der UW! PEN I Kllffl ruiming UREN, DE DEKENS, IE FBI» haven 8. Iven. JOSEPHINE. □eieren mes. Bericht. De Oorlog. ^No. 12583. Maandag 21 September 1914. 53e Jaargang. behalve Zon- Feestdagen. en Telefoon Interc. 82. lNT-, hng LLLATEUHS FELILLtl (M. SS, Wijdslraat f J Dekens. i JACHTFILM leelen. Steuncomité 1914 I, Leeuwenstr. lo. 21 FERDAM. 15 ITieMws- exi. -^\.cH.'ver‘teTX'tï.©'bls.d_ voor G-oulcLsu ezx Oxxxs’txelrzezx. Verschijnt dagelijks Uitgevers A. BRINKMAN EN ZOON. Telefoon Interc. 82. »s lewone ook Mj kil is niets, dat (Wordt vervolgd tninklijke i’i herinnerde hij zich hoe Wally hem dankbaar had aangezien pas moet verkregen hebben, vroegeren tijd, voor bitter weinig van die zoover deugd PRIJS DER AD V ER TEN TI ËN: Van 1—5 gewone regels met bewijsnummer. I>. DE JIONO Oosthaven 31. f 1.25 1.50 1.50 t.’OO net Electr. droging. te Salon. alle Boorterf HAAR- Zij, die zich met ingang van I Oct. a.s. abonneeren op de GOUDSCHECOURANT, ontvangen de tot dien datum ver schijnende nummers gratis. Koninklijk Nationaal i te ’s-Gravenhage. Bijdragen voor bovengenoemd Steun- Comité worden door ons gaarne in ontvangst genomen en aan den alge- meenen Penningmeester toegezonden. DE ADMINISTRATIE. jgbaar [-Balsem, Aam- f voor gebroken ide Ledematen, Huidziekten en eer voor zwakke i en Pleisters. GOUDSCHE COURANT. s’-GRAVENHAGE, 20 Sept. (Van Fransohe zijde). De Fransché legatie deelt het volgende mede lo. Op onzen linkervleugel, op den rechteroever van de Oise en in de streek van Noyon, hebben de bond- genooten vorderingen gemaaktzij houden alle hoogten langs den rech teroever van de Aisne tusscheu Ribe- court en Soissons bezet, tegenover een, door uit Lotharingen aangerukte troe pen versterkten vijand. 2o. Op ons centrum blijven de Duit- schers onder dekking der sterke ver schansingen, welke zij daar hebben opgeworpen. 3o. Op onzen rechtervleugel, trekt het leger van den kroonprins, dat zijn terugwijkende beweging voortzet, te rug naar den kant van Damvilliers. 4o. Ons vooruitrukken in Lotharin gen duurt voort. Over het geheel voeren de beide sterk verschanste partijen gedeeltelijke aanvallen uit over het geheele front, zonder dat van de eene of andere zijde eenig beslissendresultaat valt aan te wijzen. meer nftee* Van 1—5 gewone regels met bewijsnummerf 0.55 Elke regel meer0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit betaling elke regel meer 6 ets. Reclames f 025 per regel. Groote letters en randen naar plaatsruimte. Nancy zuidwaarts naar de Vogezen, ter bescherming van St. Dié en Belfort en zelfs op Duitschen bodem in de nabijheid van Colmar en Mühlhausen. De Duitsche legers staan vrijwel iets noordelijker van dit geheele front. Echter bevindt zich de meest noordelijke Duitsche troepenmacht in de omgeving van Péron- ne c.a. 70 K.M. ten oosten van Arniëns aan- sa- zich Luxemburgsche wijzen daarbij op het feit, dat de gouverneur zich als krijgsgevangene in Torgau bevindt. Het Saksische leger is ontbonden zijn aanvoerder, gonp- raal Von Hausen, Saksisch otwi- Minister van Oorlog, is van zijn commando ontheven. De Saksische cavelerie-divisie,| die bij het begin van den veldtocht in Lotharingen gestre den heeft en die vervolgens naar de Russische grens is gezonden, heeft den ondergang van het Oostenrijksche leger medegemaakt en leed aanzienlijke ver liezen. want bij zijn binnentreden liep hij onbe houwen een pronktafeltje met kostbare snuisterijen omver, hij scheen iemand of teren. Zijn kleeding jas en vest opengernkt; van bijna dier- woede en hij hield de vuisten ge en hebben de Duitschers een groot tal troepen ten noorden van Verdun mengetfokken, welke troepenmacht tot nabij de Dendermonde. ANTWERPEN, 19 Sept. Bevestigd wordt dat de Duitschers te Dender- monde het beroemde stadhuis hebben verwoest. Vrijdagvoormiddag was het Gerechtshof echter nog ongeschonden. Van officieêle Duitsche zijde wordt het volgende medegedeeld In het Westen is het Engelsch- Fransche leger over de geheele slag- linie gedwongen oen verdedigende houding aan te nemen. De Duitsche aanval tegen de sterke, deels achter elkander liggende verschanste stellin gen gaat steeds voorwaarts. Het door zetten van den aanval togen do sper- forticifatie zuidelijk van Verdun is in vollen gang. In den Elzas staan onze troepen langs de grens dicht bij den vijand. D APPELEN tegen K, Rechter-Rotte- 20 BERLIJN, 20 Sept. (Officieel). Het groote hoofdkwartier deelt hedenavond mede Bij-de aanvallen op het Fransch- cd daar deze het Sio- lualiteit SCHE BLAUWE iruiven per 5 ons» TENDEWEG 27, leph. 313. brinkman Zn., Goud»- moeilijkheden te vermijden, wachten wij het uur der vergelding af.” Vrijdagmorgen was deze proclamatie van den burgemeester met wit papier overplakt. iets te willen verplette was in wanorde, j- zijn oogen glinsterden lijke bald. Het scheen wel, of hij Norman met zijn oogen wilde doorboren, gesprek niet wilde beginnen, zeide veking: „Zoo, is u nog hier? Ge hebt u dus het edele genoegen niet kunnen ont zeggen, mij persoonlijk dezen slag toe te brengen om u met eigen oogen te verlus tigen aan het schouwspel, als ik onder deze beproeving bezwijk. Inderdaad dat is mooi bedacht! Maar... er is niets.dat mij nog kon verrassen. Ik wist reeds lang, dat ge op een andere wijze genoeg doening zoudt nemen, dan de lieden met MAASTRICHT, 19 Sept. Te Char leroi is de Duitsche vice-consul van Argentinië uit zijn huis gehaald en doodgeschoten, niettegenstaande de Argentijnsche vlag was ontplooid en het wapenbord aan het huis was be vestigd. Aan het Westelijk Front. De Duitschers in Frankrijk. PARIJS, 20 Sept. (Van Fransché zijde.) In het om 3 uur gepubliceerd communiqué wordt gezegd Op onzen linkervleugel hebben wij, op den rechteroever van de Oise nog eenige vorderingen gemaakt, en heeft de Algerijnsche divisie weder een vaandel veroverdalle aanvallen der Duit- schers, ondersteund door talrijke artil lerie, om door ons front tusschen Craonne en Reims heen te breken, zijn afgeslagen. Rondom Reims is de hoogte van Brimont, die wij gedeelte lijk hadden veroverd, door den vijand hernomenwij hebben daarentegen ons van het bosch van Pompelle meester gemaakt. De Duitschers blijven, zonder dat daarvoor uit krijgskundig oogpunt redenen bestaan, op de kathedraal van Reims schieten, die in brand staat. In het centrum tusschen Reims en het Argonnerwoud hebben wij het dorp Souain stormenderhand genomen, en een duizental krijgsgevangenen gemaakt. Aan den Westelijken zoom van het Argonnerwoud worden onze vorderingen bevestigd. Op den rechtervleugel, in Lotha ringen, is de vijand tot achter de grens teruggetrokken, waarbij hij vooral de omstreken van Avricourt geheel ont- .ruimd heeft. In de Vogezen trachtte de vijand in den omtrek van St. Dié weder aanvallend op te treden, doch zonder succes. Wij hebben nog geen enkele besliste bevestiging ontvangen van de over gave van de niet-vernielde forten van Maubeuge, doch de Duitsche bladen, die melden dat deze stad genomen is, „Wanneer mijn deelneming u niet wen- Hcelijk voorkomt, zal het niet bij mij op komen om die aan u op te dringen. Maar van een ambtenaar 'duldt men soms iets, dat men van een particulier persoon niet zou dulden. Uwe echtgenoot? is het slachtoffer van een misdaad geworden, en het treurige geval wekt daarom bij on» nog een andere dan de gewone mensche- lijke belangstelling.” „Het is de plicht van de justitie den moordenaar ter verantwoording te roepen, nu het hem gelukt is in de duisternis te ontkomen, is het onze taak zoo spoedig mogelijk zijn spoor te vinden. Hoe gaarne ik uw smart wil eerbiedigen en u van mijn bijzijn wil ontslaan, moet ik toch aan mijn plichten voldoen en u eenige vragen stellen; uwe antwoorden daarop kunnen ons misschien op het rechte spoor Kort Overzicht Hoewel de berichten welke van het oor logsterren zijn binnengekomen niet spre ken van definitieve resultaten, welke de slag aan de Aisne heeft opgeleverd, is toch uit hetgeen zoowel van Fransché als van Duitsche zijde officieel wordt ge meld, op te maken dat de toestand in het westen voor de verbonden Fransché en U.ngolsche legers er niet ongunstiger op wordt. Het zeer groote gevechtsterrein maakt het thana nog ondoenlijk dat oen beslissing kan” worden gemeld. Zoowel K de Fransch-Engelsche als de Duitsche le- B germachten behalen hier en daar gedeel- lelijke overwinningen. Den 17en September duurde de slag over het front aan de Oise en het ge- I bied van de Woevre, zonder belangrijke gebeurtenissen voort. De Duitschers tracht ten drie maal een tegenaanval op de En- gelachen te ondernemen, doch tevergeefsch. De Franschen drongen op enkele pun» I ten in de richting van de hoogten vau| de Aisne op en keerden een aanval op Reims terug. Ook sloegen zij eenige hef tige nachtelijk tegenaanvallen tusschen ('ra-1 enne en Reims terug. Vanaf Reims tot het Argonner Woud legden de Duitschers belangrijke verster- khigsw erken aan en namen zij een defen sieve houding aan. In Lotharingen en 5) Duidelijk onder tranen - l en die blik uit haar oogen juist de oogen van haar zuster deed hem bijna ver geten, welke ernstige taak hem hier gevoerd had. Plqtseling werd hij uit zijn drooroerijen opgeschrikt door zware voetstappen, die naderbij kwamen. Hij trad naar het mid den der kamer en onwillekeurig nam hij een militaire houding aan, terwijl zijn gelaat een harde uitdrukking kreeg. De man, dien hij daar tegenover zich zag, was vroeger zijn grootste vijand geweest en het scheen wel, of bij beiden de vijand schap nog niets verminderd was. Rudolf Sieveking was van middelbare 1 grootte en slank gebouwd; de kunst van den kleermaker en van den kapper had den samengewerkt om aan zijn uiterlijk eenige bevalligheid bij te zetten, waar door men de brutale uitdrukking van zijn door hartstochten en uitspattingen getee- kend gelaat wel kon vergeten, zoolang hij er aan dacht, in houding en manieren den schijn van voornaamheid te bewaren. Het bleek echter duidelijk dat hij op dit oogenbiik dien schijn niet wilde bewaren, bemerken dat daar oorlpgstoestand heerscht. Diep verontwaardigd is men over het op treden der Duitschers, hetwelk volgens de v erhalen alle beschrijving te boven gaat, in men heeft goeden moed. Dit blijkt ook uit het optreden van Brussel’s burge meester, die in zijn jongste proclamatie welke terstond werd overplakt, spreekt van het uur der vergelding. De berichten van het oostelijk oor- logsterrein wijzen er op dat Rusland enorme legermachten op de been brengt om Duitschland ter andere plaatse dan tot nog toe aan te tasten. Hoewel Duitsche overwinningskrachten zijn gemeld in Oost-Pruwen, wordt van een verder rukken der Duitsche strijdmach ten op Russisch gebied nog niet ver nomen. I» Galipië is de strijd geheel ten gunste der Russen beslecht en is het Oostenrijksche leger een geduchte nederlaag toegebracht. Engelsche leger zijn op sommige pun- „Ja, dat schijnt natuurlijk van belang, herhaalde de ander op honenden toon, want als wij eerst weten in wiens gezelschap zij daar heen is gegaan, zul len wij vermoodelijk ook niot lang naar den moordenaar behoeven te zoeken. Maar ik zeg u nogmaals, dat ik niets weet volstrekt niets! en dat ik dit verhoor man, die zelfs .de geringste in niet kan geven, onuitspreke- PRIJS VAN HET ABONNEMENT: Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per postw Abonnementen worden dageljjks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten, den Boekhandel en de Postkantoren. standvastig die hij na en dr!L „Daar ik hier voor u sta als ambte naar der politie, heb ik geen reden om mij te verdedigen tegen dit onzinnige ver» wijt. Bovendien zou het op dit oogenbiik zeer ongepast zijn een ouden twist voort te zetten of een nieuwen te beginnen. Ik bejammer den zwaren slag, die u getrof fen heeft...” A de Vogezen hebben de Duitschers nabij de grens eveneens de finitieve stellingen aangenomen. De toestand in Argonne en Woevre ia onveranderd. De legers der verbondenen bevinden zich thans op het front, loopend van Arniëns, c.a. 140 K.M. ten Noorden van Parijs, zuidwaarts tot Compiègne, en verder in oosteltjke richting ten nodrden van Reims, Chalöns, Verdun ten voorts in oostelijke richting ten noofden van de gewone begrippen betreffende de eer.” Blijkbaar zocht hij de meest beleedigde woorden en de toon, waarop hij sprak, beleedigde bijna nog meer dan de inhoud zijner woorden. Norman bewaarde echter de trotsche kalme houding, de eerste opwelling van haat drift had aangenomen. uitstrekt grens. Het gerucht dezer dagen als zouden de Duitschers Reims weder hebben bezet, blijkt uit dezen stand der legers onjuist tc zijn. Bovendien het schokkend bericht dat de schoone kathedraal van Reims door de Duitsche troepen in brand ge schoten, wijst mede daarop. Deze kathe draal is een der schitterendste bouwwer ken der wereld. De beroemde kerk, zoo meldt het Vad., die in 1212 gesticht werd, ontleende haar hoog? kunstwaarde vooral aan het rijke beeldhouwwerk, waarmede zij overal ver sierd was. De voorgevel prijkte met 530 beelden, de geheele kerk met meer dan 2500. Hoogst merkwaardig waren vooral de groote portalen, schitterende voort brengselen der Noord-Fransche Gothiek, prijkend met een overvloed van het kun- stigste beeldhouwwerk. De kerk had twee prachtige torens, door hun wondervolle constructie behoo- rend tot het beate wat de Gothieke kunst jn de wereld heeft voortgebracht. Zij wa ren 81 M. hoog. Deze kathedraal, het nieuwe, kostbare offer, door dezen barbaarschen oorlog ge vorderd van de beschaving van heden en der voorafgegane eeuwen, is het beroemde gebouw wTerwaarts Jeanne d’Arc in 1429 Karel VII, den zwakken en door zijn vijanden vernederden koning, voerde om er gezalfd en gekroond te worden tot koning van Frankrijk, een daad waaruit het nieuwe Frankrijk verrees dat door oen sterke koninklijke macht tot eenheid en grootheid kon worden gebracht. Hoewel de Duitsche berichten over Bel gië den indruk geven als zou het daar rustig zijn, blijkt uit hetgeen daar ge beurt het tegendeel. Om Dendermonde heb» ben voortdurend gevechten plaats gehad tusschen de Duitschers en de Belgen, die geen kamp geven en hen aanzienlijke ver liezen toebrengen. Dendermonde is ten offer gevallen aan den krijg. Donderdagavond zijn de enkele huizen, die nog gespaard waren, waaronder het fraai 10e-eeuwsche stadhuis door oen bombardement in puin geschoten. In Antwerp»! is de toesiahd, naar ons uit berichten der laatste dagen blijkt, rustig. Uitgenomen de vele troepenbewe gingen daar ter plaatse en de vroege ge dwongen duisternis in de stad, is niet te De Duitschers in België. De Belgische vlig te Brussel. GENT, 19 Sept Baron Von Lutt- witz heeft te Brussel de volgende proclamatie doen aanplakken „De Brusselsche bevolking, haar eigen belang begrijpend, heeft tot dus ver over het algemeen alles vermeden wat de Duitschers sou kunnen hinde ren en zich ordelijk en kalm gedragen. Daarom waren totjiu toe nog geen maatregelen genomeftom het uitsteken van Belgische vlaggen te verbieden, dat bedoeld was als een uitdaging der Duitsche troepen. Om te voorkomen dat onze soldaten uit eigen beweging deze vlaggen verwijderen, moet ik een bevel uitvaardigen de vlaggen binnen te halen. Het Militaire Gouvernement heeft niet de bedoeling de gevoelens der bevolking te krenken, het bevel wordt gegeven in het belang van do veiligheid der inwoners.” Burgemeester Max heeft daarop de volgende kennisgeving doen aan plakken „Een proclamatie verbiedt dat de Belgische vlag nog langer uit onze huizen wordt uitgestoken, daar dit als een uitdaging der Duitsche troepen wordt beschouwd. De veldmaarschalk Von der Goltz zeidb in een proclamatie van 2 September, dat hij niemand vroeg hun vaderlandslievende gevoelens te verbergen. Thans blijkt echter dat de uiting van die gevoelens wordt be schouwd als een beleediging der Duit- schers. Om nu de troepen, die de stad» bezetten, niet uit te tarten, verzoek ik u de vlaggen in te trekken. Om~Hlle Door deze koele beradenheid nog geprikkeld, viel Sieveking hem op I digende wijze in de rede en zeiae: bejammert dien slag o, dat is zeer vriendelijk van u, inderdaad, en ik ben U oprecht dankbaar voor uwe deelneming. Weet u ook, mijnheer, dat ik den moed bewonder, waarmee u dit durft te zeggen, ua alles wat er tusschen ons is voorge vallen, een moed, dien u stellig in de laatste dagen daar u in 1 ik weet, .bezat.” Norman haalde diep adem, maar hij deze nieuwe nieuwe beleediging bleef hij zichzelven meester. „Wanneer mijn deelneming ISit- -4 -nl van een lichting lijk „Had uw vrouw een 'vijand, van wlen men zulk een daad kon verwachten? Ge looft u, dat iemand haar een doodelijken haat toedroeg?” Sieveking’s donkere oogen glinsterden boosaardig. „Neen f Tot zulk een haat tegen mijn ongelukkige vrouw acht ik slechts één mensch in staat en dat is nu, eén van ons beiden, mijnheer!” Eenige oogenblikken vroeger had Nor man reeds naar zijn hoed gegrepen, want hij begreep wel dat het nutteloos was hier nog verder te vragen. „Ik zal aan den rechter overlaten de ..noodig? inlichtingen van u te vragen.” zeide hij koel. „Ik wensch echter mor genvroeg uwe huisgenooten' te ondervra gen, en ik verwacht van u dat u in het belang der justitie zult zorgen, dat dan niemand van hen afwezig is.” gen de bekende prijzen üleen verkrijgbaar bij brengen.” „Een verhoor dus? Ik moet door u in verhoor genomen worden? Nu vooruit maar laten we voor mijn part de klucht ten einde spelen 1 Het mooiste zou nog wezen, als ge mij ten slotte voor den moordenaar van mijn arme vrouw hieldt en uit kracht van uw ambt op staanden voet gevangen naamt. Dat zou althans een pikant schouwspel zijn voor de lie den, die onze vroegere verhouding ken nen.” ,Voork>oplg heb ik geen reden om dit t? doen daar tot nog toe op geen enkel persoon het vermoeden is gevallen. Heb ben wij eenmaal zekere aanwijzingen, dan zal niets mij terug houden van de ver- \ulling mijner plichten. Weet u hoe laat uw vrouw is uitgegaan en waarheen zij zich wilde begeven?” Rudglf Sieveking streek aanhoudend met de hand door zijn fraai gefriseerde haren. Zeker kostte het hem veel moeite om Norman bedaard te woord te staan. „Neen, daar weet vk niets van, „ant woordde hij eindelijk op rauwen joon. „Ik heb langer dan twaalf uren buiten mijn woning vertoefd en weetniet, wat hier In dien tijd gebeurd is.” „Maar misschien weet u wel of uw vrouw wel meer zulke avondwandelingen deed. Daar de plek nog al van de voor name verkeerswegen verwijderd ligt, is het van l>elang te weten, op wiens aan dringen of in wiens gezelschap zij zoo laat in den avond naar zulk een afgele gen plaats Is gegaan.”

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1