t Blad. I I 1 I JDING- chappij e duur >liek te l'te aan II ïenkool mbiedingen 1'! CHE ie Courant w No. 12545. Vrijdag 7 Augustus 1914. x behalve Zon- Feestdagen. en Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon latere. 82. 000.000.». FEUILLETON EJefó®. p het Leven, HAAG. j» rtentMn kosten slechts rnitVeUling O O Telefoon Interc. 82. 53e Jaargang. on ^&-d."V‘GX't;ezi.,t5.e"lo.LGucL voox G-o\xcLsl ezx Verschijnt dagelijks PIJ Duitsch- I 3 Duitsche partijgenooten schij- blijven voortgaan met het zij zich aan en u te dic- het tend aan het Bureau zijn hun en weer Ik druk- Wordt vervolgd vreugde. Zij e I sverzekering tegen ---i dame verliet een tram bejaarde dame uitstappen. PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. Tele- drio A >OH*oeeM, en Gantfa. Maaa- hulp t' schoone i. —Zal vroeg zijn en in de HCM 0.3B, voor elke regel Aan nen wij nog het volgende: Uit mededeelingen van Duitsche gewon den blijkt dat het landvolk op de Belgi sche grensdorpen zich geducht heeft ge weerd, en ook dat enkele Duitschers bij De strijd om Luik. verschillende telegrammen ontleo- Duitsche schepen met steenkolen geladen ter hoogte van Archangel in beslag zijn nenomen. Rusland, doch als bondgenoót land inderdaad ook in* oorlog is FMnkrijk en Engeland, verkeeren nog steeds in het onzekere welke dat eqn vredelievend volk aanvalt. Zij spreken de hoop uit, dat do Fransche wapenen zullen zegevieren. 7 Bouw- en Woning- i. Armenzorg. Onder- issie. ikeir’ w mogen ontvangen van oncerten, vermakelijk’ i deze dan in onze elden. Pernau, ko- bestemd voor tenge- Crt. LONDEN, 6 Aug. Te Harwich zijn als gevangenen aangobracht 28 over levenden van den Duitschen mijnen legger Königin Luïse, die (50 mijlen van Harwich door een Britschon tor pedoboot vernieler in den grond werd geboord. Van de Duitschers waren (5 ernstig gewond. De Engelschon leden geen verliezen. Er werden slechts vier scho ten gelost. Engeland—Duitschland. LONDEN, 6 Aug. Het Engolsche Parlement keurde heden een oorlogs- crediet van 100 millioen pond goed. Minister Asquith deelde mede dat Duitschland aan Engeland het on- waardige voorstel deed om Engeland Fransche koloniën on België te belo ven, indion Engeland neutraal zou blijven. (Het laatste gedeelte van dit tele gram duidt op zulk een schanddaad van Duitschland, dat het ons op dit oogenblik, waarop deze mededeoling nog niet nader is bevestigd, niet mo gelijk is, de juistheid daarvan geheel te aanvaarden. Red.) Tn aansluiting aan bovenstaand tele gram ontleenen wij aan de N. R. Crt. een uittreksel van de rede van As quith. Hij verdedigde de houding van Engeland in de crisis en herinnerde aan Grey’s krachtige en volhardende pogingen ten gunste van een eervollen en duurzamen vrede. Verder horin- nemen van maatregelen tot handha ving van onze neutraliteit. De sympa thie uitgaande naar België, zei spr., zal men niet beter kunnen bewijzen dan met de handhaving der neutrali teit te staan of te vallen. Wij kunnen ons met dit standpunt beter vereenigen dan met dat van den schrijver van het artikel in „Het Volk”, aangezien wij vooralsnog geen reden hebben aan de oprechtheid van En- geland’s verzekering, dat het onze onzijdigheid zou eerbiedigen, te twij felen. was jr antwoordde de oude, onze redder is. veel dank schuldig, mijn meisje, terwijl zij don die nu haar arm buiging tot afscheid F, (Pres.), Dr. A. E. EMBDEN, Dr. P. H. Kv 9) Een hielp I Hij (lat lieflijker en dame van ders slagen en den hoed afgezet, zoodat haar taille gunstig uitkwam en haar lokken van dwangibevrijd, om haar hals fladder den. Daar nam zij den kijker van haar buurvrouw over en liet haar blik door de zaal zwerven. Toen... Haar blik ontmoette den zijne; verschrikt liet zij den kijker zakken en begon met hare moeder te spreken, doch zij kon haar kleur niet goed verbergen, al leun de zij het hoofd in de rechterhand. Toen ze do hand wegnam, speelde een fijn lach je om haar mond, dat een mengeling scheen van verlegenheid on Kamerzitting wachting up- ring zal Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels r 0^35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters on randen naar plaatsruimte. BS—sas De Oorlog. De houding der S. D. A. P. in den Duitschen Rijksdag. Over de houding van de Duitsche «ociaal-democraten schrijft „Het Volk” onder het hoofd „Onbegrijpelijk” o. m. het volgende De morgenbladen brengen het be richt dat in den Rijksdag alle partijen hun toestemming hebben gegeven voor het oorlogscrediet, ook de sociaal-demo- craten. Wij moeten aannemen, dat de Duit sche partij niet heeft geprotesteerd tegen de oorlogsverklaring door de Duitsche regeering aan Rusland en Frankrijk gedaan, niet geprotesteerd uit alle macht tegen de schending van Luxemburg’s neutraliteit en van Bel- gie’s onafhankelijkheid. De weinige berichten, die ons om trent de houding onzer Duitsche par tijgenooten bereiken, wijzen er heen, dat ook thans in Duitschland algemeen de overtuiging heerscht, dat Rusland, niet Duitschland, de aanvaller is. In dert Rijksdag heeft de kanselier ver klaard Rusland legt den fakkel voor onze deur. Dit is de leus, waaronder de Duitschers hun aanvalsoorlog voe ren. Een aanvangsoorlog tegen Frank rijk, waar de laatste daad van Jaurés de regeering hield in de baan van den vrede. Een oorlog, waarbij het gegeven woord voor Luxemburg’s neutraliteit rzonder een spoor van aarzeling wordt f geschonden, en waarbij Belgie’s zelf standigheid aonder den geringsten schroom onder den voet wordt ge- loopen. Onze Duitsche partijgenooten schij nen mede in de meening te verkeeren, dat het in dezen oorlog gaat voor of tegen het Russische tsarisme. Dit as de eenige verklaring, die wij vinden voor hunne houding. Van een oordeel over de partij onthouden wij ons tot wij de beweegredenen kennen voor haar gedrag. Maar óón woord moet ons hederi uit het hart: de houding der Duitsche partij is ons onbegrijpelijk. Dat de Nederlandsche socialisten niet alleen staan in hun oordeel over den oorlog door Duitschland begonnen, blijkt uit een manifest van een Duit sche socialistische leerclub te Parijs, door de Temps gepubliceerd. Daarin zeggen deze Duitsche socialisten hun vaderland lief te hebben, maar niet langer een land te kunnen beminnen, wist, dat de aandacht van zeker iemand op haar gevestigd was, en dat maakte haar beschroomd en tevens gelukkig. Maar... waarom was Bruno toch naar de ‘opera gegaan? Juist nu dacht hij or aan. Vreemd toch, dat hij daar nu pas dacht. Hij zou hier voor do eerste maal de vrouw zien, die zijn oom voor hem bestemd had. Hij richtte don kijker naar don tweeden rang, rechts de derde loge... Ja, dat was zij! Zij alleen kon zijn- AI had hij het nornmer van de loge vergoten, hij zou toch nergens anders ge zocht kunnen hebben. Wat eon indruk wekkende verschijning! Wplk een eigen aardige schoonheid! En wolk oen tegen stelling mot de maagdelijko bekoorlijkheid van het meisje uit Withring! Ja, zij leek wel op Catharina Cornare, zooals oom hem gezegd had. Hot was werkelijk geen wonder, dat bijna alle hoeren kijker dien avond eens of meermalen op haar gericht hadden. Goeden avond, waarde graaf, hoorde de jonge man onverwacht naast zich. Wat een verrassing! Dus ge zijt hier! Bruno keerde zich om on groette kleinen man met blonden baard en gouden lorgnet op den neus. Hij herken de een oud schoolkameraad van het The- resianum, dien hij later in de Jockeyclub meermalen ontmoet had; het was baron Bourbonne. Te Falmouth zijn door Engolsche oor logsbodems als buit binnengebracht de Duitsche pakketboot Prinzossin Cecilie van de Hamburg—Amorikudijn en de Prinz Adalbert. GOÜBSCHE (OllilVI. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 125 Idem franco per post„1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad„1.50 Idem franco per post„1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Duitsch Ultimatium aan Italië. Naar aanleiding van het telegram, ais zou Duitschland aan Italië een ultimatum hebben gezonden, hetwelk wij gisteren on der de meeste reserve mededeelden, mer- ken wij nog het volgende op. Terwijl Duitschland zich thans in oor log bevindt met Rusland, Frankrijk, Bel gië en Engeland, en Oostenrijk zich for meel in oorlog beschouwt met Servië en van Duitsoh- met we hou ding Italië in het conflict zal aannemen. Die onzekerheid brengt ons er toe meer gewicht aan bedoeld telegram te gaan hechten dan het oppervlakkig beschouwd waard is. I Wat wel waarschijnlijk mag hecten is dat Duitschland en Oostenrijk er bij Italië Op aandringen, openlijk huk zijde te kiezen, terwijl van de zijde van de Triple En* lente al het mogelijke zal worden gedaan om Italië te bewegen, onzijdig te blijven. Date deze onderhandelingen zouden hebben geleid tot een ultimatum van Duitsche zijde, kunnen wij echter niet aannemen, vooral daar het bericht komt van Fran sche bladen, die ook in vredestijd niet voor ec‘n tendentieus bericht torugschrik- ken. Het zou kunnen zijn dat Italië in dezen oorlog voornemens was de rol te spelen, die Roemenië speelde in den Balkanoor log, en dus rekende pp winst zonder daarvoor mee te vechten. Dit zou de bondgenooten kunnen prikkelen tot een onwelwillende houding tegenover Italië. Een ultimatum, aan een bondgenoot ge ste! d, is echter zoo iets ongehoords, dat men er zelfs in deze dagen niet aan be hoeft te gelooven. Het Duitsche stoomschip mende van Archangel en Zaandam, gisteren te IJmuidon binm loopen, rapporteert volgen de N. R. in den nacht nabij Terschelling te zijn aangehouden door 12 Engolsche torpedp- booten die de bemanning gelastte het schip te verlaten, waarop de machine van de Pernau gedeeltelijk onklaar werd gemaakt. Na ingewonnen instructie bij den comman dant der torpedoflottille werd de beman ning van do Pernau vrijgelaten en hot schip vergund door te stoomen, op grond dat het stoomschip vóór het uitbreken van den oorlog de haven van Archangel had verlaten. jonge een Hij meende nooit iets gezien te hebben, bekoorlijker was dan die jonge dame met haar blauw fluweelen hoedje, waaronder weelderige blonde lok ken te voorschijn kwamen, en wier fraaie lichaamsvorm zoo schoon uitkwam dooi haar nauwsluitend fluweelen manteltje. H Do koele avondlucht had aan haar fris- i sche wangen een roode kleur gegeven •naar nog donkerder werd dat rood, toen zij bemerkte, hoe do bewonderende blik ken van den jonkman op haar rusten. Daar gebeurde onverwacht iets, dat de jonkman in weinige sprongen aan de zjjde van hot schoone meisje bracht. De paarden' voor een sierlijk rijtuig, dat juist oen voornaam gezelschap naar de opera had gebracht, kwamen in vollen iwij geregeld tijdig galop op de plaats aan, waar de twee rail ontvangen VM sf*mee de Iran: verlieten. 1 De menigte week uit naar links i. rechts voor de paarden, die door het zou niet moeilijk vallen, het adres te vinden. Had hij door het voorval op straat geen recht om daar een bezoek te brengen? Een stem in zijn binnenste zeide hem, dat dit meisje niet geschapen was, om er een lichtzinnig avontuur mee te beginnen. En toch als hij, Bruno graaf von Thurnfels, met het burgermeisje in nadere aanraking wilde komen, kon dan anders zijn bedoeling zijn? Hij richtte zijn opmerkzaamheid op het tooneel, en hot duet tusschen Faure en Nilson boeide voor een oogenblik zijn aandacht. Maar toen het scherm viel na de eerste acte, keerde zij zich om en keek met zijn tooneelkijkor rond, of hij het lieve meisje ergens ontdekte. En ja, daar zag hij haar. Ze zat op de voorste rij van de eerste galerij. Met blijkbaar genoegen keek zij vroolijk rond; men kon haar aanzien, dat het genoegen dezen avond voor haar iets bijzon- s was. Zij had haar mantel openge- jen an taille gunstig uitkwam en haar Schepen aangehouden. LONDEN, 6 Augs. De Daily graph” verneemt uit Gibraltar dat Duitsche stoomschepen, waarvan de lading een waarde heeft van 30.000 p.st., door Engolsche oorlogsschepen zijn aangehou den. vergissing zijn getroffen door geweervuur in den nacht. In Maastricht heerscht een ongewone stemming. Men hoort er overdag en nachts het gebulder van het geschut over de grenzen, en den ganschen dag rijden auto's van do inderhaast tot hospitaal van het Roode Kruis ingerichte oude Augus- tijnen-kerk naar het slagveld en terug. De zwaargewonden worden naar tricht gevoerd, waar chirurgische verleend kan worden, de lichter gewon den ontvangen hulp te Eysden. Heden was echter een telegram ontvangen van het Hoofdbestuur van het Roode Kruis, waarin er aan herinnerd werd, dat het aan het ambulance-pcrsoneel verboden, is over do grenzen van het Rijk gekwetsten op te gaan nemen. Ten Z. van Mesch, een Nederlandse!] grensdorpje, trekt een groote Duitsche troepenmacht de Maas over, langs den heerweg van Aken naar Fouron ie Coiate (Voeren), die vlak langs onze grens loopt. Men heeft hier het volle gezicht op het Duitsche kamp, gelegen in een naar de Maas afhellende vlakte. Het zijn do troepen die naar Luik en andere ves tingen opgaan en over de Maas moeten, wat over de noodbrug slechts langzaam kan gaan. Men zou aan reusachtige ma noeuvres denken, zoo niet telkens achter de heuvels het geweervuur ratelde, en men de ernst niet zag, die op de gezich ten dor manschappen to lezen staat. Een vertrouwbaar ooggetuige vertelt dat hij in het dorp Bernau ten Zuiden van den weg, doodgesdioten dorpelingen in de straten hoeft zien liggen. Het waren man nen, die uit hun ramen op de Duitschers geschoten hadden. In het Roode Kruishospjtaal zijn op het oogenblik 37 gewonden, op Calvarienberg 23 en in Eysden 27. Morgen wordon Duitschers begraven. Een patrouille van 20 Duitschers^ die van de hoofdmacht afgedwaald waren en bij Montenakas de grens overschreden had den, hebben zich aan onze grenswacht overgegeven en zijn te Maastricht binnen gebracht. Vannacht hooft mon to Maastricht zeor hevig kanonvuur gehoord. Tegen den morgen nam het af. Bernau, enkele kilo meters over do grens, ziet er vreesolijk uit. Gofusileerde inwoners liggen bij do zijnen langs do wogen. Nederland’s positie ten opzichte van de oorlogvoerende mogendheden. In „Het Volk” van Woensdagavond komt een hoofdartikel voor, waarin de schending van Belgie’s neutraliteit door Duitschland in scherpe bewoor dingen wordt afgekeurd. Het beschul digt Duitschland ervan dat het een zuiver aanvallende oorlog tegen Frank rijk is begonnen en dat het om louter militaire redenen en onder de meest doorzichtige voorwendselen een nijver en vreedzaam volk als de Belgen hoont en vertrapt. Komende tot de bespreking van onze positie beschrijft het blad die als „meer dan akelig” en zegt dat daar tegenover die van België bijna te be nijden is. Dit weet nu waar het staat, terwijl wij een speelbal zijn geworden van de omstandigheden. Het grootste gevaar voor ons is dat Engeland nu onze neutraliteit zou schenden en Nederland daardoor in de noodzake lijkheid zou komen te gaan staan aan de kant, waar ongeveer de unanimiteit van het Nederl. volk niet staan wil. Een bijkomstigheid van ernstigen aard is nog deze, dat een botsing met Engeland onmiddellijk onze koloniën in het geding brengt. Duitschland voert een politiek van een aard, dat het onzerzijds geen enkel offer waard is. Wint Duitschland den strijd, dan is onze onafhankelijkheid niets meer waard. De vraag kan daar door opkomen, of een ingrijpen onzer zijds om de Fransch- Belgische kansen te versterken, uit een oogpunt van zelfbehoud geen wijze politiek is. Er gaat door ons volk een sterk gevoel van solidariteit met het aange rande naburige land, welks bewoners voor het grootste deel zijn van Neder- landschen stam. Vertrouwen wij dat de regeering haar oor te luisteren legt waar het hart van de natie klopt. Volgens „Het Volk” van gisteren avond moet een groot aantal partijge nooten geprotesteerd hebben tegen het slot van dit hoofdartikel. In afwijking met den inhoud van het artikel, heeft mr. Troelstra in de v-van gisteren de ver- titgesproken, dat de regee- 1 .i. en Tuur UU pacriUVJ**, den koetsier bijna niet meer in bedwang kon den gehouden worden. Ook de jonge dame >ou wel tijdig gevlucht zijn, als ze zich rinkman Zn., Gonda. I «iet met de oudere dame bemoeid had, die haar bij den arm gröep. Juist keerde om, daar zag zij nauwelijks vijf schreden van zich verwijderd de woest snuivende rossen. De koetsier trok de leidselsaan, de paarden steigerden hoog en stormden toen weer voort. Zij zag het gevaar en uitte een kreet van ontzettingde ontsteltenis deed haar als vastgcnageld op dc4<plaats blijven. Op pens voelde zij een krachtige hand, cUe haar wegrukte, terwijl een andere hand met den wandelstok het naaste paard be dreigde. Dit alles ging zoo vlug, dat zij nau welijks van den schrik bekomen was, toen ze aan den arm van den jonkman voor het operagebouw stond. Scheelt er Iets aan, moeder? haar eerste Vraag. Neen, Goddantaf Zie toch eens, wür o Wij zijn ur veel heer, stamelde /et mei jongen heer ^ankeek, fösliet en met een wilde heengaan. ben verheugd, u een kleinen dienst bewezen te hebben, on ik hoop dat dit voorval voor u geen ernstige ge volgen zal hebben. Is u weer geheel van den schrik hersteld? Of u ziet zoo bleek Zou u soms een kleine verfris- sching willen gebruiken? Hartelijk dank, antwoordde het meis je. ik ben geheel wel; alleen de arm doet mij een^ weinig pijn. Daar ik u zoo onzacht heb wegge rukt, sprak de jongeman. Ik bid u wel om verschooning. Vfaagt u nog om verschooning, ter wijl u ons uit zulk een groot gevaar ge red hebt? O ja, viel de oudere dame nu in. Wie weet, wat er gebeurd zou zijn, als u, geachte heer... mogen wij den naam van onzen redder vernemen? Mijn naam is Tumfels. Ik heet Emilie Nisser, om nen, mijnheer. En dit kind heet Genoveva een vreemde naam, mijnheer, vindt u niet? Maar wij noemen haar kortweg Fofje. Ziet u, mijnheer Thurnfels, ik ben altijd angstig als wij onze rustige woning in Wiihring verlaten om een reis naar de stad te doen, want voor ons is het een reis. Telkens als ik in dc tram stap, bid ik een Onze-Vadertje, en vandaag heb ik nog tot Eefje gezegd, omdat ze dol- gaarne naar de opera wou maar daar zijn we aan de trap en mijnheer gaat zeker niet op dc galerij, zooals wij... Nogmaals hartelijk dank, viel het meisje in, terwijl ze haar redder de hand toestak. Goeden avond, juffrouw Eefje, zeide hij zacht-, haar hand in de zijne kend. Het volgende oogKÜ^||BMNtet meisje uit het geziêfit verdwenen, ik het lieve kind ooit weerzien? de graaf zichzelven af, terwijl hij plaats in het parterre opzocht. Thurnfels herhaalde den naam der oudere dame. Emilie Nisser, Wiihring, LONDEN, 6 Augs. Uit St. Petersburg wordt aan de „Times” gemeld dat 10

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1