Firma C.SM ITS, I1ET ADRES VOOR IEDEREEN. Dames. Schoenhandel. Bixua-erx land. Stadsnieuws. Ooze geïllustreerde Weekbladen. Laatste Berichten. INGEZONDEN. Telegrafisch Weerbericht. ÜCBÜERLIJKE STAND. Pr SïWJotefW611 y- ï?QtfDEiitedtf\vr>1Ïj."a. li.Hne- ker en A. J. van Moei. 23. B. van Gent en J. A. Vorvors. 29. P. Ver- meul te Boskoop en J. A. Roos. Advertentiën Kleiweg 48. Gouda. nerde hij in scherpe woorden aan de wijze, waarop Dnitschland heeft ge tracht Engeland's onzijdigheid te koo- pen en verklaarde dat Engeland zich zelf met schande zon hebben overladen en de belangen van het land zon heb ben verraden, als het de schandelijke voorstellen van Dnitschland had aan vaard. (Lnide toejuichingen.) Voortgaande zeide Asquith: De Belgen zyn aan het vechten en ver gieten hun bloed thans voor hnn land. Wat zou onze positie zijn geweest indien wij het schandelijke voorstel van Dtiit8chland hadden aangenomen? (luide toejuichingen). Wat zouden wij gekregen hebben, indien wij hadden toegestemd? Een belofte en meer niet9 gegeven door een mogend heid, die op datzelfde oogenblik kennis gaf van zijn voornemen, om zijn eigen verdrug te schenden (toejuichingen). Wij zouden onszelf met schande heb ben overladen en de belangen van ons land hebben verraden indien wij, na zulk een voorstel, nog geaarzeld had den of het in beraad hadden gehouden. Asquith zeide voorts, dat de oorlog aan Engeland was opgedrongen, dat alles in het werk had gesteld om den vrede te bewaren. De regeering is vol vertrouwen zij heeft het zwaard ge trokken voor een goede zaak (lulde toejuichingen). De Duitschers in België. BRUSSEL, 6 Aug. Uit Luik wordt geseind dat hedennacht het vuren voortduurde. Een Duitsche troepen- afdeeling kwam binnen het fort Fléron dringen, terwijl Duitsche cavalerie er in slaagde in de stad Luik door te dringen. De cavalerie kwam in de straat, waar zich het bureau van den Gene-,, ralen staf bevindt, doch daar gelukte het door den krachtigen tegenstand der Belgen, de indringers te dooden of te overmeesteren, zoodat Luik be houden bleef. (Vermoedelijk is dit een nieuwe aanval der Duitschers op Luik, welke ook nu door de Belgen wejfd afge slagen. Rkd.) Men meldt aan do N. E. Ört. Paarden uit den strijd by Visó te Maastricht opgevangen, zijn naar Breda overgebracht. Zij waren nog van zadels voorzien, waaraan de vlijmscherpe sa bels nog hingen, en waarop de soldatenmuts met zakboekjes van den voormaligen berijder zich bevonden. Het Paleis des Konings te Brussel is ter beschikking gesteld van het Roode Kruis. Uit Luik wordt d.d. 6 Aug. aan de Nieuwe Qazet geseind: Zes Duitsche officieren in Engelscjio uniform#! boden zich Vanochtend n»n in de bureelon van den generalen stfcf te Luik en verlangden' bij generaal Leman te worden toegelaten. Zij werden echter onderzocht en het kwam nit, dat zij Duitschers waren, gekomen met het plan, generaal Le man te vermoorden. Zy werden op staanden voet om- vergeschoten. Fransche troepen In België. Volgens de Nieuwe Gazet is een zeer sterk» Fransche legermacht te Leuven aangekomen en is deze dadelijk op weg naar Luik getrokken. Engelsche troepenlanding in België. De „Indépondance Beige" en andere Belgische bladen melden dat Engel sche troepen aan de Belgiseho kust zijn ontscneept, teneinde in samenwer king met do Belgen en Franschen op te treden. Hier volgen enkele De „Indépendanee Beige" zegt uit goede bron te vernemen dat Schotsche regimenten van hot Britsche leger reeds bezig zijn aan do Belgische kust te landen. De „Etoile Beige" meldt volgens een Woensdagmiddag ontvangen telegram uit Zeebrugge dat een Engelsche vloot voor Zeebrugge ligt. De Nieuwe Gazet schrijft Woensdag zijn op verschillende plaatsen Engelsche troepen in België geland. Tusschen half twee en 2 uren is generaal French, van het Engelsche leger, na zich op de bureelen van den staf begeven te hebben, van het sta tion du Luxembourg te Brussel naar een onbekende bestemming ver trokken. Generaal French werd hartstochte lijk toegejuicht. Er werd „Leve Enge land" geroepen. De burgerwacht, die wegen en bruggen bewaakt, heeft de militaire eer bewezen. De oorlogstoestand in en om Antwerpen. Antwerpen bereidt zich voor een t e. v. aanval van Duitsche zijde voor op een geduchte tegenweer. Aan een correspondentie in de Te legraaf d.d. 4 AugB. van daar verzon den, ontleenen wij het volgende; Wij leven hier reeds als ware de stad belegerd. De burgemeester heeft een procla matie uitgevaardigd, waarbij de win kels gedwongen worden den ganschen dag open te blijven, en hun waren te leveren aan een door de krijgsoverheid vastgesteld tarief, gesteund op ,,den marktprijs der drie laatste dagen. Deze proclamatie luidt, dat er levensmidde len genoeg voorhanden zijn, en dat hg die weigert te verkoopen, door mili taire .macht onteigend zal worden. De verdediging der stad is verze kerd. Met koortsachtige haast is er gearbeid aan het stoppen van alle bres sen in de vestingwallen, en in den om trek van de stad wordt alles letterlijk kaalgeschoren: boomen omvergehakt, dreven en tuinen verwoest, huizen en villa's afgebroken. Alles is gereed om de polders onder water te zetten. Nu acht niemand het nog onwaar- schijnlijk, dat Antwerpen een beleg te doorstaan zal hebben. Nu is Dnitech- land toch ook met Engeland in oor log, en het laat zich niet voorstellen, dat Duitschland een zoo belangrijk strategisch punt als onze stad, zoo maar door de Engelschen zal laten bezetten. Iedereen verwacht hier een Fran^ch leger en Engelsche oorlogsschepen, vooral deze laatste. We kunnen er staat op maken, dat ze met een weer galoos enthousiasme ontvangen zouden worden. Voor al wat Duitsch is, is het leven hier onmogelijk, en zal ook wel nog vele, vele jaron onmogelijk blijven. Het is onberekenbaar, wat de Duit schers hier aan belangen den brand moeten laten. En wat zullen we doen met de Duitsche handelsvaartuigen, die hier, in zoo groot aantal in onze haven liggen. Het is bijna niet om te gelooven, dat de Duftsche regeering, de reede- rijen niet verwittigd heeft, om hapr booten tp laten vertrekken. Nu vallén ze ongetwijfeld in Engelsche handen, want Wij zelf kunnen zo nu eenmaal niet pakken. De hier achtergebleven Duitschers hebben last met de bevolking. Zooeven zag ik een Duitscher, omringd door zeker wel duizend puilende en tierende menschenhy was geheel bebloed, en het gelukte oen talrijke politicmacht maar niet, hem uit de handen van het volk te halen. Verscheiden personen werden onder verdenking van spionnage aangehou den en opgesloten «onder verdoren worm van process Op het oogenblik dat ik dezen brief verzond 8 uur 'savonds is jle koning nog niet hier; maar het is waarschijnlijk, dat hij dezen nacht nog zijn intrek zal nomen in het paleis op de Meir. Zooeven toch werd daar de vlag uitgestoken. Aan de stadspoorten werden dezen namiddag alle voorbijgangers tegenge houden. Zij kregen een spade en moes ten medewerken aan 't stoppen van de bressen, die men in de vestingmuur Semaakt heeft om er nieuwe straten oor te trekken. Enorland. Lord Kitchener Minister van Oorlog. LONDEN, 6 Augustus. Officieel. Lord Kitchener zal Asquith als minis ter van Oorlog vervangen. De Telegraaf teekent hierbij aan Visoount Horatio Herbert Kitchener of Khartoum werd in 1850 in het Ierscho graafschap Kerry geboren, be zocht de militaire academie te Wool wich en trad in 1871 als genieofficier in het leger. Sedert 1874 was hij hoofdzakelijk met topografischen arbeid in Syrië en Cyprus bezig, tot hü in 1882 in Egyp- tischen dienst trad. In 1884 werd hy tot majoor bevorderd, nam deel aan den mislukten Nijlveldtocht tot ontzet van Khartoum, on werd in 1886 tot gouverneur over het Roode Zee-gebied en tot oommandant van Sankin be noemd. In 1888 tot kolonel bevorderd, voer de hy bij de gevechten tegen de Mah disten het bevel over een brigade en werd hij in 1892 tot opperbevelhebber (Sidar) van het Egyptische leger met den rang van luitenant-gerteraal be noemd. Hg leidde den in 1896 begonnen veldtocht tegen de Mahdisten, bracht hun op 2 September 1898 bij Omdur- man een beslissende nederlaag toe veroverde Khartoum en vernietigde de reet der vijandelijke troepen van den Khalif Abdullahi op 24 November 1899 bij Om Debrikat. Ter belooning voor deze wapenfeiten werd hij reeds in 1898 als lord Kit chener of Khartoum in het Hooger- huis benoemd en in 1899 tot generaal- gouverneur in Soedan aangesteld. Op het einde van dit jaar had zijne be noeming tot chef van den generalen staf van het Engelsche leger inZuid- Afrika plaats, en toen lQrd Roberts in December 1900 werd teruggeroepen werd aan Kitchener het opperbevel over de Engelsche troepen opgedragen. Na den vrede van Pretoria werd hg tot generaal bevorderd en schonk de Engelsche regeering hem den titel van viscount benevens een dotatie van zes maal honderd duizend gulden. In 't jaar 1902 werd hij tot opper bevelhebber over de Engelsch-Indische troepen benoemd, wat hij tot 1909 bleef. In 1910 werd hij opgenomen in de commissie voor de landsverdediging. Rusland. PETERS BURG. De beurscourant meldt dat de Duitschers den Russi- schen grootvorst Constantijn Constan- tinowitz krijgsgevangen hebben ge maakt in Bad-Wildungen. Duitschland-Rüsland. Volksbetoogingen. Londen, 6 Aug. Aan de „Times" wordt uit Petersburg een pijnlijke ge schiedenis medegedeeld, welke over eenkomt met een telegram uit Kopen hagen, waarin gemeld wordt, dat Rus sische diplomaten en hun echtgenooten te Berlijn ontzettend te lijden hebben gehad van het publiek. De Russische gezant werd gehoond en gescholden en het legatiepersoneel, zelfs de dames met steenen geworpen, bespuwd en met stokken geslagen. Verscneidenen werden ernstig gewond en moesten in het hospitaal te Kopenhagen behandeld worden. Deze tijding wekte groote veront waardiging te Petersburg, waar een woeste menigte een Duitsch koffiehuis, Duitsche dagbladbureaux en verschei dene bakkerijen plunderde. Tenslotte begaf men zieh naar het Duitsche go- zantschapsgebouw, overrompelde de daar op post staande politie, forceerde de ijzeren hekken en drong het huis binnen. De vlaggestok, gekroond dofcr den Duitschen adelaar, werd nahr beneden getrokken, terwijl van het ameublement, het behangsel, de boe ken, zelfs van het linnengoed een vuur werd gemaakt. Ook 't portret van keizer wilhelm werd verbrand. Een proclamatie van den Duitschen Keizer. BERLIJN, 8 Augustus. De Rijkskanse lier maakt den volgenden oproep van den keizer openbaar: Aan het Duitsche Volk. Sedert de stichting van het Rijk is het 43 jaar tang het oprechte streven van mij eu mijn voorvaderen geweest, den wereldvrede to haudhaven. Onze tegen standers benijden ons echter het resultaat van ons werk. Alle openlijke en heime lijke vijandschap van Oost en West en van overzee, hebben wij tot dusverre ver- dragou in het bewustzijn van onze ver antwoordelijkheid en onze kracht. Nu echter wil men ons vernederen, men ver langt, dat wij met over elkaar geslagen armen zullen toezien, dat onze vijanden zich gereed maken tot oen verraderlijken overval. Men wil niet dulden dat wij, in vastbesloten trouw, onzen bondgenoot ter zijde staan, die om zijn aanzien ais mo gendheid vecht, en met wiens vernedering ook onze macht en oer verloren zonden zijn. Zoo moet dan het zwaard beslissen. Midden in vredestijd overvalt ons do vij and. Daarom op! Te wapen 1 Elke wei feling, elke aarzeling zou verraad aan het vadorland zijn. Het gaat thans om het zijn of niet-zijn van het Duitsche Rijk, dat onze vaderen hebben gesticht, om het zijn of niet-zijn van onze macht en van den Duitschen geest. Wij zullen ons weren tot den laatsten ademtocht van man en paard. Wij zullen dezen strijd volhouden, ook tegen een we reld van vijanden. Nooit is een rijk over wonnen ais het eendrachtig was. Voorwaarts, met God, die met ons zal zijn, zooals hij met onze vaderen Is ge weest. Berlijn, 6 Aug. 1914. w. g. WILHELM. Amerikaanschc bemiddeling. LONDEN. Alhier werd telegrafisch bericht ontvangen dat in verband met het aanbod van president Wilson tot bemiddeling de secretaris van buiten- landsche zaken der Vereenigde Staten Bryan te Washington een bijeenkomst heeft gehouden met de gezanten van alle mogendheden. BRUSSËL. Te Antwerpen en te Gent hebben anti-Duitsche betoogin gen plaats gehad. De „Soir" deelt mede, dat de oud officier der guides Prins van Croy wegens spionnage gearresteerd is. PARIJS. De Fransche gezant te Berlijn de heer Cambon heeft zich naar Denemarken begeven en zich aldus in veiligheid gesteld. Landstorm. Ofschoon wij ernstig hopen, dat een oproeping voor den landstorm niet noodig zal zijn geven wy hieronder den korten inhoud van eenige bepa lingen der Landstormwet 1913. Tot den landstorm behooren (behou dens eenige uitzonderingen); 1°. a. ieder, die van den dienst bij de militie is vrijgesteld, hetzij wegens broederdienat, hetzij wegens aanwe zigheid van in hetzelfde jaar geboren (.broeder of halfbroeders, hetzij tijdelijk of voorgoed wegens kostwinnerschap of wegens hét verkeeren in een bij zonder geval b. ieder, die heeft deelgenomen aan de loting voor de militie en niet is aangewezen om daarbij te worden ingelijfd 2°. a. ieder, die -na volbrachten dienst bij de militie of bij de landweer uit den dienst is ontslagen; b. ieder, niet vallende onder a., die gediend heeft bij de zeemachthet korps mariniers en de marine-reserve hieronder begrepen, bij het leger hier te lande, het reserve-personeel bij de landmacht hieronder begrepen, bij de gouvernementsmarine in Nederlandsch- Indië of bij de koloniale troepen en bij het verlaten van den dienst geves tigd is binnen het Rijk, in het Duit sche rijk of in het koninkrijk België, of zich bij of na het verlaten van den dienst daar vestigt. (Tengevolge van deze bepalingen omvat de landstorm het mannelijk deel der bevolking van ongeveer het 20ste tot 't 40e jaar, dat in zijn geheel voor 's lands verdediging beschikbaar is met de wapenen, voor zoover het daar toe bekwaam is, voor zoover het de wapenen niet voeren kan, met zijn arbeidskracht). De dienstplicht bij den landstorm eindigt, behoudens bijzondere omstan digheden, met 31 Juli van het jaar, waarin de dienstplichtige het 40ste levensjaar volbrengt. De landstorm wordt alleen opgeroe pen in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandighe den. Gewapende dienst wordt nie( gevorderd van hen die boven onder lo. a. zijn bedoeld, tenzij zy tevens onder 2o. b. behooren. De landstormplichtigen, die niet in ons land, in Duitschland of in België gevestigd zijn, behoeven niet op te komen. Ook behoeven voorloopig niet op te komen de dienstplichtigen, die aeel uitmaken van een categorie van per sonen, te wier aanzien de dienst van den Staat, van een provincie of van een gemeente dan wel een ander open baar belang vordert, dat zij de plaaj», welke zij innemen, in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden mede ten bate der landsverdediging voortdurend of voors hands blijven bezetten. Indien tengevolge van het verblijf in werkelijken dienst van een tot den landstorm behoorenden dienstplichtige voldoende middelen tot levensonder houd ontbreken of zouden komen te ontbreken aan zijn gezin of aan dat, waartoe hij behoort of waarin hij als pleegkind is opgenomen, dan wel aan personen, die hem in den eersten of den tweeden graad van bloed- of aan verwantschap bestaan, dan wordt aan het gezin of aan bedoelde personen, naar door.de Regeering te stellen re gelen, op hun verzoek een vergoeding uit 's Rijks kas toegekend van niet meer dan f 2 voor elkep dag, dien de dienstplichtige in werkelijken dienst is. De tot den landstorm behoorende dienstplichtige, die niet voldoet aan een oproeping voor den werkelijken dienst, wordt als deserteur behandeld, zoodra hij ingevolge den last van den Minister van Oorlog als deserteur is afgevoerd. De oogst. De directeur-generaal van den landbouw, heelt in verschillende oorden van ons land telegrafisch gevraagd, hoe het stond met de verzorging van den oogst. Het ant woord, uit de overgroote meerderheid van die plaatsen ontvangen, luidde, dat het met de verzorging van den oogst wel zal gaan; dat men zooveel mogelijk ernaar streeft eikander te helpen, en dat uit de industrie zooveel werkvolk beschikbaar komt, dat men niet bevreesd behoeft te zijn voor gebrek aan de noodige werkkrach ten om den oogst te verzorgen. Naar wfj vernêmen, heeft de directie van den landbouw haar ambtenaren, de landbouwleeraren en tuinbouwleeraren aan geschreven, zooveel mogelijk de werk zaamheden te verlichten van de plaatse, lijke comités, tot onderling hnlpbetoon bij de verzorging van den oogst, tot vorming waarvan de vereeniglngen op landbouw gebied door de directie van den land bouw bij circulaire zijn opgewekt. Het nieuwe papiergeld. Een gisteravond verschenen buitenge wone „Staatscourant" bevat de wetten betreffende amnestie en uitgifte van zil verbons, benevens het Kon. Besluit tot vaststelling van den niterlijken vorm en van de hoeveelheid van elke soort der uit te geven zilverbons. Uit dit besluit blijkt, dat de kleur van ondergrond, vignet en rand is lichtbruin voor de bons van f 1, lichtblauw voor die van f 2.50 en lichtgroen voor die van f 5, en de cijfers resp. zijn in donker bruin, donker blauw en donker groen. De achterzijde der bons wordt niet be drukt. Uitgegeven zullen worden ten hoog ste tien miilioen zilverbons van een gul- den, vier miilioen van twee en een hal ven galden, en één miilioen van vijf gul den, dus totaal een bedrag van 25 mij. Hoen gulden, welk bedrag wordt uitge- geven naar gelang daaraan de behoefte blijkt te bestaan. Staking te Zaandam. Naar aanleiding van een conferentie tusschen de stakers en den Bond van werkgevers, besloten de eerste de voor stellen van de werkgevers aan te-ne men. De arbeid zal worden hervat op de oude voorwaardende toezeggin gen tot loonsverhooging op 1 Januari en 1 Juli 1915 blijven gehandhaafd. Gevolgen van den oorlog. Volgens berichten aan „Het Volk" schijnt het te Zaandam een kritieke toestand te worden ten gevolge van den oorlog. Voor losse arbeiders is geen werk meer te vinden. De groote bedrijven, die voor export werken, of grondstoffen uit het buitenland be trekken, kunnen niet doorwerken. Eenige grootbedrijven hebben reeds een aanzienlijk aantal arbeiders ont slagen. Ook een paar cacaofabrieken te Wormerveer hebben dezelfde maatre gel genomen. Het baggerwerk voor de uitdieping van de Achterzaan ligt stil wegens gebrek aan kolen. De schipperij ligt zoo goed als stil. De stroocartonfabrieken in de Gro ninger Veenkoloniën zullen weldra hun Vedxijf moeten staken wegeps gebrek aan de voor hun bedrijf' noodige 'on- gebluschte kalk, die zij uit'Duitsch land betrekken. Men tracht nu die kalk uit België te bekomen. De mail naar Indië. Heel wat belangstellenden vragen ons, hoe het staat met de mail van» j naar Oost-Indië. Het ligt in de bafoe- ling dat de „Rindjani" van den Rot- terd. Lloyd Zaterdagmiddag 5 uur van de Lloydkade vertrekt, met brieven en briefkaarten geen aangeteekende stukken en drukwerken, welke aan het terrein tot kwart voor vieren worden gepost. vi U)t De hoofdzaak; is, dfttj de bpotj bij daglicht hqt Epgebcqe ÏCapaal pas seert. Onderweg wordt alléén Port-Said aangedaan. Naar hier onderweg is de „Ophir", die iq Marseille de toeristen van de uitgaande „Tabanan" zal overnemen, omdat dezen niet over land naar Ne derland kunnen terugkeeren. De „Ophir" wordt Zaterdag 15 Augustus te Rotterdam gewacht. Uitvoer van rijst. Uit Batavia wordt door Reuter ge seind De uitvoer van rijst is gestaakt Nieuwe actie -van het Ilaagsche tram personeel op komst. Wij kwamen in het bezit van een ma nifest van de organisaties van het Haag- sche trampersoneel, in hetwelk zij zes punten opsommen, waarin de directie der H. T. M hare beloften bij het eindigen der staking gedaan, niet zou zijn nage komen, en waarin het oordeel van de Haagsche burgerij hierover wordt ge* vraagd. Wij kunnen over deze grie/en niet oor* doelen; zoo oppervlakkig zou men zeg gen, dat ze wel zeer ernstig moeteq tij» om in dezen tijd tot een nieuwe actie van het trampersoneel aanleiding te ge ven. Het wil ons echter toeschijnen, dat de tijd voor een dergelijk beroep op het Haagsche publiek al zeer slecht gekozen is. Waar op dit oogenblik alle partij schappen op zij worden gezet, waar zelfs te Zaandam, waar gedurende maanden een verbitterde strijd tusschen werkgevers ea werknemers is gevoerd, de schijnbaar on verzoenlijke partijen tot elkaar zijn ge komen, daar gelooven wij dat de organi saties beter hadden gedaan hare grieveo, althans voorloopig, onder zich te hon den. Wij vreezen dan ook, dat het tramper soneel de sympathie van het publiek, die het in de afgeloopen staking van zoo krachtigen steun is geweest, door deze daad geheel zal verspelen. In de Rotterdamsche haven. Het scheepvaartverkeer staat nu vrij wel stil. Er is sinds vannacht twaalf uur één Nederlandsch schip met erts geladen binnengekomen en één En- schip, dat, leeg, ter reparatie „sat Wilton's werf is gegaan. Enkele voor hier bestemde graanbooten heb ben een andere bestemming gekregen en «ja Engelsche havens binnen- «eloopen. Naar zee vertrokken 2 Spaansche schepen en één schip onder Noorsche vlag* Gewerkt wordt er weinig en zeer buigzaam. Het wordt steeds meer noo dig om dadelijke maatregelen te nemen ton behoeve van de bootwerkers, die eiken dag méér zonder werk raken. Hoek van Holland. Hier is door de heeren C. F. Jas, A. D. van Doorn, J. de Meester, ds. J. van Haeringen en P. M. de Vet ten (pastoor) een comité gevormd om bij mogelijk gevaar voor de inge zetenen, dat uit den tegenwoordigen toestand door de aanwezigheid van het fort kan voortvloeien, zoodanige maatregelen te nemen, dat het lijfs behoud verzekerd zij. In een aan do ingezetenen gericht schrijven worden zij uitgenoodigd om zich alsdan allen naar één punt te begeven. Het is de bedoeling om van- nit dat punt dan gezamenlijk een goed heenkomen te zoeken. Het comité werd ingesteld op uit- aoodiging van den burgemeester. Uit Schouwen-Duiveland. Dinsdagmorgen ging de mare door Bruinisse dat er heden (Donderdag) geen mossels meer naar België uit gevoerd werden en dit gerpcht bleek spoedig waarheid te bevatten, want even later kwamen een 27-tal hoog- tartsen met volle vracht terug en dat wil voor de Bruinisser schippers wat zeggen, als men bedenkt dat die mos sels op zijn allerminst berekend een waarde van f 1500 vertegenwoordigen, behalve die nog tor verzending gereed staan. Een groote ramp dus voor Bruinisse, dat voor zeven achtsten van de mossel- visscherij. i Het seizoen ,w{is pas begonnen en een ,GÖ-taI, Wtóii eiè.in, zpódhc deze.gemooiite Van MT nafeij et&mti wordt. Van een schilderijententoonstelling zonder schilderijen. Men schrijft onB Eenige te Westkapelle verblijf hou dende schilders hadden do openbare chool bekomen tot het houden eener -bilderijententoonsteWng tijdens de f,vacantie. Alles was voorbereid en de ^tentoonstelling zou dezer dagen ge- >pend worden.... thans lijkt devrr-3 me kustplaaté wëlthöorlögétoW*" allo huizon yol inkwartiering, öhth Gelijk torpodobdot<mJ vbfif'netf'Vtrai lingén voor het badhuis, de bijzondere school getransformeerd in militair hos pitaal en.... de openbare school herbergt thans een compagnie infanterie in plaats van schilderijen VARSEVELD, 5 Aug. De boeren hier ten platte lande houden zich kalm. Verschillende fabrieken in onze om geving zijn reeds stopgezet. Deboter- fabriek ter plaatse blijft doorwerken, maar de boeren ontvangen voor hun melk, boter terug, daar deze niet kan worden uitgevoerd. Eieren kosten 1 cent per stuk. Een on ander is voor de boeren een groote schade. Men meldt ons uit Amsterdam d.d. 6 Aug.: Aan den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel is heden hei volgende telegram verzonden Ondergeteekenden, grossiers, ver zoeken Uwe Exellentie eerbiedig de hedenavond te behandelen maatrege len eventueel in die richting te willen leiden, dat de leveranciers van rechts wege zonder eenige wettelijke forma liteit rentevergoeding kunnen eischen var. open uitgestaan hebbende, thans vervallen, of nog te vervallen posten, welker betaling uitgesteld wordt. Dergelijk uitstel zal zonder dezen maatregel in enorme mate worden genomen door vele kleinhandelaren, thans wel in staat tot betalen, mede in velband met en juist naar aanleiding van de gepubliceerde circulaire van zijne Exellentie den Minister van Justitie, gericht aan Hoogen Raad, Gerechtshoven, Rechtbanken, notaris sen, enz., zoodat vele grossiers die toch reeds enorme verliezen lijden, totaal ten gronde zouden worden gericht. (w. g.) N.V. E. E. Visser Zoon's Handelsver. (w. g.) Wed. W. Wieffering (w. g.) Ronge Drost. (w. g.) Gebr. Catz. (w. g.) Import Maatschappij Tokio. Prijzen van Geneesmiddelen. Naar wij van goed ingelichte zijde vernemen, hebben groothandelaren in geneesmiddelen besloten hunne prijzen met 20 op te slaan, tengevolge waarvan verscheidene apothekers jin den Haag en elders ook reeds tot diezelfde maatregel zyn overgegaan. De prijsopslag wordt gemotiveerd met de geringe voorraad der grond stoffen die hier te lande aanwezig is. Het komt ons voor dat er alle aan leiding is voor de Regeering om onder deze omstandigheden ook voor genees middelen een maximum prijs vast te stellen. GOUDA, 7 Augustus. Remonstrantsche Gemeente. In de godsdienstoefening van a.s. Zondag bij de Remonstrantsche Ge meente alhier zal in plaats van Dr. R. Miedema optreden Ds. H. van Assendelft. Onderworpde Euro- peesche oorlog. TekstJezaja 353,4a. Gedurende de maand Juli werden in de Volksgaarkeuken alhier, ver bruikt In de zaal 2320f/2 portiön Afgehaald 676 Totaal 2996'/a portiën Gedurende de maand Juli zijn door de Mallegatsluis geschut 2707 schepen mot een inhoud van 212029 M3. en 759 stoomschepen, inhoudende 68945 M3., totaal dus 3466 vaartuigen mot 280974 M3. inhoud, en 18 houtvlotten, uitmakende 98 koppels. Sensatie berichten. Het Dagblad van Qouda is zoo vrien delijk geweest om gisteren eenige be richten aangaande den oorlogstoestand, waarin ons land verkeert, wolke wij in- ons, .5140- Wqeqadug ,jX tobben geplakt ..oven „te .qejnqn,, ^rfipyjn ■tp plaateea i en ,als onderschrift bij te voegén dat deze berichten gedeoltelyk onjufet zijn en dat dergelijk sensationeel nieuws de burgerij absoluut zonder noodzaak tot het uiterste verontrust. Laat ona beginnen met te zeggen dat de bedoelde berichten, zoo^Is wij gisteren hebben medegedeeld, in elk opzicht ge grond waren. De zeer goed ingelichte bron, waaruit wij de modedeelingen heb ben ontvangon, wolke wij niet in den vol len omvang, doch zoo sober mogelijk heb ben gepubliceerd, nadat wij bevestigyig vah'aédéto rijdt), Welkö goed op de hoogte Kwn' Wdrdw» i'géaélit! tiydoft •ontoangfen, altupt plteni'lwjjfnittlV. Pttti tHedatl«n|I's ntei .dopr Engntezid den, daarover verheugen wij ons ten zeerste. Het is echter toekonend, dat het Dog blad van Gouda deze door haar ..sensationeel" genoemde berichten woor delijk overneemt om ze nog oens onder de oogen van haar lezers to brengen. Zie, d t noemen wij nu sensationeel! liever gezegd op sensatie belust zijn. Wij hebben gemeend den ernstigen toe stand van het oogenblik te moeten be kend maken op grond van goede gego- vens, waarover onderen blijkbaar niet konden hesehikkon. In deze ernstige dagen hebben wij geen lust om nader in te gaan op twist geschrijf als het Dagblad van Gouda thans uitlokt, hetwelk wij allerminst hadden mogen verwachten van een zijde, die dezer dagen in zyn corres pondentie-rubriek blijk gaf, dat twist geschrijf thans niet behoort plaats te vinden. Wij hebben hiermede het onze gezegd. Uitkeoring aan gezinnen. Naar wij vernemen hebben de Di rectie der Kon. Stearine Kaarsen fabriek Gouda on do firma T. P. Viruly &*Co. besloten aan dogehuw den van hun personeel, die door op komst onder de wapenen, hun gezin zonder inkomsten achter moeten, laten, zoowel da militie- als de landwoor- plichtigen, <3rie vierden van hnn loon uit te keepen gedurende den tijd dat zij onder de wapenen verblijven. Waddinxveen. Ten Rijks post- en telegraafkantore werden gedurende de maand Juli j.l. behandeld. Verzonden telegrammen 136, ont vangen id. 192. Het aantal gesprekken intercommunaal uitgaande 525, in komende 631 en internationaal Duitsch land 1. Plaatselijke gesprekken 339. Ten Rykspostspaarbank werd gedurende de maand Juli ingelegd f 12800.735 en terugbetaald f 5879.68. Het laatst uitgegeven boekje draagt het nnmmer 1472. Ons Premieblad Pak tne mee bevat o.m. verschillende foto's van de oorlog Oostenrijk-Servië, de verschillende vorsten en bevelhebbers van deze rijken, de meeting te Zaandam voor staatspensioen, de onafhankelijkheids feesten te Delfzijl, personalia, kinder blad en feuilleton. Weenen, 6 Aug. De Oostenrijksch- Hongaarsche regeering heeft aan de Duitsche regeering meegedeeld, dat aan Szapary, haar gezant te St. Pe tersburg, last is gegeven, de Russische regoering ervan in kennis te stellen, dat Oostenryk-Hongarije door de drei gende houding van Rusland inzake het conflict met Servië, zoowel als met het oog op den oorlog van Rusland met Duitschland, zich in staat van oorlog met Rusland beschouwt. Berlijn, 3 Aug. (Vertraagd). Vol gens tot nu toe bij den generalen staf ingekomen berichten hebben Russische troepen op verschillende plaatsen in vallen in het Duitsche rijk gedaan. Zoo zijn de Russische militairen het allereerst in de provincie Posen en Oost-Pruisen ingevallen. Een Russische afdoeling opereerde tegen de Maurische Senplatte. De andere trachtte do Warto langs voort to dringen. Beide afdeelingon werden teruggeworpen. Italië's houding. Rome, 7 Aug. De Italiaansche go- zant te Woenen heeft gisteren to Rome een ondorhoud gehaa met den ItaJi- aanschen Minister van Buitenlandsche Zaken. Landstorm in Duitschland. Aan het Hbld. wordt uit B o r 1 ij n geseind dat de landstorm in Duitsch land is opgeroepen, zoodat thans allo mannen tot 45 jaar onder de wapenen komen. Pabub, 7 Aug. Do Fransche bla- dek' brtmgen' ftenstcfirmig k|»Mw<klq[ «Jen1 'ttróedigeh1' fcegéttffcatld Hoar ljpt BMgischh DuiÖaoho''»* boden» }*n J Deze tegenstand heoft het Duitsche leger niet kunnen vermoeden. OostenrijkServië. PARIJS, 7 Aug. ifieigra(lo houdt stand.-Bij Brodojo hotbon de Serviërs 2 Oostenrijksche compagnieën terug geslagen. Een ander bericht meldt dat de Serviërs 2 Oostenrijksche regimenten bijna vornietig^P-. 'i i Franschttoöpén irt' Bol^fë. 1 in BRUSSEL, 7 Aue,, FwuUchft tnje-, pen zijn in aantocht, Hunno beto gingen worden gehoim gehouden. De Duitsche Kroonprins. LONDEN, 7 Aug. De „Standard" publiceert onder strenge reserve dat zij bericht zou hebben ontvangen dat de kroonprins van Duitschland, door eon onbekendo, die wist te ontkomen, ernstig werd gewond. (Dit gerucht - meer is het niet deed reeds eenige dugen geleden hier te lande de ronde, doch word tot heden niet bevestigd). r Duitsche gewonden. BRUSSEL, 7 Aug. Hier is een trein aangekomen met 40 gewonden en 100 krijgsgevangen Duitschors. Sommigon van hen droegen de Engelsche uniform. LUXEMBURG, 7 Aug. De terug slag der Duitsche troepen wordt toe geschreven aan de gobrekkigo inten dance van dien troep. De militaire toestand van België. BRUSSEL, 7 Aug. Een officieele mededeeling van het Ministerie van Oorlog luidt De toestand, uit militair oogpnnt bezien, blijft normaal. De Belgische troepen hebben 120.000 man van het Duitsche leger teruggedrongen. Rusland en Frankryk. PARIJS, 7 Aug. Grootvorst Nico- laa8, commandant van de Russische legermacht gaf aan Generaal Joffre, den Franschen opperbevelhebber, de verzekering, dat hy op de overwinning vertrouwt. Hij zal het Fransche vaandel naast het zijne voeren. Duitschland en Frankryk. BRUSSEL, 7 Aug. De commandant der Duitsche troepen in Luxemburg zegt in een manifest dat de Keizer den vrede wilde, doch dat Frankryk de neutraliteit van Luxemburg schond. PARIJS, 7 Aug. De Fransche mijnenlegger Pluton h$eft eèn Duitsch handelsschip aangehotraen en te Cher bourg opgebracht.. ln de Noordzee. LONDEN, (N.R.CL) 6 Augs. To GriiBsby, Harwich on Hull zijn officieele berichten ontvangen, die het waarschijn lijk maken, dat in de Noordzee een be langrijk treffen heeft plaats gevonden. Naar ,onze correspondent d. d. heden seint, is te Huil het hospitaal gewaar schuwd, dat 250 gewonden in aantocht zijn. Yisschersvaartuigen die uit zee te rugkeerden, brachten de mededeeling, dat een zeegevecht op de Oostkust van En geland plaats heeft. LONDEN, 7 Augs. Volgens mededeeling van de Admiraliteit is de Engelsche vloot ln de Noordzee met de Duitsche vloot slaags geweest. De Duitsche vloot trok zich op d<* Ncderlandsche kust torug. LONDEN, (Officieel.) Het liritsehe schip Amphion is op een mijn gestooten en gezonken. Een oiticier en 130 man verdronkon, 16 officieren en 135 man wer- don gered. In de Middeljandsche Zee. MESSINA, 7 Aug. De Duitsche kruisers Gljeben en Breslau zijn in Zuidelyke richting vertrokken. Een hevig kanongebulder is hier gohoord. ROME» 7 Aug. De Tribuna beves tigt jlat de Duitsche kruisen Goeben en Breslau Messina verlieten, en dat daar hevig kanongebulder is vernomen. Men verzekert dat 10 Engelsche sche pen do Goeben en de Breslau opwach ten. Een Oostenrijksch eskader zou Pola (de Oost. oorlogshaven) hebben verlaten om de Duitsche schepen te helpen. Inkwartiering. Te Zuid-Beierland (Z.-H.) ontving een vrouw kennisgevmg dat zy een soldaat ter inkwartiering kreegeen paar uur later verscheen de militair, die bleek niemand anders te zijn dan haar man. De Maconnerie. Rpt G.rp^t-Oqstmi yan Bplgjë hpeft WÏIK aapffanorqe^ c zM ^ïoo^o^teq ^njcjmë goe t, onfier de tragische oihstamlighed in waarin het land verkeWV^Mrqkki: g aan zijn diepe droefheid, het VREDE LIEVEND EN HUMANITAIR IDE AAL' der Ma9onnerie thans op de verfoeilijkste wijze te zien aangerand „Bewogen door het gevaar, dat fto. onafhankelijkheid van België en de beschaving terzelfdertijd bedreigt; „Besloten om de eischen van zyn patriottisme te vorzoonen met zyn onwankelbare liefde voor diet raonach- dom,' i i'i/hi.v J-".",»/rS'i r.'-h 1 6 „Overtuigd, dat «Ikp roijnaivleilên iberaitbi ih, iaijn>l:pliah$i tefcdnqVër flo' natie té «vorvBllen 9 H - biusiev I „Noodigt de Logos van het rijk uit, ora zoo spoedig mogelijk, met de hulp van de Masons, van hun vrouw en hun familie, voorloopige hospitalen in tq richten, alsmede de vaste of vlie gende ambulances, werkplaatsen of eetzalen, waar de gowonden, die de slachtingen ten laste zullen laten aan het medelijden en de menscholijke solidariteit. „VERKLAART, dat de ondersteu ning, aan de slachtoffers van den oorlog te bieden, onder hen zal wor den verdeeld zonder onderscheid van klasse, ras of geloofsbelijdenis, met volkomon eerbiediging der gewetens vrijheid van een ieder. Een groot aantal Engclache, italiaan sche en Spaansche JOURNALISTEN zijn to Brussel aangekomen in het vooruit zicht der gebeurtenissen. Dp Duitsche Dagbladcorrespondenten, die te Parijs vertoefden, zijn door de mo bilisatie uit het land gedreven en sloegen hun hoofdkwartier te Brussel op. Een Spaansch verslaggever, die reeds vele oorlogen meemaakte en de moblli- peering van de meeste volkeren van Euro pa bijwoonde, zegt dat hij nergens met zooveel spoed als in Belgitt het leger op oorlogsvoet zag brengen en nergena ook, zooveel kalmte mocht waarnemen. De Belgische Koningin stelt leven dig belang in den dienst van het Roode Kruis en heeft het besturend comité van dit werk in België ont vangen. Mijnheer de Redacteur. Donderdag 1.1, werden, naar mij uit betrouwbare bron verzekerd werd, de varkens op Goudsche Markt verkocht tegen 14 per pond. Schoon aan den haak komt dat de slagers op 16 cent per pond. Wat denken de Goudsche speksla gers met hun prijzen te doen In afwachting: Consument. van het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand 765.6 te Munchen, laagste stand 753.3 te Chris- tianstand. Verwachting tot den volgenden dag Matige zuidelijke tot westelijk wind, meest zwaar bewolkt, waarschijnlijk regenbuien, zelfde temperatuur. ÖOUDA. GEBOREN30 Julw Hermanus, ouders H. Hamerslag en A. Bel. 1 Aug. Cornelia Arie, ouders A. de Groot en G. van Grooningen. - Joan- nette [Hendrina Maria Helena, ouders M. van Holden en W. van dor Énd t. Willewijntje Adriana Lucretia, ouders H. van der Neut en P. C. Lugthart. Hendrina Cornelia, ouders C. do Korte en C. Bakker. Theodoras, ouders J. Gerritsen en A. B. Vlasman. Maria, ouders B. van Loon en J. Koe man. Johanna Hendrika, ouders W. Broer on J. de Wys. 3 Aug. Hendrikus, ouders D. Nuvelstyn en L. van Eijk. Theodoras, ouders G. van Uunen en II. M. Heijgon. n 4 Aug. Clarina, oudors H. Tom on L. van Dam. Josina, ouders J. Bottor- op en J. Rijweg. GEHUWD5 Aug. M. Okkersen en W. J. Kraan. WADDINXVEEN. GEBOREN17 Juli. Antonius Leonard us, ouders J. van Zeist en P. Meijer. 18. Simon, ondors A. Ver sloot en P. Bontenbal. 19. Petrus, ouders J. de Wit on J. Westland. Arie, ouders A. Hoogerdyk on A. van Heteren. Siontje on Dirkje, ouders G. Ileeren en N. Zwartondijk. Cornelia Wilhelmina Margarotha, ou ders J. H. A. Kuhne on J. M. de Wolf. 20. Johannes Hendrikus, oudors S. Bylsma en J. II. Prins. 21. Arie Gerardus, ouders J. Uitenbroek en J. C. de Gans. 25. Adriana, ouders A. Groen en E. Borg. -tt 26. Klaasje, ouders H. Olie en Bu Kruigor.28.' GEHUWD22. W. Alblas on N. Camineraat. -r- M. van Zwioten do Blom en A. M. de Rooy. C. IIoo- gendoorn en E. Boonstoppel. K. van der Laan en B. Kraan. OVERLEDEN: 20. H. Wakkermans, goh., 41 i. '23. P. II. Rijlaarsdam, ongóh.j 23 j.'$os, &dh., 69 j. „..wHAAS'KOSOIIT. h .V. GEBOREN Tohia 1 ïktitoh'èlla, ouders W. van Dam en G. do Kruijf. - Neeltje Maria, ouders II. Schouten en H. van den Heuvel. Evordina Eliza beth, ouders C. Booroen B. C. van Dijk. Willem, ouders J. Reichard en S. de Mik. Johannes Jacobus, ouders K. Steenhouwer en M. van Kluy ven. Annigje Margarotha Baldina, ouders H. A. van Bemmel en J. van dor Viist. Anna Maria Wilhelmina, ouders P. M. Kruyf on M. van Zuilen. Jacob, ouders J. Groen on H. van Bloten burg. Jan, ouders C. de Lelij en M. Markus. OVERLEDENPetrus Johannes do Lange, 9 m. VLIST. GEBOREN Oornolia Margarotha, ouders J. van der Stok en M. de Koning, (Opgericht 1879.) Haarwasschen met Electr. droging. Aparte Salon. Levering van alle soorten H AAR- WERKEN. BALI. A. DE JON» Coiffeur. Oosthaven 31. O

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2