;rg T SEN olade I I 1 Bo- 12566. i De Oorlog. Dinsdag I September 1914.' 53e Jaargang. en I Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. A. M)OO(M).-. I T Eefje. f p-1 JONG, eer.’ 9, GOUDA. !CHE p het Leven, HAAG. I II II ïïLEN roepenen XTiexx-ws- ezx -A.d.“vextezxtx@131su<d. voor Groxxc3.su ezx OzxxstxeQsoezi Verschijnt dagelijks Telefoon latere. 82. KIEZERSLIJST iter ■onwater. Aaar. beljialve Zon- en Feestdagen. Telefoon latere. 82. rende tort I til'« 1 iiotonijwiel. sierlijk ei lug ii prijk - bur ni Koopluide! ei Fikriekei. ffBURGEMERSTER en WETHOU- JDERS van Gouda, i de t i i van naar «verzekering tegen van Doornik en zacht Amsterdam. den Harh. dat woorden te Wat wiM dat vr< Tot wij (Wordt vervolgd.) A -s T IEBOL Amster«Am. PRIJS VAN HET ABONNEMENT.: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen voor Men De Russen in Oost-Pruisen. Het Wolff-bnroau te Berlijn uniat d.d. 30 Aug.De generale «taf deelt Hat nieuwe Fransche Ministerie. pos opgrtredetj nieuwe mintep'riv de volgende proclainaiii* ultgevaar- hij naar de deur p-n dr kier. wn»r hot JONG’s Chocolade 50 •ende scheikundige :he Tandartsen en er Er I gst van postwissel i adres een" tablet lorst verwekkende ingang rechtetreeks toe ledig te makel). Doornik zanieldeh GOUDSCHE COURANT. te tender er ge- hebbm hem aanstonds doen r f 1 25 1.50 150 1.90 -« - -caan ons Bureau: Mankt 31, by onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. I te/Tilburg. Af. BELONJJiJr 48, Gouda. ipkman Zn., Goud». een zeer testaling i ze t Do inneming van Mnnonviller». De militaire deskundige van de Vossischo Ztg. schrijft naar wij aan N. R. Crt. ontleen on, over de inneming van Manonvilleni, datvan Duitacho tijde het sterkste sperfort aan de Oostelijke grens van Frankryk ge noemd is „De groote meoderheid van de zware Duitache artillerie ^en van de belegeringsjhmonnen is opnieuw schit terend geblekhn. Binnen enkele dagen is het den Dmtschon troepen gelukt, het sperfort Manonvillors in te nemen. Het ligt halfweg Lunóville on de Duitsche grens en dient voornamelijk tot afsluiting van den voornamen spoorweg Parys-Lunóville-Avricotirt- Straatsburg. Tegelijkertijd sluit het ver scheidene belangrijke groote wegen af, die ten deele naar Duitsch lotharingen, ten deele naar de Noordelijke Vogeezen (Pres.), Dr. A. E. SMBDEN, Dr. P. H. Het 11 den opml voort. De bevelFMsber van Montmédy is met de geheele bezetting dezer vesting bij een uit va) genomen. De vesting is gevallen. De leger» van den kroonprins van Beieren en veldmaarschalk Von Hoeringen staan na voortgezetten strijd in Fransch lotharingen. MmtaPVCR, en geen DuiUicher» werden evenwel nog troepen gesignaleerd, die uit Brussel vertrekken in de richting k Een andere Duitsche nol daal, die een jong meisje wilde mishandelen, werd door een officier verrast, die hem oogenblikke- lijk doodschoot. Donderdag waren meer te Doornik. XVI. Weinige minuter, later stonden de drie mannen aan dV groote poort van het kas teel Windeck, vanwaar links en rechts een half-cirkelvonnige rijweg naar bet huis zelf leidde. De laan, waar zij langs ge komen waren, -was vrij donker, doch ds vlakke grasperken voor het gebouw, wer den verlicht, door twee lantarens. In de vestibule brandde een groote lamp. Daar in 'de benedenverdieping zijn eenlge vensters verlicht; is daar de woon kamer der gravin vroeg de commis saris. Neen, antwoordde Sallai. De sa- Hon on de vertrekken der gravin zijn aan de achterlijke en zien op het park uit Dat komt me wonderlijk voo^f De kamer, waar licht brtndt, is... De kamerdienaar zweeg een oogenblik, al» vreesde hij rich te vergissen. Welnu? vroeg de commissaris. Het is het schrijfvertrek van graaf; in den laatsten tijd sliep hij ook, en I Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meerB 0.10 Bij drie achtereen volgendenlaatsingen worden (leze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels Ï0.35 by vooruit betaling. elke regel meer 6 cis. Reclames fü 25 per regel. Groote letters ep randen naar plaatsruimte. leiden. Het was in do laatste jaren aanmerkelijk verbeterd en vergroot en ging door voor een van de mo dernste en sterkste aperforten. Het behoorde niet tot een van de linie» van Kperforten, maar lag geheel op zichzelf. De vermeestering ervan was voor het Duitacho leger van belang, om voor do aanvulling de vrye l>e- schikking to krijgen over do spoorlijn. De troepen, die het fort genomen hebben, maken vormoedelijk deel uit van het leger van den kroonprins van Beieren, dat volgons de laatste Ite- richten tot aan do linie Lunóville BlAjnont—Cirey was gekomen en zijn vervolging tot over den linie heen voortzette." O neen, mijnbeer Iwtulgde Hrilai. Ik stel' vertrouwen in u, on het te me reeds lang voorgekomen, dat na den dood van den graaf iet» niet In den liaak wan. Op dat oogenblik hoorde men eenlg ^edruisch, dat uit hei kanteel scheen komen. Wat was dat vroeg (F- commis saris. Het geluid kwam uit de kamer van den graaf; het scheen wel. of er meteen hamer geklopt werd. - Ik dacht wet. dat ze aan het werk zouden zijn, mompelde de commissaris. Des te brter; dan hooren ze ons niet. Sallal baajde don sleutel te voorschijn on maakte do dour open. Toen sloeg hij de zware portlèr» open, en nu traden ze een donker vertrek binnen, waarvan de vloer met oen Aprjt w*a» belegd. Hier zijn wij in de wapenkamer, zei Sallal fluisterend. De vroegere slaap- kamer van' den graaf scheidt on» nog van hot vertrek, waar de gravin nu met den vreemden heer vertoeft. Geef mij de hand en reik uw andere 'hand aan uw metgezel. Wij kunnen hier geen licht werd worden. Is daar de deur van de aangren zende kamer? flubrterde hij zoo mogélijk. Ja. la ze gooloten I Ik geloof het niet. Hoort w «pre ken met elkaar. Nu wordt oen lade open- getrokken. Zij onderzoeken de wbrljltafel van den graaf. BlUf hier, fluisterde de cofnmiHeariH 7s" ‘’f Jludt u stil. Op teenen «loop on legde hot oor licht door ache<*n./' Minona en de /gewaande notaris waren Inderdaad reodijf wo kwartier met ^de «oh rijf tafel van den graaf l«-zig. 7,1/ had de klep van het eillndcrbureau 'geopend met den sleutel, die haar «eóert den dood van haar echtgenoot nlrt verlaten had, on vervolgens wpm «Ij d«« lade aan. die zij aanvankelijk gehouden had voor ^het geheime vakje, waahvan in hot t<Mta- irb-nt werd gesproken. Die lade had geen «lot, maar ging open, al« men terzijde op knopje d nik te. Zij had echter nletfWfcovondon dan oen portefeuille, ge- vuJd^jrM^,..)faplmin van vér«eh II lende Xto zljt toch op den rechten weg gè- weedt. kindlief, zcldo do liaron. rechtervleugel, waar zij de Pruisische garde en het tiende tegerkorps over de Oise terugwierpen. Daarentegen hebben de Franschen op dan linker vleugel, waar de Duitsche rechtervleu gel, waartoe de beste legerkorpsen be- hooren, veld won, opnieuw een terug trekkende beweging moeten uitvoeren. Om kort te gaan de Fransche rech tervleugel heeft na het lijden van ge deeltelijke nederlagen het offensief hervat. De vijand wijkt in ’t centrum tertig. De Franschen vechten hier met afwisselende voor- en tegenspoed. De groote algemeeno slag is hervat. Op den linkervleugel hebben de En- gelsche en Fransche troepen terrein moeten prijsgeven tengevolge van een reeks van omstandigheden, welke ten gunste van de Duitscherz zijn gekeerd, ondanks verschillende welgelukte te- gen-aanvallen. Nergens zijn de Fran sche legers werkelijk verslagen, al zijn er enkele onbetwistbare nadeelen ge leden. Het moreel der troepen blijft uitnemend. De geleden verliezen zijn inderdaad aanzienlijk, doch door de gezonden reserves zijn de open plaat sen reeds weer aangevuld. Het is bezwaarlijk de juiste toedracht uit deze berichten na te gaan. Wat niet weersproken kan worden is het steeds verderdringen van het Duitache leger op Franschen bodem. Dé verliezen bij de strijdenden zijn ontzaggelijk groot. Het aantal dooden aan Engelsche zyde bedraagt volgens de officieele berichten 6000, van de Franschen zijn de cijfers niet bekend. Aan Duitsche zyde zijn de verliezen eveneens zoo aanzienlijk dat de loger- autoriteiten het noodig hebben ge oordeeld aan de Duitache dagbladen het verbod op te leggen van de pu blicatie der doodenlijsten, waaruit thans alleen nog zullen worden vermeld de namen van hen, die voor den beperkten kring van elk blad van belang zijn. Een’ maatregel iiu^, waardoor het pub’liek niet wordt ingelicht omtrent het aantal der gevallenen. Het cijfer moge thans niet worden genoemd, het achterhouden daarvan zal bij 4^ achterblijvenden ongetwijfeld groote onrust verwecken. De berichten uit Oost-Pruisen en aan de Ooetenrijksche grens spreken van afwisselend succes bij de partijen groote tofcenstrijdigBeid in de bericht geving is ook daarXwaar te nemen. Zoo werd gisteren gemeld dat de Russen Königsberg tóbben liezet, er wordt ook inleiding gemaakt van een Zo? het misHchien... De gedachte, die den commisaaria blik- Hemsnei door heU hoofd ging, scheen zijn vertrèk to verhaasten. v Vlug wat, miju vriend! X^Jreng ons naar het kasteel, ik verlang er naar, een paar woorden met dien notaris te f-preken. fjp. ie" kamer ge reutel bij me, ms heb Geef reik uw andere 'hand metgezel. Wij kunoon hier aanatdeen, want al» het toevallig opgemerkt, zouden wij ontdekt Goed! Ga gij vooraan. De kamerdienaar opende de deur, die niet geheel gosloten wa». eh zoodra zij de Aangrenzende kamer waren hinnenge- treden, zag do cofomlasarifl aan de wand tegenover netn eenlg licht schemeren. d.d. 31 Aug. aan de N. R. Crt.: Het groote hoofdkwartier meldt: Het leger van veldmaarschalk Kluck heeft een door zwakke Fransche strijd krachten ondernomen poging om in de streek van Combles (15 K M. ten N. van Péronne) oen flankaanval uit te voeren afgoslagen. Het leger van veldmaarschalk Von Bülow heeft een talrijker Fransch leger bij St. Quentin volkomen ver slagen, nadat het bij den opmanch reed» een Engelsch bataljon infanterie gevangen had genomen. Het leger van veldmaarschalk von Hausen heeft den vyand bij Rethol op de Aisne teruggedrongen. De voorhoede van het leger van don koning van Wurtemborg had bij de voortzetting van den overtocht over de Maas* den vyand eerst voor zich uitgedreven, maar zijn leger moest by het optreden van overmachtige vyan- delijke troepen gedeeltelyk over de Maas terugtrekken. I^ter heeft het legerde Maasovergangen weer bezet en opereert thans tegen den vyand, die aai de Aisne staat. Het fort Ijm AyvelkAis gevallen. er van den kroonprins zet ach haar en over de Maas voor de Gezien art. (J van hot Reglement voor de Kamers van Koophandel en jfrbrieken, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 4 Mei 1896 (Staatsblad lo. 76) Brengen ter algemeeno kennis, dat da lijst der kiesgerechtigden voor de KAier van Koophandel en Fabrieken in deze gemeente door hen definitief is ongemaakt en van af heden gedu- - rende acht dagen\\op do plaatselijko secretarie voor eon idler ter inzage wordt nedergelegdl -* Bezwaren tegen die lyst, hetzij die den klager, hetzij dier andere personen betreffen, kunnen gedurende dienter mijn bij den Gemeenteraad worden L ingébracht. j I Ponda, den 1 September 1914. Burgemeester en Wethouders voorn., R! L. MARTENS. De Secretaris, J. v. HEUSDE. den er hij I» h» dat vertrek gestorven. F<n I» dat vertrek**-*edert dien tijd meer in gebruik geweest? Het heeft •llgd. Franschen, Hrt nio»rwe gouvernement hoeft zijn eerepost waargenomen. Jlot land wool dal het op hel gouvernement kan rekenen en dat liet alk* zal doen om hrt Vdlerland ,1e verdedigen. Hrt gouvernement weet, dat hrt land rijn plicht zal doen. Zijn zonen storten hun bloed voor het Vader land en voor do vrijheid na» de zijd»' van heldhaftiger EngolHciien on Belgen. Hrt volk uk Ier gaat zonder hoven de gcwelddadlgete waponontmoeting die ooit <lc wereld teisterde. F>ro aan hrt volk, core aan do levenden en »nn ik dooden. Mannon vallen, maar de natie blijft. Eer» aan sooveel heldenmoed. Do eljjdvlrtorie h aan om». Een gevocht wordt geleverd, denkelijk howl erg, maar niet IresIlMM-nd. Wat zal er do ulining van zijn? Krank rijk 1* niet zulk e<'n gemakkolijke prooi els dn vijand zich dat denkt. Ik» plicht lx tragloch maar eenvoudig, do vijand terugdringen en van onzen dlerltamn grond drijven en onze vrijheid verdedi gen, hot uUhouden zoolang het noodig in tot het uitefttto. (>n«o gooMton on zi< KA moeten boven allee verheven blijven. ilaar hoo het Fransche volk zal zlj«».GZZ Gedurende het tijde ver idop komen onz«^ Bmwhche bondgenooton oen zekeren «tap vooruit naar d<* DulUche booMrtad. Wij vragen onn on» land al tb' o|M»fferingep, »1 de middelen die hot vorochaHon kin In mannen on In wilskracht. Wee» vaul en beraden hot nationale leven gotdound door do finandocle hoNtiiiimnaatregel blijft Iwetann. WIJ moeten onz<‘ oogen gevimtlgd houden naar do grenzen. Wij willen oor logvoeren en hebben or don wil toe. Wij willen zegepralen. Kortrijk. Aan de Fransche grenzen. Het Wolff-bureau te Berlijn seint Tot boden wa« dc kamer gvriotan; d< gravin had den sleutel in Ix'waring. Mifwchlen zoekt zij naar het een of ander. I >at kan wel zijn, zei de commis-’’ l^ateii wij voortmaken; wij mogen geen tijd verloren laten gaan. En vooral zonder gedruisch, zoodat onze nadering biet wordt opgemerkt. Als u pnbomerkt het kasteel #il binnenkomen... Hrt ^ou voor mij van groot belang zijn, aU ik den notari» kon vertossen, terwijl hij aan het werk la. Dan deden wij beter, als wij gebruik maakten van den ingang in den 'linker vleugel. Zoo, is daar ook een welke kamer geeft die gang Tot dc jacht- en wap»mkainer. woonlijk is de deur van tam» sloten, maar ik heb- den omdat ik vandaag de wa| iwtst. j De» te l>eten.,Jatdi wij dan daar binnengaan. ZoudK ?o mij, niet een schuil- plaats ktmneé/ aan wijzen, mijn waarde, waar ik gelegenheid heb, om het gesprek tusschen de gravin en don notaris af te luisteren? Ik hoi) alle reden om te ge- looven, dat die notaris niemand anders l» dan de vervalscber van hrt testament, en daar ge atdt belang hebt bij hrt <'chto tes- tnmoift, dat n duizend ‘s jaars toewijsi, zal Jiet -wel nlrt poodig zijn, uw ijver aan te wWekwip. i f. i groote nederlaag der Russen bij Ortels- burg, waarbij 30.000, volgens een later bericht zelf 60.000 man gevangen ge nomen zouden zijn. Volgens deze berichten zou Oost-Pruisen van »le Russen gezuiverd zijn. Ook aan de Oostenrijksche grenzen zou een groote overwinning op de Russen zijn )>e- haald, welke door de Russische be richtgevers wordt tegengesproken. Uit meerdere berichten vandaar blijkt dat de veldslag bij Lemberg nog niet is geëindigd. Het zeegevecht bij Helgoland is ten gunste van Engeland beslist. De Duit- sche marine heeft daar eenige schepen en een beduidend aantal dooden bij verloren. De Duitschers in België. De Duitschers te Doornik. liet ..Haudelsblad van Antwerpen*’ schrijft: ingevolge de bezetting van Doornik door de Duitsche troepen, heeft de vijaudelijke militaire overheid aan de stad een oor logsschatting opgelegd van twee unlHoen. I’ezel ver tijde nam zij gijzelaars gevan gen: M. dc liaron Süónon du Pré, burge meester en Senator, Mgr. Walraven», bis- schop van 1 toorn ik en bijna alle gctnwnte- raadaleden. hr was een zeer korte tijd Is'stemd de Imtaling der oorlogsschatting, betaalde ze eerst in bankbriefje», maar dit wilden de heeraa niet; zij eiscben goud en zilver en gavatf* aiechta een uar tijd, om dc som te vinden. Toen bet uur verstreken was, kon men slechts 1 mil- lioen 700,000 fr. geven. De DulUcher» ga- en nog een uur ohi do twee millioeu vol- Talrijke vrouwen van toen geld in en einde lijk kon men de twee tuililoeu aan de Duftechera lielalrti. lie gijzelaars waren uuwgonometi \th toe en waren Donderdagmorgen nog niet te Doornik terug. in de wijk van Doornik zijn negen hui zen in brand gestoken, 't 1» een I hiitsch onderofficier, die, zegt men, de Duitsche soldaten gedwongen had den brand stichten. De oversten van dien offichw, vernomen hebbende, wal lieurd wan, lualUeeren. Een andere Duitsche soldaat, die Kort Overzicht B De Duitscher» hebben succes. Dit mag uit de berichten, hoe tegenstrij- dig ze ook mogen klinken, wol worden geconstateerd. De Duitsche troepen welke aan de Noord- en aan de Noord-Oostgrens van Frankrijk opereoron schrijden aan- I hWdend voorwaarts, nu do een, dan deandere stad bezettend. Na Doornik is thpns Rijssel door hen bezet ge worden. De Franschen hebben hier geen tegenstand geboden, doch hebben de stad verlaten. In de omgeving van St. Quentin is een verwoed gevecht geleverd dat volgens de Duitsche be richten eindigde in een nederlaag der verbonden legers. Het Ministerie var. Oorlog te Parijs heeft gisterenavond een officieel communiqué uitgegeven, waarin betreffende deze krijgsver richtingen het volgende wordt gezegd De Franschen hebben in don alge- meenen slag, welke eergisteren is ge leverd in de buurt van St. Quentin en Vervins, on bij Ham en Póronmbeen belangrijk voordeel behaald op^don 11 I O, zij is dus nog niet te spreken. Teippinstekort voordat ik hier kwam, heb ik een heer uit Weenen aan gediend, een notaria, mijnheer Wilken;., j* juist, zoo heette hij. Mijnheer Wilkennotaris Wilken? mompel^- de commissaris. Dat is vreemd-, dien n&am heb ik nog nooit gehoord. En ft ken toch bijna alle notarissen vSn Weenen, althans bij naain. Hoe te het Voorkpmen van dien map? Hij is vrij lang en slank, met vo»ir- n*me maniered, kort blond haar, lange knevel, een lorgnet nK't donkere glazen. .-Wanneer te die beer gekomen? Eep half uur geleden. Hij kwam in wo rijtuig naar het kasteel en gaf den koetsier bevel, hem morgen vroeg te ko- 'foen afhalen. -Vreemd!'Hij schijnt van plan te zijn den Acht op hrt kasteel door te brengen. Of heeft hij hier in het logement oen ka- «mt besteld? -i Neen; h0 rijtuig'l^ft hier ntet frtil- W*houden;- het te rechtstrek» naar bet «Meel gereden. H - Dat te opmeriwlijk I De notarte •chijnt düs met de gravin bekend te zijn.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1