 5 Aangrijpend dramatisch schouwspel in 7 afdeelingen naar den beroemden roman -van GERHART HAUPTMANN. - Haarwasschen met Electr. droging. Aparte Salon. Levering van alle soorten HAAR- WBRKEN. BALT. Coiffeur. TERSTOND bij J. P. DE GROOT, Aannemer, GOUDA. 1 AUG. tot nadere aankondi- OPTREDEN VAN: UW Alle rangen 5 ets hooger. voor het eerst op de KERMIS fe GOUDA. Minzaam aanbevelend, Door het Rotterdamsch Operettegezelschap, Directeur NAP DE LA MAR. Plaatsbespreking vanaf lieden. Van 103 uur. OPTREDEN VAN ALLE ARTISTEN.' 150 is van ging de (i IHIIÉ voor het eerst op de KERMIS fe GOUDA. GORIN CTIEM. Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde dpakjes van vijf, twee en een half eu een Ned. ons met vermelding van Nom- iWmer en Prijs, voorzien van RMEflBal nevenstaand Merk, vol- p HW gens de Wet gedeponeerd. Zich tot de uitvoering ■RIWNr van geeerde orders aan bevelend, J. C. BIJL, voolheen J. BREEBAART La. hebben in de tleeda nccet 1—6 regels f 0.35, voor elke regel meer 6 cents. Opgaaf uitsluitend aan het Bureau PR Per kwartaal Idem franco pei Met Geïllustreer Idem franco pei Abonnementen Markt 31, by Operaparodlsten. 1 The famous Comedy Singers. 1 De man die op zijn hoofd loopt. De beroemde Fransche Duettlste. La Danseuse Mysterieuze. 6) De graaf trok mij ni esnapé en terwijl hij eer oog pinkte, zoide hij: mijn getuige, dat ik geei koester, dan je gelukkig vóel, dat ik niet lang m «)0 lang zal ik dus no kunnen waken. Als ik t vrij gehoor geven aan hart. Dan kan je gelukl man van je keuze. Ma' ik leef, aan je hart het leggen en waak voor je mijne. Ter herinnering aan mij dezen kostbaren ring dien ik nog draag en il lofte af, die ik gehoude: kennis met u maakte. Minona, sprak de Kchtzinnig lachje, het s dat die aanklacht tegen öig gerechtvaardigd is. Een niet minder lichtz antwoordde het zijne, Wouw vervolgde: Wees maar wat e tchte heer; je zal zoo t Bij het koopen van een doosje 25 óf 50 cent Laxeerpillen (Slijm-, Gal- en Maagpillen) van Apotheker BOOM, zie men goed uit dat men het echte'krygt. De echte pillen zijn verpakt in een doosje, voorzien van den naam Apotheker Boom en de handteekening firma A. M. Boom. 15 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS,‘Fa. WOLFF Co., te Rot terdam bij E. VAN SANTEN KOLFF, Korte Hoofdsteeg 3. Inlichtingen worden op aanvrage gratis verstrekt door TH. PORTA, Bierset, Luik (België). In verband met drukkerijen te G vacantie voor do Zaterdag I, Ma Dinodag 4 Aug aal de G0UD8CHE Cl dagen NIET verschiji Is de weigering van van de moordenaars v nand in overleg met en van Oostenrijksche amb ren en te straffen, de \<A het conflict, dat th worden met het geweld oorzaak van het confli ring niet. De grondoorzi dige houding tusschen I Enau-monarchie zijn diep I Hier volgt een overz I schiedenis van het conl Times vonden. I Ontkend kan echter i I Ie schuld wel al te i «j zoekt. Het is veertig jaar f 4 tenrijk voor het laatst I Van Sadowa tot de te «tige crisis is een lang V»ee gebeurtenissen staa tot elkaar dan men we: De nederlaag van Sai bnrijk van Duitschland plichtte het Habsburgscl centrum te zoeken vo en het richtte zijn oogt den. Men besefte do volle 1 nederlaag bij Sadowa pi ie overwinningen van I Frankrijk, aan Oostenrijk een wraak voor Sodowe Maar intusschen was situatie geschapen in monarchie zelf. In de h< te winnen voor een i Duitsohland was Hongar de monarchie en aldus chie tot stand gekomen Fransch-Duitschen oorlo Jozef er de noodzakelijk ook de slaven in de nemen, vond hij in di een onoverkomelijk be? schema. Dames Wilt U bij het opruimen in dezen tijd s.v.p. denken om het Brokkenhuis. Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel. n°. 178, en onze beambte zal halen, wat U wilt missen. De Commissie W. GOL, Voorz. I. v. DANTZIG, Viee-Voorz. B. D. GROOTENDORST, Pen. Aan belanghebbenden wordt kennis gegeven dat Zaterdag 1 Augustus 1914, het lokaal der Bank gesloten blijft; dat de zitting der Hulpbank, inplaats van Zaterdag, op Maandag 3 Augustus op den gewonen tijd, van 6‘/a tot 7*/a uw, zal plaats hebben; dat voor Inleg en Terugbetaling de gelegenheid wordt opengesteld op Maandag 3 Augustus van 8 tot 9 uur 's avonds. Gouda, 30 Juli 1914.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3