i I s *1 I I De Oorlog. L 13562. Donderdag 27 Augustus 1914. o. behalve Zon- Feestdagen. en Telefoon Interc. 82. 1I I 4 1 ZEefje. I li H I i fe i mond 'tl 53e Jaargang. KjTïeiX'ws- ezx .2^ci^ertezxtïeTDlsi.cL voor G-oirucLa, exx OaacxstxeHsezx- Verschijnt dagelijks B a FEUILLETON f Telefoon Interc. 82. I liMji aan de Burgerscholen. Burgemeester en wethou- I PERS van GOUDA, brengen ter alge- I «eene kennis Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. I B'- troo- trzorgs- 1 I het zor- heduidt Wat Met groote voor Voor twee, drie XIV. Ja, maar waar ant- oogen- Wordt vervolgd P. Geloof je. dat je moeder zoo’n bab- rust- haar trou- ia Ik moet moet van Wllken. ataat echt- nadat en ANTWERPEN, 26 Aug. Haden- nacht poogde wederom een Zeppelin luchtschip boven Antwerpen te komen, maar maatregelen Was het genoodzaakt terug te keeren. MECHELEN, 26 AuA Gisteren heb ben den geheelen dag gevechten plaats gehad, waarbij de Duitschers met grobte hoofd* maar niet haar zoon zoo laat in H verscheen, «enlijk achting De Serviërs maakten 75 kanonnen buit. Van Russische zijde. Het Russische gezantschap te ’s Graven- hage heeft de volgende inlichtingen ont vangen omtrent de krijgsverrichtingen van het Russische leger: De versterkte linie van de Angnrepp- rlvicr (in O.-Pruisen) is zonder tegenstand door Russische troepen .bezet Deze zijn Ingatcrburg en Angerburg binnenge rukt, terwijl de vijand in wanorde terug- De Duitsche opmanoh. Namen en Longwy gevallen. BERLIJN, 26 Aug. Bij Namen zijn alle forten gevallen. Na korten tegenstand is ook Longwy genomen. De boven-Elzas is op eenige onbe duidende deelen na ton westen van Colmar, door de Franschen ontruimd. Do Oostenrijken» teruggeslagon. NISJ, 26 Aug. (Servische bron.) Aan het gevecht bij het Ther-gebergte bij de Drina namen 300.000 Oosten rijkers deel. Dit leger werd door de Serviërs verslagen 15.000 man wer den gedood, 30.000 gewond on 15.000 krijgsgevangenen gemaakt. GOUDSCHË COURAWT OSTENDE, 26 Aug. Waarschijnlijk zullen de Engelschen binnenkort hier manschappen ontschepen. In Oost- en West-Vlaanderen ma ken de Belgische gendarmen jaèht op de Uhlanen. Op de zuidelijke grens wordt een verwoede strijd geleverd tusschen de Prins Friedrich von Sacksen—Meiningen f. BERLIJN, 26 Aug. Luitenant-Ge- neraal Prins Eriedrich van Sackson Meiningen is voor Namen gesneuveld. Van Duitsche zijde. De Duitsche Legatie to ’«-Graven- hage publiceert het volgend officieel communiouó Aan telegrammen, gisteravond en hedennacht door do Duitsche legatie ontvangen, wordt het volgende ont leend Het Russische bericht, volgens het welk den 21on drie Duitsche leger korpsen bij Gumbinnen zouden zijn verslagen, is gelogen inderdaad is een Russisch legerkorps don 17on bij Wir- ballen teruggewoipen, on eveneens is den 20en een Russische strijdmacht, die in getalsterkte de meerdere was, met verlies van 8000 man on ver scheidene batterijen verslagen. Do Rus sische vlucht kwam eerst na 50 K.M. tot stilstand. Onze zegevierende troe pen werden tegen nieuwe uit hot Zuid oosten oprukkende Russische strijd krachten in het veld gevoerd. Bij Maubeuge is een Engolscho cava- lerie-brigade teruggeworpon on een Engelscho infanteriedivisie volkomen op de vlucht geslagen en een divisio- staf gevangen genomen. De Oostenrijkers, met ric Duitschers voeling houdende, dringen in Zuid- Polen voortdurend verder binnen aan beide oevers van do Weischel. Do Rus sen worden onder zware verliezen overal teruggeworpon, do Russische opmarech in Boekowina is door do Oostenrykers bloedig teruggeslagon. De opgewondenheid in Polen is stij gende. Russische ambtelijko berichten er kennen de uitbreiding dor cholera in het binnenland. De Keizer heeft het Ijzeren Kruis toegekend aan de zegevierende leger aanvoerders, de Kroonprinsen van Beieren on Pruisen en den hertog van Württemburg. Van heden af is hot rechtstreekse!» sneltreinenverkeor op allo groote tra jecten alsook het vrachtvervoer op de spoorwegen hersteld. hevigen koorts bij mijn regiment tenlg. Vreeselijke verliezen: drie kapiteins, zes luitenants geneuveld, by na allen van mijn bataljon. Hoe ik er kwam, weet ik niet, maar ik sloeg de oogen op in het hospitaal, een katholieke school met Russische Joodsche studen ten als verplegers. De eerste dagen had ik gemeene pijnen en ik gold voor zeer gevaarlijk. Thans gaat het een beetje. Er zijn hier anderen, die nog veel meer moeten lijden, dat houdt je kalm. Een kapiteinsvrouw was hier heen gesneld, om haar dooden man nog te zieneen granaat trof den auto, gisteren is ze begraven. Ik bezit niets meermijn bagage gestolen, mijn ransel voor de* bestorming verloren. Wat ik aan mijn lijf had, was door bloed zoo bedorven, dat het verbrand moest worden. Een lief oud moedertje wascht en verstelt myn uniform. PARIJS, 26 Aug. Bij de gevechten aan de Fransch-Belgisohe grens is prins Adalbert, een oom van Keizer Wilhelm, gesneuveld. belkou» is? Je moest je schamen. Gcon inensch zal het van mij hooren, ook Eefjo niet. Wie is er bij Eefje? vroeg Karei. Jk hoor stemmen in de woonkamer. Er is bezoek. Die aardige jonge heer is bij haar, waarvan ik je verteld heb, dat hij ons gered heeft. Die Imuwmeester? Ja, zoo iets is hij. Een braaf mensch, dat ziet men dadelijk; hij meent het bepaald oprecht met Eefje. Nu, als hot tot een huwelijk komt, zal het mij ge noegen doen. Zoo? Denkt u dadelijk aan wen? Zoo zijn jelui, vrouwen. Het de vraag, of hij er aan denkt. 1 eens kennis met hem maken; Ik afscheid nemen van Eefje. Afscheid nemen als notaris Wilken was aangediend, reeds op den drempel der kamer verschijnen. Hij was een lange man, gekleed In een grijze overjas, zijn cylinderhood hield hij in de rechterhand, zijn kortgesneden haar stond steil in do hoogte, ‘de punten van zijn donkere knevels waren netjes opge draaid; ook droog hij oen lorgnet met donkere glazen. De notaris trok zijn overjas uit, reikte een des PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 1.25 Mem franco per post.1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad1.50 Mem franco per post1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. De Duitschers in België. De bestorming van Luik. j Een officier, die bij de bestorming Tan Luik zwaar gewond werd, geeft in de Weserzeitung een pakkende be- •chrijving van dezen ontzettenden militairen arbeid. Onze tocht ging in 27 uur in triomf naar de Belgische grenzen. Stroomende kregen. Marsch door de Ardennen. De Morpeu als uitgestorven, ’s nachts he ilboten en gealarmeerdgeen rust. Om 5 uur 's morgens (6 Aug.) marsch door het Ourthe-dal, langzaam, overal ^hindernissen. Boomen gekapt, rotsen /gesprongen, eindelijk over resten van burgers en straten een vreeselijke marsch. ’s Middags kwartier inComblin au Pont (zuidelijk van Luik), de huizen g anel geopend, complimenten, geen «troo, geen eten. Bij het station ont dek ik een herberg: boonen, wijn, ichitterend. Nu zou rust volgen. Maar De negorij zag er erg ongezellig uit, tusschen hooge, steile rotsen en M) K Het had dezen morgen bost kunnen gc- ^uren, dat die kerel mij tegen den grond IS>i*gen had, zooals hij het dien politie- Wrnt deed; dan kon u op dit oogenblik I •*in bebloede hoofd telken» van nieuwe bj*afilag'‘n voorzien. Noem mij gerust een I «pion van de politie, ik zelf ben er Iprotech op, dat ik nuttig werkzaam ben k.Toor mijne medeburger», al zien zij niet, wij voor hun rust en veiliheid Franschen en Duitschers. De strijd om Luik- Naar uit Luik aan een der Duitsche bladen wordt gemeld, zijn kardinaal Jans sen on vijftien priesters al» gijzelaar» In handen der Duitschers. In aanplakblljet- voor ons de gesprongen brug over de Ourthe. Om 7 uur ’s avonds alarm. Een kapitein komt aangehold„Be storm LuikÓnmogelijk, de menschen kunnen niet meer, de forten zijn 35 K.M. verwijderd. Reeds na 30 minuten ontvangen we vuur. Revolver voor den dag en vooruit. Drie kerels vluch ten. „Levez les mains”. Krijgsraad. Verder. Het wemelt van allerlei soort troepen. Vreeselijke regen, onweer, pik donker. Steeds verder. Do menschen vallen, zij blijven liggen, bij hoopen. Om 12 uur maneschijn, beter weer, granatendonder. Plotseling komt de tijding„onze bagage is overvallen, de compagnie terug, het dorp af gebrand, de inwoners neergeschoten. Franc- tireurs-afgrijselijkheden. Wij stormen intusschen verder, tot dichtbij Luik. Wij gaan achter een bosch. Vier regi menten, de ransel af, de ijzeren porties voor den dag. Laatste vermaning. Aan treden voor de bestorming. Granaten fluiten doch zonder doel. Een holle weg; onze artillerie zit hulpeloos tot aan den buik in den modder en kan niet vooruitwij er voorbijgeen marsch. Galop. Plotseling een wilde kogelregen naast ons, wij worden door eigen volk beschoten. Het lukt, dit kenbaar te maken. Dan direct in de vuurlinie der forten. Een woest ge schreeuw het parool is Wörth. Vriend en. vijand niet te onderscheidenik lig voor een boom en prikkeldraad versperring. Granaten ontploffen over al, hellelawijt, geweervuur, dat de lucht er heet van wordt. Eenige schreden voor ons betere dekking. Ik stoot lui tenant G. aan „Vooruitgaan Geen antwoord dood I De kapitein springt op in de borst getroffen, valt achterover. Ik, de arm omhoog com-, pagnie hoort naar mijn commando ik spring er op af, vreeselijke slag, vlug drie pas achteruit, waanzinnige pijn, granaat in de linkerzij. Een officier voor mij, roept nog zijn naam, geeft mij de hand en dood. Voor mij een vaandel, de drager is dood ik wil er heen kruipen, doch ontvang twee scho ten in den rechter en een in den linker arm. Ik bijt van pijn in den grond een gewond officier naast mij roept om versterking, maar alles gaat naar links weg. Eenige schreden voor ons de Belgische loopgraven. Trots den kogelregen overkomt mij verder niets. Bijna 12 uur lag ik daar, intusschen door een arts verbonden, kan nog niet vervoerd worden, ’s Middags door manschappen weggedragen, kom met dat Het liednidt, dat ik op rel» ga. Ga je op reis? Waaneer? Dezen avond nog. Voor twee, drie dagen. Wil u het noodige voor mij la- pakken? Ja, maar waar fa de rei» heen? Je hebt mo daar nog niet» van gezegd. Ik weet het zelf pa» over ’n half uur; ’t is voor zaken, moeder. Pak maar een overhemd en mijn zwart costuum in wat mij de ror mijnheer Ix'gon zij, maar als aangelegenheid, die u tot mij voort, In verhand met het testament van wijlen mijn genoot... die aan den huisknecht toe, maakte eerbiedige buiging voor de vrouw huize» en zeide: De aangelegenheid, waarvoor Ik gaarne met u wilde spreken, mevrouw, betreft hot testament van den overleden graaf. Vreemd I Die stom had zo meer ge hoord! De man, die voor haar Mond, wa» haar vreemd, maar die atom had ze in don laatsten tijd meer gehoord. Zij gaf den knecht oen toeken om zich te verwijderen. Hor* ia uw ntam? vroeg «r, i zij haar gast een stoel aangeboden zelf op de sofa plaats genomen had. Dr. Georg Wllken, notaris, Teinfalt- Mraat no. 3 to Woenen, luidde hot woord. Ik weet niet, w uw bezoek verschaft, oogen en open juffrouw Nisser’s blikken op i. die haar thans in een geheel ander Wel, wel, ik krijg o voor je, verzekerde zij. Maar hen je zelf niet de oorzaak, dat p je altijd voor een leeglooper heb ge- kouden? Waarom heb je me dan niet •*wgd, dat je een betrekking hij de po pe hebt? I Om het aan do heele wereld bekend h maken, jawel? Het spijt me genoeg, u het nu door deze geschiedenis ver steen heeft want nu kan ik or 'op penen, dat morgen de heele buurt het overhemd on mijn zwart costuum in den kleinen koffer. Ik ga eenige blikken naar Erfje. Karei opende de deur van de aangren zende kamer, terwijl zijn moeder hoofd schuddende heenging, zij kon begrijpen, waarom 1.- den avond nog op reis moest. Toen Karei binnentred, zouden de jon gelui juist afscheid nemen. Eefje trok haastig haar hand terug uit die van den jonkman; zij kleurde, maar behoerschtc zich toch en stelde de hoeren aan elkaar voor, Het spijt mij zeer, sprak Thnmfels, dat ik kennis met u maak op oogenblik, dat Ik wegens het late uur be hoor te vertrekken. De spijt is geheel aan mijn zijde, antwoordde Karei, met eene koelheid, die aan Eefje’» aandacht niet ontsnapte. Ik kom slecht» een oogenblik, hij, zich tot Eefje wendende. scheld te nemen, reis. Wat? Ga je op reis? Slechts voor twee of drie dagen. Nn het ga je goedtot weerziens, zusje- lief Hij drukte Eefje do hand, l>oog den heer Thurnfels en ging heen. te genieten, en om vijf uur dineerde zij. Daarna liet zij in de salon de lamp aan steken en liegon de couranten in te zien, die gedurende baar afwezigheid op het kasteel Windeck waren aangekomen. Doch hare gedachten waren niet bij de lectuur. Zij gevoelde zich gelukkig, dat ze ontko men wa» aan een man, die voor haar lastig liegon te worden. I.n toch voelde zij, dat zijn raadgevingen haar op dit oogenblik vij.n veel nut hadden kunnen zijn, bij hetgeen zij doen moest om haar aanspraken uit het valsche testament te doen gelden. Tusschcntaidc stond zij van de sofa op en liep iu gedachten verzonken heen en weer door de kamer; soms richten haar blikken zich dan naar de schrijftafel van den graaf, die zij door de portlère in de aangrenzende kamer zag staan. In die schrijftafel was het geheime vakje, dat een readseiachtigcn Inhoud had. Zij be sloot, dien nacht nog een poging te doen om dat vakje to vindon; als haar dit niet gelakte, zou «ij een meubelmaker raad plegen. Het was avond geworden en ze zou juist gaan zitten om thee te drinken, toon bij haar iemand werd aangemeldoen no taris, dr. Wllken uit Wecnen, die me vrouw do gravin wegens een dringende aangelegenheid wmischte te spreken. Ik ken dien heer niet, zeide zij tot den huisknecht. Vraag eens, over wel ke aangelegen heid hij me wenacht te spre ken. Op dat oogenI»Bk Jtag zij den beer, die De Inneming van Namen. Omtrent den intocht dor Duitsche troe pen in Namen, schrijft een der Duiteche correspondenten, dat noch prikkeldraad, noch barricade, en evenmin het moordda dige geweer- en geschutvuur, de Dult- sche colonnes kon tegenhouden. De offi cieren gingen steeds voorop. De bezetting der stad ijlde in razende vlucht weg. Ki lometers lang was de weg bedekt met ge weren on unit omstokken. Toen de Daitachera Namen binnenruk ten, beschoot hjet zware telegerlngsge- schut de laatste forten, wier bezetting zieli zoor dapper hield. Niemand kan zioh. de uitwerking der 200 K.G. zware gra naten voorstellen. Er zijn forten, die nog slechts een diepen krater vormden; do vele meters dikke cementen gewelven wa ren in stukken gescheurd, en als rots blokken op elkaar gestapeld. Op een plaats vond men 150 Belgische soldaten, met hun generaal, die liever wildon ster ven dan zich overgeven, onder de puin- hoopen begraven. De schoone Min on a had den nacht ge deeltelijk in den spoortrein, gedeeltelijk in een vigelante doorgebrecht. Zij was du» zeer vermoeid, toen zij morgens mot haar kamenier op het kasteel Windeck aankwam. Zij ging onmiddellijk te bed on sliep don geheelon voormiddag. Toen zij op gestaan was en haar toilet had gemaakt, deed zij een rijtoertje om de frissche lucht ten wordt bekend gemaakt, dat deze gij zelaars oogenblikkelijk zullen worden dood geschoten, indien ook maar één schot door een inwoner op de Duitsche pen wordt gelost. In het fort Loucin bevinden zich nog vele gevangen genomen Belgische franc- tirours. De vernieling varf* hot fort Loucin 1» een der meest ontzettende gebeurtenis sen, in de geschiedenis bekend. Een be- ton-blok van den omvang van een groote kamer is in do lucht gevlogen, en toen weer neergestort, de bezetting onder zich Ingravend. Op de forten werd op 12 KM. afstand geschoten door de Duitsche artillerie, waarbij geen schot miste. De Belgische generaal leeman werd be wusteloos* govangtn genomen. 111] liet, nauwlijks weder bijgokomen, oen protocol opstellen, dat hij bewusteloos was ge weest. zeide om af- Ik ga aanstonds op dat het onderwijs aan de 2e Bur- I gerschool voor Jongens (Hoofd de heer Den Hoed) ^n de 2e Burgerschool voor I Meisjes (Hoofd mej. Snoep) zal aan- I tangen op Dinsdag 1 September 1914, I in de daarvoor bestemde gebouwen dat ook het onderwijs aan de 1c Bur- I ferschool voor Jongens (Hoofd de heer I 8lop) en de lo Burgerschool voor Meis- I Jbs (Hoofd de heer Van Cittert) op Dins- 1 September 1914 zal aan vangen en Ifï welinhet gebouw van de le Burgerschool L, roor Meisjes aan de Nieuwe Haven p'(Hoofd de heer Van Cittert), met dien I 1 verstande, dat het onderwijs aan’ de meis- I jes zal gegeven worden des morgens van F 12% uur en aan do jongens des I wMdags van 15 uur; dat echter de teerlingen, die voor het K eerst de Burgerscholen zhllen bezoeken, w orden verwacht op Woensdag 2 Sept. e.k. J Gouda, 27 Augustus 1914. I Burgemeester en Wethouders voorn., R. L. MARTENS. De Secretaris, J. v. HEUSDE. een pen te 1 door de genomen viloi bdzalk MECHELEN, 26 AujX Gisteren heb ben den geheelen dag gevechten plaats (..L.J-u- verliezen zijn teruggeslagon. Deze wer den ook beschoten door «le forten Wael- hem en Willebroek. De Belgen ver meesterden een kanon. Ql PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 ijT By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels Ï0.35 by vooruit- -W betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte.

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1