De Oorlog. No. 12544. Donderdag 6 Augustus 1914. 53e Jaargang, ^Tie"o."ws- ©3D. -i^.d.'vertesn.tie'blstd. voor O-o-clcLsl ©3d. 03DD.©"txeüce3D_.. Verschijnt dagelijks' <t,\4kiar^ behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. KENNISGEVING. Onze onzijdigheid. FEUILLETON Eefje. WHIDSCHE COURANT. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 1.25 Idem franco per post150 Met Geïllustreerd Zondagsblad„1.50 Idem franco per post„1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. SisïlaïSjfMS PRIJS DER AÜVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels rtiet bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer „0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. L BURGEMEESTER en WETHOU- I DERS van GOUDA, brengen ter al- I gemeene kennis dat de gemeentekas meer nog dan in normale tijdsomstandigheden con- tan ten behoeft ten einde aan de ver plichtingen der gemeente te kunnen voldoen dat bovendien, nu door de Koningin H is beslist, dat er oorlogsgevaar in den zin, waarin dat woord in 's Lands wetten voorkomt, besthat, de vergoe dingen, aan de achtergebleven gezin- nen van de onder de wapenen ge roepen kostwinners, wanneer deze vergoedingen worden toegekend door de gemeente moeten worden voor geschoten. Zij doen daarom een beroep op de ingezetenen en verzoeken hun drin- P gend om hun schuld aan de gemeente, in het bijzonder de vervallen termijnen van de door hen verschuldigde directe belasting naar het inkomen, dienstjaar 1914, indien hun dat eenigszins moge- I lijk is, ten kantore van den Gemeentè- il Ontvanger te betalen. GOUDA, 6 Augustus 1914. Burgemeester en 'Weth. voornoemd, R. L. MARTENS. De Secretaris, J. v. HEUSDE. De N. R. Ct. is in haar hoofdartikel in het avondblad van gisteren zeer iptimistisch gestemd omtrent het especteeren van onze onzijdigheid door de oorlogvoerende mogendheden. Het blad releveert nogmaals dat de f Duischers onze grens zorgvuldig heb ben vermeden. Het haalt de verklaring van den Duitschen gezant te Londen aan, dat Duitschland geen dnimbreed f Belgischen grond wil inlijven, en dat hij l zijn woord heeft gegeven, de onzijdig- heid van Nederland te zullen ontzien. Eveneens wijst het blad op de woor den van Sir Grey, dat de Engelsche Regeering doordrongen is van het t hooge belang en de verplichting van de mogendheden om de onzijdigheid van landen als Nederland, België en I Denemarken te eerbiedigen. Het blad voögt er aan toe „Zoo heeft dus de Engelsche Regee- t ring onder de toejuiching van het den 8) Ik zal het in de schrijftafel van graaf vinden. -v. Die hec'ft mejj. 'reeds doorzocht. Ja, maar het geheime vak^ieeft men niet gevonden. En op de plek, waar nu nog de inlichtingen liggen omtrent dien geheimzinnigen erfgenaam, kan dit testa ment ook gelegen hebben. Je hebt gelijk, zei de baron. Maar in ieder geval moet er nu geen tijd verloren gaan. Je vertrouwt mo dus dit document toe, en ik beloof je... Op dat oogenblik hoorde men achter do IPorUère een zacht kuchje on naderende iVoetstappen. K Ben jij daar Anetta? vroeg do gra vin in het Italiaansch. Ja wol, fnevrouw. Mijnheer de graaf "if in de salon. Hier is zijn kaartje. Tusschen de vouwen der portière door kwam een zilveren presenteerblad met een kaartje, waarop te lezen stond: „Leo, graaf von ThurnfolB". Heb je hier reeds kennissen, Mi nona? vroeg de baron eenigszins verwon- "erd. jEen oude kennis. Bloot toevallig Bb ik den ouden graaf von Thurnfels Lagerhuis, uitgesproken, welk hoog belang Engeland er bij heeft, dat de onzijdigheid van ons land ongeschon den blijft. „Dus mogen wij vertrouwen, dat onze onzijdigheid ook van Engelsche zijde geen gevaar dreigt. "Wij maken op het woord van de Engelsche Re geering niet minder staat dan op dat van de Duitsche." In een buitengewoon nummer van de Staatscourant - brengen de Ministers van Buitenlandsche Zaken, van Ma rine, van Oorlog en van Koloniën, daartoe door H. M. de Koningin ge machtigd ter kennis, dat de Neder- landsche regeering in den tusschen de met Nederland bevriende mogendhe den Groot Britannie en Duitschland en België en Duitschland uitgebroken oorlog volstrekte onzijdigheid zal in acht nemen. Voor de handhaving van die onzij digheid zijn de gewone bepalingen Duitsche aanval op Luik afgeslagen. BRUSSEL (officieel). De Belgische troepen hebben een algemeenen aan val van het 7e Duitsche Legercorps op Luik afgeslagen. De Duitschers leden enorme ver liezen. De Duitsche troepen werden ver volgd en verstrooid. De Belgen streden met bewonde renswaardig vuur. De Engelsche Koning zond een warme gelukwensch met deze Belgi sche overwinning. De aanval op Luik. De telegrammen over de afgeslagen aanval op Luik melder o.m. het volgende Bij een krachtigen tegenaanval der Belgen zijn alle Duitschers die de for ten waren voorbijgekomen, gedood. Het fort Eveque, dat den geheelen dag onder ^uur is geweest, is in het geheel niet beschadigd. De Belgische vliegers doen volstrekt niet onder voor de Duitsche. De Duitschers hebben tal van inwoners van Visé doodge schoten en de stad zelf in brand ge stoken. 40.000 Duitschers waren slaags tegen 25.000 Belgen. ontmoet. Den ouden graaf von Thurnfels? Ja, hij was een vriend van mijn overleden echtgenoot. Hij heeft ons een paar koeren op Windeck bezocht, eens toon ik nog een kind was, en eens kort nadat ik uict don ouden graaf getrouwd was. De oude graaf von Thurnfels dat stelt me gerust, Minona, al zie ik, dat je voor den ouden heer nog toilet maakt. Minona was voor den toiletspiegel ge- troden en bracht haar verwarde lokken ♦in orde. De baron stond nu op, reikte haar de hand en vertrok. Vaarwel, mijn vriend! zeide Mino na. Laat je door Annetta langs de zijkamer uitgeleide doen, zoodat Je niet samentreft met den graaf in de salon. Adieu! Vaarwel, mevrouw. Hij kuste haar de hand en verdween in de aangeduide ;ijkamer. Toon de baron op straat was, keek hij nog eenmaal naar haar vensters en mom pelde: Ik verl^pg niet voel van je, mijn kind: oen beetje liefde en veel, heel veel geld. Ik ben nu zeker, dat ik die allebei van je krijgen zal. Wel mijn jongen van avond zal je haar zien. Wie, oom? Wel, je aanstaande vrouw. O, waar u gisteravond van gespro ken heeft. De Belgen raapten 600 gewonden in de Duitsche linies op. Men denkt dat het 10e Duitsche legercorps een nachtelijken aanval zal dben. Een ooggetuige uit Maastricht meldt dat de brug over de Maas nog steeds niet hersteld is. Telkens zoodra een stuk klaar is, wordt het weggeschoten. De Duitschers worden beschoten uit de forten en lijden groote verliezen. In Maastricht liggen op het oogen blik 15 gewonde Duitschers. De uit België geweken Duitschers (non com battanten) die hedenochtend van daar vertrokken zonden een telegram van dankbetuiging voor de liefderijke be handeling. De Duitschers hebben een noodbrug bij Lixhe ten Noorden van Visó ge- De forten vjan Battice hebben die brug verwoest, Een nader bericht uit Maastricht meldt dat de berichten over het plat schieten van Visé en Argentheau overdreven zijn. Een telegram uit Maastricht aan de Maasbode meldt dat de Eranschen reeds tot Namen zijn voorgerukt om de Duitschers af te wachten. Een bloedig treffen tusschen de twee oor logvoerende partijen kan niet uitblijven. Te Antwerpen. De burgemeester van Antwerpen heeft de volgende proclamatie aan de bevolking gericht Aan mijne medeburgers, Er is vastgesteld geworden dat de verkoop der eetwaren aanleiding geeft lot teugellooze speculaties, tegon de welke het volstrekt noodzakelijk is, in te gaan. Van morgen af, zullen de prijzdn der eetwaren officieel door de overheid worden vastgesteld. v Het is noodig dat elkeen wete, dat er ruim voldoende mondbehoefte voor handen zijn, zoodat de buitensporig hooge prijzen, die van verschillende zijden gevraagd worden, volstrekt over dreven zijn. De handelaars mogen zich niet ont trekken aan den verkoop van hunne waren, bij matige hoevoolhedon, noch hunne magazijnen sluiten, die binnen de gewone uren moeten openblijven voor het publiek. Deze voorschriften dienen streng nageleefd. De personen, die er aan zouden te kort komen, stellen er zich aan bloot, hunne waren van ambts- Natuurlijk. Dus u heeft uw plan nog niet op* gegeven? Volstrekt niet. Vandaag maak je je eerste kennis. Oom, in 'mijn afwezigheid heeft u toch geen huwelijksbureau opgericht? O noen, maar ,het is nu eenmaal mijn vaste voornemen, jelui samen te brengen. En waar zal ik haal zien? Van avond— in de opera. Ei zoo! en ik heb zoo weinig aan de opera gedacht, dat ik niet eens weet, wat er gespoeld wordt. „Hamlet". Mevrouw Nilson zingt de Ophelia; Faure speelt Hamlet. Je hebt dus nog eenig kunstgenot op den koop toe. En gaan we samen, oom? Neen; ik heb weer pijn in mijn lin kerknie, on daarom blijf ik liever thuis. Ik heb mijn loge ter beschikking van do schoone vrouw gesteld en hier is een kaartje parterre voor jou. Je ziet, dat ik voor alles gezorgd heb. En waar zal ik die ster vinden? Als je in de pauze je omkeert, zal je op den tweeden rang, rechts de derdo loge van het tooncel... Tweeden rang, rechts, de derde loge van het tooncel. Juist! Daar kan je een schoono f'atharina Cornaro met oogen en haar van ren Beatrice Cenei zien! Ze is toch niet alleen? Zij zal haar dnegna bij haar heb- wege door de krijgsoverlieid te zien in beslag nemen. Elkeen die zich zal hebben plichtig gemaakt aan handelingen, die tot doel hebben de Belgische bankbrieven in onwaarde te brengen, zal eveneens tot voorworp zijn van strenge vervol gingen. Antwerpen, 3 Augustus 1914. De burgemeester, J. DE VOS. De bestuurders van het huis Leon- hard Tietz, te Antwerpen, hebben oen deel hunner magazijnen ter beschik king van de krijgsoverheid gesteld, om er 80 a 100 bedden in te richten, die zij met het noodrge beddengoed zouden leveren en die bestemd zijn voor de zieken en gewonden van alle nationaliteit gedurende den oorlog. Buitendien verschaffen zij plaats voor nog 100 bedden en stellen zij alle voor werpen, die zij in magazijn hebben, beschikbaar. De geneesheer van het huis, dr. Morlet, zal aan dien dienst gehecht wordenook zijne operatiezaal stelt deze ter beschikking van den dienst. (Hbld. van Antw.) Olieslagers bevindt zich met zijn vliegtuig in Luik. Gisteren heeft een vliegtuig boven die stad gemanoeu vreerd. Men heeft het niet goed kun nen herkennen; maar men hield het voor een Duitsche militaire machine van het model Taube. De Belgische autoriteiten hebben in het belang van de nationale verdedi ging besloten dat alle particuliere 'instellingen voor draadlooze telegrafie onmiddellijk buiten dienst moeten worden gesteld. Tengevolge van den oorlogstoestand zijn tal van Duitsche en Fransche mijnwerkers in de Belgische Kompen, en natuurlijk Belgen ook, opgeroepen om onder de wapenen te komen. Daar door leggen overal de werkzaamheden in de mijnen geheel of gedeeltelijk stil. (N. R. Crt.) Voorraden voedsel in België. In verband met de voorraden voe dingsmiddelen in België, deelt het Ildb. v. Antw. medé Volgens de landbouwstatistiek is de gemiddelde opbrengst jaarlijks 397,433.000 kilo tarwe, 588,130,000 kilo rogge, 18,867,000 kilo mastelein (mengsel van tarwe en rogge), en 34,321,000 kilo spelt. Honderd kilo bloem krijgt men van ben, *W Italiaansche, mot kort, donker bruin baar, zwarte oogen en een arends neus. Maar waarom zou ik je die duegna beschrijven, terijl je bij den eersten aan blik haar zult berkennén, die ik voor je bestemd heb. Ik had je niet eens de loge moeten aanduiden; er is sjeohts óónc Mi nona ip Weenen. Heet ze Minona? Een» vreemde naam. Die naam komt even weinig voor als haar zeldzame schoonheid. Oom, oom, u* dweept nog altijd. Haar schoonheid kan voor u nog gevaar lijker worden dan voor mij. Spot maar mijn jongen. Als je haar eerst eens gezien hebtIk was daar straks bij haar om haar mijn loge aan te bieden. O, wat een vrouw t Dat is! wer kelijk iets meer dan gewoon. En ze heeft de manieren van een volleerde dame uit de groote wereld. Tot haar geluk Is haar jeugd in afgezonderde eenzaamheid tot bloei gekomen, en nu treedt zij het leven in met de frissche ontvankelijkheid vair een ongekunsteld vrouwelijk gemoed. Heeft u me niet verteld, dat haar echtgenoot pas kort geleden gestorven is? Ja, drie of vier weken geleden. Vindt u hot dan niet vreemd, dat ze hier in Weenen haar rouwtijd komt doorbrengen, en dat ze van avond een uitspanningsplaats gaat bezoeken, waar honderden oogen op haar gevestigd zijn? Voor zoover ik weet, is ze hier om eenige aangelegenheden van de nalaten schap te regelen. Zij leeft teruggetrokken 144 kilo tarwe, 151 kilo rogge, 145 kilo masteluin, en 174 kilo spelt. De oogst van dit jaar kan opleve ren 275,002,000 kilo tarwebloom 408,569,000 kilo rogge12,834,000 kilo masteluin en 19,724,00(LJrilo spelt. Totaal 717,129,000 kilo bloem. De gemiddelde dagelijksche op brengst der maalderij is 7,5000,000 kilo bloem. Indien wij dit cijfer aannemen als het dagelijksche verbruik van ons land, dan kan België graan genoeg voortbrengen om zijne inwoners te voeden gedurende 205 dagen, 't zij 6 maanden en 25 dagen. Doch deze statistiek geldt alleen wat den eigen oogst betreft, en niet de hoevoelhedön graan in de magazijnen opgestapeld en de graanschepen, die nog op wog naar Antwerpen zijn. (N. R. Crt.) y Al de duiven losgelaten. Te Brussel heeft de militaire over heid al de duiventillen doen openzotten. Als er nu spionnen waren, die vreemde duiven in huis hadden om die met berichten naar Frankrijk of naar Duitschland uit te zenden, zullen die vreemde duiven, merkt de Nieuwe Gazet op, wel vanzelf weggevlogen zijn, natuurlijk zonder op een bood schap te wachten. Zeer waarschijnlijk zal een zelfde maatregel ook te Antwerpen worden genomen. (N. R. Crt.) BRUSSEL. België mobiliseert thans de beide lichtingen van de iaren 1900 en 1899, dat beteekent dat alle lichame lijk geschikto mannon moeten op komen. BRUSSEL. Treinen mot Fransche troepen zijn te Doornik aangenomen. Zij begeven zich naar Charleroi. Engeland. Generaal French is benoemd tot" inspecteur-generaal van de land- en zeemacht. Engelsch oorlogscrediet van 100 millioen pond. Minister Asquith zal heden het Par lement voorstellen een oorlogscrediet van 100 millioen pond te verloenen. In de Noordzee. LONDEN, 5 Augustus. (Officieel.) De torpedo-jager „Acheron" hoeft vuudaag om twaalf uur do „Koningin Luise", van do Ham burg-Amerika-lijn, wolke diende als mijnonloggor, in don grond goboord. als weduwe, die wel niet uit droefenis, maar toch uit plichtgevoel don rouwtijd houdt. Bohalvo haar notaris en haar ban kier bon ik misschien de éenige, die vor koor met haar heeft. Hooft zij u hier opgezocht? Noon, ik hob haar toevallig in het schilderljonniuseum aangetroffen, waar zij verdiept was in de beschouwing eener schilderij van Gabriel Max. Ik sprak haar aan, en zo was zichtbaar verheugd, een bekende aan te treffen. Is u zoo intiem met haar bekend? Intiem is het rechte woord niet. Ik was met haar man zeer goed hekend. En kende ik hem niet? Misschien alleen zijn naam, maar dien noem Ik je niet. Je moet haar eerst gezien hebben; tot zoo lang inoet zij de geheimzinnige onbekende voor je blijven. Dus van avond in de opera? Op den tweeden rang, roohts, de dorde loge van het tooneel. Dit gesprek werd tusschen oom en neef gevoerd gedurende het middagmaal, dat geregeld om vier uur werd opgediend. Na het middagmaal deed de jonge graaf oen wandelrit in het Prater en vervolgens be- zocht hij „Café Bauer" om de couranten in te zion. Toen hij eenige minuten voor zeven uur het café verliet en dc Ringstraat over stak, om naar de opera te gaan. worden zijn zwervende blikken plotseling zoo ernstig gehooid, dat hij bleof staan. (Wordt vervolgd)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1