>s mini f iAR I r” 94 Wed, E. Alter nipte Gracht 269* V HAAG, OOGSTE WAAR- Gedragen q Dameskleeding. eheele of gedeelten dels. De Oorlog. IN o. 12554. Dinsdag IS Augustus 1914. 53e Jaargang. behalve Zon en IMP EN Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. FHL1LL11U.\ ZZefje. XTïe’vuws- en ^.d.'vertezxtie'blsLd. voor G-oixcLsc exx Oxxxstre3x:©xx- Verschijnt dagelijks ft PRIJS VAN HET ABONNEMENT .de WedX ALTER. Feestdagen. Telefoon Interc. 82. ronwatei,11 abatfiï. ip Interc. 82. Telefol A I bii Markt i j 201 hi; i van geheel in Antwerpen naar BRUSSEL, (Officieel.) 18) GOUDA. een Ik toen name de' bank der Ge ge- baron moet (Wordt vervolgd) op bïgft d( clïjk |P£ (#en. geves- van ge- die ori- per spoor van Luik naar de hoofdmacht van het leger gereisd. f 1.25 .1.50 Bui i is. worden de puinhoopen opgeruimd inge’ Ik in in ont ij ia den te- inijnhoer rl GOUDSCHE COURANT. jOOPS, Wijkstraat 29 JSEN. GEVELD Lite. BEING. zult jen door anL »an gebruiken 'V- te laat is. JEN. »E WORTELS. I OF VET. HOOFDHUID. jOIFFEUR. I I icon. i j in* »re£’ o»etysel I nam, fa— co per post. j istreerd Zondagsblad co per post. j. 1 worden dagelijks aangenomen 1 nzn Airnntnn iIpii RneUmndol en’ er eigenlijk gebeurde, waïen zjj reeds met hun vliegmachine vertrokken. ft'1 >rden vergoed. op HAAM en ADBE& 3d. Gracht 269‘ EN HAAG. Brinkman Z»., Qo“8» PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer„0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegdn twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing v$n 15 regels iQ.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. BRUSSEL. Men heeft nog steeds geen officieele bevestiging van het gevecht bij Dinant, maar men heeft alle reden aan te nemen, dat de Fran- schen aan de winnende hand zijn. De minister van oorlog verklaarde, dat de ]|ooplieden, die sedert het uitbreken van den oorlog levensmiddelen tegen te hooge prijzen verkochten de burgers de gelden, welke te veel betaald wer den, terug moesten betalen, of anders vorvojgll zouden worden. MAASTRICHT. 0<|k te Verviers hebben de Duitschers ‘evenals te Visó uit wraak de boel in brand gestoken. Zij hebben een gansche straat, waarin een groote fabriek, verwoest. PARIJS. De bladen staan vol over de schitterende overwinning, welke de Franschen bij Blamont en Cerey heb ben behaald. Volgens officieele Fran- sche lezing is daar een buitengewoon schitterende slag geleverd. De aanval begon Vrijdag. De Duitsche troepen hadden zich voor Blamont duchtig verschanst. De Fransche infanterie ondersteund dopr de artillerie, her overde Zaterdagmorgen Blamont on Cerey. Vijandelijke machten samenge steld uit Beiersche legerkorpsen bezet ten hierop de hoogten, welke deze plaats omringen, maar de Fransche legermachten wisten door een dubbele krachtige beweging de Beieren te dwingen terug te trekken in de rich ting van de vqorstad. De verliezen van den vijand zijn zeer ernstig. Offi cieel wordt opgegeven, dat de Fran sche troepen meer dan 600 Duitsche krijgsgevangenen maakten. Tijdens de ontruiming Van de dorpen in de boven Elzas zouden de Duitschers allerlei ongehoorde wreedheden hebben begaan. De Franschen vonden althans de huizen afgebr^nd, lijken van gefu silleerde bewoner^ versperden de we gen, alles was vernield. r buiten de stad aan huis te Tilburg. l. r. M. liELOKMh^ 148, Gouda. MAASTRICHT. Wij spraken gister middag een Duitsch officier, wien wij inlichtingen vroegen omtrent Luik. Het schieten was, nadat het den ge- heelen, nacht van» Zaterdag op Zondag en den ganschen morgen gehoord was, te half elf verstomd. De officier ver klaarde ons, dat de forten Barchon en Chaudfontaine door de Duitschers onder vuur waren genomen en dat klaarblijkelijk alle forten thans zich in handen der Duitschers bevonden. De Belgische vlaag is overal neergt?- haald, de Duitsche er voor in de plaats gezet. Voorts kunnen wij nog mede- deelen in strijd met de verklaringen uit Brussel, dat vervaarlijke massa’s troepen gisteren en in den nacht van Zaterdag op Zondag de Maas tusschen Visó en Aken zijn overgebracht. In het dorpje Oud-Vroenhoven (Belgisch) grenzend aan het dorpje Vroonhoven (Hollandsch) liggen ontzaglijke troe penmassa’s. Te MAASTRICHT zijn aangekomen de zusters uit een klooster tevens pen sionaat, welk gebouw door de Duitschers te Visé in brand werd gestoken. De vluchtelingen, welke bij honderdtallen hier aankwamen, weerspreken de verklaring der Duitschers, dat een burger een offi cier had noergeschoten. PARIJS, 17 Aüg. (N. R. Crt.) Hot volgende is ambtélijk meegedeeld door het departement Van oorlog. Zondag avond half twaalf: De voorwaartsphe beweging ont wikkelt zich langs het geheele frpnt van Róchicourt tot! St. Marie aux Mines, in de Vogeezen. ^Vy hebben St. Marie aux Mines vermeeisterd en zijn opge rukt tot aan de spreek van St. Bloise. De Fransche troepen, die eergisteren Donon hebben bezet, zijn voortgerukt. Hun opmarsch was buitengewoon snol in het dal van de Schirmech, waar zij gisteren 500 en vandaag 1000 gevan genen maakten. Dp vijand liet tal van uitrustingsstukken lin den steek. In de buurt nalmen wij kanonnen van groot kaliber len veldstukken met caissons. 4 In de buurt van) 'Blamont en Cirey drongen de Franschen d^or tot aan de hoogten Lorquiiln en vermeesterden den tros van een Duitsche ruiterij- divisie, met inbegrip van negentien vrachtauto’s. Ondapks de verliezen, die zij in de verschillende gevechten heb ben geleden, is het moreel van de Fransche troepen ijitstekend. De officieren hdbben de grootste moeite om de onstuimigheid van hun mannen te bedwingen. PARIJS. Een prachtige krachtproef is verricht boven Metz door den avia- teur-luitenant Cesari en den korporaal Pruyommeau. Zij vlogen boven de stad omringd van een zwerm sprin gende projectielen toen boven het vijandelijke veld dp motor plotseling andering die uw persoon heeft onder gaan, geen invloed hééft op het hart van het schoone kind. Kom aan, voorwaarts, j mijn waarde! I Terwijl dit gesprek I gevoerd word, keer de do schoone Minona van een rijtoerlje terug. Gedurende het rijden was zij geer opgeruimd geweest enl had met genoegen geluisterd naar do opmerkingen, die haar kamenier maakte. Doch thuisgekomen werd zij weer erg ongerust. Het uur naderde, dat de baron zou koften om het valsche testament te brengen, I en binnen weinig tijde zou beslist worden of het waagstuk gelukte of ntet. Deze vrouw was ^bijzon der ijdel; de bewonderende blikken, die op haar geworpen waren gedurende haar rijtoer, beschouwde zij als een hulde aan haar schoonheid, en die hulde bedwelmde haar moer en meer. Men bewonderde haar dat had zij den avond te voren reeds op gemerkt, toen alle tooneelkijkers op hare loge gericht werden. En haar triomfen te vieren in deze stad, waar zooveel vrou welijke schoonheden waren, dat was haar oenigo begeerte, eh om daartoe te gc- De strijd in België. BRUSSEL, 17 Augustus. (Officieel.) (N. R. Crt.) Er zijn ingrijpende maat regelen genomen om de verdediging au Brussel te verzekeren en de hoofdstad te beveiligenvoor een overrompeling. Overal in de omgeving zijn versper ringen aangebracht, die goed worden be waakt door afdeelingen van de burger wacht-, gewapend met mausergeweren. De welgewapende en van munitie goed voor ziene burgerwacht telt te Brussel 20,000 man, die sedert de laatste 14 dagen ge regeld geoefend zijn en vastbesloten hun plicht Am doen. In die omstandigheden mag een, overigens onwaarschijnlijke, overrompeling van Brussel uitgesloten heeten. Ongeveer 800 verdedigers van Luik zijn met hun officieren bij de hoofdmacht van het leger teruggekeerd. Zij hebben hun aangewezen post zoo lang mogelijk bezet gehouden, zijn daarop in goede orde bij nacht teruggetrokken en waaronder Jhaïf Weenen mij kent. Met irijdjieer Vogel heeft u niets meer te doen; rokerig maar, dat die dood is. Mijnheer Knablein bevond zich in een fraai gemeubileerde kamer, die door de zware gordijnen slechts een getemperd licht ontving. Is het stuk gereed? vroeg de baron, het oog gericht op de portefeuille, die Knablein op tafel legde. Ik hoop, mijnheer... baron... denk, dat ik geslaagd ben. Het was een zwaar stuk arbeid; en als het niet weest was om de groote belooning, u mij beloofd heeftHier is het gineel en hier is het afschrift, of eigen lijk waren, raken had zij de millioenen van den over leden graaf noodig. Elk middel om tot haar doel te geraken, Acheen haar geoor loofd; zij had dan oök geen oogenldik geweifeld een weg te betreden, waar zij telkens gevaar liep, in) botsing te komen met wet en recht. I BRUSSEL, 17 Augustus. (Officieel.) (N1. R. Crt.) De Duitsche troepen, wier poging om door te breken, gisteren is mis lukt, zijn vandaag zonder nadere gevech ten in de richting van Hannut (ten Zui den van Landen) afgetrokken. Het échec der Duitsche ruiterij bij Hae len heeft haar wat voorzichtiger gemaakt. Gisteren (Zondag) opereerde zij zeer be hoedzaam en trok terug, zonder een ern st igen’ strijd aangebonden te hebben. Allo Duitsche troepen, dio tegen ons front zijn samengetrokkep, hebben trou wens een tverdedigenge houding aangeno men en Werpen vooral versterkingen op. Do dag «[Van héden is verloopen zonder gehecht of^ cenigerlei treffen. t i Dja Duitscher^1 in België. BRUSSEL. Twee Duitsche vliegers vlbgen óver Huy en lieten twee bom men vallen. Er werd hevig op hun geschoten) In Huy ontstond groote consternatie, omdat men meende, dat de projectielen, welke na den vliegers te zijn tpegezonden neervielen, bom men waren, welke door de vliegers werden uitgeworpen. BRUSSEL. De stad is hier buiten gewoon kalm. Dezen, morgen is de chef van den Buitenlftndschen spion- nagedienst gearresteerd* Papieren welke op hem bevonden werden, stelden in staat acht andere spionnen mede te arresteeren. BRUSSEL. Duitsche cavalerie werd verslagen. Na een rust van twee dagen beproefde zij opnieuw een aan vallende beweging in de richting van Vavre. In groote massa’s trokken zij op, doch werden teruggeslagen. Hierop had wederom een schermutseling plaats zonder eenig belang. Overigens bevindt het leger zich in de grootste kalmte. Als een aardig feit wordt medegedeeld, dat twee aviateurs opstegen, tenge volge van een defect aan hunne ma chine moesten zij dalen nabij Avion. Zij werden daarop door de Duitschers gevangen genomen, doch wisten te ontsnappen. Twee dagen later gingen zij met een auto van 80 p.k. voorzien van een mitrailleuse naar de plaats, waar zij wisten dat hunne machine stond opgesteld. Zij kwamen met groot bravour aan, zetten de ulanen, die de m’achine bewaakten op de vlucht, demonteerden de aeroplane en voor dat de Duitschers goed begrepen, wat met gefriseerd haar in - chambercloack voor hem «hchts met moeite zijn vroegeren Vogel. Ik ben het, mijnheer. nu wel zeggÓn. Jonge vriend, mag ik u opmerken, kt baron von Hoffmann de naam is» I'! I Köjningii nemen ,1 ile'iKon) t KóSinkl vtra we jÖb Verzoek i vmtëcheidene staatsi dep diegenen, welkt hooren, zich tigen. v Zeg maar gerust: het valsche stuk. Als u nooit slechter dingen doet... wel, het is prachtig, voortreffelijk. Go hebt u-zelven overtroffen, waarde heer! T1* moet zeggén, ge zijt een kunstenaar uw vak. En de datum? ja alles orde. Waar is het stuk, dat ik geschre ven heb? Hier, mijnheer de baron! antwoord de Knablein, zichtbaar gestreeld door den hem toegezwaaiden lof. Hij haalde uit een vakje van de portefeuille het geschrift te voorschijn, dat de baron hem gegeven had om in het handschrift van den ouden graaf over te schrijven. De baron stak de lamp aan en ver brandde dit ontwerp aan den licifer, dien hij nog in de hand hield. Zoö, zeide hij toen, laten wij nu bij de lamp uw werk nog eens nader bekij- waarmee u schrijft Dat heeft mijnheer Vogel u gezegd, maar nu spreek ik als haronHoffmann, en dan moet ik u zeggen, dat het gerecht geen genoegen neemt niet zulke gezochte onderscheidingen als mijnheer Vogel ge maakt heeft, om uw geweten gerust te stollen. Het scheen, dat Knablein nog maar niet begreep, welk onderscheid bestaan kon tusschen mijnheer Vogel en baron Hoff mann, aangezien die twee namen toch slechts één persoon bedoelden, en met ver wondering keek Knablein den man aan, die hem in zulke gevaarlijke zaken had meegesleept. De vrees voor de politie doed hem het zweet uitbreken. Hij zag, hoe db baron het echte testament van graaf Czerny en het valsche in zijn borst zak stak, en hij gevoelde grooten lust om zijn werk terug te eischen. Maar dat zou toch te vergeefs zijn. Hij was geheel in de macht van dezen man, die van do politic en van het gerecht sprak, alsof het de onschuldigste dingen van de wereld waren. Ge weet nu, mijn waarde, wat u te wachten staht, als ge softs lust krijgt om wat veel te praten, zei de baron, ter wijl hij zijn jas dichtknoopte. Kom ga nu mee om uw belooning van vijfduizend gulden in ontvangst te nemn. Morgen koopt ge een nieuw stel klee- ren, een gouden horloge en een fraaien ring, go laat uw haar door do kapper frisewon en brengt dan oen bezoek aan Erfje. Go zult dan eens zien, of de ver ken. O, het is inderdaad prachtig Het schrift is juist als dat van den graaf, en de regels staan ook een beetje onregel matig, als door de hand van een sterven de op het papier geworpen. Ik maak u mijn compliment, mijnheer Knablein. Het is jammer, dat ge met uw belooning van vijfduizend gulden u in het particuliere loven wilt terugtrekken. Ge hebt eigenlijk oen schoone toekomst voor u. Zoo'n aan geboren talent kon geld opbrengen. Maar u wil .dat nu eenmaal zoo; dus er is niets aan te veranderen. En eigenlijk vind ik het ook wel goed, dat u zoo bang is om de wetten te overtreden, dat stelt me ge rust. Hoe bedoelt u dat, baron? Wel, de vrees voor eeno onaange- kennismaking met de politie zal uw mond gesloten houden. Het eerste woord zou u op d</ bank der beschuldigden brengen. Maar, baron, hoe kan u denken zijt een zwak menschenkind, mijn waarde heer Knablein, en uw zieke lijke neiging tot eerlijkheid, die ge nog niet geheel hebt overwonnen, zou mij mis schien in ongelegenheid kunnen brengen. Maar ik verzeker u, jonge vriend, dat ik dan zonder aarzelen de geheimen van de heeren Vogel en Knablein zou verraden, die op groote schaal bedrog hebben pleegd met valsche wissels op Londen, Parijs en Berlijn. Go hebt mij gisteren nog gezegd, baron, dat alle verantwoordelijkheid u valt dat ik niets ben dan do pon, Per kwa Idem fn Met Gtf Idem fralco per post. ,t t. B 1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: bij onze Agentenden Boekhandel en de Postkantoren. S Luik gfdètfen. BERLIJN, Augustus. (Part. Wolff- ‘w Crt.) Hot onderstaande Kraan den Duiftchen gene- iMs geteekend: VonStein, nJEmeester. m van L u i k kan nu diet’d. Wij hadden berichten pellende, dat voor bd begin I Fnmsche o|ücie«p, en lldatwi, naar Luiki waren (Belgische troepen' te on- iveruediging vad een ves- jbogenblik was daftrtegon Wn, Imaar toen ,dQ oorlog gebroken, weltfll het j een onzijdigheid Van België JWh moesten toen anel SindBiliseerde reg||memen Mfgezonden^ Zés Wri- islcrwte met yvat ruiterij dn Luik ing&iomen ^n| op [(oorlogssterkte ie- ihs voltooid. brs nebben gemejea^, dat puitsbhers stondén^JI die’ i fier verpleging den dpbrzotten. Zij hebben luzei heeft een andere de j Duitsche opmarsch j tegenstanders zullen dat de Duitsche ileegd en toegerust zijn, gehouden en aan geen kiruppel bloeds onnut besteed. De vijand 'vijand kende onze geduchte middelen van en dacht derhalve veilig wetgever van 1859 is de rogeering te Brut sol gebleven tijdens een faze van oorlog, waarin ons leger zich alleen genover den vijand bevond. Thans, nu de bevriende legers zich op ons grondgebied bevindep, heeft de regeering geoordeeld dat haar zQtel zonder bezwaar paar Ant werpen kan wordqn overgebracht, in over eenstemming, met 'den wensch vün hen, die de groqte versterkte stelling hebben tot stand geihracht. Niet, dat de gebeurte nissen nu «rustiger zouden zijn dan ze tot dusver warqn. Integendeel valt een nifiuw succes te melden van onze troe- IW» geholpen door Fransche ruiterij. IWr het echter noodig is dat^ de over brenging zich op normale wijze voltrekt, en j er niet do minste onderbreking zlij in dienqti heeft de regeering het ’t beste g®cht eerst de verschillende ministeries oèrr tebrengen, terwijl de gezinnen der i|j«tenafen in de hoofdstad olijven. EnJ ministers gaan dus naar Antwerpen huizqfo waar ook. dö dienst van het artemtfpt van OQrlog beter op zijn its zsil zijn terwijl het leger te veldo ’t Is^ df wensijp der regeering dat de in I en de prinses hud intrek zullen InJ i i Paleis i te Antwerpen, terwijl |ng temidden )van zijn dAppere sol- toeven, De diensten’] van Jiet ‘aleis zqjfien te Brussel blij- de regeeA^ig zullen ■ytsministers, in ’t bijzon- _Ae tot de oppositie be- t tijdqlijk te Ant^rpen ves- De Irareèlon van luitenant-generaal Cloo- ten, militair gouverneur van do provincie Brabant, zullen van Dinsdag af ti^d woFden in het departement oorlog. Het was een koude, winderige dag, Mar het zweet stond hem op het voor hoofd, toen hij in do Windmolonstraat voor het huis no. 5 stond. Is mijnheer de baron thuis? vroeg hij den portier, dien hij in de gang inoette. Nu, dat treft u goed. Een kwartier geleden is hij thuis gekomen. Soms is hij dagen lang afwezig. Op de eerste verdieping, rechts» niet »aar Eerste verdieping, rechts! Hij snelde de trap op en schelde aan de eerste deur rechts. Onmiddellijk werd loket in de deur geopend en klonk hem een bekende stem tegen: O, is u mjjn vriend? Kom binnen! ®e deur werd opengedaan, en mijnheer Knablein herkende in den eleganten heer, die d&ar met gefriseerd haar in ben kaaien chambercloack voor hem stond, kennis Luik geffl bureau.(N.; is een Dappdn rak-n staf, eri| I generaal-kwartu Het ge iL worden onts&i ontvangen, b«( (van den. oorftj misschien oo< gezonden om derrichten inédei ting. Op niets in tje fcii® eenmaal wat| |(ut| schending (L door Frapkrmk. handel Nftt^-M werflenö tegen Lüj| gadès op vredpöe en artüjerie daarnW j /pracht, l| Dit is ral -i -* tégenstaW OB moeilijkfiWen rif1! Wff »lch vergist’(dd ’fai i WlB oorzak gehai (J T* I i'kan^t eer^w. iaU d g begonnen' en 7 OMfe zich kunnen overtuig! legers göed ’verpl ii De keizer heeft wooir L de inneming der '•forten van Luik geen Idruppel bloeds onnut besteed. De vijand ■vijand kende onze geduchte middelen van F aanval niet en dacht derhalve veilig te i zijn in de forten, doch reeds de zwakste kanonnen van ons zwaar geschut hebben elk beschoten fort in korten tijd tot over gave genoopt. Het nog levende deel der bezetting heeft door de overgave het le ven gered, doch de beschoten forten zijn alle in puinhoopen veranderd, waaronder een deel der bezetting begraven en de forten weer tot' verdediging richt. De stelling van Luik zal de plannen onzer tegenstanders niet meer dienen, doch een steunpunt zijn voor het Duitsche leger. (HetDbld. v. N. Brabant bevat hot ver slag van een onderhoud met een Luike naar, gisteren te Breda aangekomen, die het Duitsche rapport in allen deele be vestigde. De forten zijn alle in Duitsche handen gevallen en liggen i puin. Red.) i De Belgische regeering verlegd. 17 Augustus. (N. R. Crt.) Tegen den wensch van den

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1