SMITS, I ‘R i tarw" 1 VOOR REEN. I I f s I De Oorlog. r behalve Zon en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. Kennisgeving. ken. 1 FEUILLETON 4 □sro-A- ura, ih.and.el. [8. Gouda. Woensdag 26 Augustus 1914.33e Jaargang. XTievL-ws- en voor Gr-oixd.eu ezx OzxxstrelcexL., Verschijnt dagelijks Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. KENNISGEVING. :dig per- ge- LDERS er 'houding. di be- werpen o.a.: I ti 68 26) stond vinden En op het be- onhekende moeiïngen is (Wordt vervolgd) kwam nkman Zn.. Goud*. de tegen- nke hoe- re Cacao ledlngs- en niet te voedingswaarde n Medailles. avond voor later nog is er de ver re bij OP een politieagent in de gevangenis. icht 1879.) narei politie Bouw- en Woning- Armenzorg. Onder- ssie. renwq geregeld tijdig aogen ontvangen van incerten, vermakelgk' deze dan in onaa Idea. worden gevoerd in den juisten t een schadelijk gedierte, dat moet worden uit- vijand, recht- vrede mogelijk is. Uit militaire over als wij be- XIII. van dien dag het hoofd der geheime GOIINIIE COURANT. werke- ii rus- over Het ligt voor de hand, dat in de eerstvolgende dagen bet valsche testament aan de rechtbank zal overgelegd wor den. PRIJS DER AD VER T E N TI N: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer«0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels 10.35 bij vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belang hebbenden, dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz. te Utrecht op den 24sten Augustus 1914 executoir zyn verklaard de Kohieren Nos. 2 en 3 der Bedrijfs belasting dienst 1914/1915. Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvan ger, dat ieder, die daarop voorkomt, ver- plicht is zynen aanslag op den bij de Wet 'bepaalden voet te voldoen en dat heden in gaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend. Gouda, don 26 Augustus 1914. De Burgemeester voornoemd, R. L. MARTENS. De BURGEMEESTER van GOUDA brengt ter kennis van de ingezetenen dat Hare Majesteit de Koningin den wensch heeft te kennen gegeven, dat, met het oog op de ernstige tijds omstandigheden, Hoogstderzelver ver- jaardig op 31 Augustus niet feestelijk zal worden herdacht. Hij verzoekt derhalve den ingezete nen zich op bedoelden dag van alle feestbetoon, waaronder het uitstéken van vlaggen mede wordt verstaan, te L onthouden. f Gouda, den 26 Augustus 1914. De Burgemeester van Gouda, R. L. MARTENS. gebruiken Mt te. VORTELS. I VET. OFDHUJT). I neut. ÏÏth^’ QraryMl l Kort Overzicht De groote slag, welke in het zuiden van Belgis wordt geleverd, duurt voort. De berichten welke vandaar zijn ingekomen melden dat de Duitsche legermacht tegen over zich had een leger bestaande uit 400.000 Franschen en 40.000 Engelschen. Traden de Franschen en Engelschen aan vankelijk aanvallend op, waardoor do Duitsche garde bij een stormloop ontzet- tonde verliezen werden toegebracht, de verliezen aan Fransche en Engelsche zij den toegebracht waren eveneens zoo aan zienlijk dat terugtrekken noodzakelijk werd. Volgens Fransche berichten namen aan dit gevecht 700.000 tot 800.000 Duitschers deel. Door deze groote overmacht ge lukte het een gedeelte der Duitsche troe pen dan ook door te breken over het niet beschermde deel der Fransche grens borgd zou zijn, indien Engeland zich maar onzijdig wilde houden. Hoe voorbarig het op het oogenblik ook moge schijnen, wegens den verbitter den strijd, toch is de hoop op over eenstemming met Frankrijk in de toekomst aan Duitsche zijde algemeen. Lord Kitchener heeft gisteren in het Engelsche Lagerhuis een algemeene verklaring over den toestand afgelegd, waarin hij o.a. zeide „Niemand kan voorspellen, hoe lang deze oorlog zal duren, maar wy zullen dat kalm afwachten. (Toejuichingen). De worsteling zal veel van de natuur lijke bronnen van het keizerrijk vergen, en ons volk groote offers opleggen, maar dezen zullen gewillig gedragen worden, ter onzer eere en tot handha ving van onze positie in de wereld. Ook de kolonies dragen het hunne tot deze offers bij. Het Engelsche expeditie-leger heeft stelling genomen aan de Noord-Wes- telijke grens van Frankrijk en is voorwaarts gerukt. Onze troepen zijn reeds gedurende 30 uren in contact geweest met een veel grootere Duitsche troepenmacht. Gedurende dien tijd hebben zij de traditie van den Britschen soldaat gehandhaafd en zich door de grootste dapperheid onderscheiden. De operaties, welke zij geroepen waren ten uitvoer te brengen, liehooren tot die gene, welke do grootste standvastigheid van den soldaat eischen, benevens kwaamheid In hunne aanvoerders. Ik heb den opperbevelhebber geseind, de troepen wegens hun prachtig werk ge luk te wenschen. Wij allen zijn trotsch op hen.” Wij weten, hoezeer het Fransche volk prompte hulpverleening op prijs stelt, zooals wij in staat zijn geweest bij het begin van don oorlog te verleenen. Hot is duidelijk, dat niet slechts moreel, maar ook materieel de steun, dien ónze troepen verleenen, factoren van het hoogste mili taire belang moeten zijn bij de beper king van den oinvang en het bepalen van den duur der vijandelijkheden. Als strategische overwegingen het hadden toe gestaan, zou iedereen het gaarne gezien hebben, dat wij ons geschaard hadden naast het dappere Belgische leger in zijn schitterenden strijd tegen een wanhopig groote meerderheid. Dit voorrecht is ons echter niet geschonken. België kent onze sympathie on onze verontwaardiging over de aanslagen, waaraan het ten offer gevallen en het kent ons besluit, om voor te zorgen, dat de door dit land ge brachte offers niet vruchteloos zullen zijn. (Toejuichingen). dat gw over eenstemming met dien Vogel. De schrijver werd in haar woning ontboden en ont ving daar het loon voor zijn werk. Op een telegram van mij heb ik tot ant woord gekregen, dat er nog geen testa ment van den overleden graaf Czerny aan het gerecht is overgelegd, en dat men tot heden te vergeefs naar zijn uiter ste wilsbeschikking heeft gezocht. geheimzinnigen onbekende gevat had; ja, haar zoon, die lanterfant, waar ze zooveel zorg over had. Hoor eens, Karei, zei de oude dame toen hij haar onder de oogen kwam, is hot waar, wat de menschen zoggen Is hot waar, dat je een spion van de politie bent? Op den Karei Nisser J te Weenen, den keizerlijken raads- 1 kantoor wanneer de dienst testament van den graaf té voorschijn komt. Het ochte testament spreekt van een geheim vakje in de schrijftafel, en wil daarvan bij haar verklaring wel ge bruik maken. Handel dus met slim over leg. Het is een zeer gewichtige zending, die ik u opdraag, en als ge die tot oen goed eind brengt, kunt ge op bevordering vast rekenen. Toen Karei Nisser een half uur thuis kwam, vond hij zijn moeder steeds in een toestand van opgewonden zenuwachtigheid, die door zijn komst nog scheen te verergeren. De gebeur tenissen van dezen dag hadden haar zeer nangegrepen. Een politieagent was in haar huis door een misdadiger bewusteloos ge slagen! En die schrijver, dien zij altijd voor oen stil fatsoenlijk mensch gehou den had, stond in betrekking tot schur ken on misdadigersl Wat moest een mensch toch beleven t Veertien dagen ge leden, toen Knablein ziek was, had nog’ soep voor hem gekookt en ze hom boven gebracht. En nu was hij klaarlichten dag door weggebracht en zat En, zooals de buren vertelden, was haar zoon de man, die de misdaad ontdekten den Uit Berlijn wordt thans de meaning naar voren gedrongen dat deze gebeele strijd gaat tegen het Tsarisme. „Die Welt aan Mittag” schrijft „De strijd met Frankrijk moet worden uitgevochten tot het bitterste einde, doch hij moet r- geest. Wij hebben niet te doen met 1r> <1 11 1 - Am. hsma. mvmwJImm geroeid, doch met een eerlijken met wien naderhand een eerlijke, vaardige overwegingen moeten wij Frankrijk winnen, ja, zelfs verpletteren, maar wij het overwonnen hebben, willen het niet vernietigen. Dit volk van schaving liehoudt ook na den oorlog zijn recht op bestaan. Wij,wijzen daarom met beslistheid de plannen af van fantasten, die reeds nu een programma voor de ver brokkeling van geheel Frankrijk opstel len. Neen, vernietigen, willen wij alleen het Tsarisme, doch Frankrijk willen wij behouden. Wij willen den oorlog zoo voe ren en Frankrijk zoo overwinnen, dat het na den vrede mogelijk zal zijn, samen met Frankrijk een Europeesshe bescha- vings gemeen schap te vestigen, evenals Bis marck in 1866 reeds dacht aan een later te sluiten vredesbondgenootschap met Oos- tenrijk-Hongarije. De „Vorwarts”, het orgaan der so- ciaal-democraten, schrijft„Zooals Bismarck in 1866 het overwonnen Oostenrijk een gouden brug gebouwd heeft, waarover het dexi weg van bondgenootschap kon opgaan, moet ook thans de weg tot overeenstemming tusschen de groote, beschaafde natiën openblijven. Wij moeten derhalve het oog gericht houden op een staatkunde, welke niet door veroveringen en ver storingen van de eenheid en de onaf hankelijkheid van andere naties de onzalige vijandschap met de westelijke mogendheden ten eeuwigen dage be stendigt en welke daardoor Rusland zelfs, nadat het een nederlaag heeft geleden weer in de positie zou bren gen van den vreeselijken en ondrage- lijken scheidsrechter van Europa. Voor ons blijft de eenige vyandhet tsarisme. Deze oorlog moet niet ten doel heb ben veroveringen te maken en in plaats van de Engelsch-tsaristische wereldheerschappij een nieuwe te ves tigen, doch op vrijmaking der natiën op hun bevrijding van het Moskovie- tondom^'op vrijheid en onafhankelijk heid voor Polen en Finland, op vrije ontwikkeling ook voor het groote sRussiséhe volk zelf, op verlossing van twqe geschaafde naties uit het onna- tuun^ka bondgenootschap met het tsaristhai barbarendom. Dit was het doel, dat ’t Duitsche volk geestdriftig en offervaardig heeft gemaakt. Dat dit dus de uitkomst moge zijn, daar voor heeft de staatkunde thans te waken. Dat Berlijnsche bladen dergelijke mee- ningen mogen openbaar maken, of schoon de censuur elk woord wikten weegt, bewijst, dat de opvatting der regeering hiervan niet veel kan ver schillen. Men behoeft zich in dit ver band slechts te herinneren, dat de Duitsche regeering in haar onderhan- delingen met Engeland steeds heeft herhaald, dat de onaantastbaarheid van Frankrijk’s grondgebied gewaar- rapport gelezen, mijn- t»;. in.Tuiii ^'*j den jonkman de hand toestak, en ik wensch o geluk met uw ontdekking, die ons op heeft te PS, Wijdstraat 29 ,N. 7ELD Lira. ING. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 1.25 Idem franco per post.1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad.1.50 Idem franco per post. 1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Vogel met het rijtuig voor zijn woning no. 37 in de Mariahilf»traat en had nog de stoutmoedigheid, den portier te vra gen, bij het paard wacht te houden tot aan zijn terugkomst. Natuurlijk kwam hij niet terug, maar veranderde zich bin nen weinige minuten in den baron Fre deric d’Hoffmann. Zooals u uit mijn rapport wel gezien zal hebben, staat het huis no. 37 in de Mariahilfstraat in verbinding met het huis no. 5 van de Windmolenstraat. De schurk behoefde slechts over een hekje te klimmen om zijn woning in de Wind molenstraat te bereiken. Wij vonden daar op zijn waschtafel nog eenige voorwer pen, die gediend hadden bij zijn verwis seling van gedaante. Wat voor hem van waarde was, had hij haastig bijeengepakt en toen de woning verlaten; hij zal daar waarschijnlijk niet terugkeeren, nu hij weet dat de politie hem vervolgt. Ik houd het er voor, dat hij op het oogenblik Weenen reeds heeft verlaten. Ik heb reeds bevel gegeven tot zijn vervolging, zei de raadsheer nu. Uit de bekentenis van Knablein blijkt, gravin Czerny gehandeld heeft in Lord Kitchener wees er op, dat do lan den van algemcenen dienstplicht bijna hun gehoele mannelijke bevolking in het vuur hadden gezonden, terwijl Engeland, met zijn lagersysteem, niet aldus had gedaan en nog kon rekenen op groote reserves, zqowel uit het moederland als uit de ko loniën. Terwijl de dominions machtige tro<>- penafdoelingen zonden, gaf het territoriale leger van dit land trouw gehoor aan den ernstigon oproep van don plicht. Meer dan 70 bataljons hadden zich als vrijwil liger voor dim overzeoschon dienst aan geroeid. Een tweede leger van 100.000 man was feitelijk reeds zoo good als gevormd, en daarachter staan do speciale en nationale reserves. Torwijl de maximale logerstorkte dor vijandelijke landen thans oen aanhoudende vermindering ondergaat, zal Engeland zijn versterkingen In gereedheid brengen, die voortdurend en in toenemende mate naar het vasteland zullen afvloeien, totdat het Britsche veldleger in aantal en kwaliteit de macht on de verantwoordelijkheid van het keizerrijk niet onwaardig zouden zijn. Toejuichingen). Indian de oorlog lang mocht duren en meerdere offers van de goheole natie ge vergd zouden worden, dan vertrouwde hij, dat dezo offers niet zouden worden geweigerd. (T o o j u 1 c h I n g o n). De Duitschers in België. OSTENDE, 24 Aug. (Hbld.) Ik heb zooeven een onderhoud gehad met een vluchteling uit Charleroi, dio getuige was voor een doel van den ijaelijken slag, die sinds Zaterdagmorgen woedt in Zuid-Belgiö. Het deel van do Duit schers, die over alle wegen ten Oosten en Westen -van Brussel toestroomden is den overtocht over de Sambro te forceeren, op zooveel mogeliiko pun ten, met het oogmerk Frankrijk binnen te dringen, vermoedelijk langs het front van Valenciennes en L^beuges. Mijn zegsman verklaart dat gedu rende de afgeloopen week Fransche cavalerie, dragonders, chasseurs, d’Afri- que over een aanzienlijken afstand voorwaarts trokken. Na een gevecht bezetten zij Gemblaux. Daar zij echter niet voldoende ondersteund worden door infanterie, moesten zij voor do Duitschers, die met een sterke leger macht optrokken, terugtrekken naar Charleroi. De Duitschers kwamen voor Char leroi aan langs de wegen van Jemappe en Fleurt», tegen 8 uur Zaterdagoch tend. De Franschen hadden machine geweren opgesteld in den toegang tot een viaduct, dat Jemappe beheerscht Helaas, de uitslag vkn mijn Ij slechts twijfelachtig, mijn teer; de hoofdpersoon, die de aanlegger v*n het plan schijnt en die het oor spronkelijke testament nog in handen heeft, ontsnapt. Heeft men dan niets in zijne woning gevonden? Neen, niets! Om half tien Het echte testament, dat in handen is van dien schurk, heeft voor ons na tuurlijk de grootste waarde. Gelukkig herinnert de schrijver zich nog nauw keurig alle bepalingen en Zijn bekente nis is voor ons van groot nut. Vóór alle andere dingen hebben wij ophelde ring noodig omtrent één punt. De graaf heeft al zijn goederen nagelaten aan een persoon, waarvan de schrijver Knablein den naani niet kan opgeven. Nadere aanduidingen van dien persoon moeten te vinden zijn in oen acte, welke in een ge heim vakje van de schrijftafel verborgen is. Heeft men die acte gevonden en reeds vernietigd, of bestaat ze nog? Hot laatste is echter ook mogelijk. Maar in elk ge val mag men aannemen, dat degene, die de bedoelde acte uit zijn geheime berg plaats te voorschijn gehaald heeft, ook kennis heeft genomen van den inhoud en ons inlichtingen kan verschaffen. Onze taak is het nu, dit geheim te leeren ken nen; geweld kan ons daarbij niet hel pen. Ik draag dit aan u op, mijnheer Nisser! Vertrek nog hedenavond naar het kasteel Windeck. Gisteravond heeft gravin haar woning hier ter stede laten; waarschijnlijk is zij dus reeds op kasteel aangekomen, om haar aanspraken op de erfenis te laten gelden. Zij zal wel een verklaring weten te vin dep voor de vreemde omstandigheid, dat eerst nu het I heer Staling, die hem op zijn I j Ontving op oen uur, wanneer de f gewoonlijk reeds is afgeloopen. De raadsheer stond aan een lessenaar en rangschikte eenige processtukken, toen de jonkman binnentrad. Ik heb uw rapport gelezen, heer Nisser, zeide hij, terwijl hij - i*. - het spoor van een zware misdaad 1 gebracht. Blijkbaar hebben we hier doen met de vervalsching van een testa- inent, waarbij millioenen op het spel ■taan. Omtrent positieve mededeelingen worden gedaan. Wol blijken de Franschen niet in te zijn geslaagd voortwaarts te rukken, door de zeer groote Duitsche legermacht, die ook daar is samengetrok- ken. Tot een Inlegering van Antwerpen schijnt tot heden niet te zijn overgegaan. De Belgen vonden althans nog gelegen heid do Duitschers in het Noorden van België, waar zij zich ophouden, te besto ken. Intusschen blijken de Duitschers Ant werpen tot wel dicht te naderen. Zij ver toonden zich bij Mechelen, welke onbe schermde stad, de zooveel kunstschatten bezit, zij hebben gebombardeerd. De nach telijke tocht van de l^pppelin boven Ant werpen, die door het1 uitwerpen van bom men dood en verwoesting aanrichtte doet den toestand wel ernstig inzien. De Duitschers hebben thans ook Namen in bezit genomen. Vijf van de negen for ten vielen hun in handen, de vier andere zijn wellicht nu ook gevallen. Tegen het bommenwerpen is door de Belgen protest aangeteekend als in strijd met de Conventie van Genftve. De Russen schrijden in Oost-Pruisen ge regeld voorwaarts en zullen weldra de grens van West-Pruisen hebben bereikt. De Duitschers worden door hunne over- machtige legers teruggeworpen. En nog steeds rukken nieuwe Russische troepen aan. Aan de Oostenrijksch-Russische grenzen hebben de Oostenrijksche troepen val in Polen gedaan. De Russen werpen de Oostenrijksche troepen aanhoudend te rug. Zo kunnen wel gelijk hebben, ant woordde hij. Ja, wat zij een spion van de politie noemen, dat ben ik werkelijk. Zoo! Dus de voorname hoor, bij wien je in dienst heette zijn Was de keizerlijke politie. Schaam je! riep de oude dame uit. - Je hadt waarlijk wel een ander vak kunnen kiezen. Zoo, moeder meent u dat lijk? Wie zorgt er dan voor,, dat tig in uw huls slaapt? Wie waakt uw geld en over uw spaarbankboekje, dat in de linnenkast ligt? Dat doet de politie. En als 's nachts een dief bij u in breekt? Roept u dan niet allereerst om de politie? Maar u spreekt alsi^de onver standige menschen, die de /#RHd lastig en indringend vindi'H^'Mv^c -rjer liefst nooit mee te doen Ik geef toe, dat de politie jWiW ken heeft, maar het is toch >ónvi.Whn- dlg, mot zooveel minachting te ''spreken over de ambtenaren, die voor de rust en veiligheid der burgers zorgen. Menig maal lag u rustig te slapen, als ik nachts mijn ambtsplicht vervulde denk maar niet, dat het zoo gcmakkelijk omspringen Is met een onverschilligen kerel, die zich verdedigt, als hij onsclm- delijk wordt gemaakt. bij Tourcoing en Roubain. De Fransche en Engelsche troepen trokken zich terug in de versterkte linie op Fransch bied. Dezen terugslag der Franschen en En- golschen moge wellicht niet als een neder laag gelden, de moreelc invloed van dit terugwerpen zal toch op de Franschen niet gering zijn. Op het verdere gedeelte van het ge- vechtsfront, meer oostelijk gelegen, is de strijd nog niet zoover gevorderd dat daar- kunnen

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1