r De Duitschers in Noord- Frankrijk. OORLOGSV ARIA. IBi3azien.lan.d_ Gemengde Berichten. Stadsnieuws. Laatste Berichten. KERKNIEUWS. MARKTBERICHTEN. Telegrafisch Weerbericht BURGERLIJKE STAND. heeft de vijand geen enkele infanterie- aanval beproefd en bepaalde hij er zich toe ons front met grof geschut te beschieten. In het centrum; en in Champagne, alsmede aan den Westelijken kant van het Argonner-woud, hebben wij, be halve het dorp Souain, kgesnil-les-Hur- les en Massignes genomeh. In Woëvre houdt de vijand nog altijd stand in de omstreken van Triancourt beschoot de vijand Hasson-Chatel. Op onzen rechtervleugel, in Lotha ringen en de Vogezen is geen veran dering ingetreden. De Duitschers heb ben zich naar den kant van' Delme en ten Zuiden van Chateau-Salins ver sterkt. BERLIJN, 21 Sept. (Wolff-Bur.) Officieel. (Van Duitsche zijde). Het groot hoofdkwartier meldt van 21 September 's avonds Bij de gevechten om Reims werden de versterkte hoog ten van Craonville veroverd en bij het oprukken tegen het brandende Reims de plaats Bethóny genomen. Een aanval tegen de sperfortenlinie zuidelijk van Verdun had plaats en zegevierend werd getrokken over den oostrand van de door het Fransche 8e legerkorps verdedigde Cóte Lorraine. Een uitval uit het noordoostelijk front van Verdun werd afgeslagen. Noordelijk van Toul werden deFran- sche troepen door artillerievuur ver rast. 'Verder hadden heden op het Fransche oorlogsterrein geen groote gevechten plaats. In België en in het Oosten is de toestand onveranderd. Aan het Oostelijk Front. In Gallicië. PETERSBURG (Petrograd), 21 Sept. De Oostenrijkschs cavalerie is door de jongste gevechten volkomen gedesor ganiseerd. Het treinverkeer Volstchik Lom berg is door de Russen hersteld. De gouverneur van Cernovitz laat levensmiddelen aan de zwaar beproefde bevolking uitdeelenook aan de vluch telingen uit de provincie Bucewina wordt hulp verleend. De houding van Roemenië. BERLIJN, 21 Sept. De geruchten omtrent een Duitschland en Oostenrijk vijandige houding van Roemenië wor den door de „Vossische Zeitung" tegengesproken. De houding van het volk en nog veel minder die van Ko ning Carol is niet in het minst ver- apderd. De verantwoordelijke perso nen staan evenals te voren in voor een volkomen onpartijdige houding. De vervanging van den Diiitschen gezant staat buiten deze quaestie. BOEKAREST, 21 September. In de Kroonraad is Zaterdag besloten, de meest stipte neutraliteit te bewaren. Beursopening te Parijs. In financieels kringen te Parijs gaan stemmen op om evenals te Bordeaux de Beurs maar weer te openen. Som migen financiers noemen zelfs een vroegeren datum dan de laatste dagen dezer maand. De moeilijkheden zijn er velen en van bijzonderen aard, daar veel panden en papieren in Bor deaux zijn opgeborgen, en eerst weer naar Parijs moeten gebracht worden. Het Oostenrijk-Hongaarsche gezant schap te 's Gravenhage deelt ons mede Keizer Frans Joseph, waarvan de vijandelijke pers het overlijden reeds tweemaal in den loop van de laatste veertien dagen heeft gemeld, heeft eergisteren een bezoek gebracht aan het hospitaal door de Aartshertogin Maria Josepha ingericht in het kei zerlijk paleis van Augarten. Gedurende het langdurige bezoek bezocht de kei zer alle verdiepingen en richtte in hun moedertaal het woord tot alle gewon den, die waren opgenomen, om te in- formeeren naar hun toestand en hun wen8chen. Bij zijn terugkeer werd de Souverein opgewacht door duizenden personen, die onder het aanheffen van het volkslied hem een onstuimige ova tie brachten. Deze was van dien aard, dat het keizerlyk rijtuig niet dan over de Hofbrug kon terugkeeren. Men meldt ons uit Den Haag: De Britsche admiraliteit heeft aan den NederlandBchen gezant te Londen de verzekering gegeven, dat indien de Nederlandsche haringvisschers op eigen risico en gevaar op of nabij Doggers- bank willen gaan visschen, zij daarin door de Britsche marine niet belem merd zullen worden. Hieraan wordt toegevoegd dat mocht hun in het begin van den oorlog eenige belemmering in den weg zijn gelegd, zulks, volgens de meening der admi raliteit was veroorzaakt doordien zich te midden van de Nederlandsche sche pen een of meer Duitsche bevonden. Aan onze visschers wordt aangeraden steeds de nationale vlag geheschen te houden en vooral geen draadlooze tele- grafieinrichting aan boord te hebben. Een onzer oorlogscorrespondenten, die te Boulogne ia aangekomen schrijft ons vandaar Een Fransche adellijke familie be staande uit heer, dame en twee doch ters, arriveerde j.l. Dinsdag op een nog gespaard gebleven buiten te Fanqnem Dergue (Departement Pas de Calais). Zij vertoefden heden, Donderdag te Boulogne om inkoopgn te doen en logeerden in mijn hotel. Het navol gende hebben zij aan ons, journalisten, medegedeeld over de plundering van hun kasteel dicht bij Meaux gelegen. De Duitschers hadden direct het kasteel opgeëischt voor de vestiging van hun hoofdkwartier daarin. De eigenaar (baron d'E) stond bekend als een ver zamelaar van bijzondere kunstwerken en de kamer3 én zalen van het kasteel waren daarvan vol. In de reisgidsen werd dit alles zeer geroemd. Vooral do Gobelins moeten onbetaalbaar zijn geweest. Ook was er een verzameling van pfachtige Indische tapijten. De Duitsche hoofdofficieren bekommerden zich daarover evenmin als over de 17-eeuwsche' meubelen. Zij hadden de gewoonte om hun beslikte laarzen op de tapijten af te vegen en teêre meu beltjes opzettelijk met hun sabels en andere wapenen te belasten totdat zij begonnen te kraken. Uit de welvoorziene wijnkelder moesten de bedienden alle beste mer ken in de salons brengen. Binnen twee dagen waren alle tapijten vol wijnvlekken, de Gobelins vof spatten en de meubels door de ruwe behan deling bedorven. De derde dag, na een woest drinkgelach van minstens twintig cavalerieofficieren in de schil derijenzaal van het kasteel, ontdekte een hunner ongelukkigerwijze op een der oude schilderyen een Franschen grenadier geschilderd. Voor de aardig- heid(!) mikte hij met zijn revolver daarop. De anderen volgden zijn voor beeld totdat er een werkelijk op het schilderij schoot. Toen begon een dolle schietpartij op alle schilderijen. Men nam als doel koeien, kerktorens, zwa nen, enz. De eigenaar beheerschte zich gelukkig deze verwoesting zijner eigendommen niet daadwerkelijk te straffen. Trouwens, hij en de zijnen, waren zoo goed als opgesloten in een der vleugels van het kasteel. Een der bediendetf hield hen op de hoogte van wat er gebeurde. Deze een oude man werd later aan een der boomen in het park opgehangen. Ongelukki gerwijze bë&on het weder slechter te worden en daardoor bleven de Duit schers een avpnd binnenshuis, 't Was den dag voor den grooten aanval. Toen begonnen de bachaliën. De baron kon zich, in het bijzijn der dames, klaarblijkelijk daarover niet in bijzon derheden uitlaten, Hij vertelde echter, dat van uit de schilderijenzaal de ver woesting begon. Wederom ging men op de schilderstukken schieten. Maar toen die aan flarden hingen, moesten de andere vertrekken het ontgelden. Spiegels vlogen aan scherven, coupes, beelden, wapenrekken Indische vazen. Gobelins, Antieke kasten, Ventiaansch glas, Servies porcelein, niets werd ge spaard. Tot overmaat van ramp werd dien nacht alarm geblazen. De strijd scheen begpnnen. In den vroegen ochtend wetden reeds gewonden aangedragen. Eerst werden die in do stallen onder- febracht. Maar weldra vulde men ook et kasteel daarmee. Alles lag daar toch overhoöop. De dames werden van hun slaapkamers verdreven. De af schuwelijk verminkten werden op sofa's en bedden gelegd. Toen vertrok plotseling de staf en kwam een bende Beyersche soldaten het kasteel bezet- ton en den daarop volgenden dag werden de gewonden in de haa'st afge haald. De overblijvende Duitschers Ontdekten de tot nog toe^onder hooi in een der stallen verbolgen auto's (waarmee de eigenaar met zijn familie had willen ontvluchten) werden daarop zoo woedend, dat ze de bedienden te lijf gingen met de bajonetten en aanstal ten maakten om het kasteel in brand te steken. De baron, tot nog toe opge sloten, werd uit zijn kamer gehaald. Hij had toen pas gelegenheid te zien wat er van zijn eigendom was gemaakt. Met tranen in de oogen vertelde hij wat er van zjjn eigendom was gemaakt. Met tranen in de oogen vertelde hij van de verschrikkelijke dingen die hij zag. In een der zalen was nog te zien hoe men daar gedineerd had, terwijl daarnaast de gewonden lagen tester ven. Alles bedekt met gebroken cham- pagneflesschen. Jn deft vóórtuin had men reeds, ruw-weg Duitschers begraven. Onder ft de bloemperken waarvan de bloemen (de trots van het kasteel) geplukt waren voor de tafelversiering van den Staf. Zeldzame orchieeën waren op de gra ven geworpen. Maar de baron zag hier nog een hand, daar een arm uitste ken Een privé schrijfbureau lag versplin terd in den tuin. Alle brieven en do cumenten verspreid. De vrouwelijke dienstboden had men in de keukens opgesloten en schandelijk behandeld. Toen de eigenaar dat alles aan schouwde, stelde men hem voor de keuze zijn brandkasten te openen en to vertrekken of doodgeschoten te worden. Wanhopig en ter wille van z'n vrouw en kinderen overhandigde hij de sleutels van de kluis. O'nder schimp en spot konden toen de bewoners hun rampzalig kasteel verlaten. De bedien den, op een uitzondering na, zouden later volgen. De dienstboden moesten blijven De vernieling van de Kathedraal van Reims. Aangaande de vernieling van de kathe draal van Reims werd Zondag door den Times-correspondent aan zijn blad ge- meid: Lr is nu niets meer dan een leeg om hulsel van zwarte muren. De kathedraal van Reims zal misschien eens worden ge restaureerd -r- men weet nog niet hoever het metselwerk door de vlammen is aan getast, maar het kan nooit meer wor den, wat het tevoren was. De' brand be gon tusschon 4 en 5 uur gistermiddag. Den gehoelen dag vielen do granaten in de stad. Zeker wel 500 vielen er in den vroegen morgen, want de beschieting be gon tegen zonsopgang. Een geheele wijk van do stad, eenige honderden vierkante mijlen waren in brand en straat voor straat werd herschapen in vlammende hui zen en winkels. De Domkerk was Donderdag veranderd in een hospitaal voor de Duitsche gewon den om haar te beveiligen door de Roode Kruis vlag. En hoewel Donderdag toen ik 's middags op den toren was een gra- naat het dak trof, geloofdo ik dat het een verdwaald schot was. Gisterochtend be gon echter een Duitsche batterij op den heuvel vier mijlen oostelijk van Reims het groote Gothische gebouw dat hoog uitsteekt boven de lager gelegen stad tot mikpunt te kiezen. De granaten kwamen een voor een neer op liet oude metselwerk. Avalanches van metselwerk, df^t de stormen der eeuwen had getrotseerd vielen neer in de ver laten stralend Ten slotte to 4.3Ü geraakten de steigers, üie het oostelijk gedeelte van de kathe draal waar eenige herstellingen vóór don oorlog waren uitgevoerd, omringden, in brand. Spoedig was het geheele netwerk van palen en planken in brand. Branden de splinters vielen op het dak, welks oude eiken planken onmiddellijk' vuur vatten. Spoedig was het bovengedeelte van het schip een vuurhaard en de vlammen lek ten do torens van het westelijk gedeelte. Vlammende stukkon gesneden houtwerken vielen op den vloer van de kerk, waar de Duitschers gedurende hun bezetting van de stad groote lioopen stroo hadden bijeengebracht met het plan de plaats in een hospitaal te herscheppen. Onmiddellijk vatte dit vuur en de al taars en biechtstoelen werden verslonden door de vlammen, die de grijze stoenen muren deden kraken. De Duitsche gewonden, ongeveer 20, d4fc in de kathedraal waren ondergebracht om het gebruik van de Roode-Kruis-vlag te rechtvaardigen, zouden zeker levend zijn vorbrand, indien niet eenige Fran sche officieren van gezondheid hen met eigen levensgevaar uit de kerk haddon gedragen. Daar werd een afschuwelijk toonvel al leen voorkomen door den moed van de priesters van de kathedraal. Een menigte van ongeveer 200 burgers van Reims had zich blootgesteld aan de granaten, die rond de vlammende kathe draal bleven vallen om het afschuwelijk schouwspel te zien. Toen de Duitschenl in hun groenachtige uniformen aan de 'kruisvleugeldeuren ver schenen, ging een gehuil van woede op uit de menigte, wiens oogen pijn deden van de vlammen. „A mort", riep men in vollen ernst. Kr waren eenige Boldaten onder de me nigte. Vastberaden laadden zij hun ge weren en hieven ze op. Toen sprong de abbé Andrieux de vriendelijkste kleine Priester, dia ooit de soutane droeg, naar voren tusschen do gewonde mannen en de wapenen die hen bedreigden. „Schiet niet", riep hij uit: „Gij zoudt zelf even schuldig worden als zij." Het verwijt was voldoende en onder woedende kreten werden de Duitschers gedragen naar het museum in de nabij heid. De Duitsche Tiengeboden. In de Evening News vertelt sir George Pragnell, dat in de laatste 3 jaren do volgende Tiengeboden bij duizenden exemplaren verspreid zijn. Hoewel het Berl. Tagebl. de mededeeling hoogst waarschijnlijk voor een verzinsel van den heer Pragnell verklaart, vindt de redactie toch, dat de Duitschers goed zullen doen, haar tot richtsnoer te nemen 1°. Steun onder alle omstandigheden de belangen van uw eigen landge- nooten. 2°. Vergeet nooit, dat bij inkoop van een buitenlandsch artikel uw land zooveel armer wordt. 3°. Aan uw geld moet niemand an ders dan een Duitsoher verdienen. 4°. Ontwijd nooit Duitsche fabrieken door vreemde machines. 5°. Veroorloof nooit dat vreemde eetwaren op uw tafel komen. 6°. Schrijf op Duitsch papier met Duitsche pen en gebruik Duitsch vloei papier. 7°. Alleen Duitsch meel, Duitsche vruchten en Duitsch bier kunnen u de echte Duitsche energie geven. 8°. Houdt ge niet van Duitsche Maizkoffie, drinkt dan koffie uit de Duitsche koloniën. 9°. Gebruik slechts Duitsche stoffen voor uw kleeding en Duitsche hoeden voor hoofddeksel. 10°. Laat u door vreemde vleierij niet van deze voorschriften afbrengen. Wees overtuigd, dat, wat men ook bewere, Duitsche producten de eenige zijn, een burger van het Duitsche va derland waardig. Sympathie voor België. Treffend is de sympathie waarvan men te Londen blijk geeft voor Beigië. De bewondering voor den heldenmoed van het Belgische leger is niet min der algemeen dan het medegevoel met de Belgische vluchtelingen en de gloeiende verontwaardiging over Duitsch- land's houding. Bij velen zou deze oorlog minder populair zijn, indien zij zich niet voelden de wrekers van België, op wier bondgenootschap zij trotsch zijn. Alom ziet men te Londen de Belgische kleuren, en koning Albert wordt verheer lijkt, niet slechts als een held-, d:ich ook als de man, wiens illustere anaio de strijdleus is der verbonden legers in Dost en West, en wiens kloek gedrag do vrij heid van l.uropa verzekerde. Die over stelpende sympathie uit zich niet slechts in woorden, doch ook in daden, daden die klinken als klinkende sou vereins. Reeds zijn duizenden ponden geschonken tot leniging van den nood der Belgische vluchtelingen, en fondsen worden ge vormd teneinde in Leuven, in Mechelen, in Aerschot, in Dondermonde te herstellen wat Duitschers vernielden. Overal wor den de Belgische uitgewekenen met de grootste liefde ontvangen; voorstellingen te hunner bate of tot hun ontspanning hebben plaats in verschillende schouwbur gen. Dames, met de Belgische of Fran sche kleuren getooid, staan aan drukke kruispunten en voor de uitgangen der spoorwegstations, om Belgen en Fran schen behulpzaam te zijn; jonge meisjes verkoopen linten en vlaggen, of houden inzamelingen ten hate van het klêne dap pere volk, dat men niet beweent, doch bewondert. Een Fransche krant, „I'Kcho de Franco", wordt te Londen uitgegeven, en op den openbaren weg verkocht door de liefste Kngelsche meisjes. Onnoodig te zoggen, wat men doet met de winst, wel ke deze journalistieke onderneming af werpt. Spreken de Engelschen Fransch I Ik zag een Kngelschman „l'Echo de France" koopen bij Charing Cross-station. „Lees je Fransch vroeg zijn vriend verbaasd. „Weineen", antwoordde hij," maar jij leest toch ook niet de kwitantips van de liefdadige instellingen, waarvan je lid bent Toch is het mij opgévallen, dat het aantal Fransch-sprekende Engelschen veel grooter is dan ooit iemand vermoedde. Hun accent is niet Parijsch, zelfs niet Briisseisch, en bun woordenkeus niet groot, maar zij weten zich ,te behelpen. Twee maanden geloden boogde iedere Brit er op monoglot te zijn, indien hij eenige kennis had van oen vreemde taal, schaam de hij zich hiervoor en verborg deze anti- patriotische eigenschap zorgvuldig. Daar om is 't merkwaardig, dat er, sinds Bel- gië's welverdiende populariteit, zooveel Fransch-stotterende Britten in Londen rondloopen. „Liebenswürdig" is de Fingelschman nimmer geweest, maar per slot van reke ning is hij toch zeer „beminnelijk". Het eerste zag Bismarck, tot zijn ver driet, zeer wel in indien hij de laatste ook begrepen had, dan zou de Britsch- Duitsche oorlog misschien niet gevoerd, en België's neutraliteit niet geschonden zijn. De Engelsche vaandels. Sedert dertig jaren ontplooien de Engelschen hun vaandels niet meer in veldslagen, maar bewaren zij ze voor de manoeuvres of voor feestelijke ge legenheden. Dit gebruik dateert van 1882, toen de Hertog van Cam bridge, na den Egyptischen oorlog, niet meer wou toelaten, dat om een vaandel, waarop het scherpste vuur der vyandèn gericht werd de beste troepen neergeschoten werden, zoodat de verdediging van een vaandel, dik wijls evenveel offers kostte als de in name van een vesting. Reeds in vroe gere oorlogen hadden de Engelschen het vaandel al wel in het kamp ach ter gelaten 5 voor het eerst gebeurde datin den strijd om Delhi (Britsch Indië), die Lord Roberts in 1867 leidde. Een gevolg is, dat de Engel sche troepen het vaandel geringschat ten en het als ballast beschouwen Menig veldteeken. waaraan schitt* rende herinneringen verbonden zijn heeft dan ook een oneervol ^einde ge-' vonden. Zoo moet een Londensch koopman een divan hebben, bedekt met een vaandel, dat gedurende de driejarige vergeefsche belegering van Gribaltar door de Spanjaarden (1779—1782) op het hoogste punt der vesting wapperde en door tal van kogels doorboord werd. Een ander vaandel, dat in de veldslagen van Wellington in Spanje en bij Waterloo woei, werd niet lang geleden door een Engelsch verzame laar bij een voddenkoopman in het Oosten van Londen gevonden. Oorlogs-cyfers. Russische autoriteiten verzekeren dat Rusland thans 6.000.000 man on der de wapenen heeft en 4.000.000 man kan mobiliseeren. Oogenblikkelnfc staan er echter in Galicië niet meer dan 500.000 en 'in Oost-Pruisen staan er niet veel meer. Van Poolscheznde echter staan 900.000 man gereed, waar van de voorposten reeds in contact zijn met de Oostenrijkers. Uit Siberië, de Kaukasus en Turkestan kunnen nog 900.000 man aangevoerd worden en zijn die verslagen dan kunnen er van daar nog 200.000 meer komen. Wat Oostenrijk betreft, zoo blijkt meer en meer dat het alle krachten samenbrengt voor een beslissende slag op de lijn Przemysl—Tarnow. De Russen hebben Sandowit be stormd. De Duitschers verlaten Kalisch en Kielce. Weer een nieuwe bom. Een Engelsch Marineofficier heeft een benzine-bom uitgevonden. Het ding hééft een aluminium-hals. Het is is half gevuld met benzine, half bestaat het uit een aluminium-mechaniek. De bom is derhalve ontzettend licht. Dus hij is bestemd voor de aviatiek. Uit een luchtschip of vliegmachine ge worpen, moet de bom ontploffen, en de proeven die zijn genomen, heb ben aangetoond, dat de uitwerking enorm is. French vindt de vindihg prachtig, en heeft order gegeven, dat het pro jectiel in het arsenaal te Woolwich eal worden vervaardigd. Dat kost niet veel tijd. Men maakt tien benzinebommen tegen een andere. De uitvinder moet in een droom het idee gekregen hebben. Daarna Daarna fokte hij het denkbeeld, en kwam eindelijk met het soliede plan voor den dag. Eerst waren er verschil lende moeilijkheden te overwinnen, maar weldra bleek de bom uitstekend te voldoen voor den oorlog. Een nieuw soort vliegmachine kan 800 bommen meenemen. Te rekenen van 1 Augustus 1914 wordt aan landweerplichtig personeel beneden den rang van onderofficier, dat Zich tot het voorgeschreven aantal van eigen ondergoed en schoeisel voor ziet en die goederen door eigen zorg onderhond en reinigt gedurende den tijd, dat het leger op'voet van oorlog is, een vergoeding per dag toegekend van 5 cent voor schoeisel en P/j cent voor ondergoed. Goederenvervoer naar Engeland. De mailboofcen „Duitschland" en „Koningin Regentes" van de Stoom vaart-Mij. „Zeeland" zullen thans iedere week elk twee reizen met vracht goederen van Vlissingen naar Folks* stone maken, de eerstgenoemde boot vertrekt des Zondags en Woensdags van Vlissingen, de tweede Dinsdags en Donderdags. Zondag ondernam de „Duitschland" de eerste van deze reizen. „Het Volk" en de militairen. De Minister van Oorlog heeft, naar aanleiding dat het schijnt dat door sommige chefs de lezing (van het dag blad „Het Volk" aan hunne onderge schikten wordt bemoeilijkt of verbo den, onder de aandacht van alle com mandanten van leger en landweer gebracht, dat er geen enkele reden bestaat om onder de tegenwoordige omstandigheden ten aanzien van dag en andere bladen een andere gedrags lijn te volgen dan in normale tijden geschiedt. De Minister van Oorlog heeft, naar de N. R. Crt. meedeelt behoudens eeni ge voorwaarden, gunstig beschikt op i ibst verzoek van de directie van de Dssélstoomtrammaatschappij om hare beambten, die thans onder de wapenen ïijn, voorloopig met verlof naar huis te zenden. Hierdoor zal het de maat- icfaappij mogelijk zijn met ingang van October den dienst op het traject pen HaagLeiden weder uit te breiden. Naar het Vad. verneemt is dit be richt niet geheel juistAlleen de land- leerplichtigen, niet de militieplichti- gen beambten hebben voorloopig ver lof gekregen naar huis te gaan. Overdracht van het Rectoraat. De Senaat der Universiteit van Am sterdam hield gisteren in de-Aula der Universiteit de jaarlijksche openbare vergadering. De rector magnificus gaf verslag van de lotgevallen der Uni versiteit in het afgeloopen studiejaar. Aan de heeren H. T. Deelman en H. Veen, cand.artsen aan de Universiteit van Amsterdam, werd de gouden medaille uitgereikt, voor hun antwoor den op de prijsvraag toegekend. De rectorale waardigheid werd over gedragen aan prof. dr. A. Bruining. Arbeiders gevraagd. In Rheinland hebben de boeren ge brek aan melkknechts. In de Friesche bladen worden deze knechts tegen hoog loon gevraagd. Goedkoope honig. In Friesland is de prijs van den nieuwen honig, door weinig vraag uit het buitenland, gedaald tot 30 ct. per kijo. Nog nooit was de honig zoo goed koop. De oogst 1914 is zeor ruim. (Tel.) Inbraak. Te IJmuiden hebben gisternacht dieven getracht in te breken op het kantoor van de firma Bakker en Dijk- sen. Te middernacht werd door de politie onraad bemerkt waarom de dieven in een overhaaste vlucht het gebouw verlieten. Het bleek dat twee .bureaux opengebroken waren maar niets vermist werd. Blijkbaar hadden de inbrekers nog geen tijd gehad om hun slag te slaan. Men pieldt ons uit Wieringen.: Gedurende den storm werd het visch- chip W. R. 77 van het ankertouw weggeslagen. De schipper liet zijn schip glijden van het vaartuig van Gebrs. Duinker, zoodafc de gehr. ter Bokkel, die zich op het schip bevonden daarop konden overspringen. Het schip dreef af naar zee. Te Tiel is gevankelijk binnenge bracht zekere P., oud 18 jaar, uit Druten, knecht bij den expediteur de Kadt aldaar, bij Wien hij uit de slaap kamer een ijzeren geldkistjo (inhou dende f 1800.—) ontvreemdde, dat hij aan de Waalzijde in den grond had verborgen. De diefstal werd uitge bracht door eeil driejarig dochtertje van de K., dat op de slaapkamer was en P., die meende dat het kind sliep, had gadegeslagen. P., die bekende, is naar verhoor door den rechter-commissaris, naar de gevangenis overgebracht. De suiker-uitvoer. Naar de Tel. verneemt is eon op lossing gevonden in de quaestie be treffende den suiker-nitvoer. Alle partijen hebben goedgevonden dat 42°/o van de productie van de oogst voor de comsuiiptie hier te lande wordt gereserveara. Van de rest wordt" 18% door de fabrikanten en 42% door de raffina- deurs uitgevoerd. Vlot. Het in de buitenhaven van IJmui den aan den grond geloopen Deensche Stoomschip „Ivar" is door de sleepboot „IJmuiden" weer vlot gebracht en ging daarna verder naar Zaandam, voor welke haven de lading balken was bestemd. Lijk aangespoeld. Zondagmiddag is aan het strand te IJmuiden aangespoeld het lijk van een naakten man, dat in staat van ont binding verkeerde en de armen en beenen miste. Naar men verneemt is aan de Konin gin verzocht het besluit van den Gemeenteraad van Velsen, die den geschorsten architect ponder de uit spraak van het scheidsgerecht af te wachten ontsloeg, te willen vernietigen. Een mijn gevonden. u Te Cadzand (Zeeland) is ggterdag 1 door een paar vrouwen een afgedreven mijn op het strand gevonden. Vermoedelijk i'b deze afkomstig van de gelegde mijnen in de Wielingen aan den mond van de Wester-Schelde. Te Vlaardingen is van de haring- visscherij binnengekomen het logger- schip Sch. 340, schipper A. Verhoy van de reederij W. den Duik, waar van bij een stortzee drie man overboord geslagen waren. Twee ervan konden gered worden, terwijl de 19-jarige Jan Oosterbaan, ongehuwd en wonende te Scheveningen, verdronk. De „Automaat" vergaan? Het stoomschip „Automaat" der firma Vermeer en Van den Arend te Rotterdam, dat sinds het begin van den oorlog in den geregelden Grimsby- dienst werd gebracht, vertrok Don derdagmorgen van de vorige week van Grimsby, volgeladen met steen kolen. Van dat stoomschip, dat dus Vrijdag te Rotterdam had kunnen zijn, is tot dusvftr niets vernomen, zoodat het wellicht1 slachtoffer van hét zware weer is geworden. (Hbl.) Smokkelaars betrapt. In een der Oostelijke grensplaatsen van ons land was een patrouille der grenswacht 's nachts op marsch naar de grens. Meenende, dat men de Duit sche grens overschreden had, werden de lichten uitgeblazen. Een oogenblik later werd het getrappel van paarden gehoord, die men over de grens wilde smokkelen, in welk werk de smokke laars door de lichten gestoord werden. Of men ook tracht op allerhande manier het verbod te ontduiken. Do jenever-industrie. Daar door de hooge scheepsvrachten en verzekeringsk osten bijna geen jene ver kan worden uitgevoerd, hebben, naar de N. R. Crt. meldt, reeds vele branderyen te Schiedam met halve kracht gewerkt. Thans geraken de graanvoorraden op. Reeds deze week zullen 8 gewone branderijen en 1 stoombranderij, bij gebrek aan grond stof, stilgezet worden. Bij de Noordpier 'te IJmuiden is oen mijn aangèspoeld, welke door de bezetting van het pantserfort aldaar in bezit is genomen, na van te voren onschadelijk te zijn gemaakt. De mijn is vermoedelijk van Duitschen afkomst, Vechtpartij. Zondagavond werd in de heide on der Obs bij een vechtpartij zekere W, Strik bijgenaamd de Lombok zoodanig met een mes bewerkt, dat men be vreesd is voor het behoud van zijn leven. Als vermoedelijke dader nam de politie zekeren W. v. d. Heuvel bijgenaamd den Bruus gevangendeze ontkent den misdaad gepleegd te heb ben. Onder den invloed van sterken drank zou twist ontstaan zijn over een in de vorige week plaats gehad hebbende staking, waarin de gewonde ook betrokken was geweest. OOUDA, 22 September. De Gouwenaar. Naar aan het hoofd van het a.r. weekblad „De Gouwenaar" wordt medegedeeld zal dit blad, als gevolg van den critieken toestand, voorloopig om de veertien dagen in 4 pagina's uitkomen. Lichting 1915. Naar men verneemt, hebben de miliciens van de lichting 1915, na de bekrachtiging der wet, die hun ver vroegde oproeping mogelijk maakte, een waarschuwing ontvangen, dat zij kans hadden vroeger te worden opge roepen. De toestand is thans echter zoo, dat die kans veel geringer is ge worden. Vermoedelijk zullen zij op den ge wonen tijd voor het vervullen hunner militaire plicj^en onder de wapenen moeten komen. De Armenraad. In de Vergadering van den Armen raad op 21 Sept. 11. werd tot lid van het Bestuur gekozen de heer J. Olman, vertegenwoordiger van het Ned. Israël. Armbestuur en zulks in de plaats van den heer C. J. C. Hoogendijk, ver tegenwoordiger der diaconie van de RenX Ger. Gemeente, die overleden» is. Ter*' vervulling dezer vacature was reeds aangewezen de heer B. D. Groo- tendorst, die als zoodanig zitting nam. Boskoop. Jlier is overleden de heer C. van Nes Dzn., in leven directeur der stoombootmaatschappij „Vooruit gang" BoskoopVWaddiqxveen, Gouda, welke fuctie door, hem meer dan 30 jaren werd vervuld. De overledene bereikte den leeftijd van bijna 81 jaren. (R.Nbld.) Het Bestuur der Vereeniging van Handelaren op Duitschland noodigt de leden en niet-leden uit tot bijwoning eener vergadering op Donderdag 24 SeptembéV, om langs dien weg te komen tot algemeene medewerking in het vaststellen van minimum-ver- koopprijzen van hun artikelen, wat door de tegenwoordige tijdsomstandig heden een gebiedende noodzakelijkheid is geworden. Bom gevallen uit een vliegtuig. MAASTRICHT, 22 Sept. Heden morgen half negen vloog op groote hoogte een vliegmachine van onbe kende nationaliteit boven Maastricht, waaruit bij ongeluk of bij vergissing een bom viel, welke terecht kwam in den tuin van Jhr. Graafland en Kre- kelberg aan de Brusselsche straat. Niemand werd getroffen. De stoffelijke schade is aanzienlijke De buis van de bom is door Nederl. Autoriteiten in beslag genomen. Men seint ons nader uit MAASTRICHT: Het projectiel bleek te zijn een granaat kartets, waarvan de ontstekingsbuis ter plaatso is gevonden. De ruiten van het buis en de deuren werden verbrijzeld, in den grond werd een groot gat geboord. Men seint ons uit DEN HAAG: Naar wij vernemen heeft de Garnizoens commandant van Maastricht een rapport opgesteld van dit geVal en dit aan den opperbevelhebber geseind. Deze heeft hier na den Minister vafi Oorlog schriftelijk met het gebeurde in kennis gesteld. Wat de Regeering zal doen is nog niet te zeggen. Een sergeant, die met een kijker naar de vliegmachine keek, verklaarde dat het een tweedekker wfcs, daarentegen vorklaar- de een burger, die het vliegtuig ook met een kijker had waargenomen, het tegen deel. De vliegmachine bevond zich op groote hoogte. J De Duitschers in Beigië. GENT, 22 Sept. Het schijnt dat het grootste gedeelde ,dpy, Duitsche troepen uit den omttrek- van Dender» monde naar Assche zijn afgetrokken en dat het|land van Wapls ongemoeid zal worden gelaten. j De gendarmen hebbey in den omtrek van, Vlierseele vier ulanen ontmoet, van wie 2 gedood en 2 gjewond werden. ANTWERPEN, 21 Sept. Een klein ge vecht tusschen Belgen en Duitschers heeft bij Broechem plaats gehad. Do Duitschers werden teruggeworpen. ANTWERPEN, 21 Sept. Men zegt doch zulks is niet officieel, dat Generaal von Kluck aangesteld is tot generaal-kwartier meester, MENS. (BERGEN), 21 Sept. Gisteren hebben eenige schermutselingen plaats ge had. Do Belgen slaagden er daarbij in Sempst te heroveren. ANTWERPEN, 21 Sept. Op een der treinen van Gent naar Antwerpen heeft men vier Duitschers gearresteerd, die air priester verkleed waren. Japansche torpedoboot in den grond geboord. PEKING, 22 Sept. (via Londen). Uit Bimo is bericht ontvangen dat een Japansche torpedoboot door een Duitsche Kruiser in de omgeving van Kiautsjou in den grond is geboord. De Duitsche bladen over de kathedraal van Reims. BERLIJN, 22 Sept. In de Duitsche bladen wordt er op gewezen dat de Franschen schuld dragen aan de ver woesting van de kathedraal van Reims, doordat hun geschut in de nabijheid dier hoofdkerk was opgesteld. Het ipreekt vanzelf dat de Duitsche ar tillerie het vuur van het Fransche geschut, dat het kerkgebouw tot dek king had'gekozen, moest beantwoorden. Aan het Westelijk Front PARIJS, 22 Sept. Het officieel communiqué van gisterenavond 11 uur luidt De gevechten, welke heden zijn gevoerd, waren minder hevig. De troepen der verbondenen hebben merkbare vorderingen gemaakt vooral tusschen Reims en Argonne. LONDEN, 22 Sept. De „Times" verneemt uit Bordeaux, dat de Duit schers Póronne verlieten en terugtrok ken op St. Quentint. Aan de „Daily Tel." wordt nit Boulogne geseind, dat 400 Dnitschers Douai opnieuw bezet hebben. De „Times" verrieemt uit Parijs, dat volgens drie Amerikanen, die Vrijdag te Reims waren, het bom bardement blijkbaar het gevolg is ge weest van het feit, dat de Franschen artillerie in de stad hadden opgesteld. Toen de Amerikanen de kathedraaal bezochten, lagen vier liefdezusters dood op den grond talrijke vrouwen lagen geknield te bidden voor het beeld Jeanne d'Arc, dat onbeschadigd was. (Hbld.) BOULOGNE, 22 Sept. In Noord-West- Frankrijk blijft de toestand hetzelfde. Steeds trachten Duitsche patrouilles hun verkenningen verder uit te strekken. Zij veroorzaken noodelooze verwoestingen en echade, blazen bruggen op en trachten door allerlei listen en vermommingen meester te worden van de lijnen Arras— l.tapïes—Boulogne en zijlijnen naar Doul- lens. Gisteren lieten zij eon spoorbrug over do Gruiehon in de„ fucht vliegen. Te j/Arras kon men de ontploffing hoo- Aan het Oostelijk Front PETROGRAD, 21 Sept. Officieel. Het beleg van Przemysl en Jaroslaw wordt krachtigvoortgezet. Het Russische leger rukt aan op Krakau. LONDEN, 22 Sept. Naar de „Mor ning Post" verneemt uit St. Peters burg, is de toestand in West-Galicie na de vervolging, welke gédurende een week is voortgezet, thans wat duidelijker geworden. De Oostenrijksoh-Duitsche legers ziju na de nederlagen ten westen van Lemberg ingesloten in het terrein dat begrensd wordt door de rivieren de San tot bij Przemysl en de Weichsel. Dq bevolking van Krakau vlucht. Schip opgebracht. SOUTHAMPTON, 22 Sept. Een Engelsch oorlogsschip heeft de 2100-tons Duitsche driemaster „Ponapc" op weg van Iquique naar Antwerpen en geladen met nitraat in beslag genomen en opgebracht naar Falmouth. De Rijndam. LONDEN, 21 Sept. Het Nederlandsche stoomschip Rijndam" van New-York naar Rotterdam, gisteren van Queenstown ver trokken, ontmoette hedenmorgen in het Kanaal een Engelsch oorlogsschip, dat order gaf koers te zetten naar Falmouth, waar het sedert is aangekomen. (Volgens een telegram gisteren medege deeld, zou dit schip te Queenstown roods Duitsche reservisten hebben ontscheept en naar Rotterdam vertrokken zijn. Red.) Burgemeester Max. ANTWERPEN. De Mótropole stelt de regeering voor den burgemeester van Brussel, den heer Max, voor fle bewonderenswaardige koelbloedigheid waarmede hij optreedt, tot minister van Staat te benoemen. PARIJS, 22 Sept. Niet alleen in Parijs en Bordeaux, doch ook in de andere Fransche steden is de veront waardiging over de verwoesting van de Kathedraal van Reims algemeen. De voorzitter van den Parijschen Gemeenteraad heeft aan den burge meester van Reims een telegram ge zonden waarin hij uitdrukking geeft aan zijne verontwaardiging over het bombardement van de beroemde Kathedraal. Hij gelooft hierbij de tolk te zijn van de algemeene smart die op de geheele wereld daarover zal worden gevoeld. t Onrast in Triest. VENETIË, 22 Sept. Wij vernemen van betrouwbare zijde dat te Triëst de onrust steeds grooter wordt onder de talrijke aldaar wonende Italianen. Velen gaan reeds naar BrindiaLmaar eiken dag wofden er steedir^neer Italianen te Triëst gearresteerd. De stoomschepen, die uit Triëst hier aan komen zijn vol vluchtelingen. In Venetië en omstreken worden voortdurend grootere troepenmachten aangevoerd. Graan voor de Ned. Regeering. Een telegram uit Washington aan de „Morning Post" zegt, dat volgens een telegram uit New Orleans het Nederlandsche ss. „Maartensdijk" gis teren naar Rotterdam vertrok, met een lading graan en katoen aan boord voor de Nederlandsche regeering. An dere ladingen zullen spoedig volgen. LONDEN, 22 Sept. Uit Boulogne wordt aan de „Daily Tel." geseind, dat de Duitschers Douai hebben bezet. Van den hedennacht te Hoek van Holland ingekomen logger M. A. 140, schipper J. M.* Haasnoot, zijn tydens de laatste storm op de Noordzee twee man overboord geslagen en ver dronken. De Duitsche overzeesche handel. LONDEN, 22 Sept. Uit Washing ton wordt aan de Morning Post ge meld dat tusschen 16 Aug. en 15 Sept. 1913 in New-York zijn binnengekomen 35 Duitsche schepen en dat vandaar vertrokken 30. In denzelfden tijd dit jaar kwam 1 Duitsch schip binnen en vertrok er ook 1, waaruit duidelyk blijkt dat de Duitsche overzeesche vaart stil ligt. Duikboot vergaan. LONDEN, 22 Sept. De Engelsche admiraliteit doelt mede dat volgens een telegram, uit Melbourne de Austra lische duikboot A. E. 1. vermoedelijk ten gevolge van een ongeluk gezon ken is. Lijk aangedreven. Men meldt ons uit IJmuiden: Hot lijk van den milicien Fr. van Ou wel die eenige dagen geleden oen hondje uit zee poogde te redden doch verdronk» is ^gisteravond aan het strand aldaar aan gespoeld. Zuidpool-Expeditie. Sir Ernest Sackleton en en de leden van de Trans Atlantic Expeditie zijn gisteren uit Londen vertrokken in twee gedeelten. Het een deel is be stemd vqor de Rosszee, voor het Nieuw-Zeelandsche deel van de Zuid pool en gaat over Tasmanie daarheen en het andere, waarbij Shackleton zich voegde gaat via Zuid-Amerika naar de Wedellzee. In een laatste onderhoud deelde Sir Shackleton mede, dat de oorlog geen verandering van zijn plan had kunnen maken, maar de kosten der expeditie wel zeer aanzienlijk daardoor waren verhoogd, omdat alle instrumenten, die in Duitschland waren besteld en lang te voren betaald, niet waren toe gezonden en die instrumenten dus in Engeland hadden moeten gekocht worden. De expeditie is o.a. uitgerust met 70 honden en vele motorsleden. Ds. J. C. Wannóe, heeft Zondag jl. te 'sHage zijn intrede gedaan bij de Rem. Gereformeerde Gemeente te 's Gravenhage. Veemarkt Rotterdam. Vette OsSen en Koeien redelijk aknvoer, prijzen waren voor 1ste kw. 4fy 2e 35 en 3e 30 cent per half kilo. Magere Ossen Melkvee en Vaar koeien goed aangevoerd. Vette Kalveren goede aanvoer, Lste kw. 28, 2e 24, 3e 20 cent per half kilo. Stieren goede aanvoer, lste kw. 36, 2e 32, 3e 27 cent por half kilo. Graskalveren goed aangevoerd. van hetKoninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT. Hoogste barometerstand 770.0 te Vlissingen, laagste stand 758.1 te Haparanda. Verwachting tot den volgenden dag Meest zwakke wind uit noordelijke richtingen, nevelig tot half bewolkt, waarschijnlijk droog weer, zelfde tem peratuur. De weerstoestand. Men schrijft ons De barometer is nu gestegen, hij staat zelfs boven normaal, maar|toch staat het zeer te bezien, of we nog mooi na-zomer-weer zullen hebben. Uit de luchtdrukverdeeling van het oogenblik is af te leiden, dat een Oostelijke of Zuid-Oostelijke wind, dio ons anders in dezen tijd van het jaar de mooie herfstdagen brengt, nog «wel wat op zich zal laten wachten. Do winden zullen Noordelijk of Westelijk blijven. Ze hebben een variabele snel heid. Tijdelijke zware luchten, tijdelijk zonnig. Maar na een heel of half etmaal zonneschijn |weer buien op nieuw. En de daling van den ther- mometer duurt voort. GEBOREN19 Sept. Bastiaan Petrus erf*Anthonia Maria Gerardina, ouders H. A. J. Bron en G. v. Leest. Henriëtte Johanna Wilhelmina Jacoba, ouders C. Rietveld en C. W. Dekker. -—^Johannes, ouders A. A. Weijman en®J. Bakker. 20. Anna, ouders O. Bremgartner en M. A. A. Gunther. Corrie, ouders C. Verwaal en T.Bruijves. Maria Johanna Paulina, ouders P. Appel en J. M. Verhart. 21. Cornelia, ouders P. M. Snel en C. Janssen. Wilhelmus, ouders W. Streng en G. van der Veer. 22. Johannes, ouders P. de Jong en J. den Riet.- OVERLEDEN: 19 Sept. C. A. de Jong, 38 j. S. Tom, geh. met D. van den Berg, 69 j. 20. H. Regter, 11 j. 21. A. Blom, wed. v. J, Leenders, 63 j.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 2