-hg lao taerr" AR I JOSEPHINE. •I Bericht. 'SCHE De Oorlog. Kort Overzicht. Zaterdag 19 September 1914. I25S2. 53e Jaargang. o. oooooo... behalve Zon en Feestdagen. ater Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. OOK LQGSV ARIA. I 1c e XL FEUILLETON. j Telefoon Interc. 82. ■BW—B-JJiBfB XEN Steuncomité 1914 te 's-Gravenhage. op het Leven N haag. ronwater. XT5-®“cl"ws- e±x -^.^.•vex'texLtïelola.d. voer G-onda exx Onö-stxeHxezx.. Verschijnt dagelijks Telefoon Interc. 82. De groote strijd. *9 86 Amsterdam. hét gerechtelijk onderzoek. Norman 1 N-QUELLE-; IRONWATER :il JFA, ste 'voedingswaarde en Medaille». et Schaakbord”, 8'/2 'rovidentia. Bouw- en Woning* Vergadering Onder- isie Armenzorg. zaal Soc. deRéunie de Ambachtsschool Omstreken. en wij geregeld tijdig ogen ontvangen van icerten, vermakelijk deze dan ia onze den. den bo- OPS, Wijdstraat 29 EN. JVELD Lnz. LING. ende scheikundige he Tandartsen en uit ra door Wil gebruiken llMtit !N. WORTELS. I F VET. I IOOFDHUIT). I moi, XSSbKoi.ryiri M I (Wprdt vervoiyt|] Avant Garde tegen Turkije en dat dus de Bulgaren zul- mededeelingen generalen 1 het oogenhlik minder de Prins in actioven r„ o voorbijge weken hebben in werkelijkheid aanschouwen wat in de historie vroegere eeuwen in bloedige blad- Zij* die zich met ingang van I Oct* a>«. abonnee^en op de GOUDSCHE COURANT, Mtvangen de tot dien datum ver<4 schijnende nummers gratis. Koninklijk Nationaal Bijdragen voor bovengenoemd Steun comité wórden door ons gaarne in •ontvangst genomen en aan den alge- meenen Penningmeester toegezonden. DE ADMINISTRATIE. Misverzekering tegen Aan het Westelijk Front. PARIJS, 18 Sept. Het heden openbaar gemaakte communiqué meldt, dat de veld slag gisteren over het geheele front van de Oise—Woevre voortgezet werd, zonder dat op eenig punt belangrijke veranderin gen intraden. De Duitschers hebben tot 4 maal toe getracht tegen het Engelsche leger aanvallend op te treden, welke po gingen echter mislukten. Wij zijn op som mige punten op de hoogten ten Noorden van de Aisne voortgerukt. Wij sloegen hevige nachtelijke tegenaanvallen tusschen Craonne en Rheims af, alsmede een po- BOEN OP REKENING J TERUGGAAF VERGOED: A 15 CT. gbaar. E te Tilburg. Af. HELONJEJr. 148, Gouda. f 1.25 1-50 150 1.9» dagelijks aangenomen aan ons Bureau: ten. den Boekhandel en de Postkantoren. meer volken zal medesleepen, waardoor nóg meerderen ten offer zullen vallen, de toestand nog ingewikkelder zal worden en de strijd met de kracht der wanhoop tot het bittere einde zal worden voortgezet.' Wij, bewoners van het vreedzame land, dat den vredestempel huisvest, huiveren bij het vernemen van de ellende, die door onze naburen in dezen wreeden oorlog over elkander wordt uitgestort en wij hebben deernis met die allen, die van have en goed be roofd, een wijkplaats hebben gezocht op onzen Nederlandschen bodem. Ons land is gelukkig van den oorlog vrij gebleven en zal, in de bestaande om* standighipden, naar wij vertrouwen, vooral dank zij de houding der Ne- derlandsche Regeering, niet bij den strijd worden betrokken, tenzij om standigheden zich voordoen, welke de Regeering niet bij machte is te ver hinderen. Maar niettemin doen zich de gevolgen van den oorlog in het economisch leven ernstig gevoelen. Voor velen is de toestand reeds hard, en het JaaWreh aanzien dat het aan tak van hen nog\anzienlijk stijgen zal. J[Iet Nederlandsdhe volk betoont zich in n deze ernstige tijden groot in dat gene, waarin een Ijlein volk groot kan zijA In volkomen/eendracht staat de natiXde Regeeripg ter zijde waar het betreft de middelen tot handhaving onzer neutraliteit en schaart het zich om zijn Koningin, die voorgegaan is in het edele streven steun te geven, waar het noodig is. Het is een ver blijdend teeken, dat thans zoo velen zich gedrongen gevoelen bij te dragen tot verlichting van anderer last, dat er zooveel warmte gekomen 'is in de harten van hen, die tot weldoen in staat zijn. Maar daarnaast is één ding noodig, weg te nemen zoo mogelijk en anders te beperken de oorzaken, die er toe leiden dat het aantal steun- behoevenden te groot wordt. Uit een zekere behoudzucht wordt door velen teruggehouden, wat thans vooral niet teruggehouden moet wordengele genheid tot arbeid. Hoezeer steun en bystand in dezen tijd als noodig wor den erkend en gewaardeerd, de arbeid, die den steun overbodig maakt, die is noodig in de allereerste plaats. Hoe meer onttrekking aan den arbeid plaats vindt, hoe ernstiger verslapping- van den toestand ontstaat en hoe moei lij ker het wordt dezen te herstellen. Daarvoor dient ernstig gewaakt. Naast datgene, wat menscheiiplicht kwam bij heni op, of do com- 'eden geweest zou zijn, als l deur gestaan en ieder woord gehoord had; eerlijk moest hij die vraag niet „neen” beantwoorden. Als mensch had hij misschien op lofwaardige wijze zijn 'plicht vervuld, maar als politie-be- nmbte had hij twee kostbare uren laten verloren gaan. Zeker zqu zijn chef dan ook bij het morgenrapport een zeer ern stig gelaat toonen, wanneer hij niets an ders kon melden, dan daf Jiij de zuster dor vermoorde dame in de eerste oogen- blikken van hevige smart had trachten te troosten. Maar toch had Norman geon spijt, dat hij zoo had gehandeld. Hij ge voelde zekere tevredenheid, die niet groo- ter had kunnen zijn, al had hij in die twee uren het spoor van den onitokenden moordenaar ontdekt. ging van een aanval op Rheims. Van Rheims tot in het woud van Argonne hebben wij belangrijke fortificatiewerken uitgevoerd; wij hebben een zuiver defen sieve houding aangenomen in Lotharin gen en in de Vogezen; insgelijks hebben wij verdedigende stellingen ingenomen bij de grens. De toestand in Argonne en Woevre is onveranderd. Een Duitscher vertelt in de Saale- zeitung shoe de zoon van den Fran schen minister Delcassé gevangen werd genomen. De aanvoerder eener patrouille, een korporaal had nauwe lijks met zijn drie manschappen een schoolgebouw bezet toen hij door het openstaande venster een vijandelijke verkenningspatrouille de dorpstraat zag inrijden. Deze Fransche patrouille onder bevel van een Franschen onder luitenant en negen man tellend kwam al nader doch de Duitschers verloren hun kalmte niet en verdeelden zich over verschillende vensters. Een oogen- blik later liet de korporaal zijn wei nige manschappen een snelvuur openen. Van de Franschen werden acht gedood, terwijl de onderluitenant en een Fransch soldaat gewond gevangen ge nomen werden. Deze verrassing was niet gering toen vastgesteld werd dat de onderluitenant niemand anders was dan de zoon van Delcassé. Een kogel had hem evenwel niet zwaar aan de dijen verwond en voor den verderen y strijd ongeschikt gemaakt. De oproep van den Kroonprins om sigaren voor zijn soldaten te zenden heeft tot gevolg gehad dat drie mil- lioen sigaren geschonken zijn. I> Kroonprins heeft thans om wollen onderkleederen en kousen voor zijn leger verzocht. De Duitsche vrouwen wereld is dadelijk aan den arbeid ge togen om aan dit verzoek te voldoen. Kozakkenlof. Oostenrijksche gevangenen te War- deling, welke eenerzijdsche toekomstige be trekkingen tusschen Bulgarije en Rusland en anderzijds de vervulling van het Bul- gaarsche nationaal ideaal, betreffende de neutratitoit van Bulgarije kan ten doel neb ben. Het blad Kambana, merkt hierbij op, dat Rusland met dit voorstel een doel Leeft 1 >e Russische verklaring onthoudt de ver dere hulp van Rusland in geval Bulgarije aangevallen wordt. Dit heeft een voor wendsel, «voor de Russische troepen om het Bulgaarsche gebied te kunnen door trekken. De geheime wensch van de Rus sen is, dat Bulgarije voor de Russische troepen de zal vormen len helpen om de Dardanellen en Gracië te kunnen veroveren. De Bulgaren in het algemeen wenschen niet verder hierop in te gaan. GOUDSCHE COURANT. 7? PRIJS VAN HÉT ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post. Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post. Abonncinenten worden Markt 31, bij onze Agenten, PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—5 gevi^ne regels met bewijsnummer.*f 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 by vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. oplegt ten aanzien vau hulpbehoeven den, is het eisch dat teder de kracht ontwikkele waarover hy beschikt, op dat het economisch lev>n niet geheel ontwrichte, doch staande blijve. De ontzettende stryd, die tusschen do Europeesche Staten is ontketend, duurt voort. Zeven weken reeds don dert het kanou mot tot nog toe on geëvenaarde kracht en braakt dood en verwoesting uit over <jle steden en landouwen, waarvan de bewoners slechts v^ede wenpchqn, De verwachting door velen gekoes- terd, dat een oorlog als thans in de Éurqpeesche landen is uitgebroken, en welke is overgebracht naar andere 'werelddeelen, waar de kojonion der K oorlogvoerende Staten deelnemen aan K den krijg, en op de groote zeeën, on- I mogelijk van langen duur zou kunnen zijn, is den bodem ingeslagen. Zeven f weken Jang hebben de legers in Oost- en West-Europa hun geweldige mach- B ten tegenover elkaar ontketend, hon- derd duizenden zijn reeds ten offer I gevsHen en verwoestingen zijn aan- I gericht op zoo ontzettende wijze als I in dezen tijd van beschaving niet I mogelijk werd geacht. De jrane i doen van W--„- zijden is verhaald. Inplaats dat deze krijg weldra een einde zal nemen, wordt eerder de in druk gewekt, dat wij nog slechts staan aan het begin. Het ontzettende leed, (jat thans reeds over de volken is gebracht en dat als gevolg van het reeds gebeurde onvermijdelijk nog komen moet, heeft niet kunnen be werkstelligen het resultaat, waarnaar hunkerend wordt uitgezienhet einde van den krijg. Dag aan dag wordt de vrees sterker dat deze oorlog nog nlng omtrent mijn zuster mede te deelen, nietwaar? Zij kan niet naar huis komen, omdat haar een ongeluk getroffen heeft, of omdat zij ziek is gewordden och, ik bid u, zeg mij alles. U ziet, dat ik op het ergste ben voorbereid.” werkelijk zei Norman haar nu allee, al gebruikte hij daarbij eenige omwegen en halve woorden, die haar scherpzinnig heid onmiddellijk wist aan te vullen. De eerste uitwerking van zijne mededeelingen was ook juist Apo vreeselijk verpletterend, als Norman verwacht had. Hij moest al rijn overredingskracht Inspannen om het wanhopige meisje van eene onverstandige 4) Met een handgebaar noodigdc zij hem de kamer binnen ie treden. Misschien wa ren hare gemoedsaandoeningen alleen de oorzaak, dat zij niet bedacht hoe onpas selijk het was, dat zij in dit nachtelijk uur alleen was met een heer... In het midden der weelderig gemeubi leerde kamer bleef Norman onder lichtkroon staan. Hij gevoelde reeds rouw, dat hij dit samenzijn had veroor zaakt en martelde zijn hersenen om een geschikte inleiding te vinden voor het vreeselijke nieuws, dat hij hier krachtens zijn ambt moest bekend maken. Al Be' bruikte hij de grootste omwegen, C1 ging hij op de meest verschoonende wijze te werk om de gruwzame waarheid te open baren, dan scheen hem dit toch neg te wreed voor dit teedere, bekoorlijke schep seltje, dat hij zich herinnerde als een nauwelijks de kinderschoen ontwassen meisje en dat hij nu met ontroering als een schoone, bloeiende jonkvrouw tcrug- *»g. Wekte zijn lang zwijgen haar argwaan op? Gaven zijn bleeke droevige gelaats trekken duidelijk te kennen, wat zij in zijn binnenste omging? Of was plotseling In deze droevige ure was het niet mo gelijk vragen te doen in het belang van hét gerechtelijk onderzoek. Norman zou dat zelf voor een beestachtige, gevoejlooze daad gehouden hebben wn tegmiver dif, zelfs in haar naamloos wee nog zoo be koorlijke meisje, zou hij zoo niet gehan deld hebben, (31/had zijn plicht dit uit drukkelijk van hem gevorderd. Met eenvoudige ongekunstefie worden daad terug te houden: immers zij wilde op staanden voet naar het lijk van haar zuster snellen om haar nog eenmaal te omhelzen en te khssen en tegelijkertijd zou zij dan de verpletterende zekerheid gekregen hebben, dat haar zuster door geen liefkoozingon in bet leven terugge roepen kon worden. Bijna met’ geweld moest Norman haar terug houden en het duurde geruimen tijd eer zijn ernstige woorden dén weg naar haar bloedend hart gevonden hadden- Norman liet het oog op de pendule val len en bemerkte met schrik dat het roods l.ijna twee uur was geworden. Zijn sa menzijn met Wally had dus bijna twee uren geduurd; wat was die tijd snel ver vlogen! In gedachten verdiept deed hij een paar schreden in de kamer, waarvan de geparfumeerde lucht zijn zenuwen on aangenaam begon aan te doen. Hij drukte een oogenhlik zijn voorhoofd tegen de koele vensterruiten, als kon hij daar door de nuchtere kalmte zijner gedachten lerugkrijgen. De vraag. I missaris teyrt Lij achter ffrd sprak hij haar moed in, °n dit maakte des te eerder een weldidigen indruk op haar, daar hij alle zinledig* schijnscbco- ne troostredenen vormo ,*d en geen hope- looze pogingen deed om het droevig ver lies van haar zuster kleiner voor te stel len dan het was. Haar krampachtig ..nikken, vergezeld van korte uitroepen van wanhrip, was z-achtkens overgegaan in een util weenen. Zij was weer zoover tot de bewustheid van haar omgeving teruggekeerd, dat zij onmiddellijk hoorde hoe de huisschel twee maal kort na elkander met een krachti- gcn. ruk in beweging werd gebracht. „Dat is Rudolfl" zeide zij en opstaande wisch- te zij haar tranen weg met zooveel be daardheid, dat Norman er verbaasd van stond. ,,|li.i mag het ontzettende nieuws niet uit irw mond vernemen, want hij be schouwt u als zijn vijand, het zou daar door nog te erger treffen. Als u hem volstrekt noodzakelijk moet spreken, laat het dan niet zijn voor dat hij 1oor mij er op is voorbereid u te ontmoeten.” Zonder op een toestemmend antwoord te wachten, sloeg zij de portières terug, die de deur der aangrenzende kamer ver borgen, en in het volgende oogenblik was haar slanke buigzame gestalte daarachter verdwenen. Norman hoorde eene luide, vroolijk klinkende, mannenstem, die hij hem zeker onaangename herinneringen wekte, want plotseling betrok zijn gelaat on hij beet zich op de lip. Weldra echter verstomde die vroolijke stem en een geraime poos was het stil. üp het Westelijk oorlogsveld is de toe stand nog onbeslist. L'.en hevige strijd is sinds dagen gaande on steeds wordt I deze, zoowel bij dag al» ,bij nacht, voort gezet. D'e Duitsche troep# bevinden zich thans, naar de officieels .Duitsche tele grammen zolf melden, op c.a. 100 K. M. afstand ten noorden van |Parijs bij Noyon aan de rivier de Uise ea bij Rheims ten Noordoosten daarvan op c.a. 140 K. M. van Parijs. Dok brachten de Duitsche be richten de mededeeiing dat gevechten plaats hebben in het Breusoh-dri in den Elzas. De Duitschers hebben op de heuvelen te N. van de Aisne stevige stellingen in gegraven, vanwaar uit het zware geschut de legers der verbondenen bestookt en den aanval der Duitschers ondersteunt. Over de geheele lime wordt met afwisselend succes gestreden. Aan beide zijden wordb de strijd met groote bitterheid volgehou den. De Franschen bezetten zekere punten/ op de hoogten ten Noorden van de Aisne daartegenover werden ,bij Chateau Bié- inont, in de omgeving fan Rheims 2500 Franschen gevangen genomen. In de streek tusschen AÏHieims en het Argonner Woud hêbbetf Tie Duitsche troe pen zich versterkt en wordt aan de Fransch-Kngelsche troepen hevigen tegen stand geboden. Volgens mededeelingen van den Russischen generalen staf zou de aan vallende beweging der Duitschers in Oost- Pruisen tot staan zijn gebracht en zouden deze genoodzaakt zijn geweest hunne in genomen stellingen voor andere te ver wisselen. De berichten uit GaliciB blijven voor de Oostenrijkers ongunstig. De Russen zetten de vervolging der Oostenrijksche troepen voort en naderen thans de ver dedigingslinie Sieniava. Jaroslow en Premysl. Omtrent het door de Daily Mail giste ren gepubliceerde bericht betreffende de te verwachten oorlogsverklaring van Italië nan zijn hondgenooten Duitschland en Oos tenrijk ontvingeh wij geen bevestiging. Aan het Oostelijk Front. Rusland en Bulgarije. BERLIJN, 18 Sept? (N10 officieel). Het in Sofia gevestigde Russische gezantschap heeft een verklaring openbaar gemaakt waarin apn de Bulgaarsche regeering voorstellen worden gedaan, met Rusland in onderandeling te treden. Elke onderhan- tusschen hem en haar dat spontane ziefe- verband ontstaan, waarvoor de weten schap nog geen naam heeft gevonden, ai kan zij het bestaan daarvan niet bntken- nen? Wij weten het niet doch opeens snelde de jonge dame op Jsorman toe en met de handen smeekentL opgeheven, riep zij; „Ge zijt gekomen oir mij een vreese lijke tijding te brengen tracht niet, dit voor mij te verbergen ik lees het op uw gelaat. Het betreft mijne zuster, het kan niemand anders dan mijne zuster betreffen, daar gij de tijding brengt.” De beambte greep haar bij de hand en voerde ha#f£ met zacht geweld naar een stoel. „Ja, op mij rust de onaangename plicht u met iets bekend te maken, dat u zeker zal bedroeven, maar ik weet niet of ik ’t zal durven zeggen, terwjjl u zoo ontsteld is. U moet u weten te beheer- sehen, u moet standvastig en moedig zijn, juffrouw Wally...” Onwillekeurig had hij haar weer toege- sproken op de vertrouwelijke manier van vroegere jaren, en zijn stem klonk daar bij zoo h^4elijk> dat de commissaris dien voor een politie-beambte waarschijnlijk Wpinig gepast zou gevonden hebben. De uitwerking van zijne woorden was dan ook werkelijk verrassend. Waily Reimar richtte het hoofd weer op, trachtte haar gevoel te beheerschen en antwoordde met eene stem, die slechts weinig meer beefde: „Ik ben nu kalm zooals u ziet. U kun, mij alles gerust zeggen; ik beloof u, dat ik mij dapper zal houdrt- U heeft mij een slechte tij- De Prins van f^ales. LONDEN, 18 Sept¥, Officieel. De prins van Wales heeft dAgend den wensch te kennen gegeven, oik de grenadiers van de garde, die thaps onder zijn bevelen staan, en naar het front vertrekken, te vergezellen. Daar de prins echter zijn militaire opleiding .niet heeft voltooid, acht de Koning het wenschelijk, dienst treedt. PETERSBURG (PETROGRAD) 18 Sept. VóTgenk mededeelïng van den generalen staf hebhen op het Oost-Pruisische front de troepen van generaal Rcnnenkampf op 17 dezer het Duitsche offensief volkomen tot staan gebracht; de Duitschers zijn op verscheidene punten teruggoweken en na men andere stellingen in. In Galicië. PETERSBURG (PETROGRAD), 18 Sept. Volgens mededeeiing van den generalen staf wordt de vervolging van den vijand op het Oostenrijksche front voortgezet. De Russische troepen naderen de defen sieve stelling van Sieniava, Jaroslow en Premysl. In Oost-Pruisen. BERLIJN, 18 Sept. De burgemeester van de Oast-Praisische etad Neidenburg heeft in de bladen oen oproeping om steün voor de Inwoners geplaatst. Cp 22 Aug. hebben de kozakken de onvorsterkte stad beschot«n. Zij bombardeerden de stad 3 uren lang, zoodat het grootste deel *J|f- brandde. De helft der inwoners is dak- in de nog overgebleven huizen ver- de binnendringende Russen fl het ^fiwiiraad, het linnengoed en de kleederen, zoodat de inwoners niets meer bezitten dan wat zij aan het lijf hebben. i: *0on*oeeM, en «muta.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1