I I I I s n Itaw” oMam - I 3 1 ine 1 I 1 ul I sitol fll De Oorlog. Dinsdag 8 September 1914. 53e Jaargang. Verschijnt dagelijks Feestdagen. behalve Zon en •EN ïr Telefoon Interc. 82. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. 1! OOOO.-. I enz. walenlfclil FEUILLETON. Eefje- i iet Leven, AAG. XTïe-CL"ws- ezx voor <3-o\xêLa, exx Oïxxstrelcexx- No. 13578. >1 I I 11 Telefoon Interc. 82. Duitse r s rzekering tegen zal do naar Nederland uitwijkende storten van vele het ,n eener vrijwillige Wfg, waar haar hart (Wordt vervolgd ik cm an Zn., Gouda 1 l 36) Onder voeling kregen rechtervleugel langs Pres.), Dr. A. E. 3DEN, Dr. P.H. blijven, kwalijk, „Je trouwe broeder „Karei” tranen die is toch het niet waar hare oogen zij de vree- !I57. 30 WC zet’ 1FI., voedingswaarde Medaille». •r lestrijking). van W0S- leger fcOFCR, en i<ta. (iOIDSIHE COURANT. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. f 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. uEn zij sloop portier haar verwonderd na- Aan het Westelijk Front. Veldslag nabij Parijs. PARIJS, 7 Sept. Volgens een officieel communiqué is een algemeene veldslag be gonnen op de linie, gaande lange Nan- teuilloHaudouin, Meaux, Sézanne, Vitry-le-Francoie, en zich uitstrekkende tot Verdun. Dank zij het zeer krachtig op treden van de Fransche troepen, uitne mend bijgestaan door het Engelsche leger Jiebben de Duitschers, die eergisteren tot aan de omstreken van Coulommiers en La Forte—Gauchbr zijn voortgerukt, gis terenavond oen torugwaartsche beweging ultvoereri. schoten. Deze beantwoordden Eet vuur. Terzelfder verschenen een groot aantal wielrijders uit het bosch en schoten den vijand in den rug. De comman dant Deconinck werd door een schot in het voorhoofd gedood, terwijl een groot aantal Belgen zich moesten terug trekken. PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaalf 1.25 Idem franco per post„1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad„1.50 Idem franco per post. „1.90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31bij onze Agentenden Boekhandel- en de Postkantoren. ting van Brussel opgerukt. Tusschen Antwerpen en Gent zijn hedenmorgen alle telegraaflijnen en spoorwegver bindingen verbroken. Gisteren had een gevecht bij Oordigem (bij Watteren) plaatseenige jagers en wielrijders- verkenners werden om te patrouil- leeren naar Oordigem gezonden, waar uhlanen gezien waren. Een viertal sol daten en gendarmen voegden zich bij hen en bevonden zich weldra tegen over 200 uhlanen, die op onze soldaten OSTENDE, 7 Sept. Een Duitsche tweedekker, die in de buurt boven Sotteghem vloog, moest te Strypen landen. De twee inzittenden werden gevangen genomen. 35 Duitsche wiel- rijders ^zijn bij Londerzeel door een patrouile Belgische soldaten gedood. Na het gevecht op Vrijdag bij Bosch Kapelle hadden de Duitschers 3000 doodende vijand was dermate gede moraliseerd, dat velen naar Brussel vluchtten. Zondag, zijn te Zammel 17 Duitschers door Belgische soldaten overvallen en gedood. um-leeftijd 21 jaar. Lum-leeft. 29 jaar. um-leeftijd 21 jaar. Lum-leeft. 28 jaar. um-leeftijd 19 jaar, ium-leeft. 25 jaar. reeds zeer vol- i kunnende stoken, um-leeftijd 29 jaar) iet 20 jaar immer enst te treden als De Duitschers in België. Om Antwerpen. OSTENDE, 7 Sept. De Duitschers zijn gisteren in Noord-Westelijke rich- k zijde om een in bewerkstelligen. Ten noord-oosten van de streek, waar thans de Duitsche legermacht rich bevindt, liggen de Fransche ves tingen Nancy, Toul, Verdun, welke nu de kans loopen aan twee kanten tegelijk, aan de noord-, zoowel als aan de zuidzijde te worden aangevallen. De Fransche vesting Maubeuge, noord- westelijker gelegen schijnt zich nog te handhaven, niettegenstaande den hef- tigen aanval der Duitschers. De komende uren zullen wel nader de bedoelingen van de Duitsche legers doen blijken, wellicht reeds nadere berichten brengen omtrent den thans op Franschen bodem geleverden veld slag. In België wordt de toestand voor de Belgen hachelijker. Wel hebben de Belgen eenige krijgssuccessen in het terugwerpen der Duitsche troepen en het toebrengen van beduidende ver liezen, het neemt niet weg dat de Duitsche overmacht hen moet doen wijken in hun laatste toevluchtsoord, de stelling van Antwerpen. In de directe nabijheid van Gent hebben de Duitschers zich genesteld, de laatste berichten melden de bezetting van de be en worden als krijgsgevangenen weggevoerd. Dit is hun een aanleiding om naar Neder land te komen. Te (tent wordt eenerzijda verwacht een oprukken der Duitschers naar Gent, waarvan ze maar eenige kilo meters verwijderd zijn, terwijl anderen meen en (of hopen) dat ze weer, evenals voor een paar weken, toen ze ook bij Melle kwamen, zuidoostwaarts zul len wegtrekken, naar het Oosten Frankrijk, tor versterking van den telijken vleugel van het Duitsche aldaar. en van een brief en aanneming der Melle, een plaatsje van c.a. 4500 in woners waar Belgische gendarmen en burgerwacht tegenstand boden. Na een kanonvuur van beide zijden ging Melle voor een deel in vlammen op en vluchtte de bevolking in noordelijke richting naar de Nederlandsche grens. In Antwerpen zelf bereidt men zich op een beleg voor. Alle maatregelen zijn getroffen tot hardnekkigen en langdurigen tegenstand. De Belgische koningin, die haar kinderen naar En geland heeft gebracht, is binnen de veste teruggekeerd. De grootste waak zaamheid voor vijandelijke vliegtuigen wordt betracht. Aan het oostelijk front hebben de Russen aan de Oostenrij ksche troepen in Galicië ernstige verliezen toege bracht. Lemberg, Halicz en Stryj zijn door de Russen bezet en Przemysl op 200 K.M. afstand van Krakau is door hen omsingeld. In Oost-Pruisen worden de operaties van het Russische noorderleger met voorzichtigheid voortgezet, nu het zui- derleger door de gevaarlijke gesteld heid van het terrein zulke ernstige verliezen zijn toegebracht. Dit leger dat Tilsit bezet heeft, rukt nu verder op Königsberg aan. Ter zee hebben na Belgen zijn velen, bohoorendc tot de (ont wapende) burgerwacht van de verschil lende plaatsen. Naar zij verhalen, trach ten de Duitschers in de door hen bezette streken op de hoogte te komen van namen dargenen die, tot dat korps hoerende, zijn ingeschreven, dezen zoo’n rang meisje aan te erover ware positie verbor- verstand zal het niet PARIJS, 7 Sept. Een officieel com muniqué meldt: Twaalf Oostenrijksche legerdivisies zijn bij Lemberg volkomen vernietigd. Het tweede Oostenrijksche leger in den omtrek van Lublin opereerend, heeft Aan het Oostelijk Front. In Galicië. ROME, 7 Sept, In het officieel rapport wordt gezegd, dat de Russische troepen geleidelijk Przemysl (in Ga licië) omsingelen, welke stad genood zaakt zou zijn te capituleeren of dat zij anders in een aanval zou worden opgenomen. ®°n M Brussel dc hoeven zijner paarden geworpen. Wat •zou hem dat kunnen schelen, haar lichaam te verpletteren, nadat hij haar hart had gebroken? Toen verzamelde zij haar krachten, on over hoofddeur PARIJS, 7 Sept. In het om 11 uur 's avonds openbaar gemaakt communiqué wordt gezegd, dat de linkervleugel der Fransche legers opnieuw onder gunstige v oerwaarden voeling kregen met don vijandelijken rechtervleugel langs don oever van dc Grande Morin (zijrivier van Ourcq, Westelijk van Parijs). Kort Overzicht. De laatste dagen hebben doen zien dat de Duitsche legers van uit noor delijk Frankrijk een opmarsch hebben aangevangen welke naar men meende alleen ten doel had de insluiting van Parijs tot stand te brengen voor een beleg van deze sterke en uitgestrekte stelling. Het samentrekken der Fransche en Engelsche legers rondom Parijs deed ook niet anders verwachten dan dat deze tot taak hadden den Duitschen opmarsch te stuiten. Uit de latere berichten blijkt dat een Duitsche legermaêht zich in Zuid- Oostelijke richting beweegt, dat een hevig gevecht wordt gevoerd in de lijn, die loopt van 30 K.M. ten Noor den van Parijs in Oostelijke richting "W van Nanteuil de Haudoin naar Meaux en dan Oostelijker gaand tot c.a. 90 K.M. van Parijs naar Sezanne en Vitry gelegen ten Zuiden van Chalons „aan de Marne. De afstand waarover dit gevecht wordt geleverd wijst nu niet bepaald op een directe bedoeling van Duitsche zijde om een insluiting van Parijs te Belgische uitgewekenen. Van uit België zijn in de richting Vlissingen langs Oostburg ongeveer 2000 uitgewekenen met trams ver voerd. Zou het niet mogelijk zijn, dat Karei zich vergiste? Dat hij op een dwaalspoor werd gebracht door twee gelijkluidende namen Zij wilde zekerheid hebben, on daarom was zij fn den vroegen morgen op weg gegaan. Het sloeg negen uur, toen zij de Ileerestraat insloeg. In de nabijheid van het Café Central sprak zij een kruier aan en vroeg, of bij haar het paleis Thurnfels kon aanwijzen. „Daar waar die Engelsche jachtwagen voor de deur staat”, luidde het antwoord. Zij dankte en ging eenige schreden ver der, daar bleef zij bij een inrijpoort slaan kijken naar het paleis aan de over zijde der straat. Do Engelsche jachtwagen was bespan nen met twee vurige rossen, die geen oogenblik stil stonden, maar telkens on geduldig met de pooten stampten. Ach ter in het rijtuig zat een bediende, die de teugels hield en nu on dan oen woord wisselde met den portier, die aan de deur de wacht hield. Plotseling namen dc beide dienstbare geesten een stramme houding aan, toen een flink jonkman naar buiten trad. Do jonkman sprong op dc voorste bank van hetrijtuig, nam de teugels van den bediende over, en het volgende oogen blik draafden de paarden voort. Eefje was bleek en beefde aan alle le dematen. Zij verschool zich zoo goed als ze kon, om niet herkend te worden, en greep zich aan den muur vast om niet te vallen. Zij had hom erkend en zich liefst voor toestand werden forten behoorlijk en moeten zware Terwijl juffrouw Nlsser hoofdschuddend zuchtend plaats nam om te ontbijten, aan vaardde Eefje onder de pijnlijksto gedach ten den verren tocht naar de binnenstad van Weenen. Daarbij stond aanhoudend het beeld voor haar oogen van den man, die zulke zoete droomen in haren boe zem had opgewekt, welke door eenige regelen van haar broeder zoo wreed wa ren verstoord. Die zoete droomen hadden haar in den laatsten tijd nacht en dag bezig gehou den; ze hadden haar ziel geheel vervuld, en voor hem was alles niets geweest dan spel om een paar ledige uren door te brengen. Wat zij als een beschikking des Hemels had beschouwd, gold bij hem als een avontuur, dat hij naar welgeval len kon aanhouden of laten varen. Moest zij dit niet denken, na de onthulling, die haar broeder haar gedaan had Hij had zijn rang en stand voor haar verborgen en gezegd, dat hij bouwmeester was en spoedig een aanstelling in dienst der stad hoopte te krijgen. Waarom deed hij dat, als hij geen toeleg had om zich in het vertrouwen van een argeloos meisje te dringen? Als zij zijn rang en stand had geweten, zou zij zijn bezoeken niet aan- gemoedigd hebben. Dat begreep hij ook wel, en daarom had hij haar misleid. Maar was het mogelijk, dat dit open hartig gelaat zooveel veinzerij en bedrog verborg? Zij zag duidelijk die donker bruine, vriéndelijke oogen voor zioh; in die oogen lag geen valschheid! En zijn de oogen dan niet de spiegels der ziel? men de door. Ten Noord-Weston van Mechelen heb ben onze troepen op verschillende plaat sen de dijken doorgestoken en het land onder water geloopen. „Een groot aantal Duitsche soldaten, met ruiterij en kanonnen, werden door dezen zondvloed verrast, en vluchtten, tot aan hun middel in het water, terwijl hun kanonnen in het slijk vast geraak ten. „In dezen hachelijken t< zij door onze troepen en fc onder vuur genomen liezen hebben geleden. „Vrijdagmorgen hebben zij Dendermonde bezet en de bewoners verjaagd, die in de richting va Sint Nikolaas en Lokcren ge vlucht zijn. Verschillende hardnekkige ge nechten hadden plaats op de geheele li- nie. Te Capellen op den Bosch ontstond een verwoede strijd tusschen een aanzien lijke Duitsche legermacht en verschil lende afdeelingon onzer troepen. Een dui- Omtrent de Duitsche actie tegen de Ant- rqrpsche stelling meldt dc „Nieuwe Ga- et” van 5 September: „Gisterenmorgen is een aanzienlijke Duitsche troepenmacht wit Brussel Af trokken in Noord-Westelijke richting, blijk baar met de bedoeling, de gemeenschap van Antwerpen mot de kust af te snij den 1 „Zooals we reeds gemeld hebben, kwa- zij door Buggcnhout, vernielden er statie en sneden de telegraafdraden Nadat Eefje den brief voor de tweede maal gelezen had, stortte zij geen tranen meer. Zij werd ijzigwokkend kalm en staarde geruimen tijd voor zich heen. Toen stond zij op verbrandde den brief on kleedde zich, om een moeielijkon gang te doen. —Waar blijf je toch, Eefje? riep de moeder aan de deur, die zijn gesloten vond. Hier ben ik, moeder, antwoordde het meisje. Zij opende dc deur, en ge kleed met hoed en mantel trad zij voor de oude, die ten zeerste verbaasd was. Waar wil je al vroeg heen, kind? Ik moet noodzakelijk uit, moeder. Zoo vroeg? Je hebt nog niet eens ontbeten. Zet maar wat voor me in de kast. Ik bon binnen een uur terug. Wat scheelt er aan Later zal ik u alles vertellen. Laat mij nu gaan. Wat zie je er uit! Je ziet zoo bleek! Ben je soms niet wel? Een beetje, ik heb slecht gesla pen] De frissche lucht zal mij goed doen. Juffrouw Nisser zette groote oogen op. Zij begreep wel, d&t in Eefjes gemoed iets had plaats gegrepen, dat zij nog ge heim wilde houden. En nu dacht zij aan den brief van haar zoon. Zeg eens, Eefje, vroeg zij, wat heeft Karei je dan gegeven? - Niets van beduiden, moeder... Als terugkom, zal ik u alles vertellen 1 Adieu, moeder 1 Ter zee hebben na den slag bij Helgoland geen ernstige gevechten plaats gehad. Engeland verloor twee kruisers die op mijnen liepen. Turkije’s houding is nog niet be paald. Wel worden maatregelen ge nomen, die niet onduidelijk aangeven welke richting het uitgaat. De bezet ting van de Zwarte Zee havens zegt genoeg. Oogenschijnlijk wordt een vriendschappelijke houding ten op zichte van Griekenland aangenomen; of dit inderdaad het geval is, spoedig blijken. Melle door de genomen. Een particulier telegram uit Terneuzen aan de N. R. Crt. dd. 7 Sept, meldt: Voormiddag te ongeveer 11 uren kwam een Duitsche troepenafdeeling uit de rich ting van Aalst bij Melle, een plaatsje van ongeveer 4500 inwoners, eenige kilo meters ten Zuiden van Gent, in botsing met burgerwachten en Belgische troepen, die aldaar waren verschanst. De Duit- schers openden een hevig kanonvuur, dat door de Belgen werd beantwoord. Wel dra waren verscheidene fabrieken en wo ningen van het dorp in brand geraakt. Ook het groote pensionaat, dat naar het schijnt door den vijand voor een kazerne werd aangezien, had veel van het daar op gerichte kanonvuur te lijden. Na dap per te hebben stand gehouden, moesten de Belgeii ten slotte retireeren, wat in goede orde en met medeneming van het geschut geschiedde. Te Gent worden een aantal gewonden in de hospitalen gebracht. Na het eindi gen der kanonade wilden velen het deels brandende dorp verlaten, doch werden door het bestuur in hunne kelders ge zonden, omdat naar men zeide de Duit schers bezig waren hun geschut zooda nig op te stellen, dat zij den weg naar Gent konden bestrijken. Dit bleek later onjuist. Velen zochten nu spoedig een goed heenkomen. Onder dezen waren ook twee te Melle vertoe vende Nederlandsche dames met i zooeven zendtal Duitschers zou gesneuveld zijn. Onze troepen werden gesteund door het kanonvuur van het fort Liezele. Verschil lende dofpen in den omtrek werden plat geschoten of verbrand. De kerktoren van Breendonck werd in brand geschoten en vernield. Dezen morgen vernielde de vijand de spoorbaan tusschen Dendermonde en Baes- rode om aldus het verkeer tusschen Ant werpenGentDendermonde te beletten. De treinen rijden nog enkel tot Puers. Al de gemeenten, door de Duitschers be zet, zijn niet toegankelijk voor de be woners. De straten en wegen, die er heen leiden, zijn door onze troepen afgesloten. Vele vluchtelingen vernachten onder den blooten hemel. Volgens mededeeling van oen bijzonde ren correspondent van het blad, zouden Vrijdag do Duitschers tot in de nabijheid van Willebroeck zijn doorgedrongen. Voortdurend bewegen zich Duitsche vliegtuigen boven do forten van Liezele en Puers. met vasten tred stak zij de straat naar don portier, die bij de heen en weer wandelde. r Zeg eens, portier, dit paleis van graaf Thurnfels, Jawel, juffrouw I En de jonge heer, die zooeven weg reed -* Dat was de jonge graaf Bruno von Thurnfels. I Jank terwijl de oogde. Zij loosde een diepen zucht; werden zeer vochtig. Nu had selijke zekerheid, waar zij zoo bang vooi was geweest zij wist nu, dat alles haar was ontroofd, waar haar hart aan had gehangen. Nu kwam ze weer tot kalmte zo be dwong hare tranen. Neen, niemand mocht haar zien schreien, en danhier op straat! Neen,’ zo zou nog uren genoeg in eenzaamheid en droefenis doorbrengen op haar kamertje; daar zou ze haren tranen den vrijen loop laten. Haar bleek gelaat toonde koele beradenheid, toen zij een half uur later bij haar moeder binnentrad. UUUC1 UVl SIUXIVU r las zij daar nogmaals Kareis brief, f luidde „Lieve Zuster 1 Het is mogolijk, dat I ik je door deze regelen smart veroorzaak I mar ik houd het voor mijn plicht, tc I rechter tijd je de oogen te openen. Wees I op je hoede, zusje-liefDie mijnheer Tumfels, die sedert korten tijd bezoeken I bij ons aflegt en - zooals moeder zegt I naar je hand dingt, is niemand anders I dan de graaf von Tumfels, oen der aan- I «lenlijkste heeren van Ween en. Zijn I prachtig paleis staat in de Ileerestraat. L Ik kan onmogelijk gelooven, dat i voornaam heer plan heeft om zijn f- "30 rijkdom aan een arm I |ÈHedeö. Ik weet niet hoe je hart I ^jordeelt, dat hij zijn I «en hield, maar je I goedkeuren, dat weet ik. En ik weet ook I dat je een braaf meisje bent en dat je het I wilt blijven. Neem deze waarschuwing 1 niet kwalijk,; mijn bedoeling is goed. TÏMteUjk gegroet van kleine kinderen, die blijde waren alhier in veilige haven van den trein te kunnen stappen. Ze waren zoo gelukkig geweest te Gent een landgenoot aan te treffen, die haar bij haar tocht flink ter zijde stond. Onder de

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1