ailinra" KG rine. JOSEPHINE. SË Bericht. De Oorlog. 12580. 53e Jaargang. Zon en MP EN Telefoon Interc. 82. ïkezx FEUILLUTUn. 00.000. ter onwater. het Leven, HAAQ. ^onderdag 17 September 1914. XTxexx-ws- ezx ^.d.'vertezxtxeTolaud. voor Q-o-vxd.su ezx Oaacxstrsloszx., Verschijnt dagelijks h behalve Zon- en Feestdagen. Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. I -I 4 A 2) van verzekering tegen (Wordt vervolgd.) OOUOA. i i nUtove», en l«M«. war. te Tilburg. If. HKLOffJHJr. 3,pouda. r* JTf., ite voedingtwurde m MndaiUriK. tel- de van 1i ieclamcs fO ïrion van een brief* van aanneming dar 60 1x3- hou- oud Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 te 'n-Gravenhage. zon de leger en te*«- GOUDSUHE COURANT. van, dat hij..." p zijn onderge- dee trad e commix- aan. man ^lt J>«t Volgens een heel kort Duitsch bericht zouden bij den aanval der Duitschers vijf 1 ransche afdeelingen ten N. O. van Parijs zijn afgesneden en zouden ook de Engel- sche en Fransche troepen over de Marne Urugge worpen zijn. Het is thans niet vast te stellen of bij deze gevechten gedeelte lijke successen zijn voor de verbondenen dan wel voor de Duitschers. f«*n Benflr vrijwillig. werden ern- ed verloren zij gf Zijf 4ia aich met ingang van I Oct. •a abonneeren on de GOUDSCHE COURANT, ontvangen de tot dien datum ver- •dtijnende nummers gratis. Bijdragen voor bovengenoemd Steun comité worden door ons gaarne in ontvangst genomen en aan don alge- meenen Penningmeester toegezonden. DE ADMINISTRATIE. imum-leeftyd 21iaar. imnm-leeft. 29jaar. PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden Markt 31bij onze Agenten LONDEN. 10 Hopt. (Van Engelsche zijde.) Hot Persbureau doOlt hot vol gende mededo algemcono positie onzer troepen langs do Aisno blijft steeds gunstig. Do vijand hoeft ver schillende tegenaanvallen uitguvoerd, voornamelijk tegen het eerste Engel- sche legerkorps. -De vnand werd terug geslagen en heeft zelf» eenig terrein voor onze troepen en het Fransche legerkorps, dat zich aan onze rechter- on linkerzijde bevond, moeten prijs geven. Do verliezen van den vijand zijn aanzienlijk wy hebben 200 krijgs gevangenen gemaakt. PRIJS DER ADVERTEHTIRN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee Iterekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels (0.35 by vooruit betaling, elke regel meer 6 cte. Reclames f0 25 per*regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. imnm-leeftgd21üuu. imnm-leeft. 28 jur. mum-lneftijdlSjw, imum-loeft. K jur. en reed, zeer .rol de kunnende .tokan, mum-leeftijd 29 j«r) met 20 jaar immer dienst te treden BERLIJN, 16 Sept. Öe Dnitwhe Generale Staf meldtIn België werd geen onkel Dnitach legercorps afgo- snodan, aooals door dn tegenaUndaea werd beweerd. Integendeel,, een uitval der Belgen uit Antwerpen werd afgo- slagen onder zware verliezen voor de Belgen. (Pres.), Dr. A. E. MBDEN, Dr. P.B. f I 25 1.50 1.50 l.W dagelijks aangenomen aan ons Bureau; tenden Boekhandel en de Postkantoren. U. is de laatste dagen gebleken dat De nemarken en Amerika opnieuw hebben getoond neutraal te willen blijven. En het verheugt on» dat 'bei koninklijk woord door H. M. de Koningin bij de opening fier Staten-Generaal gesproken, ten aan zien van Nederland's houding zoo duide lijk heeft geklonken, dat Nederland alles gedaan heeft, doet en zal doen tot hand having der volstrekte onzijdigheid. De Duitschers in België. (Van onzen correspondent). GENT, 16 Sept.» Maandagmorgen werden drie duizend Duitsche uhlanen opgemerkt in een bosch gelegen bij Rouabrugge niet ver Van Yperen. Een afdeeling van 1000 Fransche ruiters werd op hen afgezonden. Zeer voor zichtig naderden zij het bosch juist op het oogenblik dat de nhlanen rust namen en overvielen deze op woeste wijze op hen aanstormend. Zonder er aan te denken zich te verdedigen namen de uhlanen in groote verwar ring de vlucht. Doch spoedig verza melden zij zich weder en begonnen zich tegen de daar aanstormende Franse hen te verdedigen, daarbij Veel Werk geven de, daar zij krachtiger in aantal waren. Toch slaagden de Franschen er in met een vurig élan vechtende de Duitschers terug te dringen. Hierbij maakten zij 110 uManen gevangen terwijl zij oen groot MMtal mitraileusea en automobielen en voorraden munitie en levensmiddelen in-beslag namen. Toch duurde de strijd hog steeds voort daar de Duitschers zich op hardnek kige wijze bleven verdedigen. Tegen half twaalf kwamen 15 Engelsche automobielen-mitraileuses van Duin kerken de Fransche ruiterij versterken en begonnen de Duitschers hiermede te bestoken, waarna die geheel op de vlucht werden gejaagd. De Franschen hadden 2 ófficieren gedood terwyl 30 man buiten gevecht werden gesteld. De Duitsche verliezen moeten zeer groot zyn. f een moeilijke taak voor Het aantal on doodon is GENT V.D. 16 Sopt. Majoor Bu- breuoq, een zeer bekende persoonlijk heid uit de «Belgische koloniale wereld is verdwenen. De laatste koer, dat men den majoor gezien heeft, was te Elo- wijt. Daar hij gewond was liet hij zich in een wagentje op het gevechtsterrein rond ryden. Toen de Belgen terug moesten trokken, moesten zy de ma joor in zijn wagentje achter laten. Hinds dien is niets meer van hom vernomen. Men vernoemt dat hij ge dood werd. a „Mag ik het lijk oenaï zien?” vroeg de rechercheur, en op het toestemmende ant woord van den dokter, verliet hij met de zen de kamer. „Is het uw voornemen, den rechercheur Norman met deze zaak te belasten, mijn heer?” vroeg den inspecteur op beschei den toon. „U neemt het mij dan niet kwa lijk, hoop ik, wanneer Ik de vrees uit spreek, dat Norman misschien de noodige ervaring mist om de nasporingen in zulk een gewichtig geval te doen. Hij weet waarschijnlijk nog te weinig van alles, wat hier in de hoofdstad voorvalt.” De commissaris lachte even en antwoord de toen op vriendelijken toon: „Beste vriend, men krijgt juist de uitetekendste rechercheurs door het laten naepeuren van zulke moeilijke gevallen. Het Is wel waar, dat Norman pas anderhalf jaar geleden zijn ontslag nam als officier en bij de politie in dienst is getreden, maar in dien tijd heeft hij reeds menigen in den dienst n collega beschaamd gemaakt, m nog ontbreekt aan ervaring, _ohij ruimschoots door zijn onver- schrokk<*nheid, zijn helder verstand zijn scherpen blik op nwnsclwn on weinige woorden vertpalde hij alles v' lij wist en daarbij luisterden de eom- M de rechercheur Norman aan- i nommisRarlaat van politie, dat de Prater- i‘ ‘•fraai onder zijn bewaking heeft, maar wie weet, hoe onaardig men daarbij te werk gaat. Ik zou daarom liever zien dat gij die teak vervul del, mijnip«r Nor man. Ik hehéPf u zeker niet te zeggen, I dat zulk een ontzettende tijding ook aan i den krachtlgxten man ter wereld mtf de grootste omzichtigheid moet worden over- i gebracht. Norman talmde met zijn antwoord, zijn i borst zwoegde zichtbaar on zijn blikken z.wicrv"n rond, alsof hij Iets zocht dal i lieiy uit zijn pijnlijken toestand kon red den. „Als het mogelijk was, zou ik gaar- i ue van deze opdracht ontslagen zijn,' i zelde hij eindelijk. De welwillende glimlach op het gelaat van d<*n ouden hoer maakte nu plaats voor een Uitdrukking van waardige» ernst. Hij kuchte een paar malen en strook langs I zijn gladgeschoren kin. i „Hm! en om welke reden?” -Mijn vroegeiy verhot/dinfc tot don heer l’ Sleveking ws» niet van vriend-, schappelijken aard ik betwijfel daar- t om of ik de rochte persoon zon zijn om „O ho, het niWakt een groot ^aeliil of ti als particulier persoon, dan wol als als politie-ambtenaar tot hem* komt. Kort Overzicht Uit, de Fransche officieele berichten van gisteren, welke weor zeer sober gesteld rijn, blijkt dat de Duitsche legers na de teragtrekkende beweging stand hebben ge- houd<«n op de lijn welke loopt van Noyon aan de Oise over Vlo sar Aispe naar Sotasons en van daar naar l^aon, ten N. van iaatstgenoomde plaats. Een reeks hoogten strekken zich hier langs de Oise L eu de Aisne in den hoek tuHschen die Ebelde rivieren uit; meer Noordwaarts, l'.waar het Aisne-Oise-kanaal ligt, is het «terrein lager. Het schijnt, dat de rechter- vleugel, of althans oen deel daarvan, op “W7' die hoogten heeft pogen stand te houden, W en zelfs nog den tijd heeft kunnen vin- W den, zich daar «enigszins te versterken. W Die hoogten sluiten zich aan bij het pia- tcau ten Westen en Noorden van Rheims, W in de buurt van Fismes en Braisne aan W de Veale, en meer Noordelijk bij Craon- nc. Van hier loopt de linie van den I strijd naar Ville sur Tourbe aan de Wes- telijke helling van het Argonner Woud, l en over dit gebergte heen naar een punt ten de Maas ten N. van Verdun. Uit de berichten uit Londen blijkt dat de Duitsche troepen een tegenaanval heb ben ondernomen op het eerste Engelsche legercorps, waarbij zij echter werden to- ruggeslagen, met aanzienlijke verliezen. Deze aanval doet nog eens weer zien dat de terugtocht der Duitsche troepen niet als een vlucht kan worden liesohouwd, daar nog genoeg energie in zit om den vijand zelf te lijf te gaan. Daaruit ook moeten worden aarjgenomen dat verhoudingen van deze Duitsche machten met die welke zich ooatelijker be vinden, nog steeds in orde is. Aan het Oostelijk Front BERLIJN, ld Sept. (Van Duitecho zij de.) Generaal-VeldiimarHehalk, graaf Von Hindenburg, heeft zijn taak glansrijk vol bracht. Gedurende (l'*n geheekm veidtocht 1» hij niet te imard gestegen, daar hij door een galstern lijden daarin verhinderd werd. Von Hindenburg leidde de eerste krijgsverrichtingen toen hij in den trein naar lost-Pruisen zat, onverder allo opc raties van uit zijn kafoer. Hij volgde „Het eenige, waaruit misschien is op te maken wie zij is, zijn de letters R. 8. aan de binnenzijde van haar trouwring en de letters J. S. op haar onderkleercn. Uit dit weinige ie voorlooplg niets op te maken en wij...” Het binnentreden van twee herren in burgerklceding deed den beambte zwijgen; hij groette den oudste der twee binnentre dende met den moesten eerbied. „Toevallig was ik nog op mijn bureau, •oen de tijding kwam van den moord, die op het Prater gepleegd is, zei de ^ude grijze heer, nadat hij den groet van den beambte en van den dokter beleefdimd beantwoord. Onmiddellijk ben ik met mijn beer Norman hierheen gekomen om na dere bijzonderheden te vernemen. U heeft zeker reeds een onderzoek ingosteld?” „Jawel, mijnheer! tenminste voor zoo ver djt in de zeer ongunstige omstandig heden mogelijk was. Maar er is al bijzon der weinig van te rapporteeren.” In i wat hij wist missaris en dachtig toe. „Hm, dat zal u worden, mijn waarde Normau,” zei de commissaris toen. „Het schijnt me toe, dat men op de plek van de misdaad vrij wat meer had kunnen vernemen, ais men met de noodige omzichtigheid was te werk gegaan.” Normuu was een slank man met schag^lBA'rlijk en stijve militaire ding; hij kon ongeveer dertig jaar zijn. GENT V.D. 16 Sept. Gisteren werd een bataljon Duitsche infanterie dat bij Dendermonde rust nam door oen bataljon van het 24e regiment infan terie van het Belgische leger verrast. Zij werden naar de richting Aalst terug gedreven. Vijftig Doitschar* werden gedood de anderen namen de vlucht. Zij lieten negen karren en een auto mobiel, veldkeuken, benevens verschil lende motorrijwielen achter. standen. Ik ben er zek< Hij kon deze lofrede schikte niet voleindigen, wint d juist de kamer binnen. Had de sari» nog pas zijn onverschrokkenheid ge roemd, nu kon ieder, die Norman's ge laat zag, wel Itemeï-ken. dat de genoemde deugd hem nu in den steek liet. Dat ge laat was nu bleek en verried een hevige gemoedsaandoening De inspecteur wierp den commissaris een veellwteekenendp» blik toe en men l»e- merkte ook eenigW verwondering op hel gelaat v>n den ouden heer. „Hebt ge het lijk gezien?” vroeg hij. „Hebt ge nog iets opgemerkt, dat ons helpen kan?” „Neen, mijnheer,” antwoordde Norman, „maar ik heb de vermoorde dame her kend." „Wel, dal is een zeldzaam toeval, zei de commissaris met,oprecht gemeende ver- l»asing. „Hebben wij das Werkelijk met xene dame uit de fatsoenlijke kringen te doen?? Hoe is haar naam?” Norman liaalde diep adem, en hot mocht bevreemding wekken, dat hij niet onmlddol- Iljk antwoordde. Ns eenige oogenhllkken gezwegen te hebben, zeide hij: „Ik leerde haar kennen toen zij nog ongehuwd was, zij heette toen Jo**phine Relmar. Maar ik weet, dat zij zestien maanden getrouwd te met zekeren heer Sieveking. De inspecteur wln^Wn blik op zijn aanteekeningen en letters R, 8. in don trouwring en J. 8. op het onder goed «temmen daarmee wel overeen. Het treft werkelijk bijzonder gelukkig, dat u hot Argonne-wond) uitkomtvan daar strekt rich het front verder door het Argonne-woud, en aan de andere zijde, Noordelijk van Varennes (wolk punt door den vyand ia verlaten) tot t«n Noorden van Verdun <rit. By de vervolging, die wij na den slag by de Marne hebben uitgevoerd, hebben de Duitschers talrijke krijgs* gevangenen in onso handen achter gelaten, waarby nog een groot aantal treinsoldaten gevoegd moet worden. Een juiste telling dezer krijgsgevan genen, alsmede van het veroverd krygsmateriaa| heeft nog niet kunnen plaats vinden, weshalve het Ministerie van Oorlog zich onthoudt van het opgeven van fantastische cyfers tonder nadere omschrijvingen te kunnen geven. BERIJJN, 16 Sept (Van Duituche zijde.) Van den rechtervlengol op hot westelijke front wordt het volgende gemeldVijf bYans^he legerafdelin gen Noord-oostolyk van Parijs zijn van do belde legers afgesneden. En gelsche en Fransche troepen zijn definitief over de Marne teruggewor pen. De Duitsche garde ton Zuiden van Ht. Quentin heeft heldendaden verrichtde eerste compagnie heeft 32 kanonnen veroverd. Fransche gewonden buitengewoon groot Aan het Westelijk Front. PARIJS, 16 Sept (Van Fransche zyde). In het om 3 uur namiddags openbaar gemaakte communiqué wordt gezegd Op 14 on 15 Sept, werd do vyandolijke achterhoede door onze mot de vervolging belaste troepen bereikt deze hebben daarby het hoofd moeten bieden aan de Duitsche troepen, die versterking ontvingen vrfn het Duitsche hoofdleger. De vyand heeft over het geheele front in defensieve houding slag geleverd, waarby enkele punten door hem zeer versterkt war<n. Dit front is gejalloneerd (van afstand tot afstand opgoateld. Red.) en loopt van af de omstreken van Noyon langs de Noordelnke plateaux van Vic*»ur*Aisne en van Soiuons, het bosch van I-aoo; do hoogten ten Noorden on Westen van Reims en de lyn, die ten noorden van Vill^sur-Tourbe (Westolyk van tteze inlichtingen kan geven. Wij winnen «laardoor veel tijd en dit kan voor den ‘goeden uitelag van hot onderzoek van on- betaallare waarde zijn." Op Norman’s gelaat was duidelijk te bexpeuren, dat die herkenning Ixxn jutet niet bijzonder gelukkig maakte, al deed hij zijn beet om een flink voorkomen aan te manen. De oommissarie had een paar malen met de hand over het voorhoofd gestre ken, zooate hij wel meer placht te doen ste hij uit de on u!t put lelijke voorraadka* meren van zijn verbazend geheugen ieta wild*» opdippen. Eindelijk zeide hij: „Sie- veklng? Rudolf Sieveking? Ia dat niet de bekende paardenliefhebber? De zoon van wijlen den beursspeculant Sieveking? Hij verd eens gevangen genomen bij gejegen- heid, dat we een geheime speelhonk over vielen, maar wij lieten hem toen dadelijk weer vrij, omdat hij niet, verdacht werd van strafbare handelingen. Hij woont in de Praterstraat, als ik me niet vergis.” Die laatste woorden „als Ik mij nleti vergis” bezigde de commissaris gewoon lijk als hij zeker van zijn zaal? was, dat wisten al zijn ondergeschikten wel. Nor man kon ook thans niets anders doen, dan het vermoeden van zijn chef beves tigen. Met een tévreden hoofdknikje trok do commissaris zijn horloge uit den zak. „Elf uur twee-en-twintlg minuten," zei hij. „hot is wel wat laat, maar in dit geval komt het er op hot uor niet Wij zouden den Ix'klagonewaardlgcn bericht kunnen laten zenden GENT V.D. 16 Sept. Ik verneem uit Nienoven, dat de Duitschers de stad hebben verlaten, na hier zooah gewoonlijk hun wandaden te hebben bedreven. Ook hier richtten ze groote verwoestingen aan. Vrouwen, die in de gendarmerie huisvesting hadden gevonden werden door hen er uit ge jaagd, zonder dat de Duitschers ze tijd lieten om zich te kleeden. Op het stadhuis maakten de Duitschers rich meester van de wapens door de bur gers daar oenige weken geleden afge geven. Alle kelders in de stad en in den omtrek werden door hen geplun derd. Het is eigenaardig hoe telkens en keus berichten opduiken als zouden Russen een aanzienlijke troepenmacht van uit Archangel naar het Westelijk front hebben gedirigeerd, om daar den Duit- schen troepen aan te vallen. Zoovele ma len deze berichten zijn vermeld, evenveel malen zijn ze tegengesproken. En niet tegenstaande dat, komt telkens opnieuw en zelfs in meer positieven vorm de mede- deeling dat de Russen in Engeland aan gekomen, in speciale treinen naar bet Luiden vervoerd en vandaar zijn overge- braebt naar Frankrijk en België, waar i.e reeds aan de krijgsverrichtingen deel nemen. Het is begrijpelijk dat de bewe gingen dezer troepenmacht, indien ze al thans niet in de veriieelding bestaat door de hoofdkwartieren der verbondene niet worden ruchtbaar gemaakt, teneinde de Duitschen troepen daarmede te verrassen. Van het Oostelijk front wordt gemeld dat de Russische legers de vervolging der Oostenrijkscho troepen voortzetten en cprukken naar de vesting Pizemysl, die met Krakau de voornaamste sterkten zijn van Oostenrijk-Hongarije. De strijd welke" In Gattcië is en wordt gevoerd is wel een der geweldigste uit dezen ontzettends wêTèldoortog. De verliezen die daar zijn geleden zijn over het geheel nog niet te benaderen. Maar ’t geeft eenig idee, wan neer .we vermeld vinden dat de Oosten- rijksche troepen in samenwerking met de Duitsche 250.000 man aan dooden en ge wonden op het slagveld Heten, terwijl bo vendien 100.000 Oostenrijkscho soldaten krijgsgevangen werden gemaakt. De Duit- schers hebben getracht hun bondgenooten bij te staan, doc(i ook hen stige verliezen toegebracht i veel materiaal. De krijgskans wejke in Galicië voor de Russen gunstig is, blijkt in Oost-Pruisen volgens de officieele Duitsche telegrammen zeer ongunstig voor hen te zijn. Generaal Hindenburg zou er in geslaagd zijn ten tweedenmale een aanzienlijk Russfoche troepenmacht bij de Mas u rise he meren een nederlaag toe te brengen en het Noor- derleger geheel uit Oost-Pruisen te vhr- drftven. Of dit geheel jufet is, zal wjd spoVdig blijken. Het strijdtooneel in Europa, heeft zich, niettegenst^nde do pogingen om Invloed te oefenen op neutrale landen niet uit blijven, gelukkig niet ultgebrcld. Hoewel d< vrees tot uitbreiding van den strijd in Zuid-Europa nog steeds niet ongegrond

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1