L0 rtmnttr" Blad. H IJ e Leiden f enhuis. lil De Oorlog. No. 12549. Woensdag 12 Augustus 1914. >00000.-. behalve Zon- i ers. FEL1LLETO} ZOefje. ii CHE HAAG. H n Telefoon Interc. 82. lp lij II 53e Jaargang. XT5-®"kx."ws- ezx voox 0-o-ulc3.sc ezx Oïxxs’txeZkcexi». Verschijnt dagelijks prijs Van hiet" abonnkm e n t: en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. ^verzekering tegen 0.10 haar de'Zi’Il i vroeg (Wordt vervolgd.) inkman Zn., Gouds* n n n n n n 0,35 0,35 stond het rfc W h, ste voedingswaarde en Medaille*. f 1.25 1.50 1.50 1.90 o- aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Haar wangen haar haar te met ook haar gesproken. De schoone Minona i t opruimen in dezen om het, Brokkenhuis. bericht aan een der of per Tel. n°. 178, e zal halen, wat U r Bouw- en Woning- Armenzorg. Onder- ssie. ken wij geregeld tijdig nogen ontvangen van jncerten, vermakelijk' i deze dan in Gevecht in de Belgische Kempen. BRUSSEL, 12 Aug. Te een uur Dinsdagmiddag had het eerste belang- I rijke treffen plaats tusschen Tirlemont P-, en St. Truyen, 1000 Duitsche ruiters tegen een regiment Belgen. De Duit- F schors werden na heldhaftigen tegen stand van de Belgen teruggeslagen. Op hun terugtocht staken de Duitschers alles op hun weg in brand. Dit treffen beteekent dat de Duitschers zeer sterk vooruit zijn gedrongen, en dat de Belgische hoofdmacht het wenschelijk vond een beslissenden slag te ontwijken. (Pres.), Dr. A. 1MBDEN, Dr. P.H. Commissie oorz. k ZIG, Vice-Voorz. JTENDORST, Pen. fiOlME (OltllVL Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling, (‘Ike regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. België is onze schuld niet, en wij zullen niet ophouden* hét goede prediken van het zoo gastvrije België, dat wij ver plicht zijn te verlaten”. Een nieuw vertrok van een duizend tal Duitschers had dezen nacht plaats. Een duizendtal werd van den „Cir que Royal” naar de statie gevoerd, onder het geleide van burgerwacht gendarmerie. Een bijzondere trein bracht hen naar de Hollandsche grens, vanwaar zij rechtstreeks naar Duitsohland werden gevoerd. Do Duitsche gevangenen in België. BRUSSEL, 11 Augustus. (Tel.) De socialist Vandervoldo bracht gisteren oen bezoek aan de Duitsche gevange nen, ongeveer 1200 in getal. Allen verheugden zich in een uitstokenden gezondheidstoestand en waren zeer tevreden over hun behandeling. Vander velde bezocht eveneens 000 gearresteerde Duitschers. Een speciale commissie zal oen rapport over hen uitbrengen. Zij gevoelden zich allen zeer ongelukkig. Uit de zakboekjes, die op de Duit- sche krijgsgevangen gevonden werden', bleek, dat de cavajerie 7 en 8 Augus^ tus een raid op Brussel had moeten ondernomen langs den Perwez en Wa- vre. Zij had daar oen oorlogs-contri- butie moeten heffen of zich meester i van de schatkist. Als de Bel goh aan de Duitschers geen tegonstnnd hadden geboden, zouden de laatsten vandaag te Maubeugo aangekomen zijn, gaande via Namen en Bouillon. i FbANKHIJK-DuiT8CHLANI). De Franschen in den Elzas. BRUSSEL, 12 Aug. Het vijftiende Fran- scho legercorps werd naar Lunevillo te ruggedreven en verloor 7(A) dooden, 2 batterijen en 4 mitrailleuses? Duitsche aviateurs gevangen genomen. BRUSSEL, 12 Aug. Twee Duitsche aviateurs-officieren, die bij Namen moes ten landen, zijn gevangen genomen. ^PARIJS, 11 Aug. (N.R.Crt.) Het ministerie |van oorlog maakte gister avond om half elf het volgende be kend In den loop van den vorigen nacht hebben zeer aanmerkelijke Duitsche strijdkrachten, komende van Mulheim en Neu-Breisach, de Fransche voor hoede, die tot Mülhausen on Cernay was doorgedrongen, aangevallen. Na hetgeen wij gisteren schreven aan gaande een te verwachten veldslag op de Belgische Kempen, bereikten ons heden morgen eenige telegrammen, die ons in die verwachting nog versterken. Volgens die Berichten hebben de Duitschers over hun geheele front contact met de Fran- schen gekregen. Het bericht noemt: Fran schen, maar waarschijnlijk is liedoeld de Belgen, waarbij zich de Fransche troepen hebben gevoegd, en misschien ook reeds 1 ngelsche, hoewel de ontscheping van Engelsche troepen in Belgische of Fran- eehe havens, zoo die heeft plaats gehad, met de grootste geheimzinnigheid is ge schied. Zooveel is echter uit de laatst ontvangen berichten zoo goed als zeker op te maken, dat wij elk oogenblik be langrijk nieuws kunnen verwachten. Het Bericht omtrent voorpostengevechten bij Tirlemont en St. Truyen wijst er ook wei c.p, dat de vijandelijl* inlichten elkaar tot op korten afstand genaderd zijn. Wat de, actie der Fransche troepen in den Elzas betreft, niet alleen is het voort dringen der Franschen, zonals wij gis teren veronderstelden, tot staan gekomen, maar lierichten uit Brussel melden dat zij met niet onbelangrijke verliezen zijn terug geslagen. maar ’t if^haar nergefas gelukt. Onze vooruitgeschoven troepen hebben zich in hun stollingen gehandhaafd. Van beide kanten hebben nog slechts voorposten aan de gevechten deelge nomen. De Duitschers hebben onder het voorwendsel dat onz«; soldaten zich in de huizen langs de wegen verscholen, op die huizen geschoten, zo in brand gestoken en de bewonei-s gedood. Het station te Landen en tal van huizen zijn in vlammen opgegaan. Ook uit Belgisch Limburg worden dergelijke feiten gemeld. BRUSSEL, 11 Aug. Het departe ment van oorlog heeft slechts weinig nieuws van het ooriogstooneel ont vangen. De algemeene toestand is niet heel duidelijk. Dat komt vafl de maat regelen, door de oorlogvoerenden genomen om hun bewegingen te ver bergen. Ten Noorden van de Maas zijn de Duitschers in westelijke richting op gerukt. Hun troepen schynen daar niet zeer talrijk, zoodat ons leger zeer goed in staat zal zijn hen terug te werpen. Tusschen de Belgische en de Duit sche troepen zijn voorpostengevechten geleverd', waarbij de vijand ten zuiden van de Maas is teruggeworpen. De toestand is onveranderd. De Duitschers hebben langs de Our- butie i the versterkingen op£*worpen. Daaruit maken leidt men af dat zij oen verdedigende houding willen bewaren. Het moreel en het materieel onzer troepen is uitstekend. (N. R. Crt.) Het vertrek der Duitschers uit België. Het „Handelsblad van Antwerpen” 0,75 1,25 1,60 0,65 0,40 0,35 0,20 --- 0,20 0,25 0,50 0,30 0,35 0,20 Koning Albert en Keizer Wilhelm. BRUSSEL, 12 Aug. Koning Albert heeft den Duitschen Keizer geantwoord, dat de Belgen zich tot den dood zullen verdedi gen, en dat hij zoo het moest, zelf het geweer zou opnemen. 13) X.— En hier mijn hand er op, dat ge vp het geld kunt rekenen. Hoe laat zoudt fe klaar zijn? begin dezen nacht nog en ik morgen middag omstreeks vijf of zes uur gereed te zijn. Goed, kom dan morgen in do wijk Mariahill, in de Windmolenstraat no. 5, m vraag daar naar l>aroii Hoffmann, he- grepen? Windinolenslraat no. 5; maar wat moet ik bij (ften baron Hoffmann doen. t Dat zult ge wel vernemen. Zorg slechts, dat ge tusschen vijf en zes uur daar zijt, dan zult, ge den man aantreffen, dien gij kent als mijnheer Vogel. En het papier, waar ik op schrij ven moet? Schrijf op een van beide vellen, die ik er bij gedaan heb. Als het eerste uiet goed gelukt, neem dan het tweede vel. -Nog iets, mijnheer Vogel, sprak de Jonkman, die de papieren nog eens vluch tig doorkeek. Hier op het origineel rtaal „Kasteel Windeck. 19 Januari 1878’>’, Pn hier op uw papier staat 18 Ja nuari. I mijnheer Knablein 18 Januari”, hoort ge, 18 Ja- laten wij nu uitdrinken en Het „Handelsblad meldt Het vertrok der 4000 Duitschers die Brussel bewoonden aan de statie, was oprecht hartroerend. Men had hen by- eenverzameld en onderkomen verleend in den „Cirque Royal” om ze vandaar naar de statie te voeren. In de statie hield een hunner eene toespraak waarin hij cqjnmandant Verboekhaven bedankte voor zijne goede behandeling ten hunnen op zichte. „Wij zullen”, zegde hij, „in Duitsch- land vertellen wat wij denken van ons tweede vaderland van de Belgen.” Een ander heeft aan gezegden com mandant een brief geschreven, waarin hij zegt „Waarlijk, de huidige toestand van Des te beter? Een van die twee ken ik wel, uiaar ik zal wel zorgen, dat ik ook spoedig weet wie dc ander is. Goe den nacht, juffrouw Pinker. Welnu, vroeg Leo von Thurnfels, toen oom en neef den volgendeüluorgen samen zaten te ontbijten, Ixsn je in de opera geweest? Heb je liaar gezien? Ja, oom. En hoe bevalt ze ja? Uitstekend. Nietwaar? ze is «mooi. Meer dan mooi; ze is betoovorend. Zoo, mijn jongen! Je schijnt al half verliefd te wezen. Al» ik het niet reeds geheel ben. Bravo, des te beter. Je ziet, dat ik geen slechten smaak heb. Ze ia werkelijk een schoonheid. Herinnert ze niet aan hatarina ('ornaro? —’Dat kan ik niet zeggen. Ik heb eens het portret gezien van Agnus Ber- naner, en dat beeld kwam* mij gisteren in al zijn Ixkoorlijkheld voor den geest. Maar die fijn besneden, Moeke ge laatstrekken, die donkere oogen, dat zwar te haar... (}e vergist u, oom! hebben een gezonde roode kleur, I oogen zijn donkerblauw en heur I scheen me goudblond. Maar wie heb je dan gezien? Een wonderschoon meisje. oom. Mis schien had u beter gedaan met -me niet naar de opera te sturen; maar voegde hij er lachend bij. misschien was hot zoo nok goed. In verband met dezen aanval heb ben de Franschen Mülhausen verlaten en hun krachten op een terrein een weinig aan dezen van Mülhausen ge concentreerd, waai* de aanval des vijands, die sterker in aanbal was, tot staan werd gebracht. De Fransche troepen betoonden in alle omstandigheden verre superieur te zijn aan do troepen des vijands. PARIJS, 11 Aug. (N.R.Crt.) Het Fransche minftterie van oorlog deelt medeDo Duitschers laden hun troe pen voornamelijk achter Metz on biedenhoven uit do treinen. Fransche vliegtuigen bewogen zich boven de stroken waar do vijand zijn troepen uitlaadt. Temidden van geweer- on kanonvuur hebben Zondag Duitsche lanciers, van de verwarring, ontstaan door een ge vecht tegen een Duitsche patroeljo, gebruik gemaakt om, als burgers ver kleed, het dorp AffléviHe met petro leum te begieten en in brand te steken. Zonder geld en kleeren vluchtte de bevolking. Zij werd voortgeholpon on naar Verdun gezonden. Duitsohland-Engrland. De „U 15”. Naar aanleiding van het Router- bericht, dat bij oen aanval op een Engelsch vloot-(oskador oen dor Duit sche onderzeeërs, do nU 15”, gezon ken is, geeft de Tel. hier nog eenige bijzonderheden over dat vaartuig. De „U 15”, een boot van 300. ton, liep in 1911 van stapel on golook veel op type C van do Britscho vloot. Ondor water kon ze oon snelheid van 8 knoopen, aan 'do oppervlakte oen van 13 knoopen ontwikkelen. Zij voerde drie laneoerbuizen mode on had ongeveer 15 man aan boord. De voorstanders van groote schepen hebben altijd betoogd, dat men bij het schynbaar voordeel, dat do onder zeeërs tydens manoeuvres bieden, niet moot vergeten, dat in een werkelijk gevecht, de onderzeeërs buitengewoon blootgesteld zijn aan het vyandelijke vuur. Hun eenige kaps op behoud is dan het duiken, dat bij de Duitsche booten in een halve minuut kan ge schieden. Verder zijn de gebroken, die ze hebben, het groote ongemak bij lange reizen, bekrompen ruimte, slechte lucht en weinig meegevoerde munitie. Dit zal echter langzamerhand wel verbeteren. Groote slag aanstaande. PARIJS, 12 Aug. De Duitschers zijn volgens officieele berichten ov<y het geheele front met de Fransche troepenmacht in contact gekomen, zoodat elk oogenblik een groote slag te wachten is. f De Duitsche troepen in België. BRUSSEL, 11 Augustus. De vij andelijkheden begonnen gisteren bij Hesbaye tusschen Duitsche cavalerie en onze voorsposten. De Duitsche ruiterij begon met een stelselmatige verkenning var Hesbaye, om de stel lingen van ons veldleger te vinden. De ruiterij werd gevolgd door afdee- lingen infanterie. Eergisteren begaven zich afdeolingen cavalerie van de Maas door de omstre ken van Lixhe op weg naar Zuid- Limburg, in de richting Tongeren en Sint Truien en naar Hesbaye. Te Hannut kwamen ongeveer 300 man ruiterij, die voorzien waren van mi trailleuses, in aanraking met den vijand. Er werd voornamelijk gevochten op de lijn van Sint Truien naar Tirle mont, halverwege tusschen de plaatsjes Orsmaal en Gussenhoven en omstre ken. Ook is er gevochten bij Tongeren, en wel te Stockem. Overal is de Duitsche cavalerie met verliezen terug geslagen. Deze gevechten zijn het voorspel van een Duitsch offensief ten Noorden van Luik. Elk oogenblik komen er berichten van meer belangrijke gevechten en men verwacht binnen twee of drie dagen een veldslag. BRUSSEL, 11 Augustus. Volgens de bladen is het eerste niet onbelang rijke gevecht tusschen Tirlemont en St. Truien bij Orsmael en Gussenhoven geleverd. Sterke troepen Duitsche rui terij, geschat op verscheidene duizenden man, voorzien van machinegeweren, die door paarden worden gedragen, hebben een hun tegemoet gezonden regiment lanciers aangevallen. De strijd begon met geweervuur daarop chargeerden de lansiers en wierpen een deel der aanvallers terug. De hoofdmacht der Duitschers kwam toen opzetten en bracht de machine geweren in werking. Voor de over macht en ten einde niet onnut zijn krachten te verspillen is het regiment lanciers na een krachtige verdediging teruggetrokken. De Belgische troepen hebben twee officieren en een klein aantal man schappen aan dooden en gewonden verloren. Vanochtend is de strijd op het front St. Truien—Jodoigne (ten westen van St. Truien) hervat. De Duitsche ruiterij heeft herhaaldelijk gepoogd door de Belgische troepen heen te breken, u inij oen zekeren naain niet noemen, en vaaidaag heh ik op mijn beurt een ge heim. Mij goed; binnen korter o! langer lijd 'Voroeeiu ik hel toch wel* Dc hoofd- zaak 1m, dat je nu zin held in een meisje; ik onderstel dal zij je waardig is, en het zal me aangenaam zijn, als je kleine avontuur tot ernstige gevolgen leidt. Op dit oogenblik bracht de huisknecht den ouden graaf een brief waarvan bet adres voorzien was mot het opschrift „dringend”. Zoodra graaf Iajo den brief even had ingezien, vertoonde zijn gelaat oen pijn lijke opgewondenheidhet papier trilde In zijn hand. Wat scheelt er aan oom? vroeg Bru no. 'Zijn er slechte berichten? Ja, mijn Jongen zeer slechte ^an mijn bankier... Heeft u verliezen geleden? Meer dan dat. Hier looa brief. De oude graaf reikte zijn neef het nood lottige papier over, stond op, en in do kamer heen en weer loopende, mompelde hij: Dat is een slag, waar ik niet op voorbereid was. e oogst. 40 indeard. blik l>l>k t 1,40 f 0,80 0,40 0,70 0,90 0,30 0.25 - Ik denk Je bent toch niet op een andere verliefd geraakt? En heb je mijn uitver korene misschien niet eens gezien? Als de zon schijnt, liemerkt men de sterren niet, oom. - Dat is toch sterk, zeide de oude graaf. Ik zou de zon wei eens willen zien, die deze, ster door haar glans ver duistert. Maar' in. ernst gesproken; heb ji niet naar de loge gekeken, die ik je heb aan geduid? Jawel, en ik heb de iiedoclde dame ook gezien; alle kijkers waren op haar gevestigd. Ze is werkelijk schoon, zeer schoon, mpar ze is schoon als een stand beeld, dat men liewondert, zonder zich er door aangetrokkén te gevoelen, een schoonheid, welgevallig vodr het oog, maar die het harb koud Laat. Ik ken nu ook haar naam. Zoo beeft zij je zooveel belang stelling ingelioezemd, dat je naar gevraagd heb? Toevallig heb ik haar naam boord. Na de opera soupeerde ik eenige lakenden, en torn werd er over Lm.. I?. ('zertiy hoeft hij haar optreden in de hoofd stad natuurlijk opzien gewekt, en de oen weet dit, en de andere dat te vertellen. Ik heb er echter niet veel naar geluis terd; mijn gedacj^en waren met een an dere bezig. Hoor eons." mijn jongen, je schijnt werkelijk verliefd te z|jn. Mag ik ook we ten - Neen, waarde oom. Gisteren wilde en JMMM. Verduiveld, riep mijnheer Vogel, dan heb ik me vergist! Goed, dat ge het bemerkt. Hij nam zijn handschrift in de hand, haalde een potlood uit den zak en wilde de fout veranderen. Maar bliksemsnel vloog heiu een gedachte door het hoofd, die hem het potlood in de zak deed ste ken. Juist, bij zou het valsche testament laten maken met den datum van 18 Ja nuari en zelf het echte houden met den datum van 19 Januari. Het echte stuk kon wegens den lateren datum altijd het valsche stuk krachteloos maken. Minona kreeg dan het stuk met den datum van 18 Januari en hij zou het echte met den datum van 19 Januari in zijn bezit hou den. Zoodoende had hij Minona en haar vijf millioen in zijn macht! i>en prachtig idéé Schrijf het maar, zooale ik geschre ven heb, mijnheer Knablein: „Kasteel Windeck, nuari. Kom naar huis gaan. Nauwelijks waren de beide mannen buiten de deur, of d« man, die achter zijn courant^ had zitten luisteren, op en ging naar de juffrouw bij buffet. —Kent u die twee, juffrouw hij. Neen, mijnheer do commissaris, luid de het antwoord. Hunne namen ken ik ton minste niet; ik ken ze alleen van ge zicht, want ze zijn wel meer hier ge weest.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1