>s rtm" num I I H Ir ‘R s II o H mes. Landstorm. Ij: p ifr o - i De Oorlog. No. 12550. behalve Zon- Feestdagen. en MPEN Openbare Kennisgeving. |j£ FEUILLETON ZEZefje- I' I Donderdag 13 Augustus 1914. 53e Jaargang. ezx ^^.d’vex'tezx'tielolsud. voor G-ottlcLsl ezx Ozxxs'txelcezx- Verschijnt dagelijks il i Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. Telefoon Interc. 82. "d W i door ASTI MJ- I 68 mijn (Wordt vervolgd van rinkman Zn., Goud». -N-QUELL BRONWATER w Bouw- en Woning- i. Armenzorg. Onder- tissie. aken wij geregeld tgdig erk W, tste voedingswaarde len Medaille*. net Electr. droging. -te Salon. allo soorten HAAR- ij - OPS, Wijdstraat 29 I EN. JVELD Lsz. LING. n deze dan in op«« lelden. BU TERUGGAAF VERGOIL ~R A 15 CT.| GUI IMHE COURANT. t -1 MAASTRICHT, 12 Aug. (Vod.) Het vreeselijk bombardememt van gisteren duurde ook hedennacht en heden tot twee uur voort. Het geldt ongetwijfel- baar zeker een aanval op de forten van Luik. Gisteravond zyn 10 Belgi sche verkenners met fietsen binnen gebracht, die op Hollandsch gebied waren doorgedrongen en daarop ont wapend werden. In het Duitsche leger bij Visó werd hedenmorgen officieel afgekondigd, dat Franschen op Belfort teruggewor pen zijn. DE SOM» Oosthavefl 31. straten van Luik tegen het Belgisch offensiefzij hebben bij Ans het bom bardement der forten hervat, waarbij zij trachten in stelling te komen, ten einde zich tegen oen offensief op de rechterflank te dekken. De forten bie den meer dan ooit wederstand. ^)e strijd om Luik. BRUSSEL, 12 Aug. De Soir meldt, dat de strijd rondom de forten van Luik hervat is. De forten, die gebom bardeerd werden, beantwoordden krachtig den aanal van den vijand. De Duitsche troepen zijn in beweging gekomen om de Maas over te trekken er is een brug bij Lixhe geslagen voor den overtocht der troepen en het grof geschut. Duitsche convooien zijn waar genomen in de richting van Engis zij schijnen de Maas stroom-opwaarts van Luik, te willen overtrekken. De Duitsche opmarsch wordt zeer ver traagd, doordat de forten van Luik de wegen naar Duitschland bestrijken. en mijn opvatting daarvan wijkt nog al veel af van die, welke men gewoonlijk in enzon stad vindt. De rente van mijn ka pitaal is voldoende voor mijn behoeften; als ik het bestuur van den Rozenburg op mij neem, dan bestuur ik uw goed, dan bewoon ik uw huls. Misschien breng ik in dat huisje ook een lief vrouwtje mee, en als wij dan in landelijke afzondering een genoeglijk leven leiden, dan zal dat gi lukkige gezin u achten en eeren als het hoofd er van. Je lient een beste jongen! riep de oude graaf uit en hij drukte Bruno aan zijn borst. God zegen je voor deze hartelijke woorden. Du» geen droevige gedachten meer, oom! Wij wenschen mijnheer Wolfsohn goede reis. Je hebt gelijk! Maar waar ga je heen? vroeg dc oude graaf, daar Bruno zich gereed maakte otn uit te gaan. Dat is mijn geheim, antwoordde Bruno. Ik kan u alleen zeggen, dat ik van plan ben, een bezoek t<‘ brengen aan met PRIJS DER ADVERTENTI ËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee lierekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Het Belgische koninklijke paleis tot ziekenhuis ingericht. Het Hbld. van Antwerpen meldt: In October 1910, vlotte boven den rechtervleugel van het koninklijk pa leis te Brussel, de fiere vlag van keizer Willem, alsdan op bezoek bij dep koning en óe koningin der Belgen. Thans wappert aan denzelfden vlaggestok het vaandel van het Roode Kruis, en het paleis is in hospitaal herschapenop de geslo- tene vensters, gansch den voorgevel, langs, bemerkt men het Roode Kruis op witten grond, alsook op de ven sters uitgevende op de groote binnen koeren. Het is onze edelmoedige ko ningin die er aan gehouden heeft, het koninklijk verblijf te herscheppen in een toevluchtsoord voor de slachtoffers van den oorlog, om het even dewelke, want het is een internationaal hospi taal. Wanneer men de prachtige zalen doorloopt waar weleer de luisterrijke ontvangsten ter eere van Wilhelm II plaats hadden, onverschil ligste hart ineen, en wordt bevangen met een diepgevoeld on eindeloos wee. H. M. de Koningin heeft zelf de in richtingswerken bestuurd. Terwijl de Koning, ginder verre met zijne gene raals de zege voorbereidde, bereidde Hare Majesteit de teederste korgen voor aan dezen die gekwetst, van de ijselijke slagvelden zonden terugkeeron. en dit hospitaal is ruimschoots van alle benoodigdheden voorzien. Is ko ningin Elisabeth immers niet de doch ter van oenen geneesheer Gansch de eerste verdieping en een groot deel van de tweede werden benuttigd. Het koninklijk hospitaal zal drie honderd gekwetsten kunnen ontvan- gen. De bedden geplaatst in de groote balzaal, in de groote galory, in de wachtkamer, in de keizerlijke zaal, in de witte salons, alles op het eerste ver diep. Uit deze salons werden de meu belen, de draperijen, de tapijten weg genomen. De lusters werden van hunne kristallen ontbloot, de prachtige ver- lichtingstoestellen werden vervangen door klare elektrieke lampenwater- S „A.nvtórd de veraekerlng der Mj«m- dere hoogachting Uw dienstwilllgcn dienaar „I8IDOR WOLFSOHN.” Duitschers en Belgen. BRUSSEL, 12 Aug. Volgens de „Soir” is de toestand heden aldus De nacht is kalm voorbijgegaan. De Duit sche cavalerie is over het geheele front teruggetrokken, met uitzondering van één punt, waar zij contact houdt met de onzen. De algemeene strijdwijze der Duitschers schijnt een nieuwe phase te zijn ingetreden nu de plot selinge aanvallende krijg in middon- België is mislukt, schijnen zij zich op de frontlinie Visó-Luik te versterken. Daar zij voor het oogenblik afgezien hebben van het offensief in het mid den van het land, hebben zij talryke boeren te werk gesteld op de zuidelijke wegen in de provincie Luik en Luxem burg, waar zij weten, dat Fransche troepen met geforceerde marschen aankomen. Deze maatregelen schijnen er op te wijzen, dat het offensief zich oen weg wil banen van de zuidelijke Ourthe naar de Boven-Maas en Frank rijk. De Duitschers versterken zich in de iemand, die in nauw verband slaat ons gesprek van straks. Raad nn eens, oom. Dag. oom! Dag. mijn jongen! Geluk op je po gingen. Mijn zegen op je voornemens! Zij was een zonnestraaltje in het ka mertje, waar zij gewoonlijk zat te werken. De bloemen voor dc vensters groeiden zichtbaar onder haar goede verpleging, en nis zij Hansje, haar kanarievogel, die bij liet venster hing, van eten en drin ken voorzien had, wist het aardig diertje PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 1.25 Idem franco per post. w 1*50 Met Geïllustreerd Zondagsblad "1.50 Idem franco per post1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, by onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. i gebruiken laat ia. WORTELS. I r VET. ooFDHU’n. I FFEUM. jïrtte’ öienMl ea I tft. kranen «en lavabos werd bijgeplaatst enz. enz. De serre waar, bij de hof bals het klein buffet wordt opgesteld, bevat thans een dubbele operatiezaal. Al de versieringen werden wegge nomen, en operatietafels vervangen thans de marberen luxetafeltjes. De koningin heeft niet geaarzeld de muren te doen kalk witten. Eene zaal is ingericht voor de radio- graphie. En op de eerste verdie ping, in de kamers destyds door den koning van Pruisen betrokken, staan thans veertien beddens de ongelukkige gekwetsten op te wachten. Gansch het tweede verdiep is verder voorbehouden aan de ziekediensters, en daar vindt men ook de gezondheidsinstellingen, namelijk badkamers, stortbaden, mas- seerzalen, enz. Men ziet dat" onze goede koningin Elisabeth alles heeft voorzien, opdat deze die in het paleis verzorgd worden de gezondheid en het leven zouden weerkrijgenIn de kelderingen zijn bijzondere keukens ingericht voor de gekwetsten. Melden wij nog deze bijzonderheidde ko ningin heeft besloten dat de zieken in het paleis zullen binnengebracht worden langs de groote poort van den rechtervleugel, en den eeretrap. Dokter Depage werd als opperheel- heelmeester aangesteldzijn helper is dokter Hannecartde diensten staan onder het beheer van dokter Leboeuf, geneesheer i^s konings. M. Hauchamps werd belast met de radiographie. Het personeel omvat nog andere genoes- heeren, helpers, ziekedieners en zieke diensters, alsook een bestunrpersoneel. De bloedverwanten der gekwetsten zullen^eze laatsten mogen bezoeken. Alle schikkingen worden genomen. Hare Majesteit de Koningin, deze ambulance van het Roode Krui» in haar paleis inrichtende, heeft gehoor gegeven aan hare diepgevoelde menschlievondheid, waarvan zij reeds zoo menige blijken gaf. Maandag namiddag heeft do konin gin een bezoek gebracht aan de ge wonden in het militair hospitaal. Bod voor bed is zij blijven staan om eiken gewonde op te beuren en moed in te spreken. Zij vroeg naar hunne fami- liön, naar hun lijden, naar bijzonder heden van vorwondigen en allen wer den door hare deelneming opgebeurd en versterkt. Haar vertrek werd be groet met den roep Leve de koningin I Een groot aantal sotdaten hebben reeds de ambulances verlaten en hun Hm! zei Bruno, dat is geen aan gename tijding. Verliest u veel, oom? Bijna mijn geheele vermogen in por tefeuille. Ik had -het Wolfsohn toever trouwd, omdat hij me in 1879 werkelijk voor groote verliezen heeft bewaard. Al gemeen wordt hij geacht als een voorzich tig handelsman; maar het schijnt, dat de val van het Berlijnsche huia de 'oorzaak is, dat ook het zijne valt. Ik denk meer aan jou dan aan mij zelf, als ik over dit ongeluk jammer. Als ik dit huis verkoop dat me nooit recht bevallen heeft en op mijn landgoed ga wonen, dan kan ik van mijn inkomsten wel leven, en ik heb niets te ontberen. Maar jij, mijn jon gen ik had je zoo gaarne een onbe zorgde toekomst gegund Maar, beste oom... Laten wij kalm de zaken bespreken, zooals ze nu gelegen zijn, Bruno, ver volgde de oude graaf. Je hebt van je vader slechts eep’ klein vermogen ge ërfd, waarvan je nauwelijks vierduizend gulden 's jaars aan rente ontvangt. Met dit oogenblik te beginnen kan je niet meer rekenen op een toelage uit mijn kas, maar ik l»en bereid, je nu reeds het stamgoed af te staan, dat je na mijn dood toch erven moet, als je me een rustig hoekje in je hui» wilt toe staan...... Genoeg, oom! viel Bruno than» den ouden graaf in de rede. Laat mij nn ook een» aan het woord komen. Ik heb nu eenmaal een heel bijzondere opvatting van wat men menschelijk geluk noemt, van juffrouw Nisser bekend te zijn, wto- tvn oen romantisclie geschiedenis te ver tollen, en al verschilden die verhalen een weinig, inhoofdzaak kwamen ze bier op neer In vroeger dagen had juffrouw Nisser twee gcmeubilleerdc kamers verhuurd aan een tooneeispeelstor, die het geluk had, het hart van een prins te veroveren. In het leven dezer schoone was een vlek, die z.lj voor haar vor»telijken echtgenoot geheim hield: het schoone blonde meisje, dat eerst hulton op het land ullliesteed was en la ter werd toevertrouwd aan de zorgen van juffrouw Nis»er, die haar al» kind aan nam. De arme weduwe van den kantoor- BChrijver wa» daarvoor in betere omstan digheden gekomen; nu, dat was wel te begrijpen. Zij had de rijke prinses nu in haar macht! Zij kon haar nu Immers zooveel geld afpersen, al» v maar wilde wanneer ze dreigde mot onthullingen aan den prins. Niemand kon wel met zeker heid zeggen, dat juffrouw Nisser uit deze bron van inkomsten putto, maar men kon toch wel begrijpen, dat zij van de gele- genheid gebruik maakte om voor het kind zooveel mogelijk in rekening to bren gen. Wat van deze geruchten waar was of niet, wa» allerminst de zorg van Mooi- Eefje. in dc ook der gemeente De BURGEMEESTER GOUDA, brengt hierbij ter algemeene kennis, dat door Hare Majesteit de Koningin machti ging is verleend om tot den Landstorm Epehoorende dienstplichtigen tot werkelijken ^dienst te doen oproepen. De aandacht wordt tevens in het j zonder gevestigd op het volgende: lo. De tot den landstorm behoorepdc dienstplichtigen moeten zich, gereed hou den tpt opkomst voor den Werkelijken dienst op de eerste oproeping. 2o. De tot den landstorm behoorende dienstplichtige, die tot den werlijken dienst wordt' opgeroepen, doch niet aan de op roeping voldoet, stelt er zich aan bloot, als deserteur te worden behandeld. 3o. De tot den landstorm behoorende dienstplichtige, die in het Duitsche Rijk of in het Koninkrijk België gevestigd is of zich daar tijdelijk ophoudt, en niet be hoort tot degenen, die niet of voorloopig «iet in werkelijken dienst behoeven te ko men, moet naar Nederland terugkeeren en Zich melden bij den Burgemeester der Ge meente, waar hij voor den landstorm staat ingeschreven. 4o. De tot den landstorm behoorende dienstplichtige, die door ziekte buiten staat is aan de bij 3 vermelde verplichting te voldoen, moet lüervan kennisgoven aan den in dat punt bedoelden Burgemeester, Knnder overlegging van eene desbetreffende ^behoorlijk gelegaliseerde, geneeskundige F verklaring, afgegeven door twee perso nen, bevoegd tot de uitoefening van de geneeskunde in het Rijk, waar hij geves tigd is of zich tijdelijk ophoudt. 5o. Personen, die niet behooren tot de militie, de landweer of den landstorm, noch wegens uit anderen hoofde op hen rustende verplichting reeds tot dienst bij de zee- of de landmacht kunnen worden geroepen, kunnen ongeacht hun leeftijd worden toegelaten tot eemy vrijwillige ver bintenis bij den landstorm; voor zooveel -..zij voor de door hen te vervullen dien- sten ook lichamelijk .geschikt worden ge oordeeld en hunne Aanneming in het be lang der landsverdediging wenschelijk is te achten. De minderjarige inoet een be hoorlijk gelegaliseerd bewijs van toestem ming overleggen, afgegeven door hem of haar, die de ouderlijke macht of de voog dij uitoefent. GOUDA, den 13 Augustus 1914. De Burgemeester voornoemd, R. L. MARTENS. korpsen in den loop van don avond nog vervoegd. Een R. K. geestelij'ke schrijft aan de nLimb. Koerier” Naar aanleiding der in sommige kranten voorkomende berichten over wreed optreden der Duitschers tegen over de vreedzame bevolking der aan grenzende Belgische dorpen, wil ik om der waarheidswille daaromtrent een stukje eigen bevinding mededeelen. Woensdag 11. dan was ik in Mou- land, dat wellwht nooit zóó bevolkt en ook weer nboit zóó ontvolkt ge weest is. Het .krioe|de er van Duitsmio troepen, maar van do inwoners zog ik slechts óón bejaard man, dio zich den kelijk door zijn grijze haren beschermd achtend, wezenloos aan zijn deur stond te staren naar do voorbijtrekkende vreemde troepen. Alles was gevlucht of wat misschien nog aanwezig was hield zich verborgen. Tegen twee uur in den namiddag passeerden my even vóór do kerk, tusschon in de richting van de Mans trekkende soldaten, zeven of acht mannen van verschillenden leeftijd, inwoners van het dorp. Ik informeerde wat dat moest beteekenen en kreeg van een oogonschynlyk gegradueerde (wat hij precies was kon ik niet zien, omdat alles wat zijn graad kon aan duiden zorgvuldig onder een grijzen mantel verborgen was, iets wat mn trouwens bü allen opviel), ten ant woord, dat het gijzelaars waren. Hun zou geen leed geschieden, wanneer er althans door de inwoners niet op de troepen zou worden geschoten. Dat was den vorigon avond wol geschied. Van uit de huizen was er op de Duit sche troepen geschoten vijftien sol daten had men gedood en om oen afschrikwekkend voorbeeld te stellen, had mon olf inwoners, die men daarna in die huizen van waar uit geschoten was, gevangen had genomen, gofusi- leerd. Ik kroog ook een pakje dum- dum-kogols te zien, op de gevangen burgers gevonden. Dozo feiten hadden de soldaten woodond gemaakt en waren oorzaak van de vernieling die men alom zag. Het was diep treurig om te ziep. Sommige woningen stonden in brand, van vele huizen waren do deuren met bijlslagen vernield, de ruiten gebroken, hot huisraad lag aan stukken over de straat. Ongeveer anderhalf uur na ’t zien van die gijzelaars, op 't punt staande terug te xeeren, was ik in gesprok haar zeer goed zijn dankbaarheid te too* nen. Mool-Ecfje noemde men haar huurt, maar de lieden gaven haar nog een andere naani. Wa» hol Iwwon- dering van haar «choonhcid of de nijd der jonge meisjes, die haar den bijnaam „de prinses van Wiihring” verschaft had? Daar Mooi-Eefje volstrekt niet hoogmoedig wa», gelooven wij het eerste. Minachten ook had een onbe»temd gerucht, dat dc longen der oude vrouwen van W&hring meermalen in beweging had gebracht, er veel toe bijdragen om aan het jonge meis je deze titel to verschaffen. Haar naam was Genova Nisser, doch de lieden, die beter onderricht waren, vertolden, dat zij vototrekt niet de doch ter van dc goede oude juffrouw Nlsser was. op wie zij dan ook niemendal ge- leek. Men zei, dat ze door haar pleeg moeder als kind was aangenomen, Om haar oen eerlijken naam te verschaffen, maar dat zij inderdaad de dochter van een graaf of prins was, die wegens den tegenstand zijner familie zijn geliefde niet naar het altaar geleld had, en dat deze daarom van verdriet was gestoruen. Haar vader zou in^den oorlog van 1866 den dood gezocht' en gevonden hebben. Voor zijn kind had hij, naar men ver zekerde, een kapitaal vastgezet; juffrouw Nisser leefde van de renten, en dit ver klaarde, waarom zij als weduwe van een kantoorschrijver in zulke goede omstan digheden verkeerde. Zij. die beweerden met het verleden 14) De brief, dien Bruno las, luidde: „Hooggeboren Heer Graaf! „Morgen zal op de beurs mijn faillis sement bekend worden. Dq val van het huis Güntherberg te Berlijn is de oorzaak van de val van mijn huis, dat de crisis van 1873 zoo glansrijk heeft doorstaan. Ik heb u toen diensten liewezen heer .graaf, waarvoor U mij meermalen Uwen warmen dank heeft betuigd. Het doet ■ij innig lot^d, dat Uwe voordeelen van toen geheel worden weggenomen door het verlies, dat U nu lijdt. Ik koester echter de hoop, U later te kunnen ver goeden, wat U thans door hqt faillisse ment van mijn huis verliest. Met den tors tv er trek kenden trein ga ik naar Pa- fijs, naar mijn broeder, en ik vlei mij, dat hij mij liehulpzaam zal zijn om het Verlorene terug te winnen. Natuurlijk zal ik U bij welslagen alles vergoeden, wat U thans door den val van mijn bnis verliest.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1