PS 8- Motai - ■h JOSEPHINE. resitol 1 Bericht. SCHE op he HA De Oorlog. 12584. 53e Jaargang. AMPEN I G. mnl enz. waterdicht i:lei Verschijnt dagelijks .000 ÖOOA t BÖdtfe Telefoon Interc. 82. te- en ^Feestdagen. EN ZOON. Telefoon Interc. 82. Dinsdag 22 September 1914. ezx voor G-o-clqLsl exx behalve Zon- V'-i St0üncom*té 1914 te ’«-Grawenhage. FEUILLETON. Uitgevers A. B] 'SEfstyKKjkjSj?* M van af- insverzekering tegen n, Amsterdam. III. (Wordt vervolgd.) door de politie kon af gezet J rinkman Zn., Goud». n deze dan in on»® lelden. niet» de de daar laan de kort arende scheikundige sche Tandartsen en ge le V I ABONNEMENT: aan FF, (Pres.), Dr. A. Ej EMBDEN, Dr. P. R. Comité „bntvaiij b« misdaden iken, doch lat de cbris- verdronken leid en van- porgen om 4'/2 uur 7?'ühlanen, (c er de wisse’ van de spoorbaan v< fielden. Dr e, deze patropi werd. DenzelfdenH s|he patrouille tl Heyst-op-dÜ telijk verwoeti (feorgesneden/lln het ztj <ee.n si ’spvonds zn Zij, die zich met ingang van I Oct. abonneeren op de ■QOUDSCHË COURANT, Ontvangen de tot dien datum ver* •ehijriende nummer* gratis. M ....r ...yt.» J Koninklijk Nationaal eixJ—«OÏjK r».®. abonneeren op de vaar of een staan - heeft en blikken een poos naar den helderen ster renhemel gericht, alsof hij een gesprek zonder woorden voerde met een wezen, dat hij daar boven waande. (door :ele bestrijking). >n 2157. 30 ernstige moeilijkheid door hield toen zijn ernstige De Duitschers in Frankrijk. PARIJS, 21 Sept. (Van, Fransche zijde). In het om 3 uur uitgegeven communiqué wordt het volgende me degedeeld Op Onzen linkervleugel zijn wij op den rechteroever van de Oise tot aan de hoogte van Lassigny, Westelijk van Noyon voortgerukt. Ten Oosten van de Oise en ten Noorden van de Aisne hebben de Duitschers blijk gegeven van een herlevende activiteit, waarbij hevige gevechten, die tot charges met de bajonet overgingen, geleverd wer den. In den omtrek van Craohne is de vijand overal met belangrijke ver liezen teruggedreven. Rondom Reims taan en het meel öp, waarna zij q de maalderij |cöm werd heft laalder Verhelpt ntvernield. jTe zaal „Het Schaakbord” oedvergadering Vrij*. Prop.-Club. ,Het Schaakbord”, 81/» Providentia. w Bouw- en Woning- Vergadering &nder- lissie Armenzorg. enzaal Soc. de Réunie n. de Ambachtsschool m Omstreken. Ie Réunie S’/g u- Alg. amengde Zangvereen. loei”. aken wij geregeld tijdig mogen ontvangen van .w t ;oncerten, vermakelijk ken. rv PRIJS ~DER ADVERTENTIËN: 'X Van 1—5 gewone regels' met bewijsnummer. f 0.55 J Elke regel meer«0.10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend. Dienstaanbiedingen per plaatsing van 15 regels f0.35 bij vooruit- jaJ betaling, elke regel meer 6 ets. Reclames f0.25 per regel. Groote letter^ en randen naar plaatsruimte. Hoe de Franschen Esternay herwonnen. Een Parijzenaar op weg naar Boulog ne, .vertoefde Zaterdag te Rijssel en deel de aan een dagblad-correspondent ten be wijze dat ’t niet alleens België is, waarin de Duitschers zoo noodeloos woest optre den, ’t volgende mede over hun gedrag in Frankrijk. Hij was per auto het dorpje Esternay op 15 K.M. afstand van Parijs doorgekomen. Aan ’t einde van ’t dorp was een oafé en daar wees men hem ’t graf van een Duitschen kapitein. Daarover vertelde men dat de Duitschers, den 5en September onverwachts de rus tende dorpsbewoners verrassende, zich eerst in dat café hadden gevestigd. Di rect daarop was een algemeene plunde ring begonnen. Vooral scheen men ’top drank gemunt te hebben. De goedgevulde kelder van het café werd in een omme zien leeggehaald. Toen alle Duitschers dronken waren, werd de zuster van den caféhouder te voorschijn gehaald. De officieren wilden haar aanranden. De ka pitein was de ergste van allen. in 1241. In 1260 werd het westelijk front afgebroken om het schip te kun nen doortrekken, dat te klein was ge bleken voor den toeloop bij kronings- plechtighedkjp. Daar echter de giften voor den bóuw minder ruim gingen vloeien, vond het werk vertraging. Het schijnt, dat de torens niet Voor omstreeks 1340 voltooid znn geweest. Een halve eeuw later werd het boven gedeelte van de torens door brand vernield. De eenige die weer werd ópgetrokken was de sierlijke klokke- toren op het’|koor, D# tijd en de hand der menschen hebben ook l^ón vernielende werking doen gevoelen aan dit onvergetelijke bouwwerk, waarvan Corroyer, een leerling van Viollet-le-Duc, verklaarde: „Het is de heerlijke uitdrukking van de vroegere vondsten der bouw meesters van Aquitanië en Anjou, gepaard aan die der architecten van lie de FranceWat onze onver deelde bewondering opwekt ‘zijn de magnifieke groepeeririg van het wes telijke front en de volmaakte toepas sing der doordachte ornamentatie, die met evenveel soberheid als oordeel kundigheid zijn üitgévoerd.” Dit nobele werk van Fransche kunst wordt nog door sommigen toegeschre ven aan Robert de Cocy, die in 1311 overleed. Maar Coney heeft enkel «aan den bouw meegewerkt. In werkelijk heid is de kathedraal een schepping van Jean d’Orbais, die opgevolgd werd door Jean le Loup, Gaucher van Reiins en Bernard van Soissons. De kathedraal is (was van binnen 453 Eng. vt. lang, 99 vt. breed en 125 vt. hoqg.* Het dwarsschip is 161 vt. lang en ligt dichter bij het koor, dan bij kérken van dst type gewoon is. Het koor is ruimer gebouwd ten koste van kruisbeuk en schip. Rijker in versiering en zelfs indrukwekkender nog dan het grootsche interieur met zijn prachtige ramen ware trans parante tapijtwerken is het uitwen dige. Maar wel het schitterendst van alles is de voorgevel met zijn twee torens van 263 vt. hoogte, welke gevel drie poortingangen bezit, omzet met 530 beelden, en waarboven het ronde raam, van 40 vt. middqjlyn, en gale rijen, mét beelden van koningen, nis sen, spitsen, baldakijnen, steenen kant werk, bloem versieringen, en torentjes prijken, die het geheel een ongemeen levendig en bekoorlijk karakter schen ken (schonken GOIIMIIL telllAXT. alsof hij vervolgd werd, dwars de groote laan< over en verdween In de duisternis Grunert, die natuurlijk nog niets van den moord wist, had gfcen reden den vluchte ling te vervolgen. Hij begon eerst waar de te hechten aan hetgeen hij gezien had, toen hij dezen morgen van den moord op het Prater hoorde.” ,,Dat is werkelijk een belangrijk getui genis. Maar, mijn waarde Norman, ik sou u toch aanraden met die vingerwijzing voorzichtig te zijn. Het is verbazend wat de menschen in zulke gevallen hooren en zien om zich een schijn van gewicht te geven of wel om een belooning te krij gen. Die rnaQ met zijn groote jas en -«lappen hoed, ondersteld dat hij werkelijk bestaat, kan tongoed een onschuldig voorbijganger als de moordenaar van me- vroiiw Sieveking geweest zijn.” ,,Dat hij bestaat is voor mij buiten twij fel en aan zijn onschuld kan ik nauwe lijks gelooven, nadat een tweede getuige hem niet alleen gezien heeft, maar ook een revolver in zijn hand bemerkte.” ,,Oh, dat is van moer beteekenis! T^aat oens hooren!” Het frkaie kerkje werd verwoest en de gouden en zilveren beelden in een auto gepakt. Op een diehtbij gelegen kastee(, waarvan de eigenaar champagnekelders bezit, werden 3000 flesschop champagne gestolen. Een en ander duurde van Za-' terdag tot Maandag en de algemeene dron kenschap in shet dorp nam onder de sol daten on officieren zoo’n uitbreiding aan, dat de bewoners er ten slotte den draak mee gingen steken, niettegenstaande alle treurigheid. Ziende met welke troepen van willoozen men te doen had, schepte men moed en trachtte verbinding te krijgen met de Fransche voorposten. Dit gelifte en het 75e Fransche regiment zond sterke afdeelingen naar Esternay. Deze overvie len de meeröndeels slapende Duitschers en ontzette het dorp vrij spoedig. De kapi tein werd tegen den muur van het café doodgeschoten on daar begraven. De enkele overgebleven» woestaards vluchtten als hazen in de richting Soissons. van zeide hij: „zijt ge niet wel „Mijn gezondheid laat gelukkig te wenschen over, mijnheermaar laatste dertig uren ben ik niet uit kleeren geweest, misschien ben ik wat bleek van. Hoe weinig ik mij daar ook van voorstelde, hield ik het toch voor mijn plicht met een politieagent in den nacht naar de plaats van den moord te gaan en op de plek nauwkeurig te zoe ken; ik hield dit nog te meer voor ge boden, daar de plek moeilijk langer dan hedenmorgen worden.” dit vermoeden ook op zeer zwakke gron den, toch hechtte ik er aan. „Daar hebt ge goed a^ gedaan,” zei de commissaris vriendelijk, „ón mocht la ter blijken, dat uw vermoeden juist is, dan zal het niet aan bewonderaars van uw scherpzinnigheid ontbreken. Doch ver der I Naar ïftfr véPneem, zijn ‘er reeds be langrijke getuigenissen afgelegd.” „In den loop van den dag hebben zich vele personen aangemeld, wier opgaven meer of minder uitvoerig ingeschreven zijn. Onder die vele mededeelingen, waar van sommige met elkaar in tegenspraak zijn, komen er twee op merkwaardige wijze met elkaar overeen; beide hebben ze betrekking op het uiterljjk voorkomen 5 an den vermoedelijken moordenaar. Zoo- als de toeschietende politieagenten reeds dadelijk konden verzekeren, heeft niemand den moordenaar gezien. Doch dezen mor gen verklaarde de brillenslijper Grunert, dat hij omstreeks den tfjd, dat de moord bij den Konstantijn-heuve]gepleegd werd, op een bank aan de groote laan zat; na de twee schoten had hij ook gehoord, dat een vrouw gilde. Ondanks de schemering had hij toch duidelijk gezien, dat een man in een lange jas uit de richting vari den Konstantijn-heuvel naar de groote snelde. De afstand was te groot en tijd, dat hij hem zien kon, was te om zijn gelaat te kunnen .onderscheiden, doch hij kon met zekerheid zeggen, dat hij donker haar en geen baard had, en dat hij oen grijzen slappen hoed met broe den rand droeg. TTij stak zoo haastig, PRIJS VAN HET Per kwartaal,4 (1:25 Idem franco per post. j Ijj1.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad J 1.50 Idem franco per post. 1.90 Abonnementen worden 'dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, bij onze Agenten'den Boekhandel en de Postkantoren. 6) Hij groette met koele beleefdheid en lichtte zijne schreden naar de deur. Ru- tolf Sieveking volgde met de oogen zijn wegingeneen paar malen opende hij den mond Qm iets te zeggen, doch de Woorden schenen op zijn lippen te be sterven. Norman was reeds op den drem pel, toen hij met heesche stem vroeg ..I n waar ...waar is mijn vrouw nu ,,In een geval als het onderhavige wor den de lijken steeds naar het ziekenhuis gebracht om door een beöedigden genees heer onderzocht te worden. Dit zal ook nu wel gebeurd zijn, en als u verlangt haar nog dezen nacht te zien...” „Ik geloof niet, dat ik tegenover u dien wensch heb uitgesproken," viel Sio- reklng hem scherp in de rede, „ik heb geen plan om uw kostbaren tijd langer m beslag te nemen.” Norman verliet de kamer. Hij bleef in d*1 gang nog eenige seconden staan, in de hoop Wally nog te zien en te spre- Maar geen enkele deur in de gang werd geopend en alles bleef stil. Hij ging dus naar beneden en bereikte de straat. Daar haalde hij eenige malen diep adem, als iemand die een groot ge- „Zeer goed,” z(ji de p^mmissaris, „en hebt ge iets gevonden?” q „Niets dat blijkbaar met de misdaad in verband staat. Weinige schreden van de plek, waar de vermoorde dame neerge vallen is, vond ik echter een samenge- vouwen blaadje papier, dat misschien door den moordenaar verloren kan zijn en dat ik daarom zorgvuldig bewaard heb.” „Laat eens zien! Hm wat is dat Répertoire van den schouwburg, van 30 September tot 13 October. Weet u wat dit moet beteekenen?” „Het is eene opgave van alle voorstel lingen en repetitiën, zooalsde schouw- burg-directeunen gewoonlijk aan hunne ar- tisten geven. Naar alle waarschijnlijkheid is dit blaadje papier door een tooneelspe- Ier of tooneelspeelster verloren." „Zulke papieren zullen wel meermalen op het Prater te vinden zijn. De eigenaar zal het wel weggeworpen hebben.” „Het is mogelijk, maar aangezien wij vandaag eerst den 5den October hebben, komt mij dit niet waarschijnlijk voor Zulk een repertoire vermeldt welke uren de tooneelspeler in den schouwburg moet zijn; hét is voor hem zoo gewichtig, dat hij het niet gemakkelijk zal wegwerpen, voor dht de tijd verstreken is, waarvoor het geldt. Met tamelijk veel zekerheid mag ik daarom onderstellen, dat de eige naar het verloren heeft, terwijl hij een ander voorwerp uit zijn zak haalde. Dat ander voorwerp kan heel goed de revol ver geweest zijn, waarmee mevrouw Sie veking werd doodgeschoten en al rus» Den vplgenden morgen werden "ve^schei dene beambten, belast met werkzaamheden ten behoeve van het gerechtelijk onder zoek, gehoord. Toen Norman dien middag tegen drie uur het bureau van zijn chef binnen trad, had deze reeds een aardige* bundel documenten in handen. De commissaris, die juist van een sa menkomst met den president van het ge rechtshof terugkeerde, was in go> luim, en met welwillende deelneming schouwde hij het bleeke gelaat van rechercheur. „Ge ziet er bleek uit, waarde Norman,” zeide hij: „zijt ge hoonfcoceM, en ÜmMa. 3pn voor bovengenoemd St^un- 'worden door ons gaarne in genotaen en aan |den aige- fmeeneln Penningmaester tóeiezonden. DÉ ADMtNISTRATlÉj NJ De foijitschers in België. I De ooMgscorrespondent „Nieuwe Gifeet” schrijft Ondanktt 4hun klein getal gaan d^ Duitschers^ ^n den omtrek van Hefiit- op-den-Beftb toch voort, hier en daar allerlei baldadigheden te plegen. t Woensdég verschenen in de gemeenr ten Beersel, Schriek en Berlaer, een L.400 Duitschers. die de bewoners Ob’ de vlucht joegen. De ongelukkigén I rluchtten naar Lier en Koningin- I Hoyckt en lieten alles in hun woning I ichter. Aanhoudend doorkruisen nog F Duitsche patrouilles de gemeenten en i gehuchten in den omtrek. I Woensdag lichtten zij të'Boortmeer- beeck, op de grensscheiding van Ry- i medam, 3 vrouwen op, die zij schan delijk mishandelden. Over eene lengte van 13 kilometers bezocht ik de ge teisterde dorpen en overal vond ik dezelfde sporen van verwoesting én vernieling. Soms stapte ik een half uur door de velden zonder een enkel meusch te ontmoeten. De bewoners, die niet gevlucht waren, werden door den vijand als gevangenen meege voerd. Ik bekwam in deze verlaten streek slechts weinige inlichtingen. Te Konings-Hoyckt staat een groote herberg, waarvan de bewoners sedert een drietal weken gevlucht zijn. Thans is gansch het huis ingenomen door vluchtelingen van Werchter,Wezemael, Rotselaer enz. Volgens ik kon schat ten, waren er «op zijn minst een hon derdtal mannen, vrouwen en kinderen in de richting van Rothel^er, waar de brandstichtingen) door dé barbaren werden voortgeiet. Rotsblacr werd insgelijks gedeeltelijk dow het vuur vernield. J Waar men het hoofd, bok wendt, overal ziet men qlechtsjcdbkende puin- hoopen en diepe ellende*) Een zucht van verlichting ontsnapte®], wanneer ik na mjjn langen tqchjt in .Lier terug kwam, waan ik weer vo^t|^ag. Aan het Westelijk' Fronts De kathedraal v a'/rt Reims. JONDEN," 21 Sept. De Éh'geisebe bla- <jen vindon geen kMg neeg om hun verontwaardiging uit drukken over de vprnielinfc van de ka- tliodraal van Reims;, een misdrijf, dat Vol gens hende misdadd van Leuven over treft. J j Zij schrijven, dat dergelijtc niet alleen de geallieerden tal alle volkeren, die vyenschen,1 ik tc lijke beschaving niet worde in do golven van barbaarschhi dallsme. I Reims, wekt evenzeer 'een ^kreet grijzen in de Italiaahsche jiers. Het Giornate d’Italia zegt: „De Duit schers meegesleept door de l oorlogsopwin ding houden bruutheid voor kracht”. De Amerikaansche dagbladen schrijven ié dénzelfden geest. Wij qntleenen aan de N. R. Ct. het onderstaande hetwelkLdit blad putte uit een studie van Edpte Arcambeau over „de kathedralen van Frankrijk”: Viollet-le-Duc, de geestdriftige, maar veel-gecritiseerde hersteller van mid- deleeuwsche bouwwerken roemt Notre- Dame de Reims als de koningin der gothische kathedralen. Evenals Notre Dame de Paris, en als de koninklijke begrafenis-abdij van St. Denis, beteekent dit meesterwerk van christenvroomheid nog meer voor de Franschen, die het zien door de bril van hun groote nationale herin neringen. WéS het niet in Reims, dat de koningen van Frankrijk werden gewijd, in herinnering aan den doop ‘van den Franken-vorst Clovis, door St. Rémy te Reims Een romanesk gebouw was in 1210 afgebrand. In 1211 of 1212 werd een begin gemaakt met het bouwwerk dat bestemd was om te blijven bestaan. Het werk werd met zooveel kracht voortgeze^ dat dp kronieken melden, dat het in eenige tientallen jaren bijna geheel voltooid was. Het koor werd ingewijd -- c tot 1914 tpzamèn. Het deed mij pijjh aan het hart, wanneer ijr de kleiné kinderen, half naakt en verwaarlóosd opi Jiun iiloote voeten over de straat zag rond- loopeq* i Op den weg naar Bois^chot, waar heen ik mij wi^Ie begevien, werd -ik tegengehouden door Belgische ver- ^cennjngstroepen, die knjijn| papieren, vroegen en verklaarden piijjj dafejkq toegang1 tot de gemeente verboden jvas. “Hetzelfde gold voorffle genleente 'Melcauwen. Te Heydelpoy kwamen Dondej-dagr porden omj ï’/2 uur 'if'hhlanón, (dié -- jrer" r e dburgers werden^-) door lillér/ gevankelijk me^lege- ^ag werd $oor een^buit- ij'van öpge^eer 25 m»n m-Berg de statie gedeeld len de telegraafdraden hetpqstbureel stalen jqjm ^Hn 20QR Om 5 uur keerden zij Jterug en nameh eenige burgprs gehangen. Bij den >lenaar Liekens eiéöhten zij al hét allerhande schad® ai i toebrachten. Te Bel mblenhuis van den in brand gestoken Houtvenne, ongeveer een hajf uur 1 gaans van Boisschot dwongen zij den zoon van den heer Mees, schepen der gemeenten, den .mólen van zijn vader in brand te steken, en liéten zij hem niet eerder naar beneden komen, dan toen het gebouw totaal in br&nd stond. Ook in deze gemeente namen zij ver- schiljpnde gevangenen ‘mede. Tremeloo in asjfeh gelegd. Donderdagmorgen tVam een com- cagnie vijandelijke wiélrijders uit de richting van Schrieck in de gemeente ’fremeloo binnen gereden. Zij maakte er halt en begon het dorp op ver schillende plaatsen in brand te steken, terwijl de bevolking als zinneloos van schrik langs alle kanten wegvluchtte. Niets mocht uit de brandende huizen gered worden; de boeren moesten hun hoeven in vlammen zien opgaan, terwijl zij er 'bij stonden. Het is on? mogelijk, het verschrikkelijk tooneel te beschrijven, dat ?i,ch in deze, rus tige gemeente op een paar uren af speelde. In minder dan'' geen tijd stonden 220 huizen in brand. Enkele bewoners, die nog in de straat ge vonden werden, werden meegesleurd

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 1