Plakraeisjes. FINALE UITVERKOOP Zit de Etalages binnen en bien. Mobilisatie Itoode kruis. Blooker's Cacaofabrieken Aanbesteding. WioslgeuBd lijnt uit te stellen, niet zal vertrekken. Plakmeisjes Dagdienstbode BAZAR. VRIJ ENTREE. bij de N.V. v|h G. IJSSELSTIJN Van 5 tot en met 21 Augustus a.s. SPOTPRIJZEN SLUITING 22 AUGUSTUS a.s. r «i mj De Firma W0UTERL00D teLeiden liÉi oi tezÉlg Dienstaanbiedingen Goudsche Courant Dames. Ad verten tiën. lste Aankondiging. Kouwmans woning enlanderijen wordt uitgesteld. Keukenmeid TAMINIAÜS JAM £Le BESTE. ELST BIJ ARNHEM. gKT Ingang uitsluitend BLAUWSTRAAT 7. Nog ruime keuze tegen ongekend lage prijzen! Men kome slechts en zie! De Directie der deelt hierdoor mede dat zij door gaat met de aflevering van hare fabrikaten, echter uitsluitend tegen vooruitbetaling en voor zoover het vervoer xmogelyk is. Zoolang, bet transport per spoor gestremd is, zal waar mogelijk, de verzending per water geschieden. Abonneert U op dit Blad. KUNSTTANDEN Hen wordt verzocht op 't MERK to letten M. KAVENSWAAYZONEN Het bouwen van Apotheek etr vie Bovenwoningen, Maaglijders. TevMumnim MT Deze advertentiên kosten sleckts bij vooruitbetaling .van BL'ommestein's Inkt De receptie en het huwelijk van den Heer A. VAN ESSO en Mejuf frouw LIEN MOGENDORFF zijn voor onbepaalden tijd UITGESTELD. late AANKONDIGING. Bij vonnis der Arrondissements- Rechtbank te 's-Gravenhage dd. 18 Juni 1914 is het huwelijk van JAN ADRIANUS TÜYN, ambtenaar, en ANNA MARIA KLOPPENBURG, zonder beroep, beiden wonende te 's-Gravenhage, door echtscheiding ontbonden verklaard. Mr. D. VAN DER GOOT, Procureur. Kantoor: Molenstraat 15 's-Gravenhage. Bij vonnis der Arrondissements- Rechtlmnk te Rotterdam dd. 8 Juli 1914 is het huwelijk tusschen JACOBA MARIA IIENRIETTE VERBRUG- GE, wonende te Rotterdam, en ADRI- AAN VAN STOLK, assurad., eveneens wonende aldaar, ontbonden verklaard door echtscheiding met alle gevolgen daaraan door de wet, verbonden. De procureur, Mr. JACQ. DUTILH. Rotterdam, 31 Juli 1914. De tegen 113/20 Augustus 1914 aangekondigde VEILING van eene onder Gouderak en Haastrecht, J. KOEMAN, Notaris. De OOMMISSIE voor OPENBARE FEESTEN maakt bekend, dat zij met het oog op de tijdsomstandigheden besloten heeft, de voorgonomen feeste lijkheden op 31 Augustus a.s. dat de aangevangen Collecte| voor- loopig niet verder zal worden voort gezet en de reeds ontvangen gelden bewaard zullen bljjven. De Commissie voornoemd, B. P. v. CITTERT, Voorzitter. H. J. BITTER, Secretaris. Het BESTUUR der Goudsche Vereeniging voor Gezondheids- Kolonies maakt bekend dat de kolonie, 1 die den llen Augustus a.s. zou worden uitgezonden, Gouda, 4 Aug. 1914. Het Bestuur voornoemd, O. J. M. KROON, Voorzitter. M. B. BURGERSDIJK, 2o Secretaresse. Bij „NUTRIC1A" te Zoetermeer worden zoo spoedig mogelijk GEVRAAGD. Zich aan te melden aan het filiaal van „NUTRICIA", ZeugeBtraat 104, Gouda. Tegen 1 Sept. of eerder gevraagd eene flinke en tweede Werkmeisje, goede get. vereischt. Hoog loon. Br. 9331 boekh. C. ROSKES, den Haag. 7 Voor direct GEVRAAGD een nette v. g. g. v., eenigszinsbokend met koken. Zich te vervoegen Eluw. Singel 43. worden de nog voorradige goederen ver beneden factuurwaarde geruimd tegen Om alle artikelen onder de oogen van het publiek te brengen zijn de magazijnen ingericht als Ingezetenen van GOUDA, die bereid mochten zijn beschikbaar te stellen de volgende artikelen IJzeren één-persoonsbedden, ligstoelen, matrassen, kussens, lakens, sloopen, dekens, handdoeken, servetten, manshemden, zakdoeken, borden, glazen, messen, vorken, lepels, tafeltjes, stoelen, worden verzocht opgave te doen met nauwkeurig adres, waar de goederen kunnen worden afgehaald. Zij, die hun meubelen alleen in bruikleen wenschen te geven, worden verzocht dit uitdrukkelijk te melden en die goederen op duidelijke wijze van hun naam te voorzien. Opgaven worden ingewacht, liefst dadelijk hij Mevr. VAN ITEJtSONGkaafi.and. Mevr. VAN DER STRAATEN—Sfjiuut, of de Secretaresse N. J. SCHELLING. levert reeds thans groenten Prima kwaliteit en goede SLEEPASPERGES STOOFASPERGES ASPEROEPUNTEN fhoogbllk) (plathlik) FIJNE DOPERWTJES DOPERWTEN No. 1 No. 2 FUne SNIJBOONTJES SPERSIEBOONTJES WORTELTJES No. 1 No. 2 van de nieuwe oogst. vulling gegarandeerd. blik '/,blik f 2,60 f "1,40 1,40 0,75 2,40 1,25 2,75 1,60 1.0,65 0,75 0,40 ■„0,60 „0,35 0,60 0,35 0,65 0,35 0,90 0,60 0,60 0,35 40 V» blik f 0,80 0,40 0,70 0,90 0,30 0.25 0,20 0,20 0,25 0,30 r 0,20 en GEBITTEN - PH. HARTOGS. - Spreekuren 10—12' 3 Ged. Botersloot 9- tegenover 't Boschje. 2—7 Benthemstraat 23. ROTTERDAM. 10 DE HELFT DER SLAVERNIJ van het huiswerk wordt te niet gedaan, zoodra 5unllght het hul* binnen treedt. Om vloeren, tegel*, muren, houtwerk enz. door en door schoon te maken I* Sunlight het afdoend*te ea voordeellgste middel. Laat Sunlight Uw huta doen glinsteren en Uw werk verlichten. uit het Magazijn van aOBIItCHEM. Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf, twee en een half en een Necl. ons met vermelding van Nom- 'mer en Prijs, voorzien van nevenstaand Merk, vol gens de Wet gedeponeerd. Zich tot de uitvoering van geeerde orders aan bevelend, J. C. BIJL, voorheen J. BREEBAART Lz. Haarwassehen met jüleotr. droging. Aparte Salon. Levering van alle soorten HAAK WERKEN. BALT. A. DK JON» Coiffeur. Oosthaven 31. i-JJH Het Bestuur der's-Gravenhaags< Coöperatieve Broodbakkerij, V bruiksvereeniging en Ziekenfoi „DE VOLHARDING", gevestigd 's-Gravenhage, is voornemens aan besteden op Maandag 10 Augus des avonds te 8 uren, in de Bestun kamer van het gebouw der Vereg ging aan de Delftsche Laan No/f aldaar op een terrein aan de De Perpa cherstraat, bij de Marnixgtraat 's-Gravenhage. Bestek met zes teek ningen zijn van af Dinsdag 4 Augg^B tns te 2 uren te verkrijgen teg^M betaling van f 2.50 per stel, bij architect E. F. EHNLE, Pieter-BotM|, straat 41, te 's-Gravenhage, bij wii^^ op alle werkdagen van 9 tot 12 ui inlichtingen zijn te bekomen. Een besch. eenv. DAME m.L z. g. gepl. voor het bij een Heer of Dame op leeftijd kl. gezin. Beste ref. ten dienste Brieven onder Letter M. G. 151 aa MORKS GEUZE'b Boekhande Dordrecht. aangeboden aan ieder man of vrouw Bepaalde kennis niet noodig. Inlichtingen worden op aanatfj gratis verstrekt door TH. PORTj Bierset, Luik (België). Het Maagpoeder van Apotheb BOOM is het beste geneesmiddel v<x maagpijn, maagkramp, zuur, hal water en slechte spijsvertering. Pri per doos 75 Cents. 1 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTO COOPS, Fa. WOLFF Co., te Ro terdam bij E. VAN SANTEN KOLFJE Korte Hoofdsteeg 3. hebben in de steeds succes. 16 regels f 0.35, voor elke r meer 6 cents. Opgaaf uitsluitend aan het Bureau is proefondervindelijk de BESTE, en volkomen ONSCHADELIJK APELD008N-H0LLAND. 17 Aug. Gebonw Bouw- en Woning toezicht 2 u. Armenzorg. Onder standscommissie. Beleefd mededeelt g te mogen ontvangen van vergaderingen, concerten, vermakelijk heden enz., m deze dan in onze agenda te vermelden. Electr. Dr. A. Brinkman Zn., Gouda.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3