«GAS. JBHT snhuis. KES VOOR BEN. 3d. E. Alter te Gracht 2Ö9‘ j HAAG, GISTE WAAR- I «GAS De Oorlog. o. 12563. Vrijdag 28 Augustus 1914. 53e Jaargang. i f I FEUILLETON ZEefje. I ihaadel. 18. Gouda- icht 1879.) )OIJ Kz, ERINGERWAARD ig licht hebben? J7eiS. ALTER. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon latere. 82. XTïeix-ws- ezx -^-d-vertezxtie'bleud. voor G-o-clcI©- exx OzxxstrelcexL. Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. Telefoon Interc. 82. t t 11 nau wer- ge- (Wordt vervolgd.) inkman Zn., Goud*f - Uw Imto dom werk verlichte*. ver in 1 tegels, ominb, deer en door M to Sunlight m voerdeeUgste I SLAVERNIJ k wordt te niet unllgfat toet huls en VM in g is dit werk door met het grootste isteloos. f 1.25 1.50 1.50 1.90 ons Jlureau: ot JAQ. KOOIJ Ks. Wieringerwaard, ilast met het instel- den strijd deel te nemen. Of dit juist is, ral dienen te worden afgewacht. 1 ragen Dameskleeding. 1 ele of gedeelten I ten de stad aan huis testament, van den kommissie orz. HG, Vioe-Voort. TENDORST, Pen. vergoed. AAM en ADRBS-. Gracht 269‘ HAAG. Duitsche kruiser in de lucht gevlogen. BERLIJN, 27 Aug. (Officieel.) Do De Duitsche kruiser „Magdeburg” is in de Finsche Golf bij het eiland Odensholm bij mist aan don grond geloopen. Om gevrijwaard te zyn tegen Russische aanvallen werd liesloten den kruiser in de lucht te doen /liegen. Onder vnnndelijk vuur hielp do Duit- scho torpedoboot V 26 om manschap* pen te redden. Gedood worden 17, gewond 21, ver mist 85 man, onder wie do comman dant van de „Magdeburg”. reden om opruimen in dezen m het Brokkenhuls. >ericht aan een der >f per Tol. n°. 178, j zal halen, wat U mevrouw, alle nemen. het Toespraak van Keizer Wilhelm. DORTMUND, 27 Aug. (Wolff.) Vol- geus een bericht van de Dortmundor Tremonia, heeft do Keizer do troepen in het hoofdkwartier tot een parade bijeen laten komen on bij die gelegen heid do volgende toespraak gehouden „Kameraden, ik heb n hier om mij heen verzameld, om mij met u over de heerlijke overwinning te verheugen, die onze kameraden in verscheiden dagen van hevige worsteling hebben bevochten. Troepen uit allo stroken des rijks hebben met onweerstaanbare dapper heid en onwrikbare trouw meogeholpen tot het groote succes. Onder den kroonprins van Beieren hebbon troepen van alle lichtingen van het actieve leger, van de reserve en van de landweer met golijke dap perheid naast elkander gestreden. Deze overwinning hebbon wij in de eerste plaats te danken aan God. Hy zal ons niet verlaten, daar wij opko- GENT, 27 Aug. (Part.) De gewon den,' die tot nu toe te Gent en Brus sel werden verpleegd, zijn naar Duin kerken ovorgebracht, uit vrees voor een aanval der Duitschers. Bouw- en Woning- Armenzorg. Onder- ssie. ten.wij geregeld tijdig Mgen ontvaagen w» moeiten, vermakelflk’ deze dan in on* Man. NAMEN, 27 Aug. (Officieel.) De vierde Belgische legerdivisie van Na men is er in geslaagd het voorge schreven doel te bereiken, zooals de derde divisie Luik ook haar doel be reikt heeft. Na de vijandelyke colonnes te hebben teruggehouden, kon zij zich loswerken langs den sector Maas-Sam- bre en colonnegewijze per brigade wegtrekken langs Marien burg. Deze divisie heeft de Fransche lijnen be reikt en is doorgetrokken in de rich ting van Vervins en Laon, waar zij de noodige rust gaat nemen, alvorens opnieuw haar werkzame dienst te hervatten. De forten om Namen hou den steeds stand. (Zooals inen weet, meldden telegram men uit Duitsche bron dat de forten allen gevallen waren. Red.) De militaire toestand. PARIJS, 27 Aug. (Part. N. R. Ort.) Het te middernacht uitgegeven fcommu- qué luidt: In de Vogezen hebben de Fransche troepen hun aanvallende taktiek hernomen en bij St. Diö den vijand teruggeworpen. Tusschen de Vogezen en Nancy treden de Fran- schen sinds vyf dagen offensief op zij hebbon den Duitschers aanzienlijke verljezen toogebracht. Op een front- breedte van 3 K.M. ten Z.O. van Nancy zijn 2500 gedoode Duitschers gevonden, in de streek van Vitrimont op oen frontbroedto van 4 K.M. 4500. Longwy, dat sedert 3 Augustus werd gebombardeerd, heeft heden,na 24 dagen tegenstand, gecapituleerd. Meer dan de helft van het garnizoen was gedood of gewond. De gouverneur is tot Ridder in het-Legioen van Eer benoemd. Aan de Maas hebben deFranschen de Duitschers krachtig geslagen en een vaandel vermeesterd. De Belgische troepen die Namen hebben verdedigd en het Fransche regiment dat hen heeft gesteund, Reb ben zich bij de Fransche linies in het Noorden gevoegd. Het Engelsche leger, aangevallen door een groote overmacht, is na een schitterenden tegenstand teruggetrok ken. De uitval der Belgische troepen uit Antwerpen houdt verscheidene Duit- scho divisies van de hoofdmacht af. Het nieuwe Fransche Ministerie. PARIJS, Alle Parijsche bladen be groeten met groote warmte en inge nomenheid de nieuwe samenstelling van het ministerie, dat thans mannen van groote parlementaire bekwaam heden omvat. Voornamelijk wordt gewezen op de bijzondere hoedanig heden van Ribot, Briand, Millerand, Delcassó en Sembat. -fc Een Duitsche hulpkruiser in den grond gehoord. LONDEN, 27 Augustus. (N.R.CL) In het Lagerhuis heeft Churchill mede gedeeld, dat de admiraliteit bericht had ontvangen dat de Duitsche hulp kruiser Kaiser Wilhelm der Grosse, groot 14.000 ton en gewapend met tien kanonnen, vermoedelijk van 10.5 O.M., in den grond is geboord door een Engelsche pantserdekkruiser in de nabijheid van(plaatsnaam waar- schnnlijk door censuur geschrapt. Red.). De Kaiser Wilhelm der Grosse PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 BÜ drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels Ï0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. De Duitschers in België. ANTWERPEN, 27 Aug. (Officieel). Het leger van Antwerpen werd ge last de verdedigingswerken der Duit schers achter Mechelen te vernietigen, om de Duitschers te noodzaken een gedeelte van hunne troepen, die in Zuid-Belgiö staan, naar het Noorden te doen oprukken en aldus don Duit- schen tegenover de Fransch-Engelschc legermacht staanden linkervleugel te verzwakken. Dit plan der Belgen is volkomen gelukt, daar het 4e Duitsche legercorps zich verplicht zag van het Zuiden naar Mechelen terug te komen. De 3o Belgische divisie slaagde er in gedurende langen tijd de Duitsche colonnes tegen te houden. Voor Namen is thans een Fransch leger aanwezig. De forten van Namen blijven de Duit schers met succes beschieten. De Ame- rikaansche gezant alhier heeft aan Duitschland een krachtig protest ge zonden tegen het werpen van bommen in Antwerpen door een Zeppelin. ANTWERPEN, 27 Aug. (Part.) Gis teren zijn aan het Zuiderstation voort durend treinen met gewonden aange komen. De stroom vluchtelingen uit Mechelen wordt naar Gent geleid, om dat Antwerpen ze "mot meer bergen kan. eonige gelukkige uren heb doorgebracht. Helaas, bij u ia de herinnering daaraan spoedig vervlogen. En dan moet ik ook zeggen, dat ik ook hier kom wegens een zeker testament, dat In mijne handen is, en dat voor n oen onschatbare waarde heeft. In uwe handen? Ge vergist u, ba ron, en ik begrijp niet, dat Dat dit testament in mijn bezit kan zijn, nadat uw kamenier het zekeren sla penden heer uit den borstzak heeft ge stolen? Toen die heer ’s morgens ont waakte, voelde hij dadelijk In zijn borst zak. Zoodra hij zeker geschrift miste, keek hij in de asch van den haard ontdekte de verkoolde overblijfselen papier. Het i« mogelijk, dat u daar minnebrieven verbrandde, die ik u vroegere dagen geschreven heb; maar het is ook zeer goed mogelijk, dat die over blijfselen afkomstig waren van het af- Uit hetgeen uit Oost-Pruisen wordt meld blijkt dat de Russen thans in gebied der Masurische meren bezet bon de plaatsen Nordenbtirg aan het Nor- denbnrger meer, Rastenburg aan het Do- lienscher Meer, Sonnsburg, Rotliesz en Ihsschofsburg. Het zeer snelle oprukken der Russen in Oost-Pruisen doet veron derstellen dat Duitschland geen voldoende troepenmacht ter plaatse heeft samenge- hracht om de Russen terug te slaan, dat waarschijnlijk de groote macht allereerst is geconcentreerd op het westelijk oor- logsterrein, teneinde daar eerst met de tegenstanders af te reken. Het oponthoud in Belgis komt den Duitschers daarom zeker te stade. Engeland gaat voort met de organisatie van een troepenmacht voor den dienst op het oorlogsterren in Noord-Frankrijk en aanhoudend zullen strijdkrachten naar het vastelandvertrokken. De verklaring van Lord Kitchener in het Lagerhuis wijst er op dat Engeland den strijd zal voihoudon tot het uiterste, desnoods drie jaren. Wat Italië’» houding zal zijn Is thans nog niet duidelijk. In elk geval staat vast dat do mobilisatie daar in gang is, dat overal kampementen van troepen zijn opgosiagen. Of deze troepenmacht dient tot handhaving der neutraliteit, dan wel is opgeroepen voor den oorlog en dan nog wel voor oen oorlog tegen Italië’» eigen bondgenoot Oostenrijk, zooals ver luidde, dient te worden afgewacht. De l>e- richten daarover zijn uiterst tegenstrijdig. Duitsohland’s Afrikaansche bezitting To- goland is door de verbondenen bezet. Wat Japan heeft gedaan, is nog niet bekend. In Tokio moet een zeer krijgszuchtige geest hoerschen. Gemeld werd ook reeds dat een Japansche vloot zich naar do Europeosche wateren zou begeven om aan blijfeelen afkomstig waren van het schrift van zeker testament. Van het afschrift? We! natuurlij. Zou u denken, dat een verstandig mensch als baron d’Hoff mann zulk een kostbaar geschrift als hef testament van graaf Czerny in zijn jas bij zich draagt? Ik ben geen lomperd in mijn vak, Minona! Het eerste, wat ik deed, was dat ik mij een goed nagemaakt afschrift van het echte testament liet ma ken, en waarschijnlijk heeft u dat afschrift aan de vfammen overgegeven. En bet echte testament?' Is in mijn handenIk heb het met andere papieren van waarde op een vei- houding aan, tot Generaal Joffre, aan de Fransche grens houdelijk worden versterkt, bet t komen acht dat opnieuw tot den moet Worden overgegaan. F.eji bericht, meldend dat een Fransch leger voor Namen is aangekomen, lijkt ons nier waarschijnlijk. De mogelijkheid dat de Franöchen naar Narijen willen op rukken teneinde do Duitschers in de knel te brengen tusschen een aanvallend leger van uit Namen en een uitvallend Belgisch leger uit de stelling van Antwerpen, ia niet uitgesloten. De Belgen weren zich duchtig.I Het Bel gische leger heeft tusschen Mechelen en Vilvoorde een verwoede strijd met de Duitschers geleverd. In een telegram aan de Telegraaf wordt daarvan het vol gende vermeld: Vluchtelingen en soldaten vertellen de moest verbijsterende verhalen over den veldslag. De Duitschers willen met alle geweld naar Antwerpen op en brengen steeds nieuwe troepenmachten uit het Oos ten aan. Reeds twee dagen houden de Belgen hen tegen ten Zuiden van het ka naal naar Leuven, dat de grens Mechelen vormt. Gisteren hadden van ze dé Duitschers tot Vilvoorde achteruitgeslagen, doch hedenochtend begon de vijand den aanval opnieuw. Het gevecht moet alle beschrijving tarten. Op sommige plaatsen liggen de lijken tot op manshoogte. Me chelen ligt voor een groot gedeelte in puin, de Belgische troepen zei ven moe ten overgegaan zijn tot het doen sprin- was een van do weinige Duitsche gewapende hulpkruisera, die erin ge slaagd was in zee te stoken. De over levenden wordon aan land gebracht voor het schip tot zinken word ge bracht. Aan boord van den kruiser zijn een man gesneuveld en vijf licht gewond. Koning George aan Koning Albert. LONDEN, 27 Aug. (Officieus.) Ko ning George hoeft aan Koning Albert het volgende telegram gezonden: Ik bon geschrokken van het ge vaar, dat gij geloopon hebt, door do bommen, die uit oen luchtschip geworpen werden. Ik hoop, dat de Koningin en de kinderen geen letsel ontvingen. Ik volg met be wondering de grootsche daden van uw dapper leger. (w. g.) GEORGE. lige plaats geborgen, waar ik alleen hei kan vinden. Ik ben niet zoo onvoorzich tig geweest, het mee te nemen; mogelijk raakte ik dit ook kwijt, als ik weer oen» te vee) van Anetta’s punch dronk. Maar ik geel u mijn eerewoord, Minona, dat ik het echte testament liezlt en ais de ge legenheid zich voordoet zal ik het u laten zien. Dit testament is van den 19n Januari en vernietigt alle aanspraken, die u kan laten golden op grond van het valsche testament, want dit laatste draagt de dag rekening van 18 Januari. Ge ziet dus, dat ge geheel in mijn macht zijt, Minona; maar ik hoop nog altijd, dat ge u met deze gedachte kunt verzoenen. Het nood lot heeft het zoo beschikt, dat wij bond- genooten moeten zijn. Al hebt ge in den vorigen nacht oen trouwelooze daad ge pleegd, ik zal de laatste zijn om u daar van een verwijt te maken. Ik wil wel er kennen, dat ik zelf niet vrij van schuld ben, al word Ik mcegesleept door uw schoonheid. Maar ik beloof plechtig, dat ik aan de wenschen van mijn hart het zwijgen zal opleggen, tot wij on» doel be reikt hebhen. Dan zal het aan u staan, om uw trouwen dienaar te beloon en, zoo als hij het verdient! Tot dat oogenbllk, Minona, laat ons vrienden zijn. Vindt n dat goed? Mijne band daarop! Hij stak haar de band toe; nog wei felend legde zij haar hand in de zijne. (Ie spreekt van avond zoo verstan dig, zoide zij met oen glimlach, dat ik weer begin te twijfelen, of ik wmrke- Aatet gesproken? Gisteren, mevrouw. Ik herhaal u, dat de baron niet in bet bezit is van hot testament. Het oorspronkelijke testament be vindt zich in mijne handen, ging de no- toris met de grootste kalmte voort. gen van eon gansche stadswijk, die staat tusschen de vaart naar Leuven en het fort van Waelhem, Noordwaarts van Mechelen. De bedoeling van dit offer zou zijn, het fort van Waelhem te doen meewerken, dwars door Mechelen hoon, togen den op- rukkonden vijand. Do gewonden wordon achterultgobracht tot over den Rtipel, waar ze door treinen en ambulance-wagens wor den opgenoinon, om naar Antwerpen te worden vervoerd.” Intusschen de Dpitechers hebben Me chelen heroverd en zijn daar meester ge bleven van het terrein, terwijl het Bel gische leger zich terugtrok in de stelling van Antwerpen. IJildoze woedenden aanval blijkt de Duit schers, zij mogen thans de overwinnaars zijn zich nog niet het rustig bezit hobhen kunnen veroveren, van een basis, die vol komen veiligheid biedt voor hot leiden dor verdere operaties. Hoe gunstig de toestand op het kelijk oorlogsveld voor de Duitschers is, aan de Oostzijde zijn de resultaten van den krijg minder opwekkend voor hen. ge bet heb- (ilirikSIHE COURANT. prijs Van heTabon~nement7 Per kwartaal v» Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per posL Abonnementen wordbn dagelijks aangenomen aan w Markt 31, bij onze^Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. Kort Overzicht De toestand van het oogenblik is, in dien de berichten althans niet geheel on juist zijn, in het algemeen gunstig Vvoor de Duitsche troepen, welke zich bevinden in België en aan de Noord- en Noord- Oost Frteische grenzen. De opmarsch van het Duitsche leger gaat geregeld voort; na korte dagen van strijd bezweken de forten van Namen onder het ontzaglijke artUlerie-vulir dat do Duitschers uit hun reusachtig vestinggeschut daarop richtten en was daarmede het beletsel voor het verder rukken van hun leger weggeno men. De gecombineerde Fransche en Engel- i de 27) Zoo is het, mevrouw! - Dan mag ik u in dë allereerste plaats wel vragen, wie u bekend gemaakt heeft met het l^staan van dat testa ment. Een mijner beste vrienden, wiens volle vertrouwen ik geniet. Het is baron d’Hoffmann, die mij verklaarde, dat hij In het bezit is van bet echte testament. De notaris sprak het woord echte •net zooveel nadruk uit, dat Minona het voorhoofd fronste en de oogen neersloeg. Go vergist u, mijnheer, zeide Mi nona. haar blik weer op haar gast rich tende. Er bestaat slechte één en dat is niot in het bezit baron. Neem me niet kwalijk, antwoordde de notaris, maar ik heb het tegendeel aan te Wanneer heeft u den baron sche legermacht, dio zich bevond in versterkte linie van den h’ranschen Noord grens, hebhen een poging gewaagd vallend tegen do Duitsche troepen op te treden. Hevige gevechten zijn daar voerd, welke tot resultaat hadden dat de Franschen en Engelschen genoodzaakt wa ren op hunne versterkte liniën terug te trekken. Deze strijd heeft aan beide zij den zeer groote offers gevraagd. Do ver bonden legers nemen thane een verdedi gende houding aan, tot het oogenblik, waarop Generaal Joffre, wiens strijd machten aan de Fransche grens onop- uur ge- aanval Het geschrift, dat den baron in don afge- loopen nacht uit zijn borstzak tiverd ont stolen, was niets dan oen handig nage maakte copie* Minona verbleekte. Ik begrijp nietstamelde zij. Hoe ik kennis draag van hetgeen is voorgevallen in het boudoir van zekore schoone dame? Wanneer u den baron voor de laat ste maal gisteren gesproken heeft... - Ik vergiste mij, lief kind! Het was dezen morgen, dat ik hem sprak, toen ik mij zelvon toeriep Jou domkop, dat komt er van, als je zooveel drinkt van den punch, die door een Italiaan- sche kamenier klaar gemaakt is! Die laatste woorden had hij met zijn gewone stem gezegd; nu begreep Minona, wien zij voor zich had. Zij was half opgestaan, maar zonk met den uitroep: Zijt gij het, baron? op de sofa nee». Hij knikte en lachte haar toe. Ja, mevrouw, ik ben het! Wat een triomf voor mijn kunst van vermommen. Ik heb door mijn list een dame beetgenomen, die zelve een meesteres is in de kunst van zich anders voor te doen. Zou het mij dan niet gelukken, de politie te mis leiden? Ik weet werkelijk niet, wat u hier heen voert, zoide Minona, die nog niet van haar verbazing was bekomen. Het verlangen, u te zien, antwoord de de baron. Ik wilde u wederzien op de plaats, waar ik vroeger met u lijk wel l>aron d’Hoffmann voor mij zie. Zal ik u dan tor overtuiging den weg hier in het park wijzen, uaar zeker prieel achter bet dennenboRchjr? vroeg de baron, die was opgestaan en naar het venster trad. Alles is nu kaal en dor, voegde hij er geveinsd droevig bij; - toen bloeiden de rozen. Laten wij het verleden laten rus ten, l>aron. zeide Minona, terwijl zij haar Rast met een handwenk ultnoodigde om weer te gaan zitten, laten wij ons lie- 1 met de toekoinRt bezig houden. Die voor ons beiden gewichtig. Ge zijt dus nog In het Imzit van het echte tes- ment? Zoo is het, mevrouw. Ge beschouwt dat document als oen stuk van groote waarde voor u. En van nog grooter waarde voor n. Minona. Een stuk, dat u zeker voel geld zou opbrengen. Dat zou hot zeker. Hoeveel vraagt ge er voor? Daar zullen wij later wel over «pre* kon. Ik vraag niets, voordat go In bot tezlt zijt van de goederen, die go door het valsche testament zult verkrijgen. Doch nu een vraag, Minona! Hebt go het valsche testament roeda bij hoi ge- recht ingeleverd? Noen, Ik was van plan het morgen te doen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1