eenige KNECHTS, Brieven uit Parijs. Brieven uit de Hofstad. ccu. Sl3nja.ex3J.eura.d- Stadsnieuws. Gemeentelijke Arbeidsbeurs. Laatste Berichten. Telegrafisch Weerbericht Advertentiën. vóói* 20 Sept. schau hebben aan de Rassen hun indrukken medegedeeld over de ko zakken. „Niettegenstaande wij verre de meerderheid hadden", vertelde een officier die bij Lutek was gevangen genomen, „hadden de kozakken ons in minder dan geen tijd ingerekend, Als een wervelwind kwamen zij over ons en voor wij 't wisten, waren wij, na een paar slagen met de lansen, be dwelmd en op de kozakkenpaarden getrokken. Hoe ze dat uitvoeren weet ik niet, maar 'twas prachtig ruiter- werk. Die Kozakken zijn eenig in hun soort en spotten met elke technische verdediging. ^Zij schijnen niet te vech ten maar ze dansen als muggen om je heen en pikken je op in een omme zientje. Is men door zoo'n troep kozakken omsingeld, dan is 't uit met eiken weerstand, 't Is met de kozakken zoo zie je ze en zoo zie je ze niet". Engelsche Roode Kruis-auto's te Boulogne. Te Boulogne zijn aangekomen van Folkestone een aantal groote Roode Kruis-auto's. Deze zullen hier geheel uitgerust worden en naar Amiens ver trekken om daarna over de slagvelden te gaan en, onverschillig wie ook, de gewonden op te nemen en zoo snel mogelijk naar Amiens of naar hier te brengen. Een uitmuntend geoefend corps verpleegsters en dragers verge zelt deze auto's, die door grootte en inrichting algemeene bewondering op wekken. Krijgsgevangenen in Duitschland. Uit Hamburg wordt gemeld In Alten-Grakow, waar een groot kamp van krijgsgevangenen is, moe ten zich, volgens een ooggetuige, thans 3000 Franschen, 200Q Belgiërs en eenige Engelschen bevinden. Deze zijn daar ondergebracht in groote lange gebouwen, eigenlijk stallen voor de cavalerie gedurende de groote ma noeuvres. Er zijn 16 van die gebou wen in het geheel. Alle zijn omgeven door een muur van gewapend ijzer- draad óp manshoogte. Om de 10 me ter staat daarbij een schildwacht met geladen geweer. De gevangenen kun nen nu en dan achter dat prikkel draad wandelen, maar moeten overi gens nog al veel werk van allerlei aard verrichten. In de stallen zijn, zeer karig, stroobossen neergelegd, die voor slaap plaatsen dienen. IIL Parijs, 9 Sept. 1914. Noch de bommen der Duitsche aëroplanes, hoewel ze eenige slacht offers gemaakt hebben, noch de ver weg dreunende kanonschoten, hoewel wij ze dagelijks duidelijker hooren, noch de treinen vol vluchtelingen, die zich door de gansche stad verspreiden, noch het vertrek van het gouvernement naar Bordeaux, noch de exodus van de duizenden vrouwen en kinderen uit de meer gegoede kringen, noch de waarschijnlijkheid van een aanstaand beleg, niets, neen niets van dit alles heeft het gecompliceerde wezen dat men Parijzenaar pleegt te noemen, ook maar een oogenblik kunnen berooven van den tintelend-spottenden blik en den ironischen glimlach die hem in gewone tijden zoo aantrekkelijk en gedurende deze ernstige dagen zoo bewonderenswaardig maakt. Misschien komt dit wel, omdat werk, veel werk het beste middel is tegen nutteloos zenuwachtige opwinding en neerslachtigheid. En hoewel nog altijd vele zaken gesloten zijn, werkt bijna iedereen. Degenen die het doèn kunnen belangeloos, degenen die, ^sftaatook geheel Europa in vlaitij toch het dagelijks brood moeten verdienen, vinden bezigheid in de met speciaal doel geopende werkplaatsen. Voorzie een naald weet te hanteeren, is er werk in overvloed, dat wel niet schitterend, maar toch billijk betaald wordt. Er moeten militaire kleedingstukken zijn, kleeren en verbandmiddelen voor de gewonden, luiermanden voor de klein tjes die verwacht worden, terwijl de vader aan de grenzen en ja, midden in het land ook, la Patrie verdedigt tegen de barbarenbenden. 't Laatste niet het minst. .Er is veel noodig voor de groote scharen vluchtelingen, die van alles beroofd hier aankomen. Sommigen zijn zoo gelukkig geweest iets of zelfs vrij veel te kunnen redden, maar verreweg de meesten, zij, die enkele weken, geleden nog in goeden doen verkeerden, brachten niets meer dan een meer of min volumineusen, in een geruiten doek geknoopten bundel kleerenanderen nog hebben in 't geheel niets meer. En de Sep temberdagen mogen nog zoo mooi en warm zqn, 't gaat toch tegen den winter en er is onnoemelijk veel noodig. Van alles wordt er gedaan en ver zonnen om zooveel mogelijk in aller behoeften te voorzien. Waar de ver nuftige Fransche geest zich ernstig met iets bezighoudt, al is het schijnbaar ook nog zoo'n nietigheid, daar gebeu ren wonderen. Een enkel voorbeeld uit de vele die voor het grijpen liggen Er zijn veel kleertjes noodig voor de Belgische kinderen, die met hun ouders hier een toevlucht zijn komen zoeken. In een der geïmproviseerde werkplaatsen die ik zooeven aanhaalde, is men op het schitterend denkbeeld gekomen daarvoor oude kousen te gebruiken. Het bovengedeelte wordt opengeknipt en zooveel stukken als voor de wijdte noodig zijn aan elkaar gezetde mouwtjes worden op dezelfde wijze gevonden. Een galonnetje om hals en mouwen, epn rij knoopen en knoopsgaten voor de sluiting en de zaak is gezond. Van alle vluchtelingen en gewonden die ik tot dusver gesproken heb is er geen enkele die niet de ooggetuige is geweest van de onmenschelijke han delingen der voortrukkende Duitschers. Er zijn trouwens voldoende staaltjes van aangehaald, zoodat het niet noodig is er hier meerdere te vermelden. Het is te afschuwelijk. Twee soldaten heb ik hooren vertellen, ze vermeldden het eerlijk, ter wille van de billijkheid, dat ze óók Duitschers gezien hadden die de gewonde Franschen opnamen en buiten hot bereik der kogels droegen. De klemtoon op dit ook spreekt voor de rest. De geest onder de gewonden is, zooals onder de Parijsche bevolking, opgewekt en vol vertrouwen in de toe komst, een eventueel beleg van Parijs inbegrepen. Daar bereidt men zicji trouwens ernstig óp voor, niet alleen wat militaire, maar ook wat civiele maatregelen betreft. Tot dusver is de toestand materieel zeer bevredigend. De prijzen der levensmiddelen stijgen niet noemenswaardig en zouden mis schien in het geheel niet stijgen als niet een zeker percentage huisvrouwen het evenals na de eerste dagen der mobilisatie noodig achtte enorme voorraden aardappelen, peulvruchten, grutterswaren en dergelijke in te slaan. Een maatregel die trouwens wel wat voorbarig en overbodig lijkt. Want het ziet er naar uit dat we, als het werkelijk tot een beleg van Parijs mocht kómen,•gouvernementeele soep en communistische biefstuk zullon eten. 'k Heb er geen bezwaar tegen, als de biefstuk goed is. Reeds nu wordt er met veel toe wijding gezorgd vooj degenen die de verzuchting slaken: Wat helpt het of het brood niet duur is en de groente goedkoop, als je zelfs die enkele sous niet bezit. Dat zijn er velen, veel en veel meer dan men oppervlakkig denken zou. Men vindt ze in alle klassen, de onge- lukkigen die door den oorlogalle inkom sten verloren hebben en wie nu geen andere weg openstaat dan le bureau de bienfaisance.*EmployóV van kan toren, werklieden, studenten, artisten, musici, ongefortuneerde journalisten, een dokter zelfs heb ik er onder aan getroffen. Deze heeft in een paar weken tyd zijn geheele praktijk zien verloopenhij heeft een hartkwaal, zoodat men hem voor den dienst niet accepteert, fortuin heeft hij niet. En nu1 Een student in de lettenen, die bij mij in huis wOont, verkeert zoo mogelijk in nog ongelukkiger omstan digheden. Hij is afkomstig uit het oosten, dicht bij Luxemburg, is gefor tuneerd, doch kan sinds het begin van den oorlog niet de minste communi catie met ziin familie krijgenbij geruchte weet hij sedert eenige dagen dat waarschijnlijk huis en have ver woest zfln, moeder en zuster vermoord. Hij is voor den dienst onherroepelijk afgekeurd zijn kasgeld is op Zoo zyn er honderden gevallen, ook van vrouwen, die plotseling hun ver diensten hebben verlorengouvernan tes bij Duitsche families, employees van Duitsche kantoren, waarvan er oneindig veel meer waren dan men oorspronkelijk gedacht hadzo ver- keeren allen in hetzelfde geval. Gelukkig wordt er van alle zijden niet alleen krachtdadig, maar ook zeer tactvol en kiesch geholpen, 't Komt niet zelden voor dat zij, die het niet van zioh kunnen verkrijgen een stap te doen in de richting der publieke of particuliere liefdadigheid, dank zij de bemiddeling van derden worden opgezocht en geholpen. En dan zijn er op alle punten der staflde zoogenaamde soupes populaires, waar men óf voor een bagatel eten kan, óf waar men op vertoon van een bon, afgegeven door de maire, gratis een of meer porties mee naar huis kan nemen. Daarnaast staan de particuliere on dernemingen die in denzelfden geest werken. Met zekeren trots zegt dan ook de Parijzenaar, zoo gauw de belangen van de maag ter sprake komen Ici k Paris, personne necrèvera deofaim. En gisteren hoorde ilter een vrouw uit het volk tot een Italiaan bijvoegen Si vous avez peur, allez-vouz en. II faut avoir confiance, voyons. Dat is het. II faut avoir confiance. A. F. PETILLON. Dinsdag was de eerste dag na het uitbreken van den Europeeschen oor log, die weer eens iets feestelijks had. Den Haag was eens in de gelegenheid uiting te geven aan de gevoelens, die in de ateeloopen week hebben ge leefd in de harten van allen, die het wel meenen met ons vaderland. Is altijd deze Dinsdag een feestdag, dit maal was hij een dubbele. De tocht onzer Koningin was een ware triomph- tocht: zelden of nooit laaide de geest drift zoozeer op als thans het geval was. Overigens was alles als vorige jaren ;s het druilerige weer hield zich op het beslissende uur heel dicht en wierp geen onaangename kink in den kabel. Wij zullen geen verdere beschrij ving geven van den schitterenden tocht, die telkenjare op den derden Dinsdag van September door onze stad trekt. In niets verschilde de stoet van die in vorige jaren. Misschien was ze iets kortereen gedeelte van het Hof was van te voren reeds aan de Ridderzaal aangekomen, zoodat de schitterende goud-garneering tijdens het plechtige t oogenblik geen schade leed. De Koningin zag er goed uit, haar stem was misschien iets zwakker, iets minder vol. Wellicht vindt dat zijn oorzaak in den inhoud van de troon rede. Er is maar één ding, dat ons op straat opviel. Ten opzichte van de uniformen verbeert ons leger in een periode van overgang. Men ziet de zotste combi naties van oude en nieuwe uniformen. Nu trof het ieder dat men toch waar lijk bij deze gelegenheid wel eens wat meer eenheid had kunnen betrachten. De gansche weg was afgezet door infanterie, die op korten afstand van elkaar atojid. flier één njet een nieuw uniform, compleet, daar éój> in het complete oude. Daartnsschen echter alle combinaties, die van jas, broek en kepi gemaakt kunnen worden tus- schen het oude en het nieuwe uni form. Inderdaad maakte dat een ietwat sjofelen indruk, die toch waarlijk had voorkomen kunnen worden. Het sluiten der zitting, dat de vorige week Zaterdag plaats vond, verheugde zich ditmaal in meer belangstelling dan gewoonlijk aan deze formaliteit te beurt valt. Minister Cort van der Linden werd luide toegejuicht, toen hij het Tweede Kamer-gebouw verliet en op het oogenblik dat hij het Paleis betrad. Mag dit beschouwd worden als een bijzondere hulde aan den grijzen en toch zoo energieken premier? Ver diend is die hulde ten volle. Deze beide gebenrtenissen, van slui ting en opening der beide Kamers zijn een welkome afleiding geweest in deze eentonige dagen. Zij brachten het ge sprek nog weer eens op iets anders dan op de oorlogen, die de aandacht ge spannen houden en met hun emotion- neele afwisseling altijd weer opnieuw het middelpunt van alle gesprekken vormen. Dinsdagmiddag had na afloop der Kamervergaderingen een eigenaardige huldiging plaats. De heer M. van Raalte, een der journalisten op de perstribune had voor de vijftigste maal de opening der Kamers bijgewoond. Evep zoovele jaren was hij journalist, 't Was geheim gebleven, doch in den namiddag lekte het uit en de collega's wisten met groote sneldheid een huldi ging voor te bereiden. In het bureau aer N. Rott. Crt. op het Buitenhof kwamen allo tribune-journalisten bij een. Of de heer van Raalte verrast was. Met hartelijke woorden werd de grijze doch nog jeugdige collega toe gesproken. Heel veel, ontzettend veel, heeft de heer van Raalte geschreven. Zijn kameroverzichten in het Nieuws van den Dag zijn bekend om hun juist heid, hun volledigheid en hun goe den stijl. Journalisten hebben over het alge meen niet te roemen over waardeering van hun werk. Daarom mogen wij wel eens een uitzondering maken en den loftrompet zwaaien over dozen kundi- gen, knappen collega en den altijd wel willenden vriend. Zijn naam moet genoemd worden, al wil hij dat stellig zelf niet. HAGENAAR. Schandelijk. Een korenhandelaar te Huizen had dezer dagen van de boeren opgekocht ongeveer 80 H.L. rogge. Ingevolge machtiging van den mi nister van Landbouw zou de burge meester Woensdag deze rogge in be slag nemen. Daar gekomen bemerkte <leze, dat een knecht juist bezig was de rogge te vermengen met minderwaardige muffe tarwe en ander koren, bestemd voor veevoeder. Nog 12 H.L. was ouvermengd. Deze hoeveelheid heeft de burgemeester in beslag genomen. Bij, het vervoer den volgenden dag bleek, dat de in beslag genomen rogge, die bij de taxatie goed Was, nu over goten was met petroleum. Om enkele guldens winst had deze handelaar dus 80 H.L. brood koren ongeschikt ge maakt voor de consumptie. En dit nog wel in een dorp van bijna 6000 inwo ners, waar vele arbeiders wonen, voor wie roggebrood het hoofdbrood is. De burgemeester heeft reeds maat regelen genomen, zoodat den hande laar deze daad wel eens lang kan heugen. Hr. Ms. Gelderland. Tijdens den Hoogen storm die giste rennacht op zee woede heeft Hr. Ms. Gelderland, die ter reede van Tessel lag, door het breken van de anker kettingen twee ankers mót kettingen verloren. De oorlogsbodem is daarop te Nieuwediep binnengevallen. GOUDA, 19 September. Door Burg. en Weth. zijn aan de Raadsleden de volgende ingekomen stukken toegezonden Gouda, 15 September 1914. Uw Raad besloot in zijne vergade ring van 1 dezer den reinigingsdienst der gemeente in eigen beheer te nemen met ingang van 1 Januari a.s. en zoo spoedig mogelijk over te gaan tot de benoeming van een Leider. Mede in verband met de in 1910 door Gedeputeerde Staten gegeven compta bele voorschriften, komt het ons ge- wenscht voor den reinigingsdienst aan stonds in te richten als een afzonderlijk bedrijf der gemeente met een afzon derlijk beheer, waardoor vermeden kan worden dat alle uitgaven en ontvang sten in de gemeente-rekening worden opgenomen en verkregen wordt dat ten allen tijde de stand en de finan- tieele uitkomsten van het bedrijf kun nen worden overzien. Bij de inrichting als afzonderlijk be drijf kan, dunkt ons, worden uitge gaan van de gedachte dHt de adminis tratie zeer eenvoudig en van open staande vorderingen of schulden wel geen sprake zal zijn, noch van noe menswaardige vermeerdering of ver mindering van de waarde der voorra den en bezittingen, zoodat het opmaken van balans en winst- en verliesrekening wel achterwege blijven en de boekhou ding eene gewone kasboekhouding zijn kan. Verder zijn wij van oordeel dat, waar de uitgaven in hoofdzaak uit salarissen en loonen zullen bestaan, de begrooting der uitgaven dwingende maxima zal aangeven, zonder 's Raads machtiging |pet te overschrijden. Wij zouden er prijs op stellen in het beheer ook van dit nieuwe bedrijf der gemeente te worden bijgestaan door eene vaste commissie uit Uwen Raad, voorgezeten door een der leden van ons Collegehaar werkkring dient dan door U te worden geregeld. Voorloopig zouden wij den werk kring van den aan te stellen Leider nog niet in bijzonderheden willen omschrijven, doch de regeling daar van willen zilki opgenomen in eene afzonderlijke instructie, door de Com missie van bijstand te zijner tijd te ontwerpen. Billijk achten wij het den ambtenaar der gemeente, aan de Commissie van bijstand als Secretaris toe te voegen, eenige belooning toe te kennen. Wij hebben de eer Uwe Vergadering te verzoeken zich over een en ander uit te spreken door het volgende besluit te nemen De Raad der Gemeente Gouda Gelet op artikel 54 der Gemeente wet Gezien de voordracht van Burge meester en Wethouders van 15 Sep tember 1914 No. 94/737 Besluit: 1°. In te stellen eene vaste Com missie uit zijn midden om Burgemeesr ster en Wethouders bij te staan in het beheer van den reinigingdienst der gemeente. 2°. Te bepalen dat de aan de Com missie toe te voegen secretaris zal genieten eene jaarwedde van f 100. 3°. Vast te stellen een VERORDE NING op het beheer van den reini- gingsdienst der gemeente Gouda. Aan den Raad der Gemeente Gouda. Gouda, 17 September 1914. Ter voorziening in de vacature van lid der Commissie tot wering van schoolverzuim, ontstaan doorde aftre ding van den heer J. G. Kropman, hebben wij-, in overeenstemming met het desbetreffend schrijven der Com missie dd. 11 September 1914 en ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 2, le lid van het Koninklijk Besluit van 16 November 1900 (Staatsblad No. 200), de eer U de volgende aanbeve ling te doen toekomen, onder opmer king, dat het wenschelijt is geacht haar te doen bestaan uit 2 benoem baren, behoorende tot dezelfde cate gorie van personen, bedoeld in artikel 22, 3de lid der Leerplichtwet, als het afgetreden lid le. D. W. J. RUITERS, hoofd eener R. K. Jongensschool voor M. I) L. O.; 2e. J. P. J. ASHMANN, hoofd eener R. K. School voor G. L. 0. Aan den Raad der Gemeente Gouda. Gouda, 18 September 1914. In zijne vergadering van 6 Maart 1914 besloot Uw Raad overeenkomstig ons voorstel tot het aangaan van een overeenkomst met de gemeente Haas- treefht, ten einde deze gemeente van electriciteit uit de Electrische Centrale te voorzien. Sedert is door ons aan die overeenkomst reeds in dien zin uitvoering gegeven, dat de vereischte vergunningen van de bevoegde pu bliekrechtelijke lichamen voorde kahel- lógging zÜn aangevraagden verkregen, zoodat thans met het aanleggèn van de voor de eleotrioiteitslevering benoo- digde werken een aanvang kan worden gemaakt. Voor de uitvoering van die werken zijn echter nog geene gelden op de begrooting uitgetrokken. Volgens een door den Directeur der Gemeente- Lichtfabrieken opgemaakte en hierbij overgelegde raming van kosten, zal daarvoor moeten gerekend worden op een totaal bedrag vaD f 26500.—". Dit is f6500.meer dan het maximum bedrag, dat volgens de overeenkom^ aan de gemeente Haastrecht in rekéj- ning kan worden gebracht. Zooate Uw Raad echter uit het mede hierbij overgelegde rapport van den Directeur van 28 Maart 1914 en het schrijve! van de Commissie van bijstand vil 4 Mei d.a.v. No. 24 zal blijkdtf, i» het plan om den aanleg dadelijk wat degelijker tot stand te brengen, waar door deze later eventueel óok aan de levering van andere gemeenten dienst baar gemaakt zal kunnen worden. Verder kunnen wij Uw Raad tot ons genoegen mededeelen, dat het maken van den kabelaanleg, dat aanvankelijk door de ingetreden Europeesche crisis op de lange baan dreigde geschpven te worden, thans vrijwel verzekerd is nu de onlangs opgerichte Nederland- sche Kabelfabriek te Delft, blijkens een hierbij mede overgelegd schrijven van de Commissie van bijstand dd. 12 September jl. No. 41, op aannemelijke voorwaarden aangenomen heeft het benoodigde kabelmateriaal te leveren. De werken zullen nu voor het einde van dit jaar gereed kunnen zijn en wij zullen ons in verbinding stellen met onze ambtgenooten van Haas trecht, ten einde den datum, genoemd in artikel 1 van de overeenkomst te doen bepalen op 1 Januari 1915. Op grond van het bovenstaande hebben wij de eer Uwen Raad voor te stellen te nemen het volgende besluit De Raad der Gemeente Gouda; Gezien de voordracht van Burge meester en Wethouders dd. 18 Sep tember 1914 No. 98/1180 Besluit: I. de gemeente-begrooting voor het dienstjaar 1914 te wijzigen als volgt: a*- aan artikel 11 van Hoofdstuk XV der Uitga ven wordt toegevoegd een nieuw onderdeel m „Uit breiding van het kabel net der Electrische Cen trale, in verband met de levering van electriciteit aan de gemeente Haas trecht" (Volgn. 233) f 26500. b. aan artikel 4 van Hoofdstuk VII der In- ij komsten wordt toegevoegd 1 een nieuw onderdeel i u „Geldleening ter voorzie- ning in de kosten vaar uitbreiding van het kabel net der Electrische Cen-® trale, in verband met de levering van electriciteit aan de gemeente Haas trecht" (Volgn. 61) f 26500.-. II. de begrooting der gemeente lichtfabrieken (Afdeeling Electriciteit) het dienstjaar 1914 te wijzigen i volgt a. aan de uitgaven wordt toegevoegd een nieuw volgnummer 38 Kosten van uitbreiding van het kabelnet, in ver band metde levering van electricitélt aap de ge meente Haastrecht" f 26500. b. aan de Inkomsten wordt toegevoegd een nienw volgnummer 6 „Te ontvangen uit geldleening tén behoeve van de kosten van uitbreiding van het kabelnet, U* verbpnd met de levering ven electri- gemeente cifceit aan de Haastrecht f 26500.- De Raid voornoemd, Secretaris., Voorzitter. Aan den Raad der Gemeente Gotida. Werkloosheid-verzekering, Door het bondsbestuur van den Nationalen Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurins". is aan den Raad dezer gemeente oen adres gericht, waarin wordt gezegd dat zij met groot genoegen hebben kennisl genomen van het voorstel door Bur- lÉmeester en Wethouders van Gouda Uwen Raad irigediend, strekkende fa» oprichting v«|i een Gemeentelijk WerklooZenfonds, dat zij overtuigd zijn, dat aan alle oatogoripén van ajrbeidex#, die door de Vórming u van vakverenigingen en werkloosheidverzejkerin^pfo de eerste stappen, ter voorziening in dït maat schappelijk buvel geG^aapl) hebben, een krachtige steun en huw) wordt ver- strekt, om de gevolgen fjvan dateuvel| te bovdii te komen. Redehen, waarom zif| .Uwen Raad eerbiedijjlijk verzoeken, /overeenkom stig hef vporstel van Bppgeraeostef en Wethouders te'besluiten! Steuncomité, j Naar het steuncomité pis mededeelt wordt op heden tfaedpr óifhi 72 gezin- faeji uitkéering verleend. In het Kamp jbij Loosduinen. 'Men schrijft aan de N. Crt. uit Loos- (Hftnen Reeds meermalen bezocht H. M. de Koningin de troepen, gelegerd in en om1 Loosduinen, (waar zich o.a. ook het bataljon uit Gouda bevindt). ToenH. T. Woensdag wéér met haar auto in t legerkamp kwam, vroeg zij de g aanwezige manschappen de meeste pen waren uitgerukt naar alles nog wat. De mannen roemden allen èe voeding en de behandeling, maar •en kok klaagde dat men 's avonds, na diensttijd, 'in het kamp moest blij ven. Toen II. M. onder hoera-geroep der mannen vertrokken was, werd de order om niet het kamp te verlaten, Ingetrokken. Men mag nu naarLoos- dninen, Monster en Den Haag. Daar van wordt nu druk gebruik gemaakt on de stoomtram veryoerfc tegen ver minderd tarief de soldaten van en naar het kamp. Hol. Mij. van Landbouw, De Hollandsche Maatschappij vati Landbouw, afd. Gouda en Omstreken, hield gisterenavond in „Concotdia" een ledenvergadering. De voorzitter, de heer Valckenier de Greeve, opende de vergadering, waarna de notulen der vorige verga dering werden voorgelezen en onver anderd goedgekeurd. De voorzitter deelde mede dat met het oog op den toestand waarin ons land Verkeert, het bestuur deze ver gadering eenigen tijd had uitgesteld, omdat de Alg. Vergadering, dit jaar te Sphagen te houden, mede was uit gesteld. Het Bestuur had in dien tijd niet stilgezeten. De tentoonstelling te Stol- >wijk kon niet doorgaan, doordien de spoorbaan Gouda—Schoonhoven nog niet in gebruik is genomen. Door het bestuur is aan het steun comité voor de noodlijdenden doorde mobilisatie een gift van f 200.ge schonken. Wakker geschud door de ongeluk kige kaasmarkt en door die advertentie van de vereeniging van Kaashande laren waarin den boeren geraden werd om hun kaas op dat oogenblik niet te verkoopen maar te bewaren, heeft het bestuur zich met de vereeniging van den geldhandel te Amsterdam in verbinding gesteld. Het resultaat daar van was dat die boeren geholpen kon den worden, die hun voorraad niet boo lang konden bewarendaarvoor *erd een crediet geopend van f30000 fc f40000.—. Nog had het bestuur de abnormale daling van de melkprijzen en de schor ing van de contracten ter hand ge nomen en tot een goed einde gebracht. Ken moeilijke quaestie is de paarden markt en de handel in paardenhet bestuur meent echter dat met eenige moeite ook deze zaak wel te boven zal kunnen komen. Voorts deelde de voorzitter piede, dat de landbouw-wintercursus te Gouda wordt voortgezet en dat te Berken- woude een cursus zal worden gehou den en dat voorts een lezing alhier zal plaats hebben van den heer Lin deman over Kunstmest, toegelicht door lichtbeelden, én dat ook nog lezingen te Stolwijk en Berkenwoude zullen worden gehouden. Dp Najaars-verloting zal ook dit jaar. plaats hebben, "daar deze paar denmarkt het nu nog meer dad ooit noodig heeft. Ingekomen was een schrijven het hoofdbestuur der Maatschappij de afdeeling een subsidie kan ki van f50.voor het aanschaffei een beer. Al deze modedeelingen werden, de aanwezigen met genoegen ai hoord. - De heer L. de Vries bracht dj verslag uit van de buitenge Algemeene vergadering, die te sterdam was gehouden. Daarop was aan de orde de zing van drie bestuurleden. D^, Van Veen dankte het bestuur d| hem op de candidatenlijst h#d gf voor een der vacatures, doch weo|jj niet in aanmerking te komen en h< dat alle aftredende met algeó stemmen zquden worden herben] Herkozen werden de heeren Valckenier de Greeve met 47, ij; 39 en B. Roop de Jong stemmen. Né nog aanvaarden en wjaa# de werd 0e leden Wferd ter t^eslotei Uitvoe N&ar inei G. M/. V. leeni$ng) „IM/j '*n Zaterdag p en Nieuwèq' Iteit „Ons Gpi ;egeven woflj iteuncoipitói gevolge der pn lenigo discussies ovej ran de subsidie van f zou geplaatst wjq 'adering, die dq (bcht door den i van militairen, meldt |al doolt (sohék Militairen j'f ajp VrijA i.s. k en 26i iSiept. ihoqwbur^j aer ;en$ eenfc uitvoei ten baité vdh <r noodltöfendefö, i rlilisatie. N|ast 'pén nummers op militair geïwéd, sïooi schermen, gymnastiek enz. zal jer een tooneelstuk opgevoerd worden, oqder leiding van den heer P. Perin, be- roepsartist, die momenteel zijne mili taire plichten hier vervult. Het pro gramma zal verder opgeluisterd worden door het Militaire Strijkorkest onder leiding van den heer H. J. Goedhart. Dat deze uitvoering uitgaat van onze militairen zelf, verheugt ons om tweeërlei reden. Allereerst juichen wij het zeer toe, dat er onder onze soldaten gevonden worden, die in dezen ook voor hen bezwarenden tijd, nu zij hun dagelijksche werkkring hebben moeten verwisselen voor het militaire leveh, lust en ambitie hebben om hun kame raden ontspanning te bezorgen daarnaast vinden wij het een verheu gend verschijnsel, dat onze militairen zelf willen steunen het Plaatselijk Comité, dat het zich tot oen schoone taak mag rekenen leniging te ver schaffen in den nood, die in dezen tijd bij velen bestaat. Het is om die redenen, dat wij onzen lozers en lezeressen vragen deze mili taire uitvoering bij te wonen. Zij, die deze uitvoering op touw hebben gezet, zullen zeker alles in 't werk stellen om ze goed te doen slagen en daardoor** een avond van aangename ontspanning te verschaffen. Bioscoopsalon „Gouda Vooruit". Wanneer de naam „Asta Nielsen" op het programma voorkomt, dan is men er vau overtuigd iets bijzonders op het gebied van kinemntografische kunst te zien te krijgen. En ook ditmaal weer in „Do Film- Primadonna" geeft deze ominente ac trice weer het beste van haar kunst te genieten. In deze film krijgt men ook een goede kijk op de filmfabricatie en de ontzaglijke kosten en moeiten, die met de vervaardiging van een film gepaard gaan. De explicateur verduidelijkt ze op uitstekende wijze en in beschaafden stijl. Vetder geeft dit programma een interessant sportnummer „Autowed- strijd te Lyon" en een tweetal comische nummers met" de bekende „Bont de Zan" en „Robinet", die het publiek in een goede stemming huiswaarts doen gaan. Herhalingsschool. De herhalingsschool voor jongens, die 28 September begint, zal voor loopig gehouden worden in school n°. 4 aan do Prins Hendrikstraat. De gelegenheid tot aangifte bestaat nog bij het hoofd der school, J. Scheijgrond, Bleekerssingel 68. Schoolgeld wordt niet geheven. „De Witte Bioscoop". De „Witte Bioscoop" vertoont deze week een prachtfilm in 6 deelen ge titeld „De lotgevallen van luitenant Novelle" of „Tusschen Mensch en Dier", welke het leven schildert van een door een buiten zyn schuld uit den dienst ontslagen luitenant, die zjjn vrouw en kjpd achterlaat om fortuin te gaan zoeken in Engelsch-Indië en daar na verschillende gevaren te heb ben getrotseerd zijn vrouw en kind wearziet, die hem gevolgd zijn. Naast een f interessante verhaal geeft deze film prachtige natuurtafereelen te zien. Een mooi natuurbeeld „Aard beving in Japan" en tqt slot eeji komisch nummer getiteld „Andró oj de Planken" voltooien het programmal. Volgende wpek heeft deze bioscoop als hoofdnummer„Bet leven van Napoleon I"dezó film heeft een lengte van 2500 M. en de vertooning daarvan duurt 2/1, uur. Aanhoudingen. Door de politie zijn heden aange houden een minderjarige, te Amers foort thuis behoorend, die daarheen is teruggebracht en een gesignaleerd persoon, die naar Rotterdam is ge-r transporteerd, om in het Huis valf Bewaring aldaar zijn straf van dagen hechtenis te? ondergaan. RrfWiel ontvreemd. Uit qen openstaande schnur aan den Ridder yen Catswe£| is ten nadeele van een zekeren B Qn nn*-- i vreemd. De politie heeft fio. dezen chefsthl ïngelté! Tot Direc|euJ"der ion is benbemd <w> hee Tot leeraren zajn b Slop ipn O. ty. <j|e OudewcL. i iet 22 %ac i lakt. Het 1 p&krd 'lis a 'agen en eën aantft 1 .ter opgevischt. J Capelle ajd JJsê\ Bfet berin, o irer den uitslag der aijjibestècling vqor den bouw eener gemeenteschool m#t b jbehoorende werken, moet luiden Ingeschreven door Arje Bf"n pelle a. d. lJsel, voor f^954ö wens, Krimpen a. d. IJftel f 90U;w Slappendel, Krimpen a'. d. IJsel f 9775 L. de Jong, Ouderkerk a. d. IJsel, f 9999 en 1 biljet van onwaarde, Waarop door Burg. en Weth. aan Arie Buys alhier de bouw der school enz. is opgedragen ien rijwiel ont- ©nzoek naar ifr j jijksnprmaalles- P. jan Cittert. jemu-de heeren tuwe.j wage ujsel ge- pken. De Predikbeurten te Gouda. REMONSTRAN^SCHE KERK. Voorm. IOV2 uur. Ds. H. VAN AS SENDELFT. GROOTE KERK. Voorm. ten 10 ure. Ds. DEUR. Naiè. ten 2 ure. Geen dienst. Avond ten 6 ure. Ds. BIJL. KLEINE KERK. Nam. ten 2 ure. Ds. BEHJfcELËACH v. d. SPRENKEL. LUTHERSCHE KERK. Voorm. ten 10 ure. Ds. SCHARTEN. GROOTE KERK. Huwelijksinzegening, Woensdag 23 Sept., 12 uur, Ds. BERKELBACH v. d. SPRENKEL. GROOTE KERK. Donderdag 24 Sept., 's avonds 8 uur, Bidstond. Aanvragen van werknemers op 19 September. Volwassenen: 1 witter, 4 heiers, 1 baggerman, 2 steenbikkers, 1 stoelenmatter, 2 beitsers, 1 vormgieter, 1 freammaker, 4 ver lakkers, 1 fietsenschoonmaker, 1 tele foon werker, 1 hekelaarster, 1 touw slager, 4 boerenarb., 1 werkster, 1 kan toorbediende, 1 reiziger, 1 opzichter, 1 bouwk. teekenaar, 10 timmerlieden, 2 machinal# houtbewerker, 6 metse laars, 1 steenhouwer, 12 opperlieden, 6 schilders, 1 pijpmaker, 1 pottenbak ker, 3 meubelstoffeerder, 1 matras- en beddenmaker, 2 stoelenmakers, 7 meu belmakers, 2 politoerders, 1 scheepma ker, 1 goudsmid, 2 smeden, 1 machinist, 2 stokers, 3 machinebankwerkers, 1 monteur 9 blikslagers, 5 boekdrukkers, 4 letterzetters, 4 kleermakers, 1 bak kers, 3 suikerwerkers, 5 sigarenmakers, 1 sorteerder, 9 schippers, 3 tuinlieden, 13 grondwerkers, 6 pakhuisknechten, 2 loopknechten, 1 winkelbediende, 61 werklieden zonder vakkennis. Halfwas of aankomende beneden 18 jaar. 1 strijkster, 1 touwslager, 1 dienst boden, 1 kantoorbedienden, 2 timmer lieden, 4 meubelstoffeerders, 3 meubel makers, 1 stoker, 2 machinebankwer kers 3 blikslagers, 1 loodgieter, 5 let terzetters, 1 kleermaker, 3 suikerwer kers, 2 sigarenmakers, 1 sorteerder, 2 tuinlieden, 3 loopknechten, 1 win- keljuffr., 6 werklieden zonder vak kennis. Aanvragen van werkgevers. Volwassenen 1 dienstbode, 1 kuiper, 1 bankwerker. Aan het Westelijk Front PARIJS, 18 Sept. Officieel. Het bericht van hedenavond 11 u. meldt: Do algemeene toestand is onveranderd. Op den linkervleugel winnen de Fran sche voortdurend veld. Het gevecht is een weinig verflauwd. LONDEN, 19 Sept. Ben telegram aan de „Daily Express" uft Soissons meldt, dat de verliezen der wederzijdsche infan terie zeer ernstig moéten zijn tengevolge van het vroeselijk artillerie- en infanterio- vuur. Na het terugtrekken van de Fran sche infanterie was het slagveld bedekt met lijken. De vliegers der bondgenooten leveren schitterend werk. In den vorlgen nacht ontdekte bijV. een vlieger een terrein vol Duitsehe troepen. De aviateur wierp een brandende fakkel naar benoden om de ar tillerie een aanwijzing te geven, met het gevolg] Jat do trein enkele minuten later vernietigd was. Het weer is afschuwelijk; do regen valt1 in "stroomon neer, de loopgraven staan vol water, maar 'de troepen hotiden zich bewonderenswaardig. fflbld. PARIJS, 18 Sept. (Par|j. agtn deN. R. Ct.> De slag aan de Aisne duurt nu verscheidene dageq^ met Verschrik kelijke hardnekkigheid. De Duitschers weten, dat een nieuwe overwinning van de Franschen het einde dèr krijgs verrichtingen op Fransch gebied zo# kunnen beteekenen en het karakter vatf den^oorlog geheel wijzigen. Zij vspannen zich dus tot op het uiterste in. Gewonde Fransche officieren, die vandaag te Parijs aangekomen zijn, hebben oins over den slag aan de Aisme enkele belangwekkende mededeelingen .gedaan. Deze. slag, die al van Maan dag 14 dezer af duurt, is sedert den nacht van Dinsdag op Woensdag in het bijzonder verwoed en moorddadig geworden toen de Duitschers een ge weldigen nachtelijken aanval op de Fransch-Engel8che linkerzijde beproef den. De bondgenooten weerstonden dien aanval moedig en met uiterste krachtsinspanning. Acht maal lieten de Duitsche aanvoerders den aanval horhalen, ondanks de verschrikkelijke verliezen bij eiken aanvalr waarbij zij met onzinnige verspilling hun mannen opofferden. Dit bewijst, dat zij of hun tegenstanders dachten te verpletteren door overmacht of een wanhopige po ging deden. De stellingen van de Franschen werden nergens aangetast. Woensdag en den nacht op Donderdag trad betrekkelijke kalmte in, maar Donderdag bij het krieken van den dag begonnen de Franschen den aan val, die ten slotte tot de eerste wijzi ging in de positie van den vijand leidde. De Duitschers trokken twaalf kilometer terug. De Franschen maak ten heel wat krijgsgevangenen en ver overden mitrailleuses. De Duitschers in België. LONDEN, 19 Sept. Een telegram uit Antwerpen van 18 dezer meldt, dat een Duitsch Taube-toestel opnieuw boven de stad vloog en projectielen wierp, waarvan de aard niet is vast gesteld. Een groenteboer werd ge troffen en moest worden verpleegd. Aan het Oostelijk Front. PETERSBURG. 18 Sept. De Oos- tenrijksohe cavalerie is in het tweede gedeelte van den slag in Galicië geheel en al uit het veld verdwenen. Nergens deed zij een poging de omsingelde achterhoede te ontzetten. De troepen der Duitsche voorhoede hebben over de Weichsel versterkingen aangelegd aan het front Czenstoo- kanne-Weljun. LONDEN. De „Gelria" van Buenes Aires naar Amsterdam, is door Brit- sche kruisers opgebracht naar Fal mouth. Het schip had 100 Duitsche reservisten aan boord, die door militai ren gevangen zijn genomen. WEENEN, 18 Sept. De pogingen van de Triple Entente om Rumenië /te bewe gen tot een inval op liongaarech gebied zijn afgestuit op de besliste afJijzing van dén 'Koning van Rumonië. Bierbelasting. Het voor eenigen tijd medegedeelde bericht, als zou het ontwerp „Bier- belasting" den Raad van State hebben bereikt, is, naar wij vernemen, niet juist. Het hier bedoelde ontwerp heeft het Departement van Financiën nog niet verlaten. Ned. schip aangehouden. LONDEN, 19 Sept. Een telegram uit New-York meldt dat een Engolsch oorlogs- schip het Nederl. stoomschip Gommewijne van de West-Indische maildienst heeft aan gehouden, 27 Duitsche reservisten wer den van boord gehaald. Storm op de Noordzee. Men seint ons uit VlielandEen 2 mast vaartuig is bij dam 38 go- strand. In de nabijheid van den dam is aangespoeld een naambord en een reddingsgordel gemerkt „Oeeaan". Het schip zit gevaarlijk. De zee is on stuimig. De wind is N.W. VLIELAND, 19 Sept. De Noor- sche driemastschoener Hanna bestemd voor Londen is ondor de kust van Vlieland verbrijzeld 9 man werden gered, 3 zijn vermoedelijk verdronken. De equipage van den Zweedschen sohoener Oceaan is gered. Neutraliteitsschending van Zwitscherland. LUZERN, 19 Sept. Het Tagoblatt publiceert een beschuldiging tegen Frankrijk dat de neutraliteit van Zwit serland in het openbaar is gesehonden. In Frankryk werden 150Q Zwitsers gedwongen in het Fransche leger dienst te vervullen onder bedreiging Anders uit het lapd te worden gezet. Onze geïllustreerde Weekbladen. Ops Premieblad Pak-me-mee bevat o.m. de oorlogstoestand in Frankrijk en België, de landing van Engelsche soldaten te Ostende, verschillende foto's van FranschDuitsche oorlog in 18701871, kiekjes van de mobi lisatie in ons land, de verbouwde schouwburg te s' Hage, verder een uitvoerige kaart van het oorlogstoo- neel, feuilletoiC, kinderblad enz. De Prins van 19 Sept. heeft .tal van foto's van Luik, Dinant, Namen, Leuven, Visó, Tirlemont na do ver woestingen der Duitschers, de bescher mende maatregelen voor Parijs, het vertrek van een aantal Amerikanen uit Berlijn, de menschlievende arbeid van de graaf van Geloes de burge meester van Eysden, Russische knras- siers schetsen, feuilleton enz. van het Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand 752.7 te München, laagste stand 735.6 to Wisbij. Verwachting tot den volgenden dag: Aanvankelijk matige winden uit noordelijke richtingen, meest zwaar bewolkt, waarschijnlijk nog buiig, zelfde temperatuur. Bl1 RGERLIJKE STAND. GEBOREN: 17 Sept. Johanna Eliza beth, ouders A. Blanken en J. E. Ver kerk. Adrlana Wilhelmina, ouders L. Hofstede on A. W. Rijnhout. ONDERTROUWD: J. J. Mul en A. van-» Vliet. - C. Akerboom te Boskoop en W. D. Holster. OVERLEDEN: 16 Sept. Gerard Ver laan 6 mnd. Jacob Bindervoet, 52 j. De N.V. KAASHANDEL-MAAT SCHAPPIJ „GOUDA" vraagt terstond bekend met het blazen van kaas. Aanmelding aan het kantoorKAT- TENSINGEL. tot den Ine cu NIEUWEN CURSUS Deze korte termijn is gesteld met het oog op het voortbestaan van den cursus. Aanmelding bij G. w. SPENGEN, Turfslngel 4, GOUDA.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2