Abonneert U Abonnementsprijs Bureau: Markt 31 - Gouda B*" Nieuwe abonnetnenten werden dagelijks aangmisMii "ten op de Verschijnt dagelijks. Bevat: telegrammen en berichten van het Oorlogs terrein, welke inkomen tot 's namiddags 5 uur. Eigen correspondenties uit Nederlandsche Legerplaatsen, van de Nederlandsch-Belgische grens, uit Parijs en van het Oorlogsterrein. per kwartaal|.25 P°r week- 0.10 Tel. Int. 82 SCDl COURANT De Oorlog. franco per post f 1.50 aan huis bezorgd. Tweede Blad. Duitschland in het Vérre Oosten. RARIJSCHE BRIEVEN.* Stadsnieuws. Goudsohe Courant t ZATERDAG 15 AUGUSTUS 191-1. Kort overzicht Terwijl de taktiek der Duitschers door do plaatsen, waarop zij bij hun verkenningsdiensten met de Franschen iit den Elzas, de Franschen in België en Belgisch Luxemburg en de Belgen in de Kempen in contact komen, al duidelijker begint te worden, tast fluropa geheel in het duister wat be- I treft de actie der bondgenooten. De Dernière Ileure publiceert een onderhoud met een te Sheffield woon achtigen Belg, die uit Engeland is 1 teruggekeerd. Deze deelt mede dat de openbare meening in Engeland voort- a durend gunstiger wordt voor Frankrijk en België en dat de ontstemming tegen Duitschland met den dag toe neemt. Het aantal vrijwilligers dat gehoor geeft aan den oproep van Lord Kit chener is zeer groot. Onder hen zijn tal van geharde strijders uit Zuid- Af rika en do Kolouiën. Vooral voor België is de geestdrift zeer groot. Men brengt do Belgen die zich in Enge land bevinden groote ovaties en de -T „Brabanconnc" weerklinkt alom in - Engeland. Omtrent de bewegingen van het Engelsche leger verkeert men in En geland volkomen in het duister. De hoofdofficieren laten niets los en hot is den soldaten verboden hun familie leden te schrijven, opdat de plaats hunner bestemming geheim blijft. Nimmer is de beweging van zoo'n groote troepenmacht zoo bewonde- ringswaardig geheim gehouden. Velen in Engeland vragen zich af waar op het oogenblik de Engelsche soldaten zich bevinden, doch men is overtuigd, dat zij op het juiste oogenblik op de gevaarlijkste plaats verschijnen zullen, evenals men er van overtuigd is dat de vloot op het juiste oogenblik op de vereischte plaats zal zijn. Tal van botsingen hebben plaats in Belgisch-Luxemburg, waar de vooruit geschoven Duitsche troepen in aan raking komen met de Franschen en worden teruggedreven mot groote verliezen. Uit deze voorpostengevechten blijkt met welk een kracht de Duitschers trachten in het Zuidoosten van de provincie Namen door te dringen. I)e stations van Rochefort en Houyst werden door de Duitschers genomen, doch door de bondgenooten heroverd. De voorhoede der Duitsche cavalerie heeft vergeefs gepoogd de spoorlijn van Dinant naar Givet te naderen, vermoodelijk met de bedoeling den spoorweg in de lucht te laten vliegen. In de straten van Dinant heeft opnieuw een gevecht plaats tnsschen Uhlanen en huzaren. De vijand werd onmiddellijk buiten gevecht gesteld. Het 8.s. Empress of Londen dat don dienst tusschen Dover en Calais onder houdt heeft 42 aviateurs met al het noodige materiaal naar België over gebracht om een vjiegstation te ves tigen te Ostende. Tot op heden zijn 650 inrichtingen voor draadlooze tele graphic in de provincie Brabant ver nietigd. Het is niet aan te nemen dat zy alle aan Duitsche spionnen toebe hoorden. Donderdag zag een afdeeling sol daten die artillerie vervoerden op den weg nabij Diest, 3 Duitsche vliegma chines, welke zich boven de Pruisische troepen bewogen. De Belgische infan terie vuurde op drie toestellen doch zonder resultaat. Hierop openden ka nonnen en mitrailleuses het vuur op de vliegmachines. Na enkele minuten word een der toestellen getroffen en stortte ter aarde. Bijna op hetzelfde oogenblik vielen ook de beide andere vliegmachines neer. Van drie aviateurs werden twee gedood, terwijl de derde zwaar gewond gevangen werd geno Dp Wichten omtrent <-«n oorlogsverkla ring van Japon aan IluitHchtand maken het de moeite waard eenlge aandacht wijden aan do positie van Doltochtend in Oost-Azië en de Groote Oceaan. Geheel onverwacht komt de oorlogsverklaring niet. Reeds eerder werd gemeld dat in de V Chineesche Zee alle kans op een gevecht hestond. Volgens het Vod. zoo het Rns- »ichi. eskader van Wladiwoatok de havens verinten hebben, terwijl het Duitsche es kader door de straat van Tsoesjiiun ge- varen moet zijn. Het blad Vervolgt: l U dit liericht juist, dan «toornen beide vijandelijke eskaders elkander tegemoet to hel gedeelte der hinoesehe zee, dat als Japansche zee in Stieler's Handatlas slaat vermeld en dat, begrensd in het Westen door den vasten wal van Oost-At», in het losten is ingesloten door de Japan- »che eilanden met het Siberische eiland Sachalin in het Noorden. Ile voor een ge deelte versterkte eilanden groep Tsoesji- ma van Japan sluit in het Zuiden de Ja panache* zee al. H(j deze eilandengroep, in de straat an Taoesjima, werd KodjeaWenski's Oost- reevlool vernietigd nadat te fvoren de Rus sische vloot in de Oost-Aziatische wate ren herhaaldelijk verliezen had geleden «u feitelijk l&m geslagen was. W at zal thans de uitslag zijn van den te verwachten zeestrijd? De sterkte van beide eskaders is ons niet bekend, waar om op die vraag we geen antwoord kun nen geven. Tijdens den Japansch-Kussischen oorlog was de vloot van Wladiwoatok vrij sterk' en betwijfeld mag worden of het Duitsche •«kader thans tegen een Russisch eskader van een sterkte als voorheen zal zijn op gewassen. Vergisaeu we ons niet dan is nog steeds de Ftirst Bismarck het admi raalschip van dat eskader, eon gepant serde kruiser met niet meer dan 10700 ton waterverplaatsing en "met een grootste tnelheid van W/, mijl. Het Duitsche eskader in de Chineesche wateren verkeert in een weinig Inwijden*- waardige positie, omgeven als het is door vijanden, wanneer Japan zijn bondgenoot schap met I ngeland met daden toonen gaat. K iaat jou zou dan het eskader hebben zien vertrekken. Het protectoraat wordt Itestuurd door een marine-officier waaruit reeds de In-teekeni* blijkt als marine-sta tion. De omgeving van de haven vau Tsingtau aan den ingang van de Imai van Kiautsjou leent zich blijkbaar voor krachtige verdediging. Doch in het geheele protectoraat zijn niet meer dan a. 'W00 Duitschers, het garnizoen inbe grepen en dat garnizoen zal het cijfer aan Duitsche marine-soldaten van '2400 man niet te boven gaan (The Stateman's N ear book 1914), waarbij nog te vermel den valt een geringe macht aan Chinee sche soldaten, met de oprichting van welk korps men doende is. Geheel geïsoleerd ligt het Duitsche pro* lectoraat Kiautsjou op de Oost-Aziatische kust, niet ver ten Zuiden van de Geele p die naar de golf van Petschlll voert. l>e overige Duitsche bezittingen in de Oostersche wateren zijn in den Stillen Oceaan gelegen, In-noorden en ten Oosten ons Nieuw Guinea, waarvan Kaiser \N ilhohnslaiid het N. O. deel uitmaakt. Dit K. W. land staat met den aangrenzenden liismarck-archipel onder een gouverneur te llerlierlshohe op Nieuw Hommeren. Een verdere voortzetting naar het Oosten vormt de archipel ijer Salonion-eiiandcn, ook liehoörendc tot het gebied van voor noemden gouverneur. Van Nieuw Guinea Noordwaarts koer sende komt men te midden van de Karoli nen, de l'alau-eilanden en ten slotte van de Marianen, met hot eiland Ponapë in de West-Karolinen als zetel van den gou verneur. Als district van het gouvernement van Nieuw Guinea moet nog genoemd worden de groep der Marshall-eilanden ten Oosten van de KdVolinen, met Jaltiit als hoofdz* !H van den Duitsehen vertegenwoordiger Ten slotte zijn nog te noemen de eilan den Savaii en IJpolu van de geheel geïso leerd gelegen Samoa-groep, met de 'haven Apia. De overige weinige eilanden van deze groep zijn in handen van de Vereenig- Ie Staten. Deze Duitsche bezittingen met weinig weermacht, bestaande uit een ontelbaar aantal kleine en zeer kleine eilanden i-enige van groote uitgestrektheid, zijn van Noord nanr Oost om Kaiser Wil helmsiand gelegen, dat ten Zuiden door Papua of Austr. Guinea wordt be grensd en in de nabijheid of te midden van Engelsche en Fransehe bezittingen, alsmede nabij Australië en Nieuw Ze land. Van N. Zeeland kan gezegd worden dat het steunt op de Brltsehe zeemacht en het zal de vraag zijn of Brltsehe sche pen zich thans in die wateren bevinden Doch Australië is doende zich een zee macht te scheppen. Een terugslag van het groote gebeuren hier in Europa is dus ook in dat verwijderd deel der wereld te verwachten. Door Zuid-Limburg. Sittard, 12 Aug. 1914. II. (Slot.) Van den Duitscher vernam Ik nog, dat het 7e legercorps' Ix-sterud was voor Brus sel. Zooals men weet, is dat reeds ver strooid Het 5e en 16e uit Cobienz zou voor den tocht naar Frankrijk bestemd zijn onder Generaal Graaf von Hes uien. Gok wist hij te vertellen, dat de Belgen den Franschen hadden aangeboden door hun land te trekken, dat de Hollan ders den Doitschers drie regimenten had den geoffreerd. Daar de man vermoeid was verliet ik hem. In den gang trof ik Dr. van Middershoven, die mij meedeelde met 16 van de 40 man sterke afdeeling Itoode Kruis naar het slagveld te zullen gaan. Maar toen werd juist bekend dat alle Hollanders door de suldaten naar de grens teruggedreven zijn. Zelfs het Itoode Kruis mocht niet doorgaan. Er wordt nl. verteld, dat twee Belgische spionnen het veld Jjebben verkend, waardoor de Belgen In staat waren hun kanonnen op de juiste punten te richten. Ook werd verteld, dat zoo juist de kroonprins naar Vlsé Is op gerukt met versterking. Dat hij een toe- -praak beeft gehouden daarby een ..Hoek" op Holland uitbrengend. Heel typisch zei een inwoner van Heertaa; „Dat kun hij wei laten, dat is gevaarlijk genoeg". Dc Hollander» kunnen overigens geen kwaad bij de Duitschers doen. Van tegenover gestelde zijde is de stemming echter niet dezelfde. Dit geldt niet voor allen. De uujuL-volking is hier overwegend Dultsch. In de «treek wordt Dititech gesproken. Gok de opschriften der café'* en winkels wjn in die taal gesteld. Duitsche geld is gangltaar. Hieruit mo«-t dan ook zeker m rklaard worden dat gisterenavond toon ik op de markt een keer ondervroeg die naar het slagveld was geweest, deze door der omstanders onder bet6 uiten van Is-dreigingen in oen café geduwd werd met een: Nicht* sagen, zuid Teufel". Ik Ix-sloot mij toen tot de autoriteiten wenden om inlichtingen en ik naar het gemeentehuis. Daar juist oen conferentie gehouden werd over voorziening der ge meente van levensmiddelen was de burge meester verhinderd; een der wethouders uoodigde mij in zijn kamer. Op mijn a raag naar den voorraad levensmiddelen deelde deze heer mij mede, dat die niet zoo gun»tig was. Kr zou nog beslag ge legd kunnen worden op het graan in de schuren der boeren, doch spoedig zou ge brek kunnen heerschen. Ik vroeg verder tiaar de stemming der bevolking, of er ook vrees bestond voor invasie der Duit schers. Het antwoord der Duitschers was, dat die vrees wel bestaan heeft, maar nu niet meer. Al is men dus niet bevreesd voor een inval der Duhschera, is het goed hij mogelijke wanhoop van dat leger alles te verwijderen wat aanleiding kan zijn. tot inbreuk op het oorlogsrecht. Alle wapenwinkels zijn gesloten. Huiszoeking zal gedaan worden hij de mijnwerkers of zij wapenen in hun bezit hebben. ')ver den toestand in het mijnbedrijf kan worden meegedeeld, dat geen der mijnen is stil gelegd, dat handen te kort komen doch dat ook de particuliere mijnen nu rken voor het Rijk en waaneer een mijn al te zeer ontvolkt is gaat het res- teerende personeel op andere mijnen over. De achtergebleven vrouwen van arbeiders in de staatsmijnen krijgen oen aanvulling van bun uitkeering van Rijkswege tot op f 2^90 per dag. Met de vrouwen der Duit schers en Oostenrijkers is het treuriger gesteld. Deze zijn totaal zonder middelen. Zeven vooraanstaande personen in de ar beidersbeweging hebben zich naar de vuur linie begeven en niet teruggekeerd. Ver moedelijk zijn zij gearresteerd. Na mijn bezoek aan hel gemeentehuis begaf ik mij naar den trein, waar juist de oostenrijkers aankwamen. Nog steeds klonk hun klaaggezang. In den trein was de oorlog schering on inslag. Iemand ver telde. dat honderd jaar geleden een zigeu nerin aan een Duitscben prins had voor speld, dat ergens oud^r een rindeboom do laatste Duitsclie vorst, gezeten op eet schimmel zou sneuvelen. Droevig zijn de verhalen van vluchte lingen die te Brussel «*n Antwerpen van Duitschers zoowel mannen en vrouwen door menigte worden mishandeld uit wraak over de wijze waarop de Duitschers lu-bben huisgehouden te Viaé. Onder het gezelschap is een Kngelschiuan die In Duitschlnrid drie malen gearresteerd is, over het leven in de gevangenis niet" te klagen heeft en verwonderd is als lk hein wat van het nieuws vertel. Een Hagenaar die uit Aken terugkeert vertelt dal na de oorlogsverklaring van i >uitschland aan België de Sfffgsu de tun nel te Dalheim versperd hebben, ffl'fee be vindt zich op den verbindingsweg tus schen Aken en Luik. Zij hebben ettelijke locomotieven op zulk een wijze op en in elkaar laten loopen, dat aAn verwijdering niet to denken valt. Bij den tunnel moet worden uitgestapt, waarbij jongens van Jung Deutschland (padvinders) den weg wijzen. Zoo ondervindt het vervoer van troepen groote materieels en ernstige ver traging. In Aken heeft men op oen ge geven oogenblik den ongewapenden solda ten aangezegd onmiddellijk in het vuur te gaan en dan maar de wapenen van de gewonden en dood en tp nemen. Maar wc I«-vinden ons thansin veilig Neder land en jagen de chimère van al de ge hoorde en geziene ellende voor een oogen blik weg bas la guerre, ho, honiet van de lucht. Wil het volk dan werkelijk slechts vrede, vrede tot eiken pr^s? Och neen, zulk een tatooging «et alleen de massa in beweging omdat het een daad is, een actie. De monigte kon zich warm maken voor het drei gen tegen de regeering, het vechten tegen de politie, dat een vred es be too ging heette maar niet voor den vrede zelve, het negatieve, het aflaten van den strijd, niet oprukken, niet vochten. .Tuist die heftige betoogers van Maan dag waren het meest vatbaar voorde oorlogskoorts, die Dinsdag reeds begon op te komen. Dinsdagavond bruischte en woelde het weer op den boulevard, ten ge volge van de monsterachtige vrijspraak in het proces Caillaux. Heel Parijs was diep verontwaardigd en onder andere omstandigheden zonden de betoogin gen zeer ernstig zyn geweest. Maar nu, zoodra men zijn woede even had uitgegild keerde de geest weer terug tot die andere, meer ernstige kwestie .Komt er oorlog?" Woensdag en Donderdag begon men banken en spaarkassen te bestormen, ieder hield zijn goud en zilver vast en trachtte papier tegen metaal te wis- selon. Weldra annonceerden alle win kels en café's dat ze geen bankbil jetten moer in betaling aannamen^ Vrydag en Zaterdag holde alles naar de kruideniers en dergelijke winkels. Ieder wilde gedroogde groenten, erw ten, boonen en dergelijko inslaan, zoo veel hij maar kon. Voor enkole win kels afschuwelijk gedrang, vechtpar tijen zelfs. De magazijnen moesten tydolijk sluiten om nieuwe voorraden op te doen en zich dan voor don ver koop door de politie laten bewaken. En inmiddels groeide het patriot tisme, zich uitende op eone inderdaad bewonderingswaardige wijze. Allo voe ten, allo politieke geschillen, allo par tyruzies, die hier anders zoo onge hoord heftig kunnen zijn, waren plot seling vergoten. Men zag, men voelde hoe heel het volk zich tot één, on verbreekbaar geheel aaneensloot. En zoo kon het gebeuren dat de afschu welijke moord, op Jaurès gepleegd, die Maandagavond misschien een op Parijs, 2 Augustus 1914. We hebben hier een week van on- gekonde, steefis sneller stijgende op winding achter den rug. Vandaag voor acht dagen, toen het antwoord van Servie aan Oostenrijk werd gepubliceerd, had heel Parijs zijn gewone aanzien nog. Er stonden des avonds voor het bureau van den Matin wat meer menschen dan ge woonlijk en een paar groepen hieven de Marseillaise aan waarvan de tonen echter "spoedig in het gewono straat rumoer verstierven. Men begon pas te sprekon van oor logsgevaar. Maandagavond oen betooging voor den Vrede. Eén enkele oproeping in den „Bataille syndicalist©had hon derdduizenden op de been gebracht. Den geheelen avond lang kookte het in heel de binnenstad, éèn oogenblik had zich zelfs een stoet van meer dan 20000 man gevormd. Die werd uiteen gedreven, maar telkens vormden zich weer nieuwe, kleinere demonstraties, en heel den avond was de eentonige, dreigende cadansa bas la gnerre, a roer verwekt zou hebben, Vrydag daarna geon enkele onregelmatigheid heeft veroorzaakt. Heel do turbulanto Ongelukkig wie van den toestand wttéa misbruik maken door voor levensmidde len of kranten onbehoorlijk hooge prijzen te rekenen. Terstond keerde de volks woede rich tegen hem en *oo zijn ver schillende magazijnen volkomen leegge plunderd. Ongelukkiger nog de Duitschers, hier in zaken gevestigd. Verscheidene winkels zijn niet alleen leeggeplunderd maar vol komen vernield en verwoest, zoo n! de filialen der reusachtige melk firma Maggi, waarvan ieder weet dat het een Duitsche maatschappij is en die allang gesigna leerd stond al» «pionnagedienst. Van die winkels Is geen ruit, geen blind, geen •x-hangselpapiertje zelfs heel gebleven. Het was een afkeurenswaardige maar te verklaren, ja zelfs ten deele te veront schuldigen uiting der volksverontwaardi gi ng over wat hier heet Het Duitsche Verraad. A. F. PETILLON. Wi| zulle» trachten i werker, zoo moge n ome Pnnjnchen mdt «geld op dr hoogte te blijven v«n hetgeen er in dezen tijd in Panja rn ook daarbuiten voorvalt. Deze correspondente-a lullrgj den toratand i« Frankrijk jutatér kunnen weergeven dan dr inko mende telegrammen dit verraogeti te doen. REDACTIE. massa's van het strijdbare socialisme bedwongon hun woede en verontwaar diging met een bjjna bovenmenschelijk: Laat ons twijgen, het Vaderland eischt het. En nu iB het do mobilisatie. Gisteravond was het nog botrekkelijk kalm op straat. Een groep Italianen, die zich juist hadden doen inschryven voor een Italiaanse!» vrijwilligerscorps trokken door de stad, eon Itafiaunscho en een Fransehe vlag voorop, zingende de Marseillaise. Die hoorde men trou wens overal en eerst nu, nu het waar lijk ernst is, toont zich de geweldige moesloepondo macht van dit volkslied, dat voor alles krijgszang is. -Aux armos, Citoyens", die kreet beheerscht hier thans heel het loven. Het patriottisme, dat zich oen week lang, bij de steeds dreigender tele gram men hoeft opeengostapeld in een kalmte zonder weerga, die door de omstandigheden geboden werd, barst nn los in woest enthoosiasmo. Overal waar gisteravond de eenvou dige spoelgoodvlaggotjes, die voor do demonstraties dienst deden passeerden, ontblootte ieder zonder mtzondoring het hoofd en men juichtte... juiehtte... Vanmorgen waren alle straten al vroeg vol drukte en beweging. Iodor heeft het druk en loopt en draaft en praat en er zit electriciteit in de lucht één kreet is gonoeg om hot enthou siasme te doen oplaaien, het gejuich te doen losbarsten. De gare do l'Est, vanwaar de meeste soldaten vertrekken is nu bet centrum der stad. Daar stroomt alles samen en wel grijpt het U aan, in die uitge strekte clooroenwoelende menigte zoo veel woenendo vrouwen en moeders, zooveel innige en moedige afscheiden te zien. Maar daar klinkt do Marseillaiso weer: Le jour do gloire est arrivé Dat is de stemming, de geest, de overtuiging die hier overheorscht, Maar wat later, nu ik thuis in mijn hotel dezen brief zit te schrijven wordt mijn aandacht al maar afgeleid door een jong vrouwtje, dat in do kamer naast mij al maar zachtjes zit te schreien. Haar man is zoo juist vertrokken. Maandag, 3 Augustus. Er zit electriciteit in de lucht, schreef GOUDA, 15 Augustus. Door Burg. en Weth. zyn aan tie Raadsleden de volgende ingekomen stukken toegezonden A v Gouda, 7 Augftstup 1914. Uwe Vorgndering stfcwtfc, tor lino van preadvies, in onze handen het hierby ovorgologd ad ros van J. Rond, mede-eigenaar van don onmiddellijk aan do Oostzijde der Corneli» Ketel- straat gologon bouwgrond, met vor- zoek do voorwaarden, waarop do Raad by besluit, van 6 Maart j.l. de bebou wing van dien grond hoeft toegestaan cenigszins te willen wijzigen. Alvorens aan Uwe uitnoodiging te voldoen wonnon wy omtrent deze zaak het gevoelen in van do Commissie van bijstand in hot behoor dor Gemeente werken, welko daarvan dood blijken bjj haar mode hiernevens gevoegd rap port dd. 3 Augustus j.l. no. 312, Uit dat rapport zal Uwe Vergade ring zien, dat do gonoomde Commissie genegen is tegemoet te komen aan hot bezwaar, dat voor belanghebbende bouwers gelegen is in de voorwaarde sub. 6o, krachtens welko zy verplicht zyn den afvoer van faecalion en me- nagowater te doen geschieden door middel van een riool aan te brengen in de achter het bouwterrein gelegen sloot Sectie A no. 622, welko sloot daartoe vooraf moet gedempt worden. Ten einde den bouw van een aantal arbeiderswoningen in de hand to wor- ken, wat de Commissie bij do hoor- schende schoarschte van belang acht, goeft «y in overwoging oeno andere wijze van afvoer der foeealiün en van hot mona^ewator voor te schrijven, waartoe zij aanbeveelt het leggen van een betonrioleoring in de bij hot Uit breidingsplan geprojecteerde oostelijke zijstraat der Cornelis Ketolstraat en wel van de westolyko rooilijn dier straat af tot in do sloot Beet» A no. 622, op welk riool met. eigen rio- leering aan te brengen tu it tor de te bouwen huizen kan worden aange sloten. Ons College kan zich wol voroeni- gon met de voorstellen der Commissie, zoodat wij do eor hebben Uwe Ver- jadoring in overwoging te gevon hot, lieronder volgende besluit te nemen. Do Raad oor Gemeente Gouda; Het bericht dat Duitschland zonder oorlogsverklaring en met schending van Lnxomburg's neutraliteit Frankrijl heeft aangevallen, deed hier het on^ weer losbarsten. Gezien het adres von J. Rond, in gekomen dd. 24 April 1914 Gelet op het voorstel van Bnrge- moestor on Wethouders dd. 7 Augus tus 1914 No. 82/124 on hot, daarbij overgelegd advies der Commissie van bijstand in hot beheer dor Gemeente werken, dd. 3 Augustus 1914 no. 312; Golet voorts op zyn besluit van 6 Maart 1914 no. 124; Bes 1 n it Mot introkking van zrjn voormeld besluit van 6 Maart 1914 no. 124 te bepalen, flat onder do volgende voor waarden zal kannen worden overge gaan tot uitbreiding van den openba ren weg de Cornelis Ketelstraat, floor het bebouwen van don aan do oost zijde van dien weg gelegen grond ka dastraal bekend in Heptio A No. 1199 1". dat rekening zal moeten wor den jjgehoudon met het l'lan van Uit breiding en met bet Raadsbesluit, van 27 Maart 1908, waarbij op win go- deelte van het te bebouwen perceel Sectie A nummer 1199, een bouw verbod is gevestigd; 2". dat de weg oen breedte zal verkrijgen van vlO Meter, de breedte gemeten van de voorgevels der wo ningen aan de overzijde van don weg 3°. dat het peil van den weg zal zijn 0.70 Meter boven het peil van den poldor Bloemen dual 4°. dat m het midden van de bij het Uitbreidingsplan geprojecteerde

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3