dn Portier-Huiskne Aardappelen. H. KLEIN Hzn. Firma C.SMITS, Bü P. ROND Pzn., KACHELS, Vul- en Open Haarden Verzameling Oorlogskaarten Adverteer! in dit Blad, 14 WATT mmr Rijntaids lÉrgeld. Nieuwe Schouwburg B. STERNFELD EEN TWEE BET ADRES VOOR IEDEREEN. Dames. Gratis Premie Europeeschen Oorlog 1U14 a 10 CENTS IdÉiiMe G0UDSC1 COM WiÉFlolonplii tl* l.P. magneel ei yeereide *ork 1451- KOKO kbt HAAR Iej.de¥ed.fl. Alter Schoenhandel. r^ijnzaadkoelcen Advertentiën. Vrijdag 25 September 1914 Groot Varieerenfl Programma. Woensdag 23 September Engroshandel UITHUIZEN (Groningen). Kleiweg 48. tiomla Zeugstraat 96-98-100' GOUDA Geïllustreerde Prijscouranten gratis en franco. P. ROND Pzn. aan alle abonné's op dit blad; Gouda. MARKT 31. Wearwell Klj)wielen zijo snel, sierlijk eo lüg ii A Dit. DE GKÜOT. Kleiweg 79, GOED HlU.ll |j, LOOPT UW KAM WEG MET UW s HAAR? ~-C( 269* Gedempte Gracht 2691 DEN H44G, en Dameskleeding. AGElTDii. In het OUOE-MANNENHUIS alhierl WORDT GEVRAAGD een alhier) tegen aanvangssalaris van f2.per week benevens kóst, inwoning en ge neeskundige hulp. Zich aan te melden bij den Huis meester, onder overlegging van goede getuigschriften. Ingelanden worden herinnerd, dat op 1 October a.s. de laatste termijn van Rijnlandss Bundergeld over 1914 zal verschijnen. Sociëteit „ONS OENOEOEN". des avonds 8 uur der O. M. V. „DE MOBILISATIE". Voor verdere bijzonderheden raadplege men' de aanplakbiljetten. Prijzen der plaatsen: Stalles en Loge 11.Balcon f0.50, (Galerij f 0.30. Voor leden der Sociëteit Stalles en Loge f 0.75. De netto opbrengst zal worden afgedragen aan het Steuncomité voor noodltydenden tengevolge der mobilisatie. Leeraar in hel Dansen, zal zijn LESSEN medio OCTOBER weder hervatten. Gelegenheid tot het inschrijven van leerlingen op in de Sociëteit „DE RÉUNIE" van 2—4 uur. Verder adres Gouwe 131. In bloedzuiverende Laxeerpillen (Slijm-, Gal- en Maagpillen) van Apotheker BOOM, 's avonds oï 's morgens ge nomen, waarborgen U een goeden stoelgang, zniveriug van het bloed en verdrijving van overtollige gal en slijm. Prijs per doosje 25 of 50 cent. Verkrijgbaar te Gouda bij ANTODf COOPS, Fa. WOLFF Co., te Rot. terdam bij E. VAN SANTEN KOLFFj Korte Hoofdsteeg 3. (Opgericht 1879.) Haarwarachen met Eleotr. droging. Aparte Salon. Levering van alle soorten HAAR- WERKEN. •ALT. A. DB JOMC Coiffeur. Oosthaven 31. zijn ontvangen «n geëtaleerd de NIEUWE van de beste fabrikanten als JAN JAARSMA, den Haag, E. M. JAARSMA, Hilversum, DE FRISIA, den Haag, Wij houden ons beleefd voor de levering aanbevolen. voor de abonné's van de GOUDSCHE COURANT. VAN DEN bevattende i 1°. Algemeene Kaart van Europn, Azië en Afrika, voor zoover do landen van deze werelddeelen bij den oorlog betrokken zijn 2°. Algemeene Kaart van Europa 3°. Kaart van België en Noord-Frankrijk; 4°. Kaart van Noord-Bolgië met een gedeelte van Noord-Brabant en Limburg 5°. Kaart van Frankrijk met de aangrenzende gedeelten van het Zuidelijk deel van België, van Luxemburg, Duitschland, Zwitserland en Italië. 6°. Kaart van Elzas-Lotharingen en de Fransche grens. 7°. Kaart van Duitschland, Oostenrijk en Rusland, de gedeelten, waarde strijd tusschen deze Rijken wordt gevoerd. 8°. Kaart van de Landen aan de NoordzeeEngeland, Nederland, België, Denemarken en gedeelten van Frankrijk, Duitschland en Noorwegen. 9°. Kaart van de Landen aan de Middellandsche Zee. Deze kaarten c.a. 25 X 35 cM. groot, in fraaie lichtbruine kleur uitge voerd, geven op duidelijke wijze zoo goed als alle plaatsen aan, welke in dezen oorlog zijn genoemd of vermoedelijk genoemd znllen worden zij vormen te samen een album. Dit Oorlogskaarten-album wordt GRATIS ge leverd aan ieder, die zich voor minstens één kwartaal op de Goudsohe Courant abonneert. NIEUWE ABONNEMENTEN ingaande met 1 Oct. a.s. worden tot dien datum gratis geleverd. Abonné's in Gouda en elders, die de courant per looper ontvangen, ontvangen ook dit Kaarten-albirfn aan huisde post-abonné's kunnen deze premie aan ons Bureau in ontvangst nemen of toezending daarvan bekomen tegen inzending van 10 cents in postzegels voor de verzendingskosten. Tot een beperkt aantal zijn meerdere exempla ren van dit Kaarten-album aan one Bureau verkrijgbaar. Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel. AGENT Prijscouranten gratis. IMPORTEURS GEBR. SIEBOL A dm te NIEUW PHILIPS 125 VOLT 200 KAARSEN OPGERICHT 176A. Voedort nw Vee met de guivere murwe merk „Ster" en W L, en HOlfAHOOMBCmtlOKHmM merk WMj, Uitmuntende door hoo& eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaar Rere-Diploma Parii* 1900. Negen Gouden Medaille*/^, U zult goed doen door v KOKO te gaan gebruiken voor bet te laat is. KOKO DOET HET HAAR GROEIEN. GAAT HET UITVALLEN TEGEN. HELDER ALS KRISTAL. VMST"KT DE WORTELS. BEVAT GEEN KLEURSTOF. OLIE OF VET. VERFRISSCHEND VOOR DE HOOFDHU I. KOOP HIT VANDAAG VAN UW DtOOIST Of COIFFEU*. PRUS. FL 0.75. fl. l.è0, en fl. S.00 per fUeon. n Vertegenwoordigers Z Holland. Utrecht. Zt r 'rfi"mu 'bardIu. Uur r, *"een Vertegenwootdigers Friesland. Grwifnpn, Drenthe, Orarysei an V°"SSEMT Hm» naiMpaaaMA, lutk. DEPOTHOUDERS GoudaANTON COOPS, Wijdstraat 29 SchoonhovenA. v. ZESSEN. Krimpen a.d. IJsselA. GR0ENEVELD Lm. Zegwaard.' A. OOSTERLING. geeft de HOOGSTE WAAlt- DE voor Gedragen Koopt geheele of gedeelten van Inboedels. Is ook naar bmten de stad aan huis to ontbieden. Brieven worden vergoed. Let s. v. p. op NAAM en ADB ES: 269A Ged. Gracht 269* DEN HAAG. 22 Sept. Bovenzaal „Het Schaakbord" 8'/2 n. Spoedvergadering Vrijs- Stadie- en Prop.-Olub. 23 Sept. Café „Het Schaakbord", 81/* u., Vereen. Providentia. 28 Sept. Gebouw Bouw- en Woning toezicht 2 u., Vergadering Onder standscommissie Armenzorg. 29 Sept. Benedenzaal Soc. deRénnie 8 u., Vereen, de Ambachtsschool v. Gouda en Omstreken. 30 Sept. Soc. de Réunie 8V2 n- Vergad. Gemengde Zangvereen. „Arnold Spoel". Beleefd verzoeken wij geregeld tijdig mededeelt g te mogen ontvangen va» vergadenngt n, concerten, vermakelijk' heden enzo deze dan in on®* agenda te vermelden. Electr. Dr. A. Brinkman Zn., Goods.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3