'a«QER P05Tr5IGAR s Gebroeders RIJM i DE LANGE SltapkJir Strobin WOLFF k C*. B. en Louis Bisschop, DE HOE IIHEI, 11 Koninklijke FMen tam iLaan Wormerveer" -„,JI 111 i HEI HOPE, MMa - Noodlijdenden door de Mobilisatie. (leiiieentelijki; Arbeidsbeurs, 5 Kina ilarrijticlei Firma C. SMITS, ZOiVDACSSfUOOL Ceresit 11 Ceresitol HET ADRES VOOR IEDEREEN. Ad verten tiën 2\ ets. Sigaar Lija^-za,a-d.lcoQlc©anL Fotograf ie-Arti$tique, Fotografieën in Aquarel, Pastel eihpeverf I Dames. Rex-Zolen ANTON COOPS, - Vijislrul 29. Schoenhaadel. Het gevecht bij Wellin.*) Gemeentelijke Arbeidsbeurs. [grieven uit de Hofstad. ccxuv. NbMiiiIscIibs ProleslaDlenbnDjj le IMe Drogisterij Westhaven 11, beslist aanbevelenswaardige Dubbele Buurt, GOUDA. heeft voorradig: Atelier W. J. VAN ZANEN, OostbAen 20. Mlchle kelders, droge nn» raki slees, cement eoz. walerdicltf Allen, (zoowel mannen, vrouwen, jongens on meisjes), die tengevolge van de tegenwoordige tijdsomstandigheden WERKLOOS zijn geworden, kunnen zich aanmelden aan het secretariaat van liet Comité tot steun van allen die door de mobilisatie behoefte aan hulp hebben. Het secretariaat is gevestigd Kattensingel No. 61 te Gouda. Telafoon no. 34. --GEOPEND voor aanmelding om steun Maan dag, Woensdag en Zaterdag des namiddags van 4-51, en 's avonds van 7*1,-9 uur en verder alle werkdagen 's middags van 4 tot 6 en 's avonds van 71, tot 9 uur. Spieringstraat 113. om werkeloosheid van ons Ateiier- personeel te voorkomen. Gez. v. DANTZIG. l- H.P. magneet en veerende vork Wear well Rijwielen jijt snel, sierlijk en lug in prijs. AUK. HE GHÜOT. Kleiweg1 7fl, GOUDA. tSS C-edeinple Blilncnrolle - - ROTTEIIHAM 3LS Telefooaa Irxt©rco2^orn.\xri.a,sCl 2593. balt. a. or. join; Kleiwegr 48. Gouda. ni«'t voorstallen,x'dat zij hier bij- i feltracht 'om /het vaderland te ren. Zij kleederf zich heel leukjes open strand /it en niqmand neemt toot aan, ze» rennen hek water in Russische overwinning op de Ootteorijkftclie troepen. PARIJS, 14 Aug. De Ruwen heb ben bij de rivier Dnjeater een belang rijke overwinning op de Oo»tenrijk»che troepen behaald. i Vier regimenten infanterie en een regiment cavalerie werden vernietigd Fransche leger in Bdgii PARIJS, 14 Aug. (Officied) Ken groot Franach leger rukt België binnen bij Cbarlemont in de richting van Goinbloun. 'harlcrnont iu de citadel van de sterke Franwhe vesting Oivet, gelegen op het fort waar de Maas de Franache bodem verlaat. Gembloun legt om. 20 K.M. ten N.O. van Namen.) Br mj i a-Du intra lam THIENEN (TIRI.EMONT), 14 AugJ Volgens de laatste berichten drukt de algemeone l>eweging der Duitachers naar Brussel en Antwerpen zich dui uit. Hun infanterie rukt op naar Tongeren en St. Truyon. Men verwacht een aanval in de richting van Diest en Aerschot van aanzien lijke Duitache strijdkrachten.I De Duitachers rukken op naar hot front St. TruyenHasselt. Hun cava lerie is aan de Noordzijde van Hasselt. Zij schijnen zich" to bewegen in een richting noordwaarts van Iirassel en Antwerpon., Volgens verhalen van karabininrs- wielrijdern keert de verbittering der Duitachers zich vooral tegen hen. Een bericht uit Duik meldt, dat de Duitachers het bombardement der for ten op don rechteroever staakten, om al hun krachten in te spannen tegen den linkeroever. De aangevallen for ten ziin Pontisso, Diers, Dentin, Lon- oin, liollogne on Flemalle.' De aanval is vooral togen Pontisso gericht. Do bladen melden, dat do Franschon het transport dor troepen op Belgisch 'gebied beëindigd hebben. Alle Franscho troepen die <lor'waart* werden getonde», ttfn aangekomen en zullen in slagorde optreden. Ten einde aan de Duitschor* elk voorwend sol tot 'represaille te ontnemen, zijn de inwoners van Namon ontwapend. Kolonel D'orjo de Marchovelette is Jonre. i)e verdodi Namen De versterkte positio is nog stqrker dan Duik. Gisteren hebben 200 militaire wiel rijders een detachement van 400 Duit- sobers ingesloten waarvan zy een groot aantal doodden, 60 gevangen namen en de Anderen verstrooiden. Belgische ouder- aohntiMèn zich in M TuWïor MgM .Ut uhlanen, die op den reohteroov.tr dor Mntwt nnnkwamon. Men doolt mode, dat toon eon buiten landsch gezant zijn verwondering uit- ■pralt, dat do l>uit»che gezant niot onmiddellijk na do oorlogsverklaring vu vortrokken, doze laatste ant woordde .dat is de moeite niet waard morgen zullen dn Duitsoliers hl Lr z(jn" I)it is tien dagen geleden. BRUSSEL, 14 Augtwtu». De kas sier van een hank toLuik, die per fiets te Brussel arriveerde, verhaalt dat b(j door 'Huy 0» Niiu'en kwam on.liotrokkolyk weinig moeite hud om uit Luik te vertrekken. Do Dnitsohers gaan voort maatro- geioit te treffen voor de verdediging tegen een aanval, maken echter den indrnk zioh voor te bereiden op eon ovorhaast vertrek. Zij zijn druk in do weer met, het leggen van bruggen over do Maas. Do houding der Duitaohors ten op zichte der inwoners van Luik heeft voor het oogenblik niets buitenge- woona, - - BRUSSEL. 14 Augustus. Kon offi cieel bericht luidt „Uit het, geheel dor berichten volgt, dat do toestand gunstig 4rffft voor ons on onae bondgonooton. De tijdingen ..It T —tl. „-l....ntunntvnti witn vonr toegevoegd aan den staf van generaal adigingswerkon rondom zijn werkelijk indrukwekkend. maatregelen genomen, om val oveimls do vorige af te uit Lotharingen ontvangen, aijn. toer ghnstig voor de Franschon. „Mon verwacht eon nieuwy onder neming der Duitachers tegen ons. Kr xynJlfehter dezen aanval slaan. „Aan den gonoralen staf is niet* bekend omtrent oon overgave dor for ten van Duik. De geruchten daarover zijn tendentieus en valsch," AlsBAKlfc. Het Nieuwsblad v. h. Noorden hoeft eé'n onderhoud ggehad met luitenant Mallinckrodt tctoOroningen, een dor uit Albanië teruggekeerde'Nederland scho officiereb» Daaraan is Itët vol gende ontleend Den besten steun in AlbAnië hebben de Nederlandsche officicieren Onder vonden van dë Bulgaren, die in het Oostelijk deel van net land wonen. Over hen was oloze zegsman vol lof zij waren vol plichtsbesef en voch ten als duivels. De meesten hunner zijn evenwel gesneuveld. In de toekomst acht men in Albanië een botsing toto-hen Griekenland en Bulgarije onvermijdelijk. Baloniki zal ëens een Bulgaarsche haven worden, daarvan is men daar overtuigd. Wat den terugkeer der Nederland sche officieren betreft, de algemeene mobilisatie hier te lande heeft hun een schoon voorwendsel daarvoor gegeven, en daarmee is het contact met de Albaneesche regeering voor goed ver broken. Hun terugkeer was anders toch vrij zeker goweest, want van alle zijden werd togen hen gekoipt. De hofkliek wilde hen eveneens verwijderen met baron v. Trotha, den hofmaarschalk, aan 't hoofd. Alle grieven onzer offi eieren waren daarom opgeteekend en aan generaal de Veer gezonden, om den vorst een ultimatum te zenden Terwijl dit nog hangende was, kwam de Nederlandse!»* mobilisatie. Allen zijn toen teruggekeerd. Of de bij de rebellen gevangen zittende officieren, majoor Verhulst en kapitein Reimers, reed) in vrijheid zijn gesteld, wist de luitenant niet. 't Zon intosschen wel gebeuren. Voor 't grootste deel is allo bagage en bezit der officieren verlorih ge gaan luitenant Mallinckrodt zelf is teruggekeerd zonder éen uniform, met een Turkscbe fez op 't hoofd. In Dalmntië kon hij nergens aan land komen, bij de vesting Pola wer den de kajuitspoorten zelfs gesloten een hoed kon hij niet machtig worden. Aangekomen in Triest, werd hij direct' met nog een paar andere passagiers onder geleide naar 't statton gebracht, om via Salzburg, München naar 't vaderland terug to keeren. Zijn bagage bleef staan aan een klein Oos- tenrijksch grenastationnetjo. I)aar ech ter naam, enz. duidelijk op de koffers staat, is er nog oen kleincf kans, dat na den oorlog alles goed en wel aan den eigenaar terugkomt. g j Luitenant Mallinckrodt heoft da&lijk aangevraagd in zijtiCfitiekrTïi^g in 't Nederlandsche leger Urwordon hersteld wacht nu elk oogenblik zijn aan stelling. t Op oen vraag, wat hij van de toe komst van Albanië denkt, gaf luitenant Mallinckrodt als zijn meening te ken nen, dat alleen een bezetting door een Europeesche legermacht in staat is daar orde te scheppen. Van dit ge slacht is niets meer te wachten, maar het opkomende geslacht moet onder richt worden in geregeld wei keu enz. Hot leek hem wol waarschijnlijk, dat opstandelingen en regeoringstroopen zich thans hebben verbroederd, oto naar do .Servische grens op te rükkeh, want Dibra en Koasowo, aan Servië afgestaan, lyn eigenlijk Albaneesch. De vorst heeft dus nog eon gele genheid om zich te .handhaven. De toestand in België. De part. correspondent van de N." R. Crt. is, in verband met hot uit- blyvon ^an oorlogsberichten te Ant werpen, naar Brussel en Leuven gegaan om te zien hoe het daar is gesteld. Hij verhaalt daarvan het volgende: 't. Is to rustig in Antwerpenik wip den trein in naAr Vbinnenland, waar moer to zien moet zijn. De trein van 1&10 snort stipt op tyd naar Brussel door. De zonbeschenen land schappen «eggen dat die blauwe hemel koepel mijn vacantiedroom waswat is alles gewoon, alloen de vlag op de kerktorons doet u vragenis 't kermis of oorlog Wat zien alle monschen er kalm uit en die onderlinge bereid willigheid, dat gevoel van saamhoorig- heid bij iedereen. Ons ras heeft dhn tfch stevige eigenschappen pas heerlijk aan 't Jicht komen. 'tOn- nopzei vee, dat nooit rtoch kwaad noch onrecht deed, graast moito>oienwyaheid gestadig voort, nergens een spoor van oogstt zit al in de schuren. Mochelen voorby met'de vlag op don stompen Romboutstoren, alles stil, alsof, men een middagdutio dood. We zijn in 't Brabantscho. Verderop naar Perck toe zie ik de drie torekens van David Teniersaf en toe blinken de spitsen der bajonbtten van waakzame schild wachten. Daar is, weïtg in 't groen, do landbouwschool van Vilvoorde; Hchaftrbeek. Laoken, de kerk omringd door stellage», eindelyir Brussel. Stikheet te Brhsdel, maar rustig ip de Nieuwstraatde groote confectie- huizen Tietz door burgerwacht be waakt. Jongetjes venten kranten over don boulevard Anspach. Langs de Beurs naar de Groote Markt, weidsch plein met zijn grijze gebouwen vol verguldsel en de bloemenverkoopstcrs onder groote schermen, eón paar geeu- ymdft soldaat jee *en stadhuisliyambten en af en toe een auto; in het musée Du livre heeft het instil nut de Biblio--' graph ie een eigenaardig initiatief ge nomen de Permanence des ciatious fntetlectuelies zetelt daar 'Magdalenas teen weg 46) en pJal&t al de bevestigde berichten aan die door personen gecontroleerd en duidelijke wijt en de stolling van de onzen en van den vijand aange toond. Vraag en aanbod is hier vermeld het is een prachtatnjcje van den aarta- bibliograaf Otletbij hem zal men de vertrouwbaarsU^tocumentatie vinden Iets dergelijks dimWen de informatie kantoren overal te doen. De Konink lijke Bibliotheek is in een ambniance van bet Roode Kruis herschapenhot personeel is aanwezig, de toegang verboden. Aan het park ligt het koninklijk paleis eenzaam te blanken oen enkele soldaat wandelt er voor aan alle ramen het Roode Kruis. Hetj mooiste beeld van de rust te Brussel is een ministerieel kantoorde slaap der rechtvaardigen heeft bevangen al wat daar leeft. Even vreedzaam zijn de dominospeler» in een groot café bij den MuntOhouwburg, waar ik me nedervlij om uit te blazen en wat te eten. Wat een overeenkomst met Antwerpen bepaald, hier is voor een oorlogscorrespondent voorloopig niets te doen. Daarom spoed ik me naar het station, waar ik een treinl vipd voor Ixmven, vanwaar de laatste berichten zeggen dat de Duitschors| hun opmarsch naar Brussel en Ant-[ werpen schijnen to willen doorzetten. Weinig liefhebber» voor Leuven in afwachting dat de trein me daarl heen voert lees ik een artikel van Van der Velde in Le People waarin hij zegt dat het volk voor Luik en Haapegouw bezig is het algemeen stemrecht te veroveren. ^Door het heuvelachtigo land mot zwierige glooiingen, waar men de boeren druk doende ziet met het in halen dor schovenDioghejn beroemd om een bedevaart; .S&venthem, waar oen bekende van Dijck hangtNos- segliem, Cortenjiarg. Het land övera) blond van norerf en achter *t gt^ben der landhuizen verre horizonten. Aan alle stations kleine groepen soldaten, hier een trein vol veldbeddon met de vlfrg van hot Roode Kruin, kleine lage. gryze kerkjes met schaliedaken en spitse torentjes, de huisjes deemoedig er rond geharkt. Iodor oogenblik stoppen we, maken plaats voor den Roode JÉruisirein, die in volle vaart wegstoomt nhar onze armo jongens. Ginds te Herent staat een detachement voetvolk; een trein die van ginds komt is or vol van. Een paard in den nloeg op 't veld voort do driekleur aan den halM Wij naderen Lenvtih; hier ruiken we iets als porlogslucht. Een com pagnie ruiter j en lanciers draven door do Stationstraat; aan de Sint Pieters- kerk ^js het centrum waar alles moet stoppen of vertragen. Groepen bestofte soldaten met on geschoren gezichten komeft voorbij, allen diep ernstig, maar niot moedeloos. Ik ontmoet ècn kennis, den bravon de Gruyter, den leoraar-voordrachtkunste naar uit Gent, die Philoktetes en Staikadd speelt. Reeds drie dagen ligt hij in de buurt by Diest, nn moet hy om proviand en hij heoft zoowaar een paar zware i brooden bemachtigd. Ik spreek jongóns van 't 11de, die te Luik den slag meemaakten. Hun wordt proviand en sigaren toegestoken. Een auto van Dé Soir staat daarhij gaat naar Thienen en Diest, net mijn zaak. De confrater komt op my toe, hij zmt mijn .docuigpnten na en ik word gast- vry èpgelaaen. En route 1 Maar wij worden voortdurend opgehouden, oerst om benziné op te doen, daarna door af fleelingen kanon mors, die langzaam en dan j voorbijdaviren met Kruppkanonnen. die nu^ »'t Is half «leven en wij vreèzen voor het duister [niet ter plaatse te geraken. 7 uur. Eindelijk op wegen wij „slik ken" wogoiji, zooals de Franschon dat 'Irie officieren die zich bij ,o vervoegen hadden-waren! □Dat heoft ons de reis ilckelykt, want minstons werden wy opgehouden twoord noemen, hun leger mede ing wel verg vijftig ma door milit^ ▼roegen. groepje s stuitten «taande do zon he Rihg. werden w8 "PKSHou :m din het wnjfhtwc an toa TsMperde InÉen ons der, weg of wel op schuin over den wee ;ens of barricaden. Terwijl lijk rostf 'en ornrno onder- i wij dn laatste boeren maaien 6n| xaaifin. De lange dreef die we door njioostan word langzaam don* kerder. Te Thionen was alles donker onse auto JRig verderop naar Diest. Twee laadden ling, die geweest om liohbi d© dap] en verlieten ons, Hf aar we soldaat op, een, Bruggo- in den slag te Haelen was nyyiaar Loxbergeff wou zijn regiment te vervoegen, in onyerval8cht Brugsch i weghij was uit over leid der officieren. ütroozakken voor de hoeven, ook af en toe een auto, beladen met een Half weegs Dimt werd ons verzekerd dat het eigenlijk te Aersobot to doen was. Wij tuften dan terug naar Thie nen, waar ons de heldendaad van een sergeant der plaatselijke burgerwacht werd verteld. Hg bad vanmiddag 31 Duitachers gearresteerd, waaronder drie officieren die van den slag te Kghezee kwamen. (Van onzen eigen corresp.). Een goede Waat^ul thuis in zijn Ardennen ik behoefde geen permissie te vragen aa/n de indringers om te zien, wat ik/zien wilde. Althans het voornaamst/de angstige, opwinden de, heerlijke kamp van do Fransche broeders om ons goed land. Daar gij, mijnbeer de redacteur, wel niot zoo goed op de hoogte van onze streek zult zijn, vertel ik u oven dat de hooge weide van Wellin door begroeide toppen wordt omgeven en afgebroken. De Franschon kropen fluks op lang» do Zuidelijke hoogten. Ze hadden wat Duit»che lanciers af gemaakt en wat infanteristen opge jaagd, maar wat al te bont waren ze voortgorukt. Ze wisten dat het nog niet pluis was in hun rug, en daarom hadden ze al hun paarden achterge laten, tot dekking der verbinding. Wellin is haast geen dorp, een her berg en een paar verstrooide boerde rijen, maar het ligt aan den weg naar de Oostelijke dalen, en is op een paar uur rondom minstens^ de eenige aan- voerplaats van de levensmiddmen, die oon campeeronde troep noodig heoft. Daarom wilden de4)uitschers het niet opgeven, al moesten zo dan ook stand houden lian het randje van het plateau inplaats van op den top. Toch hadden ze hoogten bezet, die een eind uitata ken boven de ruggen, waar de Fran schon over aankwamen. De Duitache majoor, Herschen, of zoo iets maar ik heb er niet al te dikwijls naar ge ïnformeerd,^ omdat ik mp liever ^oo min mogelijk laafr Mo© f_. had eijn posite goed gekozen. De bebosöhte* raggen aan zijn zijde spreidden zich wijd uit naar het Oosten, glooiend in die richting. Er was gepiulbnken nan dat alles te bezetten, 'en daaraan dank ik het, dat ik veilig zat in mijn schuil hoek. Een groote, zwaarbetakte boom, dien ik kende, groeit tegen een stijl stuk rots op, maar er vóór staan hooge struiken, dik en dicht genoeg om me niet te Iaton vinden als,ze niet bij toeval zicht juisN daarin markeeren wilden. Ik kpeh-Joor de bladeren ge heel vrij naar buiVm, on als er iemand was, die myoüen kon, dan moesten het de Franschon zijo. Tonnerê! ik hoef niet bang voor ze te zijn, mijn broederZelf zag ik niets van hkn dan nn en dan de vuurstralen hunner geweten, want de helling aan den anderen kant was* wel tamelijk laag, maar onder het geboomte zaten ze veilig. Even, in het begin, had ik een be nauwd oogenblik. Een dikke Duitsche officier, met een paar lange gemoeide luitenants bij zich, kroop dicht in mijn bunrt. Ik zag ze met kijkers üaar de Franschen turen, en ik dacht als ge 't in nw kop haalt het beste uit kijkpunt op te zooken, krijg ik zoo meteen eon revolverkogel door mijn borst. Maar ze zwenkten naar achteren af ^waarom begreep ik eerst later. Dat was natuurlijk een duchtig ge- poef en geknetter, vooral van de ge weren, want artillerie hadden ze geen van tweeën veel by zich, en de gra naten richtten in het dichte hontook de betrekkelijk weinig schade, naar mij dunkt. Maar zien kon ik het natuur lijk niet. Toch koirden ze zoo niet blyven zitten, of hot ware eenweder- zydsche indirekte zelfmoord geweest. De Franschen hielden het natuurlijk het korst uit, stil te zitten. Daar had den de Duiticher8 zeker wel op gere end? Want slim eto verstandig zyti zó maaro zonder intuïtie. Van mijn ihuilplaats uit zag ik de Franschen beneden schuiven en kolonnos meeren zoo goed het ging tusschen de daar dnnnpr wordende boomen^ Er vielen daar geen granaten neer opzettelijk Ik geloof het haast, want alles wyst erop dat de Duitschers hen afwachtten. En jawel, daar kwamen ze los uit het boschje, eerst langzaam, toen hard loopend met het geweer in do rechter hand vooruitgehou'den, ver strooid natuurlijk om de kogels. Die bleven aanvankelijk wat mt, maar even boven deri weg naar Wellin, waarde Franschen dwars over moesten, daar hart Wij zagen de soldaten gelegerd op storten bij tientallen. Onophoudelijk bleven zo vooruitatuwen uit het boscK. Maar hoe konden ze zoó ooit de Duit ache posities nemen? Naar het Zuia-Oosten, ajUi mijn kant, buigen zich de roggen verder uit elkaar, vooral de onze. Tegelijk stijgt het dal daar aanmerkelijk. Dat gaf een goede gelegenheid om de Duitschers naby te komen, van ter zijde, zonder hun vuurlinie te trotsee- Indien de Duitschen hun BH ren en kanonnen daarop richtten, dan moes# de uitwerking door de wijde verspreiding zwakker worden. De Franschen drongen haast over het gras voort naar den nabijgelegen bosch- brand, vlak by mijIk voelde mijn boezem trillen, want het leek me dat ze den vijand al haast bij de keel hadden Daar kwam opeens van de uiterste linker hoogte de uhlanen aanzwenken! In gestrekten draf hollen ze dicht opeen door de dal vore op de Fran schen aan. Mijn hart kromp ineen want ik begreep dat geen tiende deel' dier dappere strijders, op niets ver dacht en zonder dekking, zich redden kon naar de gebladerde hoogten. Het is een verschrikkelijk gezicht, het zwaargewapend verderf op je onthutste vrienden te zien aanrennen. De af- stand was kleiner voor die vaart' ik zag de voorsten al haast bij de voorsten. Maar het was als in een droom, ik de heftigste aandoeningen bliksemsnel op elkaar komen. Een gebulder visie over me, een kogel uit het snelvuur- geschut strijkt over de dichte drommen der ruiters neer! Ik begreep onmid dellijk ze hadden het voorzien, de Franschen ze hadden hun flank gedekt met een ratelende snelvuurbatterijik zelf was eigenlijk niet veilig, want ieder oogenblikNkan zoo'n kogelstraal tegen mijn boom slaan, maar ik geef er niets om. Ik was zoo nerveus luch tig als stond ik zelf in den stoi slag. Vóór mij wriemelde verwarde klomp van ruiters - den4 n'eergezwaaid door de koe achtersten struikelden over de lenen. Ik zag ze verderop h de teugels Jrekken, dat do c stijgerden van het inhouden! elkaar haast streden ze bij het,..UVM- ten togen den nakomenden in, en ik weet niet hoe ik het noemen moet hoe ze wegkwamen, de weinigen die nog konden. Toen hield niet» meer de Fransche charge tegen. Ik' had zelf geen rust op mijn boom en wrong mij door de struiken den kant op van de Duitsche josities. Ze waren genomen, dat wist k, ze\moeeten genomen zijn. En as waren het ook. ik schreeuwde j/0K hoeraen Frankrijk 1 maar hoewel ik de eenige was die schreewde lette niemand op my. Zoo kwam ik boven in de verwarring van de overwinning en de vervolging, met aan 't eind waarachtig schaamte, omdat de man nen, die hunklleven hadden blootge geven kalmerffcraren dan ik, de toe- schouwer. Dorp, gelegen in BelgischLuxem- burg, op c.a. 25 K.M. grens. Aanvragen van werknemers op 14 Augustus. Volwassenen V 3 timmerlieden, 1 machinale houtbewerker, 3 metselaars, 2 opperlieden, 1 beitser, 1 houtzager, 1 machinist, 1 stoker, 1 kleermaker, 2 pakhuisknechten, 2 werklieden zonder vakkennis. 5 boerenarbeid Halfwas wf aankomende 1 loodgieter, 1 pakhuisknecht, 1 loopknecht, Leerlingen en jongens: 1 klerk. Predikbeurten te Gouda. REMOKSTRANT8CHE KERK. Voorm. IO'/j nur. Ds. C. M. A'. A- LINDEMAN, te Waddinxveen. GRO9TE KERK. Vroegpreek te 7',3 ure. Ds. DEW» Voorm. ten 10 ure. Ds. BERKED BACH v. d. SPRENKEK. I Nam. ten 2' ure. Ds. CANNEGIETER r lipid. Cat. Zondag 00 KLEINE KERK. Nam. ten 2 ure. D». BIJL. Kinderpreek ten 6 ure, Ds. B. LTJTHERSCHE È$RK. Voorm. ten 10 ure. Ds. SJCBAR-TEï^ GROOTÈ KERK. Huwelijkftinzegening, Woenst Aug., 12 uur, Ds. CANNEGI1 waa de vorige week een beeld te geven vaa den de residentie. Alles was nog HP^e kluts kwijt alles liep doorn-en 'm was slechts een chaos. Naar mate het ver pp van de krijgsverrichtingen de hoop Wfi rijaen dal Nederland eg net tueschen ■MS"*»!»»', keerde de orde weer. ffcperkwaardig is het hoe snel uien zich i aanpast- 't Is Dinsdag dat wij^ dit jven. tien dagen nadat het verbijste- t bericht van de mobilisatie ons be-1 t ,en reed* kabbelt bet Haagsche| t wéér rustig voort. Wij behoeven geen relaas te doen van de dwAzel tie van het publiek; blijkens de welis- - scbaarsche berichten uit andere is het daar al net zoo geweest wer. Trouwens het ligt voor de hand lawn or op bedacht is zich een voor-| t te verzamelende historie heelt ons i geleerd dat de grootate verschrik] tog van den oorlog, na de ïuoordeudie l»pl«g<r worden, het gebrek aan leveos- güiehn is. 'tls Ix-grijpelijk dat daaraan to eerst werd gedacht. Ons land moet j groot deel van zijn alledaagsche !e- len van elders betrekken, eu de 'Ibjke stopzetting van het verkeer] allen de schrik om het hart slaan. Wel zeor gemakkelijk mag het geacht Jgdeu dat de regeering odverwijld maal-l Ijpleii nam oiii de winkeliers aan ban- to leggen. Veleh van hen, die scban-] èrBjk ondervraagd hebben, zullen er del |MW)lg"'ii van ondervinden. De beide] pooi' coöperatieve vereenigingen „Kigenj Bolp' en „Volharding" hchben zich voor- loffelijk gehouden. Zij hebben hun prij- iro niet gewijzigd, den verkoop tot do Wen beperkt en zonder eenige tekort koming aan de ontzettende cischen vol daan. die het publiek in deze dagen stol de. 1 n men ljodenke dat een zeer groot percentage van het personeel voor den WHlaii'en dienst werd opgeroep"ti. Dejieeonoiiiische gevolgen van don l-.uro- p»e*ehen oorlog doen zich thans roods gevoelen er wordt allorwogo ingeteerd, liet meest fnuikende van allen financieelen achteruitgang. Kr wordt kapitaal opgege ten en dtt leidt mot reuzenschreden tot pen finnnoieele verzwakking van ons land. Voor den Haag is de slag natuurlijk look z«er zwaar, 't Was vol-seizoen op SCTleVHtihjUn, rifoud «r alfest uitsiekcpih Vflër. lie gü«t(t) strdoimlsn aan, h/ wecr( werkte mode, de vaeantielijd zou juist t»" >finnen en sigaar in. tfón dag alles ver woest, nije hoop, alle illusie. Honderden I moeten itl Augustus het xbrood verdienen voor bijna het gehoele jaar. De duizen den guldens dte door de gasten in enkele weken worden uitgegeven, zijn voor vela gezinnen het jaarloon. Het zal, gesteld zeffc dat ons land voor de directe ve«- achrikkingen van den oorlog bewaard blijft, het zal dan nog een euorm werk zijn om allen, die niets verdienden, te be veiligen teg«n de ellende. Over het „militaire'' zulten wij niet ]veel vertellen. Het is in elk geval nii»| der geweqgcht dat daarover in het publiok «Ijlt verteld. Zoo hier-ep-daar zifc wij eens wezen "kijken en overal niaakku bet ons den indruk dat do aigfttueetn stemming zeer goed is. Uit een sohooll waar vele militairen gehuisvest warenl klonk een Opgedekt gezang, dat e^n groote] grammofoon begeleidde. lectuur is in een oogwenk overa) in massa's aangevoerd. Morgens gaan de boeren een wandfj Ungetje maken en 's middags in groote] ttoepen baden in zee. Wie hen daar ihj het heldere water ziet dartelen, kan zich| baarlijk niet voorstell een 7 verdei op het er aanstoot ea vermaken er zich genoeglijk.Ken ge-1 moede lijke boel, die alle sombere\godaeh- voor oen oogenblik geheel wggvaagt. I r5-n enorme drukte h^êrscht er op de departementen. Vooral op oorlog en op land Ikiu w. Misschien nog wel het meest op landbouw, 't Is ongelooflijk wat Werkkracht minister Treuh win de laatste Weken heeft ontwikkeld. Met den MM «tijgt het gewicht van het werk dat zijn schouders rust. Wanneer het mocht gelukken Nederland te leiden door de crisis die thans heerscht, zal hij een werk verricht hebben, zoo enorm on zoo schitterend als onze parlementaire ge schiedenis geen tweede weet aan te wij zen, Het ppbliek moet echter meewerken: De groote moeilijkheid Is we! het geld lil circulatie te houden en nog - weinig schijnt daaraan meegewerkt te worden. Wie be talen kan, moet betalen; dat alleen zal het mogelijk maken, dat all^ bedrijf drijvende Hij/!. Nog veel to veel wordt bet geld vaatgehouden, uit vrees voor nog slech ter tijden. Maar men bedenke dat dit vast houden juist het slechtere spoediger zal doen aanbreken. Het wantrouwen in de soliditeit van het bankpapier heeft een moorddadige uit werking gehad op het occoaomisch leven. Gohikkigr zijn wij thans deze misère hoven. Den Haag zal het wat levensmiddelen betreft, flink kunnen uithouden. De toevoer van groenten uit het Westland Is zeer groot- en.de prijzen rijn zeer laag. Hier door is het voor ons mogelijk zuinig te teven. Het arme Westland treft echter de ©economische crisis op onbarmhartige Wijze. Daarover een volgende maal tneer. I Alles te samen is het hier rus/g in het Haagje men riet de toekomst niet te som ber en men wacht gstaten af wat komen zal. FUOKNAAK GE\ RAAGD frissche met of tonder PENSION, up netten stand. Brieven niet volledige inlich tingen onder No. 2758 bureau van dit blad. VAK DEN fwtivf MfiiifWffvlf f I tffUviUulvf. i/uuU til UVuliUi De vacantie wordt als geëindigd beschouwd. De leerjingen worden ZONDAG 16 AUGUSTUS wederom op het ge wone uur verwacht. HET BESTUUR. om S t r 0*0 h o e d e n te wasschen. LANGE TIENDEWEG 27, Teleph. 313, Blauwe Druiven a 50 et. per 5 ons. Meloenen, Perziken, Tomaten, Bananen, Aardbeziën, Aalbessen, Sinaasappelen, enz. Aanbevelend. OPGERICHT Voed;it uw Veemet de zuivere murire merk „War" en Vt' Ka, en HOVAHOOXBCMHOKUKm merk Mij, Uitmontende door hoog eiwit en vetgehalte ey grootste voedingswaarde Kere- tHnloma Par IJ# 1000. Neijen (Jonden MwiaiUn*. worden in elk formaat uitgevoerd vanaf visito tot levensgroot. Zeer voel succes on uitnemend geschikt voor gologonheidagosohonkrn. RUIME KEUZE LIJSTEN VOORRADIG.- MMF Atelier geopend van 9 5 uur, 's Zondags tot 2 uur. (wordt verwerkt met cement en zand. (door óóno enkele bestrijking). Groote Oraaisteeg 2. Telefoon 2157. M GOUDA. come TOT STEÜN AAR - Mot hot oog op ile gevolgen der Mobilisatie zal de Arbeiduheurs tot nader aankondiging geopend zijn Eiken werkdag des morgen* van 9 -12 wurea des namiddags van 2 -4 uur; teven* de* Maandags- en Dondlprdagsavond* van 79':.., uur. H KT BESTIJ!!U. <1 Beleefd verzoeken wy jle dimes, nu reeds Zooveel mogelijk de' NAJAARS- en WINTERCOSTUMliS Ie bestellen, of te laten moderniseeren 4 Voor dat doel zijn wy nu ook gaarne bereid van ons gewoon stelsel af te wijken en COSTUMES, ROKKEN, BLOUSES, KINDERJURKEN etc. zoo voordeellg mogelijk te maken zonder bijlcverlng van StoSen, Zijde enz. HOOBSTIMAT II. Onbetwistbaar Hat beste en goedkoopste motorrijwiel. ACI ENT PrijwMurantcn gratis. IMPORTEURS UKUU. jSIEBOL Aa)«t<,rilam van Steinway Sons, Bechsteln, Erard, Julius Bliithner, Pleijel, Grotrian, SteiWweg Nachf., Knake, G. Adam, F- tolam, Mann Go., Knöchel, RÖoI»ch >t W Eigen FabrSlaaL Het PIANOSPEELAPPARAAT (ook ingebouwd in vlejigef* en pianino*s) met artist^wollen, stelt iedereen in staat muzikaal piag» Uy spelen. Steeds in onze magazijnen te hyoren. 'Geïllustreerde Catalogus op aanvraag franco en gratis. Ilaarwnaschen mof Elootr. ilroging. Aparte Salon, levering van allo »oorUn IIAAR- WEKKEN. Coiffeur. Oo«fchav«n 31.* - voor wondloopcn der Voeten - «10 ct. per paar bij (Opgericht 1879.)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2