school It Ut SMITS,. Jflesch er Liter weegschaal HES VOOR iREEN. (otterdam stique, ihaven 20. il en Olieverf' tot levensgroot, legenheidsgescheukea. No. 21. i Coops, mes. De Oorlog. O. 12565. Maandag 31 Augustus 1914. 53e Jaargang. behalve Zon en >9 FEUILLETON. I I i t j. - Wijdstr. 29. f 1 ihandel. 18. Gouda. '9 99 1 9 2 I September o 5 uur in het lokaal ehool voor longens, arwe :engift attendood Westhaven 11, (ILHAC. XTie-cfws- -«^».d-“vex^ezi.‘t5.eTolsuc5l voor exx Oxxi.s'txeJsexx. Verschijnt dagelijks Zefje. beien. "Telefoon latere. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Feesülagen. P HÏÏTTÜr Tdv E H f E N T I N Telefoon latere. 82. 31 AUGUSTUS. m t maar dit mijn- het BS f I. tenia? ontslagen heette die (Wordt vervolgd) 'jk_ gebeur* waarde. dit Hef. k. DE JOUC Oosthaven 31 bÜ jet Eleotr. droging. te Salon. alle soorten HAAR- ieht 1879.) zaak, Inboezemt, kind? Voogdij- Mtioo, Moogw-r- 20 De strijd in do koloniën. BERLIJN. De burgerlijke bevol king van Tsing-ton is naar Shangai overgebracht. wij op een andere minder belangstelling m Iets omtrent wel ijk. die bij de wedrennen verongelukte, schal de op Ik bil- zoo’n langdu- testament bedacht reed» in die betrekking, voor de tweede maal maakt bekepd, dat de i hervat worden op HU -■ tot 2 uur. De Duitschers in België. In Brussel. ANTWERPEN, 30 Aug. Van bo- blj aan ze- van GOIDSCHE IIIIHIM. had veel geld opgemaakt en veelei den nagelaten. Anderen zeiden, dat graaf oen tweede huwelijk aanging aandringen van hooggeplaatste zijde. BERLIJN. Do Duitsch2koloniale troepen in Oost-Afii^a bezetten het belangrijke Engolfichp verkeerspunt Taveta. In Zuid-West-Afrikajtreden de Duit- sche troepen offensief op tegen Iping- ton in Betschuavalem (Kaap-kolonie). trouwe zijde wordt vernomen dat de Duitschers aan het Noorderstation te Brussel 2 mitrailleuses hebben ge plaatst, één in de richting van do Nieuwstraat en een in de richting van de Kruidtuinstraat. De Rogier-plaats mag door niemand worden betreden. Verschillende spoorwegwissels zijn onbruikbaar gemaakt. In Rijssel on Charleroi. GENT, 30 Aug. Te Rijssel is de rust weergekeerd. Te Charleroi zijn 1000 burgers ge dood. De Duitschers eischen van Char leroi een oorlogschatting vanl'/s"01*^ lioen francs. Duitsch vliegtoestel boven Parijs. PARIJS, 30 Aug. (N. R. Crt.) Een Duitsch vliegtoestel is op een hoogte van 2000 me^er ovey Parijs gevlogen en heeft tegen half twaalf hedenoch tend een bom naar beneden geworpen. Er is geen materieele schade aange richt. De uitwerking was alleen van moreelen aard. Odessa in opstand? KONSTANTINOPEL, 30 Aug. Vol gons zeer betrouwbare berichten bom bardeert een Russische pantserkruiser de stad Odessa. Do revolutionairen hebben in ge meenschap met de militairen bloedige straatgevechten geleverd teneinde zich meester te maken van het gezag. (Dit bericht waaruit zou blijken dat in Odessa een revolutie is uitgebroken, kan slechts onder voorbehoud worden aanvaard.) nttalf' van Apothe- meest spoedig in- en dende en blinde Aam- :en bedaart spoedig. •0 ct. 12 0 Gouda bij ANTON )LFF Co., te Rot- N SANTEN KOLFF, ?3. KEULEN, 30 Aug. Tussohen de Fransche, Belgische en Engelsche krijgsgevangenen is twist uitgebroken, waardoor het noodig is geworden hen naar de nationaliteiten af te zonderen. BERLUN, 30 Aug. Door Prof, de Groot, die in 1911 uit Leiden naar de Berlijnsche Universiteit overging, is de helft "Van zijn salaris aan het Duitsche Rijk afgestaan. KONSTANTINOPEL, 30 Aug. Te Adrianopel is door onbekende oor zaak een ontzettende brand uitge broken, waardoor 700 huizen in de asch werden gelegd. ANTWERPEN, 30 Aug. De bijz. zorr. van het Vad. seint: Heden morgen is een gevecht begonnen bij Mechelen. De Belgische artillerie was opgesteld tusschen Walhem en Bt. Katarina-Waver. De Belgische cava lerie was langs den Brusselschen steen weg opgesteld, terwijl de Belgische hoofdmacht langs den Duffelschen steenweg oprukte. De uitslag is on bekend. Te Brussel is alles kalm. De Duitsche bezetting bedraagt 6000 man (gisteren heette zij 2000 man sterk te zijn). Het stadsleven heeft zijn gewoon aanzien. De heeren Solvay, Empain, Lambert de Rothschild en Waroque waarborgen de oorlogsschatting van vijftig mil- lioen. De Duitschers hebben mitrailleurs opgesteld voor het Noordstation. De mededeeling van Gentsche bla den, dat drie Staatsministers, Van de Velde (socialist), Goblet d’Aviela4|ibe- raal) en een Katholiek hedenochtend vertrokken zouden zijn voor een diplo matieke zending naar Amerika, word niet bevestigd. Hedenavond althans heeft Van der Velde in een vergade ring gesproken, on is dus niet ver trokken. Van der Velde, daarover ondervraagd, antwoordde, dat hij dien aangaande niet de minste mededeeling kon doen. algemeendat uit de bewuste Weenen; maar later in <1» Kraal met haar getrouwd, dus... Hm! dat Is een wreomde «aak. mom pelde de comintesarte. Hij wendde zich daarop weder tot Sallai en zeide: Er moet toch «en kind van d«n grMl uit dien tijd zijn, want aan dat kind ver maakt hij zijn geheele vermogen. Wat zegt u? riep de kamerdienaar verbaasd uit. Wie is dit kind? Wanr Is dat? Dat juist is het raadsel, dat wij nog moeten oplossen. Gelukkig I» er nog een middel om tot de oplossing te geraken. Komaan, zeide de commissaris. terwijl hij opstdnd, breng mij naar het kagteel «rt dim mij aan bij de gravin; zij 1h de zen morgen uit Wewn teruggekeerd, niet waar? Ja, mijnheer, antwoordde Jacob Sal lal, die ook opstond. Ik geloof echter, dat do gravin op dit oogenbllk nog be zoek heeft. Do Duitsche luchtvloot. LONDEN, 30 Aug. Eenige Engel sche bladen melden dat van de 12 Zeppelin-luchtschepen waarover Duitschland beschikt, nog slechts 7 bruikbaar zijn, waarvan 3 voor den zeedienst en 4 voor den dienst bij het leger. Belgische zending naar Amerika. ANTWERPEN, 30 Aug. De Bel gische Staatsministers Emile van de Velde, de Sadeleer en Goblot dal Violla zijn met een bijzondere zending belast over Engeland naar de Vereenigde Staten vertrokken. Men verwacht van deze zending een goeden uitslag zegt een der bladen. 29) Ik ben geheel tot uw dienst, zei de kamerdienaar, die «•enigszins zijn verbazing was bekomen. In de allereerste plaats zoudt ■rij «enige vragen kunnen beantwoorden. 4 Vraag maar, mijnheer. i. - Hoe lang zijt gij in dienst gewekt W1 den graaf, mijnbeer Sallai? Langer dan twintig jaren, van najaar van 1858 tot aan zijn dood. Nu, dan is het niet meer dan lijk, dat de graaf u voor riffen diensttijd in zijn Wbs u **n de graaf •rouwde? Neen mijnheer! De graaf is in het “■jaar van 1857 voor de tweede maal Ifetrouwd. Bovendien was ik aanvankelijk huisknecht. In het voorjaar van 1859 werd ik kamerdienaar, korten tijd nadat de graaf zijn vorigen lijfknecht had ont jagen. Hoe heette die ontslagen lijf knecht? Hablatechek, antwoordde mijnheer Bnllai. «enigszins verwonderd, datdecom- •hwari» nog vroeg naar den naam van dien vroegeren Ixidiende. En waar woont die man nu? Urn! men heeft hem erg te-klaagd toen de graaf hem ontsloegmaar bij had zijn schaapjes al op het droge. Hij kocht «en hnte in Briinn en te daar nu een geacht burger. De commissaris schroef «en paar regel» zijn aantrek en boekje en vroeg toen Stierf de tweede vrouw van den correspondent van hot Berliner Tage- blatt” meldt, dat bij groote gevechten bij Ortelsburg volgens voorloopige schatting meer dan 30.000 Ruwen met veie hoogt) officieren in krijgsgevan genschap geraakt zyn. De Russen, door do Duitsche troepen van 3 zijden aan gevallen, werden in do moornswn en meren van Maauriö gedreven. WEENEN, 30 Aug. (W. B.) (Ooa- tenrykache bron). Do oorr. van het „Netto Wiener Tagebl.” meldt uit het hoofdkwartier: De groote slag, die heden sinds 4 dagen Tn vollen gang is, staat er voor ons goed voor. Do lin- kervleugelgroepen rukten tegen dn linie Lublin -Zamovs langzaam maar zeker op; zij stooton echter steeds weder* op nieuw-verschanste vyandon. In plaats van froutaanvallen zijntyd- roovonde onttrekkingen noodzakehjk. Aan 3 colonnes van hot 72e Infanterie- regiment gelukte het tot oen snel uit- gevoerden fron taan val te kunnen over gaan, waarby 2 Russische kapiteins, 6 subalterne officieren en 470 soldaten krngsgevangen werden gemaakt. Krachtige troepen tussohen do Bug en do Wteprz hebben een Russische divisie van 3 zijden met goed geluk aangevallen, zoodat de vyand slechte onder bedekking van don nacht kon ontkomen. De kapitein van den gene- ralen staf, Rossman, is met zijn vlieg machine gevallen on gedood. Hot militaire verordeningsblad publiceert juist vandaag, dat kapitein Rossmann, zich bijzonder onderscheiden hoeft wegens zyn byzonder dapper tegenover den vgand. Hot Russische gezantschap te ’s-Grn- venhago ontving do volgende inlich tingen omtrent de krijgsverrichtingen van het Russische leger. Do gevechten in Oost-Pruison duren voort. De garnizoenen der vestingen van Torn en van Gradeux nomen er met een sterke artilleriomacht aan deel. De Russische aanvallende l»e- weging duurt zonder ophouden voort. De strjjd duurt evenzeer voort op het goheele Gallicischo front. In do streek van Tomachew hebben wijnen duizendtal gevangenen gemaakt. Ten Oosten van Tomachew is «Ie 15de Hongaarsche divisie geslagen en door onze troepen omsingeldgoheele regi menten geven zich over. Ten oosten van Lemberg maakten wij drieduizend gevangenen. Driedui zend andere gevangenen werden te Podgaice gemaakt. Zeeslag in de Noordzee? DELFZIJL, 30 Aug. Uit de rich ting van het eiland Borkum wordt dof gedreun van zwaar geschut ge hoord. Het begon te kwart voor tien hedenmorgen. iVermoedelijk dat voor Barkan of eeqjgszins Atm Westen daarvan oen zeeerag- wdrdt geleverd. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal f 125 Idem franco per postw 1.51) Met Geïllustreerd Zondagsblad 150 Idem franco per postw 1.90 I Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ops Bureau; Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. w«*ct ni«t, wat d« waarheid ia, maar Ik kon wel bemerken, dat dé graaf en r.ijn tweede vrouw in d«n beginne accr ga-d met elkaar omging<*n, en dat de gravin haar echtgenoot «elf groote liefde toedroeg tot aan den winter van 1858 tot 1859, dien de graaf bijna geheel te Weenen doorbracht. Zonder zijn vrouw? Zonder zijn vrouw, want de gravin was in het najaar met haar zuster te Meran gew<*eat en leefde vervolgen» hier op h«t kasteel alleen. Toen de graaf in het voorjaar, korten tijd vóór den oorlog, een paar weken op het kasteel doorbracht, gingen zij «en weinig met elkaar om, «iikwljis kon men het to«n «ie gravin aan zien, dat zij geschreid had. Men schreef dit toe aan haar brfgcatcldhuid, maar ik geloof nog altijd, dat er dien winter iets is voorgevallen, dat een scheidsmuur tua- schen man «n vronw optrok. Men zelde «dfa Nu, wat zeide men? vroeg de com missaris. Hier, steek een sigaar van me op. mijnheer Sallai: Iaat ik u e«n glaswijn inschenken «oo vertel me nu alles, wat go omtrvnt diiiiuwelijk weet. Ik geef u de verzekering, dat oneenig- heden tusschen den graaf «n de gravin voor mij joW van groot belang zijn. Men zeide, dat de graaf geduren^ dien winter «en liefdesbetrekking had aan geknoopt. En daar de gravin haar man werkelijk beminde, zal de jaloeraohheid niet m«Mjgewerkt hebben om man vrouw Neen; hij keerde naar Weenen te rug. Zes weken later kwam hij terug op het kaafecl. met die Ilaliaunsche «n het meisje, dat hijhbt zijn eigen kind op voedde. O, daar ko) die mij nl< Wist De Ned. marino-auteriteiton doelen mede, dat de kanonschoten, die gis teren op verschillende plaatsen van onze kust werden gehoord, niet af komstig waren alleen van Nederland- ache schepen, die schietoefeningen hielden op zee, wat inderdaad het geval was, doch ook van vreemde oorlogs schepen, vermoedolijk kruisers, die een vijandelijke ontmoeting hadden. Het kanongebulder van laatstgenoemde schepen moet echter ten minste twaalf muien ver af zyn geweest. Te Hoek van Holland en Noordwyk aan Zee is Zaterdag namiddag ook kanongebulder gehoord, hetwelk ver uit zee kwam. Ook werd van uit Noord wijk boven de zee een water vliegtuig gezien. Iii Oost-Pruisen en aan de Ooaten- rijksche grens. PETERSBURG, 30 Au«(Pet. Tel. Ag.) (Russische bron). Officieel. Wat de gevechten in Oost-Pruisen aangaat is met een groote hoeveelheid belege ringsgeschut het beleg geslagen om de vestingen Thorn en Graudenz. Wat het Oostenrijksche front betreft, wordt de veldslag aan dit front met hard nekkigheid voortgezet. De Oostenryk- sche troepen, die in het gouvernement Kielce zijn samengetrokken, znn naar den rechteroever van de Woichsel getrokken, ten einde deel te nemon aan den veldslag ten Oosten van Lem berg. Wij hebben bij Podhajco 3000 krijgsgevangenen gemaakt, terwyl bovendien cle verliezen van den vyand 3000 man bedroegen. Wy hebben vier kanonnen en tal van ammunitie wagens veroverd ook maakten wij 9 kanonnen buit, die door don vijand achtergelaten waren op zyn doortocht over de Zlota Lipa (een tak van de Dnjester, een weinig Westwaarts van Tornopol, en dicht by Podhajce). In do streek Noor delijk van Tomaszow hebben wy 1000 krijgsgevangenen gemaakt BERLIJN, 30 Aug. (W. B.) (Duit sche bron). Niet officieel. De oorlogs- Van I5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer B 0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1~5 rvgels f0.35 by vooruit- ix-taling, elke regel meer 6 ets. Reclame'» fü 25 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. «•«•n gelukkig «anienieven Ie bcaorgen. H >i«Rrijpt me wol, niet waar? Zeer good. Ho bedoelt, dat Unmchea <i<* 'ThtgeHOOb’U heftige ksmeelen zijn voorgevallen, waarbij de jaloereclibrid de hoofdrol apevlde. Nu, dat gelwurt in gra- h-fijke fauilidn even dikwijl» al» In bur gerlijke. Zoo is hotl In den zomer, ge durende den oorlog, reisde d«* gravin naar Wwwn. Zij bleef Hlecbt» acht dagen uit, en to«n zij terugkwam, kon men «eur giMKl zien, dat zij zeer zenuw achtig wa». Het trok do aandacht van on» allen, dal rij geen briefwisseling met den graaf on derhield, ofuchooo hij In d«n norlog mee vocht en zij r««hn gedoog had* om naar zijn tm-Hland te vragen. Toen de vrede geteekend wa», kwam de graal op het kasteel, doch slechte voor een paar uren. Hij kwam avond» en vertrok nachte weer, nadat man en vrouw hevig getwist hadden. Den volgenden dag vertoonde de gravin zich niet; dien avond werd de dokter ontboden, twee dagen later een geestelijke, «n acht dagen later was rij dood. Zij was aan zenuwkoorts gestor ven. Was de graaf aan haar »terfl>e«i? Neen; hij kwam eerst toen, zij be graven werd.®. Wie was de laatete dagen van haar leven hij de gravin? Niemand dnn haar oude kamenier, die twee jaar geleden gestorven is. Bleef (Je graal na den dood van zijn vrouw op het kasteel? De omstandigheden, waaronder heden i verjaardag van onze geëerbiedigde Ko- itogin wordt herdacht, hebben H. M. den ^ensch te kennen doen geven dat op de ren dag geen feestelijk vertoon zal plaats lebben. De Koninginnedag ander» met zoo- wel opgewektheid pjf'vierd wordt thans ia stilte herdacht. Geen juichtoon weerklinkt op dezen dag, waarop een ieder de ontwikkeling der ernstige gebeurtenissen om ons heen met groote belangstelling volgt en uit de berich ten tracht na te gaan of Nederland ook in dezen verschrikkelijken volkerenkrijg zal worden gemengd of dat liet, zooals tot beden toe; de rol kan blijven vervullen, van leniging te verschaffen van den verschrikkclijken pood, waarin die tal- ioozen verkeeren, di«> slechte hot lijf uit het oorlogsvuur gered, het gastvrije Ne derland zijn binnengevlucht, als angstig opgejaagd wild, dat aan het schot te ont- temen. Geen dag voor feestbetoon, de ernst van het oogenblik zou daarmede een te schril contrast vormen. Deze dag zij een stille hulde aan Neer land’» Vorstin, wier warme belangstelling in de nooden van haar land zoo ondub belzinnig bleek, wier hart haar ingaf het initiatief te nemen tot de stichting van liet Koninklijk Nationaal Steuncomité”, dat over het gehoole land zijn liefdevolie taak ral vervullen door te helpen en te steu nen, daar, waar door de tijdsomstandlg- beden nood hcerscht. ■l De hulde aan onze Eerste Landsvrouwe, deze dagen geschraagd en gesteund ?|toor een volk in eendracht groot, dat ge- i toond heeft jych opofferingen te kunnen en te willen gidroosten, waar het geldt 1 do Maatregelen te treffen tot handhaving van ons onafhankelijk volksliestaan, deze hulde rite zich thans in het toonen vmj groote «ympathie voor het NationaalF^teunco- mitó te ’s (Jraveuhage of voor de Comité'» <H«‘ ter plaatse hetzelfde schoone doel bc- oogen. Deze Instellingen te steunep op ruime schaal te waardoering tedoonen aan H. M.’s liedoeliiigen, I» een daad van feenschlievendheid, te een uiting van na- tooaal bewustzijn om al» Nfrierlander» met alkander te dragen wat de nood der tij den oplegt. Zoo zij de Koninginnedag van 1914 een Mille, maar een f e o t d a g voor Neer land’» nooddruftigen. Daarmede wordt aan de Landvorstinne de warmste hulde en de hoogste eere gebracht. Men gelooft kind gesproten wx de»Mr«kking te in weer: graaf niet omstreeks dien lijd? Ja, in September 1859. Reeds haar huwelijk leed mevrouw erg nu waandoeningen, en in den zomer dat jaar vermeerderde haar lijden zooda nig, dat zij de koortsen niet kon door staan. Troefde de graaf in gbede verstand houding m«t zijn vrouw? Dat geloof ik wol ten minste totdat er «en vreoinde gebeurtenis plaats had... Wat was dat voor e«n Vertel mij alles, mijn Wa» de gravin niet uit de familie Mins ky Ja, zij was een geboren gravin Minsky; ze was zeer rijk. Men zegt, dat zij een paar millioen ten huwelijk mee bracht, en dat de graaf haar alleen trouw de om zijn financiön te verbeteren. De jonge graaf, zijn zoon uit het eerste hu-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1