Blad dl :rg i iter mbiedingen AR enhuis. ie Courant De Oorlog. o. 12543. Woensdag 5 Augustus 1914. 53e Jaargang. behalve Zon- Feestdagen. en r. Telefoon Interc. 82. EN ZOON. 1 4 iter FEUILLETON E3©£je- ederfanden. ronwater. ELEN XTie'Vfws- voor G-onrud-Ox exi. Oaaa.s’txeZsoezx., Verschijnt dagelijks 'If Telefoon Interc. 82. Ernstige Tijden. KENNISGEVING. Kennisgeving. KENNISGEVING. Nationale Militie. Inlijving der lichtingen 1914 en 1915. Uitgevers A. BRINKMAN Bekendmaking van dag en plaats der najaarskeuring volgens de wet op de Paardenfokkerij 1901. nsfeintgbB Sn Ef brengt bij deze ter kennis tend aan het Bureau 1 eige- a. en 1 29 4 68 al- f, Amsterdam. juist ver- heb ge- nog f.'ji inkman Zn., Gouda. mogo- I rbaar. te Tilburg. jm. BELONJxn-. 48, Gouda. f 1.25 1.50 150 1.90 OPS, Wijdstraat EN. 1VELD Lnz. LING. rende scheikundige che Tandartsen en en in de t tucce». rtentiën kosten slechts* ru itbela.1 Ing 0.35, voor elke regel bie- 3 oene (lOIIISlIIEUIIIIVM. Wordt vervolgd. 1 vincie ingevoerd zijn, SA dt ringen van het voorafgèpndt d. Drie-jarigen Hengster J‘" of houders om aannemi beoordeeling najaar te voren lieten keuren. uit l((JbL"z n door wk in gebruiken laat i*. IN. WORTELS. I r VET. 1OOFDHÜ I IFFEU*. pïemu’ Owyael m I E. uit moeder Louise moet twintigduizend gui- be- kleur en bij- a hengst, be is st opruimen in dezen" om het Brokkenhuis. 1 bericht aan een der of per Tel. n°. 178, te zal halen, wat U PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—-5 gewone regels met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels T0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Gedurende de drie dagen dat dit blad niet is verschenen, hebben ge beurtenissen plaats gegrepen in Europa, die een ontzettende beroering over de geheele beschaafde wereld hebben ge bracht. Het vreeselijke, waaraan niemand, voor een paar weken nog had durven denken, is thans de droeve waarheid geworden Europa is in oorlog. Van Noord tot Zuid, van Oost tot West wordt de krijgstrompet geblazen. Het kanon heeft reeds gedonderd in de streken waar dagen geleden nog een vreedzame bevolking haar woonstede had gevestigd. Thans klinkt daar het krijgsrumoer, de vrede is verstoord. De BURGEMEESTER van GOUDA van de belang hebbenden, dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz. te Utrecht op den jisten Juli 1914 executoir is ver- Haard liet Kohier No. 1 der Bedrijfsbelasting dienst 1914/1915 van de Gemeente Gouda. Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvan ger, dat ieder, die daarop voorkomt, ver plicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden in- gaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend. Gouda, don 4den Augustus 1914. De Burgemeester voornoemd, R. L. MARTENS. tl. Commissie oorz. ZlG, Vice-Voorz. OTENDORST, Pen. DE BURGEMEESTER VAN GOUDA brengt ter algemeone kennis dat een wet is vastgesteld, strekkendo om te voorkomen, dat, in omstandigheden als de tegenwoordige, levensmiddelen, grondstoffen van levensmiddelen, huis houdelijke artikelen of brandstoffen Worden vastgehouden of daarvan de prijs wordt opgedreven dat bij die wet onder meer wordt bepaald, dat, wanneer de pryzen DE BURGEMEESTER der ge- meente GOUDA brengt ter algemeene kennis dat bij op heden vastgestelde wetten is bepaald 1°. dat voor de lotelingen der lichting 1914, die nog niet werden ingelijfd, de mogelijkheid bestaat, dat lij spoedig zullen worden in dienst gesteld- en geoefend; I 2°. dat met afschaffing der loting ■voor de lichting 1915, de ingeschre- I venen voor die lichting, welke in aan- I aerking zouden komen om aan de I toting deel te nemen, bestemd zijn ter I tójving bij de NATIONALE MILITIE I en mede te hunnen aanzien de moge- I lijkheid van spoedige inlijving bestaat. I GOUDA, 3 Augustus 1914. De Burgemeester van Gouda, R. L. MARTENS. Engeland verklaart aan Duitschland den oorlog. BERLIJN, 4 Augustus. Evsn na 7 uur is de Engelsche gezant Goschen op het ministerie van buitenlandsche zaken gekomen om den oorlog te verklaren on zijn passen te vragen. di sband geschreven, ontvang je een docu ment, waarin tot algemeene erfgename worbt benoemd. Bravo! Dus je hebt iemand... Een kunstenaar in het vervatechen van handschriften mijn kind! Een mees ter in zijn vak! der bovengenoemde levensbehoeften eenigszins belangrijk worden ver hoogd, handelaars voorraden terug houden of particulieren aanmerkelijke voorraden gaan verzamelen, de Bur gemeester beslag kan leggen op de bij de winkeliers, handelaars of parti culieren aanwezige voórraden ten einde ze te onteigenen en tegen normale prij zen aan het publiek te verstrekken. Hij raadt daarom de ingezetenen in hun eigen belang aan geen grooteren voorraad levensmid delen enz. op te doen, dan zij onder normale omstandigheden gewoon zijn zich aan te schaffen. En waarschuwt de winkeliers handelaren geen hoogeren prijs voor hun waren te bedingen dan den nor malen op straffe va» onteigening van hun voorraad. Gouda, 4 Augustus 1914. De Burgemeester van Gouda, R. L. MARTENS. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal, Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, by onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA, maken bekend: dat de gewone Rijkskeuring van tot dek king bestemde Hengsten van ten min ste 2 jaar in hot najaar van 1914 voor Zuid-Holland zal gehouden worden te Leiden op 13 October; Rotterdam op 14 October; Dordrecht op 19 November en Dirksland op 15 October. Voorts vestigen zij de aandacht van be langhebbenden op den inhoud van de artt. 4 en 5 van het Koninklijk Besluit van 14 Augustus 1901 (Stbl. 204), gewijzigd bij Koninklijke Besluiten van 25 Juni 1906 (Stbl. 135) en 6 November 1906 (Stbl. 278), en 13 Februari 1913 (Stbl. no. 56); ter uitvoering van de artt. 8, 11, 13, 19 en 21 van de Wet op do Paarden- f o k k e r ij 1901, luidende: ,,Art. 4. Tot de najaarskeuringen wor gden toegelaten alle Hengsten die ten min ste 2 jaar oud zijn. Tot de voorjaarskeuringen worden leen toegelaten: a. Hengsten, die daartoe aangewezen zijn bij de najaarskeuringen van het voor afgaande jaar; b. Hengsten, die volgens eene schrifte lijke verklaring van een geöxamineerden Veearts wegens ziekte niet op de najaars-* keuringen van het voorafgaande jaar heb ben kunnen komen; c. Hengsten van 3 jaar of ouder, die uit het buitenland of uit eene andere pro- ten der onafhankelijkheid van ons land. De verklaringen van Duitsche zijde dat Nederland als een neutraal gebiod zal worden beschouwd, nemen wij aan, maar wij denken slechts aan Luxemburg en België. Daarom is het goed dat Nederland is in staat van tegenweer, dat de voor bereidingen voor mogelijke ernstige ge beurtenissen zijn getroffen. De toestand van het oogonblik is, hoewel nog niet dreigend, toch inder daad zeer ernstig. Elk uur dat komen gaat, kan verscherping brengen en oorzaken in het leven roepen, die kwade gevolgen kannen hebben. Daarom is in deze dagen vooral noodig kalmte en bezadigdheid. Geen luidruchtig optreden brenge de ge moederen, die toch reeds onrustig zijn, verder in beroering. De kans, dat Nederland verschoond zal blijven van de directe ellenden, die de oorlog met zich brengt, bestaat. Thans is het de eerste plicht van ieder Nederlander zich zelf te zijn, te toonen dat zyn Nationaliteit gebiedt krachtigen steun te verleenen aan alles wat wordt gedaan tot leni ging van den nood van hen, die op welke wijze dan ook, in deze dagen, hulp van noode hebben, dat gedaan wordt wat mogelijk is dat den soldaat, die hier zijn kwartier hoeft opgoslagen, ver van huis en verwanten, het leven wordt veraangenaamd waar dit kan. In dezen bewogen tijd bestaan er geen partijschappen, er zijn slechts Nederlanders, die plichten hebben tegenover elkander. Deze dagen kunnen toonen dat in Nederland het gevoel van saamhoorig- heid on van verantwoordelijkheid leeft, dat een natie hoog stelt. Dat gevoel kome thans tot uiting. Het strekt eiken Nederlander tot eer iets te kunnen doen of bij te dragen in het belang van het vaderland en tot leniging van den|nood, die de thans losgebarsten oorlog met zich brengt. Ieder beseffe wat in deze plicht is. Het aanvankelijke conflict tusschen Oostenrijk en Servië, waarvan wij den oorsprong hebben beschreven, is thans geworden een Europeeschen krijg in al zijn omvang. Rusland heeft Servië’s zijde gekozen, Duitschland heeft zich opgemaakt om Oostenrijk ter zijde te staan. Als gevolg daarvan zijn ernstige verwikkelingen ontstaan tusschen Duitschland en Rusland, Duitschland en Frankrijk, Duitschland en België en ten slotte ook tusschen Duitschland en Engeland. Na dagen van groote spanning is het thans een voldongen feit dak Duitschland den oorlog heeft verklaard aan Rusland, Frankrijk en België, waarop gisterenavond de oorlogsver klaring van Engeland aan Duitschland is gevolgd. Zoo staat dan thans Europa in vuur en zal een strijd gestreden wor den, welks wederga in de historie niet wordt gevonden. Thans reeds wordt dicht bij onze eigen grenzen het kanongebulder ge hoord, en zijn Duitsche troepen waar genomen. Reeds ^griel dé Belgische stad Visé na een beschieting, die ern stige schade veroorzaakte, in handen der Duitschers, roeds richtten de Bel gen in eigen land verwoesting aan door bruggen over de Maas in de lucht te laten springen, teneinde de Duitsche troepen den ’doortocht in hun land te trachten te beletten. Duitschland heeft de neutraliteit van België geschonden. Ook ontzag Duitschland zich niet het Groother togdom Luxemburg binnen te vallen, en zich van de spoorwegen voor het troepenvervoer te verzekeren en het land tot een operatiebasis te gebruiken niettegenstaande Luxemburg zich on zijdig houdt. Wat zal thans in de komende dagen in ons land gebeuren Nederland heeft leger en en vloot gemobiliseerd, welke mobilisatie op een voorbeeldige wijze van stapel is geloopen. Thans staat een krachtig leger in het veld, van kloeke flinke mannen, om de onzijdig heid van Nederland te handhaven, wanneer oen der oorlogvoerende par tijen dqn voet op Nederlandschen bodem zou zetten. In het Nederlandsche leger heerscht een flinken geest. Het wordt in de gelederen gevoeld dat het juist is, wat dezer dagen door Minister Grey in het Lagerhuis is gezegd, dat er niet zoozeer vrees is voor de schending der neutraliteit, doch voor het inboe- 7) [De baron las nu het volgende DU is mijn laatste wil, I. op het oogenblik, dat ik mij voorbe reid op den dood, denk ik met smart Mn mijn kind, waarnaar ik zoo lang te vergeefs heb laten zoeken. In welke om standigheden dit kind ook verkeeren mo ge, ik vermaak daaraan mijn geheele ver mogen, met uitzondering van het stam goed en van het kapitaal voor de later ie noemen legaten. In een geheim vak van mijn schrijftafel zal men nadere me edelingen omtrent dit kind vinden, dat in 1859 geboren en dus 20 jaar oud moet xijn. In datzelfde geheime vak zijn ook fot familiepapieren en eenige aanteeke- ningen over den oorlog van 1859. Aan tongene, die het spoor van mijn kind vindt iijn afkomst kan bewijzen, uit mijn verbintenis met de T Koch, die bij de geboorte stierf. vergoeding van t. h pit mijn nalatenschap worden j 11. Indien mijn kind niet meer leeft, of lianen een jaar na mijn dood niet ge vonden is, vervalt bovengenoemde erfe- ■I» voor de helft aan de stad Weenen, verdwijnen maar wat winnen wij daarbij. Wij willen het laten verdwijnen, en... De gravin zweeg een oogenblik en vervolgde toen: en een ander er voor in de plaats leggen. Bravo, Minona! Wij hebben hetzelfde gedacht. Is dat dus mogelijk? vroeg zij. Je hebt je tot den rechten man ge wend, dierbare Minonal Aan wien kon ik heter mijn trouwen schenken, mijn vriend? Ik kan de gedachte niet verdragen, dat ik in ar moede zou moeten verkeeren, terwijl ik sedert mijn jeugd in rijkdom leefde. Waarom opende de graaf mij het uitzicht op een schitterende toekomst, en liet hij mij achter in omstandigheden, die voor mij slechts vergulde armoede zijn? En was mijn fout zoo groot, om er zulk een boete voor op te leggen? Kan iemand het me dan kwalijk nemen, dat ik een onrecht vaardige beschikking te niet doe, die een oud, ziek man in ijlende koorts maakte? Waarom je te verdedigen. Minons? Heb je een oogenblik getwijfeld, of ik de zaak anders inzag? Je bent de vrouw niet om gelukkig een onrecht te dragen, en ik ben de man niet om mijn vrien den in den steek te laten, als ze me haar vertrouwen schenkt. Zij reikte de baron de hand en vroeg: Wat zal er gedaan worden? I^aat mij het document, Minona. Ik stel mijn lot in je handen. Prent dit handschrift goed in je ge heugen. Regel voor regel met een boven- Je had een meubelmaker te hulp moeten roepen. Ik wilde niemand in mijn vertrou wen nemen. Je hebt gelijk, Minona. Wij zullen samen nog eens onderzoeken. Ik heb verstand van zulke zaken. Maar vergis ik me niet, dan zei je, dat nog niet alle hoop verloren is. Ja, dat heb ik gezegd. En aan welken uitweg heb je dacht? Aan den eenigen, die nog lijk te. I Welke is dat? Niemand heeft dit document gezien. Behalve wij. Wij kunnen hef laten voor de andere helft aan de stad Brünn, om daarmede inrichtingen van weldadig heid te steunen. III. Voor mijn vrouw Minona, geboren von Bjela-Jerrari, wordt een rente van tien duizend gulden ’s jaars vastgezet, uit te betalen op den tweeden Januari van elk jaar. IV. De erfgenamen onder I en II ge noemd, hebben voor mijn bedienden te zorgen, zoodat ze mijn nagedachtenis in dankbare eere houden. Aan mijn kamer dienaar Jacob Sallai vermaak ik eene rente van tienduizend gulden 's jaars. Aldus eigenhandig opgemaakt, kort voor mijn dood, nog geheel helder van verstand, doch niet meer in staat om de hulp van een notaris in te roepen. Mijneziel zij God genadig 1 Michael, graaf Czerny. Kasteel Windeck, 19 Juni 1878. En zal het je niet moeilijk vallen, hem te winnen? Goedkoop zal het niet zijn maar als het om millioenen gaat... En ben je zeker van zijn stilzwij gen, zoodat hij geen aangifte... Wees onl>ezorgd, Minonal Ik je Immers gezegd, dat je je tot do rech ten man gewend had. Misschien bezorg ik je morgen reeds de verbeterde uit gave van dit document, in een omslag, dat eveneens in dezelfde schrifttrekken bet opschrift bevat: „Mijn laatste wil". Heb je het zegel van den graaf nog? Zeker; ik heb het meegebracht. Bravo! Maar nu nog wat? En dat te? Hoe zullen wij deze laatste beschik king van den graaf te voorschijn bren gen. Ik Ingrijp je niet. Er zijn sedert den dood van don graaf drie weken verloopcn. Zal hot geen opzien baren, als je nu plotseling voor den dag komt met zoo’n testament, waar van je tot heden nog geen woord hebt gesproken? Een kind, dat in 1859 geboren is, en... dus een kind uit zijn twpede huwe lijk 1 Neen, zijn tweede vrouw heeft nog nooit een kind gehad; hij was slechts twee jaar met haan getrouwd. Na zijn te rugkeer uit den veldtocht vond bij haar lijdende. Ze is daarvan niet hersteld. Het kind, dat op zoo raadselachti- gc wijze verdwenen is, moet dus de vrucht zijn van een onwettige verbinding. Hm I dat is een vreemde zaak. Maar nadere ophelderingen zijn tc vinden in de pa pieren, die geborgen zijn in de geheime lade van do schrijftafel. Heb je dat ge heime vak nog geopend Menig uur van den nacht heb ik er naar gezocht, maar ik heb niets gevon den. Nu, wat zeg je ervan? vroeg de gravin, nadat hij het stuk gelezen had. De baron zweeg nog steeds; toen ant woordde hij met een wedervraag: Meel vreemd 1 Wat is dat voor een kind, dat hier opgehaald wordt Ik weet het niet, en ik heb er ook nooit iets van gehoord. Ik herinner me slechts een paar woorden van een oude dienstbode, die me wel meer zou kunnen vertellen, maar ze is dood. Ze heeft me eens verteld!, dat de graaf zooveel van me hield, omdat ik bij hem de plaats innam van eea kind, dat hij verloren had. de uajaarsk.ru- le jaar; die de eigenaars jjke redenen, ter j van de Provinciale Rege- lings-Commissie niet als twee-jarige in het najaar te voren lieten keuren. Art. 5. De eigenaar of houder, die een Hengst ter keuring wenscht aan te den, is verplicht daarvan ten minste weken vóór de keuring vrachtvrij schriftelijke en onderteekende aangifte te zenden aan den Secretaris der betrokken Provinciale Regelings-Cwmnissie met op gave van: naam en woonplaats van den naar en houder; b. naam, ouderdom, ras, k ■zondere kenteekenen van den nevens, indien deze in een stamboek ingeschreven, stamboek en stamboeknum- mer; c. zoo mogelijk afstamming van den hengst zoowel van vaders- als van moe derszijde en naam en woonplaats van den fokker. Een Hengst, na bovenvermelden termijn aangegeven, wordt van de keuring uitge sloten tenzij de Commissie geen bezwaar tegen toelating heeft en de eigenaar of houder vóór den dag der keuring eene som van 10.— bij voomoernden Secre taris stort.” Inschrijvingsbiljetten voor de keuringen zullen op vrachtvrije, ach rif te lijke en on- dorteekendo aanvragen aan eigenaren en houders van Hengsten door den Secreta ris der Provinciale Rt^^Sings-Commissie den Hoer J. C. Roodzant Kzn. to ’s-Gra- vonhage, Valkenboschlaan 40 verstrekt worden. Gouda, den 1 Augus^is 1914. Burgemeester on Wethouders voorn., R. L. MARTENS. De Secretaris, J. VAN’HEUSDE.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1