I T'-KTfiKiw** Stadsnieuws. Veldpostkantoren. INGEZONDEN. l„ Laatste Berichten. Nederland in oorlogsgevaar De toestand kritiek. H ppfe- waMtewiMê-i De eerste zeegevechten tusschen Engeland en Dultschland. LONDEN, 4 Aug. Men verzekert, dat de regeering bericht heeft ontvan gen, dat de Duitsche vloot een En- gelsche mijnlegger in den grond heeft geboord. De torpedojager Pathfinder werd nagezeten, maar ontkwam. De inval van de Duitschers in België. VAALS, 4 Aug. (N.R.Crt.) Heden ochtend tusschen G en 12 uur heb ik bij het Vierlandenpunt een Duitsch legercorps van 30,000 man België zien binnentrekken. Van ooggetuigen hoor ik, dat tege lijkertijd de hoofdmacht over Alten- berg (ten Z. O. van Moresnet op Duitsch gebied gelegen) is binnen gekomen. In de Belgische grensdorpen schenkt men geloof aan de proclamaties, die deDuitschers uitdeelen. In die pro clamatie staat te lezen, dat Duitsch- land Belgie te hulp komt. Zelf zag ik de dorpsbewoners de Duitsche troe pen toejuichen. Aan de Nederlandsche grenB zijn enkele patrouiljes Ulanen op het zien van de Nederlandsche grenswacht ter stond teruggekeerd. De Nederlandsche grenB is door de Duitsche troepen blijkbaar opzettelijk vermeden. BRUSSEL, B Aug. Verscheidene Duitsche café's zijn door de inwoners vernield. Neutraliteit der Ver. Staten. WASHINGTON, 4 Aug. Wilson proclameerde de neutraliteit der Ver- eenigde Staten. De Duitschers in België. Uit MAASTRICHT werd Dinsdag avond 9 uur geseind Na beschieting hebben de Duitschers Visó (op Belgisch-Nederlandsche grens) ingenomen. De Duitsche genie heeft nieuwe brug gelegd. Een later telegram meldt DaitBche huzaren staaii bij de Hol landsche grens bij Eysden om te voor komen dat de Duitsche troepen Hol- landsch grondgebied betreden, Visé is beschadigd. Engeland stelt een ultimatum aan Dultschland. LONDEN, 4 Aug. Engeland heeft Duitschland een ultimatum gesteld, dat Duitschland alsnog de neutraliteit van België zal eerbiedigen. Voor middernacht wordt antwoord verwacht. Dultschland eerbiedigt Nederland's onzijdigheid. Het Haagsche Carr.-Bureau meldt aan de N. Ort. Blijkens bij de beste bron ingewon nen information kunnen de berichten als zoude door Duitschland aan Neder land een ultimatum gericht zijn, op de meest stellige manier worden tegen gesproken. Hieraan kan worden toegevoegd dat Duitschland geen verandering heeft gebracht in zijn voornemen om de Nederlandsche neutraliteit te eerbie digen. Rusland. St. PETERSBURG, 3 Augustus. Bij keizerlijke oekase zijn met het oog op den tegenwoordigen toestand de Doema en de Staatsraad 'in buiten gewone zitting bijeengeroepen. Verder'is bij keizerlijke oekase bevel gegeven tot een moratorium. Duitschland en Frankrijk BERLIJN, 3 Augustus Offieieel tot nu toe hadden de Duitsche troepen overeenkomstig de verkregen bevelen de Fransche grens niet overschreden. Daarentegen vallen sedert gisteren Fransche troepen zonder oorlogsver klaring de Daitsohe grenzen aan. Hoewel de Fransche regeering de Duitsche nog eenige dagen geleden verzekerde, dat de instandhouding van een onbezette zóne over een gebied van 10 K.M. was aangekondigd, heb ben verschillende Fransche compag nieën de Daitsohe grens overschreden en bezetten zij sedert gisteren Duit- sche plaatsen. f Vliegers, die bommen werpen bege ven zich sedert gisteren naar Baden en Beieren en zijn onder schending van Belgische neutraliteit over Bel gisch gebied in de Rijnprovincie ge komen. Zg beproeven de spoorwegen te vermelen. Frankrijk heeft daarmede den aanval tegen Duitschland geopend en een oorlogs toestand in het leven geroepen. De zekerheid van het rijk brengt Duitsch land tot tegenweer. De Keizer heeft de noodige bevelen gegeven. De ge zant te Parijs heeft ïnstruo- I i e b gekregen een pas te vragen. Een officieuze oorlogsverklaring. Duitschland—Frankrijk. BERLIJN. Offieieel wordt mede gedeeld dat Duitschland zich sedert 3 Aug. in oorlogstoestand met Frank- rijk bevindt. Qedeeltelljke mobilisatie in Zweden. STOCKHOLM, 3 Ang. Om de on- zijdigheid van Zweden te handhaven heeft de regeering een mobilisatie gelast. Italië neutraal. BRUSSEL, 3 Ang. De Italiaansche legatie meldt officieel de neutraliteit van Italië ten opzichte van de mogend heden, die in oorlogstoestand ver- keeren. Diplomatieke betrekkingen Frankrijk-Duitschland verbroken. PARIJS, 3 Aug. De diplomatieke betrekkingen tusschen Frankrijk Duitschland zijn verbroken. Generaal Joffre is naar de grens vertrokken. De bezetting van Luxemburg. De jongste berichten brengen ons de tijding dat de Duitsche troepen het Groothertogdom Luxemburg be zet hebben ten einde zich den door tocht hunner troepen langs de lijn Trier—Trois Vierges te verzekerende spoorweg is bezet. Hiermede heeft dus plaats gehad: schending van de zoogenaamde ver plichte neutraliteit van het Groother togdom, in 1867 bij het verdrag van Londen onder collectieve garantie der mogendheden ook van Duitschland zelf tot neutralen staat verklaard. Het bewijs is hiermede geleverd hoe weinig men zich aan dergelijke ver dragen in oorlogstijd houdt. Van een ooggetuige verneemt het Vaderland omtrent (je bezetting het volgende: Een Nederlandsche dame logeerde te Bollendorf, een plaatsje op Duitsch gtthied a«w dp Sauer, de grepsrivier tdsschen Dpitschlpnd èn Luxemburg. Zij had epn uitstapje gemaakt in Luxemburg, en wilde tegen den avond langs de Drug over de Sauer naar Bollendorf terugkeeren. Zij vond echter de brug door Duitschers bezet, die haar en haar reisgenooten de overtocht weigerden. Ten slotte stemden de sol daten erin toe hen naar Bollendorf te geleiden, op voorwaarde dat zij onmid dellijk hun bagage bijeenpakten on Bollendorf weer verlieten. Zoo ge schiedde onder militair geleidde wer den zij naar het hotel en weer terug op Luxemburgsch grondgebied gevoerd. l3e Lüxemburgsche gendarmen protes teerden, maaf hierop werd natuurlijk gpèn acht geslagen. Gelukkig kwam kort daarna een trein, die de reizigers naar Ettelbruck voerde, vanwaar zij met een propvolle trein naar de stad Luxemburg konden vertrekken. Bij de bezetting van het station Trois-Vierge had de stationschef, hoe wel zelf Duitscher, geprotesteerd. Een Duitsch officier zette hem een revolver op de borst, en dwong hem zoo tot onderwerping. Daarop werd het station bezet en de telegraaflijnen naar België doorgesneden. Dit alles vernamen de Hollandsche reizigers in de trein naar Luxemburg. Hier vonden zij alle hotels overvol met vluchtelingen, meest Bel gen en Nederlanders. Do Duitschers waren waarschijnlijk over Trier ver trokken, de Franschen over Longwy. 's Nachts om 2 uur bracht een trein de Hollandsche reizigers naar Brussel vanwaar zij hedenmorgen ons lanc bereikten. De Duitschers in België. Wij ontleenen aan de berichten van een particulieren correspondent uit Maastrioht aan het Handelsblad Het is ernst geworden. Hedenmor gen werd de geheele streek opgeschrikt door enkele hevige slagen. Het waren de bruggen te Visé en Argenta», die in de lucht vlogen, en in de morgen- uren kwamen de eerste berichten in de stadde Duitschers waren de Bel gische grens overgetrokken. Tegen den middag waren honderden fietsers en auto's op weg naar de Bel- I gische grens bij Moulon, waar men zijn oogen nauwelijks gelooven kon toen men plotseling voor Duitsche dragonders stond. Onophoudelijk don- I derden de kanonnen der Belgische forten op den linker Maasoever, terwijl 1 de Duitsche batterijen nog geen 1000 Meter van de Nederlandsche grens geregeld vuurden. Op den Pietersberg kon men de Duitschers op Belgisch gebied duidelnk De Maastrichtsche doctoren zijn ter plaatse, doch konden van wege het geschutvuur niet verder. De kloosters van zusters en paters te Eysden zijn gereed om gewonden te ontvangen. De Duitsche cavalerie-officier, die ik sprak, vertelde dat zij m'orgen aan de overkant van de Maas moeten zijn. Er was nu nog enkel artillerie en cava- lerie in de gevechtslinie, maar de infan terie volgde in den loop van den dag. Hedennacht gaat de stormloop op de 100 M. hooge heuvels beginnen. Vanavond vlogen Belgische vliegers boven de door de Duitschers bezette strekenzij werden druk beschoten, doch werden niet geraakt. De Duitschers geven de Russen alle schuld van den oorlog. Zij spraken van Nederland als van hun vrienden, die zij geen kwaad wilden doen. De eerst aangekomen dragonders waren reeds onze grens overgetrokken, toen ze van de marechaussees verna men dat ze op Nederlandsch grond gebied waren. Zij trokken toen onmiddellijk terug, doch hadden reeds eenige exemplaren uiigereikt van een manifest bestemd voor de Belgen. Dit was in het Fransch gesteld, en den Belgen werd er in medegedeeld dat de Duitschers als vrienden kw'amen, dat ze niets te vreezen hadden, en meer dergelijke fraaiigheden. De bedoeling is misschien goed geweest, maar een tfeit is, dat er bij Moulon reeds eenige boeren gedood zijn, en dat omtrent het lot van Visó de ernstigste geruchten gaan. In Maastricht heerschte tot laat in den nacht nog een groote drukte. Daar komen troepen vluchtelingen nit Bel gië aan. Er zijn vele vrouwen en kin deren bij, die in kolen- en aardappe lenkarren worden aangebracht. Frankrijk erkent de neutraliteit van België. PARIJS. Frankrijk heeft officieel verklaard de verplichtingen aangaan de de Belgische neutraliteit na te komen. is na aanneming door de beide Ka- I Uitvoerig schetste Lord Grey de mers der Staten-Generaal door H. M. I vriendschapsbanden die Engeland aan de Koningin bekrachtigd in de Staats- Frankrijk binden en de verplichtingen, courant afgekondigd. die Engeland ten opzichte van Frank- Wij vernamen dat zulks ook is ge- I rijk heeft. ij... schied met de andere wetsontwerpen I Wanneer thans Engeland zich niet welke gisteren in de Kamers zijn aan- I verklaart, wat moet Frankrqk dan I met ziin vloot doen in de Middelland- België in staat van oorlog en beleg. BRUSSEL. België rs in staat van oorlog en van fleleg verklaard. i s-™1- u^iiivu, uiu gcuicn tcu gn>ui( lSbÜTlLiGL- I deD oorloSstoe8tand te voorkomen yuiiBUuoio van den berg zien neerdalen. Hier he ben de granaten van de Belgische forten reeds groote verwoestingen aan- gerichthuizen en hooimijten staan in lichte laAie, genomen. Schaarschte van Zilveren Munt Hoewel Let geweuscht ia dat het pu bliek den ernst van den huldigen toe stand inziet, is bet toch noodzakelijk er --w. op te wijzen dat het zich door zijn angst I Frankrijk beslist, voor een financieele crisis slechts kunnen CX^oro verergeren.. i.en der meest noodlottige dingen die in dit opzicht gebeuren is het vasthou- den van zilveren en gouden munt. Dat dit op groote schaal gebeurt, blijkt wel uit de groote schaarschte van het zilver, dat in gewone tijden in zulk een overvloed voorhanden is. Zoo ontvangt het Correspondentschap van de Nederl. Baak in normale omstandigheden weke lijks minstens f 50.000— f 35.000. Waar zijn deze enorme voorraden zil ver thans gebleven? üet kan niet anders ol zij moeten terecht gekomen zijn in kassen van hen die gedreven door een ongemotiveerde angst, hun deposito's bij de Banken, zelfs hun geld bij de Kijks- posts paar bank, hebben opgevraagd, en hun bankpapier zooveel mogelijk voor zilver hebben gewisseld. Wij moeten het publiek dringend waar schuwen hiermede niet door te gaan Laat niemand, dié* nog voldoende zilver in huis heeft voor de meest dringende behoeften trachten nog meer te krijgen. De officieele mededeelingen hebben er ten overvloede nog eens den nadruk op ge legd, dat het bankpapier onder alle om standigheden wettige betaalmiddel blijft, en dat het geld bij de Rijkspostspaarbank vol komen veilig is. met zijn vloot doen in de Middelland- sche Zee? Wanneer Frankrijk daar zijn vloot laat zijn de Noordelijke en Westelijke kusten onbeschermd en overgeleverd aan de Duitsche vloot in een krijg, die over het lot van muniijn Minister Grey zeide dat de ver bintenissen en de belangen van Enge land in hooge mate gefhoeid zijn met de handhaving van neutraliteit van België en het vrije verkeer met Frankrijk. Indien België bij overeenkomst een inbreuk op zijn neutraliteit toelaat, doet het alleen door dwang. De kleine Staten wenschen met rust te worden gelaten. Zij vreezen niet zoozeer een inbreuk op hun neutrali teit, dan wel op hun onafhankelijk heid. Indien Engeland in een oorlog wordt gewikkeld, zal het in het ergste geval weinig meer schade leiden, dan wanneer het zich daaraaü onttrekt. Militaire maatregen van Nederland. In het belang van het land wordt door ons geen mededeeling gedaan van de militaire maatregelen door Nederland getroffen, ter handhaving i van de neutraliteit van den Staat. Vergoeding aan opgeroepen Verlofgangers. Komen veilig is. i In verband met de ongerustheid Wie, ondanks al deze geruststellingen, I die in vele gezinnen van opgeroepe- doorgaat met het nemen van dwaze maat-1 nen heerseht, vestigen wij de aandacht regelen als hierboven door ons genoemd, op het volgende, ontleend aan Mili», maakt zich mede verantwoordelijk voor de ontzettende gevolgen, die een financi eele crisis kan hebben: zij belemmeren op dio wijze de Banken in het verschaffen van geldmiddelen aan Handelshuizen en Fabrieken, met het gevolg dat velen hun bedrijf zullen moeten staken, en duizen- den asfceiders broodelooe worden, tiewet en Landweerwet Miliciens en Landweersoldaten, op geroepen voor de mobilisatie, die thans onder de wapenen moeten blijven, kunnen, wanneer voldoende middelen tot levensonderhoud ontbreken of zul len ontbreken aan bet gezin waarvoor, _il* Iinnn in rlan will van Inlijving van Ingeschrevenen voor Tde militie van 1915. Door de T^|ede en Eerste Kamer aangenomen bet wetsontwerp bo treffende de lichting 1915. Daarin wordt bepaald Art. 1. Met afwijking van de be palingen der Militiewet geldt ten aan zien van de inlijving der ingeschrevenen voor de lichting der militie 1915 het •epaalde in de Voegende artikelen De losing,, bodöeld in art. 62 der Militiewet, wordt niet gohouden. Art. .3. Alle ingeschrevenen zijn bestemd om bij de militie te worden ingelijfd, uitgezonderd zij 1° die voor den dienst bij de militie ongeschikt zijn bevonden2° die bij onherroepelijk geworden uitspraak voor goed of tijde- ijk van den diehst zijn vrijgesteld 3° die bij onherroepelijk geworden uit spraak hetzij voor goed, hetzij voor- loopig van den dienst zijn uitgesloten. Art. 4. De tijd van inlijving en alles wat verder op de inlijving be trekking heeft of daarmee verband hondt, wordt door ons of door de ons aan te wijzen autoriteit geregeld met afwijking voor zooveel noodig van de geldende wettelijke voorschriften. Art. 5. Deze wet treedt in werking op den dag van hare plaatsing in het Staatsblad. Tweede Kamer bijeengeroepen. De leden der Tweede Kamer zijn Dins dagavond laat telegrafisch opgeroepen tegen Donderdagmorgen 11 uur we gens nieuwe wettelijke financieele maatregelen ter voorziening in de be hoeften aan pasgeld. Een Moratorium voor Nederland. Heden komen te 's Gravenhage in vergadering bijeen de vertegenwoor digers van de Kamers van Koophan del in Nederland ter bespreking van de absolute noodzakelijkheid dat de goederenhandel en de industrie door onmiddellijke uitvaardiging van een moratorium (maatregel beoogend de opschorting van betalingen gedu rende een te bepalen tijd) gesteund zullen worden en om bij Minister Treub er gezamenlijk op aan te drin gen, dat ten spoedigste voor Nederland een Moratorium wordt ingesteld. De Kamer van Koophandel te Gouda zal op deze vergadering worden vertegenwoordigd door den Voorzitter en den Secretaris. Nederlandsche Wettelijke Maatregelen. DEN HAAG. Het wetsontwerp tot aanvulling van de onteigeningswet r„.odeiops worden, Laat ieder dus zün kalmte bewpjen on I rij. kóftt winner zg« in dan zm yan,., veiïtr-öuwcn op dé maatregelen wélke dé I Aft. 84 der Militiewet OI lpbis oer, UefcéoHng reeds genomen heeft, en iiö£ I Landweerwet, een vergoeding van, zal) nemen, om gebrek tén gevolgo van I hoogstens f 1.por dag voor een A"" 14~ verlofganger van de militie of f 1.50 per dag voor een Landweerman, be komen. Het verzoek kan worden ingediend door de echtgenoote of ieder ander belanghebbende daartoe bevoegd, en moet worden ingediend aan den Bur gemeester van de gemeente, waar de verzeker woont. Woont de verzoeker buitenslands, dun wordt het gericht tot den bur- V rijw illige verbintenis Bij Kon. Besluit is bepaald: lo.' Tot een vrijwillige verbintenis voor onbepaalden tijd, doch ten minste zoolang do militie buitengewoon onder de wape nen wordt gehouden, kunnen worden too- gelaten mannelijke Nederlanders van 17 tot 50-jarigen leeftijd, die overigens aan de vastgestelde eischen voldoen; 2o. Aan hen die als onder lo. omsohrer vop voor onbepaalden tijd zijn aangeno-1 gomeester van de gemeente, waar de niéi,wordt als premie bij vooruitbetaling! mjjicien of landweerplichtigo als zoo- toogekend het bedrag, waarop zij staat ingeschreven. zofdeft/ hebben indien s»ij zwjh VO?r t|Woe jaron verbonden hadden; 3o. Zij die bij het korps mariniers, bij het leger hier te lande, of bij dat in in de overzeesche bezittingen en koloniën in den rang van korporaal of van onder officier hebben gediend en den dienst op eervolle wijze hebben verlaten, kunnen, ook al zijn sedert hun ontslag meer dan zes maanden verloopen, mits zij overigens aan de eischen voldoen, tot een verbin tenis worden toegelaten. Gehuwden worden tijdens den duur van hun verband voor zooveel militaire aan gelegenheden betreft, als ongehuwd aan gemerkt. Echter hebben bij overlijden in en door den dienst hunne weduwen weozen aanspraak op pensioen of onder- ftand. Eene gisteravond verschenen Buitenge- wone Staatscourant bevat een Koninklijk besluit, houdende verbod van uitvoer van stroo, hooi, machine- en smeeroliën, tarwe en tarwemeel, zout gerst en gort, auto- I mobielen en onderdeden waaronder ban don, voertuigen, voor paardentractie, rij- wielen, motorrijwielen, steenkool, cokes, paarden (uitgezonderd veulens), rogge roggemeel, haver, leder, peulvruchten De Neutraliteitsverklaring van Nederland. DEN HAAG. In een buitengewoon nummer van de Nederlandsche Staatscourant wordt de onzlj- digheid van Nederland ten opzichte van de oorlogvoerende Staten aange kondigd. Nieuw Nederlandsch Bankpapier. ,"VWir. Ir r I stemming op het adres aangegeven; is De Ministerraad besloot gisteren tot dan worde ie nM» uitgifte van 25 nullioeh gulden aan 1 nieuw bankpapier in waarden van f 1.—, f 2.60 en f 5. Denemarken's neutraliteit. KOPENHAGEN, 1 Augustus. Het ministerie van Buitenlandsche Zaken deelt mede, dat bij den tusschen Oos- tenrgk-Hongarye en Servië uitgebro ken oorlog de regeering heeft besloten dat Denemarken gedurende den oorlog volkomen de neutraliteit zal bewaren, waartoe naar het koninklijk besluit van 20 December 1912 wordt ver wezen. Bankbiljetten aan de Postkantoren. De Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie maakt bekend; dat aan de Postkantoren bankbiljetten onvoorwaardelijk vertrouwen genieten. dat bankbiljetten tot elk bedrag in be taling worden aangenomen en uitgegeven. Op aangeboden bankbiljetten worden kleine bedragen in zilver zoo noodig en mogelijk teruggeven. ALTING VON GEUSAU, Briefwisseling met hem, die zich onder de wapenen bevinden. De directeur-generaal der posterijen en telegraphic vestigt de aandacht van be langhebbenden op de noodzakelijkheid om de brieven en andere stukken voor hen, die zich onder de wapenen bevinden, van zoo volledig mogelijke adressen te voor zien. Behalve de naam van den geadres seerde is in ieder geval tevens te ver melden het korps en het onderdeel waar toe hij behoort. Voor hen, die bij de bezetting van de liniën en stellingen behooren worde, in dien deze bekend is, de plaats van be- _n_.. ia rlifl de onafhankelijkheid van Nederland. de neutraliteit van een dezer ian- geschondeu wordt, en er geen daad gedaan (door ingeland) om daar op te komen, dan zai, wat ook de iteit van die landen moge zijn bij einde van den oorlog, hun onafhan- theid verdwenen zijn. iee voor ons hoogst bedenkelijk klin- éie woorden kunnen beteekenen, dat il het betreden van Belgisch grondge- 4 door Duitsche troepen Belgie's on- zakelijkheid verdwenen zai zijn, ook wordt het niet ingelijfd, en do,t met onafhankelijkheid van België het ook de toekomst met die van Nederland ge ms is. in zou echter ook uit de woorden Sir Grey kunnen opmaken, dat En id een aanslag op België kan be lhouwen als mede gericht tegen de on- Qmanelijkheid van Nederland, en dus Ln- glud zou nopen tegen Duitschland ook ior ons land op te komen. Pit nu zou niet met het onmiddellijk ffrng van ons land in overeenstemming |)B. Het alles overheerschende belang ons is de handhaving van onze on- jjdigheid. - Duitschland heeft die tot dusver eerbie- en nog gisteren geruststellende ver- Itrmgeu in dien zin afgelegd. Welnu, Neerland's onafhankelijkheid is let geschonden door het betreden van lelgisch grondgebied door Duitsche troe la 4 Nederland heeft maatregelen genomen iiartoo het met inspanning van alle krach- i in staat is, om zijn neutraliteit zelf handhaven. Het acht, ook voor zijn ■afhankelijkheid in de toekomst, geen footer belang denkbaar, dan dat, in den orlog die thans is uitgebroken geen feeifld schip in een Nederlandsch water ümenkouit. J.n geen onschatbaarder dienst kan dus enigo vreemde natie, wie de ouafhanke- jjkheid van Nederland ter harte gaat, ons ewijzen, dan door, zooals tot op dit igenblik geschiedde, Nederland's onzijdig- eid te eerbiedigen tot het uiterste. De militaire medewerker vau de Nieuwe lourant, aan welk blad wij het bovén- l&ande grootendeels ontleenen, zegt naar inleiding van de w.oordon van Grey nog volgende: Uit de verklaring van Minister Grey, mededeeling gewichtiger en betrouw- lardfer d&ti 'Volk alndeï böflbjit oolf, lijkt troffbnd 'het VersfcMjiypd atondpottt K>r de belde ton Helgifc grenzende mo- mdheden ingenomen. De mogelijkheid van een Ehgèlsebe laa- in België wendt vanzelf onzeif blik de Wester-Schelde, die tot de terri- riale wateren van Nederland behoort." ■trom zal, evenals langs de geheele wrdzeekust, Nederland ook aan en in Schelde krachtig ter handhaving van ie onzijdigheid mouten optreden, en a, die ons gebied van die zijde mocht relgeu, even krachtig moeten imponee- als dit aan de landzijde geschiedt. Want dit mag in verband daarmede H wel eens worden gereleveerd, nu de redende invaste van Duitkcbkand —t oi- ■08 voorlwpig i rtd ktqge ■«terhbeh eohijnif zullen gaan, d$- zper tijdige op i hei. ilte oogenbllk genomen maatrogelen, de ■He en Vdffedige mobilisatie van het iheele leger, hebben een zoo goede in- uk gemaakt m Duitschland, dat dit rijk met de grootste zorgvuldigheid van betreden van ons gebied en het stel- van vragen, als blijkbaar tot België ericht, heeft onthouden. De conclusie, die wij uit deze beschou- ingen meunen te moeten trekken, is ming op de stukken voor het veld leger is vermeld, zijn deze voorloopig te zenden aan het expeditiebureel UtrechtStation. GOUDA, 5 Augustus. Militair Muziekcorps. Naar wij vernemen, hebben het Goudsche Muziekcorps, het R. K. Jongenspatronaat, en de Chr. Geheel- onthoudersmuziekvereeniging hunne instrumenten tijdelijk afgestaan aan het reservemuziekcorps van het gar nizoen. Het ligt in de bedoeling zoo nu en dan op de Markt een concert te geven tot aangename afwisseling voor de Militairen. Sociëteit „Ons Genoegen." In verband met den toestand, door den Europeeschen oorlog in het leven geroepen, zullen de vermakelijkheden in de Sociëteit „Ons Genoegen" op Donderdag a. s. niet plaats hebben. Rijkspostspaarbank. De Directeur der Rijks-Postspaar bank geeft kennis van het besluit van 3 Augustus 1914 No. 36, waarbij wordt Wij moeten niet toelaten, dat Engeland, ttder voorwendsel dat onze onafhankelijk- eid door do schending der Belgische eutraliteit bedreigd wordt, tegenover luitschland voor onze belangen zal opd omen, en ons zoodoende, tegen onzen tl en zonder noodzaak in het Euro- eeseh conflict zou betrekken. De uitgifte zal einde dezer wéék De waarden worden door den Staat gegarandeerd. Minister Grey's verklaring in het Lagerhuis. LONDEN. Minister Grey heeft I Maandagavond vrjf kwartier in het de linie of stelling als adres ver meld. De brieven, enz., voor degenen die nog in de garnizoenplaatsen zijn vereenigd, worden naar die plaatsen geadresseerd, totdat het veldleger bijiten die garnizoenen wordt samengetrokken. Alsdan moet he adres zoo mogelijk bovendien de aandui ding van de divisie van het veldleger be vatten. (Stct.) De Neutraliteit van Nederland. Sir Edward Grey heeft In zijn beslis- maauuiAgnvuiiu vyi iutoi Sir Edward Grey neen Lagerhuis gesproken over de houding, I 8ende redevoering gezegd, die Engeland ten opzichte van Frank- I Indien het met de onafhankelijkheid van rijk moet aannemen. I België gedaan is, dan is het ook gedaan Er worden veldpostkantoren ge- estigd Voor de stelling van Amsterdam, in et expeditiebareel van het Gentraal- t&tion aldaar. Voor de stelling van Deri Helder, i het postgebouw aldaar Voor de stelling in het Hollands.eh Hep envan het Volkorak te Nvi- QMtsdorp, te "Willemstad en te Oolt- posplaat. Voor de stelling van de monden fcn de Maas en het Haringvliet, te [ellevoetsluis. Voorts worden expeditiekantoren evestigd: Voor de Hollandsche Waterlinie in Bt expeditiebureel te Utrecht-station. Voor de stelling in het Hollandsch iep en van hetVolkorak teNumans- oep, in vereeniging rwet het veld- DBtkantoor aldaar. Voorzoover op de brieven en andere okken voor de troepen in deze liniën stellingen geen plaats van. bestem ig is vermeld, benooren zij naar ia van genoemde kantored te worden Konden. De vestiging van veldpostkantoren de Staven van divisiën van het en van een centraal expedi- toor voor deze veldpostkantoren nader worden bekend gemaakt. Indien geen plaats van bestem- dat de termijn van 14 dagen, vast gesteld voor de terugbetaling Van op spaarbankboekjes verschuldigde gelden wordt verlengd tot 6 maanden dat op elk spaarbankboekje desver- langd terugbetalingen zullen geschie den tot een gezamenlijk bedrag van ten hoogste f 26.in 7 dagen. Door de politie is alhier aange houden een Duitscher, die zonder middel van bestaan, hier rondzwierf. De aangehoudene is over de grens gebracht. Comité tot steun van noodlijdenden door de Mobilisatie. Op initiatief van de heeren R. L. Martens, burgemeester en Mr. M. M. Sdjhim van* der Loeff, alljier, beeft •gife^öróflaVond tó'rf stHdfyuifcë oèti bjj- eejjnkppist plaats gehad van eèn aantal gajnoodigden wrike ten doel bad een Commissie te vormen, die steun zou kunnen verleenen aan hen, die door den ernstigen toestand waarin ons land verkeert, op welke wijze ook, noodlijdend zijn geworden. In deze bijeenkomst werd door de heeren Martens en Schim v. d. Loeff de noodzakelijkheid uiteengezet, om in deae bewogen dagen een steunbewe ging op touw te zetten, waarna alle genoodigdon Vëridaaj^en deel van bedoelde Commissie te willen uitma- Ifiïrt De OcwnmisSia^vrerd daarop sar injhngerteld aAs* votgt.;«'«iH.- 1 L. Martens, eerë-^öërzittör, Mr. M M. Schim v. d. Loeff, eere-voor zitter, I. IJssel de Schepper, voorzitter, "W. A. Hoyng, secretaris, J. L. van Eiik, penningmeester, W. Gol, onder voorzitter, W. A. Piets, 2e secretaris, B. A. Burger, Mej. J» C. Calkoen Ed. van Dantzig, J. van Dantzig Az. J A. Donker, Mevr. J. Dorró Nieuwen- hüis, Dr. A. C. Geitel, J. N. de Groot, B. D. Grootendorst, J. Th. Imholz, Mevr. wed. van Iterson—Graafland, M. A. J. Kortenoever, F. L. J. Lafe* ber, H. J- Nederhorst, A. Quant, Mej, N. G. Schelling, J- van der Spelt, C. W. van de Velde, G. Verdouw, A. J- J- Vos en K. Wessels. De benoeming van den heer W. Gol tot onder-voorzitter van het comité houdt verbandt met diens voorzitter schap van den Armenraad, waardoor hij uit den aard dezer functie op de hoogte is van den toestand waarin vele gezinnen verkeeren. Door den heer M. A. J. Korten oever werd een ernstig protest geuit tegen het vasthouden van zilveren munt, waardoor vele industneelen in de treurige noodzakelijkheid komen, wegens gebrek aan geld hunne bedrij ven te staken, waardoor vele arbeiders, in die bedrijven werkzaam, broodeloos worden gemaakt. Als een verblijdende mededeeling kan worden gemeld, dat de heer Mr. Schim van der Loeff in deze bijeen komst kon verklaren van een bekende weldoenster in deze gemeente reeds een gift van f 4000.— te hebben ont vangen. Het bureau van dit comité zaj wor den gevestigd Kattensingel 50, het voormalig kantoor van de flrma Spit de Vletter. Roode Kruis. In dit blad komt een advertentie voor van de afdeeling Gouda van het Ned. Roode Kruis waarin aan de in gezetenen een oproep wordt gedaan om allerlei materiaal, hetwelk voor den dienst van hbt Roode Kruis noo dig is, daarvoor geheel of wel in bruikleen af te staan. Hoewel wij van harte hopen dat de hospitalen van het Roode Kruis hier ingericht, niet in dienst zullen behoe ven te worden gesteld, is het toch thans een eisch, dat ze voor de e.v. in ge bruik stelling geheel gereed zijn. Waar deze nobele instelling onze warme sympathie heeft, daar voldoen wij gaarne aan het verzoek van het afdeelingsbestuur om bij het publiek den steun voor het Roode Kruis in te roepen. Buiten verantwoordelijkheid der Bed. Een vriendelijk verzoek aan Gouda's burgerij. Een groot aantal troepen is op het oogenblik ondergebracht in lokaliteiten te Gouda. Gaarne zouden wg het ver blijf van onze soldaten in deze uit den aard der zaak zeer primitief ingerichte noodwoningen zoo geriefelijk mogelijk maken. In het bijzonder betreft dit de detachementen, onder gebracht in Rijks Hoogere Burgerschool, Am- ba«htesoh«»l< Sohool Ntk AiErins.IIöi>r drStstDiaJfi ft- £.,$9to>ol UthmWl stmat. Well joh t zjjneE.ffiww D„ dip gefezen couranten, tijdschriften, böe- ken illustraties, die geen waarde voor den eigenaar meer hebben, aan onze jongens willen afstaan. Ook voor af stand of bruikleen van allerlei andere zaken, die het verblijf van onze mili- ceins wat kunnen veritaö^eöftnlen, houden wij ons zeer aanbevölétó.' Ondergeteekenden zullen eventueele toezeggingen of bijdragen gaarne in ontvangst nemenbij voorbaat kunnen wjj U reeds den dank van onze jon- AdresHotel de Zalm. De Koningin Heeft ver, klaard dat het land ii oorlogsgevaar verkeert. Het wordt in goed ingelichte krin gen niet onmogelijk geacht dat heden, nacht door de Êngelsche vloot een aanval op de Hollandsche knst, wordt ondernomen. In de.heden gehouden Ministerraad werd de toestand van Nederland zeer kritiek geacht. Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Beperkte Dienst voor het gewoon Reizigersvervoer. Aanvangende 4 Angnstns 1914. STATION GOUDA. Men verwacht heden de militaire inundatie in de Nieuwe Hollandsche Wa terlinie. De inval der Duitschers in België. MAASTRICHT, 5 Aug. De eerste Duit sche gewonden drie man, zijn hier per auto zooeven aangekomen. Losse paar- worden opgevangen en hier gebracht. De doortocht van Duitschers uit België blijft hier doorgaau. MAASTRICHT, 5 Aug. Het gevecht aan de Belgische grens duurt voort. Het gebulder der kanonnen is duidelijk te hoo- ren, van de torens ziet men het vuren. Vanmorgen kruisten vliegtuigen en een bestuurbare luchtballon boven Maastricht. Massas gezadelde Duitsche paarden kwa men hedennacht de stad binnenstormen en werden opgevangen. 5000 vluchtende DuitscherB zijn hier doorgetrokken. Zij werden van eten voor zien en vanmorgen om vier uur per trein naar Aken gezonden. De ambulance te Eysden ligt vol. Vol gens/ gerucht schijnen de Duitschers die beAg zijn een nieuwe brug over de Maas slaan, bij Vise als ratten doodgescho ten te worden. Zoo juist verneem ik, dat 500 Duit- pcliers do Maas over zijn bij Vise. Drie gewonde Duitschers zijn op Cai- varionberg ondergebracht. BELGIË. Gisteren heeft de zit ting van het parlement plaats gehad, Alle afgevaardigden en senatoren waren aanwezig. Dé openbare tribunes waren volgepakt. De Koning doet in veldtenuo zijn intrede, en wordt geest driftig toegejuicht. Daarna spreekt Koning Albert met vaste stem de vol gende redevoering uit „Nog nimmer sedert het jaar 1830 heeft er ernstiger uur voor België ge slagen. Ons goed recht en de nood zakelijkheid van ons autonoom bestaan voor Europa, doet nog hopen, dat zich geen ernstige gebeurtenissen zuilen voordoen, maar indien wij het hoofd moeten bieden aan een invasie op ons grondgebied, dan zal die plicht ons gewapend en bereid vinden tot de $rbómo' dbbffqringéri!' Van nii jlï def'Bëlklèché' 'johgeliiiösch^p 'géritè<3, o4 .Het d£t in gévaaTX' te verdedigen. Slechts ^éón e'ükéle ^plfftht wórdt ons opgelegd':" „een tiaronek- kigen tegenstand, moed en eensgezind heid. Onze dapperheid ré gebleken uit de mobilisatie, die op bewonderens- dige wijze verliep, en uit het groot aantal vrijwilligers, die zich aanmelden Het oogenblik om te handelen is aan gebroken. Ik heb u doen bijeenroepen om de Kamer ip staat te stellen, van hetzelfde patriotisme blijk te geven als ïdhaven e NiemanrJ, #yn;(Pwc] vetzaken. Het leger is óp de noógi van zijn taak. De regeering en ik zijn vol vertrouwen. Het gouvernement zich van zijn verantwoordelijkheid be wust en zal alles in het werk stellen om het opperste welzijn des lands tot het uiterste te waarborgen. Indien een vreemdeling ons grondgebied schendt, zal hij alle Belgen geschaard vinden om hun koning, die den eed, op de constitutie afgelegd, immer zal ge trouw blijven. Mot vertrouwen zie ik de toekomst toegemoet. Het land, dat zich verdedigt, dwingt den eerbied van allen af en .zal niet ten ondergaan, God zal met ons zgn'' Op 'deze rede van den Koning volgt wederom oen onbeschrijfelijk enthou siaste ovatie. Alle afgevaardigden zonder onderscheid van politiek» rich ting wuiven met hun zakdoeken. Namejj en Luik onder bombardement. Men seint ons Namen en Luik worden door do Duitschers gebombardeerd. Duitsche inval in Finland. LONDEN, 4 Augustus. Uit Stock holm wordt bericht dat schepen der Norddeutsche Lloyd met Duitsche troepen aan boord naar Finland op- stoomen. Trein .BG 105 100 BS 1 1 BG 112 106 Van den Haag Rotterdam M Utrecht Rotterdam M Den Haag Utrecht Gouda den Haag den Haag Rotterdam M Utrecht naar Gouda Utrecht Den Haag Gouda Utrecht Rotterdam M den Haag Utrecht Gouda Utrecht den Haag 101 107 113 102 ,r 112A Gouda Rotterdam M 113A Rotterdam M Gouda 103 den Haag Utrecht 2 Utrecht Rotterdam M Gouda den Haag BG 114 Utrecht Rotterdam M 108 Gouda den Haag BS aankomst. vertrek. 8.40 vm. <8.46 8.56 vm. 9.30 9.40 9.50 9.55 10.00 12.40 nu, 12.50 nm. 12.56 12.56 1.06 3.20 n 3.26 3.36 4.30 4.50 4.50 7.26 7.46 7.56 8.31 8.36 8.41 9.30 9.40 9.46 en een gansch verleden van gemeen- schappefijken roem hebben, n et tegen over elkaar komen te staan. Vivjani droeg dadelijk d n Fran schen gezant te Rome oj bij de regeering van Italië de tolk ui de ge voelens der Fransche regeeriikj te zijn. ROME, 4 Augustus. De J^orriere Italia" bericht, dat de minister van Oorlog alle maatregelen genomen heeft om de mobilisatie door te zetten. Turkije mobiliseert. LONDEN, 4 Augustus. Reuter ver neemt, officieel, dat Turkije de totale mobilisatie van leger en marine heeft bevolen. Oppercommandant is de Duitsche generaal Liman von Sanders. Do Amerikanen voor de Filippijnen. BATAVIA, 3 Augustus. Talrijke Amerikaansche oorlogsschepen zijn gesignaleerd in de buurt van de Fi- ippijnen. De Duitschers verlaten Bata via om te gaan naar Kiautschau. De prijzen voor levensmiddelen stijgen. Do De Duitschers in de STOCKHOLM, 3 Augustus. Alandsoilanden zijn door do Duitschers bezet. Visschers vertellen dat een Russische kruiser vlak bij een der eilanden aan den grond geraakt is en niet meer vlot kan komen. Italië's onzijdigverklaring. PARIJS, 3 Augustus. De Italiaan sche gezant prins Ruspolin is van ochtend bij Viviani gekomen en heeft hem officieel de onzijdigverklaring meegedeeld, die heden nog in Italië zal worden afgekondigd, Viviani dankte ontroerd den gezant en sprak er zijn blijdschap over dit, dat do twee Latgnsche zusters, die eenzelfde oorsprong, eenzelfde ideaal Qevecht tusschen Duitschers en Russen BERLIJN, 5 Aug. Ambtelijk wordt medegedeeld dat de Duitsche troepen bij S o 1 d a u een Russische cavalerie brigade ^terugwierpen. De Russische aanval werd onder ernstige verliezen gebroken. Zeegevecht in de Noordzee. LONDEN, 5 Aug. Medegedeeld wordt dat bij de actie in de Noordzeo heden 2 Duitsche slagschepen zonken 1 genomen werd en 1 ontsnapte. Duitschland en België. BRUSSEL, 4 Aug. De Minister van Oorlog heeft aan do provinciale bevelhebbers een telegram gezonden, waarin gezegd wordt, dat België zich met Duitschland in oorlogstoestand bevindt en dat het overtrekken van de Belgische grens door Fransche of Êngelsche soldaion niet'als een vijan delijke daad beschouwd moet worden. H.lflM I MI.: l"Vl j BtERUJ$. I Dft aw iteëlië-. hlioifendö-waflr^igeflepwow^.-bij grdó- l t<| Bêrigmpha bank*ft< oppr.tdë. rlgeering in beslag genomen. PARIJS. Garros de bekende Fran sche vlieger zqu volgens eon to London ohtvangen telegram in botsing ge komen zijn met een Zeppolinlucht- sfehip, dat boven Toul voor. Do inzit tenden van het luchtschip Garros von den den dood. In de Middellandsche Zee. PARIJS, 4 Aug. Men meldt uit r v! .biyjlaUjjt-N'HL Do Duitsche Tcfgjsörs Goben on RrMetl' ^''WWe^' WisRlWi! aangokomon en zouden de stoomboot Gónéral Chanzy, komendo van Mar seille en op weg naar Zanzibar, gelast hebben haar passagiers aap wal to zetten on do levensmiddelon af te staan. LONDEN, 5 Aug. De Daily Chi- oniclo meldt dat de Fransche vloot in do Middellandscho Zoo de Duitsche kruisers Göben on Breslau hooft go- nomen. De Fransche vloot dood hot Duitsche oorlogsschip Panther zinken. De Oostenrijksche vloot is naar do haven teruggestoomd. Uit Hoek van Holland. Ook te Hoek-van-Holland laat de» mobilisatie zich zeer onaangenaam voelen. Het oude gedeelto tusschen het fort en de zee wordt reeds door de inwo ners ontruimd, aangezien er aanzeg ging gekomen is, dat mon zich daar toe gereed moest houden. Treedt de oorlogstoestand in, dan wordon direct een 100-tal huizen mot den grond go- lijk gemaakt. Do taxatie der huizen is in voorbereiding. 's-GRAVENHAGE. Een aantal winkeliers hebben zich bereid ver klaard postzegels in betaling te nomen. Men kan op deze wijze aan het post kantoor voor bijv. f 10.— aan post zegels koopen en deze voor klein geld in betaling geven. Eindexamens H. B. S. 5-j. cursus. Geslaagd O. J. A. Slewe, Cha. Ca. van der Plas, Aa. Ca. Roem, R. Pronk, A. J. Engel, Leiden He. Me. Nieuwenhuy- zen, Pa. Ba. van Stein, meisjesR. B. S. den Haag; P. de Fremery, Eth. Ma. de Linnt, B. Th. W. van Hasselt, LyceumR. Th. de Carpentien, J. van Mazyk, Gouda II. W. Frowoin, extraneusJ. R. Brouwer, T. M. Ch. Berkhout, P. C. J. Meijs, don Haag. Teruggetrokken 1. Onder de wape nen 6.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2