WAS. I. SMITS, ihandel. nes. UQHT sap ri •iedingen tab HES VOOR ireen. NGAS De Oorlog. 12569. Vrijdag 4 September 1914. 53e Jaargang. en Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. FEUILLETON. Eefje. mui nu. □OU Kz., IERINOERWAARD. Courant 'mccet. 16/I fcTie-ix-ws- ezx voor G-o-clgLsu ezx Oxxxstxeleexx.. Verschijnt dagelijks behalve Zon- en Feestdagen. tig licht hebben? Telefoon Interc. 82. Isteuncomité 1914 te ’s-Gravenhage. 18. Gouda. Telefoon Interc. 82. f 1.25 [SEismAKP ge- Czerny. xvm. rosteloos. 33) zijn te nu thuis nieuwe verras en (Wordt vervolgd) nkman Zn., Gouda, et Electr. droging. e Salon. hlle soorten HAAR- i. DE JONG Oosthaven 31. it Uw huls doen r werk verlichten. 614 de op voer man vol de vader- over- toen on Wagner gelag- tegels, muren, door en door ken It Sunlight eu voordeelloste wer- 1000 vie- zeggen, van te 'BR SLAVERNIJ srk wordt te niet Sunlight het hub Mm iSSkitta. in de Lenlien kosten slechts >en fin uieniil iruitbeialing: 0.35, voor elke regel tend aan het Bureau GOIDSCHE COURANT nacht Waar- nn Zij t afleob en hij ■koetsier hot tij- hij verklaarde, dat hij zijn te Bijdragen voor bovengonoemd-Steun- Comité worden door ons in ontvangst genomen en aan den algemeenen Penningmeester toegezonden. DE ADMINISTRATIE. tot JAC.KOOIJKt. i Wleringerwaard, >elast met hetinstal- mijn zegen geeft. „Kasteel Windek, 18 December 1871. „Michael I graaf Czomy.” Koninklijk Nationaal ng is dit werk door met het grootste Oostenrijkers sloegen en zich meester maakten van 20 kanonnen. De op- marsch wordt voortgezet. Ter zee hebben geen groote krijgs verrichtingen plaats gehad. Een Fransch eskader heeft in de Adriati- sche Zee de vestingwerken en verster kingen van Cattaro gebombardeerd. Van Oostenr. zijde wordt gemeld dat dit bombardement de verdedigingswer ken niet heeft vernield, en slechts enkele mannen/ licht werden gewond. Turkije’s leger en vloot worden ge mobiliseerd, zoodat thans spoedig blij ken zal wat dit land van plan is. De actie in de koloniën der strijd- voerende mogendheden wordt voort gezet. De Duitschers in België. Het bombardement van Antwerpen begonnen ROOSENDAAL. Sedert hedenmor gen 8 uur is hier kanongebulder ge hoord, blijkbaar van zwaar geschut, komende uit de richting van Antwer pen. 50 tot 60 schoten werden achter elkaar gehoord waarop na een korte rustpoos het schieten weer een aan vang neemt. ANTWERPEN. Het Handelsblad Antwerpen schrijft over de be- u J *t~a*“**‘—‘"-^n in de buurt van Assche dat deze zich ken merkt door een algemeene opschuiving naar Dendermonde. De noodzakelijk heid om de vrije beschikking over het land van Waes te behouden, heeft deze maatregel uitgelokt. De vijande lijke troepen welke gisteren uit Brussel naar Assche zijn afgezakt, hebben heden de omtrekkende beweging naar het Noorden voortgezet. Daarbij is Ninove weer door de Duitsche troepen bezet. ANTWERPEN. Do DuitschOrs heb- te ben verschillende boerderijen Merchtem en Assche verbrand. Aan het Westelijk Front. i BERLIJN. Uit het groote hoofd kwartier wordt betreffende de over winning door generaal Von Bülow op de Franschen bij St. Quentin behaald nog bekend gemaakt, dat de slag twee dagen geduurd heeft en dat vier Fran- sche legercorpsen en drie divisies reserve daarbij tegenover onze troe pen stonden. BERLIJN, 2 Sept. (Part.) De Lon- densche nStar” zegt, dat de Parijsche banken zijn gesloten. icht 1879.) BERLIJN. De Fransche Staats kassen en Staatsarchieven zijn reeds naar Bordeaux overgebracht in ver band met de verlegging van den zetel der regeering daarheen. De Parijsche bevolking is zeer ver ontrust over de verwoesting van de stad ten behoeve van de vrijmaking der forten. BERLIJN (officieel). Met het oog op de Conventie van Genève heeft men in den Boven Elzas 180 man Fransche ambulancetroepen vrij ge laten. FRANKFURT a/ MAIN. Do Ro- meinsche correspondent van de Frank furter Zeitung seint aan zijn blad, dat hij van een kapitein van den Italiaan- schen Generalen Staf heeft vernomen, dat tegenwoordig de forten van Parijs slechts van geringe waarde zijn. Zij zouden volgens deze mededeelingen in het geheel - niet voldoen aan de eischen van moderne vestingwerken, daar alle reeds in 1886 zijn gebouwd en slechts uit aarde en baksteen be staan. De opmarsch der Duitschers. Uit BERLIJN seint het Wolff- bureau d.d. 3 Sept, het volgende, door het Duitsche hoofdkwartier gemeld, omtrent den toestand der legermachten aan de Fransche grenzen Bij de vermeestering van het hoog in de bergen gelegen sperfort Givet hebben, evenals bij Namen, de door Oostenrijk toegezonden zware motor- batterijen door hun bewegelijkheid en zekerheid van schot haar voortreffe lijkheid bewezen. Zij hebben ons uit stekende diensten bewezen. De sper versterkingen bij Hirzon, Ayvelles, Condó, La Fère en Laon zijn zonder strijd vermeesterd. Daar mede bevitfden zich alle sperverster- BERLIJN (officieel). Het wordt officieel vastgesteld dat de Franschen uit de Duitsche grensplaats Saales 14 vrouwen en 25 kinderen hebben weg gevoerd. Van het lot dezer menschen is niets bekend. ROME. De „Oorrière d’Italia” be richt dat Parijs van het overige Frank rijk is afgesneden. Er heerscht werke loosheid en groote ellende. Zij reisde naar Weenon en zocht het Hisje op, dat (naar zij meende) haar be loofd had van de liefde van haar echt- t®noot; helaas zij had die liefde nooit be- «ten. In onzen kring gelooft men maar *1 te veel, dat men door gold alles ge daan kan krijgen van do menschen uit hgere standen. Het was nu haar plan, ■fre Louise door een groote som geld 16 bewegen, van mij af te zien. Zij T(®d.een doode, tot wier begrafenis denoodige toebereidselen werden gemaakt, een kind, dat zijn moeder reeds miste zijn vader nooit zou kennen. Wanneer dat kind tot zich had genomen, dan Md zij edelmoedig gehandeld maar Been, zij wilde mij straffen voor mijn *htbreuk. Zonder haar naam te noemen, W zij belast te zijn met de zorgen voor kind. De oude vrouw, bij wie mijn Eerbare Louise op kamers woonde, «henkt geloof aan deze verzekering. Zij ontvangt geld genoeg om naar haar ge- Morteplaats terug te koeren en mijn ’Touw brengt het kind waarheen? Bh i» een raadsel, dat ik nooit hebkun- Ma oplossen. Mijn plichten als krijgs- PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad1.50 Idem franco per post1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. en Reims zullen optrekken. Verdun is door de ligging aan de Maas en als voor naamste vesting op de linie van de oost grens naar Parijs van de grootste betee- kenis. De vesting is door een dubbele en in het oosten driedubbele fortenreeks en batterijen omgeven. De vesting Reims dient ter bescherming van Parijs en wel tegen een Duitschen inval door België. Noordwestelijk van Reims ligt Laon, dat eveneens sterk bevestigd is, ook het kruis punt Lafère aan de Oise. Deze tweede linie zal eerst actief worden, als de grensvestingen tusschen Mezières, Hirson tal Maubeuge zijn doorbroken. Deze drie vestingen zijn door buitenforten beschermd cn door batterijen onderling verbonden. De tweede linie vormt een nieuwe vold- slag-formatie. *Als laatste bolwerk komt dan de vesting Parijs. Het is wel vreemd dat bij een zoo snel oprukken aan de Noord-Oostkant aan de meer oostelijke zijde de Franschen het terrain beheerschen door 1 de vestingen Nancy en Toul, welke als ’t ware het zuidelijk deel van Lotharingen geheel af sluiten. Indien een aanval van de beide rechterlegercorpsen op Parijs wordt on dernomen, dan zal ongetwijfeld de strijd bij de Noord-Oostelijke vestingen wordeti gevoerd, teneinde de verbindingen daar ar te snijden. Voor een beleg van Parijs wordt c.a. 700.000 -man noodig geacht. Aan het oostelijke front worden dag aan dag verwoede gevechten geleverd. n t n v» i Hnnw won Aaonhn rlnr rloraö ran gemeld dat de Russen in Oost-Pruisen een ontzaggelijke nederlaag zouden hebben geleden, zoo zelfs dat de om- vang daarvan niet juist is aan te ge ven. De cijfers, door het Duitsche hoofdkwartier daarvan gepubliceerd, omtrent het aantal gevangen genomen Russen, stijgen met den dag, het aan tal is nu zelfs geklommen tot 90.000. Uit St. Petersburg komen heel an dere berichten. Daarin is zelfs sprake van overwinningen aan Russische zijde en var bezetting van Königsberg. Ook de berichten aangaande de strijd tusschen de Oostenr ijksche en Russische legers komen met elkaar overeen. Van Oostenrijksche zijde wordt gemeld van oen oprukken cn overwinnen in de omgeving van Lublin (in Russisch Polen) en van eenigen geringen tegenslag in Galiciö aan de Oostenrijksch-Russischo grenzen, van Russische zijde daarentegen wordt mel ding gemaakt van een geduohten veldslag in Russisch Polen in de richting Lublin waarbij de Oostenrijkers verslagen den en achtervolgd en krijgsbuit en gevangenen in handen der Russen len. In Galicie zouden de Russen op rukken naar Lemberg waar zij de PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer„0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1—5 regels f0.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. man hielden mij op verren afstand terug, en toen ik na het sluiten van den vrede terugkeerde, vond ik geen spoor meer van alles, wat mij zoo dierbaar geweest was. Na lang zoeken vond ik eindelijk de min, die het kind verzorgd had in de eerste dagen van Louise’s dood. Die vrouw bracht mij het eerst op de gedach ten, dat mijn vrouw het kind ontvoerd had; maar omdat deze min ontslagen was, om op de nieuwe verblijfplaats van het kind een andere min te nemen, kon ik van haar verder niets vernemen. Wat volgde, is spoedig gezegd. Laat mij een sluier werpen over het uur, toen ik voor de laatste maal een gesprek met mijn vrouw had. Acht dagen later had de koorts haar weggerukt; zij nam een geheim mee in het graf, cn daarin lag juist haar wraak over mijn trouwbreuk. Ik hoopte, dat het mij zou gelukken, mijn kind te vinden, maar alk nasporingen die ik de slimste advocaten van Weenen liet doen, waren vergeefschf Toen nam ik een kind van een krijgsmakker in mijn huis op; dat kind was onder bijna dezelfde omstandigheden geboren als het kind mijner arme Louise, en de moeder was eveneens bij de geboorte gestorven. Doch de vreugde, die ik aan dit kind be leeft heb, heeft mij nooit schadeloos kun nen stellen voor hetgeen mij ontroofd is door de onnatuurlijke daad van een waan zinnige. Is mijn kind dood, dan weet ik, dat zij vereenigd is met haar goede moe der. Leeft het kind nog, dan moge God het zegenen, zooals ik het in gedachten haar wan- op den vreemdeling Het was later dan middernacht, de commissaris zijn rapport gereed het overgebleven gedeelte van de aantee- keningen ingepakt had, waarna hij te bed ging. Doch hij sliep onrustig. Nu eens vervolgde hij den vluchtende testa- mentvervalscher, dan weer zag hij de schoone vrouw, die hij verrast had bij de schrijftafel van haar overleden echt genoot. Dan stond hem weer de vrouw voor den geest, waarvan bij het photo- grafisch portret had gezien. En opeens... daar herkende hij in die trekken de ge lijkenis mot iemand, die hij zeer goed kende. Dat waren Eefje’s, tgroote blauwe oogen, die hem aankeken; de weemoe dige trek om den mond was verdwenen, een vroolijke lach speelde om haar lip pen. Hij ontwaakte en sprong op van zijn legerstede. Het heldere daglicht scheen reeds door het venster. Hij greep in den zak van zijn jas en haalde het portret er uit; nu eerst begreep hij, waarom die beeltenis hem zoo geboeid had. Waar had hij toch zijn oogen gehad? De gelijkenis met Eefje was onmiskenbaar. En terwijl hij dit gelaat beschouwde, doken de her inneringen uit zijn kindsheid bij hem op. Levendig herinnerde hij zich nu, hoe hij hij een wieg was gebracht, waarin zijn nieuwe zusje lag. Eerst later had hij als knaap van andere lieden vernomen, dat voortzetten om aan het hart van Duitsch- land den beslissenden slag toe te bren gen. Het is de plicht van de Regeering der Republiek dezen hardnekkigen tegenstand te leiden. Overal zullen de Franschen zich verheffen om hun onafhankelijkheid te verdedigen, maar om aan dezen gewel digen strijd al zijn afdoende kracht te kunnen geven, is het noodzakelijk dat de Regeering vrijheid van handelen behoude. Op verzoek van het Militair gezag heeft de regeering dus tijdelijk haar zetel veÉ plaatst naar een gedeelte van het Rijkn waar zij in voortdurende relaties kan blij- v en met het geheele land. Zij noodigt de leden van het parlement uit om niet van haar verwijderd te blij ven ten einde met hunne collega’s den l and der nationale eenheid te vormen. „De regeering verlaat Parijs niet dan na de verdediging van de stad en de vestingwerken met alle middelen die in zoo sterk mogelïjk ge in don namiddag, na zijn vertrek van Let kasteel Windeck, beklom Karei Nis- ser de smalle houten trap van een afgo lften huis in een der buitenwijken der stad Brilnn. Hij bleef staan bij een deur, die kaartje vertoonde mot don naam dislaus Habiatschek”. Eerst nadat tweemaal had aangescheld, w< v,oor hom geopend. Een oude trouwende rusten. Is mijnheer Habiatschek vroeg Karei. Mijnheer Habiatschek is ziek on niet te spreken, antwoordde do meid, on ze wilde de deur dicht doen. Welnu, juffrouw, zei Karei, dio be hendig binnentrad, zeg aan uw mees ter, dat iemand Rem wenscht te spreken, niet als particulier, maar op last van de keizerlijke politie. Zeg dat ik vorder moet reizen, en dat ik slechts een half uur tijd heb om hem te spreken. Uw naam? vroeg do oude. Mijn naam zal ik hem zelf Zeg maar, dat een commissaris politie uit Weenen hem verlangt spreken. Kort Overzicht De Fransche Regeering verplaatst van Krijs naar Bordeaux. De proclamatie, welke door de presi- tent der Fransche republiek is uitgevaar- *3 teneinde hiervan modedeeling te doen ll het bewijs dat do Fransche Regeering den toestand thans zeer ernstig inziet on |ife mogelijkheid niet uitschakelt dat Pa- Jrijs door' de Duitschers kan worden in- wsloten en ook genomen kan worden. I Dezo proclamatie, welke door alle mi- IréterS is onderteekend, luidt aldus: I Franschen! Sedert verscheiden weken onze heldhaftige troepen in gevecht I net het vijandelijke leger. Dank zij de Ihpperheid van onze soldaten werden op I verschillende plaatsen voordeelen behaald, i lt&r in het Noorden noodzaakte de aan- Itang der Duitsche strijdkrachten ons ‘te- wg te trekken. I Deze toestand legt aan den president I terepubliek en de regeering den plicht I een pijnlijk besluit te nemen. Om mr het nationale welzijn te kunnen wa len, moeten de openbare machten tijde- de stad Parijs verlaten. I Onder de leiding van zijn eminenten ïtevelhebber zal het Fransche leger Inoed en élan de hoofdstad en 2. [Indsliovende bevolking tegen den hddiger verdedigen. De oorlog moet ech- Iff terzelfdertijd worden voortgezet. Zon- kr rust en zonder weifeling zal de hei ige strijd voor de eer van de natie en te herstel van het geschonden recht wot- te volgehouden. Hoewel sommige van onze legers welige verliezen leden, is geen van hen wralagen. De gapingen in de gelederen Wrden onmiddelljjk aangevuld en rowing van recruten verzekert ons ie toekomst nieuwen aanvoer van whappon on strijdkrachten. Volharden en strijden, dat moet het wachtwoord zijn der verbonden Engelsche, Russische, Belgische en Fransche legers. Volharden en strijden, terwijl ter zee de Engelschen ons helpen om de verbindin gen van onze vijanden met de wereld te verbreken, en de Russen hun opmarsch haar macht staan maakt te hebben”. Hij zegt te weten, dat het niet noodig is de bewonderenswaardige Parijsche be volking kalmte, flinkheid en koelbloedig heid'aan te bevelen. Zij toont steeds dat zij hare plichten kent. „Franschen, laten wij deze tragische omstandigheden waardig dragen. Indien wij ten slotte overwinnen, zullen wij het doen door onzen onvermoeiden geest, door ons uithoudingsvermogen en onze stand vastigheid. Een natie die niet wil onder gaan en die om te blijven leven noch voor smart, noch voor opofferingen te rugdeinst, is zeker van de overwinning”. Uit de berichten der laatste dagen blijkt dat de Franschen zoowel naar het Zuid- w esten als naar het Zuiden zijn terugge trokken teneinde niet in de noodzakelijk heid te komen een beslissend gevecht te moeten leveren in omstandigheden, die voor hen niet gunstig zijn. De Duit schers zullen nu dan ook weldra de ope raties in de omgeving van de stelling Parijs aanvangen. Indien waar zou zijn wat een bijzondere Fransche correspon dent van de „Times” meldde, dan zou de toestand in Noord-West Frankrijk voor de Franschen bijzonder ongunstig zijn en Volgens die berichten zou de Somme-val- i lei door de Franschen verlaten zijn en Amiens in handen van de Duitschers zijn gevallen. Ook zou de Duitsche voor hoede zich reeds bevinden op c.a. 30 K.M. ten N.W. van Parijs, bij het plaats je Creil. De beide Duitsche legers op den rech tervleugel, onder de generaals von Kluck on von Bülow hebben reeds om do ves tingen Lafère Laon, Rheims in noorde lijke richting een omtrekkende beweging gemaakt en staan nu reeds in den rug dezer vestingreeks. Het is waarschijnlijk dat de eerstko mende dagen de Duitschers tegen Verdun er aan dit kind een bijzondere geschie denis verbonden was, maar dat zijn moe der de verzorging van dit kind op zich had genomen. Eens httd hij zijn moeder er naar gevraagd en toen tot antwoord gekregen: „Zij is je zusje en je moet haar liefhebben als je zusje, versta je?” Sedert had hij. niet meer gevraagd, doch hij wist uit het gepraat der lieden, dat hier een geheim bestond, waarover moedor het stilzwijgen bewaarde. Liefst zou hij dadelijk naar Woenen zijn teruggekeerd om dit geheim uit vorschen, doch zijn plicht riep hem op het kasteel. Hij vond mijnheer beneden reeds wachtende in de kamer, en samen gingen zij dadelijk op weg naar het kasteel. Daar wachtte hem een sing. De gravin, die hem in het vroege morgenuur een gesprek had toegestaan, was verdwenen. Zij was in den met haar kamenier vertrokken, heen? dat. wist niemand te zeggor waren zoo stil vertrokken, dat Sallai er niets van gehoord had, sliep toch dicht bij den stal. De-koet van de gravin keerde juist met het tuig terug; meesteres naar het spoorwegstation Brünn had gereden. De commissaris liet mijnheer Wagner op het kasteel achter en reisde alleen naar Weenen terug. Onderweg zou hij dan uitstappen te Brilnn, om een bozóek te brengen aan mijnheer Habiatschek, den voormaligen kamerdienaar van wijlen graaf een „La- hij rerd dc deur dienstmeid liet blikken

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1