Verzameling Oorlogskaarten BRONGAS. Adverteert in dit Blad. 200 KAARSEN NIEUW PHILIPS /zWATT ■£Ü3ER PDSTtSIGarèn EENIG DM ffl M - NBB i ILEX IMWE, BoMn - 30 Reederij de IJssel '7 C. G. v. d. Garden. JU. Koninklijke Fahtatanen s laan tam” Europeeschen Oorlog 1914 a 10 CENTS Koninklijke Marine. Idininislr* GOIBHE MM Dienstaanbiedingen hebben in de Dienstregelingen verkrijgbaar aan het Kantoor N. Veerstal 3. Ceresitol maakt steen, cement enz. waterdicht (door ééne enkele bestrijking). W Gratis Premie Ceresit SUNLIGHT ZEEP m DE ZÜID-HOLLANDSCHE Maatschappij van Verzekering op het Leven, HEERENGRACHT 12 - DEN HAAG. üjïizaad.koekea L Gouclsch.0 Courant De O BRONGAS Advertentiën. aan ,1 Gouda. fULlLi L - TAMIXIAU’S JAM cLe Z22ES'-L'-L_i- KIST BIJ AllMIEM. XTieu. Telefoon L MARKT 31. POOL’S TANDMIDDELEN Maaglijders. F j Gewijzigde Dienstregeling aan vangende Donderdag 3 Sept. 1914. Maatschappelijk Kapitaal f I.OOO.OOO.-. M. RAVENSWAAYZONEN GOBINCHEM. Walefdichte kelders, droge muren Wie wil prachtig licht hebben? Jb. KOO1J Kz., WIERINGERWAARD. 1J aan alle abonné’s op dit blad; voor de abonné’s van de GOUDSCHE COURANT. VAN DEN DE DIRECTIE. bevattende het Bureau en 5°. Kaart van Frankrijk met de aangrenzende gedeelten Deze kaarten momen, k( ge- aan ons Bureau verkrijgbaar. Groote Draaisteeg 2. Telefoon 2157. UTRKCHT. GOUDA. Electr. Dr. A. Brinkman A Zn., Gouda. Tot een beperkt aantal zijn meerdere exempla ren van dit Kaarten-album mi lieti idurei ndert Naamlooze Vennootschap OPGERICHT «TS*. Voedort uw Vee met de zuivere murwe merk „Ster” en W L, en SOVAHOONBNHOKKBN merk WL, Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere-Biploma Parijs 1900. Negen Gouden Medailles. M.- De stukken of AO^zending daarvan bekomen voor de verzendingskosten. p Per kwartaal Idem franco j Met Geïllustre Idem franco j Abonnementen Markt 31bi van een brief- aanneming der 50 DE HELFT DE« SLAVERNIJ van het huiswerk wordt te niet gedaan, zoodra Sunlight het huis binnen treedt. Om vloeren, tegels, maren, houtwerk enz. door en door schoon te maken Is Sunlight het afdoendste en voordeellgste middel. Laat Sunlight Uw huls doen glinsteren on Uw werk verlichten. 514 zijn de beste en goedkoopste, staan onder voortdurende scheikundige controle en worden sinds 1894 door Nederlandsche Tandartsen en doctoren aanbevolen. Chemische Fabriek L. POOL A Zonen, Amsterdam. Wereldtentoonstelling GENT 1913. Buiten mededinging, Lid der Jury. eener vrijwillige steeds succes. z MT Deze advertentiën kosten slechts bij vooruitbetaling: 16 regels f 0.35, voor elke regel meer 6 cents. Opgaaf uitsluitend aan Het Maagpoeder van Apotheker BOOM is het beste geneesmiddel voor maagpijn, maagkramp, zuur, hart water en slechte spijsvertering. Prijs per doos 75 Cents. 12 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS, Fa. WOLFF Co., te Rot terdam bij E. VAN SANTEN KOLFF, Korte Hoofdsteeg 3. De Duitschei MECHELEN. die door de Duitse den genomen, hebl zegd, dat zij naa terugkeeren, aang .troepen voor goed Brokken. Het was ^ongetwijfeld niet d jwolking van Meel fokken en alzoo wan den aanval Jte kunnen verni ybuldor had ƒ4wegen en •wbrleden Dinsdag {genomen, koeren 1 ‘Maandagochtend 8 |et 1? nong I ^uitschers kwamei geven van hunne I jeder vluchtte in d nongebulder duurt elftoen waagdei stfaat. De kerk van I over Dyle was1 zoo I ‘doorboord, dat de I nedenxamen geheé De stukken der dc 1 zware steenen lage ■kerkhof. Het huis, dokter Reefss op 1 I was van onder tot 1 ROOSENDAAL. I Aerschot gemeld, I Belgische liniesold I graaf lag na een h I een ambulancewage kwam opdagen, sch sche gewonden var rapen. De Belgen en lieten den am! Toen zij echter g waren, openden zij kenwagens en vier men er uit, die in et opgesteld en de Di vuur te braken op ROOSENDAAL, in Antwerpen woi Alle maatregelen zij door de legerhoofd zelf om aan de Au mogelijke te versch lijk voor vier maai Antwerpen en Lim Commissarissen: Mr. M. M. SCSI TEN OEVER, Mr. A. S. MIEDE J. BERENDS, Mr. J. W. DE K4 Directeur: Mr. J. W. KONING. -> MF De Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiën. Vrijgevige voorwaarden. Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren: CL BOUWMBBSTBH, Haven te Schoonhoven, en L. C. Westhaven te Qouda. v./d. LOEFF, (Pres.), Dr. A. E. A, A. M. v. EMBDEN, Dr. P. H- (TER. (Seer.) 1°. Algemeone Kaart van Europa, Azië en Afrika, voor zoover de landen van deze werolddee||fcn bij den oorlog betrokken zijn 2°. Algemeene Kaart van Europa 3°. Kaart van België en Noord-Frankrijk ■1°. Kaart van Noord-België met een gedeelte van Noord-Brabant Limburg NIEUWE ABONNEMENTEN van nu tot 1 ^)ct. a.s. vilden berekend' tegen 45 cent, fr. p. post 55 cent. t Abonné’s in Gouda en elders, die de courant per looper ontvangen, ontvangen ook dit Kaarten-album aan huis; dqipost-abonné’s kunnen deze premie aan ons Bureau in ontvangst nemen tegen inzending van 10 cents in postzegels Men wordt verzocht op ’t MEUK te letten uit het Magazijn van nssnsms Deze THEEËN worden a afgeleverd in verzegelde A pakjes van vijf, twee en 'jjbph een half en een Ned. ons met vermelding van Nom- en Prijs, voorzien van WBjEflHO nevenstaand Merk, vol- IMF gens do Wet gedeponeerd. Zich tot de uitvoering van geeerde orders aan- £7 bevelend, J. C. BIJL, voorheen J. BREEBAART Lz. Kennisgeving, dat gelegenheid bestaat tot het aangaan verbintenis bij Hr. Ms. Zeemacht als: Madroos-torpedornakerlminimnmleeftijd2Maar Kleermaker Jmaximum'leeft-29‘a'ir- iWI n i L nL minimum-leeftijd 21 jaar. JlilU UUX RUK maxiraum.]eoft. 28 jaar. SUrtLm» Llaa&D minimum-leöftml 19 jaar, maxjmum-leeft 25 jaar. (indien reeds zeër vol doende kunnende stoken, maximum-leeftijd 29 jaar) terwijl voor jongelieden op een leeftijd van 16 tot. en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengefeteld om bij do Zeemacht in dienst te treden als lichtmatroos of matroos 3e klasse. Nadere inlichtingen worden op aanvraag (het zenden kaart is voldoende) gratis verstrekt door den Commies van Marine te Willemsoord (den Helder). (wordt verwerkt met cement en zand. Hij wende zich tot JAC. KOQIJ Kz. puttenboorder te Wieringerwaard, die zich gaarne belast met hetinstal- leeren van x Reeds jaren lang is dit werk door oridergeteekendo met het grootste sucóps uitgevoerd. J^grootingen kosteloos. Aanbevelend, van het Zuidelgk deel van België, van Luxemburg, Duitschland, Zwitserland en Italië. 6°. Kaart van Elzas-Lotharingen en de Fransche grens. 7°. Kaart van Duitschland,' Oostenrijk ën Rusland, de gedeelten, waarde strijd tusschen deze Rijken wordt gevoerd. 8°. Kaart van de Landen nan de NoordzeeEngeland, Nederland, België, Denemarken en gedeelten van Frankrijk, Duitschland en Npörwegen.J 9°. Kaart van de Landen aan de Middellandsche Zee. c.a. 25 X 35 cM. groot, in. fraaie lichtbruine k|eur uitge voerd, geven op duidelijke wijze zoo goed ^ls alle plaatsen aanj welke in dezen oorlog zijn genoemd of vermoedelijk genoemd bullen voordenzij vormen te samen een album. t Dit Oorlogskaarten-album wordt GRATIS leverd aan ieder, die zich voor minstens één kwartaal op de Goudsche Gourant abonneert. 32) Onder voorwendsel, gevoelde, had de gra in hare vertrekken commissaris, die haa ken, kreeg tot antw< lag en eerst den V' spreken was. baar liep hij nu h zijn kamertje hoen Wagner lag in do a; snorken, en nu was Karei Nisser nauwke ken, wat hom in de ten. Hij ging aan taf eu Het zijn blikken Irel, dat hij opgeraap °P de achterzijde: nioeder van mijn kini bevalling, den 7n Jul Het verbleekte por gelaat met schoono, lange gekrulde lokkei wet een uitdrukking trouwen. Een glimlac j lijnbesneden mond, en f geheel een waas vo had zij een voorgevot lot. weer eenigszihi dit duurde nl #ch heftig kaïj T)uitSchers kwi geven van nongebulder duurt

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3