ERG 'E, Wertam - VedJ. Alter DSCHE I V (AR sresitol imes. De Oorlog. !o. 12555. Woensdag 10 Augustus 1014. 53e Jaargang. i.oooooo. behalve Zon en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. rater FEUILLETON Befje. npte Gracht 269' i HAAG, 1OGSTE WAAH- «edragen Dameskleding- heele of gedeeltf n els. bronwater. i, cemenl enz. waterdiül £T5.eu-"W"s- ezx -^.d.'vextezxtïe'bleLcL voor Gr-ou-cLeu ezx Oxxxs'txelcezo-, Verschijnt dagelijks J op het Leven EN HAAG. Telefoon Interc. 82. t Telefoon Interc. 82. .ui, wB loen door V® gaan gebruiken t te Iaat ia. et ensverzekering tep^l en oon 2157. bij Houx (5 K.M. ten Noor- 68 correspondent Brengt baukbil- duizend document 10) Als nu ontdekt werd, dat ze. het u zou (Wordt vervolgd Irinkman Zn., Gouda Met dit bericht komt weer de rust, die hier anders is, omdat een ieder weet, dat rust en kalmte noodig zijn. voor- papier afkor- laat buiten de stad aan hoi» IJlbuar. UÊ te Tilburg. Af. Af. HELONJEJr 148, Gouda. A. DB JONG Oosthaven 31. (door mkele bestrijking). 30 GUI IMH L COURANT. baron ging riaar de voorkamer, mijnheer Knablein had haar schrijftafel geopend, er uit genomen en daar gulden bijge- met Electr. droging. arte Salon. m alle soorten HAAR* JOOPS, Wijdstraat 29 JSEN. GEVELD Lnz. 1RLING. De Engelschen in België. Naar de „Soir” publiceert heeft een B t van dat blad het Engel- t van na te den vergoed. NAAM en ADBBiï ie Wed.É.ALTER. I. Gracht 269* N HAAG. Dat hindert niemendal. Hoeveel hebt ge in kas? Ongeveer zesduizend gulden. Ik zal morgen mijn bankier opzoeken... vandaag is het te laat... ren: ScftOOHftocett, i te Cowa. BRUSSEL, 18 Aug. (Officieel N. R. Ct.) Het Belgische Ministerie van Oorlog spreekt met beslistheid het bericht tegen dat verscheidene forten van Luik in Duitsche handen zouden zijn. Goed zoo! Verschoon mij voor eeni- ge oogenblikken, dat ik den man, die in het geld op i het opschrift De Tsaar en de Russische Joden. Duitsche bladen deelen mede, dat de Tsaar van Rusland een proclamatie heeft uitgevaardigd aan de Joden in Rusland, waarin hij de verwachting te kennen geeft, dat zijn Joodsche onder danen hem „de liefde, die hij hun steeds heeft bewezen”, thans door trouw en opofferingsgezindheid zullen vergel den. In dit stuk, dat, volgens de bladen, verspreid wordt in het Russisch en het „Jiddisch”, de omgangstaal van een groot deel der Russische Joden en dat begint metAan mijn lieve Joden”, herinnert de Tsaar aan vele weldaden, die de Joden in Rusland, vooral van het huis Romanof, hebben genoten on wekt hen op vrijwillig dienst te nemen, daar immers het belang van de Joden nauw verbonden is met dat van het Russische Rijk. ouden graaf herinnert dagen. Kom, kom! dat is slechts een kleine hinderpaal, dien wc gemakkelijk zullen otorwinnen. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f 0.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Zondag hebben verschillende gevechten van voorposten langs Waver plaats ge had deze stad hebben de Duitschers niet kunnen bezetten. Verwacht mocht dus wor den, dat Maandag een offensieve beweging van Duitsche zijde zou hebben plaats ge had. Het vechten is natuurlijk niet van de lucht, doch officieel heet het, dat gis teren geen noemenswaardige schermutse ling, plaats greep, terwijl de Duitsche -troepen langsheel het Belgische front eer- Bder een defensieve houding zouden heb- JEFF, (Pree.), Dr. A F v. EMBDEN, Dr. P.fl eer.) Engeland in den strijd. Koning George tot het leger. LONDEN, 18 Aug. De Koning heeft tot de troepen, voordat deze naar Frankrijk vertrokken, de volgende proclamatie gericht. Gij verlaat thans ons land om te strijden voor de veilig heid en de eer van mijn rijk. België, scheen verdiept in gedach ten van minder aangenamen aard. Daar werd zij uit haar droomerijen gewekt door hei geluid der huisbel; er word driemaal kort na olkaar gescheld, Dat was het af- gesproken toeken, dat haar de komst van den baron meldde. Eindelijk! riep ze gon sneller te kloppen. Zij stond op en trad den baron tege- mojet, die op den drempel verscheen., ter- mijnheer Knablein achterbleef. Wel, mijn vriend, wat brengt go 'Tfoeg zij, hem de hand toestekende. *- Ik ben niet alleen, schoone gravin; dearom wensch ik u gaarne onder vier oogen te spreken. Kom dan even mee. De gravin sloeg de portière open, die B*®r haar boudoir voerde, en sloot daar- U de deur, die zij met een knop uit de *®nd te voorschijn trok. zjuuueu wij uei uuue, couvert niet kunnen gebruiken, als met groote zorg werd dichtgeplakt? Ónmogelijk! Ge moet het valsche testament aan het gerecht overleveren als gevonden in de schrijftafel van uw echt genoot. Als nu ontdekt werd, dat het f 1.25 1.50 1.50 - - 1.90 dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten, den Boekhandel en de Postkantoren. do voorkamer wacht, ting betaal en hem piaken. Zouden wij het oude, opengesneden het couvert reeds vroeger geopend werd neen, dat gaat niet! Wij moeten niets ten halve doen. De waar mijnheer Knablein met kloppend hart het oogenblik afwachtte, dat de ba ron hem de toegezegde Ijelooning zou uit- letalen. Kijk eens! wat mooie papiertjes heb ik hier! fluisterde de baron. Binnen weinige oogenblikken behooren ze u toe, als ge nog een kleinigheid verricht, die wij vergeten hadden. Én wat is die' kleinigheid? Bezorg ons oen couvert, dat precies gelijkt op dit hier, en schrijf daar op „Mijn laatste wil.” Dadelijk, baron! sprak de schrijver, verblind door het zien van do jetten. Haast u dan. De baron keerde naar Minona’s boudoir terug en zag juist, dat zij haar schrijf tafel sloot. Waar is het kostbare yroeg hij. Ik heb het voorloopig weggesloten. Goed. Binnen een half uur zal alles in orde zijn, en dan vergezellen we het document, dat voor u oen waarde heeft van vijf millioen. Is dat werk gedaan, dan schenkt go me zeker een paar aan gename uren, om ons te verheugen oVer onze gemeenschappelijke overwinning en plannen te ontwerpen voor de toekomst. Een klein souper en een glas punch, zoo- als Annette die zoo heerlijk weet gereed te maken, en die mij vroeger op het kasteel Windeck het bloed zoo warm hoeft gemaakt. Ik zal ook voor ijs zorgen, baron, om uw bloed te rechter tijd af te kooien. O, gij schoonste en tevens wreed ste aller vrouwen! Herinnert ge u vol strekt niets meer van de schoone dagen, die wij op het kasteel Windeck hebben doorgebracht? O zeker! het testament van don me genoeg aan die kan - Dan ben ik gerust! Geef mij nu den briefomslag, om daarop te laten zetten: „Mijn laatste wil”, on geef mij dan ook het zegel van den graaf. Dadelijk, mijn vriend! Nog iets dat papier heeft voor mij een waarde van vijf millioen. Het is dus noodig, den man goed te beloonen, die zoo bekwaam is. Hoeveel, verlangt hij? Niet zoo heel weinig; die hoeren laten zich tamelijk duur betalen; zij we ten, dat men door een ruime belooning (ovens hun mond gesloten houdt? Hoeveel vraagt hij? Vijftienduizend gulden. Hm! dat is meer dan ik op oogenblik op kas heb? Zij trad met haar vingers tegen de ruiten, later bracht de kamenier de lamp nam Minona op de sofa plaats, met boek in de hand, doch de lectuur baar niet boeien.- Zij staarde strak voor riöh heen eü -- - Deze wijze van vcrvalsching is kun stig, niet waar? Het is een scheikundige bewerking, waarbij het oorspronkelijke stuk verloren gaat. Hm! dat verontrust me Waarom? Als het nu toch eens bestond! Als men er eens misbruik van maakte! Wees daar niet bang vooi^ Minona! Zijt ge dan zeker dat de man van wion ge u bediend hebt, van het echte stuk niets meer in handen heeft? Daar ben ik zeker van, liefste; ik er mijn eerewoord op verpanden! on haar hart be- Doet dapper uwen plicht, vreest God, eert den Koning.” Geef tnij den brief-omslag en .:en be drag van vijfduizend gulden. Als onze k in- stenaar dan gereed is met het opschrift, verzegelen wij den brief. Minona den^rief-omslag vijf ^biljetten van K»gd. aan het venster en trommelde Even en nu t een kon Do Agincourt. Do Agincourt, het Braziliaansche linieschip, dat, nog in aanbouw bij Armstrong, Whitworth Co., te New castle, aan Turkije was verkocht en binnenkort zou worden af geleverd, is nu het sterkste schip van de Engelsche vloot en van alle vloten. Het heeft een waterverplaatsing van 27,500 ton, loopt 22'/2 mijl, is gewapend met veer tien vuurmonden van 80 c.M., die alle tegelijk naar bakboord of stuurboord kunnen schieten, twintig vuurmonden van 15 c.M., tien van 7% c.M. en vier drieponders, alsmede drie torpedo- buizen. De stukken van 30 en veertien van die van 15 c.M. staan in pant- sertorensde stukken van 30 c.M. zijn beschermd door een pantsering van 23 c.M., die van 15 c.M. met een pantsering van 15 c.M. Vier stukken van 30 c.M. en zes van 15 c.M. kun nen tegelijk vooruit, en evenveel tege lijk achteruit schieten. De pantsergor- del van het schip is in het midden 23 c.M. dik, uitloopende in een dikte van 15 en 10 c.M. aan de uiterste einden. Er is ruimte voor 3000 ton steenkool en 700 ton oliemet 22 stoomketels worden 35,000 P.K. ont wikkeld. Het schip heeft bijna 36 mil lioen gulden gekost. (N. R. Ct.) en aanvallen met de bajonet, die hun terugtocht tengevolge hadden. Intusschen schijnt ook dit gevecht bij Dinant geen verband te houden met een werkelijk algemeenen aanval, dat wil zeggen den grooten slag, dien men sedert verscheidene dagen ver wacht en waarvan het terrein reeds nu duidelijk afgebakend lijkt. Men verwondert et zich hier en daar over, dat, waar de Belgen en hun bondgenooten al hun stellingen hebben in genomen, deze zich niet haasten den grooten klap te geven, maar dan ver geet men dat elk uur ons voordeel brengt doch den vijand verzwakt. Het feit dat het Duitsche plan alleen gelukken kon door een bliksemsnelle uitvoering, doet dit plan alle praktische waarde verliezen, nu de Duitsche macht verplicht is werkeloos voor Luik 1) te blijven liggen. De- Duitschers dach ten België in twee dagen door te kun nen trekken en den derden dag op de Fransche grenzen te ptaan. Wij zijn veertien dagen verder (en de vijande lijke troepen zijn er zoè verre van hun opmarsch te kunnen •doortzetten, dat hun hoofdmacht defensieve stellingen moet bewaren. Dit is het zekere resul taat van de afgeloopen dagen, een resultaat van groot gewicht voor den verderen loop der gebeurtenissen. 1) De Redactie vajj de N. R. Ct. toekent hierbij aan dat’ze meent veilig te kunnen aannemen, dat alle forten van Luik thans in de macht der Duit- schers zijn, de uitdrukking „voor” Luik is dus niet meer juist. In hoe verre de Indépendance die op dit punt, naar ons voorkomt, mistast, voor het overige werkelijk met de plannen van den Duitschen generalen staf op de hoogte is, waagt de Red. niet tb be oordeel en. welk land wij plechtig beloofd hebben te zullen verdedigen, is aangevallen, terwijl in Frankrijk, door denzelfden machtigen vijand, een inval is gedaan. Ik heb een onbegrensd vertrouwen in u, mijn soldaten. Plicht is uw wacht woord en ik weet, dat gij uw plicht op edele wijze zult betrachten. Ik zal van oogenblik tot oogenblik met de diepste aandacht volgen en met gretige voldoening uw dagelijkschen voort gang gadeslaan. Uw welzijn zal nim mer uit mijn gedachten gaan. Ik bid tot God, dat Hij u zegenen en be hoeden moge, en u als overwinnaars moge terugvoeren. Lord Kitchener’s legerorder. LONDEN, 18 Aug. (Reuters spec, dienst (Hbld.)). De volgende instructies zijn door lord Kitchener gegeven aan iederen soldaat van het expeditie-leget in actie ven dienst„Gij hebt order gekregen u naar het buitenland te be geven als soldaat des konings om de Fransche makkers te helpen tegen den inval van den gemeenschappelijken vijand. Gij hebt een taak te volbrengen, die al uw moed, energie en geduld zal vergen. Bedenkt dat de eer van het Britsche leger afhangt van uw gedrag. Het zal uw plicht zijn niet alleen een voorbeeld te geven van discipline en kalmte in het vuur, maar ode om u zoo vriéndelijk mogelijk te betoenen jegens degenen, die gij helpt in hun strijd. De operaties, waaraan gij zult deelnemen, zullen grootendeels plaats hebben in een bevriend land. Gij kunt aan uw eigen land geen beter dienst bewijzen dan door u in Frankrijk en België te toonen in den waren aard van een Britsch soldaat, altijd beleefd, bedaard en vriendelijk te zijn en nooit mede te werken tot beschadiging of vernieling van eigendom. Beschouwt plundering steeds als iets oneervols, dan kunt gij er zeker van zijn goed te worden ontvangen en vertrouwen te zullen genieten. Door uw gedrag moet gij u die goede ontvangst en dat vertrouwen waardig maken. Uwen plicht kunt gij slechts doen, wanneer uw gezondheid niets te wen- schen overlaat. Onthoudt u dus steeds, van buitensporigheden. Gij zult dik wijls in verzoeking komen wat wijn en vrouwen betreft. Aan beide ver zoekingen moet gij weerstand bieden, de vrouwen uiterst beleefd behandelen, maar elke intimiteit vermijden. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. I Abonnementen worden I Markt 31bij onze Agenten fc—- i.i i.—1.1111 De Duitschers in Noord-België. In ons nummer van gisteren namen wij hei bericht op dat de Duitschers het kamp Tan Beverloo bij Hechtel (c.a. 15 K .M. nan onze grens) bij verrassing hebben ge- 1 Bomen. Dit bericht bevestigd in de eerste plaats dat de Duitschers zich in het Noorden van de Belgische Kempen ophouden, zoo- als reeds vermoed werd. Doch in de tweede plaats geeft het een aanwijzing aangaande de bedoelingen van de Duitschers op dit oogenblik. Het is duidelijk dat de Duitsche troe penmacht, die over Visé onophoudelijk wordt aangevuld, door het Noorden van België westwaarts trekt, daarbij deze streken van vijanden schoon vegende. Deze beweging schijnt voor een deel gericht te zijn tegen Antwerpen, hetzij om deze stelling te belegeren, hetzij om hier alleen een legerafdeeling achter te la ten, die de hoofdmaeht van het Duitsche leger tegen een mogelijke uitval uit Antwer- pen moet beveiligen. Die hoofdmaeht zal dan naar hot Zuiden opmarcheeren en na Brus- «el te hebben bezet (wat weinig moeite zal kosten) voortrukken naar de Fransche noordgrens. I Waar dus oorspronkelijk de bedoeling tan Duitschland geweest zal zijn, langs de Maas en de Maine tegen Frankrijk op te trekken, is het nu, door den dapperen tegenstand van het Belgische leger, ge- noodzaakt den omweg door het uiterste ■Noorden van België te nemen om daar ^Berst het terrein vrij te maken. Hiermede is dus kostbare tijd gewon- nen, die de Russische mobilisatie ten goede komt, terwijl ook het Duitsche le- ger nu verder naar het Westen wordt verplaatst dan met het oog op den aan- voer van Engelsche en Fransche troepen wen schel ijk is. De toestand in Brussel. Een zekere neerslachtigheid, aldus wordt I uit do Belgische hoofdstad aan het Ilbld. I gemeld, heeft in Brussel geheerscht. Zij vindt haar aanleiding in hét bericht, dat de toegangen tot de hoofdstad overal door loopgraven en andere middelen, benevens sterke afdeclingen burgerwacht, zijn ver sperd geworden, ten einde na een gevecht mogelijk dolende cavalerie af te weren. Het feit ook, dat reeds drie ministers mot de Koningin on de Prinsen Brussel heb ben verlaten voor het zoogenaamde „reduit national” te Antwerpen, heeft het zijne tot de heerschende neerslachtigheid bijgedragen. Doch uit dit feit kan alleen i worden afgeleid, dat een groote slag on vermijdelijk op til is, welks gevolgen de Regeering zich bij voorbaat heeft te ont trekken. Dé Vingtième Siècle meldt, dat de Duit schers Dinsdag opnieuw getracht hebben de Maasbrug bij Heex (5 K.M. ten Meer den van Dinant) over te trekken, doch dat de Fransche batterijen groote ver woestingen in de Duitsche gelederen heb ben aangericht. Het kanonvuur werd ook aan den kant van Dinant geopend, waar bij de bewoners van de spoorwegwijk hun huizen moesten ontruimen. GEN. DE WORTELS. I OF VET. I HOOFDHUID. I COIFFEUR. en/Dremhé’OTciysel ea I ■■■■X, BnMk. I Nu, baron, hoe staat het? ge mij het bewuste testament? Helaas, alleen het origineel, dier bare Minona, antwoordde de baron, ter wijl hij zijn best deed om een terneerge slagen gezicht te zetten. Wat? Is het dus niet mogelijk ge weest...... De baron trok intusschen een geschrift uit zijn borstzak en ontvouwde het. Het is het handschrift van een ster venden grijsaard, zeide hij, en de man, in wiens bekwaamheid ik vertrou wen stelde en die werkelijk een meester in de kunst is, verklaarde mij, dat het onmogelijk was, het handschrift zoo’n halfvctstijfde hand getrouw i maken. De schoone vrouw fronste het hoofd, terwijl ze een blik op het wierp. O, dat is verschrikkelijk! zei En gisteren waart ge zoo vol vertrou wen op een goeden uitslag. - Herkent u het origineell Herinnert ge u goed het schrift van den graaf. Wel zeker! antwoordde Minona, nog altijd op het papier starende. Maar lees dan toch, wat er staat. Wel... dat is... Dat is het vervalschte testament, dat tot eenige erfgename benoemt. Maar dat is niet mogelijk; ik er op gezworen hebben en toch. Waar is het echte testament? Het echte stuk bestaat niet meer! Hoe? Bestaat het niet meer? De inval der Duitschers in België. BRUSSEL, 18 Augustus. (Part. O.) (N. R. Ct.) De Indépendance geeft van den toestand de volgende samenvatting die wellicht een vingerwijzing kan zijn voor wat komen moet. De gevechten die in de laatste dagen hebben plaats gevonden, zijn op zich zelf staande ontmoetingen met min of meer belangrijke vooruitgeschoven Duitsche afdeclingen. Deze afdeelin- gen waren in verbinding met de hoofd macht der vijandelijke ruiterij. Zij dwalen hier en daar rond, zoeken op ons geheel© front het terrein te ver kennen en zich op de hoogte te stellen van onze middelen van verdediging achter onze voorpostenlijn. Van groot belang zijn deze bewegingen niet, daar elke tegenaanval ze verijdelt. Dit is gebeurd met een Duitsche cavalerie- afdeeling die Zondag in Zuidoostelijk Brabant werd verstrooid. Het gevecht bij Dinant, waar de Franschen de Duitsche aanvallers krachtig terug wierpen was veel ernstiger en van denzelfden aard ais de overwinning, die de Belgen Donderdag bij Haaien en Diest behaalden. Van de hoogten afkomend, beproef den de Duitschers, die uit het Oosten van Luxemburg waren opgetrokken, een onverwachten aanval. Nadat de Fransche machinegeweren het terrein hadden schoongeveegd, werden de door de Duitschers bezette stellingen inge nomen door charges met de kavalerie

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1