NIEUW 125 VOLT 200 KAARSEN PHILIPS /xWATT POTTEUMLKG FirmaC. SMITS, Scfcoenhandel. BR9NGAS. suNUBHT zeeprr •f Ma IMjiitlti 11, magneet en veerende tort 1451.-. Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel. HET ADRES VOOR IEDEREEN. Dienstaanbiedingen 1 De O< BRONGAS 4 f 1.000000.-. tHUlLi He: t Onder de Wapenen Geroepenen brengen wij in, herinnering, dat wij na ontvangst van postwissel a 45 Cents aan elk nauwkeurig op te geven adres een" tablet bruto 200 Gram prima, zeer voedzame, geen dorst verwekkende Mobilisatie-Chocolade' 9* De Erve H. DE JONG, Wörmerveer.’ Wearwell Rtfwlelenzijn snel, sierlijk ei laag ii prijs. A1HL RE GROOT. Kleiweg 79, GOUDA. Het beste Tafelwater Zgüver en natuurlijk Bronwater. Kleiweg 48. Gouda. VAN P'*OMMESTEIN S InkY BESTq ON SCHADEl rJ ROELOF LEOPOLD Advertenliën. Wie U il prachtig licht hebben? J‘. KOOIJ Kz, GoucLsche Courant •Irrit* «wcees. DE ZUID-HOLLANDSCHE Maatschappij van Verzekering op hel Leven, HEERENGR^CHT DEN HAAG. Maatschappelijk lïapiR Telefoon Ii KIEZER POOL’S TANBMIOOELBN Welke voorraden hebben wij? Groot- zenden. V OHM I I ■HMM Afgehaald bij de gewone verkoop is de prijs 35 Cents per tablet. ISO groot.e voor want In van DE JONG’s Chocolade 50 A an de Familie en Kennissen van de tolkten over een, tand vr^i M. LEOPOLD—Vildmaw H. O. LEOPOLD. Dr. H. M. R. LEOPOLD. P. LEOPOLD—Ckooti. H. W. JAGER. R. M. JAGER. Gouda, 29 Augustus 1914. Verzoeke van rouwbeklag ver schoond te blijven. Geen bloemen Eenvje kennisgeving. FroefletelOet gratie verkrijgbaar. Gen. Agqnt voor Holland: CATALONIÊ te/Tilburg. Vertegenwoordiger voor GOUDA en OmstrekenM. Af. HMLONJbJr t Agent^mstel-Brouwerp, Keizerstraat Tel. 83, No. 148, Gouda- Electr. Dr. A. Brinkman A Zn., Gouds. Kort Ov g De Duitschera 1 mag uit de bericht dig ze ook mogen I geconstateerd. De Duitsche tro< H Noord- en aan d van Frankrijk open hWdend voorwaar deandere stad bez is th^nz Rijssel d worden. De Fran geen tegenstand gei de stad verlaten. I St. Quentin is eei geleverd dat volgei richten eindigde in verbonden legers. 1 Oorlog te Parijs h een officieel comm waarin betreffend, richtingen het volgt De Franschen nt meenen slag, welki leverd in de buurt Vervins, on bij Ha belangrijk voordoe \aGEST Prijscouranten grajis. IMPORTEURS GEBR. SIEBOL Amsfor^®- v (Opgeric}it 18*9.) Heden overleed zacht en kalm onze geliefde Echtgenoot, Varlek, Behuwdvader en Groot vader, de Heer in den ouderdom van ruim 72 jaar. JEÏQOFIDZPIJlsr en Jftyrw/we worden zeker en dade lijk genezen door de hoofd pijn- pastil les van apotheker BOOM. Prijs por flacon 80 cent. 10 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS, Fa. WOLFF Co., te Rot terdam bij E. VAN SANTEN KOLFF, Korte lloofdsteeg 3. Hij wende mch tot JAC. KOOI J Kz. pnttenlxoorder te Wieringerwaard, die zich gaarne belast met het instal* loeren van Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd. Begroetingen kosteloos. Aanbevelend, WIERINGERWAARD Opgave van Personen $ia zich gedurende de week yan 14 Ang. tot 28 Aug. in de Gemeente ge vestigd ot deze verlaten hebben. I GHl'HSTIGHKff. K. J. H. Gemdn, uit Antwerpen in EraamuMtraat 3G. Slinger uit Boa- Itoop in Groeneweg4U L. F. Prins uit Rotterdam in Karnemelkaloot 138A. van Leeuwen uit Elberfeld in'Hout- managraebt 23F. II. Mn» uit Den Haag in Gouwe 91H. J. Bergman uit R’dam in R. van Cataweg 174; D. Groeneweg nit Brnasol in Raam 78; N. ViMor uit Gondorak in Gouwe 45; C. P. van Vliet uit Looaduinon in Kar- nemelkaloot 8C. H. M. F. en A. J. Th. Schravo nit Oudenboaeh in Boelekade 175D. E. Maaadar nit Zevenhuizen in Graaf van Bloiaatraat 25; C. A. de Vrie» uit Haarlem in Karnemelksloot 140P. Wijnhof nit Hengelo (O) in Gouwe 59D. W. J. Ruiter» nitiPnr- merend in Ridder van Catsweg 34 L. Koehoorn uit den Haag in Boele- kade 72J. J. Vergeer uit Delft in Raam 154 H. van der ZHdon uit Bos koop in Turfmarkt 32J. Groen nit Rotterdam in Komijnateog 3F. H. Blanken uit 'aGravenhagn in Wijd- «traat 41A. de Wij» uit Rotterdam in Spieringstraat 119; A. Voa uit Zeist in Kleiweg 26J. van Kreveld nit Apeldoorn in Groenendkal 38J. Dam uit Leiden in Keizerstraat 104A. Moolenaar uit Rotterdam in Spelde- makerssteog 25; C. H. Kooiman uit Schiedam in Bogen 8; A. C. Spar- naay uit Utrecht in P. C Bothal raat 82 J. J. Kooy uit Nijmegen in Groonen- daal 50. VBHTHOKKÈlOCir W. M. Kosterman uit Crabethstraat 16 naar den Haag, L. Poten 1 ;A. J. M. A. Bredewold nit Boelekade 251 naar Nükerk, Langeatraat 18BA. Tabak uit Bleekoraaingel 24 naar Kam pen, lo EkbingeatraatJ. G. de Recht uit Raam 134 naar.Dordroeht, Tou- lonachelaan 64faA. C. H. van der Linden nit IJssellaan 13 naar Bode- graven, Prins ^londrikatraatJ. Milot uit Gouwe 149 naar Vliaaingen, Molen straat 6 T. van Goaliga uit Weathavon 46 naar Boiaward, Gedempte -Wortel- havon 59; A. D. Doreleger» uit P.O. Bothstraat 35 naar WoensolL. dn Bru uit IJasellnan 29 naar Amsterdam*, Warmoeaatraat47 M. van (torhum uit Gouwe 19 naar HazerawonfleW. Lodder uit Sint Anthonieatraat 9 naar den Helder, lamgeatraatR. J. T. Steenama uit Majkt 34 naar Franiker, Hotel „do Hodfnbuis"G. E. van Heerlen uit Gouwe 200 naar R’dem, Groote Draaistoog 14H. D. de Jong uit Kuijperstraat 27 naarzR’dam, Hooi- drift 22aA. M. J. Janssen fit L. Tiondewog 65 naar Deventer; L. de Roo uit P. C. Bothstraat 27 naar ’a.Gravenhago, Joubertstraat 93; G-. C. Maree uit PtWulianaslraat 30 naar R’dam, Benthunorstraat 22; H. F. Roobook uit Flow. Singel 6 naar Alk maar, Hofstraat 25J. Meijer uit Markt 68 naar den Haag, Balistraat 111; J. H. van der Voort uit Flaw. Singe) 38 naar Voorburg, Vrijburglaan 3a;C.8. A. Brinkjlit Graaf van Bloisstraat 13 naar Groningen, Turftorenstraat 30*; T. van Mourik uit IJasellaan 99 naar Bleiswyk, Dorpstraat. DB HELFT DER SLAVERNIJ va. tot hekwerk wordt tejitet tMmmj aoodra Sunlight tot huk btetoe tratot. Osa Vt^bto, togek, muren, houtwerk Rh. doer en door schone lo matoe is Sunlight het aNooedeto «e voordooUgste mhkM. Laat Svalight Uw bah doea KiinaterM aa Uw werk verlichten. SM hebben in de MF" Deze adlertenitën kosten slechts bij nornitbelaliog 16 regels f 0.3^ voor elke regel meer 6 centa/ Opgaaf uitfluitend aan het Bureau voer vvrlHMlh» nieuwu nlH 'uam weet, levert Java -krlijk weinig, ri>l (in 1913 l)e grooiv voorraden (2.1l.’5.aW). Stam (619,000), Ih’Ogalf’a, Per- tW oo Japan. KoUle e u Thoe. Ere alju voorradig 7iM).(IUü laaien van (M> K.Q., en aan Ihet* 30.000 kleum van 40 K.G. Eieren. Verleden laar werden voort gebracht 070,000.000 atuks. 7» out. Men schat den voorraad voor 2 luaanden voldoende. Wij verbruik ten in 1913 «1.992.000 K.G. of ruim 10 K.G. per hoofd. IhiltaohlanH leverde 4S mill. KJl. mijnroul en Engeland 23 mill. K.G. kllpxout. Naar wq uit de beate bron vernamen, ta onae zouttoevoer verzekerd, terwijl aog in het uiterste g*val Spaanwch xe<>«out te'betrekken xou zijn, al is de kwaliteit daarvan mindergoed. Do ope ning d*r Duitsche grvnaen geeft fritter recht tot hrt laten varen van alle vwf* Steenkolen. In 1912bedroeg het totaal verbruik 7.321.090 lom» van 1000 K.G.. in 1913 9.010.220 ton. De Ux>m'- ming bewijst den gclukkifteu vooruitgang v>n omte industrie. Wij produceerden aeU 4 i Commissarissen: Mr. M. M. SCHIM v./d. LOEFF, (Pres.), Dr. A. E. TEN OEVER, Mr. A. S. M1EDEMA, A. M v. EMBDEN, Dr. P. H. J. BERENDS, Mr. J. W. D*E KANTER (Secr.) Directeur: Mr. J. W. KONING. MT De Maatschappij sluit allo soorten Levensverzekering tegen lago promiën. -» Vrijgevige voorwaarden. Voor inlichtingen wonde men zich tot de Hoeren: tl. ItOVH'IHKKMTKIt, Have» te Mck«M*»t>ea, en C. ieitK'KHKH, HFeMave» te CIMsM. ia 1912 1.725.3M ton. ia 1918 I .«73.079 ton. Vaa deze voorradan werdsa in Ne- tit-riand verkocht 1912 551.606 ton en in 1913 J«,,924 ton. wel «n bewijs dat de Urtielijke, Irt-vaarliaarbeid der .Maa* een lünderpaal voor eigen af zet is en dal ook bet vi-rvoer vermogen der IJmburgscbe -loorwegen te wmschen taal. Wij mogen ook hier geruststellen en UM-edeeb-n, dat, dank rtj oiuwn uitroer ‘-n andere maatregelen, behoorlijke toevoer' van xb-enkoleo verzekerd ia. Cacao. Wij voerden vorig >aar in 43.000.000 K.G. in l<oonen ea wij voer den uit 13 millioen K.G. in boon*». 17% niilllo«n in poeder en 1 mill, in choco lade. Ook hier is dus waarschijnlijk w-n nog iMlangrijk deel voedxd op te spa ren. Groenten. Het schijnt *(,L onze tuinder* onder de zwaarst getroffenen zat- |tii liebooren. Met onze groenten weten we schier geen raad. Tomaten anders 10 ct. |M-r K.G. doen nu 2 et-, komkommer* an der» 2J4 ct. per stok, gaan weg voor 30 ct. de honderd. Aardappelen. De oogei «taai prachtig. Rekent nwn daarbij dat onze nit- \O<*r in gewone tijden 409.700.000 K.G. ixdraagt tegen een invoer van 33.3 mil- lioen. dan zien we, dal we in deze vrucht ven bijna onuitpattelijlum vwodtagabroa verkrijgen. P Per kwartaal Idem franco .Met Geïllustre Idem franco Ationnrmentei Markt 31bj. w—- VOOl bier ni looplia BURGEMEEST BERS an Gouda. Gezien art. t toor de Kamers v Fabrieken, vnstges besluit van 4 Me lo. 76) Brengen ter alg< da lijst der kiesgei Kaïi van Kooph in deze gemeente M opgemaakt en v - rende acht dagen' weretarie voor eo wordt nedergelegd Bezwaren tegen den klager, hetzij totreffen, kunnen mijn bij den Gen ingébracht. H Gouda, den 1 S< i Burgemeester en R! L. zijn de luwte en goedkoopste, ataan onder voortdurende scheikundige contróie eh worden sinds 1894 door Nederlandsche Tandartsen en doctoren aanbevolen. ChcniiMW Fnbrfttk L. POOL Zonkn, Amsterdam. Wereldtentoonstelling GENT 1913. Buiten mededinging, Lid der Jury. K)V O, zij is dus 1 Tenminste k* kwam, heb ik een gediend, een notaris, j* juist, zoo heette I Mijnheer Wilkej mompel^- de commist dien naaiu heb ik n< Ik ken toch bijna a Weenen, althans bij Voorkpuion van dien Hij is vrij lang t»me maniered, kort knevel, een lorgnet /Wanneer is die Een hall uur rijtuig naar het koetsier bevel, hem 'iMii afhalen. -Vreemd! Hij SC «Jen Acht op het kasl Of heeft hij hier in «er besteld? -7 Neen; he| rijtni gehoudenhet te re “«teel gereden. Dat Is opmer •chijnt düs met de Tarwe en Tarwemeel. Hel Vad. heeft een onderzoek naarden foestaud. vooral wal levensmiddelen aan gapt,- mg^teld. Wij ooih-eoen daaraan hH vaigende. De eerste en meest dringende vraag zij het eerst beantwoord. Hoe staat het met de tarwe? Zooals lie n weet, zijn op brt oogenblik de voor- raden zeer klein, nauwelijks voor nog 3 weken reikende. Wij gebruiken per hoofd en per dag gemiddeld K.Ü. tarwe. In 1913 itedroeg onze tarweuilvoer l.73U>«K.üüO K.G., oase invoer 2.131AMXJÜ0 h We hadden dua een tekort vaa 4 Mi.99tl.lMMj K.G. Aan uwweaanel werd in gevoerd in 1913 1H2.MH.000 K.O. ia 1912 I6K.343.1NM) K.G. gemiddeld dus per jaar i7o(MJO,Oü() K.G. Onze rtgeaoogat aan tar we l/edraagt gemiddeld 1404)00.000 K.G. Fen K ,G. tarwe geeft ongeveer K.G. meel, (d. I. tarwe voor de consumptie ge schikt gemaakt.) Aan tarweiaeH hebben wij noodig 570 millioen K.G, We leveren (hafvan zelf KM) millioen K.G’. e» moeten dun 470 mil lux-n Invoeren. Onze eigen oogst van 1914 is bevredi gend. De hoofdprovlncie Groningen heeft ee» heel good gewas, doch daarentegen staat Zeeland er veel minder goed bij. Er I» derhalve geen reden om te verwach ten, dat onze geniiddeidc tarweproductic zal wonj.-n overtroffen. Rustend kan niets leveren. Volgens overeenstemmende lx?- richten zal Amerika r<m ongehoord tarwe oogstrecord hebben. Amerika zal dus graag leveren, maar ral Imt dit ook kunnen doen? Wij ver moeden van wel. Hot spreekt van zdf, dal Amerika als neutraal land, aan leder zonder onderscheid zal willen leve te«, dus ook aau Duitsdiland. De leve ling aan Dulisobiand moet over ons land gaan, weshalve hier binnenkort een leven dige doorvoerhandel te wachten Is. Op het Maalderij- on Itakkrrij-Htetion te Wageulngen zijn ronds zeer goed geslaag de proeven met surrogaat-brood genomen. Dit brood Is samcngeNtoid! uil tarwemeel, rijstmecl <11 aardappelmeel (U deoleu tar we, 2 detden rijst en 2 doelen aardappel ineel). Het brood Is smakelijk en praoh-, tig wit van kleur. Aan aardappelmeel hebben wij onlsaggolijite voorraden. De 1 ctto-ultvoer tsnlroeg i».v. verleden jaar 79.999.000 K.G. Ta Veendam zijn proeven genomen met half tarwe, half aardappel- meel en andere eiwitstoffen, omdat aar- dappohneel te Weinig kleefstof heeft. Dus, hoe liet ook loope, kort zal geval hoogstwaarschijnlijk het kruik van surrogaat-brood zijn, nog daar gelaten, het wel ééns zoo ver zal ko men. Eindelijk zij pog meogedoeld, dat tarwemeel, om goed brpod h» kunnen ge ven, noodzakefijk vermenging met vreemde tarwe behoeft. Hogg», vltasch, suiker, rijst, koffie thw, eieren, zout, steenkolen, cacao, jirocnten, aardappelen. Rog g>. In 1913 voerden we in 029.262.000 K.G. en uit 303.992.000 K.G. dus hadden wij noodl« 205.340.000 K.G. plus eigon oogst. Voor roggemeel warm .Ir cijfers 1912 17.709.000 K.G., 1918 20.553.000 K.G. Onze oogst 1914 ia niet te hest. «oodat wij eerder meer dan minder zulten moe ten Invoeren. V I o e s c h. Onze veevobmad beliep In 1913: aan rundvee S.fMMi.OtM) stuks, aan varkens 1,3&0.Q9(b jituk, aan (schapen H49.000 stuks. WM gebruiken aan vtetich per jaar en per haofci 383 K.G. de Aute' rikaau #4.15 K.'G., de ngelschuiaii 54.99. de Diiltenher 53, K.G. Deze cijfers bewij zen schitterend^ hoe dwaas hot te, zich over onzen v.MMiUvocr ongerust te maken. Hoe moer uK.voer in dteae hoe beter, want voor vee n meten wij ruiten atantkoten eu graan in eerste plaste. Gisteren ver- *“L' wijde vreugdlr van Dulteehland W.kelijkschea iiitvovr uit 1 on* atxki stuks. Onmi veestapel ver minder j (jour Ijujo’n uilvour haast niet! 8 <4 I k e r. Van suiker zijn wij nog 3 k 4 maamlm voorzien, terwijl onze nteu- M»V oogst vi'rj mooie resultaten Isdooft. Rijst. OnWvoorraad van 20Ü.lMX).ötM) halen la door Xtlivoer geslonken tot s'uilllioen. Mei/ liegrijpt dat deze ooraaad ook In de verste plaats ruilmiddel lp aanmerking kwam, vergeten mag niet worden, dal goudnlt- ia. Tegen Maart kunnen zendingen verwacht worden. Zoo maar betrok- 4^.000 balen). kouMin uit Rangoon

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3