L tweede Meisje Eef; De Oo r FEU1LL1 Advertentien. Laatste Berichten. Aambeien. Posterijen. 3.36 8v—lOn 7v I n n n n n n n 3.16 4.50 8.36 9 40 3.50 5.44 9.10 10.35 7.57 10.32 3.10 4.30 8.31 9.30 voorzien. loop. 3.26 7.26 8.40 2.25 3.36 7.5(1 8.50 Vertrek Woerden. 10.29 3215 4.30 n.m. 9.30 2.34 6.34 8.19 2.31 6.42 8.15 n.m. a a n a 3.47 7.53 8.03 9.— Vertrek Gouda 9.40 v.m. ‘10.35 12.56 n.m. n n n n U'/Kn B'/j v 1.33 n.m. 22)5 5.06 5.20 5.42 dienst Vertrek Utrecht 11.15 v.m. 1.09 n.m. 2.30 - a a a Van Amsterdam Vertr. Amsterdam. 7.57 v.m. 9.31 10.- W.P. V. Leiden 12.23 n.m. Sneltreii 15 Meter breedte oostelijke zijstraat van de Cornelia Ketelstraat van de westelijke rooilijn dier straat af tot in de sloot Sectie A. No. 622 een betonrioleering inwendig metende 60 bij 90 c.M. met een reinigingsput zal worden gelegd, op welk riool met eigen rioïeering achter de huizen kan worden aangesloten 5°. dat de on bestrate 3 Meter breedte van de Cornelia Ketelstraat zal worden bestraat met vlakke waal- klinkers en met op afstanden van tpn Waarschuwing. Do Commissaris van Politie alhier waarschuwt de ingezetenen in hun eigen belang geen dienstbetrekking aan te gaan met, of goederen zonder betaling af te geven aan Zoetje de Waard, oud 23 jaar, inwonende bij hare moeder aan de Peperstraat no. 9 alhier, aangezien herhaaldelijk klachten aan zijn bureau over die vrouw in komen. Aank. Gouda. 8.46 v.m. 9.50 2.15 n.m. ■n r n JW - '<j-L-J daarvoor lioodige middelen worden aangewezen. De Raad voornoemd, Secretaris. Voorzitter. Aan den Raad der gemeente Gouda. De I^an^storm. De officieren on onderofficieren, be boerende tot den landstorm, worden opgeroepen om a.s. Dinsdag onderdo wapenen te komen. Aan do betrokkenen wordt daarvan kennis gegeven. Voor de gemeente Gouda is naar wij vernemen hot aantal opgeroope- nen 4. Zooals gemold dient deze in dionst- stolling uitsluitend ter voorziening in don kadernood bij het leger. Opgave van Personen die zich gedurende de week van 31 Juli tot 7 Aug. in de Gemeente ge vestigd of deze verlaten hebben. GE VESTIGDEN G. F. Weeden, uit Midwoud in Kru- gerlaan 130J. de Roode uit Amster- in Gosthaven 33A. Qgflomeijn uit Stolwijk in P. C. Bothstraat 62 J. F. Koxhel uit Reeuwijic in Nieuwe Markt 25E. M. J. Wolff uit Rosmalen in Markt 64 J. Smits uit Waspik in Nieu- wehaven 223 M. J. Winter uit Rotter dam in St. Anthoniqstraat 7; C. van Erk uit Zevenhuizen in Graafflorisweg 61 M. J. Nugtoren uit Zeg waart in Crabethstraat 67 J. J. Kolenbrander uit Culemborg in Ileerenstraat 59G. Kiellingen uit Utrecht in Lemdulsteeg 3C. Braam uit Brouwershaven in Turfsingel 24 F. X. A. J. Vervoort uit den Haag in L. Tiendeweg 76 K. Ter- louw uit Ouderkerk a/d. IJsel in Boc- kenbergstraat 98, T. Brunia uit Vars- seveld in L Tiendeweg 74 B. Vermeij uit Utrecht in Drapiersteeg 16A. Poot uit Waddinxveen in Gouwe 115 D. J. van der Sprong uit Voorschoten in Krugerlaan 69; A. C. de Jong uit Haastrecht in Raam 320 C. J. P. Si- monis uit Amsterdam in Houtmans- gracht 2L. J. de Ven uit Delft in Wijdstraat 4 II. Mak uit Bergambacht ’in Gouwe 19; W. van Oudhoorn uit Norg in Kuiperstraat 34 H. F. Breu ker uit Rotterdam in Gouwe 188A. L. van Schalen uit Amsterdam in Korte Dwarsstraat 12S. de Weger uit Utrecht in NieuwemarktJ. Stoute uit Leiden in Boeken bergstraat 10W. C. Bar uit Aarlanderveen in Vest 18 P. Hermans uit Duisburg in Snooystraat 85 A. T. van der Wurt uit Voorburg in Peperstraat 14 J. Ct Zickemeyer uit Helder in Molen werf 16P. J. van Too- renburg uit den Haag in Kattensingel 36 M. C. van Hoff uit Alsum in R. v. Catsweg 4 J. van *t Hul uit Zutphen in Bleokerskade 15; W. H. van der Munt uit Tiel in Pr. Hendrikstraat 34 A. Teepe uit Deventer in Gouwe 130 en J. H. Rem uit Cleve (Duitschl.) in Karnemelksloot 24. Oostenrijkers en Serviërs. Athene, 15 Aug. 40.000 Oostenrij kers hebben een aanval op de Servi sche grens gewaagd en tevens gepoogd daarna bij Tekia en bij Belgrado over te steken. Voorts hebben zij getracht de Save bij Chalatz en de Drina bij Loznitza over te trekken. De Oosten rijkers werden bij beide plaatsen mft met aanzienlijke verliezen teruggesla gen. Zij slaagde er evenwel in, dank zij hun numerieke meerderheid de Save over te steken. Chalats is na een bloe dig gevecht genomen, Loznitza hield stand.” Be Serviërs maken zich gereed tot een grooten slag. B{ERGERLIJKE STAND. GOUDA. GEBOREN12 Aug. Cornelia An- thonius, z. v. M. J. L. M. Mimpen en C. Jongeling. Johan Adam, z. v. C. Kaars en A. van Dijk. 14. Aart, z/ v. W. N. de Bruijn en C. de Jong. Cornelia Hendrica, d. v. A. Snel en E. Luijnenburg. Maria Johanna, M d. v. A. C. Kalhman on M. van Wie-» 1 'ringen. 15. Willem, z. v. W. Boja- wal en A. A. Hornes. ONDERTROUWDG. Koenekoop en T. van Mourik. J. H. Versluis on M. E. Spruijt. OVERLEDEN 13 Aug. Johannes den Hertog 74 j. <Teuntje Zaal, geh. met J. de Bruin 70 j. Gevechten. KEULEN, 15 Aug. Uit Berlijn wordt aan de „Köln Ztg’’ gemeld dat in het laatste gevecht Prins Heinrich van Beijeren met zijn eskadron een afdeeling Fransche dragonders heeft aangevallen en totaal vernietigd. BRUSSEL, 15 Aug. Bij Namen ia gisterenmiddag gevochten. De Duifr schers hebben Deney bezet. Bij Tirlemont zijn Donderdag 100 uhlanendoorde burgerwacht beschoten en door hen op de vlucht gejaagd. BRUSSEL, 15 Augs. Gisteren zijn te Leuven 40 Duitsche gevangenen aangekomen. Onder hen bevonden zich een kolonel en twee andere hoofd officieren. hoogste 25 M. groot model gegoten ^wone omstandigheden worden ijzeren straatkolken en voorts bij iedere straatkeik een reinigingsputje van harden ijsselondersteen, inwendig me tende 40 bij 40 bij 50 c.M., afgedekt met een gegoten ijzeren plaat, deze kolken met een betonrioleering in wendig 30 bij 40 c.M. aangesloten op de «ah 4“. genoemde rioïeering; en de overige 7 M. breedte der Cornelia Ketelstraat behoorlijk wordt opge hoogd en herstraat 6°. dat de bestrating der verschil lende gedeelten van den weg zal kun nen geschieden naar gelang er wo ningen langs gebouwd worden, doch in elk geviï voor de bewoning daar van en wel ten genoegen van Burge meester en Wethouders 7Q. dat de grond bij het Uitbrei dingsplan aangewezen voor straten enz. aan de Gemeente kosteloos en om niet in eigendom on beheer zal worden o verged ragen, zoomede de 15 M. breede zijstraat sub 4°. bedoeld, de 7 M. breede straat geprojecteerd ten Westen van de Cornells Ketel straat langs den spoorweg en het nog niet aan de gemeente overgedragen gedeelte dor Cornells Ketelstraat, na de uitbreiding daarvan, over do volle breedte van 10 Meter, met straat, rioïeering en kolken, alles in oenen door Burgemeester en Wethouders good te keuren staat; 8*. dat voor zoover van deze ver gunning geen gebruik zal zijn gemaakt, zij bij iedere herziening van het Uit breidingsplan der gemeente zal kunnen worden ingetrokken, gewijzigd of aan gevuld. Aan den Raad dor gommen te Gouda. Gouda, 11 Augustus 1914. Zooals wij in onze memorie van be antwoording op het afdelingsverslag betreffende hot onderzoek der Geraeon- te-begrooting voor 1914 opmerkten, weerhield de staat, waarin de finan ciën der Gemeente verkeeron, onz-tot nog toe van het doen van voorstollen tot oprichting* eener derde openbare bewaarschool. Wij meenon echter nu daarmede niet langer te mogen wachten, daar mot zekerheid kan worden aangeno men, dat oen derde bewaarschool on- middellijk goed bevolkt zou zijn, zoo dot het plicht der Gemeente is in deze behoefte te voorzien. Bij de laatste gehouden inschryving ia gebleken, dat 55 kinderen wegens gebrek aan plaatsruimte moesten wor den afgewezen, terwijl verwacht mag worden, dat dit cijfer bij de eerstvol gende [inschrijving nog zal stygen. Als plaats voor een eventueel te stichten derde openbare bewaarschool is naar het ons voorkomt aangewezen het doel dor Gemeente genaamd Korte Akkeren, alwaar eene uitgebreide ar- beidorsltevolking gevestigd is, waarvan bekend is, dat zij nu van de gelegen heid voor hunne kinderen tot het bezoeken van eene bewaarschool slechts weinig gebruik mankt, met hot oog op den betrekkelijken verren afstand en de moeioljjkheid, welke vooral voor zeer jeugdige kinderen verbonden is aan het bereiken van de binnenstad. De meeste ouders toch missen de ge legenheid er hunne kinderen hoen te brengen en weer van school af te halen, terwyl zij niqt hunne oudere broertjesof zusjes kunnen vergezellen, daar deze laatsten de gewone in do Korte Akkeren gelegen scholen be zoeken. Volgons eene voorloopige raming van den Gemeente-Bouwmeester zijn de kosten van een nieuw schoolge bouw mot vijf lokalen, te stellen op f30000. -. Naar deze school, ruimte bevattend voor plm. 160 kinderen, zou den in de eerste plaats overgobracht kunnen worden de kinderen uit de Korte Akkeren, die nu zyn geplaatst op de beide andere bewaarscholen, gelegen aan do Patersteeg on aanfdo Nieuwe Haven, ten getale van 58. Deze scholen zouden daardoor weder in staat zijn alle kinderen op te nemen. Naar aanleiding van het voorgaande hebben wij do oer ondor overlegging van hot advies der Commissie van Toe zicht op het Imager Onderwijs en het rapport van den Gemeente-Bouwmees ter, Uwe Vergadering voor te stellen te besluiten tot het stichten van eene (derde) bewaarschool in de Korte Ak keren Bij de Gemeente-Begrooting voor het dienstjaar 1915 kunnen dan de ER BIEDT ZICH AAN een net burgermeisje als of MEID-ALLEEN, in een klein gezin, ^an P. G. en van g. g. Adree Nieuwstr. 119, Boski De economische crisis. Do Goudsche Winkeliersvereniging roept per circulaire haar leden bene vens de besturen der Algemeeno Patroonsvoreeniging, Boekdrukkers- patroonsvereeniging, Broodbakkers- vereeniging, Kappers- en Barbiersvor- eoniging, Kleermakorsvereoniging Ne- derlandsche Bond „Vergunning”, afd. Gouda, Middenstandsvereenigin^ nde Hanze”, Pottenbakkorsvere^uging, Schildersvereeniging, Schoenmakers- vereeniging, Slagersvereeniging, Ver- eeniging Pypenneering binnen Gouda Gestrande Amerikanen. BERLIJN, 15 Aug. Het „Berliner Tagebtett” verneemt uit Turijn dat de millionnair Vanderbilt, die in Europa vertoefde er in geslaagd is een stoom boot te charteren. Hij zou daarmede gisteren met een 500 rijke Amerikanen van Genua naar Amerika zijn ver trokken. kanon door Hollandsche soldaten. Hot oorlogsterren in België en aan do Belgische grenzen, de verschillende uniformen van het Belgische leger. Het leven der Oostenrijksche soldaten de mobilisatie in Frankrijk, de Engel- sche Land- en Zeemacht, verder ro- manbijvoegsel en feuilleton. Ods Premieblad Pak me mee geeft als voorplaat het portret van Gene raal Snijders, verder eenige kiekjes van de mobilisatie in Nederland en Engëland, foto’s van het troepen- défile in Den Haag, kijkjes aan den grenzen, verder nog een oorlogskaart van Europa, personalia, feuilleton en kinderblad. De van Apothe ker BO0M geneest spoedig in- en uitwendige, bloedende en blinde Aam beien. Het jeuken bedaart spoedig. Prijs per potje 50 ct. 12 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS, Fa. WOLFF Co., te Rot terdam bij|E. VAN SANTEN KOLFF, Korte Hoofdsteeg 3. Electr. Dr.- A. Brinkman 4 Zn., Gouda. Spoorwegdienstregeling S.S. Met ingang van Maandag 17 Aug. a.s. wordt de beperkte dienstregeling der reizigerstreinen, welke vanaf 4 Aug. j.l. geldende was, uitgebreid en gewijzigd. Wij ontvingen van de Maatschappij tot Expl. van Staatsspoorwegen de nieuwe dienstregeling, welke nu Maan dag a.s. aan vangt en hebben ton ge rieve van onze lezers daaruit bijeen gezocht de treinen, welke vajj Gouda uit vertrekken naar Rotterdam, den Haag, Utrecht en Woerden en terug, benevens de daarop correspondeerende treinen naar en van Leiden en Am sterdam (alleen langs de lijnen der S.8.). Wij laten deze dienstregeling dan hier volgen: Van Gouda naar Rotterdam. Vertrek Gouda. 1Q.30 v.m* 12.50 n.m. n n n n Japan en Duitschiand. BRUSSEL, 15 Augs. Uit Londen wordt aan de „Derniere Heure" geseind dat Ja pan officieel den oorlog aan ihiitschland heeft verklaard. 17) Ik heb 8 genen, -"Heeft u het niet opg Ik moest neen ze, **j. terwijl zij de oogen Mh beiuorkte ikm Nilsson u bevallen? bt nog vragen! Iedere f’kking! Heeft u minne <*rzangeressen gehoord! Hij antwoordde niet Wg, want hij was gel aanschouwing van btepsel. Hij had in dit Wstad eene nieuwe hfin en eng, maar vol dus mogelijk in eer *<hts twee soorten' va kennen, nl. de t H Tereischto gangltare **nk'ving en de vrouw kw®sporige natuur all l^rlijkheid verloren hel had hij haar na< l’hgen, en zijn ervare •tól. van die coquett (•wijla verbergt achter Ibhdteit. Neen, zij was Was hij gisteren reet 1.— W.P. n.m. 1.55 3.36 4.20* 5.09 W.P. Van Gouda naar Leiden. Aankomst Leiden. *11.35 5.07 Aank. Rotterdam. 10.51 v.m. 1.42 n.m. 5.42 n Van Rotterdam naar Gouda. Vertrek Rotterdam 7.54 v.m. 9.29 1.54 n.m. n n n Van Gouda naar Den Haag. Vertrek Goud?. 8.56. v.m. 12.40. n.m. Van Leiden naar Gouda. V. Woerden A. Gouda. 3.55 n.m. 8.55 inen. en de Vereniging van Tabak- en Sigarenfabrikanten op tot een ver gadering op Maandag a.s. des avonds half negen in de zaal der Sociëteit „De Réunie”. In deze vergadering zullen de maat regelen worden besproken, welke tot verbetering van de bestaande moei lijke financieele omstandigheden kun nen leiden. Van Regeeringswege wordt al het mogelijke gedaan tot verbete ring van den toestand on in.verband daarmede zal het lid van de Tweede Kamer, Mr. M. M. Schim van der Ix>eff een inleidend woord spreken over den financieelen toestand en het geen tot afwending van de meest ernstige gevolgen van een economische crisis kan worden gedaan. Gouda, 10 Augustus 1914. Zooals Uwe Vergadering bekend is was vóór do invoering vnn het Bouw en Woningtoezicht in de-se gemeente aan een drietal Rooimeesters opge dragen het aangeven dor rooilijn bij den bouw van woningen, hot adviseéren in tusachen eigenaars van aan elkander grenzende woningen gerezen geschil len betreffende gomeene muren, af scheidingen enz. Nu al deze verrichtingen thans ge schieden vanwege het Bouw- en Wo ningtoezicht, voor Rooimeesters dus niets meer te doen valt on van de drie waaruit het College vroeger be stond, slechts nog een, de heer H Kleüweg, die voor pensioen in aan merking komt, in betrekking is, hebben zij do eer Uwe Vergadering in over weging te geven deze betrekking op te heffen on in verband daarmee te nemen het volgende besluit: De Raad der Gemeente Gouda Gezien de voordracht van Burge meester on Wethouders dd. 10 Augus tus 1914, No. 83/1093 Besluit: met ingang van 1 Januari 1915 I. op te heffen de betrekking van Rooi moester der gemeente II. oan H. Kleijweg eervol ontslag te vorleonen uit zyno betrekking van Rooimeester. Do Raad voornoemd, Secretaris. Voorzitter. Aan don Raad dor gemeente Gouda. Aank. den Haag, 10.44 v.m. 11.05 1.45 n.m. n n n n Briev 2n 7?«i Pak^l One geïllustreerde Weekbladen. HET LEVEN brengt in liebld tal van foto’s van den Europeeschcn oorlog, de <>pp4*rlM'vclhebber van het Nederlandsche Lt>gor, (1 ener aal 8 n ij d e r a, de troepen- ma^jit voor 11. M. de Koningin in de re- Bidvntie, do uittocht uit hei Gooi, pano rama van Luik met de forten erom heen, Generaal von Faikenhaijn, de ontwerper van den Duitschen veldtocht, het dorpje Viué na tuchtiging, van de inwoners in brand gestoken door de Duitechers, schet sen enz. Hot tweede Oorlogsnummer van De Prins geeft als voorplaat het defile van de Grenadiers en Jagers voorde Koninklyko Fainilie, verder kijkjes langs de kust en het slaan van een pontonbrug, het Opladen van een Gouda, 12 Augustus 1914. De betrekkelijke wetsartikelen be palen, dat de vergoedingen toe te ken nen aan gezinnen van militie-en land- weerplichtigen of aan de gezinnen waartoe zij behooren, in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buiten- geschoten uit de gemeentekas. Het komt ons met het oog op dit laatete wenschelijk voor, dot detodoene voorschotten en de terugbetalingen daarvan door het Rijk, in de Ge meente-Rekening worden verantwoord1 waardoor het noodig is, dat de op der gelijke voorschotten betrekking heb bende posten der Gemeente-Begroo ting belangrijk worden verhoogd. Voorloopig komt ons een bedrag van f 25000.— voldoende voor, berekend over drie maanden. Met het oog op hot voorgaande heb ben wij de eer Uwe Vergadering in overweging te geven het volgende besluit te nomen De Raad der Gemeente Gouda- Gezien do voordracht van Burge meester en Wethouders van 12 Augus tus 1914 No. 85/1070; Bes 1 uit c Do bogrooting der Gemeente voor het dienstjaar 1914 te wijzigen als i volgt a. het onderdeel o van Artikel 1 van Hoofdstuk XIII der Uitgaven 1 „Voor schotten ten behoeve van het Rijk, wegens „Walin gen van al lorloi aard’’(Volg nummer 213) wordt ver hoogd metf 25000. b. het onderdeel c van Artikel 1 van Hoofdstuk VI der Ontvangsten„Terug- „gave van het Rijk van wegens bii voor„schot ge dane betalingen, van allerlei aard” (Volgnummer 46) wo^t verhoogd met f 25000.— De Raad voornoemd, Secretaris. Voorzitter. Aan den Raad der Gemeente Gouda. u PK Per kwartaal [drin franco per Met Geïllustreerd Idem franco per Abonnementen Maiikt 31bij oi Telefoon Int< --- Kort, oven ■pe telegrammen make ftffcht bij Duiaat waar jwr de l'ranschen z 10t voorpostengevecht b vijandelijkc machten rfkaai aanraking koi bede front van de Ma» schc grens, waar eerste jroole slagen verwacht Ten Noorden van de «hen Duitschers en Be: autselingen plaats gehat blik zouden volgens b< grenzen in handen vftn t doch dit wordt uit ande gangesproken. l>e Lhiitschers blijven grootste gestrengheid oj gers, die aan de gevocli VisA is voor een dergeli in brand gestoken en lebben strenge afslraffii ’had. 4 De mogendheden buite Kien reeds van den oorli deel te trekken. Terwi Stalen dit op meer vredelii toen, door Europa van v lm te verdringen, treedt lijk op. De oorlogsverkl het ultimatum dal dit lan beeft gericht, .heeft kenn ■bedoeling dan dat Japan Ktaken van de ('hineesc Mfiautehoii en misschien ^■zittingen in den Groo ^K)ok Turkije schijnt ii ^Kikken te zullen worde Hoop, tegen alle gebruik hiilsehe kruisers (iöben te nu wel als vaststaat gen worden aangenomen Wat Turkije nu voor moeten we af wachten, in ateene mobilisatie, die Ti geeft reden tot wantrouw m Engeland is men di< behalve gerust, men sp een ultimatum dal aan Triplo Ententce zal word Wat Nederland aangas sehe toestand is de laai toter geworden. De I tol begint weer iets op ■eerdere zijden wordt geschonken bij het onde; handdsrclatiën en de al tooglngen door industrie genomenworden reeds ken. In deze dagen blijft 1 •toch, wil de toestand aanleiding geven b tohaclo, dat ieder, die di rijn verplichtingen «tipt dagen geopend is als volgt: 2.2012..voor postwissels en quitantiezaken, Rijks verze ke ringsb. en ouderdomsrente. 9v12n; 4n8n voorRijkspostspaar- bank. t 8v—12n; 4n8n voor hangeteekende brieven, pakketpost en zegel verkoop, voor telegraaf en telefoon. Lichting der brievenbussen. IO'/jV 2n 63/M n Br^evenbestelling. jtpostbes telling. VerrelT Utrecht. 8.13 v.m. 9.50 11.23 2.35 n.m. 313 7.58 8.13 In aansluiting niet den dienst Gouda-Utrecht vertrekken Van Utrecht naar Amsterdam de volgende treinen (geen volledige dienst Utrecht-Amsterdam) Aank. A'dam. 12.15 i 2.43 3.30 4.20 W.P. 8.50 9.48 9.23 W.P. naar Utrecht Aank. Utrecht. 9.40 v.m. 10.28 11.15 Vertr. Den Haag. 7.50 v.m. 9.26 11.52 1.50 n.m. n n Van Gouda Vertrek Gouda 8.56 v.m. 10.- 1.06 n.m. n n n 3.20 4.40 8.41 9.46 Van den Haag naar Gouda. Aank. Gouda. 8.40 v.m 9.55 12.56 n.m. 2.20 3.20 7.46 8.45 naar Utrecht. Aank. Utrecht. 10.13 v.m. 10.33 2.23 n.m. 3.— 4.53 9.13 9.25 Van Utrecht naar Gouda. Aank. Gouda. 9.30 v.m. 10.25 12.40 n.m. n n n n LONDEN, 15 Augs. De „Daily Tele graph” zegt dat de Ja pause he vloot zee heeft gekozen. 10 v 4 n Op Zondagen openstelling van 8—9 en 1—2. Brievenbestelling te 12. (Door dit late uur vervalt de gele- genheid- tot af halen van brieven). Pakketpostbestelling te 10 vm. De Directeur voornoemd, HERMANS. De Directeur van het Postkantoor te Gouda mankt bekend, dat tot nader aankondiging het Postkantoor op werk- 8.30v—12n

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 4